FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2"

Transkript

1

2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansvarlige for den interne kommunikation i virksomhederne. Formålet med undersøgelsen er at give den danske kommunikationsbranche et vigtigt og relevant overblik over arbejdet med den interne kommunikation. Vi taler i branchen meget om, hvordan virksomhederne arbejder med den interne kommunikation. Men dokumentationen har manglet. Undersøgelsen er gennemført af Resonans Kommunikation, herunder research, udvikling af analysemodel, dataindsamling, dataanalyse samt udarbejdelse af rapport. Undersøgelsen er gennemført i perioden marts til juni Vi vil gerne rette en stor tak til alle de deltagende virksomheder. Kun med deres velvillighed har denne undersøgelse været mulig at gennemføre. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

3 INDHOLD 4 Om denne rapport 5 Metode 7 Hovedkonklusioner skåret ind til benet 8 Executive summary 12 Organisering, ressourcer og bemanding 14 Interview Novo Nordisk 17 Ansvarsområder og kompetencer 23 Kommunikationskanaler 27 Interview Novozymes 30 Intranet og digitale dialogmedier 35 Interview LEGO 38 Mål, strategi og evaluering 40 Samarbejde og inddragelse 45 Ledelseskommunikation 50 Interview FLSmidth 53 Udfordringer IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 3

4 OM DENNE RAPPORT Formålet med undersøgelsen er at give den danske kommunikationsbranche et indblik i arbejdet med den interne kommunikation i de toneangivende danske virksomheder. Rapporten henvender sig til personer, der interesserer sig for, hvordan den interne kommunikation håndteres i de største private og offentlige virksomheder i Danmark, og hvordan disse virksomheder arbejder med at udvikle og forbedre den interne kommunikation. Følgende områder bliver behandlet i rapporten: Organisering, ressourcer og bemanding Ansvarsområder og kompetencer Kommunikationskanaler Intranet og digitale dialogmedier Mål, strategi og evaluering Samarbejde og generel inddragelse Ledelseskommunikation Udfordringer Læsevejledning Fremgangsmåde og metode gennemgås på de følgende sider. Undersøgelsens resultater præsenteres løbende i form af tekst og grafik. Til hvert område præsenteres de totale resultater samt resultaterne nedbrudt på henholdsvis private og offentlige virksomheder. Få steder i rapporten er resultaterne for de private og offentlige virksomheder ikke udspecificeret, da resultaterne ikke varierer nævnelsesværdigt. Dette vil fremgå af teksten. For at få et hurtigt overblik over undersøgelsens hovedresultater henviser vi til afsnittet Executive summary. Desuden har vi forsøgt at uddrage undersøgelsens vigtigste konklusioner i afsnittet Hovedkonklusioner. Løbende i rapporten præsenteres fire artikler med kommunikationsansvarlige fra virksomheder, der ifølge respondenterne i undersøgelsen, er de mest beundringsværdige i deres arbejde med den interne kommunikation. Det drejer sig om Novo Nordisk, FLSmidth, Novozymes og LEGO. Rapportens anvendelsesmuligheder Rapporten er ment som inspiration til virksomheder, der ønsker at udvikle deres interne kommunikation, men har brug for at spejle egen praksis i andre toneangivende virksomheder. I rapporten findes nøgletal for den interne kommunikation, som kan fungere som reference til fremtidige analyser af intern kommunikation. Rapporten giver mulighed for at sammenligne eget arbejde med intern kommunikation med undersøgelsens virksomheder, herunder i forhold til virksomhedstype; privat og offentlig. Rapporten fremhæver de virksomheder, som undersøgelsens respondenter finder mest beundringsværdige i forhold til deres arbejde med intern kommunikation, hviket giver mulighed for at blive inspireret og lære af deres erfaringer. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 4

5 METODE Respondenter Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de største private og offentlige virksomheder i Danmark. I alt indgår 50 virksomheder i undersøgelsen, herunder 29 private og 21 offentlige. Undersøgelsens data er indsamlet parallelt i april og maj måned Udvælgelsen af de deltagende virksomheder er foretaget på baggrund af omfattende researcharbejde, hvor de private virksomheder er prioriteret efter antal ansatte (på globalt plan) samt årlig omsætning og de offentlige virksomheder efter antal ansatte og årsbudget. For både private og offentlige virksomheder er omsætning/budget vægtet højest. I første omgang er de 30 største private virksomheder og de 20 største offentlige virksomheder blevet kontaktet med henblik på at deltage i undersøgelsen. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt at gennemføre et interview, er vi gået videre til næste hhv. private eller offentlige virksomhed på listen. Svarprocenten blandt de adspurgte virksomheder er 70%. Respondenterne har besvaret spørgeskemaet via et telefoninterview. Få virksomheder (5%) har selv udfyldt spørgeskemaet via et tilsendt link til et digitalt spørgeskema. Respondenterne er alle ansvarlige for den interne kommunikation og lidt over halvdelen (55%) er samtidig ansvarlig for hele virksomhedens kommunikation. De deltagende virksomheders svar er behandlet fortroligt, og i rapporten er de deltagende virksomheder anonyme. Løbende i rapporten er fire artikler baseret på interviews med kommunikationsansvarlige fra de fire virksomheder, der af respondenterne i undersøgelsen er blevet peget på flest gange, som de mest beundringsværdige med hensyn til arbejdet med intern kommunikation. Resultater Undersøgelsens resultater er baseret på respondenternes betragtninger, det vil sige fra de ansvarlige for den interne kommunikations perspektiv, hvilket har været undersøgelsens formål. Resultaterne kan derfor ikke fortælle noget om, hvordan medarbejdernes eller ledernes opfattelse er af virksomhedernes interne kommunikation. Resultaterne dækker de deltagende virksomheder, og når vi i rapporten omtaler virksomhederne eller de største danske virksomheder, er det de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, vi refererer til. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 5

6 METODE Resultatopgørelse Rapporten er bygget op omkring det samlede resultat for alle deltagende virksomheder med vægtningen 1 til 1, uanset virksomhedens størrelse, ressourcer, o.l. Inden for flere af spørgeområderne er respondenterne blevet bedt om at tage stilling til et antal udsagn ud fra graden af vigtighed og/ eller enighed på en skala fra 1-5. Gennemsnitsværdier er beregnet ud fra en skala fra 1-5, hvor værdien 1 svarer til meget uenig/slet ikke vigtig/slet ikke, værdien 3 svarer til neutral, og værdien 5 svarer til meget enig/meget vigtig/i høj grad. Ved visse spørgeområder har vi valgt at vise, hvor mange respondenter, der svarer positivt på udsagnene. I disse tilfælde vises både enig/meget enig og/eller vigtig/meget vigtig. Resultaterne præsenteres hovedsageligt som antal/alle (fx 39/50) eller gennemsnitsværdier i rapporten. Det er i hvert tilfælde ekspliciteret. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 6

7 HOVEDKONKLUSIONER SKÅRET IND TIL BENET Undersøgelsen peger på tre markante tendenser for arbejdet med den interne kommunikation blandt Danmarks mest toneangivende virksomheder. 1 Forretningspartneren Den interne kommunikationsfunktion er trukket i jakkesættet, og har blikket stift rettet mod topledelsen og virksomhedens forretning. Således mener de kommunikationsansvarlige, at den vigtigste kompetence i den interne kommunikationsfunktion er forretningsforståelse, samt at den øverste ledelse er den vigtigste samarbejdspartner for funktionen. Dette markerer en klar tendens i retning af, at de interne kommunikationsfolk har fuldbyrdet deres rejse fra perifert placerede interne skribenter, der allerhøjest skrev om forretningen, til i dag at udgøre en stærk intern full-service kommunikationsfunktion, der supporterer topledelsen direkte med udvikling af virksomhedens forretning. 2 Multimix af kanaler Pianoet af interne platforme, som kommunikationsfunktionen spiller på, har fået udvidet sine tangenter betragteligt de seneste år. De ansvarlige for de interne kommunikationsfunktioner fortæller, at de har brugt mange ressourcer på at implementere nye interne masse-kommunikationskanaler. Særligt har der været fokus på at få intern video via web ind som en ekstra tangent. Data viser desuden, at mange virksomheder har udvikling af flere nye platforme på ønskelisten for den nærmeste fremtid. Højt på ønskelisten i mange virksomheder står digitale dialogplatforme, der kan understøtte medarbejdernes kommunikation i løsningen af deres arbejdsopgaver. 3 De mest beundrede har styr på ledelseskommunikationen Novo Nordisk, FLSmidth, Novozymes og LEGO er de virksomheder, der ifølge respondenterne beundres mest for deres arbejde med den interne kommunikation. Men hvad er det, der gør disse virksomheder særligt beundringsværdige? Én ting går igen i disse virksomheder - ledelseskommunikation. Virksomhederne har i en årrække være beriget med karismatiske topledere, der prioriterer kommunikation med medarbejderne meget højt. Og så har de interne kommunikationsfunktioner, der udover at støtte topledelsen, også gjort et meget stort arbejde for at sikre kvaliteten af kommunikationen mellem linjeledere og medarbejdere ude i organisationerne. Måske er det de beundrede virksomheder, der har skabt inspirationen. I hvert fald er det netop træning og udvikling af ledelseskommunikationen, som de kommunikationsansvarlige i undersøgelsen som helhed helst vil investere i, hvis de fik en øget tilgang af ressourcer. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 7

8 EXECUTIVE SUMMARY Organisering og ressourcer Den interne kommunikationsfunktion er placeret som en del af kommunikationsafdelingen i flertallet af virksomhederne. Kun i få af virksomhederne er den interne kommunikationsfunktion placeret som en del af HR. I gennemsnit er der 5 medarbejdere til arbejdet med intern kommunikation blandt virksomhederne i undersøgelsen. Dette fordeler sig med 3 i de offentlige virksomheder og 6 i de private virksomheder. Ansvarsområder og kompetencer At skrive og formidle nyheder internt i virksomheden samt support til øverste ledelses kommunikation er de højest prioriterede ansvarsområder. Også krisekommunikation og kommunikation af virksomhedens strategiske budskaber har høj prioritet. Den vigtigste kompetence i arbejdet med den interne kommunikation er forretningsforståelse. Også evnen til at udarbejde kommunikationsstrategier og planlægge kommunikationen samt journalistiske færdigheder vægtes højt. De kompetencer og aktiviteter som respondenterne generelt vurderer mindst vigtige er udarbejdelsen af PowerPoint-præsentationer, planlægning og afholdelse af stormøder og events samt proces- og mødeledelse. Udvikling af interne massemedier, kommunikation af forretningsstrategi og topledelseskommunikation er de aktiviteter, som virksomhederne har brugt flest ressourcer på de seneste 6 måneder. I forbindelse med interne massemedier er der særligt blevet brugt ressourcer på intern video og web-tv. Hvis den interne kommunikationsfunktion fik tilført flere ressourcer ville de blive brugt på kommunikationstræning af ledere, interne digitale dialogmedier og intern video. Kommunikationskanaler Lederne og intranettet er de vigtigste kommunikationskanaler og ifølge de ansvarlige for den interne kommunikation, er det samtidig de kanaler, der har de største forbedringspotentialer. Af mindre vigtige kanaler er papirbaserede nyhedsbreve, fysiske opslagstavler og personalebladet både digitalt og i papirform. Flertallet af virksomhederne er i gang med eller har planer om at implementere nye kommunikationskanaler. Det drejer sig hovedsageligt om udvikling af nyt intranet og interne digitale dialogmedier. Intranet og interne digitale dialogmedier Kun halvdelen mener, at deres intranet er let at anvende for brugeren. Og kun hver anden kommunikationsfunktion bruger intranettet til at differentiere kommunikationen og målrette den til forskellige medarbejdere. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 8

9 EXECUTIVE SUMMARY SharePoint benyttes af halvdelen af virksomhederne som intranetsystem. Hver anden virksomhed anvender interne digitale dialogmedier. Yammer er mediet, som flest anvender. Ansvaret for etablering og vedligeholdelse af de interne sociale medier er delt af kommunikationsfunktionen og IT-afdelingen. Topledelserne i de fleste deltagende virksomheder engagerer kommunikationsfunktionen tidligt i sine beslutningsprocesser omkring kommunikative spørgsmål. Topledelsen beder ofte kommunikationsfunktionen om råd i forbindelse med formidling af centrale ledelsesbudskaber og følger generelt kommunikationsfunktionens råd omkring kommunikation. Mål, strategi og evaluering De fleste virksomheder måler på den interne kommunikation og har nedskrevne strategier, planer og mål for intern kommunikation. Flest måler på intranettet og er samtidig det område, der oftest måles på. Flere af kommunikationsfunktionerne måler desuden på en vifte af elementer, såsom intranet, personaleblad og medarbejdernes tilfredshed. Samarbejde og inddragelse Den øverste ledelse anses som den vigtigste samarbejdspartner for den interne kommunikationsfunktion. Funktions- og linjechefer er de næst-vigtigste samarbejdspartnere. Eksterne samarbejdspartnere og/eller konsulenter vurderes som den mindst vigtige samarbejdspartner for kommunikationsfunktionen. Ledelseskommunikation Kommunikationsfunktionerne leverer i stor udstrækning ydelser til den øverste ledelse. Dette gælder udvikling af værktøjer, rådgivning og kommunikationstræning. 3 ud af 4 kommunikationsfunktioner træner øverste ledelse i kommunikation, mens kun hver anden afholder kommunikationstræning af funktions- og linjechefer. Træningen af den øverste ledelse afholdes primært af kommunikationsfunktionen i samarbejde med en ekstern konsulent. At der er god overensstemmelse mellem hvad den øverste ledelse gør, og hvad den siger, vurderes som det vigtigste element ved topledelsens kommunikation. Der er ifølge de kommunikationsansvarlige et stort forbedringspotentiale med hensyn til den øverste ledelses prioritering af at komme ud og kommunikere direkte med medarbejderne i virksomhederne. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 9

10 EXECUTIVE SUMMARY Udfordringer Knap halvdelen af de ansvarlige for den interne kommunikation mener, at budgettet til den interne kommunikation er for lille. En fjerdedel af de kommunikationsansvarlige mener ikke, at den øverste ledelse prioriterer den interne kommunikation højt nok. En fjerdedel mener ikke, at virksomhederne har tidssvarende interne kommunikationskanaler. Generelt oplever de kommunikationsansvarlige, at samarbejdet omkring kommunikationen internt i virksomheden er velfungerende. Novozymes fremhæves for deres arbejde med at understøtte linjeledernes kommunikation med både værktøjer, kommunikationstræning og rådgivning. LEGO fremhæves for deres meget direkte og åbne kommunikation med medarbejderne og for deres meget innovative intranet LEGO Web. Mest beundrede virksomheder De kommunikationsansvarlige har i undersøgelsen peget på de virksomheder, som de beundrer mest for deres arbejde med den interne kommunikation. Den mest beundrede virksomhed er Novo Nordisk. De beundres bl.a. for at prioritere den interne kommunikation og ledelseskommunikation højt samt for deres arbejde med virksomhedens værdier. Tre virksomheder har fået lige mange stemmer, og deler derfor andenpladsen: FLSmidth, Novozymes og LEGO. FLSmidth fremhæves for deres strategikommunikation med direkte inddragelse af virksomhedens førstelinjeledere, bl.a. via målrettede værktøjer til lederne. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 10

11 RESULTATERNE ORGANISERING, RESSOURCER OG BEMANDING ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETENCER KOMMUNIKATIONSKANALER INTRANET OG DIGITALE DIALOGMEDIER MÅL, STRATEGI OG EVALUERING SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE LEDELSESKOMMUNIKATION UDFORDRINGER

12 ORGANISERING, RESSOURCER OG BEMANDING 1 84% HAR INTERN KOMMUNIKATION PLACERET I KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 10% HAR INTERN KOMMUNIKATION PLACERET I HR Der er i gennemsnit 5 medarbejdere i virksomhederne til arbejdet med den interne kommunikation

13 ORGANISERING, RESSOURCER OG BEMANDING 1 Kommunikationfunktionens organisering Over en længere årrække har den interne kommunikation fået større og større betydning i virksomhederne. Dette kommer til udtryk ved, at den interne kommunikationsfunktion i mange større virksomheder er blevet et selvstændigt funktionsområde med medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med intern kommunikation. Hvor er den interne kommunikationsfunktion organisatorisk placeret? Den interne kommunikationsfunktion er fortrinsvis placeret i kommunikationsafdelingen. Kun i 5 af virksomhederne er kommunikationsfunk- tionen placeret i HR-afdelingen. Bemanding Blandt de adspurgte virksomheder er der i gennemsnit 5 medarbejdere, der er dedikeret til at arbejde med intern kommunikation. Spredningen er dog stor, idet et par virksomheder har op til 25 medarbejdere ansat til arbejdet med intern kommunikation. I de fleste tilfælde har virksomhederne mellem 1-5 medarbejdere dedikeret til intern kommunikation. Offentlige kontra private Offentlige virksomheder har færre ansatte i de interne kommunikationsfunktioner. Kun 3 i gennemsnit mod de private virksomheder, der har 6. Kommunikationsafdelingen HR Andet IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 13

14 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW NOVO NORDISK - Stærke værdier skaber tillid FLSMIDTH LEGO NOVOZYMES De kommunikationsansvarlige har i undersøgelsen peget på de virksomheder, som de beundrer mest for deres arbejde med den interne kommunikation. Den mest beundrede virksomhed er Novo Nordisk, mens tre virksomheder har fået lige mange stemmer, og deler derfor andenpladsen: FLSmidth, Novozymes og LEGO. I denne artikel har vi interviewet Gwendolyn Carleton, Senior Manager Employee Communications hos Novo Nordisk, som fortæller, hvordan de i Novo Nordisk arbejder med intern kommunikation. Herunder hvad de gør for at benytte deres værdier aktivt i den interne kommunikation. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 14

15 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW Novo Nordisk: STÆRKE VÆRDIER SKABER TILLID Med et solidt fundament i form af Novo Nordisks stærke værdier, er det lykkes at skabe en unik intern kommunikationskultur i den verdensomspændende koncern, der i udpræget grad baserer sig på tillid, åbenhed og dialog. Dette fortæller Gwendolyn Carleton, Senior Manager Employee Communications hos Novo Nordisk. Novo Nordisk er den virksomhed, som flest respondenter beundrer for deres arbejde med den interne kommunikation. INTRODUCTION Særligt fremhæver Gwendolyn Carleton tre centrale elementer ved The Novo Nordisk Way describes who we are, where we want to go and the values that characterise our company. Novo Nordisks arbejde med den interne kommunikation: Its origins can be traced back to when the company was founded in the 1920s although at that time we did not have a name for it. Since then our company has developed in a way that our founders couldn t have imagined. We are leaders in our fields, we have become a truly global The Novo Nordisk Way connects our history and our future. It sets direction for and applies to all employees in Novo Nordisk no matter what you do or where you work. It is a promise we make to each other and our external stakeholders. Therefore, each and every one of us is responsible for acting in accordance with the Novo Nordisk Way and helping new colleagues understand what it means in practice. company, and millions of patients all over the world rely on our products to ensure their health and well-being. And all along we stayed true to 1. Værdisættet Novo Nordisk Way sætter en tårnhøj standard for deres the values that have helped bring us this far. Use the Novo Nordisk Way to guide the decisions you make and the actions you take. Make the Novo Nordisk Way your way. arbejde med den interne kommunikation. Fx lægges særligt vægt på at kommunikere hurtigt, åbent og ærligt, også når det gælder negative budskaber og beslutninger. 2. Novo Nordisk har etableret en helt særlig enhed, der hedder Leadership Communication, hvor en gruppe af særligt erfarne kommunikationsrådgivere arbejder med at støtte ledere i hele koncernen med deres strategiske kommunikationsopgaver. Jocelyne Ronce Packaging Materials technician Uddrag fra Novo Nordisk Way brochure THE ESSENTIALS 1. We create value by having a patient centred business approach. 2. We set ambitious goals and strive for excellence. 3. We are accountable for our financial, environmental and social performance. 4. We provide innovation to the benefit of our stakeholders. 5. We build and maintain good relations with our key stakeholders. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 15

16 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW 3. Novo Nordisk har omkring 140 kommunikatører ansat decentralt i virksomhedens globale organisation, som der er et stort fokus på at samarbejde tæt med fra koncern kommunikation. Ud over løbende kontakt afholdes en årlig konference for alle kommunikatører. Gwendolyn Carleton siger i øvrigt: Som kommunikatører i Novo Nordisk er vi så heldige, at vi igennem mange år har haft topledere, der prioriterer kommunikationen med medarbejderne højt, og som både bruger tid på at kommunikere direkte med medarbejderne og på at involvere kommunikationsafdelingen i strategier og beslutninger på et meget tidligt tidspunkt. Gennem årene har topledelsens holdninger spredt sig til resten af lederne i Novo Nordisk, der ved, at der er høje forventninger til deres kommunikation. hvor vi hører på deres historier, liv og erfaringer. Patienter som bruger vores produkter. Det er igennem historierne, vi især viser, hvordan vores værdier konkret kommer til udtryk i handlinger. Don t show it, tell it. Også vores topledelsen spiller en stor og aktiv rolle, og de bruger blandt andet værdierne aktivt i forbindelse med præsentationer af vores kvartalsregnskaber. I Novo Nordisk er der en lang tradition for at følge tæt op på værdierne. I den forbindelse fortæller Gwendolyn Carleton om The Novo Nordisk Way facilitators, som er en gruppe medarbejdere, ofte tidligere managers, med stor erfaring og respekt omkring sig, tager rundt i koncernen med det formål at undersøge, om virksomhedens mange decentrale enheder lever op til virksomhedens værdier. Værdierne i Novo Nordisk blev første gang lanceret i 1990 erne, og blev senest opdateret i 2011 baseret på input fra blandt andet medarbejdere og eksterne stakeholders. Arbejdet med at holde værdierne i live i Novo Nordisk er et centralt arbejdsområde for kommunikatørerne. Gwendolyn Carleton siger om dette: Vi har udarbejdet og justerer løbende værktøjer, der letter arbejdet med værdierne i Novo Nordisk. Det er eksempelvis værktøjer som præsentationer, lege og rollespil, der kan benyttes af lederne decentralt. En anden måde vi arbejder med værdierne på, er gennem møder med patienter, Gwendolyn Carleton siger: Novo Nordisk facilitators er en gruppe medarbejdere, der tager rundt i Novo Nordisk og besøgerne afdelingerne, hvor de interviewer ledere, medarbejdere og interne interessenter og undersøger de lokale forretningspraksisser. Den viden og indsigt danner grundlaget for en vurdering af, om afdelingerne arbejder i overensstemmelse med Novo Nordisk Way. Vurderingen identificerer desuden, hvis der er områder med behov for hjælp, støtte eller eksempelvis kommunikationsværktøjer. The facilitators sikrer, at Novo Nordisk Way ikke kun eksisterer som ord, men som den måde, vi driver vores forretning på. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 16

17 ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETENCER 2 Support til øverste ledelses kommunikation Kommunikation af virksomhedens overordnede strategiske budskaber Skrive og formidle interne nyheder Mest prioriterede Mindst prioriterede Kommunikationstræning af medarbejdere Stormøder og events Målinger og evalueringer af intern kommunikation

18 ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETENCER 2 Kommunikationsfunktionens prioriterede ansvarsområder Ud over at der er kommet flere medarbejdere, der er dedikeret til den interne kommunikation, har den interne kommunikationsfunktions ansvarsområder også rykket sig fra kun at skrive og formidle nyheder til også at være en seriøs sparringspartner for topledelsen. Den interne kommunikationsfunktion er kommet langt på rejsen mod at komme tæt på de forretningskritiske processer og topledelserne i virksomhederne. Offentlig kontra privat Den interne kommunikationsfunktion i private virksomheder prioriterer i højere grad kernefunktionen at skrive og formidle intern nyheder, mens man i offentlige virksomheder i højere grad prioriterer krisekommunikation. I hvor høj grad prioriterer kommunikationsfunktionen følgende ansvarsområder? 0% 100% Support 3l øverste ledelses kommunika3on 82% 12% Kommunikationsfunktionen har stadig en vigtig funktion i at skrive og formidle interne nyheder, som da også prioriteres højt af de kommunikationsansvarlige. Kommunika3on i forbindelse med større tværorganisatoriske projekter Kommunika3on af virksomhedens overordnede strategiske budskaber Skrive og formidle interne nyheder Krisekommunika3on 62% 30% 70% 20% 72% 14% 72% 14% Højt på prioriteringslisten er også support til øverste ledelses kommunikation, kommunikation af strategiske budskaber, kommunikation i forbindelse med tværgående projekter samt forandringskommunikation. Samlet set tyder det på, at de mange strategiske forandringer i virksomhederne de senere år, har været vigtige at understøtte med intern kommunikation i virksomhederne. DriO og udvikling af den interne kommunika3ons infrastruktur og kanaler Forandringskommunika3on Kommunika3onstræning af ledere Support 3l funk3ons- og linjechefers kommunika3on Udarbejde poli3kker, strategier og mål for intern kommunika3on UnderstøFe dialog og videndeling på tværs af virksomheden ADoldelse af stormøder og events 38% 48% 48% 24% 46% 28% 40% 38% 30% 32% 34% 20% 26% 32% Kommunikationsfunktionen prioriterer stormøder, evalueringer og målinger og generel vidensdeling lavt. Gennemføre målinger og evalueringer af intern kommunika3on Kommunika3onstræning af medarbejdere 10% 20% 30% 24% I høj grad I nogen grad IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 18

19 ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETENCER 2 I hvor høj grad prioriterer kommunikationsfunktionen følgende ansvarsområder? Private virksomheder Offentlige virksomheder 0% 100% 0% 100% Skrive og formidle interne nyheder Skrive 86% og formidle 3% interne nyheder 52% 29% Support 5l øverste ledelses kommunika5on Support 5l øverste 86% ledelses 7% kommunika5on 76% 19% Kommunika5on i forbindelse med større tværorganisatoriske projekter Kommunika5on i 59% forbindelse 31% med større tværorganisatoriske projekter 67% 29% Kommunika5on af virksomhedens overordnede strategiske budskaber Kommunika5on af virksomhedens overordnede 79% 14% strategiske budskaber 57% 29% Krisekommunika5on 59% 24% Krisekommunika5on 90% 0% DriQ og udvikling af den interne kommunika5ons infrastruktur og kanaler 31% DriQ 52% og udvikling af den interne kommunika5ons infrastruktur og kanaler 48% 43% Forandringskommunika5on 52% 31% Forandringskommunika5on 43% 33% Kommunika5onstræning af ledere 17% 52% Kommunika5onstræning af ledere 33% 38% Support 5l funk5ons- og linjechefers kommunika5on 34% 41% Support 5l funk5ons- og linjechefers kommunika5on 19% 38% Udarbejde poli5kker, strategier og mål for intern kommunika5on Udarbejde 48% 17% poli5kker, strategier og mål for intern kommunika5on 24% 48% UnderstøHe dialog og videndeling på tværs af virksomheden 24% 38% UnderstøHe dialog og videndeling på tværs af virksomheden 43% 29% AFoldelse af stormøder og events 24% 24% AFoldelse af stormøder og events 14% 29% Gennemføre målinger og evalueringer af intern kommunika5on 28% 21% Gennemføre målinger og evalueringer af intern kommunika5on 10% 29% Kommunika5onstræning af medarbejdere 7% 28% Kommunika5onstræning af medarbejdere 14% 33% I høj grad I nogen grad IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 19

20 ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETENCER 2 Vigtige og knap så vigtige kompetencer og aktiviteter Når man spørger den interne kommunikationsfunktion om deres vigtigste kompetencer, så er det en farverig cocktail af journalistiske færdigheder og forretningsforståelse krydret med kommunikationsstrategi og planlægning. Kommunikationen er altså sat ind i en forretningsmæssig kontekst og koblet til strategien. Hvor vigtige er nedenstående kompetencer og aktiviteter i arbejdet med intern kommunikation? KommunikaIonsstrategi og planlægning Forretningsforståelse JournalisIske færdigheder Træning af ledere i kommunikaion 0% 100% 36% 40% 55% 29% 68% 24% 78% 12% De kompetencer og aktiviteter som respondenterne generelt vurderer mindst vigtige er udarbejdelse af PowerPoint-præsentationer, planlægning og afholdelse af stormøder samt møde- og procesledelse. Bemærkelsesværdigt er det, at intern video endnu ikke vurderes som et særligt vigtigt kompetenceområde. Offentlig kontra privat Forretningsforståelse anses for vigtigere hos private virksomheder, mens IT-kundskaber anses for vigtigere hos offentlige virksomheder. Intern video OrganisaIonsudvikling Måling og evaluering af kommunikaion Procesledelse og mødeledelse IT- kundskaber PowerPoint Planlægning og a5oldelse af stormøder og events 10% 10% 2% 34% 14% 40% 8% 28% 22% 28% 18% 31% 36% 35% Meget vigtigt Vigtigt IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 20

21 ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETENCER 2 Hvor vigtige er nedenstående kompetencer og aktiviteter i arbejdet med intern kommunikation? Private virksomheder 0% 100% Offentlige virksomheder 0% 100% KommunikaIonsstrategi og planlægning 66% 31% KommunikaIonsstrategi og planlægning 71% 14% Forretningsforståelse 90% 7% Forretningsforståelse 62% 19% JournalisIske færdigheder 61% 21% JournalisIske færdigheder 48% 38% Træning af ledere i kommunikaion 31% 45% Træning af ledere i kommunikaion 43% 33% Intern video 14% 41% Intern video 14% 38% OrganisaIonsudvikling 17% 34% OrganisaIonsudvikling 29% 19% Måling og evaluering af kommunikaion 21% 28% Måling og evaluering af kommunikaion 15% 35% Procesledelse og mødeledelse 10% 38% Procesledelse og mødeledelse 10% 33% IT- kundskaber 7% 25% IT- kundskaber 14% 48% PowerPoint 38% PowerPoint 5% 29% Planlægning og a5oldelse af stormøder og events 10% 21% Planlægning og a5oldelse af stormøder og events 5% 38% Meget vigtigt Vigtigt IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 21

22 ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETENCER 2 Ressourceanvendelse Den interne kommunikationsfunktions ressourceanvendelse de seneste 6 måneder siger noget om de opgaver, som kommunikationsfunktionerne arbejder med her og nu. De 3 aktiviteter, som virksomhederne har brugt flest ressourcer på de seneste 6 måneder, er: Hvis vi fik flere penge Hvad den interne kommunikationsfunktion ønsker at bruge flere penge på, siger noget om hvilke opgaver, som funktionen mener, er relevante at prioritere. Hvis kommunikationsfunktionen fik tilført flere ressourcer, vil de bruge dem på følgende 3 aktiviteter: 1 Udvikling af interne massemedier 1 2 Strategiudvikling og kommunikation af forretningsstrategi 2 Træning og udvikling af ledernes kommunikation Udvikle og intensivere arbejdet med intern video 3 Topledelseskommunikation 3 Det er især udvikling af et nyt intranet eller det eksisterende intranet, der har fyldt meget i den interne kommunikation det seneste halve år. Mange respondenter nævner udvikling af intranet, som en af de aktiviteter, de har brugt flest ressourcer på. Dog er der også blevet brugt en del ressourcer på udvikling af intern video og web-tv. Udvikling af dialogbaserede værktøjer fx via sociale medier og intranet Kommunikationstræningen gælder både topledelsen og linjecheferne, som kommunikationsfunktionerne altså ser et område med forbedringspotentiale. Herudover er der også et ønske om at supplere den interne kommunikation med levende billeder samt et ønske om at udvikle interne dialogplatforme i virksomhederne. Offentlige kontra privat De offentlige virksomheder udvikler i højere grad intranettet end de private. De private virksomheder har brugt flere ressourcer på forretningsstrategi og lederkommunikation end de offentlige virksomheder. Offentlige kontra privat Der er ingen nævneværdige forskelle mellem offentlige og private virksomheder i forhold til udviklingsønsker. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 22

23 KOMMUNIKATIONSKANALER 3 Intranet Nærmeste leder VIGTIGHED 98% 98% 98% KOMMUNIKATIONSKANALER MED DE STØRSTE GAPS VELFUNGERENDE 69% 59% 65% 35% 82% Øverste ledelse Medarbejdere

24 KOMMUNIKATIONSKANALER 3 Ledere og intranet vigtigste kanaler De vigtigste kommunikationskanaler i den interne kommunikation er og bliver øverste ledelse og mellemlederne. Men intranettet er sammen med de nye digitale dialogmedier for alvor ved at rykke ind og tage lige så vigtige positioner som bærende kommunikationsmedier i den interne kommunikation. Fakta er, at kravene i dag er hurtighed, nye visuelle former og personificering. Netop disse forhold udkonkurrerer de gamle analoge medier. Til gengæld løser dette ikke problemer med information overload, men kan tværtimod udbygge disse problemer. De tre vigtigste kommunikationskanaler i virksomheden vurderes at være den øverste ledelse, nærmeste leder og intranettet. På trods af dette, er det også disse kanaler, som har størst forbedringspotentiale, da de alle langt fra vurderes lige så velfungerende som vigtige af de kommunikationsansvarlige. Offentlig kontra privat Hos private virksomheder anses intern video som kanal vigtigere end hos offentlige virksomheder. Det digitale personaleblad vurderes derimod vigtigere i de offentlige virksomheder. Hvor vigtige og velfungerende mener du, at følgende kommunikationskanaler er i virksomhedens interne kommunikation? Øverste ledelse Nærmeste leder Medarbejdere Stormøder og informaconsmøder Afdelingsmøder Sociale dialogmedier Intranet Intern video 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,8 3,3 3,3 3,8 3,7 3,8 3,8 3,4 3,7 3,7 3,9 4,4 4,4 4,8 4,8 4,9 Af de digitale platforme har intranettet indtaget en meget dominerende position i den interne kommunikation pga. sin hurtighed, smidighed og tilgængelighed. Men også andre digitale kommunikationskanaler som digitale nyhedsbreve, digitale opslagstavler og digitale dialogplatforme har indtaget vigtige positioner i det interne kommunikationssystem. Digitalt personaleblad Papirbaseret personaleblad Digitalt nyhedsbrev Papirbaseret nyhedsbrev Generelle orientering via e- mail Fysiske opslagstavler 2,2 3,0 3,1 3,2 3,5 2,5 3,4 3,4 3,0 3,0 3,7 3,6 Digitale opslagstavler 3,4 3,6 De kanaler, der anses for mindre vigtige, er de mere traditionelle kanaler Virksomhedens hjemmeside 3,5 3,9 som det papirbaserede nyhedsbrev, fysiske opslagstavler og personalebladet i såvel papir som digital form. Velfungerende Vigtigt IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 24

25 KOMMUNIKATIONSKANALER 3 Hvor vigtige og velfungerende mener du, at følgende kommunikationskanaler er i virksomhedens interne kommunikation? Private virksomheder 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Offentlige virksomheder 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Øverste ledelse 3,9 4,8 Øverste ledelse 3,6 4,8 Nærmeste leder 3,7 Nærmeste 5,0 leder 3,7 4,7 Medarbejdere 3,3 4,3 Medarbejdere 3,4 4,5 Stormøder og informaconsmøder 4,1 Stormøder 4,1 og informaconsmøder 3,4 3,6 Afdelingsmøder 3,7 4,6 Afdelingsmøder 4,0 4,3 Sociale dialogmedier 2,7 3,5 Sociale dialogmedier 3,0 3,1 Intranet 3,7 4,8 Intranet 3,8 4,8 Intern video 3,5 4,0 Intern video 3,1 3,2 Digitalt personaleblad 2,8 2,8 Digitalt personaleblad 3,4 3,4 Papirbaseret personaleblad 3,1 3,6 Papirbaseret personaleblad 3,5 3,7 Digitalt nyhedsbrev 3,5 3,5 Digitalt nyhedsbrev 3,5 3,8 Papirbaseret nyhedsbrev 2,2 2,4 Papirbaseret nyhedsbrev 2,1 2,6 Generelle orientering via e- mail 3,3 3,5 Generelle orientering via e- mail 3,2 3,5 Fysiske opslagstavler 3,0 3,1 Fysiske opslagstavler 2,9 2,9 Digitale opslagstavler 3,3 3,6 Digitale opslagstavler 3,4 3,6 Virksomhedens hjemmeside 3,3 3,9 Virksomhedens hjemmeside 3,8 4,0 Velfungerende Vigtigt IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 25

26 KOMMUNIKATIONSKANALER 3 Fornyelse af intranet og digitale dialogmedier Er I i gang med eller har I planer om at implementere nye kommunikationskanaler? 36 ud af 50 adspurgte virksomheder er i gang med, eller har planer om at implementere nye kommunikationskanaler. Det er fx udvikling af nyt intranet, infoskærme, sociale medier og/eller intern video, som virksomhederne har planer om at implementere. Meget tyder på, at det er kommunikationskanaler, der kan nå langt ud i virksomheden, og som ikke er hæmmet af geografiske barrierer. Offentlig kontra privat I halvdelen af de private virksomheder er der planer om at implementere nye interne digitale dialogmedier. Offentlige virksomheder har især fokus på udvikling af lederunivers på intranettet. Ja Nej Ved ikke IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 26

27 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW NOVO NORDISK FLSMIDTH LEGO NOVOZYMES - Kommunikation der flytter forretningen De kommunikationsansvarlige har i undersøgelsen peget på de virksomheder, som de beundrer mest for deres arbejde med den interne kommunikation. Novo Nordisk har fået flest stemmer, mens tre virksomheder har fået lige mange stemmer, og deler derfor andenpladsen: FLSmidth, Novozymes og LEGO. I denne artikel bringer vi et interview med Jeppe Glahn, Director of Corporate Communications i Novozymes, der fortæller om, hvordan Novozymes opbygger kommunikationskompetencer hos lederne med fokus på den nærmeste daglige leder som den vigtigste kommunikationskanal. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 27

28 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW Novozymes: KOMMUNIKATION DER FLYTTER FORRETNINGEN Formålet med intern kommunikation er at understøtte forretningen og med linjelederne som de vigtigste kommunikatører, mener Jeppe Glahn, Director of Corporate Communications i Novozymes. Han siger: Intern kommunikation handler om at nå specifikke forretningsmål. Og det kan du ikke gøre, hvis du sidder to kommunikatører, eller hvor mange man nu er, i kommunikationsafdelingen. Det kan du kun gøre, hvis du generelt set sikrer, at der er kommunikationskompetencer i organisationen. Derfor har en af grundtankerne været at bygge kommunikationskompetencer i Novozymes. Den vigtigste kommunikationskanal er lederen og hvis du virkelig vil noget med din interne kommunikation, skal du aktivere lederne. Hos Novozymes er den interne kommunikation sat i system. Overordnet set arbejdes der på to spor. På kompetencesiden handler det om at opbygge kommunikationskompetencer hos ledere, hvor næsten alle ledere Uddrag fra Novozymes kommunikationskørekort IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 28

29 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW på globalt plan er uddannet i kommunikation. Det andet spor handler om, at alle kommunikationsaktiviteter udspringer af de forretningsstrategiske mål, siger Jeppe Glahn. At den interne kommunikation er sat i system, eksemplificerer Jeppe Glahn med deres servicekatalog, som er et nyt tiltag i Novozymes. Servicekataloget handler at sætte form på sin service, hvor forretningen kan se, hvilke kommunikationsservices, de kan købe i vores interne kommunikationsbutik. Vi har defineret kommunikationsydelserne, hvilken rolle vi spiller, og hvilken rolle spiller organisationen selv, og hvordan ser succes ud. Servicekataloget indeholder fire overordnede serviceydelser: Strategikommunikation, forandringskommunikation, nyhedsformidling til alle Novozymes platforme og kommunikationstræning. På Novozymes intranet er hver enkel service beskrevet, herunder hvem der er ansvarlig og kontaktperson for de forskellige services. Til alle services er der lavet kommunikationsværktøjer, fortæller Jeppe Glahn. Vi har blandt andet lavet et kommunikationskørekort til vores ledere. Det er et intensivt kommunikationskursus, hvor vi forsøger at opbygge viden om kommunikation, og hvordan lederne kan arbejde strategisk med kommunikation ud fra tre hovedroller; den visionære strateg, forandringsagenten og den daglige leder. I Novozymes er kommunikation en succes, når den flytter forretningen. Den store forskel er, ifølge Jeppe Glahn, om folk rent faktisk føler, at de flytter forretning, eller ikke flytter forretning, og uddyber: Det, der virkelig flytter forretningen, er at få ændret folks adfærd, og flytte kommunikationen derhen, hvor den giver mest effekt altså på adfærdsdelen. Vi har eksempelvis lavet en skabelon for, hvordan du ændrer et taktisk kommunikationsmøde til at være et strategisk møde. Det vil sige, hvilken ønsket forretningssituation er det, man forsøger at opnå med kommunikationen. Når kommunikation skal spille en rolle, skal det gøres fuldstændig klart, at den kommunikation, man laver, skal have et formål, og det formål skal vendes til et forretningsresultat. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 29

30 INTRANET OG DIGITALE DIALOGMEDIER 4 52% Kun 52% mener, at deres intranet er let at anvende 46% 46% anvender digitale dialogmedier

31 INTRANET OG DIGITALE DIALOGMEDIER 4 Intranet som medarbejderportal Det digitale område inden for intern kommunikation har de seneste år gennemgået en stor udvikling. Intranettet spiller en stor rolle for at skabe overblik og for hurtig deling af viden. Virksomheder og medarbejdere bliver præsenteret for mange nye digitale dialogmedier, som skal være med til at styrke kommunikationen og skabe mere effektive forretningsprocesser. De nye digitale medier har utvivlsomt store potentialer, men kan vores adfærd følge med? Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende intranettet? Vores intranet er en medarbejderportal, som giver adgang?l en bred vile af nyheder og arbejdsrelaterede funk?oner. Vi anvender løbende intranebet?l at forklare organisa?onens overordnede mål og frem?dsplaner. På vores intranet kan man være sikker på al?d at finde aktuel informa?on. Vi bruger intranebet?l at understøbe arbejdet med tværgående organisatoriske projekter. Vi har oprebet et særligt lederunivers på intranebet. 0% 100% 28% 34% 38% 42% 34% 42% 44% 54% 20% 36% Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de kommunikationsansvarlige anser intranettet som en medarbejderportal, der giver adgang til en bred vifte af nyheder og arbejdsrelaterede funktioner og altså ikke blot er en intern nyhedskanal. Vores intranet er let at anvende for brugeren. Vores intranet giver et hur?gt overblik over, hvad der sker i organisa?onen. Kommunika?onsfunk?onen anvender intranebet?l at differen?ere kommunika?onen og målrebe den?l forskellige medarbejdere. Vores intranet er primært en nyhedskanal. 20% 32% 20% 28% 24% 24% 12% 18% Virksomhederne bruger desuden intranettet til at forklare sine overordnede mål og fremtidsplaner og til at understøtte arbejdet med tværgående projekter. Dog viser resultaterne, at der er et stort forbedringspotentiale i forhold til brugervenlighed, da kun halvdelen af respondenterne mener, at deres intranet er let at anvende for brugerne. Kun hver anden virksomhed bruger intranettet til at differentiere kommunikationen og målrette den til forskellige medarbejdere. Meget enig Enig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 31

32 INTRANET OG DIGITALE DIALOGMEDIER 4 Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende intranettet? Private virksomheder Offentlige virksomheder Vores intranet er en medarbejderportal, som giver adgang?l en bred vile af nyheder og arbejdsrelaterede funk?oner. Vi anvender løbende intranebet?l at forklare organisa?onens overordnede mål og frem?dsplaner. 0% 100% Vores intranet er en medarbejderportal, som giver adgang Al en bred vine af nyheder 52% 38% og arbejdsrelaterede funkaoner. Vi anvender løbende intranedet Al at forklare organisaaonens overordnede mål og 38% 45% fremadsplaner. 0% 100% 38% 43% 57% 33% På vores intranet kan man være sikker på al?d at finde aktuel informa?on. 24% 41% På vores intranet kan man være sikker på alad at finde aktuel informaaon. 33% 43% Vi bruger intranebet?l at understøbe arbejdet med tværgående organisatoriske projekter. Vi bruger intranedet Al at understøde arbejdet med tværgående organisatoriske 24% 28% projekter. 48% 43% Vi har oprebet et særligt lederunivers på intranebet. 24% 24% Vi har opredet et særligt lederunivers på intranedet. 67% 14% Vores intranet er let at anvende for brugeren. 3% 41% Vores intranet er let at anvende for brugeren. 43% 19% Vores intranet giver et hur?gt overblik over, hvad der sker i organisa?onen. 10% 31% Vores intranet giver et huragt overblik over, hvad der sker i organisaaonen. 33% 24% Kommunika?onsfunk?onen anvender intranebet?l at differen?ere kommunika?onen og målrebe den?l forskellige medarbejdere. 14% 34% KommunikaAonsfunkAonen anvender intranedet Al at differenaere kommunikaaonen og målrede den Al forskellige medarbejdere. 38% 10% Vores intranet er primært en nyhedskanal. 7% 21% Vores intranet er primært en nyhedskanal. 19% 14% Meget enig Enig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 32

33 INTRANET OG DIGITALE DIALOGMEDIER 4 SharePoint topscorer Halvdelen af virksomhedernes intranetsystemer er baseret på Share- Point, mens en tiendedel bruger IntraNote og få bruger Sitecore, Lotus Notes eller egenudviklet system. En fjerdedel af virksomhederne bruger andre CMS systemer. Hvilket system er jeres intranet baseret på? Offentlig kontra privat De offentlige virksomheder prioriterer intranettet højere i deres arbejde sammenlignet med de private virksomheder. De offentlige virksomheder bruger i højere grad intranettet til at understøtte arbejdet med tværgående organisatoriske projekter, og har i højere grad oprettet et lederunivers på deres intranet. SharePoint Sitecore Lotus Notes IntraNote Egenudviklet system Andet IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 33

34 INTRANET OG DIGITALE DIALOGMEDIER 4 Hver anden anvender digitale dialogmedier Af de deltagende virksomheder anvender lidt under halvdelen interne digitale dialogmedier. Yammer er klart det medie, som flest virksomheder bruger. Af andre interne digitale dialogmedier nævner respondenterne chat- og kommentarfunktioner, blog, video og Skype. Netop de interne digitale dialogmedier er et område, som virksomhederne gerne vil udvikle og bruge flere ressourcer på for at understøtte dialogen i virksomhederne (se også Ansvarsområder og kompetencer. Ansvaret for etablering og vedligeholdelse af de digitale dialogmedier ligger typisk hos både kommunikationsfunktionen og IT-afdelingen. Hvilket system er jeres digitale dialogmedier baseret på? 0% 100% 67% Yammer 21% 11% Lync 21% 11% Facebook 14% 11% Podio 0% Offentlig kontra privat Af de virksomheder, der benytter digitale dialogmedier, er det især de offentlige virksomheder, som benytter Yammer (6/9). Ansvaret for de digitale dialogmedier ligger for de offentlige virksomheders vedkommende hovedsageligt i kommunikationsfunktionen og i mindre grad i IT. For de private virksomheder er ansvaret delt mellem kommunikationsfunktionen og IT. Offentlige Private IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 34

35 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW NOVO NORDISK FLSMIDTH LEGO - Åben og ærlig kommunikation NOVOZYMES De kommunikationsansvarlige har i undersøgelsen peget på de virksomheder, som de beundrer mest for deres arbejde med den interne kommunikation. Novo Nordisk har fået flest stemmer, mens tre virksomheder har fået lige mange stemmer, og deler derfor andenpladsen: FLSmidth, Novozymes og LEGO. I denne artikel bringer vi et interview med Charlotte Simonsen, Senior Director i Corporate Communications i LEGO, der fortæller, hvordan de i LEGO arbejder med intern kommunikation, herunder hvad der lægges særlig vægt på, når det gælder intranettet, LEGO Web. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 35

36 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW LEGO: ÅBEN OG ÆRLIG KOMMUNIKATION En journalistisk holdning til den interne massekommunikation har de sidste år eksisteret i LEGO med fokus på at formidle historierne på en åben og ærlig måde. Dette fortæller Charlotte Simonsen, Senior Director i Corporate Communications i LEGO, og uddyber: Når vi kigger på vores interne massekommunikation, går vi meget efter at have det gode journalistiske håndværk i højsædet. Det vil sige, at vi går efter at fortælle tingene, som de er, åbent og ærligt. Og ikke være bange for at fortælle om ting, som ikke er helt, som de skal være. At man husker at stille de kritiske spørgsmål og være læsernes ambassadør. At understøtte virksomhedens strategi og forretning, har for os selvfølgelig den højeste prioritet. Men i måden vi gør det på, stræber vi meget efter at gøre det på en journalistisk, åben, kritisk måde, så den her åbenhed og ærlighed er i højsædet. Screendump af LEGOs intranet, LEGO Web IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 36

37 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW Som eksempel på denne journalistiske holdning i LEGOs interne kommunikation, fremhæver Charlotte Simonsen LEGOs intranet, LEGO Web, og fortæller: I forhold til vores intranet går vi meget op i et journalistisk produkt, hvor det handler om at skabe noget, der er relevant, åbent og ærligt for de medarbejdere, der er i Lego. Det er selvfølgelig altid en udfordring, for vi har over medarbejdere, som alle sammen har deres eget syn på, hvad der lige præcis er relevant for dem. Vi prøver at undgå, at det bare bliver en række af jubelhistorier efter hinanden, men at vi i stedet fortæller om ting, som er relevant for folk, ting vi kan lære af, og ting vi kan glæde os over. Vi vil gerne have så bred en medarbejderskare eksponeret på intranettet og i vores personaleblad, fordi det skaber en fornemmelse af nærvær, det skaber en fornemmelse af, at du kender den person, der er på. Og det skaber en større interesse og troværdighed. På LEGO Web kan medarbejderne kommentere på alt indholdet, og dermed give deres syn på det, der er på intranettet. Kommentarfunktionen er en stor succes, og der er næsten ingen artikler uden kommentarer fra medarbejderne, fortæller Charlotte Simonsen. Det handler dog ikke kun om at fortælle virksomhedens gode historier, men også når det går mindre godt. Dette er ifølge Charlotte Simonsen med til at skabe medarbejdernes commitment, fordi det giver en bred forståelse for virksomheden, og ikke en glaseret virkelighed. Hos LEGO involveres medarbejderne i høj grad, og leverer med stor interesse ideer til historier fra hele organisationen, og så vidt muligt er det den almindelige medarbejder, der udtaler sig, fortæller Charlotte Simonsen. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 37

38 MÅL, STRATEGI OG EVALUERING 5

39 MÅL, STRATEGI OG EVALUERING 5 Kommunikationen professionaliseret Den interne kommunikationsfunktion er langt hen ad vejen professionaliseret, hvilket kommer til udtryk via nedskrevne strategier og opfølgende målinger. Samtidig bliver kommunikationsfunktionen taget seriøst af topledelsen. Dette betyder også, at der nu og i fremtiden vil blive stillet krav om målbare resultater, der viser, hvordan kommunikationsfunktionens aktiviteter understøtter forretningen. Kommunikationsfunktionen er på vej, men indtil nu måles der næsten kun på brugen og tilfredsheden med de interne kommunikationskanaler. Hvor ofte måler I på den interne kommunikation? De fleste virksomheder (42/50) har nedskrevne strategier, planer og mål for arbejdet med intern kommunikation, og næsten lige så mange måler på den interne kommunikation. Der måles som minimum årligt via medarbejder-tilfredshedsundersøgelser, hvor virksomhederne fortrinsvis måler på intranet og personaleblad. Intranettet er det område, som flest respondenter nævner, at der måles på, og det er samtidig det område, der oftest måles på. Dette gøres især via løbende statistik over antal hits, eksempelvis hvor mange, der læser artikler og nyhedsbreve. Månedsvis Kvartalsvis Halvårligt Årligt Hvert andet år Sjældnere Offentlig kontra privat De private virksomheder måler i højere grad på den interne kommunikation end de offentlige. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 39

40 SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE 6 Den øverste ledelse Funktions- og linjechefer Øvrige kommunikationsfunktioner og medarbejdere HR IT Dem samarbejder vi oftest med

41 SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE 6 Topledelsen vigtigste samarbejdspartner Den interne kommunikationsfunktion er kommet tæt på ledelseslagene, hvilket understreger rollen som vigtig samarbejdspartner for topledelsen. Det ser ud til, at HR og kommunikationsfunktionen samarbejder tæt, når der er relevante og tværgående projekter i virksomhederne. IT-afdelingerne er på vej ind som en vigtig og prioriteret samarbejdspartner, idet den interne kommunikation i større og større omfang er præget af digitale dialogmedier og intranettet. Et godt råd til kommunikationsfunktionerne vil i fremtiden være at systematisere relationen til IT. Offentlige kontra privat I offentlige virksomheder er IT-afdelingen en højere prioriteret samarbejdspartner, mens HR vurderes højere som samarbejdspartner i de private virksomheder. De private virksomheder benytter i højere grad eksterne samarbejdspartnere og konsulenter. Hvor vigtige er nedenstående samarbejdspartnere? 0% 100% Øverste ledelse, funktions-og linjechefer og HR er kommunikationsfunk- Den øverste ledelse 90% 10% tionens vigtigste samarbejdspartnere. Dog varierer samarbejdsintensi- Funk>ons- og linjechefer 64% 36% teten, da samarbejdet med lederne sker dagligt eller ugentligt, og sam- HR 36% 52% arbejdet med HR sker sjældnere. Øvrige kommunika>onsfunk>oner og - medarbejdere i virksomheden 50% 32% Det er kun et fåtal af virksomhederne (8/50), som ikke har kommuni- IT 36% 36% kationsfunktioner eller medarbejdere decentralt i virksomheden, fx i Marke>ng 16% 30% datterselskaber eller lignende. De, som har, anser disse som vigtige og Eksterne samarbejdspartnere og/eller konsulenter 6% 36% samarbejdet sker dagligt eller ugentligt. IT-afdelingen er hos de fleste virksomheder ligeledes en vigtig samarbejdspartner. Meget vigtig Vigtig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 41

42 SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE 6 Hvor vigtige er nedenstående samarbejdspartnere? Private virksomheder Offentlige virksomheder 0% 100% 0% 100% Den øverste ledelse 86% 14% Den øverste ledelse 95% 5% og linjechefer 59% 41% Funk?ons- og linjechefer 71% 29% HR 45% 48% HR 24% 57% Øvrige og - medarbejdere i virksomheden Øvrige 48% kommunika?onsfunk?oner 34% og - medarbejdere i virksomheden 52% 29% IT 31% 34% IT 43% 38% 21% 41% Marke?ng 10% 14% Eksterne samarbejdspartnere og/eller konsulenter 7% 28% Eksterne samarbejdspartnere og/eller konsulenter 5% 48% Meget vigtig Vigtig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 42

43 SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE 6 Ledelsens inddragelse af kommunikationsfunktionen De interne kommunikationsfunktioner bliver generelt taget seriøst af topledelsen, der i høj grad engagerer kommunikationsfunktionen tidligt i deres belsutningsprocesser. Samarbejdet og dialogen fremstår desuden som konstruktiv, da topledelsen følger de råd, som den interne kommunikationsfunktion kommer med. Hvor enig er du i, og hvor vigtigt finder du, følgende udsagn omkring inddragelsen af den interne kommunikationsfunktion i virksomhedens forretning? Ledelsen engagerer kommunika9onsfunk9onen 9dligt i sine beslutningsprocesser omkring kommunika9ve spørgsmål. 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,8 Offentlig kontra privat Den interne kommunikationsfunktion i de private virksomheder støtter Ledelsen beder oce kommunika9onsfunk9onen om råd omkring formidling af centrale ledelsesbudskaber. 4,3 4,7 og rådgiver i højere grad topledelsen i forbindelse med forandringsprojekter end i offentlige virksomheder. Ledelsen følger kommunika9onsfunk9onens råd omkring kommunika9on. 4,0 4,4 Enig Vigtig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 43

44 SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE 6 Hvor enig er du i, og hvor vigtigt finder du, følgende udsagn omkring inddragelsen af den interne kommunikationsfunktion i virksomhedens forretning? Private virksomheder Offentlige virksomheder 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ledelsen engagerer kommunika9onsfunk9onen 9dligt i sine beslutningsprocesser omkring kommunika9ve spørgsmål. Ledelsen engagerer kommunika9onsfunk9onen 9dligt i sine 3,9 4,9 beslutningsprocesser omkring kommunika9ve spørgsmål. 4,1 4,8 Ledelsen beder oce kommunika9onsfunk9onen om råd omkring formidling af centrale ledelsesbudskaber. Ledelsen beder oce kommunika9onsfunk9onen om råd omkring formidling 4,1 4,7 af centrale ledelsesbudskaber. 4,5 4,7 Ledelsen følger kommunika9onsfunk9onens råd omkring kommunika9on. Ledelsen følger kommunika9onsfunk9onens 4,0 4,4 råd omkring kommunika9on. 4,2 4,5 Enig Vigtig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 44

45 LEDELSESKOMMUNIKATION 7 Kommunikationsværktøjer Rådgivning og support Kommunikationstræning Den interne kommunikationsfunktion inddrages i højere grad i ledelsens kommunikation

46 LEDELSESKOMMUNIKATION 7 Sparringspartnere for topledelsen Den interne kommunikationsfunktion har satset rigtigt ved at blive en tæt sparringspartner for top- og linjeledelse. Det betyder, at de i dag bliver taget med på råd, også ved de større forandringsprojekter, hvor kommunikationsfunktionen har fået lov til at vise sit værd. Sådanne indsatser har gjort, at kommunikationsfunktionen i dag er helt tæt på de værdiskabende processer i virksomhederne. Den interne kommunikationsfunktion er en tæt samarbejds- og sparringspartner, når det gælder implementering af vigtige begivenheder i virksomhederne. Kommunikationsfunktionerne spiller en stor rolle i forbindelse med forandringsprojekter, hvor de støtter både øverste ledelse og funktions- og linjechefer med at implementere de mange forandringer, som virksomhederne har været præget af de seneste år. Kommunikationsfunktionerne leverer også i stor udstrækning ydelser til den øverste ledelse. Ydelserne udmønter sig i udvikling af værktøjer, rådgivning og kommunikationstræning. Træning med ekstern konsulent Kommunikationstræningen af den øverste ledelse og linjeledelse afholdes generelt af kommunikationsfunktionen i samarbejde med en ekstern konsulent. Offentlig kontra privat De offentlige virksomheder støtter og rådgiver i noget højere grad den øverste ledelse ved forandringsprojekter, end de private gør. De private virksomheder udvikler i højere grad værktøjer til forbedring af ledelsens kommunikation. I hvor høj grad stemmer nedenstående udsagn overens med kommunikationsfunktionens arbejde i forhold til den øverste ledelse og funktions- og linjechefer? Kommunika4onsfunk4onen støier og rådgiver den øverste ledelse i forbindelse med forandringsprojekter Kommunika4onsfunk4onen har udviklet værktøjer, som kan hjælpe den øverste ledelse 4l at forbedre dens kommunika4on. Kommunika4onsfunk4onen har a:oldt kommunika4onstræning af den øverste ledelse. Kommunika4onsfunk4onen støier og rådgiver funk4ons- og linjechefer i forbindelse med forandringsprojekter. Kommunika4onsfunk4onen har udviklet værktøjer, som kan hjælpe funk4ons- og linjechefer 4l at forbedre dens kommunika4on. Kommunika4onsfunk4onen har a:oldt kommunika4onstræning af funk4ons- og linjechefer. 0% 100% 24% 34% 34% 30% 40% 38% 50% 44% 36% 38% I høj grad IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 46 74% 18% I nogen grad

47 LEDELSESKOMMUNIKATION 7 I hvor høj grad stemmer nedenstående udsagn overens med kommunikationsfunktionens arbejde i forhold til den øverste ledelse og funktions- og linjechefer? Private virksomheder Offentlige virksomheder 0% 100% 0% 100% Kommunika3onsfunk3onen støher og rådgiver den øverste ledelse i forbindelse med forandringsprojekter Kommunika5onsfunk5onen støjer og rådgiver den øverste ledelse i forbindelse med 72% 17% forandringsprojekter 76% 19% Kommunika3onsfunk3onen har udviklet værktøjer, som kan hjælpe den øverste ledelse 3l at forbedre dens kommunika3on. Kommunika5onsfunk5onen har udviklet værktøjer, som kan hjælpe den øverste ledelse 45% 38% 5l at forbedre dens kommunika5on. 33% 33% Kommunika3onsfunk3onen har a9oldt kommunika3onstræning af den øverste ledelse. Kommunika5onsfunk5onen 31% 48% har a;oldt kommunika5onstræning af den øverste ledelse. 48% 24% Kommunika3onsfunk3onen støher og rådgiver funk3ons- og linjechefer i forbindelse med forandringsprojekter. Kommunika5onsfunk5onen støjer og rådgiver funk5ons- og linjechefer i forbindelse 45% 48% med forandringsprojekter. 19% 52% Kommunika3onsfunk3onen har udviklet værktøjer, som kan hjælpe funk3ons- og linjechefer 3l at forbedre dens kommunika3on. Kommunika5onsfunk5onen har udviklet værktøjer, som kan hjælpe funk5ons- og 45% 38% linjechefer 5l at forbedre dens kommunika5on. 19% 52% Kommunika3onsfunk3onen har a9oldt kommunika3onstræning af funk3ons- og linjechefer. Kommunika5onsfunk5onen har a;oldt kommunika5onstræning af funk5ons- og 28% 24% linjechefer. 19% 38% I høj grad I nogen grad IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 47

48 LEDELSESKOMMUNIKATION 7 Øverste ledelses kommunikation er meget vigtig Ikke overraskende finder de kommunikationsansvarlige den øverste ledelses kommunikation med medarbejderne meget vigtig. De vurderer desuden, at øverste ledelse har en høj troværdighed over for medarbejderne, og vurderer også, at der er god overensstemmelse mellem, hvad den øverste ledelse gør, og hvad den siger. Hvor vigtige mener du, og hvor enig er du i, nedenstående udsagn omkring øverste ledelses kommunikation er? Vores øverste ledelse prioriterer højt at komme ud blandt medarbejderne og kommunikerer direkte med dem. Gennem det seneste år har kommunikadonsfunkdonen bidraget Dl at øge den øverste ledelses synlighed og troværdighed blandt medarbejderne. 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,6 4,2 4,4 4,6 Direkte kommunikation prioriteres ikke højt nok Vores øverste ledelse er god Dl at forklare sine ideer og tanker, så medarbejderne forstår hvad den vil og hvorfor. 3,7 4,7 De kommunikationsansvarlige giver udtryk for et klart forbedringspotentiale med hensyn til den øverste ledelses prioritering af at komme ud i Der er god overensstemmelse mellem hvad vores øverste ledelse siger, og hvad den gør. 4,1 4,8 virksomheden og kommunikere direkte med medarbejderne. Jeg oplever, at vores øverste ledelse generelt har høj troværdighed blandt organisadonens medarbejdere. 4,2 4,8 Offentlig kontra privat De offentlige virksomheder oplever et særligt stort forbedringspotentia- Enig Vigtigt le i forhold til, om toplederne evner at forklare ideer og tanker, så medarbejderne forstår, hvad de vil og hvorfor. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 48

49 LEDELSESKOMMUNIKATION 7 Hvor vigtige mener du, og hvor enig er du i, nedenstående udsagn omkring øverste ledelses kommunikation er? Private virksomheder Offentlige virksomheder 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Vores øverste ledelse prioriterer højt at komme ud blandt medarbejderne og kommunikerer direkte med dem. Vores øverste ledelse prioriterer højt at komme ud blandt medarbejderne og 3,7 4,4 kommunikerer direkte med dem. 3,5 4,4 Gennem det seneste år har kommunikadonsfunkdonen bidraget Dl at øge den øverste ledelses synlighed og troværdighed blandt medarbejderne. Gennem det seneste år har kommunikadonsfunkdonen bidraget Dl at øge den 4,3 4,6 øverste ledelses synlighed og troværdighed blandt medarbejderne. 4,1 4,6 Vores øverste ledelse er god Dl at forklare sine ideer og tanker, så medarbejderne forstår hvad den vil og hvorfor. Vores øverste ledelse er god Dl at forklare sine ideer og tanker, så medarbejderne 4,0 4,6 forstår hvad den vil og hvorfor. 3,4 4,8 Der er god overensstemmelse mellem hvad vores øverste ledelse siger, og hvad den gør. Der er god overensstemmelse mellem hvad vores øverste ledelse siger, og hvad den 4,2 4,8 gør. 4,0 4,9 Jeg oplever, at vores øverste ledelse generelt har høj troværdighed blandt organisadonens medarbejdere. Jeg oplever, at vores øverste ledelse generelt har høj troværdighed blandt 4,3 4,8 organisadonens medarbejdere. 4,0 4,9 Enig Vigtigt IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 49

50 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW NOVO NORDISK FLSMIDTH - Direkte kommunikation med linjelederne LEGO NOVOZYMES De kommunikationsansvarlige har i undersøgelsen peget på de virksomheder, som de beundrer mest for deres arbejde med den interne kommunikation. Novo Nordisk har fået flest stemmer, mens tre virksomheder har fået lige mange stemmer, og deler derfor andenpladsen: FLSmidth, Novozymes og LEGO. I denne artikel bringer vi et interview med Jesper Larsen, Kommunikationschef i FLSmidth, der fortæller om, hvordan de har professionaliseret den interne kommunikation i FLSmidth ud fra den betragtning, at den bedste form for kommunikation, er den, der kommer fra nærmeste leder. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 50

51 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW FLSmidth: DIREKTE KOMMUNIKATION MED LINJELEDERNE I 2011 besluttede FLSmidth at gennemføre en målrettet indsats for at professionalisere den interne kommunikation i virksomheden. Og hvis der er én ting, som adskiller FLSmidth fra andre store virksomheder, er det, ifølge Jesper Larsen, Kommunikationschef i FLSmidth, at springe en masse lederlag over. Vi har i vores strategikommunikation turdet gå direkte fra Group Management og Communication ned til first line managers. Det er nok usædvanligt, at man ser store virksomheder gøre det altså springer hele det globale mellemled over. Dette er gjort ud fra holdningen om, at den bedste form for kommunikation er den kommunikation, der kommer fra nærmeste leder, fortæller Jesper Larsen, og uddyber: Uddrag fra FLSmidths interne kommunikationsindsats i forbindelse med strategiudrulning IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 51

52 BEUNDREDE VIRKSOMHEDER INTERVIEW Vi har gjort rigtig meget ud af, at vores medarbejderes nærmeste daglige ledere er i stand til at bære koncernens strategibudskaber videre til sine medarbejdere. Ud fra den betragtning, som alle erfaringer og undersøgelser viser, at medarbejdere mener, at den nærmeste leder er den vigtigste og mest troværdige kilde til information. Troværdighed og transparens er kodeordet. Topledelsens budskaber er nødt til at være forankret i virkeligheden, ellers bliver det afskærmet som propaganda, siger Jesper Larsen. Når man som almindelig medarbejder i Chile bliver præsenteret for en stor mængde information hver dag fra alle mulige sider, så gør vi, hvad vi kan for at sortere og prioritere FLSmidth koncernbudskaberne og gøre dem relevante på en måde, så de lokale medarbejdere kan spejle sig selv i det - de skal kunne se sig selv i det. medarbejder. Værktøjskassen findes på det globale intranet, som alle FLSmidths medarbejdere har adgang til. Her kan lederne gå ind og downloade værktøjerne lige fra de simple PowerPoint-værktøjer til mere avancerede typer af kommunikationsværktøjer, siger Jesper Larsen. Styrken ved værktøjerne er, at de komplementerer hinanden, og de er lavet, så de kan kombineres på flere måder. Et konkret eksempel på et værktøj er et modul, der i al sin enkelhed beskriver nøglebudskaber i FLSmidths strategi. Modulet indeholder nogle fagudtryk eller specialiserede strategibudskaber, man kan anvende i en computermodel, og når man trykker på det, kommer der en forklaring. Modulet oversætter altså nogle af nøgleudtrykkene i strategien. Med fokus på linjelederne har FLSmidth udviklet en virtuel værktøjskasse, der er lavet specielt til lederne. Værktøjerne er designet til et sprogbrug og en vinkling, der gør, at det bliver relevant for den menige IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 52

53 UDFORDRINGER 8 De største barrierer BUDGET PRIORITET FORÆLDEDE KOMMUNIKATIONSKANALER

54 UDFORDRINGER 8 Barrierer: Budget, prioritet og forældede kanaler Der findes nok ikke en kommunikationsafdeling i landet, der mener, at de har penge nok til at udføre det arbejde, de har ansvaret for, optimalt. Det er også tilfældet i denne undersøgelse. Generelt føler kommunikationsfunktionen dog, at de er en prioriteret funktion, selvom de ikke mener, at de kommunikationskanaler, som de råder over, er tidssvarende. Det er her, at mange af de nye digitale dialogbaserede medier banker på. Fremtiden vil vise, om en alliance med IT-afdelingen er vejen til bedre budgetter i kommunikationsafdeligen. Hvor vigtige mener du, og hvor enig er du i, nedenstående udsagn omkring øverste ledelses kommunikation er? Kommunika5onsfunk5onens budget er for lille. Kommunika5onsfunk5onen har ikke implementeret 5dssvarende interne kommunika5onskanaler. Den øverste ledelse prioriterer ikke den interne kommunika5on højt nok. Vi savner effek5ve styringsredskaber for den interne kommunika5on. Kommunika5onsfunk5onens rolle i virksomheden er uklar. Kommunika5onsfunk5onen mangler de refe faglige kompetencer. 0% 100% 12% 8% 8% 18% 12% 10% 18% 16% 28% Knap halvdelen af de ansvarlige for den interne kommunikation mener, at budgettet til den interne kommunikation er for lille. Man må naturligvis forvente, at de kommunikationsansvarlige gerne vil have højere budgetter, men resultatet indikerer dog, at kommunikationsfunktionerne i dag afholder sig fra at gennemføre relevante initiativer af ressourcemæssige årsager. Samarbejdet med HR fungerer dårligt. Samarbejdet med Marke5ng fungerer dårligt. Samarbejdet med den øverste ledelse fungerer dårligt. Samarbejdet med funk5ons- og linjecheferne fungerer dårligt. 0% 10% 2% 2% 0% Ingen af respondenterne oplever, at samarbejdet med den øverste ledelse fungerer direkte dårligt. Alligevel mener en fjerdel af de kommunikationsansvarlige, at deres øverste ledelse ikke prioriterer den interne kommunikation højt nok. Meget enig Enig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 54

55 UDFORDRINGER 8 På samme måde angiver en fjerdel af de kommunikationsansvarlige, at de ikke har tidssvarende interne kommunikationskanaler. Dette hænger godt sammen med, at mange virksomheder har et ønske om at udvikle nye effektive interne kommunikationsplatforme som video og digitale dialogplatforme. Generelt oplever respondenterne, at samarbejdet internt i organisationen fungerer godt. Kun i et fåtal af virksomhederne (5/50) er der problemer med samarbejdet med HR. Offentlig kontra privat Det er især i de private virksomheder, der oplever problemer med utidssvarende interne kommunikationsplatforme (10/29 private mener dette mod 4/21 offentlige). IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 55

56 UDFORDRINGER 8 Hvor vigtige mener du, og hvor enig er du i, nedenstående udsagn omkring øverste ledelses kommunikation er? Private virksomheder Offentlige virksomheder 0% 100% 0% 100% Kommunika7onsfunk7onens budget er for lille. 14% 28% Kommunika6onsfunk6onens budget er for lille. 10% 29% Kommunika7onsfunk7onen har ikke implementeret 7dssvarende interne kommunika7onskanaler. 14% 17% Kommunika6onsfunk6onen har ikke implementeret 6dssvarende interne kommunika6onskanaler. 19% Den øverste ledelse prioriterer ikke den interne kommunika7on højt nok. 14% 10% Den øverste ledelse prioriterer ikke den interne kommunika6on højt nok. 24% Vi savner effek7ve styringsredskaber for den interne kommunika7on. 21% Vi savner effek6ve styringsredskaber for den interne kommunika6on. 14% Kommunika7onsfunk7onens rolle i virksomheden er uklar. 14% Kommunika6onsfunk6onens rolle i virksomheden er uklar. 10% Kommunika7onsfunk7onen mangler de rehe faglige kompetencer. 10% Kommunika6onsfunk6onen mangler de rege faglige kompetencer. 5% 10% Samarbejdet med HR fungerer dårligt. 14% Samarbejdet med HR fungerer dårligt. 5% Samarbejdet med Marke7ng fungerer dårligt. 0% Samarbejdet med Marke6ng fungerer dårligt. 5% Samarbejdet med den øverste ledelse fungerer dårligt. 3% Samarbejdet med den øverste ledelse fungerer dårligt. 0% Samarbejdet med funk7ons- og linjecheferne fungerer dårligt. 0% Samarbejdet med funk6ons- og linjecheferne fungerer dårligt. 0% Meget enig Enig IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 56

Intern Kommunikation anno 2013

Intern Kommunikation anno 2013 Intern Kommunikation anno 2013 I IK13 - en ny, stor undersøgelse blandt Danmarks 50 største private og offentlige virksomheder - har Resonans Kommunikation sat sig for at dokumentere, hvordan der arbejdes

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

FRA PRODUCENT TIL PARTNER. Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver

FRA PRODUCENT TIL PARTNER. Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver FRA PRODUCENT TIL PARTNER Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver PELLE NILSSON Stifter og partner hos Resonans Kommunikation 15 års erfaring med ledelses- og kommunikationsrådgivning Rådgiver for en

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

VIDSTE DU AT. af landets fagledere mener, at konkrete kommunikationsværktøjer vil hjælpe dem i dagligdagen

VIDSTE DU AT. af landets fagledere mener, at konkrete kommunikationsværktøjer vil hjælpe dem i dagligdagen Infographics 69% af landets fagledere mener, at konkrete kommunikationsværktøjer vil hjælpe dem i dagligdagen? kun hver TREDJE medarbejder mener, at topledelsen prioriterer den direkte kommunikation med

Læs mere

Strategisk medarbejderkommunikation. Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen, ph.d.

Strategisk medarbejderkommunikation. Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen, ph.d. Strategisk medarbejderkommunikation Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen, ph.d. www.hellepetersen.dk Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013 Forudsætninger for forandring - hvordan kommunikerer man sig til en ændring i hygiejneadfærd på arbejdspladsen? Helle Petersen, ph.d., MPO Lektor i strategisk kommunikation, Roskilde Universitet Erhvervsforsker,

Læs mere

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond Lederkommunikation Fredag den 12. november 2010 Ok, lad os lige sætte det på plads! GOD Lederkommunikation er vigtigt fordi: a. Lederen er den vigtigste informationskilde b. Lederen formidler og fortolker

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi

Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi Helt og helskindet i mål med forandringskommunikation Helle Petersen, ph.d., MPO Kommunikationsdøgnet 2016 Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi Strategisk kommunikation

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 Temaer 1 Hvad ved vi fra forskningen? 2 Hvordan skal skolelederne inspireres af andre ledere? 3 Hvad er skoleledernes største ledelsesudfordringer? 2 Udfordring

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017

Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017 Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017 Kort præsentation af Stephanie Bäckström, S. (2017). Øg din svarprocent i næste

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

N O T A T. Resultater fra undersøgelse af kommunernes kommunikation. 1. Organisering af kommunikationsarbejdet

N O T A T. Resultater fra undersøgelse af kommunernes kommunikation. 1. Organisering af kommunikationsarbejdet N O T A T Resultater fra undersøgelse af kommunernes kommunikation 1. Organisering af kommunikationsarbejdet De kommunikationsansvarliges titel: Kommunikationschef/informationschef Anden chef eller ledertitel

Læs mere

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest.

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest. LEA det er ikke et pigenavn, men et testværktøj Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest Program Hvad er LEA? Præsentation af LEA som værktøj Baggrund for udviklingen af LEA

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere