N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. november 2010 Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri.der blev afsat en samlet bevilling til gennemførelsen af aftalens initiativer i perioden Aftalen har følgende syv hovedområder: 1. Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet 2. Bedre kontrol mod dobbeltforsørgelse og sort arbejde 3. Bedre kontrol i og på tværs af kommuner 4. Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer 5. Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats 6. Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri 7. Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol Nedenfor gennemgås aftalens initiativer.

2 2 Ad 1) Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet Etablering af kontrolteams i udlandet Der etableres kontrolteams i Tyrkiet og Spanien for perioden , og et 2- årigt pilotprojekt i henholdsvis Thailand og Marokko. I forhold til Tyrkiet vurderes det at være nødvendigt at indgå en politisk aftale som grundlag for, at Danmark kan etablere forsøg med kontrolmedarbejdere i landet. I forhold til Marokko skal de nærmere vilkår undersøges. Medarbejderne skal primært være lokal arbejdskraft. Kontrolmedarbejderne vil bl.a. via lokale registre kunne undersøge, hvordan en person er bopælsregistreret, og om personen har væsentlige ejendomsbesiddelser, som kan have indflydelse på retten til offentlige ydelser. Kommunerne i Danmark vil også kunne bede om at få tjekket oplysninger om, hvorvidt personer, der rejser på gentagne ferier i de pågældende lande, fx. ejer en bolig i landene. Pilotprojekterne i Thailand og Marokko skal evalueres efter at have været i funktion i godt et år, således at der kan tages stilling til eventuel videreførelse. BLIS Der er ansat 2 kontrolmedarbejdere i Spanien og 1 kontrolmedarbejder i Thailand. Pensionsstyrelsen/Udbetaling Danmark foretog i foråret 2013 en styrket kontrol af pensionister i Marokko. Der er løbende arbejdet på at få et samarbejde på plads med Tyrkiet. Det et aftalt, at Udbetaling Danmark sender et kontrolteam til Tyrkiet, der samarbejder med de tyrkiske myndigheder. Intensivering af lufthavnstilsynet De seneste erfaringer med lufthavstilsynet peger på, at der er behov for en tostrenget strategi. For det første en fortsat bredt rettet kontrolindsats, der giver synlighed og som kan virke præventivt. For det andet en målrettet indsats mod de flyankomster og afgange, hvor der erfaringsmæssigt registreres en højere andel af personer, som potentielt set snyder med offentlige ydelser i relation til deres udlandsophold. På nuværende tidspunkt gennemføres minimum 12 tilsyn årligt i Kastrup Lufthavn. Pensionsstyrelsens kontrol skal øges i Københavns Lufthavn Kastrup i samarbejde med politi og SKAT. Fremover skal der som minimum gennemføres yderligere 13 målrettede tilsyn, hvilket vil være en kraftig styrkelse af indsatsen. Der vil således som minimum blive gennemført 25 kontrolaktioner om året. En yderligere intensivering af Lufthavnstilsynet vil betyde, at fremtidige aktioner også omfatter andre lufthavne og grænseovergange i overensstemmelse med gældende EU-regler. Bedre opfølgning på resultatet at lufthavnstilsynet Det skal have en konsekvens, hvis kontant- eller starthjælpsmodtagere uberettiget og mod bedre vidende modtager ydelser under ophold i udlandet. De skal have enmærkbar sanktion, der svarer til de sanktioner, der gives ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde. Det betyder, at hjælpen nedsættes med 1/3 i 3 uger for personer, der modtager hjælp på voksensats. 2. gang inden for de seneste 5 år nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger. Samtidig skal kommunen, hvis den får meddelelse om, at der i Hjemlet i lovændring nr. 600 af 14. juni 2011 I 2011 blev der gennemført 36 kontrolaktioner, heraf 8 ved andre lufthavne og grænseovergange end Kastrup Lufthavn. I 2012 blev der gennemført 11 kontrolaktioner i Kastrup Lufthavn. I 2013 blev der gennemført 27 kontrolaktioner, heraf 5 ved andre lufthavne og grænseovergange end Kastrup Lufthavn. I 2014 vil der i tillæg til de minimum 25 kontrolaktioner blive gennemført 14 kontrolaktioner i Kastrup Lufthavn og ved andre lufthavne og grænseovergange. Der vil således blive gennemført minimum 39 kontrolaktioner i Dermed indhentes de manglende kontrolaktioner i Hjemlet i lovændring nr. 600 af 14. juni følger op i forhold til a-kassernes og kommunernes håndtering af lufthavnssagerne og rapporterer særskilt herom i statusrapporter til Tilsynsrådet.

3 3 Lufthavnstilsynet er rejst tvivl om den generelle rådighed for en kontant- eller starthjælpsmodtager, hurtigst muligt indkalde personen til en individuel jobsamtale efter meddelelsen er modtaget. Herefter skal kommunen i en 3 måneders periode indkalde personen til en jobsamtale hver anden uge. Pensionsstyrelsen skal have hjemmel til at følge op på, om kommunerne har behandlet sagerne fra lufthavnstilsynet, herunder om der er givet sanktioner. Initiativet kræver lovændring. Desuden opprioriterer Pensionsstyrelsen tilsynet med a-kassernes håndtering af lufthavnssagerne. Mulighed for at følge elektroniske spor Pensionsstyrelsen skal i forbindelse med behandlingen af konkrete sager efter arbejdsløshedsforsikringsloven have adgang til at indhente oplysninger fra pengeinstitutter. Formålet er at undersøge, om kreditkort er brugt i udlandet med henblik på at afklare, om der er ophold i Danmark. Initiativet kræver lovændring. Hjemlet i lovændring nr. 600 af 14. juni 2011 Ad 2) Bedre kontrol med dobbeltforsørgelse og sort arbejde Virksomhedskontrol på tværs af kommuner Kommunernes adgang til at gennemføre virksomhedskontroller skal udvides. Der er behov for at kunne gennemføre dels virksomhedskontrol på tværs af kommunegrænser efter aftale med den berørte kommune, dels virksomhedskontrol i konkrete sager frem for som nu kun ved stikprøvekontrol. Initiativet kræver lovændring. BLIS/ Hjemlet i lovændring nr. 600 af 14. juni 2011 Ingen dobbeltforsørgelse ved udbetaling fra Feriekonto Der etableres ny digital adgang til Feriekonto med henblik på at sikre, at kommuner og a-kasser kan bruge feriedata (feriekonto-udbetalinger) i kontrolindsatsen. Herved kan det undgås, at personer, der holder ferie, samtidig modtager overførselsindkomster. Kommuner og a-kasser har digital adgang til at gennemføre systematisk kontrol ved brug af oplysninger fra Feriekonto. fører kontrol med, at a-kasserne gennemfører den systematiske kontrol. Bedre oplysningsgrundlag om omfang af selvstændig virksomhed Det er muligt at kontrollere lønmodtageres arbejdsindkomst via Indkomstregistret. Der er ikke tilsvarende muligheder for at kontrollere om ydelsesmodtagere driver selvstændig virksomhed og omfanget heraf. Oplysninger om momsregistrering og momsangivelser skal derfor gøres tilgængelige for a-kasser og kommuner, således at det bliver muligt også at kontrollere selvstændige, herunder omfanget af virksomheden. Initiativet kræver lovændring. Delvist gennemført Der er i efteråret foråret 2013 gennemført et pilotprojekt vedrørende en digital løsning. og SKAT er pt. ved at afdække, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre, at SKAT s oplysninger om momsregistrering og momsangivelser gøres tilgængelig for a-kasser, således at det også bliver muligt løbende at kontrollere selvstændige erhvervsdrivende. Kommunerne har allerede adgang til de pågældende data via KMD.

4 4 Ad 3) Bedre kontrol i og på tværs af kommuner Som en del af tilrettelæggelse af løsningen, vil der blive taget stilling til, hvorvidt der er behov for lovændring. Bedre udnyttelse af oplysninger mellem forvaltningerne i kommunen (bl.a. om børns udlandsophold) Det er vigtigt, at de forskellige forvaltninger i en kommune er opmærksomme på, at oplysninger, som de modtager, kan have relevans for andre dele af forvaltningen. Fx kan de dele af forvaltningen, der arbejder med udbetaling af børneydelser, have nytte af oplysninger fra kommunens skoler om børns længerevarende fravær. Kommunerne skal vejledes om reglerne om fortsat udbetaling af børneydelser, herunder at barnet som udgangspunkt skal opholde sig i Danmark for at familien er berettiget til disse ydelser, og om at udbetalingen af børneydelser kan stoppes ved udlandsophold, herunder ved genopdragelsesrejser. Pensionsstyrelsen vil orientere kommunerne herom. Øget udbredelse af bestpractice ved anvendelse af digitale registre For at sikre en effektiv kontrolindsats er det afgørende, at eksisterende registre (fx Indkomstregisteret, CPR mv.) bruges konsekvent i sagsbehandlingen i alle kommuner. Ved at integrere brugen af relevante registre i den daglige sagsbehandling vil mange fejludbetalinger kunne bremses tidligere. En del kommuner har allerede gode erfaringer på området. Best practice fra disse kommuner skal udbredes til alle kommuner. Beskæftigelsesministeriet vil gennemføre en konference for alle landets kommuner i BLIS Den 5. juli 2011 udsendte Pensionsstyrelsenet nyhedsbrev til kommuner m.fl. vedrørende ophør af udbetaling af børne- og ungeydelser ved børns ophold i udlandet. Nyhedsbrevet var også lagt på Pensionsstyrelsens hjemmeside. Der blev afholdt en konference for landets kommuner den 28. april Bedre vejledning til kommunerne om pligt til indberetning, når udlændinge søger om offentlig hjælp til forsørgelse Det kan være svært for den enkelte kommunale sagsbehandler at overskue de særlige forhold, der gælder vedrørende udlændinge, der søger om offentlige forsørgelsesydelser. Korrekte indberetninger er en forudsætning for, at der kan blive taget stilling til, om en opholdstilladelse eventuelt skal inddrages. For at sikre en bedre administration på området, gennemfører Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Integrationsministeriet et serviceeftersyn af vejledningerne til kommunerne på det udlændingeretlige område. JM (Udlændin gestyrelsen) og BM () Justitsministeriet har oplyst, at Udlændingestyrelsens vejledning af kommunerne på udlændingeområdet foregår via brugerportalen via nyhedsbreve til kommunerne, via møder i Det Regionale Netværk rundt omkring i landet og i konkrete sager. På nyidanmark.dk findes vejledning om kommunernes pligt til at indberette om offentlig hjælp til familiesammenførte udlændinge, jf. udlændingelovens 9, stk. 26. Herfra kan kommunerne downloade et indberetningsskema, der kan anvendes ved indberetningen til Udlændingestyrelsen. Kommunerne har ligeledes mulighed for telefonisk at få vejledning i konkrete sager.

5 5 Udlændingestyrelsen sender løbende nyhedsbreve til kommunerne. Heri har Udlændingestyrelsen flere gange, senest den 14. februar 2014, orienteret om kommunernes indberetningspligt over for Udlændingestyrelsen, og hvorledes indberetningen kan foretages. Udlændingestyrelsen har på ny gennemgået og revideret vejledningen om indberetningspligten på nyidanmark.dk primo 2014 og vil på møder med kommunerne i regi af Det Regionale Netværk i 2014 vejlede om kommunernes indberetningspligt. På Beskæftigelsesministeriets område sker vejledningen af kommunerne om indberetningspligterne i tilknytning til opholdstilladelser til udenlandske studerende, arbejdstagere og medfølgende familie på samme vis via hjemmesiden (inkl. med indberetningsskemaer), via nyhedsbreve og lignende og i konkrete sager. planlægger at udsende en fornyet vejledning til kommunerne i løbet af foråret Registersamkøring på det kommunale område Det er i dag alene den enkelte kommune, der har adgang til at foretage registersamkøring vedrørende borgere, der modtager offentlige ydelser. I de specielle tilfælde, hvor mange kommuner kan have interesse i en fælles samkøring (fx tilfælde som Libanon-sagen fra 2006), vil det være en fordel, hvis samkøring kan ske centralt og på én gang frem for i 98 forskellige kommuner. Derfor skal der indføres en hjemmel til, at Pensionsstyrelsen i særlige tilfælde kan foretage registersamkøring på det kommunale område, sådan som det allerede er tilfældet på a-kasseområdet. Det er fortsat kommunerne, der skal behandle eventuelle sager. Registersamkøringen skal ikke række udover kommunernes nuværende hjemmel. Initiativet kræver lovændring. BLIS/ Delvist gennemført Med etableringen af Udbetaling Danmark (UDK) er der taget skridt til øget koordinering af administration og kontrol på det kommunale område. Samtidigt har UDK fået øgede beføjelser til at foretage registersamkøring af ikke-følsomme personoplysninger til brug for at identificere sager, der skal udtages til nærmere kontrol. I regi af den tværministerielle styregruppe om effektiv sagsbehandling og kontrol (ESK) under Finansministeriet, hvor både BM og BLIS deltager, pågår overvejelser om hvordan yderligere centralisering af registersamkøring kan være en mulighed. Tilflytterkommuner får adgang til sanktionsoplysninger Der er tilfælde, hvor det er relevant for en tilflytterkommune at vide, om en nytilflyttet borger har fået en sanktion i fraflytningskommunen. Det gælder fx, når en kontanthjælpsmodtager har fået nedsat sin kontanthjælp i et antal uger. Hvis tilflytterkommunen ikke kan få oplysning herom, kan kontanthjælpen ikke udbetales korrekt. Efter de gældende regler kan tilflytterkommunen kun få denne oplysning, hvis borgeren giver sit samtykke hertil. Tilflytterkommunen skal have adgang til sådanne sanktionsoplysninger også selvom borgeren ikke vil give samtykke hertil da oplysningen har betydning for korrekt Hjemlet ved lovændring nr. 600 af 14. juni 2011

6 6 beregning af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. Initiativet kræver lovændring. Ad 4) Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer Øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn Ved hjælp af konkrete analyser og risikovurderinger skal der med inddragelse af de berørte kommuner tilrettelægges en systematisk kontrolindsats med fokus på problemerne i de udsatte boligområder, jf. regeringens udspil Ghettoen tilbage til samfundet. SKAT/ Pensionsstyrelsen undersøgte ca. 170 sager, som blev udtrukket af SKAT, og deltog sammen med SKAT i virksomhedsaktion i særligt udsatte områder i april Resultatet blev afrapporteret irapporten fra tilsynsafdelingen for De sager, der ikke var afsluttet på tidspunktet for afrapporteringen, er indgået i styrelsens almindelige skatteregisterundersøgelser og er ikke særskilt afrapporteret. får løbende indberetninger fra SKATs aktioner rundt i landet. Ad 5) Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats Socialt bedrageri skal være en fast del af den kommunale revision For at fastholde indsatsen og styrke det politiske fokus i kommunerne på kontrolarbejdet skal kontrolarbejdet fremover indgå som en del af den årlige kommunale revision, der afrapporteres med en revisionsberetning til kommunalbestyrelsen og en række ministerier. Beskæftigelsesministeriet fastsætter nye regler i bekendtgørelsen. / BLIS Det er indarbejdet i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder nr af 28. december , stk.3 og 76, stk. 4. Gældende for revisionen fra og med Socialt bedrageri vil fremover være en fast del af den kommunale revision og vil indgå i ministeriernes tilsyn med kommunerne. I forbindelse med behandlingen af de kommunale revisionsberetninger for regnskabsåret 2012 har og BLIS konstateret, at revisionsberetningerne generelt ikke indeholder en særskilt omtale af kommunernes indsats mod socialt snyd. og BLIS har påtalt dette i et fælles brev til alle kommuner og de kommunale revisorer den 19. november 2013, og manglerne i revisionsarbejdet vil også blive kommenteret i decisionsskrivelserne for 2012 til de enkelte kommuner.

7 7 Konference om eksisterende muligheder for kontrol Beskæftigelsesministeriet gennemfører som en del af opfølgningen på temarevisionen i 2011 en konference for kommunerne med fokus på resultatet af undersøgelsen og på de eksisterende kontrolmuligheder og -hjemler. Beskæftigelsesministeriet følger også op på temarevisionen med en skriftlig tilbagemelding til kommunerne. Der er fulgt op overfor de enkelte kommuner i decisionsskrivelser samt afholdt konference den 28. april Ad 6) Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri Temarevisionen viste, at nogle kommuner i sager med konkret mistanke om forsætligt eller groft uagtsomt socialt bedrageri ikke har forelagt sagen for politiet til nærmere vurdering. Det er afgørende, at kommunerne gennemfører en grundig sagsbehandling og foretager anmeldelse i sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt, at kommunerne indgiver politianmeldelse i de sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Kommunerne bør, hvis der er behov for det, tage kontakt til den lokale politikreds med henblik på en dialog omkring samarbejdet mellem den pågældende kommune og politikreds. Såfremt sådanne drøftelser giver anledning til generelle spørgsmål, eller der i øvrigt lokalt indhøstes erfaringer i sager om socialt bedrageri, vil sådanne spørgsmål kunne tages op i anklagemyndighedens nationale fagudvalg for økonomisk kriminalitet. JM (for så vidt angår politi og anklagemyndighed ) og BM/BLIS (for så vidt angår kommuner ne) Emnet var på dagsordenen på konferencen om socialt bedrageri den 28. april 2011, hvor der deltog ca. 150 personer. Deltagerne var i overvejende grad kommunale kontrolmedarbejdere. Emnet blev behandlet i et oplæg Samarbejdet mellem politi og kommunerne hvad er politiets rolle? Hvad er kommunernes rolle. Der blev redegjort for praksis og krav til formaliteter i forbindelse med indgivelse og behandling af politianmeldelser. Anklagemyndighedens nationale fagudvalg for økonomisk kriminalitet vil fortsat kunne tage spørgsmål af den omhandlede karakter op til drøftelse. Ad 7) Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol For at sikre opfølgningen på ovenstående initiativer, og ikke mindst for at sikre kontinuitet og koordination af den fremadrettede indsats mod socialt bedrageri, er der behov for et permanent udvalg på området. Et permanent udvalg vil også give mulighed for overvejelser om yderligere tiltag, blandt andet med inspiration i udenlandske erfaringer. / BLIS Et permanent udvalg om bedre kontrol blev etableret. Udvalget var placeret under Beskæftigelsesministeriet med deltagelse af Skatteministeriet, Socialministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL). Aftaleparterne er derfor enige om at nedsætte et fast, tværministerielt udvalg på kontrolområdet, hvor KL løbende bliver inddraget. Forskellige tværministerielle/tværoffentlige samarbejdsfora har siden den nuværende regering tiltrådte fortsat arbejdet med at koordinere og videreudvikle indsatsen på det sociale område mod fejludbetalinger og socialt bedrageri, herunder det tværministerielle samarbejde mod fejludbetalinger og socialt bedrageri, som er forankret i Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsens arbejde med Effektiv Sagsbehandling og Kontrol) samt den tværministerielle arbejdsgruppemod socialt bedrageri, som er forankret i BLIS.

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM BEDRE KONTROL. Anbefalinger og overvejelser

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM BEDRE KONTROL. Anbefalinger og overvejelser RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM BEDRE KONTROL Anbefalinger og overvejelser København, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Forord...2 Kapitel 2 - Indledning, baggrund og perspektiv...4

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket.

Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket. Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket. Antallet af familiesammenføringer og meddelt asyl

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Hvor er vi på vej hen med tilsynsog kontrolopgaverne og lidt om samspillet mellem STAR og kommunerne

Hvor er vi på vej hen med tilsynsog kontrolopgaverne og lidt om samspillet mellem STAR og kommunerne Hvor er vi på vej hen med tilsynsog kontrolopgaverne og lidt om samspillet mellem STAR og kommunerne 8. oktober 2015 Søren Tingskov For det første er der tale om et økonomisk perspektiv. De direkte udgifter

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på:

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på: Kontrolgruppens Oplæg til strategi og indsats Kontrolgruppen Skanderborg Kommune har siden januar 2010 haft en kontrolgruppe. Afdelingens opgave er ud fra de oplysninger, der er til rådighed at undersøge

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol VELKOMMEN Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol Marie Madsen Annie Bekke Kjær Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening Agenda Morgenmad, velkommen og dagens

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser Februar 2014 BERETNING OM FEJLUDBETALINGER AF SOCIALE YDELSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 3 II. Indledning...

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2016 Indhold Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Kampagner:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...6

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Socialudvalget 2011-12 SOU Alm.del Bilag 425 Offentligt. Høring om retssikkerhed og socialt bedrageri

Socialudvalget 2011-12 SOU Alm.del Bilag 425 Offentligt. Høring om retssikkerhed og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 SOU Alm.del Bilag 425 Offentligt Høring om retssikkerhed og socialt bedrageri Kontrol med sociale ydelser Socialt bedrageri for 7 til 12 milliarder årligt Udbetaling af sociale ydelser

Læs mere

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Oplæg på SAS-Institute formiddagsseminar November 2016 AGENDA 1. Digitaliseringsstrategiens bidrag til datadreven og risikobaseret kontrol 2. Kontrolsamarbejdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen

SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen Indhold Indhold...2 Indledning...3 Indsatser i 2015...3 Udarbejdelse af skriftlige forretningsgange på kontrolområdet...3

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave,

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2014 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Ny strategi s. 4 Kontroltrin 3 4. Indsatser i

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 37 Offentligt S T Y R E L S E N F O R A R B E J D S M A R K E D O G R E K R U T T E R I N G Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn

Læs mere

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet.

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet. Notat Vedrørende: på spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september vedr. kontanthjælpsloft Sagsnavn: Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september 2016 fra Lisbeth Sand vedr. kontanthjælpsloft

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag.

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag. SAGSBEHANDLINGSTID Udlændingestyrelsen indfører nye mål for sagsbehandlingstid Fra den 1. marts 2017 indfører Udlændingestyrelsen nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid på en række sagsområder.

Læs mere

Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet.

Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. SAGSBEHANDLING Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. Love Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser

Læs mere

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015 Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed 27. marts 2015 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og omfang... 3 Governance... 4 Dataenhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2013 Indhold: 1. Sagsoverblik. 2. Økonomisk opgørelser over kontrolgruppens arbejde. 3. Udbetaling Danmark. 4. Ankestyrelsens vurdering af sager som omhandler samliv. 5. Målrettede

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013 Beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser 10/2013 Beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 629 Offentligt T A L E Samrådstale vedr. spm. CA, CB, CC og CD om 225- timersreglen (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål CA Ministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere