Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014"

Transkript

1 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår

2 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN AF KONTANTHJÆLPS- OG BESKÆFTIGELSESREFORMERNE... 4 KAPITEL 2. TILSYN MED A-KASSERNES ADMINISTRATION STAR S KONTAKTGRUPPE MED A-KASSERNE TURNUSMØDER MED A-KASSERNE TILSYN MED A-KASSERNES SYSTEMATISKE RÅDIGHEDSVURDERINGER TILSYNET I DET INTENSIVEREDE RÅDIGHEDSTILSYN I A-KASSERNE A-KASSE REVISION A-KASSERNES ÅRSREGNSKABER, ADMINISTRATIONSAFTALER OG REVISIONSPROTOKOLLATER MV REVISION AF SÆRLIGT RISIKOBETONEDE OMRÅDER REVISION AF LOGNINGER OG PÅBUD... 9 KAPITEL 3. TILSYN MED KOMMUNERNES ADMINISTRATION REVISIONSGENNEMGANGEN I KOMMUNERNE RESULTATET AF GENNEMGANGEN FOR TEMAREVISION DET KOMMUNALE RÅDIGHEDSTILSYN DET KOMMUNALE RÅDIGHEDSTILSYN I KAPITEL 4. INDSATSEN FOR AT MINIMERE OMFANGET AF FEJLUDBETALINGER A-KASSERNES ELEKTRONISKE KONTROL VED UDTRÆK I INDKOMSTREGISTERET STATUS FOR A-KASSERNES KONTROL VED BRUG AF INDKOMSTREGISTERET HØRINGSBREVE OG SERVICEBREVE STYRELSENS ELEKTRONISKE KONTROL VED UDTRÆK I COR UNDERSØGELSE AF SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE OG MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLER UNDERSØGELSE AF LØNMODTAGERE A-KASSERNES ELEKTRONISKE KONTROL VED BRUG AF DATA FRA FERIEKONTO TILBAGEBETALING FRA MEDLEMMERNE ANMELDELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER LUFTHAVNSTILSYNET TILSYN 1. halvår

3 4.7. DIGITALISERINGSSTYRELSENS ANALYSE AF SOCIALT SNYD OG FEJLUDBETALINGER KAPITEL 5. RIGSREVISIONSUNDERSØGELSER FEJLUDBETALINGER AF SOCIALE YDELSER INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE UNDERSØGELSER I TILSYN 1. halvår

4 Kapitel 1. Indledning Denne statusrapport for 1. halvår 2014 samler resultaterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser jf. 88 stk. 7 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det drejer sig om tilsyn med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration, økonomi, regnskaber og revision samt a-kassernes medlemmer. Desuden skal der føres et særskilt tilsyn med a-kassernes administration af sagerne om rådighed. Rapporten indeholder resultaterne vedrørende det kommunale tilsyn herunder også resultater vedrørende kommunernes rådighedsadministration jf. 13d i lov om aktiv socialpolitik, samt resultaterne fra gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger. Tilsynene retter sig mod to hovedområder: Tilsyn med a-kassernes og kommunernes administration Indsatsen for at minimere omfanget af snyd og fejludbetalinger Tilsynet med a-kassernes og kommunernes administration er begrundet i ønsket om at sikre kvaliteten og retssikkerheden på de områder af beskæftigelsesadministrationen, der af staten er udlagt til henholdsvis a-kasserne og kommunerne. Tilsynet er især rettet mod, om administrationen er effektiv og sker på betryggende vis og efter de principper, som Folketinget har udstukket. I forbindelse med tilsynet med a-kassernes rådighedsvurderinger i 2013 konstaterede styrelsen, at en del af de undersøgte sager burde have givet a-kassen anledning til at tvivle på seriøsiteten af den lediges jobsøgning. Styrelsen har derfor meddelt de pågældende a-kasser, at de skal øge fokus på administrationen, og de a-kasser, der havde det største antal fejl, er udtaget til fornyet kontrol på området i Styrelsen er på nuværende tidspunkt ved at afslutte behandlingen af a-kassernes revisionsprotokollater for 2013 ligesom de kommunale revisionsberetninger for 2013 er under behandling og styrelsen forventer, at disse er færdigbehandlet med udgangen af Tilsynsindsatsen med at minimere fejludbetalinger og misbrug af dagpengesystemet er koncentreret om a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregistret. Der er i 2013 udtrukket ca sager til kontrol. De foreløbige resultater viser en samlet økonomisk gevinst på ca. 40 mio. kr., der dels dækker over tilbagebetalingskrav på 22 mio.kr. dels sparede ydelser på grund af karantænetimer svarende til 18. mio. kr Nye tilsynsmuligheder som led i udmøntningen af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne Med Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job er det slået fast, at det er en grundlæggende betingelse for at modtage kontanthjælp, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Aftalepartierne er derfor enige om, at der skal sanktioneres ved manglende rådighed og der skal sættes nyt fokus på aktiv og realistisk jobsøgning. Den ledige skal registrere sin jobsøgning i en joblog og jobcenteret skal med udgangspunkt i jobloggen løbende følge op på, om den enkelte søger tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk. Er det ikke tilfældet, skal jobcenteret stille klare krav til den enkelte om jobsøgningen og gennem klare aftaler sikre, at den enkelte reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig indføres en ny sanktion for kontanthjælpsmodtagere for utilstrækkelig jobsøgning. Jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til kravene til deres jobsøgning skal således have en sanktion. TILSYN 1. halvår

5 Med Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014 er det ligeledes aftalt, at forsikrede ledige også skal registrere deres jobsøgning i en joblog. Jobloggen kan bruges til at forbedre vejledningen til den ledige om jobsøgning og til at vurdere, om jobsøgning er tilstrækkelig til, at den ledige lever op til rådighedsforpligtelsen. Brugen af en joblog vil også fremadrettet kunne få indflydelse på tilsynet og de metoder, der anvendes i den sammenhæng. Styrelsen arbejder derfor på i forlængelse af udmøntningen af reformerne at inddrage de nye værktøjer i tilsynsindsatsen. TILSYN 1. halvår

6 Kapitel 2. Tilsyn med a-kassernes administration Styrelsen fører tilsyn med a-kassernes administration gennem bl.a. rådighedstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 88, regnskabstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 89 og tilsyn i samarbejde med andre offentlige myndigheder jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v b. Nedenfor er tilsynets tilrettelæggelse beskrevet og resultater og konklusioner på de udførte tilsyn gennemgået. Styrelsen har som supplement til styrelsens nuværende tilsyn med a-kasserne i 2014 etableret en kontaktgruppe med a-kasserne og afholder desuden løbende turnusmøder med a-kasserne med baggrund i indikatorer over a-kassernes administration performance STAR s kontaktgruppe med a-kasserne STAR har i samarbejde med AK-Samvirke nedsat en kontaktgruppe med det formål at fremme, optimere og gensidigt udveksle erfaring mellem STAR og a-kasserne omkring administration, tilsynsaktiviteter mv. samt anskueliggøre eventuelle udfordring på div. tilsynsområder. Kontaktgruppen fungerer som udgangspunkt som et erfaringsudvekslings- og afklaringsforum. På møderne udveksles, diskuteres og orienteres om både praktiske og administrative udfordringer i forbindelse med fx konkrete tiltag i relation til STAR s udmøntning af tilsynsforpligtigelsen. Gruppen er sammensat af 6 repræsentanter fra udvalgte a-kasser, 2 fra AK-Samvirke og 2 repræsentanter fra styrelsen. A-kasserne er valgt ud fra varians i forskellige kriterier (størrelse, itsystemer, branchespecifikke m.m.) og med sigte på at være repræsentative for alle a-kasser. Kontaktgruppen holder som udgangspunkt kvartalsvise møder, og ellers efter behov. Det første møde blev afholdt den 19. maj Initiativet er blevet modtaget positivt og det er styrelsens indtryk, at kontraktgruppen fungerer efter hensigten. På første møde var der således bl.a. input til, hvordan styrelsen bedst sikrer, at a- kasserne korrekt og effektiv indberetter diverse oplysninger til STAR i forbindelse med tilsynsaktiviteter, a-kassernes erfaring med acontoudbetalinger blev drøftet med henblik på en kommende ændring af et cirkulære, den praktiske håndtering af dommen i ferie-efterlønssagen blev drøftet og styrelsens validering og modernisering af elektronisk kontrol ved udtræk i indkomstregistret blev drøftet med henblik på yderligere inddragelse af a-kasserne i efteråret Turnusmøder med a-kasserne For at skabe dialog med den enkelte a-kasse om kassens administration, kvalitet, effektivitet mm., har STAR i foråret 2014 søsat et nyt koncept - turnusmøder med a-kasserne. Der holdes turnusmøde med hver enkelt a-kasse ca. en gang hver 1 ½ år. Udgangspunktet for turnusmødet er styrelsens indikatorer for a-kassernes administration performance. Oplysningerne kommer fra styrelsens tilsynsaktiviteter over for a-kasserne, revisionsprotokollater og nøgletal. Et væsentligt element i møderne er tillige emner, som a-kassen finder behov for at drøfte med styrelsen. Der har i foråret 2014 været afholdt turnusmøder med 2 a-kasser og i efteråret 2014 planlægges gennemført 8 møder. TILSYN 1. halvår

7 2.3. Tilsyn med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger Tilsynet med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger har fokus på a-kassernes administration af den del af rådighedsområdet, som handler om lediges jobsøgning. Dette sker ved at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål og dermed være med til at forbedre kvaliteten af a-kassens afgørelser og sagsbehandling på rådighedsområdet, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 88, stk Tilsynet i 2014 A-kassernes administration i forbindelse med de systematiske rådighedsvurderinger har generelt udviklet sig positivt inden for den del af rådighedsområdet, som handler om lediges jobsøgning. A- kassernes krav til de ledige vedrørende jobsøgning er i indenfor de seneste år blevet mere ensartede, ligesom a-kasserne er blevet mere opmærksomme på, at de ledige skal søge kontinuerligt. Styrelsen omgør a-kassernes rådighedsvurderinger i ca. 2 pct. af de undersøgte sager. Bag de lave omgørelsesprocenter gemmer sig dog, at styrelsen i flere tilfælde ikke har været enig i a- kassernes vurderinger om, at de ledige har været tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, men at styrelsen ikke har kunnet omgøre rådighedsvurderingerne, fordi a-kassernes vejledning af de ledige ikke har været tilstrækkelig. Ifølge Ankestyrelsens praksis lægges der nemlig i sådanne situationer afgørende vægt på, hvilken vejledning den ledige har modtaget fra a-kassen om at være aktivt jobsøgende. Konsekvensen af den mangelfulde vejledning i a-kasserne var i 2013, at a-kasserne i hver 5. sag blev anmodet om at vejlede de ledige på ny i overensstemmelse med tilsynets anbefalinger. I 2014 har styrelsen derfor i lighed med 2013 valgt at sætte fokus på a-kassernes vejledning af de ledige om kravene til at være aktivt jobsøgende. Styrelsen gennemgår i 2014 et antal tilfældigt udvalgte sager i 10 a-kasser for at kontrollere a- kassernes vejledning af de ledige. Undersøgelsen gennemføres med de 5 a-kasser, som i 2013 var dårligere end gennemsnittet til at vejlede de ledige, og med de 5 a-kasser, hvor styrelsen i 2013 fandt, at der var grund til at give ledige en frist til at dokumentere deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis a-kassens vejledning af den ledige er utilstrækkelig, vil a-kassen blive anmodet om at indkalde den ledige til en ny samtale med henblik på at vejlede i overensstemmelse med styrelsens anbefalinger. Undersøgelsen omfatter i alt ca. 250 sager. Styrelsen vil orientere tilsynsrådet om det endelige resultat i Statusrapporten for Det intensiverede rådighedstilsyn i a-kasserne I det intensiverede rådighedstilsyn føres særligt tilsyn med a-kasserens administration af reglerne om selvforskyldt ledighed, dvs. a-kassernes administration af jobcentrenes underretninger om negative hændelser, jf. 88, stk.2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det primære formål er at belyse, om a-kasserne træffer korrekte afgørelser, når jobcentrene har underrettet a-kassen om en såkaldt negativ hændelse. Styrelsen kan desuden bede a-kassernes revisorer om at medvirke til at forbedre kvaliteten af a- kassernes afgørelser og sagsbehandling på området. Dette betyder, at styrelsen som supplement til den ordinære revision af regnskabsåret kan udmelde kontrol af a-kassernes håndtering af underretningspligtige hændelser som særligt revisionstema, jf. bekendtgørelse nr af 2. oktober 2010 om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser, 3, stk. 3 og pkt. 8 i bilaget til bekendtgørelsen. TILSYN 1. halvår

8 Styrelsen har derfor som supplement til den ordinære revision i 2014 udmeldt en stikprøvevis kontrol af a-kassernes afgørelser vedrørende underretningspligtige hændelser som en særlig temarevision. Undersøgelsen omfatter godt og vel sager. Stikprøven udsøges på baggrund af data om, i hvor mange tilfælde a-kasserne giver de ledige en sanktion, når jobcentrene har indberettet en negativ hændelse til a-kassen. På denne måde kan det konstateres, hvilke a-kasser der i 2013 havde en lavere sanktionsandel end gennemsnittet. For a-kasser med en lavere sanktionsandel har styrelsen bedt disse a-kassers revisorer om nærmere at undersøge årsagerne til den lavere sanktionsandel. Styrelsen har samtidigt bedt om eventuelle anbefalinger til ændringer af den pågældende a-kasses administration med henblik på at sikre en fremadrettet korrekt administration. Herudover har styrelsen fokus på a-kassernes vurderinger af, om en underretningspligtig hændelse anses for rådighedsirrelevant. En underretningspligtig hændelse anses for rådighedsirrelevant, hvis medlemmet ikke har pligt til at stå til rådighed fx på grund af jobsøgning i udlandet. Styrelsen er opmærksom på denne udvikling, og har derfor anmodet de statsautoriserede revisorer om i stikprøveundersøgelsen i 2014 at undersøge årsagerne til, at en underretning anses for rådighedsirrelevant, herunder om underretningen anses for irrelevant grundet en fejl. Styrelsen vil orientere tilsynsrådet, når resultatet af undersøgelsen foreligger A-kasse revision Det er lovpligtigt, at der foretages revision i alle a-kasser af en statsautoriseret revisor. Ved revisionen efterprøver revisor, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, der er udformet i overensstemmelse med de af styrelsen og Rigsrevisionen givne retningslinjer herunder bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsen og relevante revisionsstandarder. Det skal fremgå af revisionspåtegningen, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal ligeledes fremgå af påtegningen. I forlængelse af dette arbejde kontrollerer styrelsen a-kassernes regnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater mv A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater herunder it-sikkerhed for 2013 er fremsendt til styrelsen den 17. marts 2014 og gennemgås på samme måde for alle a- kasser. Revisors påtegning af årsregnskabet samt revisionsprotokollatet kontrolleres for bemærkninger. Kontrollen vil kunne give anledning til bemærkninger fra styrelsen, som revisor/a-kassen skal besvare, før revisionstilsynet med a-kassen betragtes som afsluttet. Styrelsen vil senere kunne tage årsregnskabet, revisionsprotokollen og administrationsaftalen op til fornyet gennemgang, hvis styrelsen finder grundlag herfor. Gennemgangen af a-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for 2013 er ved at blive afsluttet, og vil blive endeligt afrapporteret i statusrapporten for TILSYN 1. halvår

9 Revision af særligt risikobetonede områder Revisionsprotokollaterne skal hvert år omfatte en gennemgang af særligt risikobetonede områder. Revisionsprotokollater uden bemærkninger fra revisor, dvs. uden konstaterede fejl i administrationen giver ikke anledning til yderligere dialog med a-kasserne. Har revisor bemærkninger til administrationen, anmodes a-kassen om en nærmere redegørelse for årsagen til fejlenes opståen, oplysning om hvilke tiltag a-kassen vil iværksætte for at forhindre fremtidige fejl, og om forholdet har medført fejludbetalinger. Ved gentagelsestilfælde af dårlig administration giver styrelsen over for a-kassen pålæg om at sætte fokus på administrationen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, har styrelsen bl.a. mulighed for at aflægge tilsynsbesøg hos a-kassen, bede a-kassen om at gennemgå samtlige sager eller i konkrete tilfælde af fejludbetaling evt. at fratage a-kassen refusion for beløbet. Styrelsen opdeler a-kassernes administration i 4 kategorier ud fra antal og karakter af fejl. Kategoriseringssystemet har til formål at give et systematisk overblik over kvaliteten af a- kassernes administration på baggrund af revisorernes afrapportering i revisionsprotokollaterne. Med kategorisering ønsker styrelsen at have fokus på, dels om a-kasserne generelt administrerer i overensstemmelse med lovgivningen og dels at følge og tydeliggøre udviklingen i a-kassernes administration. Tabel 1. Kategorisering af a-kasserne Kategori Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Administration God administration uden fejl God administration med ubetydelige fejl Mindre god eller mangelfuld administration med få betydningsfulde fejl Mangelfuld administration med mange betydningsfulde fejl Ved opstillingen af kriterierne er fejludbetalinger og risiko herfor vægtet højt. Om en fejl er betydelig/ubetydelig afhænger af, om fejlen indebærer (risiko for) fejludbetalinger. Det betyder, at hvis administrationen har medført fejludbetalinger (uanset størrelse), vil a-kassens administration som minimum blive vurderet som mindre tilfredsstillende. Gennemgangen for 2013 er ved at blive afsluttet, og vil blive endeligt afrapporteret i statusrapporten for Revision af logninger og påbud I forbindelse med a-kassernes kvartalsvise anvendelse af Indkomstregistret til kontrol, skal a- kassen logge alle opslag i Indkomstregistret. De statsautoriserede revisorer skal på baggrund af logningerne særligt kontrollere, at a-kasserne udelukkende indhenter oplysninger om a-kassen egne medlemmer. Der er her tale om en totalkontrol af alle logninger. Herudover skal de statsautoriserede revisorer påse, at a-kasserne har efterkommet eventuelle påbud. Såfremt a-kasserne har behov for dispensation til at logge alle opslag i Indkomstregisteret har styrelsen gjort a-kasserne opmærksom på muligheden for at søge om dispensation fra 9, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskasseres administration (krav om at revisor skal kontrollere, at der udelukkende er hentet oplysninger om a- kassens egne medlemmer). Styrelsens tilsagn vil blive givet under forudsætning af, at a-kassen har etableret en teknisk løsning, som umuliggør opslag på ikke-medlemmer. A-kassens revisor skal indestå for a-kassens tekniske løsning i forbindelse med dispensationen og ved sin erklæring i TILSYN 1. halvår

10 a-kassens revisionsprotokollat. Styrelsen er indstillet på at give dispensationen fra og med 1. januar Resultatet af gennemgangen af revisionsprotokollaterne og status for ansøgninger om dispensation vil blive endeligt afrapporteret i Status for Styrelsens tilsyn med a-kasser og kommuner for TILSYN 1. halvår

11 Kapitel 3. Tilsyn med kommunernes administration Styrelsen fører tilsyn med kommunernes administration af de ydelsesområder, der ligger under Beskæftigelsesministeriet blandt andet ved en gennemgang af samtlige kommuners revisionsberetninger jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85. Derudover fører styrelsen tilsyn med kommunernes rådighedsadministration i sager om arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp jf. lov om aktiv social politik 13d, stk.1. Det drejer sig om de tilfælde, hvor ydelsesmodtageren ikke har bekræftet sin tilmelding som jobsøgende, er udeblevet fra tilbud eller jobsamtale, eller på anden måde har handlet, så kommunen skal tage stilling til, om hjælpen skal reduceres og/eller ophøre Revisionsgennemgangen i kommunerne I alle 98 kommuner skal der hvert år gennemføres en revision af kommunens forvaltning af de tilskud og refusioner, som den modtager fra staten. Kommunens revisor samler resultaterne fra revisionsgennemgangen i en revisionsberetning, som sendes til kommunalbestyrelsen. Det fremgår bl.a. af beretningen, hvis revisor har haft bemærkninger eller kommentarer til kommunens sagsbehandling og administration på de enkelte lovområder. Styrelsen modtager en kopi af beretningen, og det er styrelsens opgave at gennemgå beretningerne og at følge op overfor kommunerne. Styrelsens behandling af de kommunale revisionsberetninger sker med udgangspunkt i de regler, der er fastsat i Regnskabsbekendtgørelsen 1. Når ministeriet har gennemgået revisionsberetningen, sender ministeriet en tilbagemelding (decisionsskrivelse) til kommunalbestyrelsen og kommunens revisor. Decisionsskrivelsen indeholder ministeriets stillingtagen til spørgsmål af betydning for statsrefusion og tilskud samt den eventuelle vejledning, som gennemgangen har givet anledning til. Beskæftigelsesministeriet kan bede kommunen om at gennemgå samtlige sager på et område, at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalte refusioner og/eller tilskud. Styrelsen opdeler kommunernes administration i 4 kategorier. Kategorierne ligger meget tæt opad den kategorisering Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold anvender. Tabel 3. Kategorisering af kommunerne Kategori Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Utilstrækkelig Administration Alle personsagsområder administreres generelt i overensstemmelse med lovgivningen Der er et eller flere personsagsområder, der ikke generelt administreres i overensstemmelse med lovgivningen og/eller der er revisionsbemærkninger 2 i delberetningen, men det fremgår af hovedberetningen, at disse er afsluttet Der er en eller flere revisionsbemærkninger Kommunen har igen revisionsbemærkninger på samme personsagsområde Revisor har taget forbehold på endelig restafregning vedr. refusion /regnskabet 1 Bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder 2 Når revisionen afgiver revisionsbemærkninger, er der tale om alvorlige fejl, som ifølge regnskabsbekendtgørelsen kræver et opfølgningsarbejde fra byrådets/kommunalbestyrelsens side TILSYN 1. halvår

12 Med denne kategorisering ønsker styrelsen at have fokus på, dels om de enkelte personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med lovgivningen dels at følge og tydeliggøre udviklingen i kommunernes administration på de forskellige personsagsområder Resultatet af gennemgangen for 2013 Gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for 2013 er påbegyndt. Beretningerne for 2013 oversendes til styrelsen, når kommunalbestyrelserne har behandlet beretningerne på et kommunalbestyrelsesmøde. Behandlingen af revisionsberetningerne i kommunalbestyrelserne sker oftest i løbet af august, og beretningerne er erfaringsmæssigt styrelsen i hænde ultimo september. Styrelsen forventer, at styrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger er afsluttet ultimo Der vil i den forbindelse blive udarbejdet en selvstændig rapport om resultaterne, der vil blive forelagt revisorerne som led i opfølgningen Temarevision 2015 Hvert andet år gennemføres en temarevision. Temaerne for revisionen fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og reguleres i bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. Beskæftigelsesministeriet har i denne runde udmeldt temarevision af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud for 2015 til kommunalbestyrelsen og de kommunale revisorer på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud (Marts 2014). Undersøgelsen viste, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad oplyser sagerne om bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Revisionen skal klarlægge, i hvilket omfang kommunernes afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse med reglerne og praksis, herunder om der er foretaget korrekt hjemtagning af refusion. Det er aftalt med KL og revisorerne, at de kommunale revisorer kan begynde at tilrettelægge revisionen og indhente sager fra efteråret Temarevisionen skal afrapporteres i revisionsberetningen for regnskabsåret 2014, som forelægges kommunalbestyrelsen i Den fremrykkede revision skal sikre, at tilsynet bliver så forebyggende og aktuelt som muligt, som opfølgning på praksisundersøgelsen. Resultaterne af undersøgelsen vil blive indarbejdet i rapporten om resultaterne af gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for Det kommunale rådighedstilsyn Styrelsen fører tilsyn med kommunernes rådighedsadministration i sager om arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp jf. lov om aktiv social politik 13d. Rådighedstilsynet omfatter sager, hvor ydelsesmodtageren ikke har bekræftet sin tilmelding som jobsøgende, er udeblevet fra et tilbud eller en jobsamtale, eller på anden måde har handlet, så kommunen skal tage stilling til, om hjælpen skal reduceres og/eller ophøre. TILSYN 1. halvår

13 Det kommunale rådighedstilsyn i 2014 Styrelsen har i første halvår 2014 gennemgået stikprøvesager fra 10 kommuner: Assens, Bornholm, Egedal, Esbjerg, Frederikshavn, Frederikssund, Gladsaxe, Kolding, Tønder, Vordingborg. Fra hver kommune er der udtrukket 20 cpr. numre på jobparate kontanthjælpsmodtagere, som i 3. kvartal 2013 fik en sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens sanktionsindberetninger til det fælles datagrundlag. Tilsynet har gennemgået sagsmateriale for hele 3. kvartal 2013 for hver person og undersøgt, om der i perioden har foreligget flere negative hændelser hos personen, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i aktivlovens 13, stk. 4, og om der har været foretaget korrekt sanktionering efter aktivlovens Pr. 1. september 2014 er alle sager fra Assens, Egedal, Esbjerg, Frederikssund, Gladsaxe og Kolding Kommuner afsluttet. 13 af sagerne er udgået af tilsynets behandling, fx fordi kommunens afgørelse var eller havde været under behandling i klagesystemet, eller fordi borgeren havde forladt kontanthjælpssystemet, før kommunens afgørelse kunne blive effektueret. I 125 af 134 gennemgåede sager i de seks kommuner har styrelsen vurderet, at kommunens sagsbehandling har været i overensstemmelse med aktivlovens rådigheds- og sanktionsregler, mens 9 sager er registreret med fejl. Langt størstedelen af sagerne er således behandlet korrekt, og efter styrelsens vurdering har de undersøgte kommuner generelt set en tilfredsstillende rådighedsadministration. Dog var 7 af sagerne med fejl fra en enkelt kommune, som styrelsen på den baggrund har anbefalet i det videre arbejde på rådigheds- og sanktionsområdet at have særlig opmærksomhed på at få sikret, at afgørelser om sanktioner altid effektueres korrekt ved udbetalingen af kontanthjælp. Tabel 4: Resultatet af det kommunale rådighedstilsyn 2013 By Korrekt Fejl Udgået Assens Egedal Gladsaxe Kolding Esbjerg Frederikssund I alt I andet halvår 2014 gennemfører styrelsen en tilsvarende stikprøveundersøgelse af sanktionssager fra 4. kvartal 2013 i 10 andre kommuner: Frederiksberg, Gentofte, Greve, Holstebro, Jammerbugt, Lejre, Næstved, Roskilde, Silkeborg og Struer. Resultaterne herfra forventes afrapporteret i næste statusrapport sammen med resultaterne af tilsynene med Bornholm, Frederikshavn, Tønder og Vordingborg TILSYN 1. halvår

14 Kapitel 4. Indsatsen for at minimere omfanget af fejludbetalinger Styrelsen fører tilsyn med rigtigheden af de oplysninger, som ledige medlemmer og medlemmer på efterløn giver a-kassen om arbejde og indtægter mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v b. Kontrollen består bl.a. i overvågning af a-kassernes anvendelse af medlemmernes oplysninger i Indkomstregistret, ved udtræk af ydelsesmodtageres oplysninger i SKAT s Centrale Oplysningsseddel Register (COR), ved anmeldelser og ved lufthavnstilsynet A-kassernes elektroniske kontrol ved udtræk i Indkomstregisteret Det er overordnet styrelsens strategi, at fejludbetalinger så vidt muligt skal stoppes allerede i det udbetalende led i a-kassen og helst allerede inden (fejl)udbetalingen finder sted. Indsatsen for at minimere misbrug af dagpengesystemet og fejludbetalinger er i vidt omfang koncentreret om a- kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret og styrelsens overvågning heraf. Styrelsens overvågning af a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret inden for de fastsatte rammer viser, at kontrollen overordnet fungerer tilfredsstillende, men at der er grundlag for en optimering og videreudvikling af kontrollen. I Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2013, oplyste styrelsen, at der var iværksat en fornyet validering af a-kassernes udtræk i forbindelse med indkomstregisterkontrollen. Udvalgte a-kasser indsendte de udtræk, der var foretaget ved kontrollen for 4. kvartal 2013, hvorefter disse er blevet sammenholdt med udtræk foretaget af styrelsen. Udtrækkene har ikke været identiske og styrelsen har analyseret årsager hertil. Årsagerne er dels, at retningslinjerne ikke er tilstrækkeligt præcise, hvilket giver rum for forskellige definitioner, af hvordan udtrækkene skal foretages, dels at data, der ligger til grund for kontrollen er dynamiske. Styrelsen har på den baggrund med ekstern bistand påbegyndt et arbejde med forbedring og modernisering af indkomstregisterkontrollen. Formålet er gennem mere dybdegående analyser af tilgængelige og relevante data og disses kvalitet at forbedre kontrollen. A-kassernes erfaringer med kontrollen inddrages i arbejdet. Resultatet af dette arbejde vil blive rapporteret i statusrapporten for Status for a-kassernes kontrol ved brug af indkomstregisteret A-kassernes kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger til medlemmerne, er siden 2011 bl.a. foretaget ved brug af oplysninger fra Indkomstregistret. A-kasserne afrapporterer løbende, kvartalsvist effekten af kontrollen til styrelsen. A-kassernes afrapportering består af oplysninger om: antal sager, der kontrolleres antal sager til manuel kontrol antal fejludbetalinger (tilbagebetaling / efterbetaling / eneansvar for a-kassen) antal ikke-færdigbehandlede sager antal svigsanktioner / antal uagtsomhedssanktioner antal karantænetimer TILSYN 1. halvår

15 A-kassen afrapporterer 8/9 uger efter sidste dagpengeperiode til styrelsen, om antallet af sager, der er udtaget til manuel behandling. Herefter har a-kassen 3 måneder til at færdigbehandle og eventuelt træffe afgørelse i sagerne. Afrapporteringen for fx 4. kvartal 2013 skal således være afsluttet 1. maj Den enkelte sags omfang og kompleksitet øger dog ofte sagsbehandlingstiden i a-kassen. Styrelsen arbejder sammen med a-kasserne på en tidsmæssig forbedring af afrapporteringen, så styrelsen har så tidstro data som muligt og styrelsen er derfor i fuld gang med at med at øge a- kassernes fokus på sagsbehandlingstiden. Aktuel status for kontrollen 2013 A-kasserne har medio 2014 færdigbehandlet ca. ¾ af de udtrukne sager fra Den samlede økonomiske effekt er ca. 40 mio. kr. Beløbet dækker over tilbagebetalingskrav på ca. 22. mio. kr. og sparede udbetaling af ydelser på grund af karantænetimer svarende til ca. 18 mio. kr. Udviklingen over perioden viser et fald i den økonomiske effekt. Det samlede tilbagebetalingsbeløb var let faldende fra 2011 til 2012, og styrelsens beregninger tyder på et yderligere fald i den økonomiske effekt i Dette er en forventelig udvikling, idet kontrollen netop tilsigter at identificere og standse kilder eller årsager til fejludbetalinger tidligt i forløbet og at denne tidlige indsats dermed forhindrer langvarige fejludbetalinger med store tilbagebetalingskrav til følge. Det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb er således over tid reduceret fra kr. pr. sag i 2011 til kr. pr. sag i Udviklingen viser samtidig, at a-kassernes anvendelse af sanktioner fordelt på svig og uagtsomhed er forskellige fra a-kasse til a-kasse. Gennemsnitligt er antallet af afgørelser om svig i 2013, set i forhold til 2012, reduceret med 1/3, hvorimod antallet af afgørelser vedrørende uagtsomhed umiddelbart er uændret. Afsluttende status for kontrollen 2012 I statusrapporten for 1. halvår 2013 gav styrelsen tilsagn om en afsluttende status for kontrollen for Kontrollen er afsluttet med en samlet økonomisk effekt på ca. 96 mio. kr. Der er foretaget manuel behandling af i alt ca sager af disse er der konstateret fejludbetaling i ca. 15 %, svarende til ca sager. Omfanget af såvel antallet af sager til manuel behandling som antallet af sager med fejludbetalinger lå i 2012 på samme niveau som i Den samlede økonomiske effekt var dog let faldende, idet det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb pr. sag er faldet siden kontrollens start i 2011 fra kr. pr. sag til kr. pr. sag i Antallet af sanktioner for svig og uagtsomhed var stort set uændret i 2012, set i forhold til Høringsbreve og servicebreve Høringsbreve Høringsbreve sendes til de medlemmer, hvor a-kassen er i tvivl om medlemmets ret til ydelser, og som derfor er genstand for særskilt manuel kontrol. Høringsbrevene orienterer medlemmerne om, at deres dagpengeforhold undersøges, og at dagpengene udbetales med forbehold. A-kassen er pålagt at sende høringsbreve til de medlemmer, der som resultat af indkomstregisterkontrollen er udtaget til en efterfølgende manuel kontrol. Der er fastsat frist for, hvornår a-kassen skal have sendt høringsbrevene fristen er 8 / 9 uger efter udgangen af det kvartal, som kontrollen vedrører. Da ikke alle a-kasser påbegyndte sagsbehandling af kontrolsager inden for rimelig tid, udvidede styrelsen for 2013 afrapporteringen af kontrollen ved brug af Indkomstregisteret til også at omfatte afrapportering af, om høringsbreve blev fremsendt indenfor den fastsatte tidsfrist. Der er i 2013 sendt ca høringsbreve. TILSYN 1. halvår

16 Overholdelse af fristen for afsendelse af høringsbreve indgår i grundlaget for vurderingen af kvaliteten af a-kassernes administration, og styrelsen har derfor løbende fulgt op over for de a-kasser, der ikke sendte høringsbreve inden for den fastsatte tidsfrist. A-kasserne har nu afrapporteret for samtlige kvartaler i 2013 bortset fra 3-a-kasser, der mangler afrapportering for et enkelt kvartal. Styrelsen anser den samlede afrapportering for afsluttet og vil følge op over for de manglende a- kasser i forbindelse med dialogmøder. Servicebreve A-kassernes afrapportering i 2011 / 2012 viste, at der kun konstateres fejludbetaling i ca. 15 pct. af alle sager, der udtrækkes til manuel behandling. For at lette a-kassernes sagsbehandling valgte styrelsen forsøgsmæssigt at udvide retningslinjerne for kontrollen ved brug af indkomstregisteret for 2013 således, at a-kassen i visse sager kunne vælge at sende et såkaldt servicebrev til medlemmet fremfor straks at begynde på sagsbehandling. Det skal fremgå af servicebrevet, at a-kassen er opmærksom på, at der umiddelbart er uoverensstemmelse, mellem oplysningerne i registre, og det som medlemmet selv har oplyst på ydelseskortene, og at a-kassen vil undersøge, om det samme gør sig gældende i det kommende kvartal. Såfremt der i den følgende kontrol ikke er uoverensstemmelse i timetallet udover bagatelgrænsen, henlægger a-kassen sagen. Ca. 25 pct. af a-kasserne har valgt at benytte sig af muligheden for at sende servicebreve. Styrelsen vil i nær fremtid evaluere ordningen, herunder a-kassernes begrænsede brug af servicebreve. Afhængig af resultatet vil styrelsen overveje om forsøgsordningen skal fortsætte efter Styrelsens elektroniske kontrol ved udtræk i COR Styrelsen anvender oplysninger fra SKAT`s Centrale Oplysningsseddel Register (COR) til at føre kontrol med, om dagpenge og efterlønsmodtagere har modtaget dobbeltforsørgelse. Der indhentes oplysninger dels om lønindkomst, dels om skattemæssige forhold om drift af selvstændig virksomhed. Den del, der vedrører oplysninger om lønindkomst, indeholder oplysninger om ledige og efterlønsmodtagere, som i indkomståret har modtaget ydelser, samtidig med at de har haft (gradueret) indkomst som lønmodtagere. Den del, der vedrører oplysninger om skattemæssige forhold om drift af selvstændig virksomhed, indeholder oplysninger om moms, overskud / underskud af selvstændig virksomhed mv. Indhentning af data fra COR foretages ved en samlet bestilling hos SKAT, og leveringstidspunktet for data til styrelsen er derfor afhængigt af dannelse af årsopgørelsen for selvstændige erhvervsdrivende hos SKAT. Data for det enkelte indkomstår foreligger medio det følgende indkomstår, til behandling i styrelsen. For indkomståret 2012 har styrelsen dog modtaget data senere end forventet, og undersøgelsens tidsramme er derfor udvidet til ultimo Undersøgelse af selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller Styrelsen valgte for indkomståret 2012 at fokusere kontrollen på den del af medlemmerne, som havde modtaget fulde ydelser og som samtidig var registreret med virksomhedsudøvelse i større omfang, hvilket vil sige mere end kr. i over / underskud eller med indkomst som medarbejdende ægtefælle. Styrelsens undersøgelse for indkomståret 2012 omfattede i alt 150 medlemmer. De foreløbige erfaringer for indkomståret 2012 har vist, at en væsentlig del af de medlemmer, der er registreret med fulde ydelser og over / underskud af virksomhed, drev virksomhed ved udlejning, vindmølle-energi, solcelle-energi mv. (Sådanne virksomheder er efter reglerne undtaget fra dag- TILSYN 1. halvår

17 pengebegrænsningen). Disse medlemmer kunne derfor udgå af kontrollen allerede i udsøgningsfasen i styrelsen. Styrelsen vil derfor fokusere undersøgelsen for 2013 på andre grupper, hvor risikoen for fejludbetaling er væsentlig. Selvstændige erhvervsdrivende skal senest aflevere selvangivelse til SKAT 1. juli det følgende indkomstår. Derfor foreligger data vedrørende selvstændig virksomhed fra SKAT først 3. kvartal det følgende år. A-kasserne har fra september 2014 fået adgang til de skattemæssige oplysninger om drift af selvstændig virksomhed, som er nødvendige for, at a-kasserne vil kunne udføre kontrol med ledige selvstændige erhvervsdrivende. A-kasserne forudsættes at anvende denne adgang i forbindelse med undersøgelsen for indkomståret Undersøgelse af lønmodtagere Fra og med indkomståret 2012 har undersøgelsen af lønmodtagere ændret fokus fra at fokusere på den økonomiske effekt af undersøgelserne til at fokusere på, om den pågældende lønmodtager allerede er indgået i a-kassens kontrol ved brug af Indkomstregistret. A-kasserne afrapporterer derfor om Medlemmet er indgået i Indkomstregisterkontrollen og hvis ikke årsagen hertil. Resultatet af a-kassens undersøgelse i de tilfælde, hvor de pågældende medlemmer har været udtrukket og undersøgt, herunder om sagen forsat er under behandling. Resultatet af a-kassens undersøgelse i de tilfælde, hvor medlemmet ikke er indgået i Indkomstregisterkontrollen (Hvis det pågældende medlem ved en fejl ikke har været udtrukket og undersøgt, skal a-kassen straks starte en undersøgelse og afrapportere resultatet). Undersøgelsen af lønmodtagere for indkomståret 2012 er tidligere beskrevet i Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner Som tidligere nævnt foreligger data fra SKAT i 3. kvartal det efterfølgende indkomstår. Data analyseres i styrelsen og undersøgelsen påbegyndes i a-kassen i 4. kvartal. For indkomståret 2013 vil styrelsen i lighed med 2012 fokusere tilsynet på de ledige medlemmer, som har modtaget fulde ydelser (mere end kr.) samtidig med, at de har haft anden indkomst. For efterlønsgruppen fokuseres på de medlemmer, som har modtaget fuld efterløn samtidig med bidragspligtig indtægt på mere end kr. For medlemmer, som har modtaget fulde dagpenge / fuld efterløn samtidig med B-indkomst, foretages en stikprøvevis kontrol af de medlemmer, der har mere end kr. i B-indkomst. Kontrollen omfatter i alt ca medlemmer A-kassernes elektroniske kontrol ved brug af data fra FerieKonto A-kasserne har siden den 1. januar 2013 gennemført elektronisk kontrol ved brug af data fra FerieKonto. Effekten af kontrollen afrapporteres halvårsvis til styrelsen. Afrapportering af kontrollen for 2013viser, at såvel antallet af fejludbetalinger som den økonomiske effekt er næsten halveret i perioden 2012 / Som følge af ændringer i Ferieloven og lov om et Indkomstregister, vil administrationen af feriepenge blive samlet i en ny digital løsning FeriePenge.dk som er en løsning, hvor alle lønmodtagere ét sted vil kunne se deres samlede feriepenge, uanset hvem der udbetaler feriepengene. FeriePenge.dk administreres af ATP og er en udvidelse af FerieKonto. Arbejdsgiveren har pligt til at indberette feriepenge til Indkomstregistret for optjeningsåret 2014 og frem. Fra ferieåret 2015 / 2016 skal virksomheden ikke længere sende feriekort til lønmodtageren. I stedet sender FeriePenge.dk et brev som digital post til lønmodtageren med oplysninger om, hvor mange feriedage løn- TILSYN 1. halvår

18 modtagere har til gode og hos hvilken arbejdsgiver eller feriekasse. Via løsningen kan lønmodtageren også anmode om at få deres feriepenge udbetalt. Anmodningen sendes til feriepengeudbetaleren, der udbetaler feriepengene direkte til lønmodtageren Tilbagebetaling fra medlemmerne Når en a-kasse har truffet afgørelse om en tilbagebetaling, indberettes beløb til styrelsen med angivelse af, om der er tale om et svigskrav eller uagtsomhedskrav. Disse tilbagebetalinger kan opstå enten som en følge af a-kassernes egen kontrol, f.eks. gennem Indkomstregistret, eller som følge af styrelsens tilsyn, f.eks. skatteregisterundersøgelser eller myndighedssamarbejde. Det samlede indberettede beløb vedrørende svigskrav er i første halvår af 2014 opgjort til 16,7 mio.kr., mens det indberettede beløb vedrørende uagtsomhedskrav er opgjort til 60,2 mio. kr. tabel 7 viser omfanget af tilbagebetalingskrav fordelt på svig og uagtsomhed i perioden 2010 til 1. halvår af Tabel 7. Tilbagebetalinger fra a-kasserne, mio.kr. Tilbagebetalingskrav (mio.kr.) halvår2014 pga. svig 18,3 24,4 40,1 34,1 16,7 pga. uagtsomhed 131,4 132,5 120,3 145,5 60,2 I alt 149,7 156,9 160,4 179,6 76, Anmeldelser fra andre myndigheder Såfremt en anden myndighed, fx SKAT eller en kommune kommer i besiddelse af oplysninger, der tyder på, at der er fejludbetalt ydelser fra en a-kasse eller en kommune underrettes styrelsen. Styrelsen har indtil videre i 2014 modtaget 330 anmeldelser. Fordelingen af anmeldelserne fremgår af tabel 8. Tabel 8. Oversigt over anmeldelser fordelt på myndigheder pr. 28. august 2014 Myndighed Antal Skat (løbende indberetninger) 153 Skat (deres egne aktioner) 35 Kommuner 35 Politi 0 PET 24 Andre myndigheder fx Kriminalforsorgen 83 I alt 330 Sagerne er sendt videre til sagsbehandling i enten kommuner eller a-kasser Lufthavnstilsynet Styrelsen gennemfører et lufthavnstilsyn, som er tilrettelagt som stikprøvekontroller ved borgerens indrejse til Danmark, jf. 91b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Formålet med lufthavnstilsynet er at forhindre, at der bliver udbetalt forsørgelsesydelser af en a- kasse eller en kommune til borgere, der ikke har ret til ydelserne, fordi de har opholdt sig i udlandet i en periode og dermed ikke stået til rådighed. Når der opstår formodning om en fejludbetaling, er det borgerens a-kasse eller den kommune, som har udbetalt ydelsen, der træffer afgørelse om retten til ydelsen. Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Ifølge aftalen skal der i TILSYN 1. halvår

19 årene gennemføres minimum 25 kontrolaktioner i lufthavnstilsynet om året, og kontrollen skal bredes ud til andre lufthavne og grænseovergange end Kastrup Lufthavn. Tabel 9. Antallet af gennemførte kontrolaktioner i lufthavnstilsynet i årene halvår 2014 Aktioner i Kastrup Lufthavn Aktioner ved andre lufthavne og grænseovergange Samlet antal kontrolaktioner I 2012 var styrelsen ikke tilstrækkelig opmærksom på målsætningen, og der blev ved en fejl kun gennemført 11 aktioner, alle i Kastrup Lufthavn. Folketinget er blevet orienteret herom i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål 34 og 37 (alm. del) og på et samråd i Beskæftigelsesudvalget den 16. januar På grund af den mangelfulde gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2012, vil styrelsen i 2014 udover de minimum 25 ordinære kontrolaktioner, gennemføre yderligere 14 kontrolaktioner. Tabel 10. Resultatet af lufthavnstilsynet 2011, 2012 og halvår Antal oprettede sager under kontrolaktioner Antal indberetninger fra SKAT Antal afsluttede sager Samlet tilbagebetalingsbeløb, mio. kr. 5,4 4,8 4 Udestår Udestår Gennemsnitlig tilbagebetalingsbeløb Udestår Udestår Kilde: Data opgjort af STAR pr. 24. september 2014 De anførte tilbagebetalingsbeløb vedrører alene de pågældende år, hvor sagerne er oprettet/indberettet. Derfor er det samlede tilbagebetalingsbeløb og det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb endnu ikke tilgængeligt for 2013 og 2014, da alle sager der er oprettet i 2013 og 2014 endnu ikke er færdigbehandlet. Dette skyldes blandt andet sagsbehandlingstiden i kommunerne og a-kasserne. Bevillingen efter Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri til udførelsen af lufthavnstilsynet udløber med udgangen af Digitaliseringsstyrelsens analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Styregruppe for Fejludbetalinger og Kontrol I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev det besluttet at etablere en fællesoffentlig styregruppe for fejludbetalinger og kontrol (SFK). Med etableringen af SFK-styregruppen nedlægges samtidig styregruppen for effektiv sagsbehandling og kontrol (ESK). Styregruppen for Fejludbetalinger og Kontrol skal sikre den overordnede koordinering af og opfølgning på myndighedernes arbejde med en fællesoffentlig helhedsorienteret indsats mod fejl og snyd. Styregruppen får ansvaret for bl.a. at udarbejde forslag til strategiske pejlemærker for den fællesoffentlige indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd, følge det øgede samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om fejludbetalinger og kontrol, herunder evaluere indsatsen. 3 Det bemærkes, at antallet af oprettede og indberettede sager i 1. halvår 2014 er højere end i opgørelsen oversendt til Beskæftigelsesudvalget den 1. juli Det skyldes, at oprettede og indberettede sager fra lufthavnstilsynet i anden halvdel af juni 2014 indgår i denne opgørelse, mens de ikke indgik i opgørelsen oversendt 1. juli Antallet af afsluttede sager er ligeledes højere, idet der siden 1. juli er blevet afsluttet yderligere sager, der vedrører 1. halvår Dette beløb afviger fra tidligere oplyst tilbagebetalingsbeløb i redegørelse oversendt til Beskæftigelsesudvalget den 17. januar 2014 BEU. alm. del bilag 132, da samtlige sager i tidligere opgørelser ikke var færdigbehandlet ved beløbets opgørelse. Det betyder, at beløbet er højere end tidligere angivet, og det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb pr. sag bliver af samme årsag højere. TILSYN 1. halvår

20 Styregruppen skal også følge op på effekt på baggrund af aftalte indikatorer for snyd og fejludbetalinger og formulere og drøfte nye tiltag, der kan bidrage yderligere til indsatsen for forebyggelse og kontrol af fejludbetalinger og socialt snyd, såfremt der identificeres behov herfor. Endelig skal styregruppen arbejde for at afhjælpe barrierer, der kan sikre en mere effektiv sagsbehandling og kontrol, f.eks. vedr. anonyme anmeldelser, juridiske udfordringer, myndighedssamarbejde, bedre adgang til data, deling af data mv. og sikre gensidig information om og løbende koordinering med beslægtede initiativer på tværs af den offentlige sektor. Styregruppen forventes at holde møde hver 2. måned for løbende at kunne følge tiltagene. Dataenhed Som en del af aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev det også besluttet, at der skal oprettes en fælles dataenhed i regi af Udbetaling Danmark. Dataenheden skal kunne samkøre data fra offentlige registre vedrørende modtagere af kommunale ydelser og videregive undringslister og relevante oplysninger til kontrolenhederne i kommunerne. Dataenheden skal også etablere et systematisk samarbejde med relevante myndigheder, herunder i andre lande og indhente oplysninger om borgernes forhold i udlandet. International kontrol Regeringen har i marts 2014 foreslået at styrke kommunernes muligheder for at kontrollere oplysninger om borgere fra andre EU/EØS-lande ved at oprette en særlig enhed, der på vegne af kommunerne kan forestå kontrolindsatsen om de pågældende ansøgere fra EU/EØS-lande har indtægter, formue, børn mv. i hjemlandet, som kan have betydning for, om - og på hvilket niveau - de kan modtage fx kontanthjælp i Danmark. Der arbejdes pt. på en model for, hvordan udmøntningen af regeringens forslag om en international enhed, kan tænkes sammen med det internationale kontrolarbejde, der skal udføres i dataenheden i Udbetaling Danmark. TILSYN 1. halvår

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner Status for tilsyn med a-kasser og kommuner 2014 Indhold Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Tilsyn med a-kassernes administration... 6 2.1. Kontaktgruppe- og turnusmøder - Dialogbaseret tilsyn... 6 2.2.

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2015

Københavns Kommune. 3. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere