Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014"

Transkript

1 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår

2 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN AF KONTANTHJÆLPS- OG BESKÆFTIGELSESREFORMERNE... 4 KAPITEL 2. TILSYN MED A-KASSERNES ADMINISTRATION STAR S KONTAKTGRUPPE MED A-KASSERNE TURNUSMØDER MED A-KASSERNE TILSYN MED A-KASSERNES SYSTEMATISKE RÅDIGHEDSVURDERINGER TILSYNET I DET INTENSIVEREDE RÅDIGHEDSTILSYN I A-KASSERNE A-KASSE REVISION A-KASSERNES ÅRSREGNSKABER, ADMINISTRATIONSAFTALER OG REVISIONSPROTOKOLLATER MV REVISION AF SÆRLIGT RISIKOBETONEDE OMRÅDER REVISION AF LOGNINGER OG PÅBUD... 9 KAPITEL 3. TILSYN MED KOMMUNERNES ADMINISTRATION REVISIONSGENNEMGANGEN I KOMMUNERNE RESULTATET AF GENNEMGANGEN FOR TEMAREVISION DET KOMMUNALE RÅDIGHEDSTILSYN DET KOMMUNALE RÅDIGHEDSTILSYN I KAPITEL 4. INDSATSEN FOR AT MINIMERE OMFANGET AF FEJLUDBETALINGER A-KASSERNES ELEKTRONISKE KONTROL VED UDTRÆK I INDKOMSTREGISTERET STATUS FOR A-KASSERNES KONTROL VED BRUG AF INDKOMSTREGISTERET HØRINGSBREVE OG SERVICEBREVE STYRELSENS ELEKTRONISKE KONTROL VED UDTRÆK I COR UNDERSØGELSE AF SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE OG MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLER UNDERSØGELSE AF LØNMODTAGERE A-KASSERNES ELEKTRONISKE KONTROL VED BRUG AF DATA FRA FERIEKONTO TILBAGEBETALING FRA MEDLEMMERNE ANMELDELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER LUFTHAVNSTILSYNET TILSYN 1. halvår

3 4.7. DIGITALISERINGSSTYRELSENS ANALYSE AF SOCIALT SNYD OG FEJLUDBETALINGER KAPITEL 5. RIGSREVISIONSUNDERSØGELSER FEJLUDBETALINGER AF SOCIALE YDELSER INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE UNDERSØGELSER I TILSYN 1. halvår

4 Kapitel 1. Indledning Denne statusrapport for 1. halvår 2014 samler resultaterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser jf. 88 stk. 7 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det drejer sig om tilsyn med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration, økonomi, regnskaber og revision samt a-kassernes medlemmer. Desuden skal der føres et særskilt tilsyn med a-kassernes administration af sagerne om rådighed. Rapporten indeholder resultaterne vedrørende det kommunale tilsyn herunder også resultater vedrørende kommunernes rådighedsadministration jf. 13d i lov om aktiv socialpolitik, samt resultaterne fra gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger. Tilsynene retter sig mod to hovedområder: Tilsyn med a-kassernes og kommunernes administration Indsatsen for at minimere omfanget af snyd og fejludbetalinger Tilsynet med a-kassernes og kommunernes administration er begrundet i ønsket om at sikre kvaliteten og retssikkerheden på de områder af beskæftigelsesadministrationen, der af staten er udlagt til henholdsvis a-kasserne og kommunerne. Tilsynet er især rettet mod, om administrationen er effektiv og sker på betryggende vis og efter de principper, som Folketinget har udstukket. I forbindelse med tilsynet med a-kassernes rådighedsvurderinger i 2013 konstaterede styrelsen, at en del af de undersøgte sager burde have givet a-kassen anledning til at tvivle på seriøsiteten af den lediges jobsøgning. Styrelsen har derfor meddelt de pågældende a-kasser, at de skal øge fokus på administrationen, og de a-kasser, der havde det største antal fejl, er udtaget til fornyet kontrol på området i Styrelsen er på nuværende tidspunkt ved at afslutte behandlingen af a-kassernes revisionsprotokollater for 2013 ligesom de kommunale revisionsberetninger for 2013 er under behandling og styrelsen forventer, at disse er færdigbehandlet med udgangen af Tilsynsindsatsen med at minimere fejludbetalinger og misbrug af dagpengesystemet er koncentreret om a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregistret. Der er i 2013 udtrukket ca sager til kontrol. De foreløbige resultater viser en samlet økonomisk gevinst på ca. 40 mio. kr., der dels dækker over tilbagebetalingskrav på 22 mio.kr. dels sparede ydelser på grund af karantænetimer svarende til 18. mio. kr Nye tilsynsmuligheder som led i udmøntningen af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne Med Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job er det slået fast, at det er en grundlæggende betingelse for at modtage kontanthjælp, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Aftalepartierne er derfor enige om, at der skal sanktioneres ved manglende rådighed og der skal sættes nyt fokus på aktiv og realistisk jobsøgning. Den ledige skal registrere sin jobsøgning i en joblog og jobcenteret skal med udgangspunkt i jobloggen løbende følge op på, om den enkelte søger tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk. Er det ikke tilfældet, skal jobcenteret stille klare krav til den enkelte om jobsøgningen og gennem klare aftaler sikre, at den enkelte reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig indføres en ny sanktion for kontanthjælpsmodtagere for utilstrækkelig jobsøgning. Jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til kravene til deres jobsøgning skal således have en sanktion. TILSYN 1. halvår

5 Med Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014 er det ligeledes aftalt, at forsikrede ledige også skal registrere deres jobsøgning i en joblog. Jobloggen kan bruges til at forbedre vejledningen til den ledige om jobsøgning og til at vurdere, om jobsøgning er tilstrækkelig til, at den ledige lever op til rådighedsforpligtelsen. Brugen af en joblog vil også fremadrettet kunne få indflydelse på tilsynet og de metoder, der anvendes i den sammenhæng. Styrelsen arbejder derfor på i forlængelse af udmøntningen af reformerne at inddrage de nye værktøjer i tilsynsindsatsen. TILSYN 1. halvår

6 Kapitel 2. Tilsyn med a-kassernes administration Styrelsen fører tilsyn med a-kassernes administration gennem bl.a. rådighedstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 88, regnskabstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 89 og tilsyn i samarbejde med andre offentlige myndigheder jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v b. Nedenfor er tilsynets tilrettelæggelse beskrevet og resultater og konklusioner på de udførte tilsyn gennemgået. Styrelsen har som supplement til styrelsens nuværende tilsyn med a-kasserne i 2014 etableret en kontaktgruppe med a-kasserne og afholder desuden løbende turnusmøder med a-kasserne med baggrund i indikatorer over a-kassernes administration performance STAR s kontaktgruppe med a-kasserne STAR har i samarbejde med AK-Samvirke nedsat en kontaktgruppe med det formål at fremme, optimere og gensidigt udveksle erfaring mellem STAR og a-kasserne omkring administration, tilsynsaktiviteter mv. samt anskueliggøre eventuelle udfordring på div. tilsynsområder. Kontaktgruppen fungerer som udgangspunkt som et erfaringsudvekslings- og afklaringsforum. På møderne udveksles, diskuteres og orienteres om både praktiske og administrative udfordringer i forbindelse med fx konkrete tiltag i relation til STAR s udmøntning af tilsynsforpligtigelsen. Gruppen er sammensat af 6 repræsentanter fra udvalgte a-kasser, 2 fra AK-Samvirke og 2 repræsentanter fra styrelsen. A-kasserne er valgt ud fra varians i forskellige kriterier (størrelse, itsystemer, branchespecifikke m.m.) og med sigte på at være repræsentative for alle a-kasser. Kontaktgruppen holder som udgangspunkt kvartalsvise møder, og ellers efter behov. Det første møde blev afholdt den 19. maj Initiativet er blevet modtaget positivt og det er styrelsens indtryk, at kontraktgruppen fungerer efter hensigten. På første møde var der således bl.a. input til, hvordan styrelsen bedst sikrer, at a- kasserne korrekt og effektiv indberetter diverse oplysninger til STAR i forbindelse med tilsynsaktiviteter, a-kassernes erfaring med acontoudbetalinger blev drøftet med henblik på en kommende ændring af et cirkulære, den praktiske håndtering af dommen i ferie-efterlønssagen blev drøftet og styrelsens validering og modernisering af elektronisk kontrol ved udtræk i indkomstregistret blev drøftet med henblik på yderligere inddragelse af a-kasserne i efteråret Turnusmøder med a-kasserne For at skabe dialog med den enkelte a-kasse om kassens administration, kvalitet, effektivitet mm., har STAR i foråret 2014 søsat et nyt koncept - turnusmøder med a-kasserne. Der holdes turnusmøde med hver enkelt a-kasse ca. en gang hver 1 ½ år. Udgangspunktet for turnusmødet er styrelsens indikatorer for a-kassernes administration performance. Oplysningerne kommer fra styrelsens tilsynsaktiviteter over for a-kasserne, revisionsprotokollater og nøgletal. Et væsentligt element i møderne er tillige emner, som a-kassen finder behov for at drøfte med styrelsen. Der har i foråret 2014 været afholdt turnusmøder med 2 a-kasser og i efteråret 2014 planlægges gennemført 8 møder. TILSYN 1. halvår

7 2.3. Tilsyn med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger Tilsynet med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger har fokus på a-kassernes administration af den del af rådighedsområdet, som handler om lediges jobsøgning. Dette sker ved at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål og dermed være med til at forbedre kvaliteten af a-kassens afgørelser og sagsbehandling på rådighedsområdet, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 88, stk Tilsynet i 2014 A-kassernes administration i forbindelse med de systematiske rådighedsvurderinger har generelt udviklet sig positivt inden for den del af rådighedsområdet, som handler om lediges jobsøgning. A- kassernes krav til de ledige vedrørende jobsøgning er i indenfor de seneste år blevet mere ensartede, ligesom a-kasserne er blevet mere opmærksomme på, at de ledige skal søge kontinuerligt. Styrelsen omgør a-kassernes rådighedsvurderinger i ca. 2 pct. af de undersøgte sager. Bag de lave omgørelsesprocenter gemmer sig dog, at styrelsen i flere tilfælde ikke har været enig i a- kassernes vurderinger om, at de ledige har været tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, men at styrelsen ikke har kunnet omgøre rådighedsvurderingerne, fordi a-kassernes vejledning af de ledige ikke har været tilstrækkelig. Ifølge Ankestyrelsens praksis lægges der nemlig i sådanne situationer afgørende vægt på, hvilken vejledning den ledige har modtaget fra a-kassen om at være aktivt jobsøgende. Konsekvensen af den mangelfulde vejledning i a-kasserne var i 2013, at a-kasserne i hver 5. sag blev anmodet om at vejlede de ledige på ny i overensstemmelse med tilsynets anbefalinger. I 2014 har styrelsen derfor i lighed med 2013 valgt at sætte fokus på a-kassernes vejledning af de ledige om kravene til at være aktivt jobsøgende. Styrelsen gennemgår i 2014 et antal tilfældigt udvalgte sager i 10 a-kasser for at kontrollere a- kassernes vejledning af de ledige. Undersøgelsen gennemføres med de 5 a-kasser, som i 2013 var dårligere end gennemsnittet til at vejlede de ledige, og med de 5 a-kasser, hvor styrelsen i 2013 fandt, at der var grund til at give ledige en frist til at dokumentere deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis a-kassens vejledning af den ledige er utilstrækkelig, vil a-kassen blive anmodet om at indkalde den ledige til en ny samtale med henblik på at vejlede i overensstemmelse med styrelsens anbefalinger. Undersøgelsen omfatter i alt ca. 250 sager. Styrelsen vil orientere tilsynsrådet om det endelige resultat i Statusrapporten for Det intensiverede rådighedstilsyn i a-kasserne I det intensiverede rådighedstilsyn føres særligt tilsyn med a-kasserens administration af reglerne om selvforskyldt ledighed, dvs. a-kassernes administration af jobcentrenes underretninger om negative hændelser, jf. 88, stk.2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det primære formål er at belyse, om a-kasserne træffer korrekte afgørelser, når jobcentrene har underrettet a-kassen om en såkaldt negativ hændelse. Styrelsen kan desuden bede a-kassernes revisorer om at medvirke til at forbedre kvaliteten af a- kassernes afgørelser og sagsbehandling på området. Dette betyder, at styrelsen som supplement til den ordinære revision af regnskabsåret kan udmelde kontrol af a-kassernes håndtering af underretningspligtige hændelser som særligt revisionstema, jf. bekendtgørelse nr af 2. oktober 2010 om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser, 3, stk. 3 og pkt. 8 i bilaget til bekendtgørelsen. TILSYN 1. halvår

8 Styrelsen har derfor som supplement til den ordinære revision i 2014 udmeldt en stikprøvevis kontrol af a-kassernes afgørelser vedrørende underretningspligtige hændelser som en særlig temarevision. Undersøgelsen omfatter godt og vel sager. Stikprøven udsøges på baggrund af data om, i hvor mange tilfælde a-kasserne giver de ledige en sanktion, når jobcentrene har indberettet en negativ hændelse til a-kassen. På denne måde kan det konstateres, hvilke a-kasser der i 2013 havde en lavere sanktionsandel end gennemsnittet. For a-kasser med en lavere sanktionsandel har styrelsen bedt disse a-kassers revisorer om nærmere at undersøge årsagerne til den lavere sanktionsandel. Styrelsen har samtidigt bedt om eventuelle anbefalinger til ændringer af den pågældende a-kasses administration med henblik på at sikre en fremadrettet korrekt administration. Herudover har styrelsen fokus på a-kassernes vurderinger af, om en underretningspligtig hændelse anses for rådighedsirrelevant. En underretningspligtig hændelse anses for rådighedsirrelevant, hvis medlemmet ikke har pligt til at stå til rådighed fx på grund af jobsøgning i udlandet. Styrelsen er opmærksom på denne udvikling, og har derfor anmodet de statsautoriserede revisorer om i stikprøveundersøgelsen i 2014 at undersøge årsagerne til, at en underretning anses for rådighedsirrelevant, herunder om underretningen anses for irrelevant grundet en fejl. Styrelsen vil orientere tilsynsrådet, når resultatet af undersøgelsen foreligger A-kasse revision Det er lovpligtigt, at der foretages revision i alle a-kasser af en statsautoriseret revisor. Ved revisionen efterprøver revisor, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, der er udformet i overensstemmelse med de af styrelsen og Rigsrevisionen givne retningslinjer herunder bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsen og relevante revisionsstandarder. Det skal fremgå af revisionspåtegningen, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal ligeledes fremgå af påtegningen. I forlængelse af dette arbejde kontrollerer styrelsen a-kassernes regnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater mv A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater herunder it-sikkerhed for 2013 er fremsendt til styrelsen den 17. marts 2014 og gennemgås på samme måde for alle a- kasser. Revisors påtegning af årsregnskabet samt revisionsprotokollatet kontrolleres for bemærkninger. Kontrollen vil kunne give anledning til bemærkninger fra styrelsen, som revisor/a-kassen skal besvare, før revisionstilsynet med a-kassen betragtes som afsluttet. Styrelsen vil senere kunne tage årsregnskabet, revisionsprotokollen og administrationsaftalen op til fornyet gennemgang, hvis styrelsen finder grundlag herfor. Gennemgangen af a-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for 2013 er ved at blive afsluttet, og vil blive endeligt afrapporteret i statusrapporten for TILSYN 1. halvår

9 Revision af særligt risikobetonede områder Revisionsprotokollaterne skal hvert år omfatte en gennemgang af særligt risikobetonede områder. Revisionsprotokollater uden bemærkninger fra revisor, dvs. uden konstaterede fejl i administrationen giver ikke anledning til yderligere dialog med a-kasserne. Har revisor bemærkninger til administrationen, anmodes a-kassen om en nærmere redegørelse for årsagen til fejlenes opståen, oplysning om hvilke tiltag a-kassen vil iværksætte for at forhindre fremtidige fejl, og om forholdet har medført fejludbetalinger. Ved gentagelsestilfælde af dårlig administration giver styrelsen over for a-kassen pålæg om at sætte fokus på administrationen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, har styrelsen bl.a. mulighed for at aflægge tilsynsbesøg hos a-kassen, bede a-kassen om at gennemgå samtlige sager eller i konkrete tilfælde af fejludbetaling evt. at fratage a-kassen refusion for beløbet. Styrelsen opdeler a-kassernes administration i 4 kategorier ud fra antal og karakter af fejl. Kategoriseringssystemet har til formål at give et systematisk overblik over kvaliteten af a- kassernes administration på baggrund af revisorernes afrapportering i revisionsprotokollaterne. Med kategorisering ønsker styrelsen at have fokus på, dels om a-kasserne generelt administrerer i overensstemmelse med lovgivningen og dels at følge og tydeliggøre udviklingen i a-kassernes administration. Tabel 1. Kategorisering af a-kasserne Kategori Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Administration God administration uden fejl God administration med ubetydelige fejl Mindre god eller mangelfuld administration med få betydningsfulde fejl Mangelfuld administration med mange betydningsfulde fejl Ved opstillingen af kriterierne er fejludbetalinger og risiko herfor vægtet højt. Om en fejl er betydelig/ubetydelig afhænger af, om fejlen indebærer (risiko for) fejludbetalinger. Det betyder, at hvis administrationen har medført fejludbetalinger (uanset størrelse), vil a-kassens administration som minimum blive vurderet som mindre tilfredsstillende. Gennemgangen for 2013 er ved at blive afsluttet, og vil blive endeligt afrapporteret i statusrapporten for Revision af logninger og påbud I forbindelse med a-kassernes kvartalsvise anvendelse af Indkomstregistret til kontrol, skal a- kassen logge alle opslag i Indkomstregistret. De statsautoriserede revisorer skal på baggrund af logningerne særligt kontrollere, at a-kasserne udelukkende indhenter oplysninger om a-kassen egne medlemmer. Der er her tale om en totalkontrol af alle logninger. Herudover skal de statsautoriserede revisorer påse, at a-kasserne har efterkommet eventuelle påbud. Såfremt a-kasserne har behov for dispensation til at logge alle opslag i Indkomstregisteret har styrelsen gjort a-kasserne opmærksom på muligheden for at søge om dispensation fra 9, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskasseres administration (krav om at revisor skal kontrollere, at der udelukkende er hentet oplysninger om a- kassens egne medlemmer). Styrelsens tilsagn vil blive givet under forudsætning af, at a-kassen har etableret en teknisk løsning, som umuliggør opslag på ikke-medlemmer. A-kassens revisor skal indestå for a-kassens tekniske løsning i forbindelse med dispensationen og ved sin erklæring i TILSYN 1. halvår

10 a-kassens revisionsprotokollat. Styrelsen er indstillet på at give dispensationen fra og med 1. januar Resultatet af gennemgangen af revisionsprotokollaterne og status for ansøgninger om dispensation vil blive endeligt afrapporteret i Status for Styrelsens tilsyn med a-kasser og kommuner for TILSYN 1. halvår

11 Kapitel 3. Tilsyn med kommunernes administration Styrelsen fører tilsyn med kommunernes administration af de ydelsesområder, der ligger under Beskæftigelsesministeriet blandt andet ved en gennemgang af samtlige kommuners revisionsberetninger jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85. Derudover fører styrelsen tilsyn med kommunernes rådighedsadministration i sager om arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp jf. lov om aktiv social politik 13d, stk.1. Det drejer sig om de tilfælde, hvor ydelsesmodtageren ikke har bekræftet sin tilmelding som jobsøgende, er udeblevet fra tilbud eller jobsamtale, eller på anden måde har handlet, så kommunen skal tage stilling til, om hjælpen skal reduceres og/eller ophøre Revisionsgennemgangen i kommunerne I alle 98 kommuner skal der hvert år gennemføres en revision af kommunens forvaltning af de tilskud og refusioner, som den modtager fra staten. Kommunens revisor samler resultaterne fra revisionsgennemgangen i en revisionsberetning, som sendes til kommunalbestyrelsen. Det fremgår bl.a. af beretningen, hvis revisor har haft bemærkninger eller kommentarer til kommunens sagsbehandling og administration på de enkelte lovområder. Styrelsen modtager en kopi af beretningen, og det er styrelsens opgave at gennemgå beretningerne og at følge op overfor kommunerne. Styrelsens behandling af de kommunale revisionsberetninger sker med udgangspunkt i de regler, der er fastsat i Regnskabsbekendtgørelsen 1. Når ministeriet har gennemgået revisionsberetningen, sender ministeriet en tilbagemelding (decisionsskrivelse) til kommunalbestyrelsen og kommunens revisor. Decisionsskrivelsen indeholder ministeriets stillingtagen til spørgsmål af betydning for statsrefusion og tilskud samt den eventuelle vejledning, som gennemgangen har givet anledning til. Beskæftigelsesministeriet kan bede kommunen om at gennemgå samtlige sager på et område, at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalte refusioner og/eller tilskud. Styrelsen opdeler kommunernes administration i 4 kategorier. Kategorierne ligger meget tæt opad den kategorisering Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold anvender. Tabel 3. Kategorisering af kommunerne Kategori Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Utilstrækkelig Administration Alle personsagsområder administreres generelt i overensstemmelse med lovgivningen Der er et eller flere personsagsområder, der ikke generelt administreres i overensstemmelse med lovgivningen og/eller der er revisionsbemærkninger 2 i delberetningen, men det fremgår af hovedberetningen, at disse er afsluttet Der er en eller flere revisionsbemærkninger Kommunen har igen revisionsbemærkninger på samme personsagsområde Revisor har taget forbehold på endelig restafregning vedr. refusion /regnskabet 1 Bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder 2 Når revisionen afgiver revisionsbemærkninger, er der tale om alvorlige fejl, som ifølge regnskabsbekendtgørelsen kræver et opfølgningsarbejde fra byrådets/kommunalbestyrelsens side TILSYN 1. halvår

12 Med denne kategorisering ønsker styrelsen at have fokus på, dels om de enkelte personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med lovgivningen dels at følge og tydeliggøre udviklingen i kommunernes administration på de forskellige personsagsområder Resultatet af gennemgangen for 2013 Gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for 2013 er påbegyndt. Beretningerne for 2013 oversendes til styrelsen, når kommunalbestyrelserne har behandlet beretningerne på et kommunalbestyrelsesmøde. Behandlingen af revisionsberetningerne i kommunalbestyrelserne sker oftest i løbet af august, og beretningerne er erfaringsmæssigt styrelsen i hænde ultimo september. Styrelsen forventer, at styrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger er afsluttet ultimo Der vil i den forbindelse blive udarbejdet en selvstændig rapport om resultaterne, der vil blive forelagt revisorerne som led i opfølgningen Temarevision 2015 Hvert andet år gennemføres en temarevision. Temaerne for revisionen fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og reguleres i bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. Beskæftigelsesministeriet har i denne runde udmeldt temarevision af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud for 2015 til kommunalbestyrelsen og de kommunale revisorer på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud (Marts 2014). Undersøgelsen viste, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad oplyser sagerne om bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Revisionen skal klarlægge, i hvilket omfang kommunernes afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse med reglerne og praksis, herunder om der er foretaget korrekt hjemtagning af refusion. Det er aftalt med KL og revisorerne, at de kommunale revisorer kan begynde at tilrettelægge revisionen og indhente sager fra efteråret Temarevisionen skal afrapporteres i revisionsberetningen for regnskabsåret 2014, som forelægges kommunalbestyrelsen i Den fremrykkede revision skal sikre, at tilsynet bliver så forebyggende og aktuelt som muligt, som opfølgning på praksisundersøgelsen. Resultaterne af undersøgelsen vil blive indarbejdet i rapporten om resultaterne af gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for Det kommunale rådighedstilsyn Styrelsen fører tilsyn med kommunernes rådighedsadministration i sager om arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp jf. lov om aktiv social politik 13d. Rådighedstilsynet omfatter sager, hvor ydelsesmodtageren ikke har bekræftet sin tilmelding som jobsøgende, er udeblevet fra et tilbud eller en jobsamtale, eller på anden måde har handlet, så kommunen skal tage stilling til, om hjælpen skal reduceres og/eller ophøre. TILSYN 1. halvår

13 Det kommunale rådighedstilsyn i 2014 Styrelsen har i første halvår 2014 gennemgået stikprøvesager fra 10 kommuner: Assens, Bornholm, Egedal, Esbjerg, Frederikshavn, Frederikssund, Gladsaxe, Kolding, Tønder, Vordingborg. Fra hver kommune er der udtrukket 20 cpr. numre på jobparate kontanthjælpsmodtagere, som i 3. kvartal 2013 fik en sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens sanktionsindberetninger til det fælles datagrundlag. Tilsynet har gennemgået sagsmateriale for hele 3. kvartal 2013 for hver person og undersøgt, om der i perioden har foreligget flere negative hændelser hos personen, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i aktivlovens 13, stk. 4, og om der har været foretaget korrekt sanktionering efter aktivlovens Pr. 1. september 2014 er alle sager fra Assens, Egedal, Esbjerg, Frederikssund, Gladsaxe og Kolding Kommuner afsluttet. 13 af sagerne er udgået af tilsynets behandling, fx fordi kommunens afgørelse var eller havde været under behandling i klagesystemet, eller fordi borgeren havde forladt kontanthjælpssystemet, før kommunens afgørelse kunne blive effektueret. I 125 af 134 gennemgåede sager i de seks kommuner har styrelsen vurderet, at kommunens sagsbehandling har været i overensstemmelse med aktivlovens rådigheds- og sanktionsregler, mens 9 sager er registreret med fejl. Langt størstedelen af sagerne er således behandlet korrekt, og efter styrelsens vurdering har de undersøgte kommuner generelt set en tilfredsstillende rådighedsadministration. Dog var 7 af sagerne med fejl fra en enkelt kommune, som styrelsen på den baggrund har anbefalet i det videre arbejde på rådigheds- og sanktionsområdet at have særlig opmærksomhed på at få sikret, at afgørelser om sanktioner altid effektueres korrekt ved udbetalingen af kontanthjælp. Tabel 4: Resultatet af det kommunale rådighedstilsyn 2013 By Korrekt Fejl Udgået Assens Egedal Gladsaxe Kolding Esbjerg Frederikssund I alt I andet halvår 2014 gennemfører styrelsen en tilsvarende stikprøveundersøgelse af sanktionssager fra 4. kvartal 2013 i 10 andre kommuner: Frederiksberg, Gentofte, Greve, Holstebro, Jammerbugt, Lejre, Næstved, Roskilde, Silkeborg og Struer. Resultaterne herfra forventes afrapporteret i næste statusrapport sammen med resultaterne af tilsynene med Bornholm, Frederikshavn, Tønder og Vordingborg TILSYN 1. halvår

14 Kapitel 4. Indsatsen for at minimere omfanget af fejludbetalinger Styrelsen fører tilsyn med rigtigheden af de oplysninger, som ledige medlemmer og medlemmer på efterløn giver a-kassen om arbejde og indtægter mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v b. Kontrollen består bl.a. i overvågning af a-kassernes anvendelse af medlemmernes oplysninger i Indkomstregistret, ved udtræk af ydelsesmodtageres oplysninger i SKAT s Centrale Oplysningsseddel Register (COR), ved anmeldelser og ved lufthavnstilsynet A-kassernes elektroniske kontrol ved udtræk i Indkomstregisteret Det er overordnet styrelsens strategi, at fejludbetalinger så vidt muligt skal stoppes allerede i det udbetalende led i a-kassen og helst allerede inden (fejl)udbetalingen finder sted. Indsatsen for at minimere misbrug af dagpengesystemet og fejludbetalinger er i vidt omfang koncentreret om a- kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret og styrelsens overvågning heraf. Styrelsens overvågning af a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret inden for de fastsatte rammer viser, at kontrollen overordnet fungerer tilfredsstillende, men at der er grundlag for en optimering og videreudvikling af kontrollen. I Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2013, oplyste styrelsen, at der var iværksat en fornyet validering af a-kassernes udtræk i forbindelse med indkomstregisterkontrollen. Udvalgte a-kasser indsendte de udtræk, der var foretaget ved kontrollen for 4. kvartal 2013, hvorefter disse er blevet sammenholdt med udtræk foretaget af styrelsen. Udtrækkene har ikke været identiske og styrelsen har analyseret årsager hertil. Årsagerne er dels, at retningslinjerne ikke er tilstrækkeligt præcise, hvilket giver rum for forskellige definitioner, af hvordan udtrækkene skal foretages, dels at data, der ligger til grund for kontrollen er dynamiske. Styrelsen har på den baggrund med ekstern bistand påbegyndt et arbejde med forbedring og modernisering af indkomstregisterkontrollen. Formålet er gennem mere dybdegående analyser af tilgængelige og relevante data og disses kvalitet at forbedre kontrollen. A-kassernes erfaringer med kontrollen inddrages i arbejdet. Resultatet af dette arbejde vil blive rapporteret i statusrapporten for Status for a-kassernes kontrol ved brug af indkomstregisteret A-kassernes kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger til medlemmerne, er siden 2011 bl.a. foretaget ved brug af oplysninger fra Indkomstregistret. A-kasserne afrapporterer løbende, kvartalsvist effekten af kontrollen til styrelsen. A-kassernes afrapportering består af oplysninger om: antal sager, der kontrolleres antal sager til manuel kontrol antal fejludbetalinger (tilbagebetaling / efterbetaling / eneansvar for a-kassen) antal ikke-færdigbehandlede sager antal svigsanktioner / antal uagtsomhedssanktioner antal karantænetimer TILSYN 1. halvår

15 A-kassen afrapporterer 8/9 uger efter sidste dagpengeperiode til styrelsen, om antallet af sager, der er udtaget til manuel behandling. Herefter har a-kassen 3 måneder til at færdigbehandle og eventuelt træffe afgørelse i sagerne. Afrapporteringen for fx 4. kvartal 2013 skal således være afsluttet 1. maj Den enkelte sags omfang og kompleksitet øger dog ofte sagsbehandlingstiden i a-kassen. Styrelsen arbejder sammen med a-kasserne på en tidsmæssig forbedring af afrapporteringen, så styrelsen har så tidstro data som muligt og styrelsen er derfor i fuld gang med at med at øge a- kassernes fokus på sagsbehandlingstiden. Aktuel status for kontrollen 2013 A-kasserne har medio 2014 færdigbehandlet ca. ¾ af de udtrukne sager fra Den samlede økonomiske effekt er ca. 40 mio. kr. Beløbet dækker over tilbagebetalingskrav på ca. 22. mio. kr. og sparede udbetaling af ydelser på grund af karantænetimer svarende til ca. 18 mio. kr. Udviklingen over perioden viser et fald i den økonomiske effekt. Det samlede tilbagebetalingsbeløb var let faldende fra 2011 til 2012, og styrelsens beregninger tyder på et yderligere fald i den økonomiske effekt i Dette er en forventelig udvikling, idet kontrollen netop tilsigter at identificere og standse kilder eller årsager til fejludbetalinger tidligt i forløbet og at denne tidlige indsats dermed forhindrer langvarige fejludbetalinger med store tilbagebetalingskrav til følge. Det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb er således over tid reduceret fra kr. pr. sag i 2011 til kr. pr. sag i Udviklingen viser samtidig, at a-kassernes anvendelse af sanktioner fordelt på svig og uagtsomhed er forskellige fra a-kasse til a-kasse. Gennemsnitligt er antallet af afgørelser om svig i 2013, set i forhold til 2012, reduceret med 1/3, hvorimod antallet af afgørelser vedrørende uagtsomhed umiddelbart er uændret. Afsluttende status for kontrollen 2012 I statusrapporten for 1. halvår 2013 gav styrelsen tilsagn om en afsluttende status for kontrollen for Kontrollen er afsluttet med en samlet økonomisk effekt på ca. 96 mio. kr. Der er foretaget manuel behandling af i alt ca sager af disse er der konstateret fejludbetaling i ca. 15 %, svarende til ca sager. Omfanget af såvel antallet af sager til manuel behandling som antallet af sager med fejludbetalinger lå i 2012 på samme niveau som i Den samlede økonomiske effekt var dog let faldende, idet det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb pr. sag er faldet siden kontrollens start i 2011 fra kr. pr. sag til kr. pr. sag i Antallet af sanktioner for svig og uagtsomhed var stort set uændret i 2012, set i forhold til Høringsbreve og servicebreve Høringsbreve Høringsbreve sendes til de medlemmer, hvor a-kassen er i tvivl om medlemmets ret til ydelser, og som derfor er genstand for særskilt manuel kontrol. Høringsbrevene orienterer medlemmerne om, at deres dagpengeforhold undersøges, og at dagpengene udbetales med forbehold. A-kassen er pålagt at sende høringsbreve til de medlemmer, der som resultat af indkomstregisterkontrollen er udtaget til en efterfølgende manuel kontrol. Der er fastsat frist for, hvornår a-kassen skal have sendt høringsbrevene fristen er 8 / 9 uger efter udgangen af det kvartal, som kontrollen vedrører. Da ikke alle a-kasser påbegyndte sagsbehandling af kontrolsager inden for rimelig tid, udvidede styrelsen for 2013 afrapporteringen af kontrollen ved brug af Indkomstregisteret til også at omfatte afrapportering af, om høringsbreve blev fremsendt indenfor den fastsatte tidsfrist. Der er i 2013 sendt ca høringsbreve. TILSYN 1. halvår

16 Overholdelse af fristen for afsendelse af høringsbreve indgår i grundlaget for vurderingen af kvaliteten af a-kassernes administration, og styrelsen har derfor løbende fulgt op over for de a-kasser, der ikke sendte høringsbreve inden for den fastsatte tidsfrist. A-kasserne har nu afrapporteret for samtlige kvartaler i 2013 bortset fra 3-a-kasser, der mangler afrapportering for et enkelt kvartal. Styrelsen anser den samlede afrapportering for afsluttet og vil følge op over for de manglende a- kasser i forbindelse med dialogmøder. Servicebreve A-kassernes afrapportering i 2011 / 2012 viste, at der kun konstateres fejludbetaling i ca. 15 pct. af alle sager, der udtrækkes til manuel behandling. For at lette a-kassernes sagsbehandling valgte styrelsen forsøgsmæssigt at udvide retningslinjerne for kontrollen ved brug af indkomstregisteret for 2013 således, at a-kassen i visse sager kunne vælge at sende et såkaldt servicebrev til medlemmet fremfor straks at begynde på sagsbehandling. Det skal fremgå af servicebrevet, at a-kassen er opmærksom på, at der umiddelbart er uoverensstemmelse, mellem oplysningerne i registre, og det som medlemmet selv har oplyst på ydelseskortene, og at a-kassen vil undersøge, om det samme gør sig gældende i det kommende kvartal. Såfremt der i den følgende kontrol ikke er uoverensstemmelse i timetallet udover bagatelgrænsen, henlægger a-kassen sagen. Ca. 25 pct. af a-kasserne har valgt at benytte sig af muligheden for at sende servicebreve. Styrelsen vil i nær fremtid evaluere ordningen, herunder a-kassernes begrænsede brug af servicebreve. Afhængig af resultatet vil styrelsen overveje om forsøgsordningen skal fortsætte efter Styrelsens elektroniske kontrol ved udtræk i COR Styrelsen anvender oplysninger fra SKAT`s Centrale Oplysningsseddel Register (COR) til at føre kontrol med, om dagpenge og efterlønsmodtagere har modtaget dobbeltforsørgelse. Der indhentes oplysninger dels om lønindkomst, dels om skattemæssige forhold om drift af selvstændig virksomhed. Den del, der vedrører oplysninger om lønindkomst, indeholder oplysninger om ledige og efterlønsmodtagere, som i indkomståret har modtaget ydelser, samtidig med at de har haft (gradueret) indkomst som lønmodtagere. Den del, der vedrører oplysninger om skattemæssige forhold om drift af selvstændig virksomhed, indeholder oplysninger om moms, overskud / underskud af selvstændig virksomhed mv. Indhentning af data fra COR foretages ved en samlet bestilling hos SKAT, og leveringstidspunktet for data til styrelsen er derfor afhængigt af dannelse af årsopgørelsen for selvstændige erhvervsdrivende hos SKAT. Data for det enkelte indkomstår foreligger medio det følgende indkomstår, til behandling i styrelsen. For indkomståret 2012 har styrelsen dog modtaget data senere end forventet, og undersøgelsens tidsramme er derfor udvidet til ultimo Undersøgelse af selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller Styrelsen valgte for indkomståret 2012 at fokusere kontrollen på den del af medlemmerne, som havde modtaget fulde ydelser og som samtidig var registreret med virksomhedsudøvelse i større omfang, hvilket vil sige mere end kr. i over / underskud eller med indkomst som medarbejdende ægtefælle. Styrelsens undersøgelse for indkomståret 2012 omfattede i alt 150 medlemmer. De foreløbige erfaringer for indkomståret 2012 har vist, at en væsentlig del af de medlemmer, der er registreret med fulde ydelser og over / underskud af virksomhed, drev virksomhed ved udlejning, vindmølle-energi, solcelle-energi mv. (Sådanne virksomheder er efter reglerne undtaget fra dag- TILSYN 1. halvår

17 pengebegrænsningen). Disse medlemmer kunne derfor udgå af kontrollen allerede i udsøgningsfasen i styrelsen. Styrelsen vil derfor fokusere undersøgelsen for 2013 på andre grupper, hvor risikoen for fejludbetaling er væsentlig. Selvstændige erhvervsdrivende skal senest aflevere selvangivelse til SKAT 1. juli det følgende indkomstår. Derfor foreligger data vedrørende selvstændig virksomhed fra SKAT først 3. kvartal det følgende år. A-kasserne har fra september 2014 fået adgang til de skattemæssige oplysninger om drift af selvstændig virksomhed, som er nødvendige for, at a-kasserne vil kunne udføre kontrol med ledige selvstændige erhvervsdrivende. A-kasserne forudsættes at anvende denne adgang i forbindelse med undersøgelsen for indkomståret Undersøgelse af lønmodtagere Fra og med indkomståret 2012 har undersøgelsen af lønmodtagere ændret fokus fra at fokusere på den økonomiske effekt af undersøgelserne til at fokusere på, om den pågældende lønmodtager allerede er indgået i a-kassens kontrol ved brug af Indkomstregistret. A-kasserne afrapporterer derfor om Medlemmet er indgået i Indkomstregisterkontrollen og hvis ikke årsagen hertil. Resultatet af a-kassens undersøgelse i de tilfælde, hvor de pågældende medlemmer har været udtrukket og undersøgt, herunder om sagen forsat er under behandling. Resultatet af a-kassens undersøgelse i de tilfælde, hvor medlemmet ikke er indgået i Indkomstregisterkontrollen (Hvis det pågældende medlem ved en fejl ikke har været udtrukket og undersøgt, skal a-kassen straks starte en undersøgelse og afrapportere resultatet). Undersøgelsen af lønmodtagere for indkomståret 2012 er tidligere beskrevet i Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner Som tidligere nævnt foreligger data fra SKAT i 3. kvartal det efterfølgende indkomstår. Data analyseres i styrelsen og undersøgelsen påbegyndes i a-kassen i 4. kvartal. For indkomståret 2013 vil styrelsen i lighed med 2012 fokusere tilsynet på de ledige medlemmer, som har modtaget fulde ydelser (mere end kr.) samtidig med, at de har haft anden indkomst. For efterlønsgruppen fokuseres på de medlemmer, som har modtaget fuld efterløn samtidig med bidragspligtig indtægt på mere end kr. For medlemmer, som har modtaget fulde dagpenge / fuld efterløn samtidig med B-indkomst, foretages en stikprøvevis kontrol af de medlemmer, der har mere end kr. i B-indkomst. Kontrollen omfatter i alt ca medlemmer A-kassernes elektroniske kontrol ved brug af data fra FerieKonto A-kasserne har siden den 1. januar 2013 gennemført elektronisk kontrol ved brug af data fra FerieKonto. Effekten af kontrollen afrapporteres halvårsvis til styrelsen. Afrapportering af kontrollen for 2013viser, at såvel antallet af fejludbetalinger som den økonomiske effekt er næsten halveret i perioden 2012 / Som følge af ændringer i Ferieloven og lov om et Indkomstregister, vil administrationen af feriepenge blive samlet i en ny digital løsning FeriePenge.dk som er en løsning, hvor alle lønmodtagere ét sted vil kunne se deres samlede feriepenge, uanset hvem der udbetaler feriepengene. FeriePenge.dk administreres af ATP og er en udvidelse af FerieKonto. Arbejdsgiveren har pligt til at indberette feriepenge til Indkomstregistret for optjeningsåret 2014 og frem. Fra ferieåret 2015 / 2016 skal virksomheden ikke længere sende feriekort til lønmodtageren. I stedet sender FeriePenge.dk et brev som digital post til lønmodtageren med oplysninger om, hvor mange feriedage løn- TILSYN 1. halvår

18 modtagere har til gode og hos hvilken arbejdsgiver eller feriekasse. Via løsningen kan lønmodtageren også anmode om at få deres feriepenge udbetalt. Anmodningen sendes til feriepengeudbetaleren, der udbetaler feriepengene direkte til lønmodtageren Tilbagebetaling fra medlemmerne Når en a-kasse har truffet afgørelse om en tilbagebetaling, indberettes beløb til styrelsen med angivelse af, om der er tale om et svigskrav eller uagtsomhedskrav. Disse tilbagebetalinger kan opstå enten som en følge af a-kassernes egen kontrol, f.eks. gennem Indkomstregistret, eller som følge af styrelsens tilsyn, f.eks. skatteregisterundersøgelser eller myndighedssamarbejde. Det samlede indberettede beløb vedrørende svigskrav er i første halvår af 2014 opgjort til 16,7 mio.kr., mens det indberettede beløb vedrørende uagtsomhedskrav er opgjort til 60,2 mio. kr. tabel 7 viser omfanget af tilbagebetalingskrav fordelt på svig og uagtsomhed i perioden 2010 til 1. halvår af Tabel 7. Tilbagebetalinger fra a-kasserne, mio.kr. Tilbagebetalingskrav (mio.kr.) halvår2014 pga. svig 18,3 24,4 40,1 34,1 16,7 pga. uagtsomhed 131,4 132,5 120,3 145,5 60,2 I alt 149,7 156,9 160,4 179,6 76, Anmeldelser fra andre myndigheder Såfremt en anden myndighed, fx SKAT eller en kommune kommer i besiddelse af oplysninger, der tyder på, at der er fejludbetalt ydelser fra en a-kasse eller en kommune underrettes styrelsen. Styrelsen har indtil videre i 2014 modtaget 330 anmeldelser. Fordelingen af anmeldelserne fremgår af tabel 8. Tabel 8. Oversigt over anmeldelser fordelt på myndigheder pr. 28. august 2014 Myndighed Antal Skat (løbende indberetninger) 153 Skat (deres egne aktioner) 35 Kommuner 35 Politi 0 PET 24 Andre myndigheder fx Kriminalforsorgen 83 I alt 330 Sagerne er sendt videre til sagsbehandling i enten kommuner eller a-kasser Lufthavnstilsynet Styrelsen gennemfører et lufthavnstilsyn, som er tilrettelagt som stikprøvekontroller ved borgerens indrejse til Danmark, jf. 91b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Formålet med lufthavnstilsynet er at forhindre, at der bliver udbetalt forsørgelsesydelser af en a- kasse eller en kommune til borgere, der ikke har ret til ydelserne, fordi de har opholdt sig i udlandet i en periode og dermed ikke stået til rådighed. Når der opstår formodning om en fejludbetaling, er det borgerens a-kasse eller den kommune, som har udbetalt ydelsen, der træffer afgørelse om retten til ydelsen. Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Ifølge aftalen skal der i TILSYN 1. halvår

19 årene gennemføres minimum 25 kontrolaktioner i lufthavnstilsynet om året, og kontrollen skal bredes ud til andre lufthavne og grænseovergange end Kastrup Lufthavn. Tabel 9. Antallet af gennemførte kontrolaktioner i lufthavnstilsynet i årene halvår 2014 Aktioner i Kastrup Lufthavn Aktioner ved andre lufthavne og grænseovergange Samlet antal kontrolaktioner I 2012 var styrelsen ikke tilstrækkelig opmærksom på målsætningen, og der blev ved en fejl kun gennemført 11 aktioner, alle i Kastrup Lufthavn. Folketinget er blevet orienteret herom i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål 34 og 37 (alm. del) og på et samråd i Beskæftigelsesudvalget den 16. januar På grund af den mangelfulde gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2012, vil styrelsen i 2014 udover de minimum 25 ordinære kontrolaktioner, gennemføre yderligere 14 kontrolaktioner. Tabel 10. Resultatet af lufthavnstilsynet 2011, 2012 og halvår Antal oprettede sager under kontrolaktioner Antal indberetninger fra SKAT Antal afsluttede sager Samlet tilbagebetalingsbeløb, mio. kr. 5,4 4,8 4 Udestår Udestår Gennemsnitlig tilbagebetalingsbeløb Udestår Udestår Kilde: Data opgjort af STAR pr. 24. september 2014 De anførte tilbagebetalingsbeløb vedrører alene de pågældende år, hvor sagerne er oprettet/indberettet. Derfor er det samlede tilbagebetalingsbeløb og det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb endnu ikke tilgængeligt for 2013 og 2014, da alle sager der er oprettet i 2013 og 2014 endnu ikke er færdigbehandlet. Dette skyldes blandt andet sagsbehandlingstiden i kommunerne og a-kasserne. Bevillingen efter Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri til udførelsen af lufthavnstilsynet udløber med udgangen af Digitaliseringsstyrelsens analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Styregruppe for Fejludbetalinger og Kontrol I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev det besluttet at etablere en fællesoffentlig styregruppe for fejludbetalinger og kontrol (SFK). Med etableringen af SFK-styregruppen nedlægges samtidig styregruppen for effektiv sagsbehandling og kontrol (ESK). Styregruppen for Fejludbetalinger og Kontrol skal sikre den overordnede koordinering af og opfølgning på myndighedernes arbejde med en fællesoffentlig helhedsorienteret indsats mod fejl og snyd. Styregruppen får ansvaret for bl.a. at udarbejde forslag til strategiske pejlemærker for den fællesoffentlige indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd, følge det øgede samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om fejludbetalinger og kontrol, herunder evaluere indsatsen. 3 Det bemærkes, at antallet af oprettede og indberettede sager i 1. halvår 2014 er højere end i opgørelsen oversendt til Beskæftigelsesudvalget den 1. juli Det skyldes, at oprettede og indberettede sager fra lufthavnstilsynet i anden halvdel af juni 2014 indgår i denne opgørelse, mens de ikke indgik i opgørelsen oversendt 1. juli Antallet af afsluttede sager er ligeledes højere, idet der siden 1. juli er blevet afsluttet yderligere sager, der vedrører 1. halvår Dette beløb afviger fra tidligere oplyst tilbagebetalingsbeløb i redegørelse oversendt til Beskæftigelsesudvalget den 17. januar 2014 BEU. alm. del bilag 132, da samtlige sager i tidligere opgørelser ikke var færdigbehandlet ved beløbets opgørelse. Det betyder, at beløbet er højere end tidligere angivet, og det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb pr. sag bliver af samme årsag højere. TILSYN 1. halvår

20 Styregruppen skal også følge op på effekt på baggrund af aftalte indikatorer for snyd og fejludbetalinger og formulere og drøfte nye tiltag, der kan bidrage yderligere til indsatsen for forebyggelse og kontrol af fejludbetalinger og socialt snyd, såfremt der identificeres behov herfor. Endelig skal styregruppen arbejde for at afhjælpe barrierer, der kan sikre en mere effektiv sagsbehandling og kontrol, f.eks. vedr. anonyme anmeldelser, juridiske udfordringer, myndighedssamarbejde, bedre adgang til data, deling af data mv. og sikre gensidig information om og løbende koordinering med beslægtede initiativer på tværs af den offentlige sektor. Styregruppen forventes at holde møde hver 2. måned for løbende at kunne følge tiltagene. Dataenhed Som en del af aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev det også besluttet, at der skal oprettes en fælles dataenhed i regi af Udbetaling Danmark. Dataenheden skal kunne samkøre data fra offentlige registre vedrørende modtagere af kommunale ydelser og videregive undringslister og relevante oplysninger til kontrolenhederne i kommunerne. Dataenheden skal også etablere et systematisk samarbejde med relevante myndigheder, herunder i andre lande og indhente oplysninger om borgernes forhold i udlandet. International kontrol Regeringen har i marts 2014 foreslået at styrke kommunernes muligheder for at kontrollere oplysninger om borgere fra andre EU/EØS-lande ved at oprette en særlig enhed, der på vegne af kommunerne kan forestå kontrolindsatsen om de pågældende ansøgere fra EU/EØS-lande har indtægter, formue, børn mv. i hjemlandet, som kan have betydning for, om - og på hvilket niveau - de kan modtage fx kontanthjælp i Danmark. Der arbejdes pt. på en model for, hvordan udmøntningen af regeringens forslag om en international enhed, kan tænkes sammen med det internationale kontrolarbejde, der skal udføres i dataenheden i Udbetaling Danmark. TILSYN 1. halvår

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 37 Offentligt S T Y R E L S E N F O R A R B E J D S M A R K E D O G R E K R U T T E R I N G Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 2013

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 269 Offentligt S T Y R E L S E N F O R A R B E J D S M A R K E D O G R E K R U T T E R I N G Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner Status for tilsyn med a-kasser og kommuner 2014 Indhold Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Tilsyn med a-kassernes administration... 6 2.1. Kontaktgruppe- og turnusmøder - Dialogbaseret tilsyn... 6 2.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner Status for tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2016 Indhold Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Tilsyn med a-kassernes administration... 5 2.1. Grundlaget for STAR s dialogbaserede tilsyn... 5

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Det kommunale rådighedstilsyn 2010

Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 1 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 En undersøgelse af 37 kommuners administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Indhold 1 Indledning 2 2 Baggrund 3 2.1 Udført arbejde 3 3 Behandling af advis - resultat 4 3.1 Samlet krav om tilbagebetaling 5 4 Videre forløb 6 4.1 Anbefaling

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere