Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser"

Transkript

1 Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

2 Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket København K Tlf hverdage Hjemmeside: Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse ISSN: [ ] (on-line)

3 BAGGRUND HOVEDRESULTATERNE FRA TEMAREVISIONEN HAR KOMMUNERNE TILRETTELAGT HENSIGTSMÆSSIGE OG BETRYGGENDE FORRETNINGSGANGE FOR UDBETALING AF YDELSER, OG FØLGES DE FORESKREVNE FORRETNINGSGANGE? FORRETNINGSGANGE INTERNE KONTROLLER PERSONALEMÆSSIG ADSKILLELSE HAR DEN ENKELTE KOMMUNE ORGANISERET SIG HENSIGTSMÆSSIGT I FORHOLD TIL AT OPDAGE MISBRUG AF SOCIALE YDELSER OG HAR DEN ENKELTE KOMMUNE ETABLERET ET KONTROLMILJØ, DER KAN AFDÆKKE/SPORE MISBRUGET? POLITISKE RETNINGSLINIER HÅNDTERING AF OPLYSNINGER FRA MYNDIGHEDER OG PRIVATE SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNENS FORVALTNINGER/SEKTORER SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER VIRKSOMHEDSKONTROLLER PROCEDURER FOR SÆRLIGE KONTROLLER NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE KONTROLGRUPPER SÆRLIGT ANSATTE TIL KONTROLINDSATSEN INDSAMLER OG ANALYSERER DE ENKELTE KOMMUNER DE RESULTATER, SOM KONTROLMILJØERNE GENERER? INDGÅR KONTROLRESULTATER I BEHANDLING AF DE ENKELTE SAGER? INDGÅR KONTROLRESULTATER I KOMMUNALBESTYRELSENS OVERVEJELSER? REAGERER DEN ENKELTE KOMMUNE, HERUNDER KRÆVER TILBAGEBETALING OG/ELLER BENYTTER SIG AF DE SANKTIONER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET, DER ER MULIGE, NÅR DE INDSAMLEDE RESULTATER INDIKERER MISBRUG AF SOCIALE YDELSER? OPLYSNING AF SAGERNE TRÆFFER KOMMUNERNE AFGØRELSE OM TILBAGEBETALING? TAGER KOMMUNERNE STILLING TIL, OM DER FREMADRETTET KAN SKE UDBETALING? ANMELDER KOMMUNERNE SAGERNE TIL POLITIET? BENYTTER KOMMUNERNE SANKTIONSMULIGHEDERNE I 40 A OG 40 B I LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK? BRUG AF LOGBOG PROCEDURER FOR TILBAGEBETALING/BERIGTIGELSE AF REFUSIONSBELØB OMFANGET AF SAGER, HVOR DER ER KONSTATERET MISBRUG AF SOCIALE YDELSER DOKUMENTERER OG BEGRUNDER DEN ENKELTE KOMMUNE I TILSTRÆKKELIG GRAD I SAGER, HVOR DER ER RISIKO FOR MISBRUG AF SOCIALE YDELSER? KOMMUNERNES ANVENDELSE AF FORSKELLIGE KONTROLMULIGHEDER OPLYSER KOMMUNERNE BORGERNE OM DERES OPLYSNINGSPLIGT? INDHENTELSE AF OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE FORHOLD INDHENTELSE AF OPLYSNINGER FRA ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG ARBEJDSLØSHEDSKASSER INDHENTELSE AF OPLYSNINGER FRA PENGEINSTITUTTER SAMKØRING AF DATA KOMMUNERNES OPFØLGNING PÅ ANMELDELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER ELLER BORGERE

4 Baggrund Det daværende Velfærdsministerium iværksatte i 2009 en temarevision af kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Alle landets kommuner har været omfattet af temarevisionen, der er gennemført af de revisionsfirmaer, der reviderer kommunerne. Selve revisionen er gennemført ved, at revisionsfirmaerne har besvaret en række konkrete spørgsmål indeholdt i Vejledning til temarevision 2009 (se bilag). I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene har revisorerne gennemgået kommunernes tilrettelæggelse af administrationen og gennemgået et antal enkeltsager. Formålet med temarevisionen har dels været at få et samlet aktuelt overblik over kommunernes indsats mod misbrug af offentlige ydelser, dels at skærpe kommunernes opmærksomhed omkring emnet. Revisionen har været koncentreret om de kommunale refusionsbelagte ydelsesområder. Der er tale om følgende ydelser: Børnetilskud Boligstøtte Folkepension Førtidspension Kontanthjælp/starthjælp Sygedagpenge For at sikre et bredt billede af kommunernes håndtering af problemstillingen har man i undersøgelsen fokuseret på 8 forskellige temaer: 1. At den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de forskrevne forretningsgange følges. 2. At den enkelte kommune har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder om den enkelte kommune har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget. 3. At den enkelte kommune indsamler og analyserer resultaterne som ovennævnte kontrolmiljø generer. 4. At den enkelte kommune også konkret reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og/eller benytter sig af de sanktioner på beskæftigelsesområdet, der er mulige, når de indsamlede resultater indikerer misbrug af sociale ydelser. 5. At den enkelte kommune i tilstrækkelig grad dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser. 6. At den enkelte kommune oplyser borgeren om dennes oplysningspligt. 7. At den enkelte kommune benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke, samt benytter e-indkomst til kontrolformål. 8. At den enkelte kommune undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. 2

5 1. Hovedresultaterne fra temarevisionen Generelt viser temarevisionen, at der i mange kommuner er tilrettelagt betryggende forretningsgange, og at sagsbehandlingen, inden udbetalingen påbegyndes, har en høj kvalitet. Endvidere viser revisionen, at rammerne omkring kontrolarbejdet det vil sige organiseringen og den overordnede tilrettelæggelse, herunder fx brugen af registre mange steder ser tilfredsstillende ud. Til gengæld synes temarevisionen også at vise, at kontrollen ikke i alle tilfælde følger de retningslinier, der er gældende, ligesom eksisterende kontrolmuligheder ikke i alle tilfælde udnyttes tilstrækkeligt. Kun godt halvdelen af kommunerne har fastsat politiske retningslinier for kontrolarbejdet, ligesom resultaterne fra kontrolarbejdet kun i begrænset omfang indgår i kommunalpolitikernes overvejelser om ændringer i kontrolpolitikken og de administrative procedurer. I forbindelse med temarevisionen er de kommunale revisorer blevet bedt om at besvare, hvor mange sager, der i de enkelte kommuner er konstateret i 2009 vedrørende misbrug af sociale ydelser. For en række kommuners vedkommende svares ingen, hvilket muligvis skyldes, at kommunerne ikke har registreret antallet. Det største antal sager 748 er registreret i Greve Kommune. Det gennemsnitlige antal sager i de kommuner, hvor der er registreret sager om misbrug af sociale ydelser, er 70, hvilket umiddelbart synes lavt. Revisorerne er endvidere blevet bedt om at opgøre, hvor meget der i de enkelte kommuner er blevet rejst af tilbagebetalingskrav i Desværre er tallene i temarevisionen på dette punkt forbundet med nogen usikkerhed, men det tyder på, at der samlet set i alle landets kommuner er rejst tilbagebetalingskrav i 2009 for knap 50 mio. kr. Dette tal er betydeligt mindre end de tal, der bl.a. i pressen har været fremme om det formodede omfang af socialt bedrageri i Danmark. Temarevisionen viser, at en del kommuner ikke i tilstrækkeligt omfang anvender de kontrolmuligheder, som ligger i lovgivning mv.: ¼ af kommunerne anvender ikke de sanktioner, de skal, når en borger ikke har oplyst om (sort) arbejde. ¼ af kommunerne forelægger ikke sager for politiet, selvom der er konkret mistanke om misbrug. Kun halvdelen af landets kommuner gennemfører virksomhedskontroller og giver i den forbindelse de fornødne pålæg. I forbindelse med den årlige anmodning om børnetilskud undlader knap 20 pct. af kommunerne at undersøge via folkeregisteret, om der udover modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse. Som nævnt ovenfor har spørgsmålene i temarevisionen være struktureret omkring 8 temaer. I det følgende gennemgås kommunernes besvarelser på spørgsmålene indenfor de enkelte temaer. 3

6 2. Har kommunerne tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetaling af ydelser, og følges de foreskrevne forretningsgange? 2.1. Forretningsgange For at sikre sig imod et eventuelt misbrug er det af afgørende betydning, at kommunerne i forbindelse med, at de påbegynder udbetalingen af en ydelse, har sikret sig, at modtagerne opfylder betingelserne for at modtage ydelsen. Det kan kommunerne blandt andet sikre sig gennem betryggende forretningsgange. Som det fremgår af tabel 1.a. viser temarevisionen, at kommunerne generelt (79 pct.) har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse. Der er dog fortsat et forbedringspotentiale, idet tre pct. af kommunerne slet ikke har etableret forretningsgange og 14 pct. af kommunerne kun delvist har etableret betryggende forretningsgange. Tabel 1.a. Har kommunen etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse, jf. 28 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen), herunder for de anvendte EDB-systemer? Ja Nej 3 3 Delvis Ikke besvaret/fremgår ikke Interne kontroller Ifølge 28 i Regnskabsbekendtgørelsen 1 påhviler det kommunalbestyrelsen eller regionsrådet at sikre, at kommunen eller regionen har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse for ydelser eller tilskud omfattet af bekendtgørelsen, herunder for de anvendte edb-systemer, samt at der er etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller. 71 kommuner har ifølge revisionsgennemgangen betryggende og dokumenterende interne kontroller, 7 kommuner har ikke betryggende interne kontroller, mens 11 kun har det delvist. Det betyder at 7 kommuner slet ikke og 11 kommuner kun delvist lever op til bestemmelserne i 28 i Regnskabsbekendtgørelsen. Det er væsentligt, at de i alt 18 kommuner, der slet ikke eller kun delvist har etableret betryggende interne kontroller, får igangsat arbejdet hermed. 1 Den gældende regnskabsbekendtgørelse er bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. 4

7 Tabel 1.b. Har kommunen etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller, jf. 28 i Regnskabsbekendtgørelsen Ja Nej 7 7 Delvis Ikke besvaret/fremgår ikke Personalemæssig adskillelse Også for så vidt angår bestemmelserne i Regnskabsbekendtgørelsens 28 om retningslinier for personalemæssig adskillelse er der et vist forbedringspotentiale. Tabel 1.c. Har kommunen fulgt de opstillede retningslinier for dokumentations- og kvalitetskontrol, herunder for personalemæssig adskillelse, jf. 28 i Regnskabsbekendtgørelsen? Ja Nej 2 2 Delvis Ikke besvaret/fremgår ikke Har den enkelte kommune organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser og har den enkelte kommune etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget? Løsningen af kontrolopgaven i kommunen må antages at være påvirket af, i hvilket omfang opgaven har den tilstrækkelige politiske bevågenhed Politiske retningslinier Det fremgår af undersøgelsen, at 58 pct. af kommunerne har fastsat politiske retningslinier for kontrolarbejdet (helt eller delvist). 36 pct. har ikke vedtaget politiske retningslinier for kontrolarbejdet. Tabel 2.a. Har kommunen vedtaget politiske retningslinier? Ja Nej Delvis Ikke besvaret/fremgår ikke 3 3 Ubesvaret 3 3 5

8 3.2. Håndtering af oplysninger fra myndigheder og private Historier i pressen kan give det indtryk, at borgeres mulighed for at anmelde, hvis man har mistanke om misbrug, i vid udstrækning er sat i system i kommunerne ( sladretjenester, særlige hjemmesider mv.). Hvis det er tilfældet, kan det måske undre, når temarevisionen viser, at hele 15 pct. af kommunerne ikke har fastlagt administrative procedurer, herunder procedurer for håndtering af oplysninger fra andre myndigheder og private, der indikerer misbrug i konkrete sager. 16 pct. har kun delvist fastlagt sådanne procedurer. Tabel 2.b. Har kommunen fastlagt administrative procedurer, herunder procedurer for håndtering af oplysninger fra andre myndigheder og private, der indikerer misbrug i konkrete sager? Ja Nej Delvis Ikke besvaret/fremgår ikke Samarbejde mellem kommunens forvaltninger/sektorer Da ansvaret for tildelingen og udbetalingen af de forskellige velfærdsydelser ofte i den enkelte kommune er fordelt på flere forvaltningsenheder og ofte også på flere adresser er det væsentligt, at alle kommuner får etableret interne retningslinier for samarbejdet mellem kommunens forvaltningsenheder/sektorer om at løfte kontrolopgaven. 7 kommuner har ifølge undersøgelsen slet ikke etableret sådanne samarbejder. Tabel 2.c. Har kommunen etableret samarbejde mellem forvaltninger/sektorer? Ja Nej 7 7 Delvis Ikke besvaret/fremgår ikke Samarbejde med andre myndigheder Det er også vigtigt, at kommunerne for at optimere kontrolarbejdet etablerer samarbejde med andre myndigheder. Hele 83 pct. af kommunerne har ifølge undersøgelsen etableret sådanne samarbejder. Det må formodes at samarbejdet primært er med andre kommuner og med SKAT. 10 pct. svarer, at de ikke har etableret samarbejde med andre myndigheder. Tabel 2.d. Har kommunen etableret samarbejde med andre myndigheder? Ja Nej Delvis 5 5 Ikke besvaret/fremgår ikke 1 1 6

9 3.5. Virksomhedskontroller Den 1. juli 2003 fik kommunerne hjemmel til, ligesom SKAT og Pensionsstyrelsen, at gennemføre virksomhedskontroller. Formålet var at give kommunerne mulighed for uanmeldt at opsøge virksomheder med henblik på at kontrollere, om der på virksomhederne er personer, der arbejder (evt. sort) samtidig med modtagelse af fx kontanthjælp eller sygedagpenge. Kommunerne har især brugt muligheden for virksomhedskontroller i forbindelse med deltagelsen i det såkaldte Fairplay-samarbejde, der blev iværksat af regeringen i 2004 som en skærpet indsats mod sort arbejde og socialt bedrageri. Det er bemærkelsesværdigt, at kun halvdelen af landets kommuner ifølge temarevisionen har gennemført virksomhedskontroller i 2009, selvom muligheden har eksisteret i seks år og redskabet derfor burde være indarbejdet hos alle kommuner. Tabel 2.e. Har kommunen gennemført virksomhedskontroller? Ja Nej Delvis 1 1 Ikke besvaret/fremgår ikke Procedurer for særlige kontroller 83 pct. af landets kommuner har ifølge temarevisionen procedurer for gennemførelse af elektroniske eller manuelle kontroller. De elektroniske kontroller må forventes primært at ske ved hjælp af indkomstregisteret. Kun fire kommuner (svarende til 4 pct.) har ikke eller kun delvist procedurer for elektroniske eller manuelle kontroller. Det bemærkes, at revisorerne ikke har svaret på spørgsmålet for så vidt angår 12 pct. af kommunerne. Tabel 2.f. Har kommunen procedurer for gennemførelse af andre kontroller elektronisk eller manuelt herunder fx indhentelse af tro og love-erklæring mv. efter 22 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsloven), og kontrol via indkomstregisteret? Ja Nej 2 2 Delvis 2 2 Ikke besvaret/fremgår ikke Nedsættelse af særlige kontrolgrupper 70 pct. af kommunerne har nedsat egentlige kontrolgrupper, hvor medarbejderne har som hovedopgave at afdække og forebygge misbrug af sociale ydelser. 9 pct. af kommunerne svarer, at de delvist har nedsat kontrolgrupper, mens 20 pct. svarer, at de ikke har nedsat kontrolgrupper. 7

10 Tabel 2.g. Har kommunen nedsat en kontrolgruppe for at styrke indsatsen? Ja Nej Delvis 9 9 Ikke besvaret/fremgår ikke Særligt ansatte til kontrolindsatsen 70 pct. af kommunerne har udpeget særligt ansatte til at løse kontrolopgaven. Der er ikke noget præcist sammenfald mellem de kommuner, der har etableret kontrolgrupper (se ovenfor) og de kommuner, som har udpeget særligt ansatte. Andelen af kommuner, som har særligt fokus på kontrolopgaven, må derfor samlet set vurderes at være højere end de 79 pct. henholdsvis 70 pct. Tabel 2.h. Har kommunen udpeget særligt ansatte til at styrke indsatsen? Ja Nej Ikke besvaret/fremgår ikke Indsamler og analyserer de enkelte kommuner de resultater, som kontrolmiljøerne generer? Godt en femtedel (22 pct.) af kommunerne har ifølge temarevisionen ikke en systematik for indsamling og analyse af de resultater, som kontrolmiljøerne genererer. 68 pct. af kommunerne har. Tabel 3.a. Indsamler kommunen systematisk de resultater, som generes i kontrolmiljøet? Ja Nej Delvis 6 6 Ikke besvaret/fremgår ikke Indgår kontrolresultater i behandling af de enkelte sager? 57 pct. af kommunerne sikrer, at de indsamlede kontrolresultater indgår i kommunens behandling af de enkelte sager. For 19 pct. af kommunerne svares der nej på spørgsmålet. Det kan undre, at ikke alle kommuner sikrer, at kontrolresultater indgår i sagsbehandlingen. Der er ikke svaret på spørgsmålet for hele 16 pct. af kommunernes vedkommende. 8

11 Tabel 3.b. Indgår de indsamlede resultater i kommunens behandling af de enkelte sager? Ja Nej Delvis 7 7 Ikke besvaret/fremgår ikke Indgår kontrolresultater i kommunalbestyrelsens overvejelser? Resultater fra kontrolindsatsen indgår kun i begrænset omfang (under halvdelen af kommunerne) i kommunalpolitikernes overvejelser. Som det fremgik af afsnit 3.1. ovenfor, er det også kun lidt over halvdelen af kommunerne, der har fastsat politiske retningslinier for kontrolarbejdet. Noget tyder altså på, at det kun er i omkring halvdelen af landets kommuner, at der er en egentlig politisk bevågenhed omkring kontrolarbejdet. Tabel 3.c. Indgår de indsamlede resultater i kommunalbestyrelsens overvejelser om fastlæggelse og ændringer af generelle politiske retningslinjer og administrative procedurer, jf. 15 i retssikkerhedsloven? Ja Nej Delvis 4 4 Ikke besvaret/fremgår ikke Reagerer den enkelte kommune, herunder kræver tilbagebetaling og/eller benytter sig af de sanktioner på beskæftigelsesområdet, der er mulige, når de indsamlede resultater indikerer misbrug af sociale ydelser? 5.1. Oplysning af sagerne For langt hovedparten af landets kommuner gælder det, at man i sager med indikation af, at en borger uberettiget modtager en ydelse, oplyser sagerne tilstrækkeligt til, at det kan afgøres, hvilken ydelse borgeren fremadrettet har ret til. Tabel 4.a. Har kommunen i sager, hvor der er en indikation af, at en borger uberettiget modtager en ydelse, oplyst sagen tilstrækkeligt til, at kommunen kan afgøre, hvilken ydelse, borgeren har ret til, og hvilken ydelse borgeren aktuelt/fremadrettet har ret til, jf. 10 i retssikkerhedsloven? Ja Nej 6 6 Delvis 8 8 Ikke besvaret/fremgår ikke 5 5 9

12 5.2. Træffer kommunerne afgørelse om tilbagebetaling? 80 pct. af kommunerne træffer afgørelser om tilbagebetaling i de sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser. For 5 pct. af kommunerne svares der, at man delvis træffer afgørelse. Det kan undre, hvorfor der for 7 pct. af kommunernes vedkommende svares, at der ikke træffes afgørelse om tilbagebetaling i sådanne sager. Tabel 4.b. Har kommunen i sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser, truffet afgørelse om, hvorvidt den udbetalte ydelse helt eller delvist skal tibagebetales? Ja Nej 7 7 Delvis 5 5 Ikke besvaret/fremgår ikke Tager kommunerne stilling til, om der fremadrettet kan ske udbetaling? En ganske høj andel af kommunerne (85 pct.) tager i sager, hvor der konstateres misbrug af sociale ydelser, stilling til, om betingelserne for udbetalingen af den sociale ydelse fremadrettet er opfyldt. Kun for 4 pct. af kommunernes vedkommende svares der, at man ikke tager stilling til spørgsmålet. Det bemærkes, at kommunerne har en forpligtelse til at foretage en sådan vurdering. Tabel 4.c. Har kommunen i sager, hvor der konstateres misbrug af sociale ydelser, taget stilling til, om betingelserne for udbetaling af den sociale ydelse fremadrettet er opfyldt? Ja Nej 4 4 Delvis 3 3 Ikke besvaret/fremgår ikke Anmelder kommunerne sagerne til politiet? 31 kommuner har oplyst, at de i 2009 ikke har haft sager med konkret mistanke om forsætlig eller groft uagtsomt socialt bedrageri. 7 kommuner har ikke oplyst, om de har haft sådanne sager. Af de resterende 60 kommuner er det 45 (svarende til 75 pct.), der helt eller delvist har forelagt sagerne for politiet til en nærmere vurdering. 25 pct. af kommunerne undlader således at anmelde sager til politiet uagtet at de har haft sager med konkret mistanke om forsætlig eller groft uagtsomt socialt bedrageri. Flere kommuner har bemærket, at den manglende politianmeldelse skyldes erfaringer med, at disse sager ikke bliver prioriteret af politiet. Tabel 4.d. Har kommunen i sager, hvor der har været en konkret mistanke om forsætlig eller groft uagtsomt socialt bedrageri, forelagt sagen for politiet til nærmere vurdering? Ja Nej Delvis 9 9 Ingen sager Ikke besvaret/fremgår ikke

13 5.5. Benytter kommunerne sanktionsmulighederne i 40 a og 40 b i Lov om aktiv socialpolitik? Ifølge 40 a og 40 b i lov om aktiv socialpolitik har kommunerne mulighed for at sanktionere overfor kontant- og starthjælpsmodtagere, der mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde, herunder sort arbejde. Ifølge temarevisionen har 39 af kommunerne ikke haft sager i 2009, hvor det har været relevant at tage stilling til en eventuel sanktionering efter 40 a og 40 b. 6 kommuner har ikke oplyst, om de har haft sådanne sager. Af de resterende 53 kommuner er det hele 15 (svarende til 28 pct.), der svarer, at de ikke har anvendt de pågældende sanktionsmuligheder. Det må betegnes som et utilfredsstillende højt antal. Tabel 4.e. Har kommunen i sager, der vedrører beskæftigelsesområdet, benyttet sig af de sanktioner, som kommunalbestyrelsen skal sætte i værk ved konstatering af, at en person mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde, herunder om sort arbejde efter 40 a og 40 b i Lov om aktiv socialpolitik? Ja Nej Delvis 4 4 Ingen sager Ikke besvaret/fremgår ikke Brug af logbog Som det fremgik af afsnit 3.5. ovenfor, var det kun ca. halvdelen af landets kommuner, der i 2009 benyttede sig af muligheden for at gennemføre virksomhedskontroller. Blandt andet i forbindelse med virksomhedskontroller har kommunerne jf. 12 a i Retssikkerhedsloven mulighed for, af hensyn til kontrollen med sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, at pålægge arbejdsgiveren i de virksomheder, hvor kommunen vurderer, at arbejdsgiverens registrering er mangelfuld, at foretage daglige registreringer om de ansatte i en såkaldt logbog. Et bemærkelsesværdigt højt antal hele 65 pct. af landets kommuner har ifølge temarevisionen ikke benyttet sig af muligheden for logbogspålæg i Det bør undersøges, om dette høje antal skyldes ukendskab til ordningen i kommunerne eller om der er andre forklaringer. Tabel 4.f. Har kommunen af hensyn til kontrollen med sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, pålagt arbejdsgiveren i de virksomheder, hvor kommunen vurderer, at arbejdsgiverens registrering er mangelfuld, at foretage daglige registreringer om de ansatte (logbog), jf. 12 a i Retssikkerhedsloven? Ja Nej Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret

14 5.7. Procedurer for tilbagebetaling/berigtigelse af refusionsbeløb Ifølge Regnskabsbekendtgørelsen (se note 1) har en kommune pligt til at tilbageføre statens andel af udgifter til ydelser, som borgere eksempelvis som følge af sager om socialt bedrageri skal tilbagebetale. Revisorerne har konstateret, at et forholdsvis højt antal (12 pct.) af kommunerne ikke har procedurer for tilbagebetaling/berigtigelse af refusion til staten i sager om misbrug af sociale ydelser. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende. Tabel 4.g. Har kommunen en procedure for tilbagebetaling/berigtigelse af refusionsbeløbet til staten i sager om misbrug af sociale ydelser efter regnskabsbekendtgørelsen? Ja Nej Delvis 4 4 Ikke besvaret/fremgår ikke Omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser 21 pct. eller godt en femtedel af landets kommuner har ifølge temarevisionen ikke et overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser. Det er ikke sandsynligt, at der er kommuner, hvor der slet ikke forekommer sager af denne type. Det høje antal må derfor skyldes, at de på gældende kommuner ikke har procedurer for opsamling og registrering af sager om misbrug. Tabel 4.h. Har kommunen et overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser? Ja Nej Ikke besvaret/fremgår ikke 6 6 Revisorerne er også blevet bedt om at besvare, hvor mange sager, der i de enkelte kommuner er konstateret i 2009 vedrørende misbrug af sociale ydelser. For en række kommuners vedkommende svares der ingen, hvilket dog nok, jf. ovenfor, skyldes, at kommunerne ikke har registreret antallet. Det største antal sager 748 er registreret i Greve Kommune. Det gennemsnitlige antal sager i de kommuner, hvor der er registreret sager om misbrug af sociale ydelser, er 70. Endelig er revisorerne blevet bedt om at opgøre, hvor meget der i de enkelte kommuner er blevet rejst af tilbagebetalingskrav i Desværre er tallene i temarevisionen på dette punkt forbundet med nogen usikkerhed, men det tyder på, at der samlet set i alle landets kommuner er rejst tilbagebetalingskrav i 2009 for knap 50 mio. kr. Dette tal er betydeligt mindre end de tal, der bl.a. i pressen har været fremme om det formodede omfang af socialt bedrageri i Danmark. 12

15 6. Dokumenterer og begrunder den enkelte kommune i tilstrækkelig grad i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser? Revisorerne har konstateret, at kommunerne i vid udtrækning (92 pct. af kommunerne) oplyser de enkelte sager tilstrækkeligt til, at det kan opgøres, hvilken hjælp borgeren har ret til. Tabel 5.a. Har kommunen oplyst de enkelte sager tilstrækkeligt til, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp borgeren har ret til, jf. 10 i Retssikkerhedsloven? Det gælder såvel på ansøgningstidspunktet som ved oplysning om senere ændringer. Ja Nej 3 3 Ikke besvaret/fremgår ikke 4 4 Revisorerne har endvidere konstateret, at kommunerne i vid udtrækning (87 pct. af kommunerne) helt eller delvist efterlever reglerne i Regnskabsbekendtgørelsens 32 om, at kommunen i forbindelse med sager, og inden der udbetales ydelser eller tilskud til en person, skal notere og dokumentere følgende i personsagen: Personens CPR-nummer eller henvisningsnummer Statsborgerforhold herunder opholdsgrundlag Bopæl Civilstand Ægtefælle og børn (ved CPR-nummer og henvisningsnummer) Personens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold af betydning for tildeling eller udmåling af en ydelse, og ændring heraf Beregningsmetode ved udmåling af en ydelse. Beregningsmetoden kan anses for dokumenteret ved henvisning til typekoder i kommunens edb-baserede program. Tabel 5.b. Har kommunen i forbindelse med oprettelse af sager og inden der udbetales ydelser eller tilskud til en person, noteret og dokumenteret i personsagen, jf. 32 i Regnskabsbekendtgørelsen? Ja Nej 1 1 Delvis 6 6 Ikke besvaret/fremgår ikke Endelig har revisorerne konstateret, at en stor del af kommunerne (87 pct.) følger de specifikke regler for dokumentation, der knytter sig til de forskellige ydelser og tilskud, jf i Regnskabsbekendtgørelsen. Det bemærkes dog, at der for 12 pct. af kommunerne ikke er svaret på dette spørgsmål. 13

16 Tabel 5.c. Har kommunen derudover fulgt de specifikke regler for kommunens dokumentation, der knytter sig til de forskellige ydelser og tilskud, jf i Regnskabsbekendtgørelsen? Ja Nej 1 1 Ikke besvaret/fremgår ikke Kommunernes anvendelse af forskellige kontrolmuligheder Revisorerne er i forbindelse med temarevisionen blevet bedt om at undersøge, om kommunerne anvender en række konkrete muligheder for at konstatere misbrug af sociale ydelser (Tabel 5.d 5.h). Desværre mangler der for en del kommuner besvarelser på disse spørgsmål. Det er dog bemærkelsesværdigt: At seks kommuner ikke stopper udbetalingen af børnetilskud, selvom de ikke senest efter en måned har modtaget bekræftelse på modtagerens fortsatte status som enlig (tabel 5.d). At hele 18 pct. af kommunerne ikke i forbindelse med den årlige anmodning undersøger via folkeregisteret, om der udover modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse (tabel 5.f). Det er uheldigt, hvis der som noget tyder på er kommuner, der ikke i alle tilfælde udnytter de kontrolmuligheder, der er til stede, og uheldigt hvis de kontrolmuligheder, som er til stede, ikke i alle tilfælde udnyttes tilstrækkeligt. Tabel 5.d. Udsender kommunen en gang årligt en anmodning om skriftlig bekræftelse fra modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger, jf. 2, nr. 1-3, 3 samt 22 a i Børnetilskudsloven? Ja Nej 1 1 Ikke besvaret/fremgår ikke Tabel 5.e. Stopper kommunen udbetalingen af børnetilskud, hvis den ikke har modtaget bekræftelsen senest en måned fra anmodningen, jf. 22 a i Børnetilskudsloven? Ja Nej 6 6 Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret 2 2 Tabel 5.f. Undersøger kommunen i forbindelse med den årlige anmodning via folkeregisteret, om der udover modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse, jf. 6 i Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Børnetilskudsbekendtgørelsen)? Ja Nej Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret

17 Tabel 5.g. Hvis der udover modtageren er tilmeldt folkeregisteret personer over 18 år på modtagerens adresse, beder kommunen da modtageren af børnetilskud om nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilmeldt lever i et samlivsforhold med modtageren, og træffer kommunen afgørelse på grundlag heraf, jf. 6 i Børnetilskudsbekendtgørelsen? Ja Nej 2 2 Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret 0 0 Tabel 5.h. Hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, anmoder kommunen da pågældende om dokumentation på konkrete områder og træffer afgørelsen på grundlag heraf, jf. 7 i Børnetilskudsbekendtgørelsen? Ja Nej 0 0 Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret Oplyser kommunerne borgerne om deres oplysningspligt? Som det fremgår af tabellen oplyser kommunerne i meget vid udstrækning borgerne om deres oplysningspligt, jf. reglerne i Retssikkerhedsloven. Tabel 6.a. Har kommunen oplyst de borgere, der modtager sociale ydelser om, hvilke ændringer det er relevant at give kommunen besked om, jf. 12, stk. 3, i Retssikkerhedsloven, således at borgeren kan overholde sin oplysningspligt, jf. 11, stk. 2, i Retssikkerhedsloven? Informationen herom til borgeren skal være skriftlig, jf. 12, stk. 3, i Retssikkerhedsloven. Den skal desuden være tilstrækkelig til at borgeren kan eller bør kunne indse, at ændringer fører til, at han eller hun ikke længere helt eller delvist har ret til ydelsen, og at han eller hun derfor bliver nødsaget til at fortælle kommunen om ændringen. Ja Nej 0 0 Delvis 2 2 Ikke besvaret/fremgår ikke

18 8. Indhentelse af oplysninger om økonomiske forhold 8.1. Indhentelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser 12 pct. af kommunerne har ikke indhentet oplysninger fra andre offentlige myndigheder eller a- kasser til brug for konkrete tilbagebetalingssager eller til generel kontrol af sagerne på området, jf. 11 a, stk. 2, i Retssikkerhedsloven. Tabel 7.a. Har kommunen indhentet relevante oplysninger om økonomiske forhold om ansøger, ægtefælle/samlever og/eller andre relevante husstandsmedlemmer fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser uden samtykke både til brug for en konkret tilbagebetalingssag og til generel kontrol af sagerne på et område, jf. 11 a, stk. 2, i Retssikkerhedsloven? Ja Nej Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret Indhentelse af oplysninger fra pengeinstitutter Hele 36 pct. af kommunerne har ifølge temarevisionen ikke indhentet oplysninger fra pengeinstitutter til brug for sager om tilbagebetaling. Tabel 7.b. Har kommunen til brug for tilbagebetaling, herunder uden samtykke, også krævet oplysninger om ansøgeren fra pengeinstitutter, jf. 11 c, stk. 1, nr. 4, og 11 a, stk. 1, i Retssikkerhedsloven? Ja Nej Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret Samkøring af data Forholdsvis mange kommuner (84 pct.) har i forbindelse med kontrol af udbetaling af ydelser samkørt og sammenstillet oplysninger fra egne it-systemer med andre myndigheders og a-kassers it-systemer. 8 pct. af kommunerne har ifølge temarevisionen ikke gjort brug af denne mulighed i Der foreligger desværre ikke svar fra 9 kommuner på dette spørgsmål. Tabel 7.c. Har kommunen samkørt og sammenstillet oplysninger om økonomiske forhold med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers itsystemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp, jf. 11 a, stk. 2, i Retssikkerhedsloven? Ja Nej 8 8 Ikke besvaret/fremgår ikke 9 9 Ubesvaret

19 9. Kommunernes opfølgning på anmeldelser fra andre myndigheder eller borgere Det er positivt, at hele 94 pct. af kommunerne lader oplysninger fra andre myndigheder eller private om mistanke om uberettiget modtagelse af sociale ydelser indgå i sagsbehandlingen. Ingen kommuner har svaret nej på spørgsmålet. Tabel 8.a. Indgår oplysninger fra andre myndigheder eller private om mistanke om uberettiget modtagelse af sociale ydelser i sagsbehandlingen på samme måde som de oplysninger, kommunen selv har tilvejebragt, jf. også afsnit 2 om hensigtsmæssig organisering? Ja Nej 0 0 Procedurer nedskrevet 0 0 Procedurer ikke nedskrevet 1 1 Ikke besvaret/fremgår ikke 5 5 Ubesvaret 0 0 Som det sidste spørgsmål har revisorerne skullet svare på, om kommunerne sender kvitteringsbreve til borgere, der indgiver anonyme anmeldelser om misbrug af sociale ydelser. Som det fremgår, er det omtrent halvdelen af kommunerne, der sender kvitteringsbreve. Tabel 8.b. Sender kommunen et kvitteringsbrev til de borgere, der indgiver anonyme anmeldelser om misbrug af sociale ydelser? Ja Nej Ikke besvaret/fremgår ikke Ubesvaret

20 Temarevision 2009 En undersøgelse af kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser.

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 14 (side 184-196) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009

DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk DRAGØR KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 129 155) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009

Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009 Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009 1 Indholdsfortegnelse Forord Temarevision 2009 samt vejledning til denne Kontrolgruppe - opgaver, arbejdsmetoder og etik

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 147-173) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Notat. 25. august 2010 Grethe Rasmussen. Indsats mod socialt misbrug

Notat. 25. august 2010 Grethe Rasmussen. Indsats mod socialt misbrug Notat Dato Skrevet af Journal nr. 25. august 2010 Grethe Rasmussen Indsats mod socialt misbrug Som et af projekterne under Et bæredygtigt Stevns er det under overskriften Borgerrelaterede ydelser besluttet,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet)

Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet)... 2 Fiktiv adresse... 2 Status... 3 Dobbeltforsørgelse... 4 Status... 4 Kontanthjælp... 4 Sygedagpenge...

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 211 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 211 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 211 Offentligt Velfærdsministeriet Lovkoordinering J.nr. 2009-240 ejb 19. marts 2009 Indholdsfortegnelse: Notat til Folketingets Socialudvalg om Indsatsmuligheder

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2012 Helhedsorienteret Sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsresultat for 2012: Årsresultatet for 2012 er samlet Det fremkommer således: Fremadrettede besparelser

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2013 Indhold: 1. Sagsoverblik. 2. Økonomisk opgørelser over kontrolgruppens arbejde. 3. Udbetaling Danmark. 4. Ankestyrelsens vurdering af sager som omhandler samliv. 5. Målrettede

Læs mere

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS)

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser 1 Indledning: Kommunerne har ansvaret for at administrere langt de fleste af de sociale ydelser

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2016 Indhold Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Kampagner:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...6

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 29. april 2005 Til samtlige kommuner, de sociale nævn m.fl. Stormgade 10 Orientering om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsdirektør Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte Fax +45 8888 5501 Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde.

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Det vil vi gøre ved at benytte Brobygningsskemaet,

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere