Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 TILSYN

2 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 3 KAPITEL 2. TILSYN MED A-KASSERNES ADMINISTRATION TILSYN MED A-KASSERNES SYSTEMATISKE RÅDIGHEDSVURDERINGER Tilsynet i Tilsynet i DET INTENSIVEREDE RÅDIGHEDSTILSYN I A-KASSERNE A-KASSE REVISIONSTILSYN A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for A-kassernes årsregnskaber og administrationsaftaler for Revisionsprotokollater - risikovurdering Revisionsprotokollater om it-sikkerhed A-KASSERNES REVISIONSPROTOKOLLATER DET ADMINISTRATIVE TILSYN Resultat af gennemgangen i KAPITEL 3. TILSYN MED KOMMUNERNES ADMINISTRATION REVISIONSGENNEMGANGEN I KOMMUNERNE DET KOMMUNALE RÅDIGHEDSTILSYN DET KOMMUNALE VISITATIONSTILSYN KAPITEL 4. INDSATSEN FOR AT MINIMERE OMFANGET AF FEJLUDBETALINGER STYRELSENS ELEKTRONISKE KONTROL VED UDTRÆK I COR Selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller Lønmodtagere A-KASSERNES ELEKTRONISKE KONTROL VED UDTRÆK I INDKOMSTREGISTERET Status for a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret i Politianmeldelser Afrapportering via Defgo.net fra A-KASSERNES ELEKTRONISKE KONTROL VED BRUG AF DATA FRA FERIEKONTO TILBAGEBETALING FRA MEDLEMMERNE FAIRPLAY LUFTHAVNSTILSYNET DIGITALISERINGSSTYRELSENS ANALYSE AF SOCIALT SNYD OG FEJLUDBETALINGER TILSYN

3 Kapitel 1. Indledning Denne statusrapport samler resultaterne fra Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med kommuner og a- kasser jf. 88 stk. 7 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Tilsynene retter sig mod to hovedområder: Tilsyn med a-kassernes og kommunernes administration Indsatsen for at minimere omfanget af og fejludbetalinger Tilsynet med a-kassernes og kommunernes administration er begrundet i ønsket om at sikre kvaliteten og retssikkerheden på de områder af beskæftigelsesadministrationen, der af staten er udlagt til henholdsvis a-kasserne og kommunerne. Tilsynet er især rettet mod, om administrationen er effektiv og sker på betryggende vis og efter de principper, som Folketinget har udstukket. Styrelsens overordnede rådighedstilsyn i a-kasserne har vist, at a-kassernes administration generelt er i orden. De seneste tilsyn har ikke givet anledning til generelle bemærkninger fra styrelsens side. Gennemgang af a-kassernes revisionsprotokollater har ikke givet anledning til generelle bemærkninger fra styrelsens side. Styrelsen har dog anmodet flere a-kasser om en redegørelse, da revisor havde givet bemærkning til administrationen. Styrelsen har efter a-kassens redegørelser henlagt sagerne, da redegørelserne var tilfredsstillende. Der var desuden 2 a-kasser som styrelsen indkaldte til dialogmøde, da administrationen ikke var tilfredsstillende. Styrelsen forventer at være færdig med gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for 2011 ultimo april Styrelsens gennemgang for 2010 har vist, at der er flere bemærkninger end i 2009, dog er der færre kommuner med mere end en bemærkning, og der er flere kommuner, der administrerer i overensstemmelse med reglerne. Tilsynet med indsatsen for at minimere misbrug af dagpenge systemet og fejludbetalinger, er i vidt omfang koncentreret om et tilsyn med a-kassernes brug af Indkomstregistret samt udvikling af nye metoder for anvendelse af registre. Det er overordnet strategien at fejludbetalinger så vidt muligt skal stoppes allerede i de udbetalende led (i a-kasser og kommuner) og gerne så tidligt som muligt helst allerede inden fejludbetalingen finder sted. For at styrke a-kassernes muligheder for at føre en effektiv kontrol med fejludbetalinger, pålagde styrelsen pr.1. januar 2011 a-kasserne at bruge Indkomstregisteret. A-kassernes anvendelse af Indkomstregistret forventes at medføre en samlet økonomisk effekt på 100 mio. kr. i Denne effekt er vurderet på baggrund af de sager, der er allerede er gennemgået. Det endelige resultat forventes at foreligge medio Arbejdsmarkedsstyrelsen anvender udtræk fra SKATs Centrale Oplysnings Register til at validere om a-kassernes kontrol er effektiv. Resultatet af denne validering forventes at foreligge medio TILSYN

4 Kapitel 2. Tilsyn med a-kassernes administration Arbejdsmarkedsstyrelsen fører tilsyn med a-kassernes administration gennem rådighedstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring 88, regnskabstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring 89 og tilsyn i samarbejde med andre offentlige myndigheder jf. lov om arbejdsløshedsforsikring 90-91b. Nedenfor er beskrevet og gennemgået resultaterne og konklusionerne på de udførte tilsyn Tilsyn med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger Formålet med rådighedstilsynet er at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål og dermed være med til at forbedre kvaliteten af a-kassens afgørelser og sagsbehandling på rådighedsområdet Tilsynet i 2012 Styrelsen har i 2012 differentieret sit tilsyn med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger, således at der er anvendt flest ressourcer på de a-kasser, som har det største forbedringspotentiale. Styrelsen har således holdt dialogmøder med Social Pædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse, Min A-kasse, Det Faglige Hus A-kasse og Faglig Fælles A-kasse. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse har sendt data, der dokumenterer udviklingen i rettidigheden af afviklingen af a-kassens rådighedssamtaler i Styrelsen har i 2012 tillige gennemført uanmeldte tilsynsbesøg i 5 udvalgte a-kasser. Styrelsen har i den forbindelse gennemgået i alt 208 sager. Det er ikke umiddelbart muligt på baggrund af undersøgelsen at sige noget generelt om udviklingen i a-kassernes administration af rådighedsområdet i 2012, da undersøgelsen kun vedrører 5 af i alt 27 a-kasser. Det kan dog konstateres, at de undersøgte a-kasser fortsat er gode til at foretage den samlede konkrete vurdering af, om en ledig opfylder betingelserne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Desuden er niveauet for tilsidesættelser af planer for jobsøgning stort set det samme for de 5 a-kasser, som niveauet for samtlige a-kasser i Styrelsen har afsluttet undersøgelsen med en rapport, der forelægges Tilsynsrådet i april Tilsynet i 2011 Styrelsen førte i 2011 tilsyn i samtlige a-kasser. Der er undersøgt sager, som vedrører rådighedssamtaler i Undersøgelsen havde særligt fokus på den del af rådighedspligten, som handler om aktiv jobsøgning. Styrelsen har behandlet sagerne i 2011 og i første halvdel af 2012 og har afsluttet undersøgelsen med en rapport, der blev forelagt Tilsynsrådet i september Undersøgelsen viste, at a-kassernes rådighedsvurderinger er blevet omgjort i ca. 2 procent af sagerne. Der er tale om en svag stigning i omgørelsesniveauet i forhold til undersøgelsen vedrørende tilsyn med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger i 2009 og 2010, men generelt var administrationen tilfredsstillende. De fejl, som er konstateret, skyldes, at styrelsen i flere tilfælde ikke har været enig i a-kassernes vurderinger af om, de ledige har været tilstrækkeligt aktivt jobsøgende. Styrelsen har imidlertid ikke kunnet tilsidesætte rådighedsvurderingerne, fordi a-kassernes vejledning af de ledige ikke har TILSYN

5 været tilstrækkelig. Ifølge Ankestyrelsens praksis lægges der i sådanne situationer afgørende vægt på, hvilken vejledning den ledige har modtaget fra a-kassen om at være aktivt jobsøgende. Konsekvensen af denne mangelfulde vejledning har været, at styrelsen i ca. 28 pct. af de undersøgte sager fra 2011 har ment, at den plan for jobsøgning, som den ledige og a-kassen har udarbejdet i fællesskab, skulle tilsidesættes. Der er tale om en stigning i forhold til niveauet for tilsidesættelser i den foregående undersøgelse. I undersøgelsen vedrørende vurderinger fra 2010 blev 20 pct. af de undersøgte planer tilsidesat. Styrelsen har i hver enkelt sag, hvor en plan for jobsøgning tilsidesættes, oplyst a-kasserne om, på hvilke punkter a-kassernes vejledning ikke har været tilstrækkelig. Undersøgelsen viser, at a-kasserne i ca. 10 pct. af de undersøgte sager ikke har holdt rådighedssamtalerne rettidigt. I 2010 havde a-kasserne i ca. 14 pct. af sagerne i undersøgelsen ikke holdt rådighedssamtalerne rettidigt Det intensiverede rådighedstilsyn i a-kasserne Efter styrelsens vurdering kan a-kassernes revisorer medvirke til at forbedre kvaliteten af a- kassernes afgørelser og sagsbehandling på området underretningspligtige hændelser. Styrelsen har derfor som supplement til den ordinære revision udmeldt kontrol af a-kassernes håndtering af underretningspligtige hændelser i 2012 som særligt revisionstema. Områderne, der skal undersøges, er følgende: Sager om sanktioner og gyldige grunde, herunder afslag på ordinært arbejde, tilbud eller handlemåde, der kan sidestilles med afslag i forbindelse med udarbejdelse af jobplaner og ophør i tilbud. Sager om mistet ret til dagpenge i en mellemperiode, dvs. perioden fra den underretningspligtige hændelse indtil forudsætningerne for hændelsen er bortfaldet. Sager, hvor den underretningspligtige hændelse medfører en forpligtelse for a-kassen til at foretage en konkret vurdering af, om den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det primære formål med undersøgelsen er at belyse, om a-kasserne træffer korrekte afgørelser, når jobcentrene har underrettet a-kassen om en såkaldt negativ hændelse. Denne undersøgelse forventes at foreligge inden udgangen af Styrelsen har i 2011 og i første halvdel af 2012 gennemført tilsyn med de såkaldte underretningspligtige hændelser fra Denne type tilsyn har været gennemført fra 1996 til Styrelsen har undersøgt sager fra 2010, hvor det er blevet kontrolleret, om a-kasserne har behandlet underretningerne fra jobcentrene korrekt. Undersøgelsens resultater blev forelagt Tilsynsrådet i september Det er på grundlag af denne undersøgelse, at den såkaldte fejlprocent i det intensiverede rådighedstilsyn er beregnet. Fejlprocenten i det intensiverede rådighedstilsyn har igennem en længere årrække ligget stabilt under 5. Der er derfor ikke gennemført tilsyn på området med sager fra TILSYN

6 2.3. A-kasse revisionstilsyn Det er lovpligtigt, at der foretages revision i alle a-kasser af en statsautoriseret revisor. Ved revisionen efterprøver revisor, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med a-kassens aktiviteter, påhviler det revisor straks at give a-kassen meddelelse derom samt påse, at a-kassen inden 3 uger giver Arbejdsmarkedsstyrelsen meddelelse herom. Såfremt revisor bliver opmærksom på, at a-kassen ikke har underrettet styrelsen, er det revisors pligt at orientere Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, der er udformet i overensstemmelse med de af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Rigsrevisionen givne retningslinjer, herunder bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsen og relevante revisionsstandarder. Det skal fremgå af revisionspåtegningen, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal ligeledes fremgå af påtegningen. I forlængelse af dette arbejde, kontrollerer styrelsen a-kassernes regnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for 2010 A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for 2010 for så vidt angår regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold, blev i overensstemmelse med styrelsens målsætning gennemgået inden den 1. marts Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger fra styrelsens side A-kassernes årsregnskaber og administrationsaftaler for 2011 A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for 2011, som er fremsendt den 15. marts 2012, er gennemgået efter den differentierede model, der omfatter basis, normal og udvidet gennemgang. Dette sker med udgangspunkt i en systematisk risikovurdering, der sikrer, at ressourcerne i videst mulig omfang anvendes der, hvor der forventes at være størst risiko for fejl. Gennemgangen er afsluttet 31. december Revisionsprotokollater - risikovurdering 2011 Revisionsprotokollaterne gennemgås ens i alle a-kasser, da revisors bemærkninger og oplysninger heri indgår i grundlaget for risikovurderingen. På baggrund af indtastningen af de relevante data i risikoscoringsmodellen, udregnes der en score for alle a-kasser, som bruges til at kategorisere a- kasserne i fire kategorier: Meget fint, fint, acceptabelt og mindre godt. Risikovurderingen for 2011 viste generelt et fint billede, da resultatet fordeler sig således: 8 a-kasser i intervallet Meget fint 11 a-kasser i intervallet Fint 6 a-kasser i intervallet Acceptabelt 2 a-kasser i intervallet Mindre godt Med udgangspunkt i ovenstående kategorisering af a-kasserne, bliver de bedste 50 procent (14 a- kasser) af a-kasserne visiteret til en basis gennemgang. Af de øvrige 50 procent af a-kasserne TILSYN

7 visiteres 33 procent (8 a-kasser) af a-kasserne til en normal gennemgang, mens de dårligste 17 procent (5 a-kasser) af a-kasserne får en udvidet gennemgang. Nedenfor beskrives de tre typer af gennemgang som styrelsen foretager: Basis gennemgang, hvor det kontrolleres, om revisor har godkendt årsregnskabet uden væsentlige kritiske bemærkninger. Der foretages ikke en gennemgang af årsregnskab og administrationsaftale. Der indhentes oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens 6. kontor om afregning af a-kassens mellemregning med Arbejdsmarkedsstyrelsen ultimo året. Årsregnskab og administrationsaftale kan på den baggrund betragtes som godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Styrelsen vil dog senere kunne tage årsregnskabet og administrationsaftalen op til fornyet gennemgang, hvis styrelsen finder grundlag herfor. Normal gennemgang, hvor styrelsen kontrollerer på overordnet niveau a-kassens årsregnskab og administrationsaftale. En sådan kontrol vil typisk give anledning til bemærkninger fra styrelsen, som revisor/a-kassen skal besvare, før årsregnskab og administrationsaftale kan godkendes. Styrelsen vil dog fortsat have mulighed for på ny at tage administrationsaftale og årsregnskab op til fornyet og udvidet gennemgang, såfremt styrelsen finder grundlag herfor. Udvidet gennemgang, hvor styrelsen gennemgår a-kassens årsregnskab og administrationsaftale. En sådan gennemgang vil typisk give anledning til en række bemærkninger fra styrelsen, som revisor/a-kasse skal besvare, før årsregnskab og administrationsaftale kan godkendes. Styrelsen vil fortsat have mulighed for en yderligere gennemgang, såfremt styrelsen finder grundlag herfor Revisionsprotokollater om it-sikkerhed 2011 Revisionen af it-sikkerhed skal i lighed med den øvrige revision foretages i overensstemmelse med relevante revisionsstandarder udsendt af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. I forhold til it-sikkerhed skal revisor kontrollere, at der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger omkring anvendelse af it-systemer, herunder at a-kassen har en itsikkerhedspolitik, der er ført ajour. Revisors kontrol med og afrapportering om a-kassernes it-sikkerhed sker i forbindelse med års afslutningen, og er en integreret del af tilsynet med a-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokoller. Denne kontrol har for 2011 ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger fra styrelsens side A-kassernes revisionsprotokollater det administrative tilsyn A-kassernes statsautoriserede revisorer skal hvert år udarbejde revisionsprotokollater for a- kasserne. Det står i bekendtgørelse nr af 30. september 2010 om revision af de anerkendte a-kasser. Revisionsprotokollaterne skal i henhold til AL 81 sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 15. marts det følgende år. Regnskabsåret 2011 adskiller sig væsentligt fra tidligere år på grund af nye regler. Der stilles nu krav om gennemgang af særligt risikobetonede områder og en ensartet og mere udførlig afrapportering. Tidligere udvalgte revisorerne selv administrationsområder til den årlige gennemgang, men efter de nye regler skal revisorerne hvert år gennemgå 7 faste administrationsområder. Hensigten med at indføre gennemgang af faste administrationsområder har været at opnå et bedre sammenligningsgrundlag over a-kassernes administration, at kunne målrette en evt. indsats bedre, TILSYN

8 at få større viden om kvaliteten af de specifikke administrationsområder for samtlige a-kasser, og at revisorernes afrapportering i revisionsprotokollaterne sker på en ensartet måde. Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemgår hvert år samtlige a-kassers revisionsprotokollater. Revisionsprotokollater uden bemærkninger fra revisor, det vil sige uden konstaterede fejl i administrationen, henlægges. Har revisor bemærkninger til administrationen, anmodes a-kassen om en nærmere redegørelse for årsagen til fejlenes opståen, oplysning om hvilke tiltag a-kassen vil iværksætte for at forhindre fremtidige fejl, og om forholdet har medført fejludbetalinger. Gentagelsestilfælde af dårlig administration påtales over for a-kassen med pålæg om at stramme op på administrationen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, har Arbejdsmarkedsstyrelsen bl.a. mulighed for at aflægge tilsynsbesøg i a-kassen, bede a-kassen om at gennemgå samtlige sager eller i konkrete tilfælde af fejludbetaling evt. at fratage a-kassen refusion for beløbet. Arbejdsmarkedsstyrelsen opdeler a-kassernes administration i 4 kategorier ud fra antal og karakter af fejl. Tabel 1: Kategorisering af a-kasserne Kategori Administration Meget tilfredsstillende God administration uden fejl Tilfredsstillende God administration med ubetydelige fejl Mindre tilfredsstillende Mindre god eller mangelfuld administration med få betydningsfulde fejl Ikke tilfredsstillende Mangelfuld administration med mange betydningsfulde fejl Kategoriseringssystemet har til formål at give et systematisk overblik over kvaliteten af a- kassernes administration på baggrund af revisorernes afrapportering i revisionsprotokollaterne. Med kategoriseringskriterierne ønsker Arbejdsmarkedsstyrelsen at have fokus på, dels om a- kasserne generelt administrerer i overensstemmelse med lovgivningen, dels at tydeliggøre udviklingen i a-kassernes administration Resultat af gennemgangen i 2011 På baggrund af gennemgangen af revisionsprotokollaterne for 2011 er styrelsen nået til følgende resultat. Tabel 2: Resultat af gennemgang 2011 Kategori Antal a-kasser Meget tilfredsstillende 3 Tilfredsstillende 3 Mindre tilfredsstillende 19 Ikke tilfredsstillende 2 3 a-kassers revisionsprotokollater er blevet godkendt uden bemærkninger, idet revisor ikke havde konstateret fejl i administrationen. 24 a-kasser har i revisionsprotokollaterne fået bemærkninger om administrationen og er derfor blevet anmodet om en nærmere redegørelse for årsagen hertil. Sagerne er efterfølgende henlagt med a-kassernes redegørelser. Desuden gav gennemgangen af revisionsprotokollaterne anledning til særlig opfølgning i form af dialogmøder med de 2 a-kasser, hvis administration ikke var tilfredsstillende. Den ene a-kasse fik TILSYN

9 for andet år i træk pålæg om at stramme op på administrationen omkring G-dage, og havde desuden fejl i samtlige administrationsområder, herunder en del fejludbetalinger. Den anden a- kasse havde i modsætning til tidligere år fejl i samtlige administrationsområder, herunder en del fejludbetalinger. Det er ikke muligt at foretage en direkte sammenligning over udviklingen i kvaliteten af a-kassernes administration i forhold til 2010, fordi 2011 er første regnskabsår, hvor der afrapporteres efter de nye regler, som indebærer gennemgang af flere administrationsområder, hvilket generelt set har givet anledning til flere bemærkninger fra revisorerne end tidligere. Uanset at udviklingen skal tages med et vist forbehold, er det dog bemærkelsesværdigt, at 5 a- kasser på trods af et bredere stikprøvegrundlag, har formået at forbedre administrationen i forhold til 2010, ligesom én a-kasses administration igen i 2011 er i kategorien meget tilfredsstillende. 9 a-kassers administration har haft en negativ udvikling, og de resterende 13 a-kassers administration er status quo, altså i samme kategori som i Gennemgangen af revisionsprotokollaterne har ikke vist behov for særlig opfølgning i form af tilsynsbesøg i a-kasserne. De statsautoriserede revisorer har i 2011 udtaget sager til undersøgelse i a-kasserne vedrørende administrationen af arbejdsløshedsforsikringsloven (i 2008, 2009 og 2010 blev der taget henholdsvis 6.634, og stikprøver). Gennemgangen har vist, at de fleste fejl findes ved belægning af henholdsvis dagpenge- og efterlønskort. Det er især reglerne om arbejdsgiverbetalt dagpengegodtgørelse (G-dage), der giver anledning til fejl, både for så vidt angår korrekt beregning og placering af G-dage. Mange fejl opstår endvidere, fordi a-kasserne overser medlemsoplysninger på ydelseskortene om fx arbejde (løntimer) og ferie, ligesom tastefejl og andre belægningsfejl, fx manglende belægning med overskydende timer, er årsag til mange af de konstaterede fejl. TILSYN

10 Kapitel 3. Tilsyn med kommunernes administration Styrelsen fører tilsyn med kommunernes administration af de ydelsesområder, der ligger under Beskæftigelsesministeriet, blandt andet ved en gennemgang af samtlige kommuners revisionsberetninger jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85. Derudover har styrelsen set på kommunernes rådighedsadministration i sager om arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp jf. lov om aktiv social politik 13d, stk.1. Det drejer sig om de tilfælde, hvor ydelsesmodtageren ikke har bekræftet sin tilmelding som jobsøgende, er udeblevet fra tilbud eller jobsamtale, eller på anden måde har handlet, så kommunen skal tage stilling til, om hjælpen skal reduceres og/eller ophøre. Endelig har styrelsen set på, om kommunerne holder de lovpligtige jobsamtaler med kontant- og starthjælpsmodtagere rettidigt jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 4, stk Revisionsgennemgangen i kommunerne 2010 I alle kommuner skal der hvert år gennemføres en revision af kommunens forvaltning af de tilskud og refusioner, som den modtager fra staten. Kommunens revisor samler resultaterne fra revisionsgennemgangen i en revisionsberetning, som sendes til kommunalbestyrelsen. Det fremgår bl.a. af beretningen, hvis revisor har haft bemærkninger eller kommentarer til kommunens sagsbehandling og administration på de enkelte lovområder. Arbejdsmarkedsstyrelsen modtager en kopi af beretningen, og det er Arbejdsmarkedsstyrelsens opgave at gennemgå beretningerne og at følge op overfor kommunerne. Gennemgangen giver Arbejdsmarkedsstyrelsen et overordnet billede af kommunernes administration af de ydelsesområder, som er omfattet af Beskæftigelsesministeriets lovgivningsansvar. Når Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemgået en revisionsberetning, sammenfatter styrelsen kommunens resultat i en kategorisering for kommunen. Tabel 4 viser, hvordan de kommunale revisionsberetninger er kategoriseret for Konkrete tilbagemeldinger i form af decisionsskrivelser er udsendt til kommunerne i marts Tabel 3: Kategorisering 2010 af kommunale revisionsberetninger Kategori Tilfredsstillende Ikke helt Ikke tilfredsstillende Uacceptabel tilfredsstillende Andel kommuner i pct Hvis man ser på antallet af kommuner med revisionsbemærkninger er der sket en forringelse af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling i 2010 sammenlignet med tidligere år. Det bør dog bemærkes, at der er færre kommuner, der har mere end én revisionsbemærkning, og at antallet af bemærkninger på de enkelte områder er faldet. Desuden er der flere kommuner, der generelt administrerer ministeriets områder i overensstemmelse med lovgivningen. De områder, kommunerne ifølge revisionsgennemgangene har sværest ved at administrere, er kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge og revalidering. For regnskabsåret 2011 har styrelsen nu gennemgået revisionsberetningerne, og resultatet af denne gennemgang forventes at kunne forelægges Tilsynsrådet i juni TILSYN

11 Arbejdsmarkedsstyrelsen har flere reaktionsmuligheder overfor kommunerne på baggrund af revisionsgennemgangen, jf. tabel 2, som viser fordelingen af reaktionerne for Tabel 4: Reaktioner over for kommunerne i decisionsskrivelse (pct.) Reaktion 2010 Skønsmæssig berigtigelse af refusion/gennemgang af samtlige sager på et eller flere sagsområder 14 Redegørelse inden én måned 9 Redegørelse i næste års beretning 33 Berigtigelse i enkeltstående sager eller ingen reaktion 42 For 2010 har Arbejdsmarkedsstyrelsen har meddelt 14 pct. af kommunerne, at de skal foretage en skønsmæssig berigtigelse af refusionen eller gennemgå samtlige sager på et eller flere områder. 9 pct. af kommunerne er bedt om en redegørelse inden én måned for, hvordan de har tænkt sig at rette op på deres sagsbehandling på et eller flere områder. De modtagne redegørelser viser, at de pågældende kommuner har iværksat en række tiltag for at rette op på de konstaterede forhold. Arbejdsmarkedsstyrelsen har derfor ikke foretaget sig yderligere i forhold til disse kommuner. 33 pct. af kommunerne er anmodet om, at det fremgår af næste års beretning, hvordan de har fulgt op på et eller flere områder Det kommunale rådighedstilsyn Styrelsen fører tilsyn med kommunernes rådighedsadministration i sager om arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp. Rådighedstilsynet omfatter sager, hvor ydelsesmodtageren ikke har bekræftet sin tilmelding som jobsøgende, er udeblevet fra tilbud eller jobsamtale, eller på anden måde har handlet, så kommunen skal tage stilling til, om hjælpen skal reduceres og/eller ophøre. I 2012 fokuserede rådighedstilsynet på kommunernes afgørelser om sanktion på grund af udeblivelse fra tilbud, og til brug for tilsynet udtog styrelsen stikprøvesager fra Ballerup, Rødovre, Holbæk, Odense, Halsnæs, Viborg, Helsingør og Hillerød kommuner. Styrelsen har endnu ikke gennemgået alle tilsynssager, men de foreløbige resultater indikerer, at kommunerne har fået godt styr på den del af rådighedsadministrationen, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er gyldige grunde til udeblivelserne. I 2013 forventer styrelsen at udvælge tilsynssager fra 8-10 kommuner, og hovedvægten vil fortsat blive lagt på sager om sanktion for udeblivelse fra tilbud Det kommunale visitationstilsyn Styrelsen har siden 2004 ført tilsyn med om kommunerne holder de lovpligtige jobsamtaler med kontant- og starthjælpsmodtagere rettidigt. TILSYN

12 Tilsynet har siden 2009 kun udvalgt de kommuner, der især har problemer med at holde jobsamtaler til tiden, jf. oplysninger fra Jobindsats.dk. Styrelsen gennemførte i 2012 et mindre visitationstilsyn i fire kommuner, som var udvalgt blandt de kommuner, der havde de største problemer med at holde de lovpligtige jobsamtaler med kontanthjælpsmodtagere til tiden. Sammenlignet med de sidste visitationstilsyn viser resultaterne en stigende fejlprocent og en stor stigning i antal dage, som fristen for en samtale er overskredet med. Tabel 5: Oversigt over visitationstilsynet fordelt på kvartaler Kvartaler Fejlprocent Antal sager Gennemsnitlig overskridelse i dage 2. og 3. kvt kvt kvt Fordelt på kommuner ses at Rødovre Kommune har den største fejlprocent og den største overskridelse i antallet af dage. Tabel 6: Tilsynet 1. kvartal 2012 Kommune Fejlprocent Antal sager Gennemsnitlig overskridelse i dage Allerød Vesthimmerland Glostrup Rødovre Oplysningen om overskridelsen af dage er vigtigere end fejlprocenten, da overskridelsen viser, hvor mange dage, de borgere, der ikke får en samtale rettidigt, må vente på at få en samtale med jobcenteret, udover de typiske 3 måneder, som er det almindelige forløb mellem to samtaler. Visitationstilsynet er i sin nuværende form blevet nedlagt fra den 1. oktober 2012 som led i udmøntningen af kravene som følge af Effektiv administration. Rettidigheden vil fremover blive fulgt på Jobindsats.dk, hvor det er muligt at se alle kommuner, deres rettidighedsprocenter og ventetiden på jobsamtaler fordelt på perioder. Udtræk fra Jobindstats.dk for andet halvår 2012 viser, at rettidigheden i gennemsnit for hele landet er ca. 95 procent over hele perioden. Ventetiden på jobsamtaler viser, at der i gennemsnit er under 2 procent, der i over 10 uger afventer en jobsamtale. Forskellen mellem resultatet efter visitationstilsynets beregninger og Jobindsats.dk er, at visitationstilsynet beregnede gennemsnitstal for de udvalgte kommuner med fokus på de kommuner, der havde størst problemer med at overholde rettidigheden, mens Jobindsats.dk opgør rettidigheden på baggrund af samtlige kommuner. TILSYN

13 Styrelsens opfølgning vil fremover ske i samarbejde med Beskæftigelsesregionerne. TILSYN

14 Kapitel 4. Indsatsen for at minimere omfanget af fejludbetalinger Styrelsen har i 2012 ført tilsyn med, at de oplysninger, som ledige medlemmer og medlemmer på efterløn giver a-kassen om arbejde og indtægter mv., er rigtige, Jf. lov om arbejdsløshedsforsikring b. Kontrollen har bl.a. været baseret på stikprøver. Stikprøvekontrollen er foregået til dels elektronisk ved udtræk i SKATs Centrale Oplysningsseddel Register (COR) og endvidere ved uanmeldt virksomhedskontrol og ved lufthavnstilsynet. Endvidere har kontrollen været baseret på oplysninger udtrukket i Indkomstregisteret. Både styrelsen og a-kasserne benytter Indkomstregisteret til at føre kontrol med udbetaling af ydelser til a-kassernes medlemmer Styrelsens elektroniske kontrol ved udtræk i COR Styrelsen kan bruge SKATs Centrale Oplysningsseddel Register (COR) til at lave løbende skatteregisterundersøgelser. A-kasserne benytter Indkomstregisteret til at kontrollere lønmodtagere. Indkomstregisteret indeholder ikke oplysninger om selvstændige erhvervsdrivende, og styrelsen bruger derfor COR til at lave løbende kontrol af selvstændige erhvervsdrivende. Kontrollen af selvstændige erhvervsdrivende for indkomståret 2011 blev påbegyndt i 2. halvår 2012, hvor oplysninger var tilgængelige hos SKAT. A-kasserne skal sammenholde oplysninger fra SKAT med oplysninger på medlemmernes ydelseskort, og a-kasserne skal indhente medlemmernes udtalelse til forholdet. A-kassernes undersøgelse skal vise, om de pågældende medlemmer har modtaget ydelser med urette for indkomståret Selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller. Kontrollen af selvstændige erhvervsdrivende retter sig mod medlemmer, som i indkomståret 2011 har modtaget ydelser fra sin a-kasse, og som samtidig skattemæssigt er registreret med over-eller underskud af selvstændig virksomhed. Styrelsen har i 2012 anmodet 19 a-kasser om at undersøge i alt 65 konkrete sager, hvor ledige ydelsesmodtagere har været registreret med selvstændig virksomhed. Styrelsen har via COR foretaget udtræk af medlemmer, som har modtaget ydelser fra en a-kasse og som samtidig er registreret med indkomst som medhjælpende ægtefælle. De skattemæssige betingelser herfor er, at der i virksomheden er arbejdet i væsentligt omfang. Styrelsen har anmodet 20 a-kasser om at undersøge i alt 148 konkrete sager, hvor ledige ydelsesmodtagere har haft indkomst som medhjælpende ægtefælle, og dermed arbejdet i væsentligt omfang i virksomheden. Resultaterne af undersøgelserne forventes at foreligge medio TILSYN

15 Lønmodtagere. A-kasserne har siden 2011 foretaget kontrol med udbetaling af ydelser ved brug af indkomstregisteret. Med henblik på at validere, om a-kassernes kontrol er effektiv, har styrelsen i 2012 anmodet samtlige 27 a-kasser om at undersøge 293 konkrete sager for indkomståret Sagerne er udtrukket via COR og vedrører alle personer, der har i 2011 modtaget over kr. i dagpenge og samtidig har en bidragspligtig indtægt. A-kasserne er blevet bedt om at oplyse, om medlemmerne er indgået i a-kassens kontrol ved brug af Indkomstregisteret, og hvis ikke er a-kasserne bedt om en redegørelse for årsagerne til at de ikke er indgået og at påbegynde en sagsbehandling, hvis der er tale om, om at de burde have været undersøgt. Det samlede resultat af undersøgelsen forventes at foreligge medio A-kassernes elektroniske kontrol ved udtræk i Indkomstregisteret 2012 A-kasserne har fra og med 2011 gennemført systematisk kontrol med udbetalinger af ydelser ved brug af Indkomstregisteret jf. lov om arbejdsløshedsforsikring 90 b. Styrelsens overvågning af a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret viser, at kontrollen overordnet fungerer tilfredsstillende. Der dog fortsat muligheder for at optimere og videreudvikle kontrollen, herunder at anvende registret i forbyggende øjemed. A-kassernes kontrol retter sig mod medlemmer, som under de løbende udbetalinger af ydelser ikke oplyser korrekt om løn og arbejdstimer. Da kontrollen alene retter sig mod lønmodtagere, har styrelsen fokus på udvikling af metoder, der muliggør inddragelse af oplysninger om selvstændig virksomhed. Styrelsen har i 2012 iværksat validering af, om a-kassernes udtræk var korrekte ud fra de fastsatte retningslinjer for Styrelsen har udtaget 4 a-kasser til nærmere vurdering af, om deres kontrol har fulgt de udsendte retningslinjer Status for a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret i 2012 Styrelsen fremlagde i Status fra Tilsynsafdelingen, 1. halvår 2012, punkt , Status for a- kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret for Det fremgik af denne status bl.a., at a-kasserne samlet traf afgørelse om tilbagebetaling i ca sager pr. kvartal, og at det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb var reduceret væsentligt i løbet af Den samlede effekt af kontrollen i 2011 forventes at være ca. 100 mio. kr. Dette tal er opgjort som summen af faktiske forventede tilbagebetalinger og sparede dagpengeudbetalinger som følge af karantænetimer. Den endelige afrapportering for 2011 forventes at foreligge medio 2013, og forventes ikke at afvige væsentligt fra de tidligere resultater Politianmeldelser Under henvisning til 87, stk. 6 i lov om arbejdsløshedsforsikring nr. 642 af 22. juni 2012 og 8 i bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse nr. 692 af 23. juni 2011 fremsender a-kassen anmeldelser til politiet, hvor et medlem har gjort sig skyldig i svig og beløbet overstiger 25 gange den maksimale dagpengesats, eller medlemmet har gjort sig skyldig i komplot eller dokumentfalsk. De centrale nøgletal fra rigspolitiet over anmeldelser og sigtelser i perioden viser, at antallet af sigtelser for bedrageri mod arbejdsløshedskasser i perioden ikke oversteg 177 sigtelser på årsplan. I 2012 er antallet af anmeldelser steget til mere end det dobbelte. Der er TILSYN

16 foretaget i alt 467 anmeldelser i Stigningen ses som et resultat af a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret Afrapportering via Defgo.net fra 2013 Afrapportering af a-kassernes kontrol ved brug af Indkomstregisteret sker fra 2013 via Defgo.net, som er et online spørgeværktøj. Afrapportering via Defgo.net giver styrelsen mulighed for en bred overvågning af såvel den enkelte a-kasses afrapportering som a-kassernes samlede afrapportering. Overgangen til afrapportering via Defgo.net forventes at lette a-kassernes administration i forbindelse med afrapporteringen A-kassernes elektroniske kontrol ved brug af data fra FerieKonto Udbetaling af feriegodtgørelse fra FerieKonto sker digitalt fra 1. maj A-kasser har fra den 1. maj 2012 fået adgang til oplysninger fra FerieKonto via en elektronisk adgang, som FerieKonto stiller til rådighed jf. lov om arbejdsløshedsforsikring 90 c. A-kasserne har pligt til at anvende den elektroniske adgang. Styrelsen har udsendt retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af data fra FerieKonto (Skrivelse nr af 20. december 2011). A-kasserne afrapporterer effekten af kontrollen kvartalvis for 1. halvår 2012, og fortsætter herefter med halvårlige afrapporteringer fra 0. juni Den endelige afrapportering for 1. halvår 2012 foreligger medio 2013, men den foreløbige status indikerer, at der er sket fejludbetalinger i 1. halvår 2012, med et samlet tilbagebetalingsbeløb på 1 1,5 mio. kr. Hertil kommer den økonomiske effekt af pålagte karantæner, hvoraf størsteparten er karantæner for uagtsomhed. I mere end 100 tilfælde har medlemmet oplyst, at medlemmet alligevel ikke har afholdt ferie. I disse sager har a-kassen meddelt Beskæftigelsesministeriets Feriekontor (6. kontor i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering), at dobbeltforsørgelsen skyldtes fejludbetaling hos FerieKonto og medlemmet har afholdt ferien på et andet angivet tidspunkt. Styrelsen forudsatte i retningslinjerne, at a-kasserne senest den 30. juni 2012 kunne foretage belægning af ydelseskort på grundlag af indhentede data fra FerieKonto. A-kassernes foreløbige afrapportering for 1. halvår 2012 viser, at ca. 1/3 af a-kasserne foretog belægning af ydelseskort i 2. kvartal 2012 med data fra FerieKonto. Styrelsen forventer, at antallet af tilbagebetalingssager vil reduceres i takt med, at a-kasserne foretager belægning af ydelseskortene på grundlag af de indhentede data fra FerieKonto. Styrelsen forventer derfor ikke, at a-kasserne skal afrapportere effekten af kontrollen efter den 30. juni Tilbagebetaling fra medlemmerne Når en a-kasse har truffet afgørelse om en tilbagebetaling, indberettes beløb til styrelsen med angivelse af, om der er tale om et svigskrav eller uagtsomhedskrav. Disse tilbagebetalinger kan opstå enten som en følge af a-kassernes egen kontrol, f.eks. gennem Indkomstregistret, eller som følge af styrelsens tilsyn, f.eks. skatteregisterundersøgelser eller myndighedssamarbejde. Det samlede indberettede beløb vedrørende svigskrav var i 2011 ca. 16 mio.kr. og i 2012 var det steget til ca. 30,5 mio.kr. Denne stigning var forventelig som følge af a-kassernes systematiske medlemskontrol ved hjælp af Indkomstregisteret. TILSYN

17 Indberettede beløb vedrørende uagtsomhedskrav var i 2011 på 132 mio. kr. og i 2012 til 130 mio. kr. Det bemærkes, at de opgjorte beløb ikke er udtryk for de reelle fejludbetalinger, men viser alene de fejl som er fundet og opgjort. Der er ikke analyser eller opgørelser, der viser omfanget af det faktiske fejlniveau. Styrelsen vil fortsætte med at følge a-kassernes indberetning af tilbagebetalingskrav og bl.a. være opmærksomme på a-kasser, hvor opgørelser afviger markant fra andre/sammenlignelige a-kasser, fx med hensyn til størrelse af svigskrav eller fordelingen mellem svig og uagtsomhed. Markante afvigelser vil kunne følges op af undersøgelser i de pågældende a-kasser Fairplay Som en del af Fairplayindsatsen, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen samarbejder med bl.a. SKAT, kommunerne, politiet og fødevaremyndighederne, foretages uanmeldte kontrolbesøg i udvalgte virksomheder. Styrelsens del af den fælles opgave er at kontrollere, om ledige arbejder samtidig med, at de modtager ydelser fra a-kasserne. Kontrolbesøgene sker dels som koordinerede landsdækkende aktioner, dels som følge af anmeldelser eller opfølgning på tidligere besøg, f.eks. kontrol af logbog. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2012 modtaget materiale fra kontrolbesøg i 705 virksomheder. Styrelsen har deltaget i en del af kontrollerne i 1. halvår 2012, men deltager ikke længere i de udgående kontrolaktioner personer er kontrolleret for, om de modtager ydelser fra a- kasserne. Der er indberettet 76 helt eller delvist ledige til straksaktivering og der er oprettet 99 sager, hvor der har været mistanke om uberettiget udbetaling af ydelser. Der er i perioden afsluttet 45 sager, som er oprettet i 2012 eller tidligere og som har resulteret i et samlet tilbagebetalingsbeløb på ca kr. Der er desuden i starten af 2013 indberettet ca. 30 sager til a-kasserne i forbindelse med kædesvig, hvor a-kassemedlemmer har arbejdet sort i flere år samtidig med modtagelse af dagpenge Lufthavnstilsynet Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører stikprøvekontroller ved borgerens indrejse til Danmark. Jf. 91b i lov om arbejdsløshedsforsikring. Formålet med lufthavnstilsynet er at forhindre og forebygge, at der bliver udbetalt forsørgelsesydelser af en a-kasse eller en kommune til borgere, der ikke har ret til ydelserne, fordi de har opholdt sig i udlandet i en periode. Tilsynet er dermed knyttet op på den konkrete forpligtelse om, at man skal opholde sig og stå til rådighed på arbejdsmarkedet i Danmark for at kunne modtage forsørgelsesydelser. Når der i forbindelse med et tilsyn opstår formodning om en fejludbetaling, er det borgerens a-kasse eller den kommune, som har udbetalt ydelsen, der træffer afgørelse om retten til ydelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i samarbejde med SKAT udført 11 aktioner i Der er i den forbindelse oprettet 110 sager. Styrelsen modtager herudover indberetninger fra SKAT, når de i deres sædvanlige arbejde støder på ydelsesmodtagere, der har været udrejst, og der er en formodning for, at de har modtaget ydelser med urette. Løbende er der i 2012 kommet 438 indberetninger fra SKAT. TILSYN

18 Lufthavnstilsynet har afsluttet 502 på nuværende tidspunkt. Disse sager viser tilbagebetalingsbeløb i hver 2. sag og et samlet tilbagebetalingsbeløb på ca. 4 mio. kr. Det giver i gennemsnit ca kr. pr. sag. Hertil kommer pålagte karantænetimer i dagpengesager og nedsættelse af kontanthjælpen som følge af borgerens uagtsomhed og svig i forbindelse med den uretmæssige udbetaling Digitaliseringsstyrelsens analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , igangsatte Digitaliseringsstyrelsen i marts 2012 en analyse af potentialerne forbundet med en styrket indsats mod uberettigede udbetalinger af sociale ydelser. Analysen påpeger, at der er behov for mere tværgående nationale indsatser. Der vurderes således fremadrettet at være behov for en mere helhedsorienteret og nationalt forankret indsats, fordi ministerierne i stor udstrækning efterspørger de samme digitale løsninger, til brug for en mere effektiv og sikker administration af udbetalingen af sociale ydelser. Resultaterne af den første analyse, kan læses i Deloittes rapport fra efteråret : På baggrund af rapporten, blev der i november 2012 nedsat en styregruppe i regi af Digitaliseringsstyrelsen. I styregruppen sidder repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Justitsministeriet, SKAT, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udbetaling Danmark og Kommunernes Landsforening. Målet med arbejdet er, at den fællesoffentlige indsats mod socialt snyd og fejludbetalinger skal forbedres. Den nuværende indsats sikrer ikke i tilstrækkeligt omfang en korrekt udbetaling af sociale ydelser. Det skyldes bl.a. i høj grad, at den digitale understøttelse af sagsbehandlingen og kontrolindsatsen ikke er god nok. Det er derfor vigtigt at øge fokus på at sikre, at sociale ydelser udbetales korrekt første gang, ved at samkøre alle relevante data. På den måde kan den efterfølgende kontrol reduceres mest muligt. Det er også den tilgang som Arbejdsmarkedsstyrelsen anvender i forhold til egen tilsynsstrategi. Styregruppen skal sikre, at der gennemføres en analyse med fokus på tekniske, organisatoriske og juridiske forudsætninger for en mere effektiv indsats mod snyd og fejludbetalinger. Analysen vil fokusere på tre faser: den indledende vurdering af en ydelsesansøgning den løbende sagsbehandling og opfølgning efter ydelsen er tildelt borgeren opfølgende kontrolforanstaltninger ved mistanke om uregelmæssigheder Der er udvalgt 5 områder som analysen primært skal have fokus på: 1) Plan for mere effektiv håndtering af løbende ændringer i borgernes forhold, eksempelvis en bedre udnyttelse af alle de advis som kommunerne modtager. 2) Plan for etablering af mere effektiv udsøgning af kontrolsager, eksempelvis it-understøttet udvælgelse og registersamkøring. 1 Rapporten findes på følgende link: yse%20af%20socialt%20snyd%20og%20fejludbetalinger_samlet_ny.ashx TILSYN

19 3) Plan for realisering af mere effektiv anvendelse af Indkomstregistret i sagsbehandlingen, eksempelvis systemer der automatisk foretager opslag i Indkomstregistret ved ansøgning om ydelser. 4) Plan for bedre adgang til aktuelle formueoplysninger, eksempelvis at oplysninger indhentet af en myndighed, kan anvendes af andre myndigheder. 5) Plan for mere effektiv opdatering og kontrol af ægteskabs- og bopælsdata, eksempelvis ved at forenkle lovgivningen. På beskæftigelsesministeriets område, er det primært ydelserne: Sygedagpenge, kontanthjælp og barselsdagpenge der indgår i undersøgelsen. Revalideringsydelse, fleksydelse og ledighedsydelse vil dog ligeledes indgå. Styregruppens arbejde forventes afsluttet i foråret TILSYN

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 2013

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 269 Offentligt S T Y R E L S E N F O R A R B E J D S M A R K E D O G R E K R U T T E R I N G Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner

Status for tilsyn med a-kasser og kommuner Status for tilsyn med a-kasser og kommuner 2014 Indhold Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Tilsyn med a-kassernes administration... 6 2.1. Kontaktgruppe- og turnusmøder - Dialogbaseret tilsyn... 6 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave,

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 37 Offentligt S T Y R E L S E N F O R A R B E J D S M A R K E D O G R E K R U T T E R I N G Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN 978-87-91674-17-4 Arbejdsdirektoratet September 2008 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENFATNING... 2 KAPITEL 2 BENCHMARKING

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Det kommunale rådighedstilsyn 2010

Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 1 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 En undersøgelse af 37 kommuners administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN 978-87-91674--29-7 Arbejdsdirektoratet Juli 2009 Kapitel 1. Indledning Rapporten beskriver Arbejdsdirektoratets undersøgelse af de rådighedsvurderinger,

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser Udkast 26.5.2016 Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser I bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser er der fastsat regler om kravene

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere