SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen

2 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Indsatser i Udarbejdelse af skriftlige forretningsgange på kontrolområdet...3 Dialogmøder med organisationen...3 Anmeldelser og henvendelser...4 Uanmeldte virksomhedskontroller...4 Projekter...5 Hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere....5 Borgere der er CPR-registreret uden fast bopæl....5 Samarbejdet internt i organisationen....6 Det eksterne samarbejde....6 Erfa....6 Dialogportalen....7 Kontrol Forum...7 Samarbejdet med Udbetaling Danmark....7 Politiet...7 SKAT....7 Opfyldelse af de økonomiske mål for kontrolindsatsen Indsatser i Økonomiaftalen Samarbejdsaftale mellem KL og Udbetaling Danmark....9 Anmeldelser og projekter...9 Fuldtidssygemeldte selvstændige i enkeltmandsvirksomheder...9 Kontanthjælpsmodtagere med en lille arbejdsindtægt...9 Samarbejdet med Udbetaling Danmark /arbejdet med brugergrænsefladen...10 Tværfagligt samarbejde med pladsanvisningen...10 Ændring i statsrefusionsregler

3 Indledning I august 2014 udarbejdede Borgerservice en statusrapport over kontrolarbejdet for i Solrød Kommune. Formålet med rapporten var dels at beskrive, hvilke indsatser der var arbejdet med, og hvilke resultater der var opnået, men også at give en anbefaling til, hvordan Kommunen fremadrettet kan arbejde mere kontinuerligt og effektivt med forebyggelse af socialt bedrageri. På baggrund af rapportens indhold og anbefaling om at intensivere kontrolindsatsen, blev området fra 1. januar 2015 opnormeret med en stilling på 35 timer, i en to årig periode. Efter to år evalueres effekten af indsatsen med henblik på en eventuel forlængelse eller fast normering på området. Opnormering kontrolindsats Opnormering kontrolindsats 35 timer Økonomiske fripladser Sygedagpenge Boligsikring Kontanthjælp Samlet udgiftsændring Kontrolgruppen skal være med til at forebygge socialt bedrageri og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt, så det sikres, at sociale ydelser i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag. Det vil sige, at borgeren får de ydelser de er berettiget til hverken mere eller mindre. Opgaven løses i tæt samarbejde med kollegaerne på tværs af organisationens faggrupper. Indsatser i 2015 Som opstart på Kontrolgruppens arbejde, blev der udarbejdet en plan for kontrolindsatsen i I marts måned 2015 traf direktionen beslutning om, at der skulle arbejdes videre efter denne plan. Udarbejdelse af skriftlige forretningsgange på kontrolområdet Temarevision 2009 foreskriver blandt andet, at kommunerne skal redegøre for, i hvilket omfang, de har etableret procedurer til, at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Kontrolgruppen har efterlevet dette, ved udarbejdelse af administrative retningslinjer, inkl. procedurer for ad hoc uanmeldte virksomhedskontroller, samt relevant informationsmateriale for arbejdet med kontrolindsatsen i Solrød Kommune. I Solrød Kommunes revisionsberetning for 2013, blev det blandt andet anbefalet, at der udarbejdes en årlig rapport over de opgaver, som Kontrolgruppen har arbejdet med det forgangne år og hvilke initiativer og projekter, der er i fokus det efterfølgende år. Rapporten bør også indeholde en statusopgørelse over det antal kontrolsager, der er arbejdet med samt en økonomisk oversigt over det provenu, der er opnået ved kontrolindsatsen. Dialogmøder med organisationen For at sikre at borgerne får en helhedsorienteret behandling af deres kontrolsag og at forebygge socialt bedrageri, er en af Kontrolgruppens vigtigste opgaver have et godt og tæt samarbejde med de enkelte faggrupper i organisationen. 3

4 Erfaringen viser, at styrken ved at udnytte hinandens faglighed, giver en bedre forståelse for hinandens arbejdsområder, en bedre dialog omkring løsning af sagen og i sidste ende en korrekt velbelyst afgørelse af borgerens kontrolsag. Kontrolgruppen har holdt dialogmøder med de enkelte teams i Jobs- og Socialcentret i marts / juni måned Formål med møderne: At sikre forventningsafstemning set i forhold til, hvornår en sag er en kontrolsag, og hvornår det er almindelig sagsopfølgning Drøftelser af samarbejdsformen for at sikre forståelse for hinandens arbejdsopgaver At give indblik i Kontrolgruppens arbejde Drøftelse af hvordan vi sikrer, at formalia er overholdt, så kommunens afgørelser ikke tabes i Ankesystemet? Faglig sparring Hvornår giver en oplysning anledning til undring Drøftelse af fælles ansvar for, at der sker en helhedsorienteret og korrekt sagsbehandling, så borgeren får de sociale ydelser de er berettiget til, hverken mere eller mindre. Kontrolgruppen vil i 2016 holde dialogmøder med Visitationen, Børn og Unge samt Skole og Dagtilbud. Anmeldelser og henvendelser I 2015 har Kontrolgruppen modtaget 91 anmeldelser eller henvendelser vedrørende mistanke om socialt bedrageri. Heraf var 34 interne, 57 eksterne fra, Udbetaling Danmark, borgere, andre kommuner, Skat eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering / Lufthavnstilsynet mf. Anmeldelserne fordeler sig således: 38 sager om økonomisk fripladstilskud til enlige forsørger, 6 sager om sygedagpenge, 18 sager om kontanthjælp/sort arbejde, 1 sag om flexjob/plejevederlag og resten er CPR sager, sags oplysning for Udbetaling Danmark eller anmeldelser, der ikke omhandler kommunale sociale ydelser, og derfor er sendt videre til relevante myndigheder. På nuværende tidspunkt er der 19 aktive sager og 9 nye anmeldelser, der venter på at blive behandlet. De enkelte sager indeholder i nogle tilfælde en økonomisk besparelse inden for flere ydelsesområder. Fx kan en kommunal sag om standsning af økonomisk fripladstilskud også munde ud i en økonomisk besparelse på Udbetaling Danmarks ydelsesområder, som for eksempel boligstøtte eller børnetilskud. Er der tale om stop af boligstøtte vil det eksempelvis indbringe Solrød Kommune et økonomisk provenu på 50 % af den besparelse som Udbetaling Danmark opnår i sagen. Udover at behandle anmeldelser er Kontrolgruppen også forpligtet til at forestå sagsoplysning på Udbetaling Danmarks ydelsesområder, oplysninger som de ikke selv kan fremskaffe, da de ikke har lovhjemmel til at indkalde borgeren til en personlig samtale. Uanmeldte virksomhedskontroller Retssikkerhedslovens bestemmelser giver Kontrolgruppen mulighed for at foretage uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder beliggende i Solrød Kommune. Uanmeldte virksomhedskontroller kan også foretages i andre kommuner efter tilsagn fra den konkrete kommune. I 2015 har Kontrolgruppen været på 3 uanmeldte kontrolbesøg, som en del af undersøgelsen af en kontrolsag. 4

5 Projekter Hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere Dette projekt blev igangsat, da erfaringen fra andre kommuner viser, at en del borgere modtager disse ydelser uberettiget, hvilket muligvis også kunne være tilfældet her i Kommunen. En del af de anmeldelser Kontrolgruppen har modtaget, omhandler netop retten til sociale ydelser som enlig forsørger. Projektet har medvirket til at belyse, om Solrød Kommunens enlige forsørgere får udbetalt økonomisk fripladstilskud på et korrekt grundlag. Proces for projektet blev drøftet med Pladsanvisningen inden opstart, for at få deres faglige input og bidrag med de oplysninger, Kontrolgruppen havde brug for i opstartsfasen. I marts 2015 modtog alle kommunens 276 enlige forsørgere et standardbrev vedhæftet en erklæring, hvor den enkelte borger skulle tilkendegive, om de fortsat var enlige forsørgere. Borgerne blev oplyst om muligheden for at kontakte Kontrolgruppen for råd og vejledning omkring enlig begrebet. De 67 borgere, der ikke reagerede på det første brev, modtog et rykkerbrev / partshøring, med en ny frist for indsendelse af erklæringen, og en orientering om, at Solrød Kommune påtænkte at stoppe det økonomiske fripladstilskud, såfremt erklæringen ikke blev indsendt inden for fristen. Der blev sendt afgørelse om ophør af økonomisk fripladstilskud ud til de 17 borgere, der fortsat ikke have tilkendegivet deres status som enlig forsørger. Ved gennemgang af erklæringerne, var der i alt 20 personer, der tilkendegav, at de ikke længere var enlige forsørgere, med virkning fra en given dato, hvilket bevirkede at deres økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger stoppede. Projektet har også givet anledning til, at undersøge 15 sager nærmere, dels ud fra modtagne anmeldelser, men også ud kriterier som samlivsstatus eller enlige mødre med nyfødte børn. Projektet har været med til at styrke samarbejdet omkring fælles sager og givet en god forståelse for hinandens arbejdsopgaver. Solrød Kommunes økonomiske provenu af dette projekt udgør kr., inkl. tilbagebetalingskrav til personer, der har modtaget denne ydelse uberettiget. En af afgørelserne om tilbagebetalingskrav har været i Ankestyrelsen, der efterfølgende har givet Solrød Kommune medhold i den trufne afgørelse. Relevante oplysninger er videregivet til Udbetaling Danmark, til brug for deres sagsbehandling i forhold til ydelser som børnetilskud og boligstøtte. Der har været interesse for projektet fra andre kontrolgrupper, relevant materiale, gode råd og opmærksomhedspunkter er videregivet til disse kontrolgrupper. Borgere der er CPR-registreret uden fast bopæl Folkeregistret skal sikre, at Kommunens borgere er korrekt bopælsregistreret. Borgerne skal være bopælsregistreret, der hvor de opholder sig, sover og har deres ejendele. Borgere, der ingen bopæl har, skal som udgangspunkt bopælsregistreres på den adresse, der er deres faste opholdssted. Loven foreskriver også, at Kommunen løbende har pligt til at følge op på, om der kan fastsættes en bopælsadresse eller et fast opholdssted for de personer, der står registreret uden fast bopæl. 5

6 Folkeregistret og Kontrolgruppen har i tæt samarbejde undersøgt muligheden for at få de 17 personer, der ved årets begyndelse var registreret uden fast bopæl, på et fast opholdssted eller bopælsadresse. Dels for overholdelse af CPR loven, men også for at undersøge om sociale ydelser, som fx kontanthjælp udbetales på et korrekt grundlag, da man skal have ophold i kommunen for ar være berettiget til sociale ydelser. I den forbindelse er det også undersøgt om en eventuel anden part modtog sociale ydelser som enlig forsørger på et korrekt grundlag. Efter indhentning af relevante oplysninger som postadresseforhold, E-indkomstoplysninger m.m., blev der sendt et brev til målgruppen med anmodning om snarest at blive bopælsregistreret, der hvor de opholder sig eller at kontakte Folkeregistret for en afklaring af deres bopælsforhold. Resultatet af projektet er, at der nu kun er 2 personer tilbage, hvor det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at klarlægge et fast opholdssted. Kontanthjælpen er stoppet i 2 af sagerne, da de ikke havde ophold i Solrød Kommune og 1 person er blevet samlevende, så sociale ydelser i form af enlig ydelser til den anden part er stoppet. De øvrige personer har fået en bolig, eller er blevet samlevende med en person uden for kommunegrænsen. Nogle få personer uden indtægt er blevet bopælsregistreret som forsvundet. Projektet har givet anledning til at udarbejde nogle nye procedurer i forbindelse med borgers anmodning om at blive bopælsregistreret uden fast bopæl. Til brug for behandling af deres anmodning, skal relevante spørgsmål besvares inden bopælsregistreringen kan finde sted. Er borgeren på kontanthjælp, skal der afleveres en udfyldt og underskrevet opholdsliste til Job- og Socialcentret en gang om ugen. Af opholdslisten skal det for hver enkelt dag fremgå, på hvilken adresse og hos hvem borgeren har sovet. Først herefter frigives kontanthjælpen til udbetaling. I nogle tilfælde er der truffet afgørelse om ugevis udbetaling af kontanthjælp. Folkeregistret foretager efterfølgende opfølgning, men henblik på vurdering af, om borgeren kan bopælsregistreres på et konkret fast opholdssted. Det er erfaringen, at nogle borgere ikke ønsker at give oplysninger til brug for behandling af deres anmodning om bopælsregistrering uden fast bopæl, men at de giver udtryk for, at de så nok skal finde et sted at bo. Samarbejdet internt i organisationen Kontrolgruppen har et godt og udbytterigt samarbejde med de enkelte afdelinger i organisationen. Der udveksles relevante oplysninger og konkrete sager drøftes på en god og konstruktiv måde. Det gode samarbejde ses blandt andet ved, at sagsbehandlere fra fagafdelinger og medarbejder fra Kontrolgruppen holder fælles møder m. borgeren, såfremt borgeren får udbetalt sociale ydelser. De bidrager med hver deres faglige kompetencer i forhold til behandling af sagen og kan derfor supplere hinanden under samtalen med borgeren. Med henblik på, at opretholde og styrke det gode samarbejde, er der oprettet en fane på Solnettet der hedder: socialt bedrageri. Her er relevante vejledninger til brug på tværs af organisationen samt andet relevant materiale fra Kontrolgruppen. Det er blandt andet Kontrolgruppens plan for arbejdet i 2015, KL s vejledning til kommunale kontrolmedarbejdere, Social- og Integrationsministeriets enlige pjecer og KL s vejledning om effektiv behandling og udsøgning af adviser. En medarbejderrettet pjece og Kontrolgruppens årsrapport 2015, vil også blive lagt på denne fane. Det eksterne samarbejde Erfa Kontrolgruppen er med i erfa-samarbejdet med de øvrige kontrolgrupper i region Sjælland. Der holdes 2 årlige møder, og de holdes på skift i kommunerne. Dagsordenen indeholder faste punkter som ny lovgivning/principafgørelser, udveksling af ideer til projekter mf., oplæg ved foredragsholder eller 6

7 planlagt virksomhedsbesøg forekommer også. Således besøgte kontrolgrupperne i 2015 Retten i Nykøbing Falster. Dialogportalen På KLs hjemmeside er et lukket informations- og debat forum, hvor kontrolmedarbejdere på tværs af landet kan vidensdele. Kontrol Forum KL har etableret et netværk, der har til formål at styrke kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark. Det er planen, at der holdes 2-3 møder årligt. Første møde blev holdt i december 2015, hvor indholdet blandt andet var, Økonomiaftalen 2016s nye krav til dokumentation af kontrolindsatsen Effektmåling, kommunal erfaring - Erfaringsudveksling, det gode samarbejde mf. Her er der også etableret et lukket informations- og debat forum på Dialogportalen, udelukkende for medlemmer af netværket. Solrød Kommunes Kontrolgruppe er tilmeldt dette netværk. Samarbejdet med Udbetaling Danmark I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2015 er der blevet etableret en ny dataenhed i Udbetaling Danmark. Formålet med Dataenheden er i samarbejde med kommunerne at sikre bedre data, øget registersamkøring og styrke samarbejdet om kontrol med sociale ydelser både i kommunerne og i Udbetaling Danmark. Dataenheden blev sat i pilotdrift den 1. maj Primo november 215 blev kommunerne præsenteret for Dataenheds nye brugergrænseflade, der gør det muligt at bestille sager på baggrund af registersamkøring ud fra fastsatte kriterier. Det nye system sammenkører data fra offentlige registre over modtagere af kommunale ydelser til brug for kontrolgruppernes undersøgelse af, om der er tale om fejludbetalinger eller muligt socialt bedrageri. For at sikre et tættere samarbejde og en mere direkte dialog, har Udbetaling Danmark som noget nyt indført, at hver kommune er tilknyttet en fast kontaktperson fra Udbetaling Danmark. Der holdes 2 årlige møder med denne kommune kontaktperson. Politiet Kontrolgruppen deltager i samarbejdet med Midt- og Vestsjællands politi. Der holdes møder med kommunerne 1 gang årligt i Roskilde. På sidste møde blev der drøftet emner som, hvornår og hvordan en social bedragerisag sendes til behandling i politiet, det daglige samarbejde, udveksling af relevante oplysninger m.m. Politiet giver udtryk for, at de er interesserede i at få skabt et netværk til kommunernes kontrolgrupper til fælles gavn. SKAT En gang årligt deltager Kontrolgruppen i kontaktudvalgsmøde i SKAT. På sidste møde blev kommunernes kontrolgrupper orienteret om, hvilke fokusområder den fælles myndighedsindsats i SKAT havde for 2015, som er pålæg af logbog mf. Samarbejdet er på nuværende tidspunkt minimalt. 7

8 Opfyldelse af de økonomiske mål for kontrolindsatsen 2015 Kontrolsager, der afsluttes med en afgørelse om standsning af udbetaling af sociale ydelser, medfører en fremadrettet økonomisk besparelse. Denne besparelse opgøres over en 12 måneders periode, hvilket er den metode, der også anvendes i andre kommuner og i Udbetaling Danmark. Udover den fremadrettede besparelse kan der i nogle af sagerne også være tale om et tilbagebetalingskrav, der strækker sig over flere år bagud. For at kunne vurdere den økonomiske effekt af kontrolindsatsen, opgøres den fremadrettede besparelse og tilbagebetalingskravet i det kalenderår, hvor afgørelsen er truffet, så det sikres, at besparelsen ikke medregnes i 2 kalenderår. Kontrolgruppens indsats har i 2015 på de kommunale ydelsesområder givet et samlet økonomisk provenu på kr., hvoraf den kommunale andel udgør kr. Social ydelse: Projekt enlig forsørger: Anmeldelser: Refusions %: Kommunal andel af besparelsen Økonomisk friplads til enlig forsørger % Økonomisk friplads til enlig forsørger % Kontanthjælp % Kontanthjælp % Sygedagpenge % 0 Besparelse i alt Som det fremgår af skemaet, har Kontrolgruppen opnået et dobbelt så stort økonomisk provenu på økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere end forudsat. Økonomisk friplads er en 100 % kommunal udgift. Det økonomiske provenu på kontanthjælpsområdet ligger også væsentligt over den forudsatte forventede besparelse. Helhedsorienteret kontrol i Udbetaling Danmark har i 2015 opnået nedenstående økonomisk provenu på deres ydelsesområder. Opgørelsen omhandler udelukkende sager fra Solrød Kommune og resultatet er opnået i tæt samarbejde med Kommunes Kontrolgruppe. Den kommunale økonomiske andel af provenuet udgør 50 % af boligstøtten og 35 % af førtidspensionen, hvilket giver et provenu på i alt kr. Det samlede kommunale økonomiske provenu af Solrød Kommunes kontrolindsats udgør dermed i alt kr. Udbetaling Danmark ydelser stop/nedregulering tilbagebetalingskrav Samlet værdi Boligstøtte Børne- og ungeydelse Børnetilskud Folkepension Førtidspension Besparelse i alt

9 Indsatser i 2016 Økonomiaftalen 2016 Kontrolgruppens arbejde i 2016 vil i nogen grad være præget af de initiativer, der igangsættes med afsæt i Økonomiaftalen 2016 imellem Regeringen og KL. Der er enighed om at fremme arbejdet med at understøtte mere korrekte udbetalinger og effektive arbejdsgange. Dette bevirker, at der skal igangsættes halvårlige effektmålinger af kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling (kontroltrin 3), der kan indikere udvikling i myndighedernes arbejde med at kontrollere for fejludbetalinger og socialt snyd. Data skal indrapporteres første gang primo Primo 2016 skal kommunerne også udvikle indikatorer og igangsætte effektmåling, på kontroltrin 1 og 2 (ansøgnings- og opfølgningsfasen). Samarbejdsaftale mellem Kl og Udbetaling Danmark I december 2015 blev der indgået en samarbejdsaftalen indgået i mellem KL og Udbetaling Danmark, der har til formål at fastlægge rammerne for samarbejdet og fordelingen af ansvaret mellem kommunerne og Den fælles Dataenhed. Dette er i forhold til arbejdet og afrapportering ved brug af Brugergrænsefladen. Kommunerne er ligeledes forpligtiget til at deltage i 2 årlige kampagner, hvoraf den ene er målrettet kontrolindsatsen, og den anden er en informationskampagne. Kommunerne skal afrapportere resultatet af begge kampagner. Dataenheden beslutter i samarbejde med 16 udvalgte kommuner, hvilke kampagner der skal være i Ultimo marts informeres kommunerne om tidsplan m.m. Anmeldelser og projekter Udover at behandle de anmeldelser og henvendelser som Kontrolgruppen løbende modtager, og forestå sagsoplysning for Udbetaling Danmark, er det også planen at gennemføre to projekter. Fuldtidssygemeldte selvstændige i enkeltmandsvirksomheder Dette projekt er valgt for at synliggøre om sygedagpenge til selvstændige i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag. Erfaringen fra andre kommuner viser, at der er et stort behov for at lave uanmeldte virksomhedskontroller af denne målgruppe, der også har givet dem et økonomisk provenu. Projektet er også valgt for at efterleve målsætningen om, at reducere udgiften til sygedagpenge med kr. i Inden opstart af projektet drøftes tanker og ideer med sygedagpengeteamet, rollefordeling m.m. aftales. Et tæt samarbejde med sygedagpengeteamet er altafgørende for succes, da borgerens situation kan ændre sig fra dag til dag i form af raskmelding eller sygemelding. Som udgangspunkt vil Kontrolgruppen køre på uanmeldte virksomhedskontroller i flere perioder hen over hele året. Nogle kontrolbesøg foretages i sommerferie perioden og andre prioriteres efter, hvilke brancher der ikke har højsæson på det tidspunkt, hvor den selvstændige er fuldtidssygemeldt. Kontanthjælpsmodtagere med en lille arbejdsindtægt Erfaringen fra nogle kontrolsager i 2015 viser, at det vil være relevant at se på den gruppe borgere, der modtager kontanthjælp og samtidig har en lille arbejdsindtægt ved siden af. Dette er for at undersøge, om de muligvis arbejder flere timer end oplyst til Job- og Socialcentret og dermed ikke er berettiget til den kontanthjælp, de modtager. I løbet af året vurderes det, om der er ressourcer til at inddrage hele målgruppen, eller om det kun er muligt at undersøge få personer, dette vil afhænge af omfanget af Kontrolgruppens øvrige opgaver i

10 Samarbejdet med Udbetaling Danmark /arbejdet med brugergrænsefladen Det gode daglige samarbejde omkring sagsoplysning og udveksling af oplysninger optimeres løbende i form af en god dialog imellem Kontrolgruppen og Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har etableret en enhed, der udelukkende beskæftiger sig med udenlandssager. Kommunerne kan henvende sig til denne enhed og bede om hjælp med sagsoplysning. Dette kan eksempelvis være i tilfælde af, at der er en formodning om, at en ægtefælle til en borger på sociale ydelser, har værdier i form af fast ejendom, eller andre økonomiske aktiviteter i udlandet. Kontrolgruppen vil også arbejde med den nye brugergrænseflade, som gør det muligt at lave nogle lister ved hjælp af registersamkøring. Personerne på denne liste undersøges nærmere med henblik på at sikre, at der ikke er tale om fejludbetaling eller socialt bedrageri. Tværfagligt samarbejde med pladsanvisningen Pr 1. januar 2016 er opgaven med bevilling af økonomisk fripladstilskud organisatorisk placeret i Borgerservice. Det giver bedre mulighed for, at Kontrolgruppen med erfaringer fra projekt økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere, i det daglige kan være en god sparringspartner i ansøgnings- og opfølgningsfasen. Med afsæt i Økonomiaftalen for 2016, skal Kontrolgruppen med virkning fra 1. januar 2016 foretage effektmåling af sin indsats på kontrolområdet, der lægges også op til, at ydelsesområder som for eksempel fripladsområdet skal udvikle indikatorer og igangsætte effektmåling i ansøgnings- og opfølgningsfasen. I dette arbejde er der mulighed for at inddrage Kontrolgruppen, da et tværfagligt samarbejde alt andet lige vil give et bedre resultat. Det giver også mulighed for, at Kontrolgruppen kan bidrage med undersøgelse af nogle sager, som kræver mere end en almindelig kontrol inden udbetaling af økonomisk fripladstilskud. På denne måde kan det sikres, at borgeren får de ydelser de er berettiget til - hverken mere eller mindre. Ligesom indsatsen vil haven præventiv effekt. Ændring i statsrefusionsregler Forudsætningen for opfyldelsen af den økonomiske målsætning for Kontrolgruppens arbejde blev fastsat ultimo 2014, i forbindelse med vedtagelse af etablering af en kontrolgruppe i en 2 årig periode. Kommunernes hjemtagelse af statsrefusion er ændret med virkning fra 4. januar 2016, hvor Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne trådte i kraft. Der indføres en trappemodel, hvor statsrefusionen er på 80 % i de første 4 uger, hvorefter den falder til 40 % i til og med 26. uge, herefter falder den til 30 % til og med uge 52 for til sidst at falde til 20 %. De sociale ydelser, der er omfattet af denne nye lov, er blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, løntilskud, integrationsydelser mfl. 10

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2016 Indhold Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Kampagner:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...6

Læs mere

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol VELKOMMEN Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol Marie Madsen Annie Bekke Kjær Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening Agenda Morgenmad, velkommen og dagens

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2015 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...7

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS)

Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS) Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS) Afrapportering til Økonomi Udvalget, Hørsholm Kommune. Til brug for ØU møde den 20.2.2014. Bilag 1. til dagsordenpunkt, Acadresag nr. 14/1943

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Borgerservice 22. februar 2016 Klik her for at angive tekst. Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 29. februar 216 Årsrapport 215 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam)

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2013 Indhold: 1. Sagsoverblik. 2. Økonomisk opgørelser over kontrolgruppens arbejde. 3. Udbetaling Danmark. 4. Ankestyrelsens vurdering af sager som omhandler samliv. 5. Målrettede

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2012 Helhedsorienteret Sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsresultat for 2012: Årsresultatet for 2012 er samlet Det fremkommer således: Fremadrettede besparelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på:

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på: Kontrolgruppens Oplæg til strategi og indsats Kontrolgruppen Skanderborg Kommune har siden januar 2010 haft en kontrolgruppe. Afdelingens opgave er ud fra de oplysninger, der er til rådighed at undersøge

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...5 Anmeldelser:...6 Oversendelse til politi:...7 Oversendelse til SKAT:...7 Oversendelse til

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ KL s vejledning om registrering af kontrolsager Social Kontrol Side 2 af 7 Skal sager, vi henlægger, medtages i registreringen? I skal medtage de

Læs mere

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2014 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Ny strategi s. 4 Kontroltrin 3 4. Indsatser i

Læs mere

Misbrug af sociale ydelser

Misbrug af sociale ydelser Misbrug af sociale ydelser Indhold Team Kontrol... 2 Samlet resultat:... 3 Specifikation af samlet resultat:... 4 Projekter:... 5 Anmeldelser:... 6 Oversendelse til politi:... 7 Oversendelse til SKAT:...

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager I forbindelse med at kommunerne skal til at registrere deres kontrolsager i KL s værktøj, er der kommet en række spørgsmål fra kommunerne. Da spørgsmålene

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 FAGLIG VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD Forord...2 Baggrund...2 Registreringsværktøjet...3

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS)

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser 1 Indledning: Kommunerne har ansvaret for at administrere langt de fleste af de sociale ydelser

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer Baggrund Efter CPR-lovens 6, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT Til Borgerrepræsentationen Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

EFFEKTMÅLING FAQ KL DECEMBER 2016 FAQ

EFFEKTMÅLING FAQ KL DECEMBER 2016 FAQ EFFEKTMÅLING FAQ KL DECEMBER 2016 FAQ EFFEKTMÅLING FAQ EFFEKTMÅLING Der har været en del spørgsmål til, hvordan sagerne skal registreres på sagstyper. Nogle sager er nemme at placere; andre dækker over

Læs mere

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015 Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed 27. marts 2015 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og omfang... 3 Governance... 4 Dataenhedens

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2016

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2016 KL JUNI 2017 EFFEKTMÅLING EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2016 2 Tabeloversigt 2016 Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Økonomisk Sekretariat Kontoret for Vækst og Beskæftigelse KL

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2015

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2015 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2015 Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat 2015 Sager fra det virkelige liv. Statistik

Læs mere

Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013

Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013 Til: Byrådet Den 4. Marts 2014 Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resume Kontrolindsatsen mod socialt snyd varetages

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. 1. januar til 31. juli 2011. Til. Beskæftigelsesforvaltningen. Den 11. august 2011. Baggrund

Notat. Aarhus Kommune. 1. januar til 31. juli 2011. Til. Beskæftigelsesforvaltningen. Den 11. august 2011. Baggrund Notat Emne Til Kopi til Statusrapport for for perioden Jesper Bork Aarhus Kommune Den 11. august 2011 Baggrund I budgetforliget 2010 blev det besluttet at styrke kontrolindsatsen i med 3-5 fuldtidsmedarbejdere

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Indhold 1 Indledning 2 2 Baggrund 3 2.1 Udført arbejde 3 3 Behandling af advis - resultat 4 3.1 Samlet krav om tilbagebetaling 5 4 Videre forløb 6 4.1 Anbefaling

Læs mere

Kontrolgruppen valgte i 2014, at have fokus på den fremadrettede præventive indsats til forebyggelse af socialt snyd og fejludbetalinger.

Kontrolgruppen valgte i 2014, at have fokus på den fremadrettede præventive indsats til forebyggelse af socialt snyd og fejludbetalinger. Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2014 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 27. marts 2015 Til: - J. nr.: 14/030908-3 Indledning Kontrolgruppen er organisatorisk placeret i Fællesforvaltningen,

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 FOR KONTROLGRUPPEN I MARIAGERFJORD KOMMUNE. Udarbejdet af Torben Søberg

ÅRSRAPPORT 2010 FOR KONTROLGRUPPEN I MARIAGERFJORD KOMMUNE. Udarbejdet af Torben Søberg ÅRSRAPPORT 2010 FOR KONTROLGRUPPEN I MARIAGERFJORD KOMMUNE Udarbejdet af Torben Søberg Året 2010 var kontrolgruppens første hele kalenderår. Den er blevet opnormeret fra en til halvanden person. I 2010

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2015 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 Kontroltrin 3 3. Indsatser i 2015 s. 5 Kontroltrin

Læs mere

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsdirektør Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte Fax +45 8888 5501 Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS KL AUGUST 216 EFFEKTMÅLING EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2 Tabeloversigt Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Økonomisk Sekretariat Kontoret for Vækst og Beskæftigelse KL August

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

Team Kontrol har i 2012 haft ændringer i afdelingen. Ejnar Bogut er gået på pension og Michael Hunderup har overtaget fagkoordinator stillingen.

Team Kontrol har i 2012 haft ændringer i afdelingen. Ejnar Bogut er gået på pension og Michael Hunderup har overtaget fagkoordinator stillingen. Indhold Team Kontrol... 2 Samlet resultat:... 3 Specifikation af samlet resultat:... 4 Projekter:... 5 Anmeldelser:... 8 Oversendelse til politi:... 9 Oversendelse til SKAT:... 9 Oversendelse til andre

Læs mere

AFDÆKNING AF KOMPETENCEBEHOV OG UDVIKLING AF KOMPETENCEGIVENDE

AFDÆKNING AF KOMPETENCEBEHOV OG UDVIKLING AF KOMPETENCEGIVENDE PROJEKTBESKRIVELSE AFDÆKNING AF KOMPETENCEBEHOV OG UDVIKLING AF KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE FOR KOMMUNERNES KONTROLMEDARBEJDERE Projektets målgruppe er kontrolmedarbejdere fra kommunernes kontrolenheder,

Læs mere

Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole?

Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole? Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole? hvordan oplysninger om elevers fravær kan have betydning for udbetalingen af sociale ydelser En folder udgivet i juli 2017 af Samarbejdsforum, der

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Notat. Denne evaluering foretages efter knapt 21/2 års arbejde med de nye arbejdsgange.

Notat. Denne evaluering foretages efter knapt 21/2 års arbejde med de nye arbejdsgange. Kontaktcenteret Dato: Januar 2017 Notat Evaluering af ny Folkeregister administration Baggrund Økonomiudvalget besluttede i juni 2014 at etablere en ny Folkeregister administration. Den ændrede administration

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-02-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice februar 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 2 Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Årsrapport 2013 Socialt bedrageri

Årsrapport 2013 Socialt bedrageri Årsrapport 2013 Socialt bedrageri 1 Indledning I august 2010 oprettede Halsnæs Kommune Team Kontrol, som gennem en helhedsorienteret sagsbehandling, skulle afsløre og forebygge, at der ikke sker uretmæssige

Læs mere