Ældre og handicappede side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre og handicappede side 1"

Transkript

1 Ældre og handicappede side 1 Indhold 5.30 Ældreboliger Personlig og praktisk hjælp, fællesudgifter Tilskud til personlig og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp, madservice Hjemmesygepleje Demensområdet Servicearealer ved ældreboliger, Baunekrogen Fælles udgifter vedr. plejehjem Ledelse/administration i områderne Hjemmehjælp i ældreboliger Plejehjem Ældrecentre / ældreboliger servicearealer Flyverkorps Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Enggård Centret og Vestcenter Kilen, rengøring fælles servicearealer/aktivitetsområder Aktivitetsområdet Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne Plejehjem, bygninger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i hjem Rådgivning Personlige tillæg... 33

2 Ældre og handicappede side Ældreboliger I 2016 råder Struer Kommune over 301 kommunale ældreboliger hele året. Boligerne er opdelt i følgende afdelinger: Ældrecentret Solvang 36 boliger Baunekrogen 12 boliger Baunekrogen 36 boliger Enggård Centret 63 boliger Voldgade 14 E 20 boliger Skrænten 6 boliger Solglimt 4 boliger Asp 4 boliger Rosenhaven 4 boliger Fønixgården 24 boliger Bøgelund 40 boliger Bjerggade boliger Voldgade 14, ABC 40 boliger 63 boliger på Enggårdcentret, omfatter: - 48 boliger, Plejeboliger på Enggård Centret, Anlægsvej 6-15 boliger, TROIA, Anlægsvej 8 40 boliger ved Voldgade 14 ABC, Vestcenter Kilen, omfatter: - 15 boliger, Demensafdeling, Svalegangen, Voldgade 14 A - 15 boliger, Akutafsnittet, Voldgade 14 C - 10 boliger, Ældreboliger, Voldgade 14 B Herudover budgetteres med ydelsesstøtte til 47 private/selvejende ældreboliger, beliggende på følgende placeringer: Solvang 8 boliger Skrænten (tidl. Aalkjærsminde) 6 boliger Anlægsvej 17 boliger Struer kollektivboliger Ølbyvej 6 boliger Linde 2 boliger Hjerm 2 boliger Resen 2 boliger Vejrum 2 boliger Bremdal 2 boliger

3 Ældre og handicappede side 3 Budgettet for de 301 kommunale ældreboliger er en del af kommunens eget budget. Det anbefales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, at standardkontoplanen, som finder anvendelse i almene boligorganisationer, også anvendes ved kommunale almene ældreboliger i tillempet form. Der er udfærdiget en kontoplan, der tilgodeser dette. For de kommunalt ejede ældreboliger opkræves en balanceleje. Herved forstås, at alle udgifter skal indgå i huslejen, og at der ikke kan beregnes et afkast til ejeren på samme måde som ved privat udlejningsbyggeri. Budgettet skal både godkendes af kommunen og på afdelingsmøder ved ældreboligerne. Pulje til udligning af husleje vedr. omdannelse af tidssvarende plejehjem Udligningsbeløb - overgangsregler for omdannelse af tidssvarende plejehjem Ydelsesstøtte ældreboliger I alt Alle budgetter på kommunens ældreboliger er specificeret på følgende kategorier: Ordinære udgifter, som omfatter afdrag på kommunelån. Offentlige og faste udgifter, som omfatter administrationsbidrag, forsikringer, renovation og affald, ejendomsskatter, alarmsystemer, målerpasning og energiforbrug mv. Variable udgifter, som omfatter teknisk service, almindelig vedligeholdelse, renholdelse af inde- og udearealer og diverse. Ekstraordinære udgifter, som omfatter bl.a. lejetab og afvikling af underskud fra tidligere år. Ordinære indtægter, som omfatter huslejeindtægter, afvikling af overskud fra tidligere år, antenneregnskab mv.

4 Ældre og handicappede side 4 Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør renter og afdrag til realkreditlån samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, samt henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning). Ældrecentret Solvang, 36 boliger Ordinære udgifter Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Baunekrogen, 12 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Baunekrogen, 36 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Enggård Centret, 63 boliger Ordinære udgifter Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Voldgade 14E, 20 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt

5 Ældre og handicappede side 5 Fønixgården, 24 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Skrænten, 6 boliger: Ordinære udgifter Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Solglimt, 4 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Asp, 4 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Rosenhaven, 4 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Bjerggade 50, 12 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ordinære indtægter I alt

6 Ældre og handicappede side 6 Bøgelund, 40 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Voldgade 14 ABC, 40 boliger: Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter I alt Ingen.

7 Ældre og handicappede side Personlig og praktisk hjælp, fællesudgifter Efter Servicelovens sørger kommunen for tilbud om: Personlig hjælp og pleje Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Midlertidig hjemmehjælp ydes til varetagelse af normale huslige opgaver, når der er behov for det på grund af sygdom, fødsel eller rekonvalescens. Varig hjemmehjælp som bistand til husligt arbejde og pleje, når en person på grund af varig lidelse eller svækkelse har behov derfor Frit valg på hjemmehjælp Frit valg på hjemmehjælpsområdet indebærer, at der budgetteres med alle udgifter (løn + følgeudgifter) i et beløb. Udgifterne er i regnskabssituationen fordelt på kommunal hjemmehjælp og privat hjemmehjælp. Demografi forventet befolkningsudvikling Der afsættes et beløb pr. indbygger over 65 år på baggrund af ECO nøgletal. Med baggrund i de ældres forbedrede sundhedstilstand mv. besluttede Byrådet i 2014, at beløbet nedsættes til 50% af det oprindeligt anvendte beløb. I budget 2017 nedsættes beløbet til 40% af det oprindeligt anvendte beløb svarende til kr. pr. indbygger over 65 år. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet for hjemmehjælp.

8 Ældre og handicappede side 8 Kommunens betaling af husleje i midlertidige boliger ved Vestcenter Kilen Kommunens betaling af husleje i aflastningsboliger Solvang Hjemmehjælp - bestillerfunktion (frit valg) Kommunal hjemmehjælp Privat hjemmehjælp Personlige hjælpere, Opholdskommunerefusion, hjemmehjælp Opholdskommunerefusion, plejehjem og plejeboliger Social og sundhedsuddannelse, hjemmeplejen og plejecentre/-hjem Ældreområdet, ændringer i folketallet Demografimidler - frigivet til udvalget Pulje vedr. ny struktur Resursetilpasning ældreområdet, plejecentre og plejehjem Opgradering til Fællessprog III Værdihedspolitik Fælles servicecenter - telesundhed Cykling uden alder, abonnement I alt Kommunens betaling af husleje i aflastningsboliger er forøget med kr. årligt til vedligeholdelse. Demografimidler frigivet til udvalget i årene er reduceret med 1 mio. kr. årligt uforbrugte demografimidler. Beløbet til demografimidler forventet befolkningsudvikling over 65% - reduceres fra 50% til 40%. Budgettet til værdihedspolitikken (frigivne demografimidler) reduceres med kr. årligt. Pulje vedrørende ny struktur nulstilles fra Der er tilført kr. årligt til videreførsel af klippekortordning til hjemmehjælp. Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2017 til opgradering til Fællessprog III.

9 Ældre og handicappede side Tilskud til personlig og praktisk hjælp I henhold til Servicelovens 94 b og 95 kan kommunen, hvis den ikke selv kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter 83, i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager til udførelse af de opgaver, der normalt varetages af hjemmehjælpere. Hjælpen er til meget plejekrævende brugere, idet det er en forudsætning, at det visiterede timetal er på mere end 20 timer pr. uge for at tilskud til hushjælp kan tilbydes. Budgettet omfatter borgere, som har behov for specialpleje og overvågning. Hjælpen varetages af henholdsvis af Plejeboliger og Aktivitet og Hjemmeplejen, som har ansat en gruppe handicaphjælpere til opgaven. Regionen er medfinansierende. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet. Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager I alt Der er pt. ingen borgere, der hører under ovennævnte ordning.

10 Ældre og handicappede side Personlig og praktisk hjælp, madservice Madservice har til formål at forsyne ældre og handicappede, der ikke selv er i stand til at tilberede varm mad, med en daglig portion. Mad leveres som frostmad i uge-pakker til borgerne. Pris pr. portion for hoved- og biret: 58 kr. Pris pr. portion for kun hovedret: 47 kr. Madproduktionen i Struer Kommune bygger på en budgetmodel, hvor der sker afregning til produktionskøkkenet med udgangspunkt i dels frit valgs beregningen og dels regnskab for Madservice. Afregningsprisen bliver genberegnet en gang årligt og herudover, hvis der sker væsentlige ændringer. Afregningen omfatter kun direkte omkostninger til løn, råvarer, emballage og udbringning mv. Dette beløb betegnes som den interne afregningspris. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet. Madservice, bestiller Mellemoff. Betalinger I alt Som følge af lavere produktionspriser pr. enhed, forventes udgifter og indtægter at balance, hvorfor budgettet til Madservice (bestiller) er reduceret med kr. årligt.

11 Ældre og handicappede side Hjemmesygepleje Efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger påhviler det kommunerne at yde vederlagsfri hjemmesygepleje. Struer Kommunes ordning kan kort beskrives således: Hjemmesygepleje skal ydes efter ordination fra læge. Hjemmesygeplejen fungerer hele døgnet. Hjemmesygeplejen er organisatorisk inddelt i distrikter med en ledende hjemmesygeplejerske som koordinator. For at begrænse udgifterne til tjenestekørsel benyttes tjenestebiler og elcykler. Sygeplejeklinik, hvor mobile borgere kan blive behandlet og tilset. Struer Byråd har kompetence til at fastsætte serviceniveauet for hjemmesygepleje. Transport: Hjemmepleje- og hjemmesygeplejebiler og el-cykler: Hjemmeplejebiler El-cykler I alt Hjemmesygepleje: Hjemmesygeplejen Uddelegerede sygeplejeydelser Akutprojekt, hjemmesygeplejen I alt Der er tilført kr. årligt fra 2017 til udvidelse af akutfunktionen (fortsættelse af Akutprojektet).

12 Ældre og handicappede side Demensområdet Demensområdet består at følgende enheder: Svalegangen - demensafdeling Demenskoordinator Café Kilen Svalegangen demensafdelingen - er en specialafdeling, hvor stærkt demente beboere kan få den pleje og omsorg, der er nødvendig. Demenskoordinatoren er ansat til at løse opgaver omkring demente med særlige behov give støtte og vejledning til demente, deres pårørende samt personalet omkring de demente. Café Kilen er en demenscafé for yngre demente. Svalegangen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for service Udgifter i alt Demenskoordinator og Café Kilen Demenskoordinator Demenscafé Café Kilen Udgifter i alt Der er indarbejdet en besparelse på kr. årligt fordelt på alle plejehjem, plejecentre, svalegangen og akutafsnittet vedrørende plejemad. Svalegangen er tilført kr. i 2017 til opgradering/sikring af alarmsystem.

13 Ældre og handicappede side Servicearealer ved ældreboliger, Baunekrogen Driftsudgifter til fælleshus ved ældreboliger i Baunekrogen. Fælleshusets funktion er at være udgangspunkt for områdets hjemmepleje samt at være samlingssted for fællesaktiviteter for områdets beboere, primært beboerne i de 48 ældreboliger. Budgetgrundlaget På kontoen afholdes udgifter til: Teknisk servicemedarbejder Rengøring Forsikringer Fast ejendom Herudover er der afsat et beløb til vedligeholdelse under Teknisk Drift og Anlæg. Struer Byråd. Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Betaling fra staten Servicearealer Baunekrogen I alt Ingen.

14 Ældre og handicappede side Fælles udgifter vedr. plejehjem Området omfatter: Akutpulje til dækning af ekstra plejekrævende beboere på alle plejehjem. Efteruddannelse og opskoling af personale, ligeledes på tværs af plejehjem/- centre. Opnormering af assistentstillinger til sygeplejestillinger. Struer Kommune har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Efteruddannelse og opskoling Akut- og omstillingspulje Udgifter i alt Ingen.

15 Ældre og handicappede side Ledelse/administration i områderne Omfatter ledelses- og administrationsudgifter til Hjemmeplejen, Plejeboliger og Aktivitetsområdet. Struer Byråd har kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Administration af ældreområdet Udgifter i alt Ingen

16 Ældre og handicappede side Hjemmehjælp i ældreboliger Kontoen omfatter i 2017 udgifter til service i ældreboligerne svarende til hjemmehjælp m.m. efter servicelovens ældreboliger ved Asp Plejecenter 4 ældreboliger ved Rosengården Boligerne ligger i tilknytning til plejehjemmet. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Asp Plejecenter 4 boliger Rosengården 4 boliger Udgifter i alt De 4 ældreboliger ved Solglimt overgår til hjemmehjælp m.m. fra hjemmeplejen efter lukning af plejehjemmet Solglimt.

17 Ældre og handicappede side Plejehjem Efter lov om social service 192 har kommunen lov til at drive kommunale plejehjem efter hidtidige gældende regler i lov om social bistand. Det drejer sig om personer, der ikke kan klare sig med den støtte, der kan gives i form af hjemmepleje. Struer Kommune råder i 2017 over følgende plejehjemspladser: Rosengården: 20 pladser Asp Plejecenter: 23 pladser Akutafsnittet: 15 pladser Total: 58 pladser Budgetgrundlaget Beboerne på plejehjem har mulighed for at vælge hele eller dele af servicepakken, som består af morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider, samt vask af linned og ejendele, omsorgstandpleje, arrangementer og udflugter. Prisen for ydelserne i servicepakken fremgår af takstbladet. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet.

18 Ældre og handicappede side 18 Rosengården Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration IT, inventar og materiel Diverse udgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for service I alt Asp Plejecenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration IT, inventar og materiel Diverse udgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for service I alt Teknisk drift af plejehjem/servicearealer, fælles Teknisk service plejehjem/servicearealer, fælles

19 Ældre og handicappede side 19 Akutafsnittet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for service I alt Plejehjemmet Solglimt er lukket. Der er indarbejdet en besparelse på kr. årligt fordelt på alle plejehjem, plejecentre, svalegangen og akutafsnittet vedrørende plejemad.

20 Ældre og handicappede side Ældrecentre / ældreboliger servicearealer Budgettet indeholder udgifter til personale og drift af servicearealer på Ældrecenter Solvang, 40 plejeboliger på Bøgelund og 48 plejeboliger på Enggård Centret. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Solvang, servicearealer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration IT, inventar og materiel Diverse udgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for service Øvrig drift: IT, inventar og materiel Diverse udgifter Teknisk service Grunde og bygninger Statstilskud I alt

21 Ældre og handicappede side 21 Enggård Centret, servicearealer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration IT, inventar og materiel Diverse udgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for service Øvrig drift: IT, inventar og materiel Diverse udgifter Grunde og bygninger Teknisk service I alt Special pleje og overvågning Special pleje og overvågning til borger Bøgelund, servicearealer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration IT, inventar og materiel Diverse udgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for service Forsøg med touchskærme Øvrig drift: IT, inventar og materiel Diverse udgifter Grunde og bygninger Teknisk service I alt

22 Ældre og handicappede side 22 Vestcenter Kilen bygningsdel Øvrig drift: Administration IT, inventar og materiel Diverse udgifter Budgetregulering Teknisk service Grunde og bygninger I alt Der er indarbejdet en besparelse på kr. årligt fordelt på alle plejehjem, plejecentre, svalegangen og akutafsnittet vedrørende plejemad.

23 Ældre og handicappede side Flyverkorps Omfatter kommunens interne vikarkorps til hjemmeplejen og plejeboliger mv. Driftsudgifter og indtægter skal balancere over årene. Struer Byråd har kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Flyverkorps Udgifter i alt Ingen

24 Ældre og handicappede side Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte I henhold til Servicelovens 79, 1 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Budgetgrundlaget Omsorgsarbejde indeholder lønudgifter til høreomsorgsassistent og hjælpemiddeludbringning samt kørsel for bevægelseshæmmede pensionister. Pensionistfest indeholder tilskud til afholdelse af en årlig fest for pensionister. Lærkehuset er et daghjem for hjemmeboende, svært demente personer. Lærkehuset er beliggende på Vestcenter Kilen. Formålet med daghjemmet er at give hjemmeboende demente et særligt tilbud, hvor der er et trygt og overskueligt miljø med beskæftigelse, samvær og tætte relationer til et fast kendt personale. Et miljø, hvor de demente er accepterede og ikke udsættes for krav, de ikke kan leve op til. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Omsorgsarbejde Lærkehuset Pensionistudflugt/-fest I alt Budget til pensionistudflugt/-fest er reduceret med kr. årligt fra 2017.

25 Ældre og handicappede side Enggård Centret og Vestcenter Kilen, rengøring fælles servicearealer/aktivitetsområder Omfatter rengøring i servicearealer og aktivitetsområder på Enggård Centret og Vestcenter Kilen. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Centret Udgifter i alt Ingen

26 Ældre og handicappede side Aktivitetsområdet Omfatter aktiviteter for ældre og handicappede på plejehjem og i ældrecentrene. Struer Byråd har kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Fælles udgifter og indtægter Enggård Centret, Centerfunktion Rosengården Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Aktivitetshuset, Borgerskolen Solvang Enggård Centret Baunekrogen Udgifter i alt Indgåelse af kontrakt med VIA omkring modul 12 studerende. Der er indarbejdet en indtægt på kr. årligt fra budget 2017.

27 Ældre og handicappede side Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne. I henhold til Servicelovens 84, 85 og 102 skal kommunen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området. Handicap og Psykiatri Udgifter i alt Ingen

28 Ældre og handicappede side Plejehjem, bygninger Området dækker driften af plejehjemsbygninger og udgør grundlaget for beboernes betaling for bolig. Omfatter Rosengården, Solglimt og Asp Plejecenter. Ejendomsservice varetages af Teknisk Drift og Anlæg. Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastlægge serviceniveauet. Rosengården Personale IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for husleje Beboeres bet. for el og varme I alt Solglimt Personale IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for husleje Beboeres bet. for el og varme I alt

29 Ældre og handicappede side 29 Asp Plejecenter Personale IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Beboeres betaling for husleje Beboeres bet. for el og varme I alt Ejendomsservice / bygningsvedligeholdelse Asp Plejecenter Rosengården Solglimt I alt Solglimt er lukket i Restbudget i 2017 er til bygningsdrift indtil ejendommen er afhændet/solgt.

30 Ældre og handicappede side Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Efter Servicelovens 112 skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet kan afhjælpe dette. Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112 er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Kommunen yder ligeledes støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil jfr. Servicelovens 114. Støtten ydes som et rentefrit lån inden for en ramme af kr. Struer Byråd. Støtte til køb af bil m.v Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler Inkontinens- og stomihjælpmidler Andre hjælpemidler Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til befordring af personer Tilbagebetalinger Hjælpemiddeldepoter Mellemoffentlige betalinger I alt Ingen

31 Ældre og handicappede side Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i hjem Kommunen skal jfr. Servicelovens 119 yde plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, plejehjem eller lignende. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Struer Byråd. Plejevederlag til pasning af døende Hjælp til sygeartikler I alt Ingen

32 Ældre og handicappede side Rådgivning Omfatter rådgivning og rådgivningsinsitutioner Struer Byråd. Rådgivning, undersøgelse eller behandling I alt Der er inget budget, der hører under ovennævnte ordning.

33 Ældre og handicappede side Personlige tillæg Varmetillæg, 25% kommunal medfinansiering: Efter lov om social pension 14, stk. 2 (folkepensionister)og 17, stk. 3 (førtidspensionister) ydes tilskud til pensionisters varmeudgifter efter kriterier fastsat af socialministeren for pensionister, der har fået tilkendt pension før 1. januar Opgaven varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen bidrager med 25% medfinasiering. Helbredstillæg: Efter lov om social pension 14a, stk. 1-3 (folkepensionister) og 17a stk. 1-3 (førtidspensionister). Helbredstillæg kan efter ansøgning ydes til helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen giver tilskud til. Det drejer sig om udgifter til visse typer af medicin samt visse behandlinger og undersøgelser ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Betingelse: Man skal have en personlig tillægsprocent og den likvide formue må ikke overstige kr. (2015-niveau). Hvis man opfylder betingelserne udstedes tilskudskort, som fornyes hvert år uden ny ansøgning. Udvidet helbredstillæg: Efter lov om social pension 14a, stk. 4 (folkepensionister) og 17a stk. 4 (førtidspensionister). Udvidet helbredstillæg (gældende fra ) ydes til egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Der skal søges inden behandling iværksættes og prisoverslag vedlægges. Betingelse: Man skal have en personlig tillægsprocent og den likvide formue må ikke overstige kr. (2015-niveau). Tilskud beregnes ud fra indgået prisaftale. Personlige tillæg: Efter lov om social pension 14, stk. 1 (folkepensionister) og 17 stk. 2 (førtidspensionister). Personlige tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

34 Ældre og handicappede side 34 Området er lovbestemt, men ved udbetaling af personlige tillæg vurderes pensionistens økonomiske forhold individuelt. Personlige tillæg: - Tandlægebehandling Fysioterapi mv Supplement til pens. m/ nedsat pension Andre personlige tillæg Helbredstillæg: - Briller Medicin Tandlægebehandling Tandprotese Fysioterapi mv Fodbehandling Høreapparater Varmetillæg, 25% kommunal medfinansiering Statsrefusion 50% I alt Ingen

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i 2014

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Ældre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Ældre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 # $! "!# ""#$$#!#!! $$ "!!!#! $ $!#! "! 01 Hjemmepleje & Omsorg 518.391 637.890-119.499 531.404 651.052-119.647 545.900 665.361-119.461 561.943 681.404-119.461 02

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Plejevederlag/terminal pleje

Plejevederlag/terminal pleje Plejevederlag/terminal pleje efter servicelovens 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - service udg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - service udg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 service udg ifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau JEidre og Handicappede: Kr. i Negative beløb

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Boligkatalog. Ældreboliger. www.struer.dk. Sundheds- og Ældreområdet Myndighed

Boligkatalog. Ældreboliger. www.struer.dk. Sundheds- og Ældreområdet Myndighed Boligkatalog Ældreboliger Sundheds- og Ældreområdet Myndighed 2013 www.struer.dk Indhold Boliger for ældre og handicappede...3 Regler for tildeling af boliger 4 Bytte bolig.5 Voldgade 14 E, Struer...6

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.127.613 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre Indarbejdede budgetændringer Social- og sundhedsudvalget: Ældre Tekniske korrektioner af budgettet udgør samlet 10.402.000 kr. jfr. Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2007. Korrektionerne omfatter

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere