Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my serviceudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter"

Transkript

1 høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i prisniveau A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau leidre og Handicappede: 5.32 Hjemmepleje, sygeplejerske aften/nat Tilpasning af demografibudget, se bilag Madservice Snerydning , El, varme og vand Ejendomsskatter Alarmsystemer Plejehjem, betaling for husleje, el og varme Hjlpemidler, høreapparater Hjlpemidler, støtte til køb af bil HjIpemidler, andre hjlpemidler Hjlpemidler, boligindretning Hjlpemidler, inkontinens og stomihjlpemidl Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, trning A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger i alt B. Finansiering af tilpasningerne - ved omplacering fra andre omräder Demografindringer reguleres over Kassen El, varme og vand reguleres over Kassen Demografimidler frigivet til Socialudvalget Konto 7 Reduktion i bloktilskud - (Kassen) 2, , Forskel - positivt Opholdskommunerefusion vedr. sundhedsomrdet Uspecificerede besparelser/pulje indenfor udvalgets ramme, art xg beløb = manglende finansiering C. Opgaver, som et flertal I udvalget ønsker indarbejdet I budgettet - videresendes til prioritering I Byrâdet Udgiftialt Okonomi og Løn/

2 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 5.32 Hjemmepleje aften/nat sygeplejerske I nattevagtdkningen er det at udnytte den visiterede tid effektivt, og normerin gen er den absolut laveste med kun en hjlper sammen med en sygeplejerske. svrt En nattevagt I hjemmeplejen koster ca kr. i 2014-priser. Der er p nattevagtplanen visiterede opgaver til Ca. halvdelen af tiden til en nattevagt. Derfor ansøges cm dkning af en udgift p kr. Det foresis, at beløbet finansieres af demografimidler Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Hjemmepleje, aften-nat /Endring alt /Endringsbeløb i Indberettet I Struer Kommune/

3 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.32 Madservice Udgifter til madproduktion Indtgter ved salg Netto indtgt Der er I budgetteret med en forventet nettoindtgt p kr. Den interne afregningspris for madservice er højere end borgernes betaling. Derfor vii der vre behov for et udgiftsbudget i stedet for. Vi har foretaget et skøn for budget i d et: samarbejde med Bestillerenheden og Kostomr 2014-pris Antal hovedret Antal biret Udgifter til private Ieverandører Indtgt saig private udgifter til kommunai Ieverandør Indtgt saig kommunaie Netto udgift Struer Kommune salgspris tii visiterede pensionister er 44 kr. pr. hovedret. Til sammenhgning oplyses prisen i andre kommuner: Hovedret Biret lait Struer 44,00 10,00 54,00 Lemvig 44,50 18,50 63,00 Hoistebro 47,00 14,00 61,00 Skive 48,00 ikke opiyst Thisted 48,00 ikke opiyst Det foresis, at prisen hves med 5 kr. pr. portion fra Det vii indbringe Ca kr. un der forudstning af, at der stadig siges Ca portioner pr. r. Herudover foresis det, at budgettet til produktion forhøjes med kr. pr. r. Kontering / sammenteiiing af endringer: sted / xg Madservice Endring i alt IEndringsbelgb 2014-prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Struer Kommune/

4 uden overførsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.33 Snerydning Udgifter Indtgter I alt Ordningen er ophørt fra Budgettet nuistilles. Kontering / sammenta3lling af ndringer: sted / xg Udgifter til snerydning xg Indtgter fra borgere ,ndring i alt iendringsbeiøb I Struer Kommune/

5 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.32 / 5.34 El, varme og vand - Idreomràdet Omfatter el, varme og vand følgende steder: Baunekrogen, Uglev /Eldrecenter, Solvang feldrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Plejecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdel. Er tilrettet forhold til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: sted/ Baunekrogen i alt El Varme Vand Uglev IEldrecenter i alt El Varme Vand Solvang i alt El Varme Vand Enggârd Center i alt El Varme Vand Rosengârden i alt El Varme Vand Solglimt i alt El Varme Vand Asp Plejecenter i alt El Varme Vand Bøgelund i alt El Varme Vand VCK, bygningsdel i alt El Varme Vand ndring i alt fendringsbeløb Struer Kommune/

6 U dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Ejendomsskatter Omfatter ejendomsskatter følgende steder: Uglev ieidrecenter, Solvang IEldrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Pie jecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdei. Er tiirettet I forhoid til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Uglev, ejendomsskatter Solvang, ejendomsskatter Enggrd, ejendomsskatter Bøgelund, ejendomsskatter Vestcenter Kilen, ejendomsskatter Rosengrden, ejendomsskatter Solgiimt, ejendomsskatter Asp, ejendomsskatter Asp, ejendomsskatter ndring i alt /EndringsbeIøb i Struer Kommune/

7 L1 dgifter uden overførsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Alarmsystemer Omfatter alarmsystem-abonnement følgende steder: Solvang EIdrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Plejecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdel. Er tilrettet i forhoid til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Solvang, alarmsystemer Enggrd, alarmsystemer Bøgelund, alarmsystemer Vestcenter Kilen, alarmsystemer Rosengrden, alarmsystemer Solglimt, alarmsysemer Asp, alarmsystemer ndring I alt EndringsbeIøb i Struer Kommune/

8 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.34 Plejehjem, beboeres betaling for husleje, el, varme og vand Omfatter følgende steder: Rosengrden Solglimt Asp Plejecenter Budgetterne tilrettes i priser. forhold til faktiske indtgter regnskab 2012 samt budgetopfølgning 2013, I Rosengrden er reduceret med 4 pladser til Psyk.afdeling (4 betalende og 1 aflastning) Kontering/ sammentiiing af endringer: sted I Rosengârden: xg Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el, varme og xg vand Solglimt: xg Beboeres betaling for husleje Asp Plejecenter: xg Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el, varme og xg vand ?Endring alt IEndringsbeløb Struer Kommune/

9 dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.35 HjIpemidIer - horeapparater Høreapparater Omrdet er fra 2013 overget til Regionen. Budgettet nuistilles, men kommunen buyer reduceret tilsvarende i Kontering / sammentiiing af endringer: bloktilskud sted / Tekst artskonto xg-u 1UU1UU Høreapparater indring i alt Endringsbeløb Struer Kommune/

10 Støtte til køb af bil HjIpemidIer Stotte til kob af bil Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune/ IEndringsbelob I PSP I omk. xg IEndring i alt Støtte til køb af bil sted I Kontering / sammenteiiing af zendringer: er p 2,5 mao. kr. pr. r. Derfor foresis en reduktion af budgettet med kr. pr. r, siedes at budgettet fremover 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Udgifterne til køb af biler bar vret siedes rets priser: U dgifter uden overforsel - driftsbudget

11 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.35 Andre HjIpemidIer Andre hjlpemidier Udgifterne til andre hjipemidier bar vret siedes i rets priser: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Det foresis, at der afsttes kr. mere pr. r. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / xg Andre hjipemidler ndring i alt fendringsbelob Struer Kommune/ t I

12 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.35 HjIpemidIer boligindretning HjIp til boligindretning Udgifterne til boligindretning har vret sledes I rets priser: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. I forbindelse med budgetlgning for blev budgettet hvet med kr. riigt. Det har vast sig, at udgifterne er blevet langt mindre end forventet dengang. Derfor foresls en reduktion af budgettet med kr. pr. riigt budget p kr. r, sledes at der fremover er et Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Tekst artskonto xg-2oluultwlu Boligindretning IEndring alt /Endringsbeløb A Struer Kommune/

13 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede a2ndringer: 5.35 HjIpemidIer inkontinens og stomihjipemidier Inkontinens og stomihj Udgifterne til inkontinens og stomihjlpemidler har vret siedes i rets priser: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Det foresis, at der afsttes kr. mere pr. r. Kontering / sammenteiiing af ndringer: sted I Tekst artskonto xg-2u1uu1uub Inkontinens og stomihjlpemidler ndring i alt fendringsbeløb I Indberettet I Struer Kommune/ /3

14 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.52 Resursetilpasning Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion Tilretning af budget i forhold til forventet udgift i forhold til kendte sager p.t. Der forventet en mindreudgift p kr. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Resursetilpasning: 0 ph old s ko mm u n e refus ion, xg resursetilpasning IEndring alt ,LEndringsbeløb i Jndberettet i Struer Kommune/

15 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Trning 86 - Opholdskommunerefusion Trning Tilretning af budgettet til kommunal genoptrning 86 vedr. personer med refusion til/fra andre kommuner. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Funktion xg Betaling til andre kommuner, Sundhedsudvalget xg Betaling fra andre kommuner, Sundhedsudvalget Resursetilpasning xg 0 ph o Id S ko mm u n e refu S on Socialudvalget /Endring i alt iendringsbeiøb I Struer Kommune/ /5-

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013 J 3 Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig Kr. i 2014 - prisriiveau 2014 2015 2016 2017 Drift: Demografi, ldreomrdet, beløb pr. indbygger over 5.32 65 r nedsttes fra 70% til 5Q%, svarende

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Center for Tandregulering Nordvestjylla nd

Center for Tandregulering Nordvestjylla nd CENTER FOR TANDREGULERING NORDVESTJYLLAND Ved Fjorden 2B 7600 Struer www.ctn.dk TIf. 96 84 05 05 Arsregnskab 2014 Center for Tandregulering Nordvestjylla nd LedeIsesptegning 3 Revisionsptegning 4 Ledesesberetning

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere