altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser"

Transkript

1 altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2016

2 Indhold 2 Retningslinjer for altaner og tagterrasser 3 1 Lys og luft til alle regelgrundlag 4 Lokalplan, byplan og servitutter Krav fra bygningsreglement Krav fra vejloven Hensyn til dagslys 6 Nybyggeri Eksisterende byggeri Hensyn til byliv 7 5 Vejlededende standardstørrelser for altaner Vejledende altandybder Vejledende altanlængder Eksempler på forhold der kan påvirke de vejledende standardstørrelser Udformning og placering af altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger Anbefalinger vedrørende udformning Anbefalinger vedrørende Placering Eksempel på dagslys 15 Eksempel på sollys 16 Stilblade for Bevaringsværdige bygninger 17 80% bygninger fra før Bevaringsværdige bygninger og bebyggelser.. 17 Stilarter 18 Senklassicisme...19 Palæstil...19 Historicisme...19 Håndværker historicisme Rundbuestil Jugendstil Tidlig nationalromantik...21 Sen nationalromantik...21 Nyklassicisme...21 International funkis...22 National funkis Bygningstræk 23 Pudset facade...24 Muret facade...25 Dekorationer...26 Rundbuer...27 Organisk formsprog Karnapper...29 Lodrette træk og symmetri Markant stueetage...31 Vandrette bånd...32 Ensartet taktfast facade...33 Orginale altaner...34 Altaner på funkisbygninger...35 Gavle...36 Københavner tag Saddeltag Mansardtag...39 Altaner og tagterrasser Indhold

3 Retningslinjer for altaner og tagterrasser 1 Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger og tilstræber, at der etableres altaner til alle nye boliger. Etableringen af en altandør vil give mere dagslys til en lejlighed, men samtidig kan en altan tage en ikke uvæsentlig del af underboens lys. Adgang til dagslys har en signifikant betydning for trivsel. En altandør gør det nemt at lufte ud, og kan derfor være med til at forbedre indeklima og forebygge skimmelsvamp. Altaner og tagterrasser giver mulighed for udeophold i umiddelbar tilknytning til boligen, bidrager til et bedre byliv og øger boligens kvalitet. Ved at skabe kontakt mellem livet i husene og livet på gaden og i gården, kan altaner bidrage til et trygt og levende bymiljø. Altaner og tagterrasser giver mulighed for at dyrke andre og flere planter end en vindueskarm tillader. Flere planter og mere grønt er ikke kun til glæde for beboere, men også for naboer, forbipasserende og byen som helhed. KBH 2025 har som et af sine mål, at vi skal reducere elforbruget med 10% i boligerne. Hvis vi skal leve op til dette mål, i en tæt by som København, hvor der generelt er mindre dagslys i lejlighederne, må vi tage hensyn til de eksisterende lysforhold, når vi etablerer nye altaner. Retningslinjer for etablering af altaner og tagterrasser er udarbejdet af Københavns Kommune og gennemgår, hvordan etablering af altaner og tagterrasser kan ske under hensyn til både dagslys, naboer og bybilledet. Retningslinjerne er vejledende og danner grundlag for Københavns Kommunes behandling af ansøgninger om nye altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger, samt bestemmelser vedrørende altaner og tagterrasser i nye lokalplaner. Københavns Kommunes klimaplan KBH 2025 Københavns Kommune vil sikre en proaktiv sagsbehandling med specialkompetence inden for energirenoveringer. Herunder vil kommunen rådgive og vejlede om merværdien af en højere boligkvalitet med f.eks. bedre indeklima og mere dagslys. Dagslysets betydning De seneste år er der kommet et øget fokus på dagslys og dets rolle i fremtidens bæredygtige bygninger. Dette er dels drevet af dagslysets signifikante betydning for menneskers trivsel, dels gennem dagslysadgangens indvirkning på behovet for kunstig belysning og dermed energiforbrug. -Statens Byggeforskningsinstitut 2005, Kirsten Gram Hanssen 3 Altaner og tagterrasser Indhold

4 2 regelgrundlag 4 Anvendelsen af retningslinjerne i byggesagsbehandlingen forudsætter, at Kommunen har hjemmel til at afgøre sagen. Det vil sige, at der er en retsregel, som regulerer forholdet. Byggeloven Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. Bygningsreglement Bygningsreglementet er en bekendtgørelse til byggeloven, og indeholder bl.a. bestemmelser om, at kommunen skal udføre en helhedsvurdering i visse situationer. Byggelovens 6 D, stk. 1 Hvis der ikke er en lokalplan for det konkrete område, eller der ikke er fastsat bestemmelser om altaner og tagterrasser i lokalplanen, kan byggelovens 6 D, stk. 1 anvendes som hjemmel for vurderingen. Det fremgår af byggelovens 6 D, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Lokalplan, byplan og servitutter Hvis der er en lokalplan eller byplan for det område, hvor der ønskes opført en altan eller tagterrasse, kan der være bestemmelser i lokalplanen / byplanen, der skal overholdes. En del ejendomme i Kommunen er omfattet af tinglyste servitutter, der kan indeholde bestemmelser om bygnings- eller facadeforhold. Servitutter administreres sædvanligvis på linje med lokalplaner og byplaner. Ved Volden 1 Altaner og tagterrasser 2 regelgrundlag

5 2.1 Krav fra bygningsreglement 2015 Altandøre Skal have en fri bredde på minimum 77 cm (BR15 kap stk. 4). Adgang Der skal etableres niveaufri adgang til altaner og tagterrasser fra boligen (BR15 kap stk. 2). Ved eksisterende byggeri kan kravet om niveaufri adgang fraviges i særlige tilfælde (BR15 kap. 3.1 stk. 2). Isolering Nye døre og vinduer skal overholde gældende krav om isolering (BR15 kap. 7 om energiforbrug). Værn Værn skal minimum være 100 cm høje og skal udformes, så det er svært for børn at klatre op på dem. Afstanden mellem lodrette balustre skal være maksimalt 89 mm (BR15 kap stk. 1 og 2 med henvisning til SBI-anvisning 230). Værn skal så vidt muligt være transparente. Opkant Altaner skal udføres med opkant eller lignende, så flasker og andre genstande ikke kan være årsag til personskader (BR15 kap stk. 1 og 2). Dagslys Beboelsesrum, opholdsrum og arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste (BR15 kap stk. 1). Trappeopgange Altaner må af hensyn til brand og redningsveje ikke gå ind foran trappens brandsektion (BR15 kap. 5.6 stk. 1 og som fx beskrevet i Energistyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 afsnit 6). 2.2 Krav fra vejloven Altaner mod vej Alle altaner ud over vejareal skal placeres min. 2,8 m over fortov og min. 1,5 m fra kørebanekant/cykelsti. Alle altaner ud over vejareal med kørebaneareal langs bygningen skal placeres min. 4,2 m over terræn. ( Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr af 27/12/ og 86 Cirkulære om vejregler for vejes geometri over og under broer, cirkulære nr. 162 af 17/09/1998 5) 5 Altaner og tagterrasser 2 regelgrundlag Hensyn til indblik Altaner og tagterrasser må ikke skabe væsentlige indbliksgener i forhold til naboejendomme og andre bygninger (BR15 kap stk. 2 pkt. 2). Bergthorasgade 1

6 3 Hensyn til dagslys En stor altan kan reducere dagslyset for en underbo betragteligt, derfor anbefales det, at nye altaner dimensioneres og placeres ud fra en vurdering af, hvordan den vil påvirke mængden af dagslys. Dagslysfaktor Dagslysfaktor er et procenttal for lysmængden i et rum i forhold til lysmængden udenfor på en overskyet dag. På en overskyet dag, vil der komme ca. lige meget lys fra alle sider, hvilket betyder at dagslysfaktoren er uafhængig af rummets orientering ifht. verdenshjørnerne. Dagslysfaktoren bliver dog påvirket af skyggeeffekten fra overliggende altaner og nærliggende bygninger. Dagslysfaktoren siger ikke noget om mængden af direkte sol eller kvaliteten af lyset. I SBI anvisning 230 er angivet en række metoder der kan bruges til at dokumentere dagslysfaktor. Nybyggeri I nye lokalplaner kan der beskrives et overordnet princip for altaner, idet alle lokalplaner, der muliggør boliger, skal sikre, at der kan etableres altaner, som en integreret del af bygningen. Til bestemmelsen i lokalplanen om altaner, er der en kommentar om, at Det er et krav i Bygningsreglementet, at opholdsrum og køkkener har tilfredsstillende dagslysforhold. Dette kan opfyldes ved fx, at påvise, at der er en dagslysfaktor på 2% i halvdelen af rummet i opholdsrum og køkkener. Dette fremgår af vejledning til BR15 kap Eksisterende byggeri Ved opsætning af nye altaner i eksisterende by kan lysforholdene anses for at være tilfredsstillende, hvis der kan opnås en dagslysfaktor på 2% i halvdelen af de påvirkede opholdsrum og køkken. Da mange ældre etageboliger i København ikke kan leve op til et krav om 2% dagslysfaktor i halvdelen af rummet, har Københavns Kommune som alternativ udarbejdet en række vejledende standardstørrelser for altaner (se afsnittet 5 Vejlededende standardstørrelser for altaner ). Dagslys i bygningsreglementet.. beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Og fra vejledningen til bygningsreglementet: I beboelsesrum og køkken kan dagslyset alternativt anses for at være tilstrækkeligt, når det ved beregning kan eftervises, at der er en dagslysfaktor på 2 pct. i halvdelen af rummet. Uddrag af Bygningsreglementet 2015, kap , stk. 1 6 Altaner og tagterrasser 3 Hensyn til dagslys

7 4 Hensyn til byliv En altan kan være et positivt tilskud til byens rum, og kan styrke byens egenart samt oplevelsen af byliv. Altaner giver udendørs opholdsmuligheder i visuel kontakt med gaden eller gården, og derved kommer der flere øjne på byen, hvilket medvirker til at skabe tryghed og fællesskab. Det er dog vigtigt, at tilføjelsen af nye altaner ikke forringer anvendelsen af de eksisterende uderum væsentligt. Eksisterende by I den eksisterende by er der en række hensyn i forhold til at opnå levende og trygge gård- og gaderum. Nybyggeri I forbindelse med nybyggeri kan der i lokalplaner være krav med henblik på at styrke bylivet ved etableringen af altaner og tagterrasser. Forbindelse til byen For at sikre kontakten mellem livet på altanen og omgivelserne anbefales det, at værn har transparente partier. Altaner i stueetagen Mod gaden kan der etableres altaner i stueetagen under forudsætning af at de er etableret mindst 2,8 m over fortov eller kørebane, jf.afsnittet 2.2: Krav fra vejloven under afsnit 2 Regelgrundlag. Mod gården kan der etableres altaner i stueetagen. Hvis der er tilstrækkeligt friareal kan altanerne etableres mindre end 2,2 m over terræn. Friareal under en lavt etableret altan kan ikke medregnes i friarealet. Om der er tilstrækkeligt friareal vil blive vurderet på baggrund af kommuneplanen og eventuel lokalplan. I stueetagen er det i øvrigt ofte muligt at etablere franske altaner eller en terrassedør, der giver adgang til det fri. Såfremt et gårdrum er tinglyst som fællesareal, kan der ikke etableres lavt hængende altaner med en frihøjde under 2,2 m eller terrasser på terræn. Afvanding Det anbefales, at altaner ikke afvandes i et enkelt frit udløb, da dette kan være til gene for forbipasserende og kan være medvirkende til øget isdannelse. 7 Altaner og tagterrasser 4 Hensyn til byliv

8 5 Vejlededende standardstørrelser for altaner Vejledende standardstørrelser er et udtryk for, hvilke størrelser altaner ansøger som udgangspunkt kan forvente at få tilladelse til, når der ansøges om altaner på eksisterende bebyggelse. De vejledende standardstørrelser tilsidesætter dog ikke kommunens forpligtelse til at udføre en konkret helhedsvurdering, ligesom der ved fx bevaringsværdige bygninger kan være forhold, der ikke muliggør altaner alle steder. Vejledende standardstørrelser er baseret på en afvejning af hensynet til dagslys, byrum og anvendeligheden af en altan. Dagslys Af hensyn til dagslys er dybden af en altan fastsat med udgangspunkt i afstanden til modstående bygning og længden af altanen er fastsat ud fra antallet af vinduesfag i den i underliggende lejlighed. Byrum Af hensyn til gadebilledet er dybden på altaner mod gaden ensartet - og mindre end mod gården. Anvendeligheden Der er lagt vægt på, at altaner så vidt muligt får en størrelse, der gør dem anvendelige. Helhedsvurdering I den konkrete vurdering af en ansøgning vil der indgå andre hensyn, fx en vurdering i forhold til bevaringsværdi, indbliksgener og ejendommens arkitektur. 8 Altaner og tagterrasser 5 Vejlededende standardstørrelser for altaner Bustrupgade

9 5.1 Vejledende altandybder Altandybden er primært styret af afstanden til modstående bygning, da denne afstand har indflydelse på lysforhold og byrum. Afstanden til modstående bygning er baseret på en modstående bygning, der er mellem 14 m og 21 m høj Altandybder mod gaden Ud fra afstand til modstående bygning defineres én vejledende standarddybde for altaner på en hel facade. Den maksimale størrelse mod gaden er fastsat til 130 cm. Afstand til modstående bygning Maksimal altandybde mod gaden 8 m til 10 m (meget smal gade, fx Larsbjørnsstræde) 70 cm 10 m til 14 m (smal gade, fx Blågårdsgade eller Studiestræde) 90 cm 14 m til 25 m (bred gade, fx Nørrebrogade eller Istedgade) 110 cm Over 25 m (åben plads eller meget bred gade, fx Blegdamsvej eller Sønder Boulevard) Altandybder mod gården: Ud fra afstand til modstående bygning defineres vejledende standarddybder for altaner på en hel facade. Afstand til modstående bygning 130 cm Maksimal altandybde mod gården Ved lofthøjder under 2,9 m Ved lofthøjder på og over 2,9 m 8 m til 10 m 90 cm 110 cm 10 m til 14 m 110 cm 130 cm 9 Altaner og tagterrasser 5 Vejlededende standardstørrelser for altaner 14 m til 25 m 130 cm 150 cm Over 25 m 150 cm 150 cm

10 5.2 Vejledende altanlængder Altanlængden angivet i skemaet ovenfor, er fastsat ud fra, hvor mange vinduesfag den underliggende lejlighed har, således at det sikres, at den underliggende lejlighed som helhed ikke udsættes for en uacceptabel forringelse i dagslys. Det er kun vinduesfag mod rum, hvor der er krav om, at rummet har vindue, der kan medregnes, dvs. arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, samt beboelsesrum og køkken. Det bemærkes, at vinduesfag til fx wc- baderum, pulterrum og lignende ikke medregnes i antallet af vinduesfag hverken i kolonne 1 eller kolonne 2. I den særlige situation, hvor en lejlighed kun har 1 vinduesfag kan, der at ud fra en helhedsvurdering gives tilladelse til en altan, der er 50 cm mindre dyb end den vejledende standarddybde. Mod gaden skal altanerne have samme længde på samme facade. Mod gården kan længderne variere mere frit alt efter gårdens karakter. Antal vinduesfag* til opholdsrum i hele den underliggende lejlighed 2 til 3 vinduesfag 1 vinduesfag Antal vinduesfag til opholdsrum i hele den underliggende lejlighed, der kan dækkes med altan med standarddybde 4 til 7 vinduesfag 2 vinduesfag (2 små altaner mod 1 vinduesfag eller 1 stor altan mod 2 vinduesfag) 8 eller flere vinduesfag 3 vinduesfag (så længe alle vinduesfag til opholdsrum på én facade ikke dækkes) 10 Altaner og tagterrasser 5 Vejlededende standardstørrelser for altaner Dybbølsgade 49

11 5.3 Eksempler på forhold der kan påvirke de vejledende standardstørrelser Supplerende altaner Ved ansøgning om supplerende altaner på en facade, hvor der allerede er etableret altaner, der er større end standardstørrelserne, kan nye altaner ud fra en helhedsvurdering etableres i samme dybde og længde som eksisterende, under forudsætning af, at de supplerende altaner etableres efter samme opsætningsprincip og med samme udformning som de eksisterende. Undtaget herfra er altaner på 1. sal, hvis der på facaden ikke allerede er etableret altaner på 1. sal. Dette er af hensyn til dagslyset. Medregning af underboens dagslysforbedring mod gården Etableringen af en altan- eller terrassedør giver en kvalitativ forbedring og øger dagslyset på gulvet i en lejlighed. Hvis alle lejligheder i stueetagen på den samme facade etablerer en altan- eller terrassedør, kan alle lejligheder på 1. sal etablere en 10 cm dybere altan, dog kun op til en maksimal dybde på 150 cm. Hvis alle lejligheder på 1. sal på den samme facade etablerer en altan- eller terrassedør, kan alle lejligheder på 2. sal og opefter, etablere en 10 cm dybere altan, dog kun op til en maksimal dybde på 150 cm, også selvom der er lejligheder over 1. sal der ikke etablerer altan. Mindre end 8 m til modstående bygning Ved afstande på under 8 m til modstående bygning tillades som udgangspunkt alene franske altaner med den dybde på op til 30 cm. Indhak i indeliggende hjørner I indhak i indeliggende hjørner tillades alene franske altaner, da dagslysforholdene her er ringe. Ligeledes bør altaner tæt på indhak i indeliggende hjørner tilpasses, så de ikke skygger for indhakket. Eksempel på lejlighed med vinduesfag ud til et indhak, som friholdes for altaner. Det skraverede viser, hvor der kan være mulighed for at etablere altaner. Mulighed for at justere altandybde og længde for altaner mod gården Med udgangspunkt i de vejledende standarddybder og standardlængder kan man justere dybden og længden, hvis man fx hellere vil have en lang smal altan eller en kort og dyb. Ud fra en helhedsvurdering vil en altan, der er længere end standardlængden, kunne tillades under forudsætning af, at den er 60 cm mindre dyb end standarddybden og ikke dækker mere end 2 vinduesfag til opholdsrum. Hvis der ud fra standardlængderne kan tillades en altan over 2 vinduesfag til opholdsrum, vil der ud fra en helhedsvurdering kunne tillades en altan, der er 30 cm dybere end standarddybderne, under forudsætning af, at den er reduceret i længden, så den dækker 1 vinduesfag i stedet for 2 vinduesfag. Dog kan altanen ikke blive dybere end 150 cm. Lejligheder der kun har ét vinduesfag til opholdsrum Over lejligheder med kun 1 vinduesfag til opholdsrum kan der, ud fra en helhedsvurdering, gives tilladelse til en altan, der er 50 cm mindre dyb end den vejledende standarddybde. Dagslysværktøj Ved ansøgninger, der afviger væsentligt fra standardstørrelserne, vil forvaltningen i den konkrete vurdering af sagen overvejende anvende daglysværktøjet. Københavns Kommune har udviklet sit eget dagslysværktøj. Dagslysværktøjet er udarbejdet ud fra en analyse, der har vist, at det er muligt at vurdere forringelsen i gennemsnitlig dagslysfaktor ud fra nogle få, betydende og målbare parametre. 11 Altaner og tagterrasser 5 Vejlededende standardstørrelser for altaner

12 6 Udformning og placering af altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger Følgende anbefalinger, vedrørende udformning og placering af nye altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger, er vejledende. Formålet med anbefalingerne er at opnå en god arkitektonisk helhedsvirkning. Såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning på anden vis, kan anbefalingerne fraviges. 6.1 Bevaringsværdige og fredede bygninger og bebyggelser Ved bevaringsværdige bygninger og bebyggelser vil der i byggesagsbehandligen blive taget særlige hensyn til udformning og placering af altanerne med henblik på at opnå en god helhedsvirkning og tilpasning til byens egenart. Bebyggelser udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen for København og bygninger med SAVE-værdier på 1-4 vil blive behandlet som bevaringsværdige (Kilde Redegørelse for bevaringsværdige bygninger Kommuneplan 2015). For fredede bygninger gælder, at ved byggearbejder, som går videre end almindelig vedligeholdelse, skal der altid sendes ansøgning til Kulturarvsstyrelsen. Nørre Farimagsgade Altaner og tagterrasser 6 Udformning og placering af altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger

13 6.2 Anbefalinger vedrørende udformning Følgende anbefalinger vil, ud fra en vurdering af det enkelte projekt, kunne stilles som krav. Ensartethed Det anbefales, at altaner og tagterrasser på samme bygning fremstår med samme konstruktion og materialer. Konstruktion Det anbefales, at konstruktion udformes enkelt på en måde, der harmonerer med bygningens udtryk. Værn Ved etablering af nye altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger anbefales det, at værn udformes med en spinkel åben konstruktion og en stor grad af transparens. Døre Det anbefales, at altan- og terrassedøre udformes i materialer, opdeling og farver, der harmonerer med eksisterende vinduer. Farve Det anbefales, at værn og konstruktion udformes med en neutral farveholdning, der harmonerer med bygningens eksisterende materialer og farver. Indbliksskærme Det anbefales, at eventuelle indbliksskærme udformes, så de fremstår lette og enkle, og at de kun anvendes i forbindelse med indbliksgener ved naboskel. Facadedekoration og udsmykning Ved etablering af nye altaner og terrasser på eksisterende bygninger anbefales, at der tages hensyn til facadedekoration og udsmykning, der har betydning for bygningens arkitektoniske helhedsudtryk. Der henvises i øvrigt til stilbladene. Burmeistergade Trappehuse Det anbefales, at trappehuse i forbindelse med tagterrasser i udformning, farve- og materialer tilpasser sig taget og husets arkitektur og placeres så langt fra tagkant som muligt. 13 Altaner og tagterrasser 6 Udformning og placering af altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger

14 6.3 Anbefalinger vedrørende Placering Det anbefales, at nye tagterrasser og altaner på eksisterende bygninger ved deres placering og dimensionering forholder sig til bygningens proportioner og facadens opdeling og udsmykning, så bygningen efter etablering af altaner og tagterasser kommer til at fremstå harmonisk ud fra en helhedsvurdering. Symmetri På en facade eller et tag med lodrette træk såsom trappehuse, karnapper eller anden udsmykning som skaber symmetri eller opdeler facaden, anbefales det, at altaner og terrasser forholder sig til facadens orden. Hvis en eksisterende symmetri brydes af nye altaner eller terrasser anbefales, at det sker på en måde, der relaterer sig til karakteren af bygningen for eksempel ved, at altaner opsættes over hinanden, men ikke nødvendigvis symmetrisk omkring for eksempel vinduesåbninger. Der henvises i øvrigt til stilbladene. Vandrette træk Ved gennembrydning af vandrette elementer på eksisterende bygninger anbefales det at tilpasse dybden og bredden på altaner, så den horisontale karakter af bygningen bevares også set fra siden i gadeniveau. Der henvises i øvrigt til stilbladene. Placering i tagetagen Da der er forskel på facaderne mod gaden og mod gården er der forskellige anbefalinger. Mod gaden anbefales det, at terrasser og altaner i tagetagen etableres uden udkragning (dvs. fx indeliggende altaner eller kvistaltaner). Mod gården er det muligt, ved etablering af tagterrasser eller kvistaltaner, at gennembryde tagrender, gesims og tagfod. Det er også muligt at etablere tagterrasser eller kvistaltaner, der krager ud over facaden. Det anbefales at tagterrasser og kvistaltaner maksimal udkrages med 1 m målt fra facaden. Grønningen Det bemærkes, at der kan være bestemmelser i en lokalplan, gældende for ejendommen, som har andre bestemmelser. Ved terrasser, der etableres som en udskæring i et skråt tag, anbefales det at holde en god afstand til tagryggen og minimere bredden, så den ikke kommer til at dominere tagfladen. 14 Altaner og tagterrasser 6 Udformning og placering af altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger

15 Eksempel på dagslys 15 Følgende visualiseringer viser dagslyset på en gråvejrsdag i et rum i en stuelejlighed der vender mod syd ind mod en gård d. 14. april kl 12. Rummet har en loftshøjde på 2,6 m og gården er 20 m lang og 20 m bred. Alle bygninger er 5 etager høje. Visualiseringerne er udarbejdet til at blive vist på en skærm, det betyder at de ikke er egnede til at printe. I print vil de alt efter printeren blive mere mørke. Farve og lysniveau i visualiseringerne vil desuden variere alt efter, hvilken skærm de vises på. Visualiseringerne er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet - København. Altaner og tagterrasser Eksempel på dagslys Lyset på en gråvejrsdag uden altan Lyset på en gråvejrsdag med en altan på 1,5 m over begge vinduer og en terrassedør Lyset på en gråvejrsdag uden altan Lyset på en gråvejrsdag med en altan på 1,5 m over det ene vindue Lyset på en gråvejrsdag med en altan på 1,1 m over begge vinduer Lyset på en gråvejrsdag med en altan på 1,5 m over begge vinduer

16 Eksempel på sollys 16 Følgende visualiseringer viser lyset på en solskinsdag i et rum i en stuelejlighed der vender mod syd ind mod en gård d. 14. april kl 12. Rummet har en loftshøjde på 2,6 m og gården er 20 m lang og 20 m bred. Alle bygninger er 5 etager høje. Visualiseringerne er udarbejdet til at blive vist på en skærm, det betyder at de ikke er egnede til at printe. I print vil de alt efter printeren blive mere mørke. Farve og lysniveau i visualiseringerne vil desuden variere alt efter, hvilken skærm de vises på. Visualiseringerne er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet - København. Altaner og tagterrasser Eksempel på sollys Lyset på en solskinsdag uden altan Lyset på en solskinsdag med en altan på 1,5 m over begge vinduer og en terrassedør Lyset på en solskinsdag uden altan Lyset på en solskinsdag med en altan på 1,5 m over det ene vindue Lyset på en solskinsdag med en altan på 1,1 m over begge vinduer Lyset på en solskinsdag med en altan på 1,5 m over begge vinduer

17 Stilblade for Bevaringsværdige bygninger 80% bygninger fra før 1940 Cirka 80 procent af alle etageboliger i København er bygget før 1940, og cirka halvdelen af alle bygninger er mere end 100 år gamle. Mange af os bor derfor i bygninger, der er bygget i en helt anden tid med helt andre værdier. særlige hensyn til udformning og placering, med henblik på at opnå en god helhedsvirkning og tilpasning til byens egenart. 17 Altaner og tagterrasser Eksempel på sollys Ved at forholde sig bevidst til de eksisterende bygningers kvaliteter kan man forny og udvikle byen på en måde der skaber værdi og mere mangfoldighed. Bevaringsværdige bygninger og bebyggelser En stor del af de ældre bygninger i København er udpeget som bevaringsværdige med SAVE værdier mellem 1 og 4, ligesom en del samlede bebyggelser er udpeget som bevaringsværdige. Ved bevaringsværdige bygninger og bebyggelser vil der i byggesagsbehandligen blive taget Bebyggelser udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen og bygninger med SAVE-værdier på 1-4 vil i Københavns Kommune blive behandlet som bevaringsværdige. Du kan læse mere om fredede og bevaringsværdige bygninger på Kulturstyrelsens hjemmeside:

18 Stilarter 18 Oversigten over stilarter kan bruges som en guide til at identificere væsentlige bygningstræk der er relevante at forholde sig til ved etablering af altaner. De ældste etageboliger i København er over 400 år gamle. Eftersom byggeteknik og oplevelsen af hvad der er smukt udvikler sig konstant, er der i dag store forskelle på bygninger i byen. Udviklingen har nogen gange været gradvis og flydende, andre gange har nye trends skabt klare skift mellem forskellige måder at bygge huse på. Følgende oversigt over stilarter for etageboliger mellem 1840 og 1940 giver et overblik over udviklingen i bygninger henover de 100 år, hvor størstedelen af Københavns bygninger er bygget. Under 5% af etageboligerne i København er bygget før 1840, heraf er ca. 2/3 fredet. Etablering af altaner på bygninger fra før 1840 vil være en udfordring og vil altid kræve en grundig foranalyse. Altaner og tagterrasser Stilarter Mange bygninger har træk fra flere stilarter og det er ikke nødvendigt at kende en bygnings eksakte stilart. Når man etablerer altaner er det hensigtsmæssigt, at forholde sig til om facaden er symmetrisk opbygget med kraftige fremspring eller om den er muret eller pudset. Dvs. det kan være godt at kende og forholde sig til de væsentlige bygningstræk. Hvis du vil vide mere om de forskellige stilarter og historien bag dem, kan du hente den gratis publikation: Kend dit etagehus, udgivet af Dansk Bygningsarv, på adressen: kend-dit-etagehus Overgaden Oven Vandet

19 Senklassicisme Palæstil Historicisme Kendetegnet for senklassicismen er de rene former, der skaber en harmonisk helhed. Døre og vinduer er proportioneret efter de klassiske regler. Facaden er pudset og fremstår med svage reliefvirkninger. Karakteristiske bygningstræk: Ensartet taktfast facade / Pudset facade Palæstilens symmetrisk opbyggede facader bruger stemningsskabende facadedekorationer fra flere andre stilarter. Karakteristiske bygningstræk: Lodrette træk og symmetri / Pudset facade / Dekorationer / Rundbuer Historicistiske bygninger har typisk en markant sokkel og symmetrisk placerede vinduer. Farverne er kontrastfyldte og de symmetriske facader har ofte stemningsfulde dekorationer med reliefvirkninger. Karakteristiske bygningstræk: Lodrette træk og symmetri / Dekorationer / Markant stueetage / Rundbuer / Københavner tag Altaner og tagterrasser Stilarter Holmbladsgade 76 Skydebanegade Sankt Pauls Gade Stockholmsgade 49 Ny Carlsberg Vej 12 Nørre Farimagsgade 76 Westend

20 Håndværker historicisme Rundbuestil Jugendstil En mere spartansk variant af historicismen. Regulær taktfaste vinduesopdeling og en markant tung sokkel. Vinduer og døre er ofte indrammet og står i kontrast til facademuren. Karakteristiske bygningstræk: Markant stueetage / Ensartet taktfast facade /Københavner tag / Vandrette bånd / Dekorationer En særlig variant af historicismen kendetegnet ved brugen af elegante cirkulære murstik over vinduer og døre. Karakteristiske bygningstræk: Rundbuer / Muret facade / Markant stueetage Formsproget i jugendstil er inspireret af naturens organiske former. Bygningsdele som vinduer, tag, karnapper og tårne fremstår som kunstfærdige bygningsdetaljer. Karakteristiske bygningstræk: Dekorationer / Muret facade / Markant stueetage / Organisk formsprog Altaner og tagterrasser Stilarter Prins Jørgens Gade 14B Haderslevgade 35 Holbergsgade Ingerslevgade 104 Holmbladsgade 75 Thorsgade 81 Holbergsgade Ingerslevsgade 104

21 Tidlig nationalromantik Sen nationalromantik Nyklassicisme Bygningerne er sammensatte med forskellige stemningsskabende elementer som tårne, tagkviste og tagudhæng, felter med mønstermurværk, kampestenssokler og varierede vinduesformater. Bygningerne er individualistiske med mange unikke detaljer. Karakteristiske bygningstræk: Organisk formsprog / Dekorationer / Karnapper / Mansardtag Den sene nationalromantik er karakteriseret ved dens rustikke homogene facader af teglsten i varme farver og karnapper i bløde former. Karakteristiske bygningstræk: Muret facade / Organisk formsprog / Karnapper / Mansardtag Bygninger i nyklassicistisk stil er udformet enkelt og har en stramt geometri, der skaber en helhed af harmoni og orden. Især de lange ubrudte facader og saddeltag kendetegner denne stilart. Karakteristiske bygningstræk: Ensartet taktfast facade / Saddeltag / Muret facade / Pudset facade Altaner og tagterrasser Stilarter Classensgade 17 Njalsgade 12 Amager Fælledvej 11 Skotterupgade Åboulevard 6 Stavangergade 6 Amager Fælledvej 11 Sjællandsgade 25

22 International funkis National funkis Vandrette vinduesbånd, flade tage, tagterrasser, udkragede altaner, store glaspartier og især hjørnevinduer er karakteristiske for international funkis. Formsproget er enkelt, geometrisk og kubisk. Den første stilart, hvor altaner til hver bolig er en integreret del af udtrykket. Karakteristiske bygningstræk: Altaner på funkisbygninger En variant af den internationale funkis, kendetegnet ved at have murede facader i stedet for pudsede. Karakteristiske bygningstræk: Altaner på funkisbygninger Altaner og tagterrasser Stilarter Sankt Kjelds Plads 5 Overgaden Oven Vandet 40 Overgaden Oven Vandet 44 Fridtjof Nansens Plads 1

23 Bygningstræk 23 På tværs af de mange forskellige stilarter er der en række bygningstræk, der går igen. For eksempel har vi i Danmark en forkærlighed for tegl, der gør, at murede facader er et bygningstræk, der går igen i mange stilarter i forskellige variationer. Altaner og tagterrasser Bygningstræk Andre bygningstræk kan være facader med en stor grad af symmetri eller facader med karnapper. Man kan opnå en god helhedsvirkning med altaner på mange forskellige måder, i det følgende er en række bygningstræk illustreret med forskellige eksempler, der kan bruges som inspiration. Ovengadet Oven Vandet

24 Mikkel Vibes Gade 1 Hvide altaner med enkel raffineret konstruktion der beriger facaden og matcher vinduer. Pudset facade Det er vigtigt, at altaner på pudsede facader har en farve der harmonerer med facadens farver. 24 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Ravnsborg Tværgade 6 Sorte altaner der matcher farven på vinduer og gesimsbånd. De spinkle værn lader facadens farve og stoflighed skinne igennem. Dybbølsgade 49 Enkle hvide altaner der passer til facadens hvide dekoration. De spinkle værn og den tynde altanbund får altanerne til at virke svævende og lette.

25 Busstrupgade 7 Den enkle tynde altan bund matcher facadens detaljegrad og stoflighed. Godsbanegade 1 Altanens matte grå bund matcher bygningens grå dekoration. De spinkle værn matcher de grønne vinduer i farven og facaden i udformningen. Muret facade Det er vigtigt, at altaner på murede facader har en stoflighed og farve, der harmonerer med facaden og som udgangspunkt ikke tilfører væsentligt anderledes farver eller stofligheder. 25 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sankt Thomas Allé 12 Den robuste bund har en detaljering og stoflighed der passer til den murede facade. Carl Bernhardsvej 12 Den mørke altan matcher facaden med sin detaljering. Amager Bouldevard 133 De teglfarvede støbte bunde har en detaljering og stoflighed der harmonerer med facaden.

26 Dekorationer På facader med dekorative elementer er det væsentligt, at altanens udformning og materialer tilpasses så, der opnås en god helhedsvirkning. Hvis det er nødvendigt at fjerne hele eller dele af dekorationer er det vigtigt at resultatet fremstår helstøbt. Dybbølsgade 49 Dekorationen er blevet delvist fjernet med god virkning sammen med den moderne altan. Sankt Hans Gade 4 Bundens matte farve og skyggekant matcher gesimsbåndet. 26 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Valdemarsgade 20 Den smukke stoflighed og detaljering i betonbunden skaber sammen med de elegante spinkle værn og den let rundede front en god helhed sammen med de eksisterende dekorationer på facaden. Istedgade 97 Altanerne fjerner dekorationen mellem søjlerne, men respekterer de lodrette søjler. Sammen med den enkle hvide bund og de fint tilpassede spinkle værn skabes en god helhedsvirkning.

27 Rundbuer 27 Altaner placeret over rundbuer må enten holde en vis respektafstand til buen eller fjerne den i sin helhed. Det kan være en udfordring at opnå en god helhedsvirkning med altaner over rundbuer. Holbergsgade Detaljerig muret facade med rundbuer Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sankelmarksgade 17 Buen over vinduet er fjernet men der er skabt en god helhedsvirkning ved at lade det lyse dekorative bånd skabe en naturlig overgang. Betonbundens stoflighed og fine detaljering harmonerer med facaden. Istedgade 86 Kombinationen af de meget markante rundbuer og gesimsen over dem gør det udfordrende at opnå en god helhedsvirkning med altaner på 4. sal.

28 Organisk formsprog Facader med bløde former og et organisk formsprog stiller større krav til udformningen af altaner. Tilgengæld er der mange eksempler på oprindelige altaner, der kan bruges som inspiration. 28 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Åboulevard 6 De originale altaners tyngde, stoflighed og form skaber en helhed sammen med facadens former. Christian IX s Gade 1 Den lette og smukt detaljerede altan følger og understreger facadens buede form. Westend Den meget lange altan følger facaden og skaber en god overgang til basen af facaden.

29 Karnapper For at opnå en god helhedsvirkning må altaner tilpasse sig til dybden på eksisterende karnapper og holde en vis afstand til siden af karnappen, hvis de ikke bygges sammen. Amager Fælledvej 11 Altanerne respekterer karnappernes dybde ved at være delvist indeliggende. 29 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Amager Fælledvej 31 Originale altaner bygget sammen med karnap. Sankt Hans Gade 2 Nye altaner fint tilpasset til karnappernes størrelse. Bevtoftegade 2 Altanen er tilpasset til dybden af karnappen og holder en respektafstand til karnappen, der svarer til dybden. Bunden har en detaljering og stoflighed, der harmonerer med karnappen.

30 Ravnsborggade 22 De to rækker af altaner skaber en god symmetrisk helhed sammen med facaden. Bergthorasgade1 Lodrette træk og symmetri Altaner på facader med markante lodrette udsmykninger og fremspring må respektere og forholde sig til facadens opdeling. På facader med mange detaljer og en klar symmetri kan det være nødvendigt at placere altanerne symmetrisk for at opnå en god helhedsvirkning. 30 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Ved Kløvermarken 2 Husets symmetri respekteres og understreges af de to rækker altaner, der tilpasser sig facadespringene i dybden. Istedgade 97 De symmeetrisk placerede altaner skaber en god helhedsvirkning på den rigt dekorerede symmetriske facade.

31 Dybbølsgade 4 Altanenbunden matcher gesimsen i tykkelse og farve. Sankt Hans Gade 4 Altanbundens detaljering og farve matcher gesimsen. Markant stueetage Når altaner placeres på kanten af en markant stueetage er det vigtigt at tilpasse farver, materialer og størrelse til sokkel og gesimsbånd. 31 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sankt Hans Gade 2 Gesimsen er blevet brudt og de nye altaner har skåret sig ned i basen, men de tilpassede altanbunde og de enkle, spinkle værn gør, at der skabes en god helhedsvirkning. Kastelvej 27 Oprindelige altaner i forskellige udformninger, der forholder sig til deres placering på facaden.

32 Vandrette bånd Når en altan bryder vandrette bånd og gesimser stiller det større krav til altanens udformning. Visse meget markante gesimser vil være svære at gennembryde med en god helhedsvirkning. Kongshøjgade 1-7 Altanen bryder gesimsen men altanbundens materiale og udformning er tilpasset. 32 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Øster Farimagsgade 28 Skydebanegade Den meget markante gesims vil være svær at gennembryde med en god helhedsvirkning. Holmbladsgade 76

33 Ensartet taktfast facade På facader, hvor der ikke skal tages hensyn til markante udsmykninger eller fremspring, er der større frihed til at placere altaner efter forskellige principper. Når altanerne er placeret efter det samme princip på hele bygningen, kan der opnås en god helhedsvirkning selvom der er huller i mønstret. Dybbølsgade 49 Faksegade 20 De to rækker af altaner passer ind i facaden uden at dominere den. 33 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Overgaden Oven Vandet 42 Den forskudte placering af altanerne skaber en variation der harmonerer med den enkle facade. Ejderstedgade Altaner der er frit placeret indenfor et fast mønster. Den enkle udformning og den nogenlunde jævne fordeling gør, at facaden opleves varieret.

34 Langebrogade Ny altan på hjørnet udformet med udgangspunkt i den oprindelige. Orginale altaner For at opnå en god helhedsvirkning på facader med oprindelige altaner må nye altaner forholde sig til de oprindelige, uden at de behøver at være en eksakt kopi. 34 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sommerstedgade Restaureret oprindelig altan. Amager Fælledvej 34 Forskellige altaner på den samme bygning.

35 Altaner på funkisbygninger Eftersom de fleste funkis bygninger er opført med oprindelige altaner, er det oplagt at tage udgangspunkt i de eksisterende eksempler, når der etableres nye altaner på en funkis bygning. Ofte fungerer altanerne som den eneste udsmykning på facaderne. Aksel Møllers Have Altaner med bløde former hæfter sig på de firkantede karnapper og stikker lidt frem. Sankt Kjeldes Plads 5 Oprindelige murede altaner der følger vinduesbåndene som et centralt motiv på facaden. 35 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Overgaden Oven Vandet 46 Mødet mellem værn og vindue er elegant løst. Torvegade 57 Smukt restaureret oprindelig altan, der harmonerer med vinduet.

36 Gavle På gavle kan altaner placeres og udformes med større frihed. En friere placering kan skabe variation på en gavl og giver mere sol på de enkelte altaner. Ravnsborggade Altaner og tagterrasser Bygningstræk Skelbækgade Ahlefeldtsgade 28 Den forskudte placering og de enkelt udformede altaner med transparente værn skaber liv på facaden samtidig med at de enkelte altaner får mere lys. Carl Bernhardsvej 15 Korsgade

37 Peblinge Drossering 24 Det translusente værn gør tagterrassen let Ahlefeldtsgade Tagterrasse udskåret i taget giver gode opholdsmuligheder med sol. Københavner tag Det er vigtigt, at terrasser og kvistaltaner har enkle transparente værn så de fremstår lette og giver en oplevelse af liv. For terrasser, der er skåret ind i tagfladen på steder med stor synlighed, er det vigtigt, at de har en størrelse og placering, der forholder sig til bygningens helhedsudtryk og underordner sig taget i størrelse. Det vil være svært at opnå en god helhedsvirkning, hvis et udvendigt hjørne skæres væk. For terrasser placeret ovenpå taget er det vigtigt, at konstruktionen så vidt muligt ikke er synlig fra gadeplan. Trappetårne placeres så vidt muligt på det mindst synlige sted og udformes så de forholder sig til bygningens materialer og form. 37 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Birkegade 4 Tagterrasse med moderne udformning giver liv og grønt til byens tage og skaber nye fælles opholdsrum. Trianglen 7 Diskrete kvistaltaner.

38 Vesterbrogade 140E Ny tagaltan, fint placeret mellem to kviste. De enkle og transparente værn giver liv og lys. Strand Boulevarden 16 Nye kviste og kvistaltaner. Saddeltag Ved etablering af indeliggende altaner i et saddeltag er det vigtigt at værn fremstår lette og transparente og at størrelsen af udskæringen er tilpasset til størrelsen af tagfladen så taget stadig fremstår som en samlet flade. 38 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Classensgade Taget fremstår stadig som en samlet flade. De enkle transparente værn lader lyset skinne ind og livet og det grønne skinne ud. Sankt Thomas Alle 12 Den diskret indskårne tagaltan er knap synlig fra gaden.

39 Mansardtag Mansardtage er opbygget med to taggesimser og ofte et svaj i det nederste parti. 39 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Svinget 22 Oprindelige altaner på kanten og under et mansardtag. Snorregade 7 Oprindelig tagterrasse i mansardtag.

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser Revideret 1. november 2015 Indhold 2 Lys og luft til alle 3 Hensyn til dagslys 4 Altaner i eksisterende byggeri...5 Beregningsværktøj...5

Læs mere

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER BILAG 2 ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER Vejledende standardstørrelser er et udtryk for, hvilke størrelser altaner ansøger som udgangspunkt kan forvente

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser

Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 3 Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser 1.0 Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

1. ALTANER I STUEETAGEN. Problem. Ændring af retningslinje for stuealtaner Sagsnr Dokumentnr.

1. ALTANER I STUEETAGEN. Problem. Ændring af retningslinje for stuealtaner Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 UDDYBNING AF PROBLEMATIKKER OG ÆNDRINGSFORSLAG Dette notat uddyber de problematikker, der er identificeret i forbindelse med evalueringen

Læs mere

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS BILAG 6 VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS Baseret på en gennemgang af ca. 1000 ansøgte altaner og en analyse af altaners effekt på dagslyset i den underliggende lejlighed særligt

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER BILAG 1 ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER Dette notat er en analyse af, om dagslysværktøjet fortsat skal anvendes, herunder om det bør bruges direkte

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for byplanlægning NOTAT 09-07-2015 Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser Retningslinjerne har været i høring fra

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Dispositionsforlag til altanprojekt. E/F Valby Langgade. September 2017

Dispositionsforlag til altanprojekt. E/F Valby Langgade. September 2017 Dispositionsforlag til altanprojekt E/F Valby Langgade September 2017 Dispositionsforslag Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af retningslinjer og regler inden

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Retningslinjer besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 10.10.14 29.09.14 Version 1.0 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Ansøgning og bestyrelsens

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen tagvindmøller Københavns Kommunes retningslinjer Bilag 1 Baggrund Københavns Kommunes klimaplan indeholder et fyrtårnsprojekt om at opstille vindmøller i København. Kommunens egen satsning retter sig mod

Læs mere

Nybygning og ombygning, Vesterbrogade 36

Nybygning og ombygning, Vesterbrogade 36 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. maj 2014 Tilladelse til at opføre ny etageejendom samt at forhøje eksisterende etageejendom med en mansardetage på Vesterbrogade

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNES VEJLEDENDE ANBEFALINGER VED OPSÆTNING AF ALTANER PÅ EKSISTERENDE ETAGEEJENDOMME

FREDERIKSBERG KOMMUNES VEJLEDENDE ANBEFALINGER VED OPSÆTNING AF ALTANER PÅ EKSISTERENDE ETAGEEJENDOMME Bilag 1 DIN NYE ALTAN FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING. FREDERIKSBERG KOMMUNES VEJLEDENDE ANBEFALINGER VED OPSÆTNING AF ALTANER PÅ EKSISTERENDE ETAGEEJENDOMME 2013 1 INDHOLD FORORD INDLEDNING 1. FORVENTNINGER

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

DAGSLYSANALYSE AB DANNEBROGSGADE 20-24

DAGSLYSANALYSE AB DANNEBROGSGADE 20-24 DAGSLYSANALYSE ANALYSE AF DAGSLYS & SKYGGEPÅVIRKNING AB DANNEBROGSGADE 20-24 VED OPSÆTNINGER AF AB ALTANER DANNEBROGSGADE Altana ApS - 20-24 22/9-2015 FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Denne rapport har til formål

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume E + N Arkitektur A/S har søgt om principiel tilladelse til at opføre en

Læs mere

NÅR DU ØNSKER ALTANER PÅ EKSISTERENDE EJENDOM

NÅR DU ØNSKER ALTANER PÅ EKSISTERENDE EJENDOM NÅR DU ØNSKER ALTANER PÅ EKSISTERENDE EJENDOM Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 INDHOLD 1 Forord 3 2 Altaner på eksisterende ejendomme 4 3 Altanernes omfang 5 3.1 Altandybde 5 3.2 Altanlængde

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Frederiksberg Kommune By, Byggeri og Ejendomme Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf

Frederiksberg Kommune By, Byggeri og Ejendomme Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf DIN NYE ALTAN - FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING TILLÆG 1 Frederiksberg Kommune By, Byggeri og Ejendomme Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4120 E-mail: bbe@frederiksberg.dk Web: www.frederiksberg.dk/borger/bolig/byggeri/lejligheder-og-tofamiliehuse

Læs mere

Tilladelse til at opføre ny bebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage med 12 boliger på Langelandsgade 108.

Tilladelse til at opføre ny bebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage med 12 boliger på Langelandsgade 108. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2014 Tilladelse til at opføre ny bebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage med 12 boliger på. 1. Resume Der er ansøgt

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr 1 - Svar_vedr_høring_20160114 3 1 GWITT/ v. Gunhild Witt Arkitekt MAA Nyhavn 42A, 5 tv. 1051 København K Kbh. d. 14. januar 2016 Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø-afdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING

TAARBÆK BORGERFORENING Taarbæk, den 4. september Planklagenævnet Vedr.: Klage ID 190212 Med mail af 22.08. fra Nævnenes hus modtog vi Lyngby-Taarbæk Kommune s (LTK) udtalelse af 18.08. til Planklagenævnet vedrørende ovennævnte

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Forslag til revision af Din nye altan - fra idé til ibrugtagning

Forslag til revision af Din nye altan - fra idé til ibrugtagning Forslag til revision af Din nye altan - fra idé til ibrugtagning Bilag 1 Anbefalinger om etablering af tagterrasser, kvistaltaner og udhængende tagaltaner 1 Almindelige tagformer i ældre bebyggelse Saddeltag

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Tilladelse til at opføre ny fritliggende boligbebyggelse et forhus i 6 etager og et baghus i 3 etager

Tilladelse til at opføre ny fritliggende boligbebyggelse et forhus i 6 etager og et baghus i 3 etager Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. januar 2015 Boligbebyggelse, Falstersgade 19 Tilladelse til at opføre ny fritliggende boligbebyggelse et forhus i 6 etager og et

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Tilladelse til forhus- og baghusbebyggelse med i alt 24 boliger og 3 butikslokaler på ejendommene Vesterbrogade 14-20

Tilladelse til forhus- og baghusbebyggelse med i alt 24 boliger og 3 butikslokaler på ejendommene Vesterbrogade 14-20 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. marts 2016 Ny bebyggelse, Vesterbrogade Tilladelse til forhus- og baghusbebyggelse med i alt 24 boliger og 3 butikslokaler på ejendommene

Læs mere

Sags nr: Adresse:

Sags nr: Adresse: Den sikre løsning Sags nr: 15.206 Adresse: Mariendalsvej 29A - 37B 2000 Frederiksberg Dato: 25.06.2015 Rev. xx.xx.20xx Omfang af ansøgning Hermed ansøger MinAltan.dk om opførelse af xx nye altaner på Mariendalsvej

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade Temaer Etagehuse Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for etagehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for 3 tværgående

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. februar 2014 J.nr.: NMK-33-02162 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade

Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. marts 2014 Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade d og Omsorg Tilladelse til at ombygge erhverv til boliger, etablere altaner

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere