Center for Børn og Undervisning

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016 Som en del af folkeskolereformen er udarbejdelse af handlingsplaner blevet en del af kvalitetsrapporten (jf. folkeskolelovens 40a stk. 2) for skoler, hvis niveau kan eller skal løftes, De opfølgende initiativer skal således være en del af kvalitetsrapporten i stedet for at fremgå af særskilte handlingsplaner. De opfølgende initiativer vil indgå i kommunalbestyrelsens drøftelse af kvalitetsrapporten og stillingtagen hertil. På denne måde bliver de enkelte initiativer, der udspringer af kvalitetsrapportens datamateriale, en del af den kommunale handleplan. Kvalitetsrapportens handlingsplan skal (jf. bekendtgørelsens 6) for hver skole indeholde en beskrivelse af, hvorfor skolen er på handleplanen, samt de tiltag der iværksættes, tidsplaner for tiltag, hvem der er ansvarlig for tiltagene samt den forventede effekt. Kriterier for udvælgelse af de skoler, der skal på den kommunale handleplan : Udvælgelsen af skoler, der skal på den kommunale handlingsplan, sker med udgangspunkt i de nationale mål i folkeskolereformen set i forhold til de resultater, skolen har opnået dels ved FP9 og dels ved de Nationale test. Der lægges særlig vægt indikatoren socioøkonomisk reference. Desuden ses der på resultatet af den nationale trivselsmåling. Handlingsplanerne/de opfølgende initiativer udarbejdes af skolerne i samarbejde med Center for Børn og Undervisning. Side 1 af 15

2 Den Kommunal handleplan Nedenstående handleplaner indsættes i kvalitetsrapporternes kapitel 11. Det samlede skolevæsen har det kommende skoleår fokus på nedenstående indsatser. De enkelte skoler har forskellige udfordringer og iværksætter derfor også forskellige tiltag. Skolernes iværksatte handlinger beskrives i Faxe-modellen (se bilag sidst i dette dokument). Det samlede skolevæsen Det samlede skolevæsen har det kommende skoleår fokus på indsatser, der skal øge elevernes kompetencer i dansk læsning, matematik og naturfag. Dette skyldes, at flere skoler har udfordringer på disse fagområder. De enkelte skolers specielle udfordringer er nærmere beskrevet herunder. Midtskolen Dansk, læsning 1. På Midtskolen er afdeling Sofiendal den afdeling med de laveste afgangskarakterer i dansk med resultater 1,1 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9. 2. Midtskolen opnår et signifikant lavere resultat i dansk læsning (-0,4*) og dansk retskrivning (-0,4*) ved FP9 over en periode på tre år. 3. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, når der måles i DNT. For afdeling Møllevang er målet nået i 2015/2016 på 2. klassetrin. 4. På Midtskolen er andelen af de allerbedste til læsning på 4. klassetrin mindre end ved den første måling på 2. klassetrin. Det samme gør sig gældende på 6. klassetrin for 2 af afdelingerne. 5. På Midtskolen er andelen af elever med dårlige læseresultater kun faldet på tre ud af 9 målinger siden den første måling. Matematik 6. På Midtskolen er afdeling Sofiendal den afdeling med de laveste afgangskarakterer i matematik med resultater 1,9 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9. 7. Over en treårig periode er resultatet i matematik på både afdeling Møllevang og Sofiendal henholdsvis 0,4 og 0,9 karakter-point væsentlig lavere ved FP9 end kommunegennemsnittet ved FP9. 8. Midtskolen opnår et signifikant lavere resultat i matematik problemløsning (-0,6*) og matematik færdighedsregning (-0,8*) ved FP9 i forhold til den socioøkonomiske reference. 9. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på begge de to årgange, hvor der måles i DNT. For afdeling Bavne er målet nået i 2015/2016 på 6. klassetrin. 10. Andelen af de allerdygtigste elever til matematik er ikke øget på afdelingerne Møllevang og Sofiendal siden sidste måling. 11. Afdeling Sofiendal opnår et signifikant lavere resultat i matematik på 3. årgang i DNT i forhold til den socioøkonomiske reference. Naturfag 12. I udtræksfaget geografi opnås et signifikant lavere resultat end forventet (-1,4*). Side 2 af 15

3 Vestskolen Dansk, læsning 1. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 på én til to årgange. 2. På alle Vestskolen afdelinger er andelen af elever på 4. klassetrin med dårlige læseresultater øget siden den første måling på 2. klassetrin. Matematik 3. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 en af to årgange. Østskolen Dansk, læsning 1. Afdeling Rollo opnår et resultat i dansk, der er 0,6 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9. Over en treårig periode ligger afdelings Rollos karaktergennemsnit 0,5 lavere end kommunegennemsnittet. 2. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Dog er målet nået i 2015/2016 på afdeling Hylleholt på 8. årg. Og på afdeling Karise på 2. årgang. 3. Andelen af gode læsere er faldet på alle tre afdelinger på 6. klassetrin i forhold den første måling uden at andelen af de allerbedste er steget. Det samme gør sig gælden de for på 4. klassetrin for afdelingerne Karise og Rollo. Matematik 4. På Østskolen har afdelingerne Karise og Rollo opnået forholdsvis lave afgangskarakterer i matematik med resultater, der ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 under kommunegennemsnittet. 5. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor der måles i DNT. 6. På afdeling Hylleholt er andelen af de allerdygtigste til matematik på 6. klassetrin faldet siden den første måling. 7. På alle tre afdelinger er andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 6. klassetrin steget siden den første måling. 8. Afdelingerne Hylleholt og Karise opnåede et signifikant lavere resultat end forventet i matematik på 3. kassetrin i forhold til den socioøkonomiske reference. Naturfag 9. Ved afgangsprøven opnåede Østskolen et signifikant lavere resultat i udtræksfaget geografi (-1,3*) i forhold til den socioøkonomiske reference. Side 3 af 15

4 Ungdomsskolens Heltidsundervisning og Ak10vet Dansk: Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i dansk, der var 1,1 karakter-point lavere end landsgennemsnittet for 10. klasser. Matematik: Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i matematik, der var 1,5 karakter-point lavere end landsgennemsnittet for 10. klasser. Naturfag: Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i fysik/kemi, der var 0,7 karakter-point lavere end landsgennemsnittet for 10. klasser. De konkrete handleplaner for indsatsområderne findes som bilag på de følgende sider. Side 4 af 15

5 Bilag 1: Handleplaner Midtskolen Tema: Læsning Skoleåret og fremadrettet Elevernes læseresultater i Faxe, herunder også på Midtskolen ligger under landsgennemsnittet i de nationale tests og ved afgangsprøverne. Vi har endnu ikke indfriet de mål, der er sat i skolereformen. Vi bør derfor forbedre resultaterne. Det ser i særlig grad ud til, at vi har en udfordring ved overgangen til mellem-trinnet. Højnelse af læseresultaterne (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger Skoleåret 2017/18 at sende alle lærere 0-2 klasse på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2017/18 Sende alle pædagoger som varetager UUV undervisning i indskolingen på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2018/19. Samme for mellemtrinnet 2019/20. Samme for udskolingen Når elevernes læseresultater for bedres Egne tests, nationale tests, karakter ved afgangsprøverne samt tæt opfølgning på klassekonferencerne. rette anvendelse af ressourcer til faglig understøttelse af elever med særlige udfordringer Understøtte forældrenes muligheder for at hjælpe deres børn i læseudviklingen ved den daglige læsning i hjemmet Deltagelse i projekt Read på 2. årgang, samt udbredelse af erfaringer herfra Når forældrene giver udtryk for at have fået redskaber til at understøtte deres børn i læseindlæringen Dialog med forældrene ved forældremøder og skolehjemsamtaler Alle børn læser et kvarter hjemme hver dag Side 5 af 15

6 Tema: Matematik Skoleåret g frem. Der er tale om en flerårig plan Resultaterne af måling med socioøkonomisk reference, nationale test og delvist karakter ved afgangsprøverne viser, at vi med fordel kan forbedre vores indsats på området. Allerede sidste år iværksatte vi en handleplan på område. Den har til en vis grad båret frugt, hvilke kan ses af det kommunale matematik tests, Handleplanen var tænkt som flerårig, så vi arbejder videre og skærper den. Højnelse af elevernes resultater i matematik målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved at ) Øge elevernes undervisningstimetal i matematik på mellemtrinnet En ugentlig lektion af den understøttende undervisning pr. klasse tillægges matematik, som faglig fordybelse Der foreligger en sammenhængende plan over, hvordan den ekstra ressource bidrager til kvaliteten af undervisningen Resultatet af arbejdet i det faglige matematik netværk i Midtskolen. Se nedenfor Sætte særligt fokus på, hvad understøttende undervisning kan bidrage til Særligt fokus på højnelsen af resultaterne i matematik til drøftelse i Midtskolens faglige Matematiknetværk på mellemtrinnet Når der foreligger en fælles plan for arbejdet og den kan anvendes i drøftelser om undervisningens tilrettelæggelse Drøftelser på klassekonferencerne Kompetenceudvikling for matematiklærerne 30 timers kursus i 2017/18 Kurset er iværksat og alle matematiklærere deltager og efterfølgende giver udtryk for, at kurset har beriget dem Fokusdrøftelse i det faglige netværk samt ved MUS og Tus samtaler Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her Løbende checks på brugen af MIN uddannelse, samt samtaler i hverdagen At tilbyde elever med særlig interesse for naturfag, herunder matematik ekstra timer indenfor fagområdet Udbyde linjefaget naturligvis som en del af vores linjefagspakke og hermed tilføre særligt motiverede på området 360 timers ekstra undervisning heri At eleverne møder talstærkt op på linjen i praktisk påklædning og fordyber sig i arbejdet. At karaktergennemsnittet på særligt projektopgaven ligger højt. Vi har allerede observeret en markant stigning fra Og vi kan både i Antal elever på linjen. Karakterer til projektopgaven og i tilknyttede fag, herunder matematik til afgangsprøven. Engagement i hverdagen Side 6 af 15

7 perioden og under perioden se en stor aktivitet af indlæg fra elever på linjens facebookside Tema: Naturfag og fremadrettet. Planen er flerårig Resultaterne i naturfag (natur og teknologi, fysik, biologi og geografi) generelt kan med fordel forbedres set i forhold til prøveresultaterne Vi påbegyndte arbejdet tidligere og fortsætter, da vi ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan. Arbejdet har foreløbigt stået på i en tre- årig periode i regi af det Maersk støttede projekt Naturlig-vis, hvor vi har fået opgraderet en del lærere med kompetence i undervisningsfag og hvor vi på området har indført metoden lektionsstudier som metode til videndeling og udvikling af fagene. Vi hat indkøbt nye undervisningsmaterialer til naturfag og lærerne i udskolingen i har lagt fælles årsplan med en fælles rød tråd mellem årgangene. Højnelse af elevernes resultater i naturfag målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved at ) (Vi vil måle det ved ) Øge elevernes undervisningstimetal i naturfag i udskolingen En ugentlig lektion af den understøttende undervisning pr. klasse tillægges naturfag, som faglig fordybelse Der foreligger en sammenhængende plan over, hvordan den ekstra ressource bidrager til kvaliteten af undervisningen Resultatet af arbejdet i det faglige naturfagsnetværk ne i Midtskolen. Se nedenfor Sætte særligt fokus på, hvad understøttende undervisning kan bidrage til Særligt fokus på højnelsen af resultaterne i naturfag til drøftelse i Midtskolens faglige naturfagsnetværk i udskolingen Når der foreligger en fælles plan for arbejdet og den kan anvendes i drøftelser om undervisningens tilrettelæggelse Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Undervisningsplanlægning i lektionsstudiegrupper og supervision i arbejdet samme steds Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her. At alle lærere med naturfag er tilknyttet en lektionsstudiegruppe Løbende checks på brugen af MIN uddannelse, samt samtaler i hverdagen At tilbyde elever med særlig interesse for naturfag, herunder Udbyde linjefaget naturligvis som en del af vores linjefagspakke og At eleverne møder talstærkt op på linjen i praktisk påklædning og Antal elever på linjen. Karakterer til projektopgaven og i Side 7 af 15

8 matematik ekstra timer indenfor fagområdet hermed tilføre særligt motiverede på området 360 timers ekstra undervisning heri fordyber sig i arbejdet. At karaktergennemsnittet på særligt projektopgaven ligger højt. Vi har allerede observeret en markant stigning fra Og vi kan både i perioden og under perioden se en stor aktivitet af indlæg fra elever på linjens facebookside tilknyttede fag, herunder matematik til afgangsprøven. Engagement i hverdagen Side 8 af 15

9 Bilag 2: Handleplaner Vestskolen Tema: Læsning Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår Elevernes læseresultater i Faxe, herunder også på Vestskolen ligger på flere årgange under landsgennemsnittet i de nationale tests og ved afgangsprøverne. Det ser i særlig grad ud til, at vi har en udfordring ved overgangen til mellemtrinnet og 7. klasse. Denne problematik vil være særligt interesseret i at fokuserer på. 1. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 på én til to årgange. 2. På alle Vestskolen afdelinger er andelen af elever på 4. klassetrin med dårlige læseresultater øget siden den første måling på 2. klassetrin. At elevernes læseresultater forbedres (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling Skoleåret 2017/18 at sende alle lærere 0-2 klasse på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2018/19. Samme for mellemtrinnet og 2019/20 udskolingen Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres Test, nationale test, afgangsprøver Fokus på nye tiltag Vi vil lave forsøg med læsebånd, makkerlæsning på forskellige klassetrin Forældreinvolvering i forbindelse med elever med særlige læsevanskeligheder Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres At vi får involveret andre interessenter i arbejdet Test, nationale test, afgangsprøver Side 9 af 15

10 Tema: Matematik Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår Den gennemsnitlige score for Faxe Kommune som helhed er 5,9, hvilket svarer til en stigning på 0,1 i forhold til året før. Værdien svarer til kategorierne middel, tæt på over middel. Afdeling Vibeeng haft en positiv fremgang, mens afdelingerne Nordskov og Terslev har haft tilbagegang. Højnelse af elevernes resultater i matematik målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling Vi har nu matematik vejledere på to afdelinger. Disse skal fremadrettet arbejde med fokus på overgange mellem indskoling og mellemtrin samt overgangen til udskolingen Når vi kan fastholde niveauet fra 3. klasse til 4. klasse samt overgangen til 7. klasse. Test, afgangsprøver Matematikguides Til vejledning og indsatser i enkelte klasser hver guides har en lektion til klassearbejde pr. uge. Der er guides i alle faser Fremgang særligt i Terslev og Nordskov Test, afgangsprøver Kompetenceudvikling for matematiklærerne 30 timers kursus i 2017/18 Kurset er iværksat og alle matematiklærere deltager og efterfølgende giver udtryk for, at kurset har beriget dem Fokusdrøftelse i det faglige netværk Øget timetal For at i mødekomme overgangen fra mellemtrinnet og til udskolingen anvendes en af de understøttende timer til en ekstra lektion i matematik At matematik niveauet hæves Test og afgangsprøver Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Side 10 af 15

11 Tema: Naturfag Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår Resultaterne i naturfag (natur og teknologi, fysik, biologi og geografi) generelt kan med fordel forbedres set i forhold til prøveresultaterne Vi ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan i forbindelse med samarbejdet mellem. At de lærere som vi har uddannet i projekt naturligvis får udviklet det fremtidige samarbejde i (Det vil vi gøre ved at ) Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Undervisningsplanlægnin g i lektionsstudiegrupper. Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her. Løbende brug af MIN uddannelse, samt brug af fagnetværkene Opbygning af naturfagsmiljøer Gennem arbejdet med fagnetværket Øget aktivitet og fælles planlægning Udbytte gennem anderledes uger og afgangsprøver Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Side 11 af 15

12 Bilag 3: Handleplaner Østskolen Tema: Læsning Skoleåret 2017/18 og fremad 1. Afdeling Rollo opnår et resultat i dansk, der er 0,6 karakter-point lavere end kommune- gennemsnittet ved FP9. Over en treårig periode ligger afdelings Rollos karaktergennemsnit 0,5 lavere end kommunegennemsnittet. 2. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Dog er målet nået i 2015/2016 på afdeling Hylleholt på 8. årg. Og på afdeling Karise på 2. årgang. 3. Andelen af gode læsere er faldet på alle tre afdelinger på 6. klassetrin i forhold den første måling uden at andelen af de allerbedste er steget. Det samme gør sig gælden de for på 4. klassetrin for afdelingerne Karise og Rollo. At elevernes læseresultater forbedres (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling Skoleåret 2017/18 at sende alle lærere 0-2 klasse på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2018/19. Samme for mellemtrinnet og 2019/20 udskolingen Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres Test, nationale test, afgangsprøver Fokus på nye tiltag Vi vil lave forsøg med læsebånd, makkerlæsning på forskellige klassetrin Forældreinvolvering i forbindelse med elever med særlige læsevanskeligheder Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres At vi får involveret andre interessenter i arbejdet Test, nationale test, afgangsprøver Fokus på overgange Få udvidet samarbejdet mellem indskolingen og mellemtrins lærerne i forbindelse øget fokus på hvilke elev kompetencer der skal opnås At eleverne ikke dykker i testene på mellemtrinnet Test, nationale test, afgangsprøver Side 12 af 15

13 Tema: Matematik Skoleåret 2017/18 og fremad På Østskolen har afdelingerne Karise og Rollo opnået forholdsvis lave afgangskarakterer i matematik med resultater, der ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 under kommunegennemsnittet. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor der måles i DNT. På afdeling Hylleholt er andelen af de allerdygtigste til matematik på 6. klassetrin faldet siden den første måling. På alle tre afdelinger er andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 6. klassetrin steget siden den første måling. Afdelingerne Hylleholt og Karise opnåede et signifikant lavere resultat end forventet i matematik på 3. kassetrin i forhold til den socioøkonomiske reference. Højnelse af elevernes resultater i matematik målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved ) Kompetenceudvikling for matematiklærerne 30 timers kursus i 2017/18 Kurset er iværksat og alle matematiklærere deltager og efterfølgende giver udtryk for, at kurset har beriget dem Fokusdrøftelse i det faglige netværk rettede indsatser Enkelte klasser udvælges og der arbejdes målrettet med den dårligste gruppe elever At bundniveauet hæves Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Side 13 af 15

14 Tema: Naturfag Skoleåret 2017/18 og fremad Resultaterne i naturfag (natur og teknologi, fysik, biologi og geografi) generelt kan med fordel forbedres set i forhold til prøveresultaterne Vi ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan i forbindelse med samarbejdet mellem At de lærere som vi har uddannet i projekt naturligvis får udviklet det fremtidige samarbejde i (Det vil vi gøre ved at ) Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Undervisningsplanlægning i lektionsstudiegrupper. Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her. Løbende brug af MIN uddannelse, samt brug af fagnetværkene Side 14 af 15

15 Bilag 4: Handleplaner Ak10vet og Ungdomsskolens Heltidsundervisning Følgende handleplaner er sat i værk: Der bliver uddannet både læsevejleder og matematikvejleder i ungdomsskolen for at styrke undervisningen. Timetallet er hævet i både dansk, matematik og engelsk. Strukturen er ændret så eleverne har fagene hver dag. Side 15 af 15

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 ØSTSKOLEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016. Rapporten indeholder

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport. For skoleåret 2015/2016 VESTSKOLEN. Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner. Center for Børn og Undervisning

Kvalitetsrapport. For skoleåret 2015/2016 VESTSKOLEN. Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner. Center for Børn og Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 VESTSKOLEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016. Rapporten indeholder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2016/2017

Kvalitetsrapport For skoleåret 2016/2017 Kvalitetsrapport For skoleåret 2016/2017 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder resultater på de indikatorer, der medgår i vurderingen af

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 MIDTSKOLEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14

Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14 Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14 Afsender af udtalelse Indhold i udtalelser Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole bemærker, at

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole 2015-2020 Skole og Undervisning - januar 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Læringssamtale med X Skole

Læringssamtale med X Skole Læringssamtale med X Skole - Dagsorden Tid og sted: Tirsdag d. 17. maj 2016, kl. 10.30 12.30. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg, 2. sal, lokale A233 Deltagere: Skoleleder Xxxx, pædagogisk leder Xxxxx,

Læs mere

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune 1 af 14 Indhold Indledning...3 Resultater for hele Egedal Kommune...4 1.klasserne 15/16...6 2.klasserne 15/16...8 4. klasserne 15/16...10 7. klasserne 15/16...12 Anbefalinger...14 2 af 14 Indledning I

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret 8 84. Kvalitetsrapport 2015 Åbent - 17.01.11-G01-1-15 Resumé Kvalitetsrapport 2015 har været i høring i skolebestyrelsene. skal høringsbehandle Kvalitetsrapporten, for herefter at indstille den til godkendelse

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Brændgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 MIDTSKOLEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater.

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg Kommune Marts 2018 Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Hermed indgives høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 for Skolen på Grundtvigsvej. Høringssvaret er

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 20 FORORD Denne kvalitetsrapport er udarbejdet under stort tidspres, da fristerne for aflevering har været meget kort. Bl.a. af denne årsag er kvalitetsrapporten forlagt

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Resultat bemærkninger... 4 Resultater... 6 Socioøkonomiske forskelle...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn Handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionsstrategi 2016 og på baggrund af Rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0. Jf. rammenotatet skal hver skole skal have

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Kvalitetsaftaler For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Formål med kvalitetsaftaler Mål- og resultatstyring af dagtilbud og skoler Kvalitetsaftaler på to niveauer Med kvalitetsaftalerne sætter Børne-

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolerne - budgettildelingsmodel 4b Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Reerslev Skoles landsbyordning 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Reerslev Skoles landsbyordning 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Reerslev Skoles landsbyordning 2017/18 FORORD Igennem de sidste fire år har vi arbejdet ihærdigt og intenst med Reerslev Skoles landsbyordning som en organisation bestående af daginstitution,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282778 mbo30@helsingor.dk Dato 28.09.2016 Sagsbeh. Merete Bonke Notat vedr. læseresultater for skoleårene,

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Indhold 1) 2) 3) 4) Intro til kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler Præsentation af hovedkonklusioner for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016 Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole 2015-2020 Skole og Undervisning december 2016 Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle elever i Aabenraa

Læs mere

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

Kvalitetsrapport. Selsmoseskolen 2016/17

Kvalitetsrapport. Selsmoseskolen 2016/17 Kvalitetsrapport FOR Selsmoseskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Præsentation af skolen... 4 Sammenfattende helhedsvurdering... 5 Bliver eleverne så dygtige

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 1 Indhold Indledning Distriktsskolen generelt o Beskrivelse af skolens mål og visioner samt evt. lokale indsatser Resultatsoplysninger (karaktergennemsnit og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016.

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Indsat fra Bornholms Regionskommunes Matematikmålsætning : Folketingets mål: 1) Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere