Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej"

Transkript

1 Frederiksberg Kommune Marts 2018 Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Hermed indgives høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 for Skolen på Grundtvigsvej. Høringssvaret er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelse, ledelse, samt læsevejleder og matematikvejleder. Nedenfor redegøres specifikt for kommentarer og tiltag vedrørende læsning, dernæst for matematik. De generelle anbefalinger er: Den kommende skriftsprogsstrategi bør følges op af kompetenceudviklingsforløb for kommunens læsevejledere med henblik på at understøtte det lokale arbejde med at konkretisere og implementere strategien. Det anbefales i øvrigt, at der i 2019 afsættes midler til at de enkelte skoler lokalt får tildelt midler, til at gennemføre såvel fagspecifik og generel kompetenceudvikling inden for læse- og skriftsprogsundervisningen. På vegne af bestyrelsen Lotte Hvid Skolebestyrelsesformand

2 Læsning kommentarer og tiltag I 2016/2017 er der gennemført nationale test i læsning på henhv. 2. og 4. årgang, da vi først i 2017/18 har haft en 6. årgang, som er næste årgang, hvor der gennemføres nationale test i læsning. Udviklingen i resultater i nationale test i læsning skal ses i lyset af at der side 2013/14 har været gennemført test på 2. årgang og siden 15/16 har været gennemført test på 4. årgang, grundet skolens gradvise opbygning. 2. årgang. Læsning - På Skolen på Grundtvigsvej er vi 9% fra at nå kravet om, at mindste 80% af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test, og 5% at være på niveau med landsresultatets gode læsere. Dog ligger skolens resultat i de to bedste kategorier, Fremragende og rigtig god, 5% over landsresultatet. - Andelen af de allerdygtigste elever i kategorien Fremragende er steget med 3% hvert år siden 2013/2014. I 2016/2017 er andelen dog faldet med 13% og lever derfor ikke op til kravet om at den skal stige år for år. - Vi må konstatere, at andelen af elever med dårlige resultater er desværre steget de sidste tre år fra 8% til 29%, hvorfor resultaterne ikke lever op til en reduktion år for år. Dog skiller resultatet for året 2014/2015 med sin meget lave andel af dårlige læsere markant ud fra resten af årene. Stigningen fra 2013/2014 til 2016/2017 er dog også kun 3%. 4. årgang. Læsning - På Skolen på Grundtvigsvej er vi 6% fra at nå kravet om, at mindste 80% af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test og 7% over landsresultatet. - Skolens resultat i de to bedste kategorier, Fremragende og rigtig god, ligger endvidere 10% over landsresultatet. - Andelen af de allerdygtigste elever i kategorien Fremragende er fra 2015/2016 til 2016/2017 steget med 5%. Skolen lever derfor op til kravet om at den skal stige år for år. - Andelen af dårlige resultater er desværre steget med 7% i samme periode, hvorfor resultaterne ikke lever op til en reduktion år for år. Samlet vurdering - læsning Samlet set mener vi ikke, at status og udviklingen i resultaterne ikke tilfredsstillende på læseområdet. Resultaterne giver os i særlig grad anledning til at fokusere på at nedbringe andelen af elever med dårlige resultater. Dernæst kommer, at vi fremadrettet vil have fokus på, at andelen af elever med præstationer i kategorierne fremragende/ rigtig god ikke stagnerer eller falder, men at andelen af elever i kategorien fremragende stabiliseres. Konkrete planer om tiltag indenfor læsning SpG følger kommunens evalueringsplan, og vi har i øvrigt suppleret med gennemførelse af evalueringer og test i læsning og stavning på alle årgange. Desuden gennemfører fagansvarlige lærere løbende evalueringer af elevernes læseudvikling. I samarbejde med de fagsansvarlige gennemfører læsevejlederen jævnlige møder hvor børnenes læseudvikling gennemgås og der gennemføres yderligere testning af enkelte børn med henblik på at afklare behov og igangsætte individuelle, målrettede indsatser. Desuden laves der løbende holddelinger og særlige indsatser med afsæt i den løbende evaluering af elevernes læsning og skrivning. Der er dog behov for at dette arbejde udvikles og fokuseres i endnu højere grad. Vi arbejder pt. med at videreføre, men også videreudvikle og igangsætte en række tiltag inden for det samlede dansk- eller skriftsprogsområde. Disse tiltag vil for det første have fokus på hurtigere identifikation og mere fokuserede indsatser i relation til elever, hvis præstationer og progression indenfor læsning er bekymrende i forhold til at nedbringe andelen af elever med mangelfulde eller utilstrækkelige præstationer.

3 For det andet arbejder vi med en generel faglig udvikling af læseundervisningen. Når vi går nærmere ned i resultaterne for de enkelte årgange er der dog ikke basis for at slå ned på en særlig dimension af læseindlæringen og dermed heller ikke læseundervisningen, som der skal særlig fokus på. Det er således forskelligt, hvorvidt det f.eks. er afkodning eller tekstforståelse, som er en udfordring i den enkelte afdeling eller for det enkelte barn. Vi ser i øvrigt læseundervisningen som en integreret del af udvikling af dansk- eller hele skriftsprogsundervisningen på skolen. Ikke mindst fordi vi som skole pt. står overfor at skulle videreudvikle særligt læse- og skriveundervisning på mellemtrinnet og på sigt også i udskolingen, Derfor har fokus på et generel udvikling af læse-, stave- og skriftlighedsundervisningen på skolen. Det sker i tilknytning til den kommende kommunale skriftsprogsstrategi, samt de specifikke udviklingsområder- og behov, vi har på netop vores skole. De konkrete tiltag for 18/19 drejer sig om: 1. Hurtigere identifikation og mere målrettede opfølgende indsatser i forhold til enkelte elever/grupper af elever, som er udfordrede i deres læsning og læseudvikling. I skoleåret 18/19 har vi fokus på at udvikle, gennemføre og anvende løbende evalueringer af elevernes læse- og staveudvikling mere fokuseret med henblik på en hurtigere opfølgende indsats, både i den almene læseundervisning i den pågældende galakse (afdeling), samt for at iværksætte specifikke læseindsatser over for grupper af børn eller enkelte børn i galaksen eller på tværs af galakser: Konkrete tiltag - Systematisk gennemførelse af 2 4 årlige møder(læsekonferencer) mellem galaksens danskansvarlige lærere og skolens læsevejleder med henblik på at identificere behov, samt at understøtte planlægningen og gennemførelsen af indsatser i den almene undervisning og i særlige indsatser på mindre hold i galaksen - Systematisering af udbuddet af særlige indsatser på tværs af galakser: For børn med særligt store udfordringer i henholdsvis indskoling og mellemtrin udbydes der allerede nu særlige indsatser for det enkelte barn eller mindre grupper af børn. Vi har i år blandt andet gennemført VAKS forløb, hvor enkelte børn, er blevet taget ud af den almene undervisning for at få en særlig indsats. Vi vil i skoleåret 18/19 systematisere denne type af indsatser på tværs af galakser(afdelinger) yderligere, så der udbydes særlige indsatser for elever med vedvarende store læseudfordringer i henholdsvis indskolingen (grønne galakser) og mellemtrinnet (blå galakser). Der allokeres særlige ressourcer til disse indsatser. 2. Specifikke indsatser ifht. læseundervisning: - Gennemførelse af læsetog som led i en samlet læseindsats i hver af de fire galakser(afdelinger) i indskolingen. Læsetoget er en fokuseret læseindsats med fokus på læseindlæring og læseforståelse. Læsetoget er møntet på alle børn i galaksen, som i en periode på ca. 4 uger vil deltage i ca. 1 times daglig læseundervisning og læsetræning på netop deres niveau. Desuden er læsetoget en anledning for at hele teamet omkring børnene får et fælles fokus på og viden om børnenes læsning og læseudvikling gennem at deltage i og gennemføre evalueringer af børnenes læsning. - Udvikling af den daglige læsestund/læsebånd med henblik på at den daglige læsetræning knyttes endnu tættere til læseundervisningen og børnenes arbejde med flydende læsning.

4 3. Fælles udvikling og fokusering af læse- og skriveundervisning i danskfagteamet I forlængelse af den kommende kommunale skriftsprogsstrategi arbejder skolens ledelse og læsevejleder pt. på en lokal strategi. Heri indgår konkrete planer om fælles kompetenceudvikling af danskfagteamet med fokus på udvikling af en fælles tilgang og fælles praksisser i forhold til læse-, stave og skriveundervisning, herunder den løbende evaluering og opfølgning på elevernes progression. Konkrete tiltag som er på tegnebrættet er: Kompetenceudvikling i fagteamet af dansklærere med henblik på: - udvikling af en fælles forståelse af trin og progression i børnenes skriftsprog (læsning,stavning, skriftlighed) - udvikling fælles metoder og rutiner i den løbende evaluering af børnenes skriftsprogsudvikling (læsning, stavning, skriftlighed) Vi arbejder pt. på at planlægge et forløb, som både indeholder fælles kursusaktivitet, samt en styrkelse af samarbejdet i dansk fagteamet omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af læse- og skriveundervisning og elevernes læring. Heri indgår: o Fælles oplæg/kursusaktivitet med fokus på: - Viden og inspiration med henblik på at udvikle en fælles viden og tilgang til trin og progression i børnenes skriftsprogsudvikling - Konkrete metoder og inspiration til løbende evaluering, samt undervisning i henholdsvis læse-stave-udviklingstrin, samt funktionel staveundervisning. o Udvikling og styrkelse af samarbejdet i danskfagteamet som professionelt læringsfællesskab gennem - Fokus på udvikling af fælles praksisser omkring den løbende evaluering og opfølgning på børnenes læse- og skriveudvikling gennem et konkret udviklingsforløb knyttet til Læring der ses II. - Organisering af konkret samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af læse- og skriveundervisning både som selvstændige forløb og i tilknytning til fælles tema- og projektforløb.

5 Matematik kommentarer og tiltag Resultaterne i matematik baserer sig på nationale test for 3. årgang 2016/2017, da det først er i 2017/2018 at skolen har 6. årgang, som er det næste klassetrin, hvor der gennemføres nationale test i matematik. Der blevet gennemført nationale test i matematik i 2014/15; 2015/16 og 2016/17, som er den periode, hvor skolen har haft 3. årgang. Resultaterne for 2016/2017 viser: - At SpG ligger 4% over det nationale mål om, at 80% af elevernes skal være gode til at regneog 7% over landsgennemsnittet. - Andelen af de allerdygtigste elever er fortsat stigende og ligger 8% over landsgennemsnittet. - Der er en negativ udvikling i andelen af elever med dårlige resultater i nationale test. SpG har fortsat 2% færre med dårlige resultater i forhold til landsgennemsnittet, men ligger 2% højere end det kommunale gennemsnit. Når vi ser på udviklingen i resultaterne i matematik på Skolen på Grundtvigsvej over de seneste tre år, hvor der har gennemført nationale test kan vi konstatere at: - Vi har fastholdt den høje procentdel af eleverne i kategorien fremragende. I forhold til landsgennemsnittet har vi fortsat en højere procentdel af eleverne i kategorierne fremragende, og vi ligger på niveau i andelen af elever i kategorierne rigtig god og god,. - Samlet set har vi kun 15% der ligger i kategorier under god, hvilket er 9% mindre end landsgennemsnittet og 5% færre end sidste skoleår - Vi kan konstatere en mindre udvikling i negativ retning, idet vi er gået fra i 2017/18 at have en større andel (16%) i kategorien jævn og en mindre i kategorien mangelfuld (3%) til at have henholdsvis 7% i kategorien jævn og 7% i kategorien mangelfuld. Dette er det samme billede som i 2014/2015, men altså en negativ udvikling i forhold til at mindske andelen af elever med resultater i kategorien mangelfuld eller ikke til strækkelig. Vi ligger dog her fortsat på landsgennemsnittet for 2016/2017. Samlet vurdering - matematik Alt i alt vurderer vi at resultaterne i matematik generelt set er tilfredsstillende. Dog skal vi have særligt fokus på, at andelen af elever med præstationer i kategorien mangelfuld/ikke tilfredsstillende ikke stiger, og om muligt at denne andel af eleverne er faldende. Konkrete planer om tiltag indenfor matematik I forhold til matematik handler vores konkrete planer primært om at fastholde og videreføre tiltag, som er iværksat og udviklet i de forløbne skoleår. Det gælder følgende 1. Databrug, evaluering og opfølgende indsatser: Vi har en alsidig og systematisk databrug og evalueringspraksis i matematik.. Udover nationale test, gennemføres der standardiserede evalueringer 2 gange årligt, mhp. at vise progression. Vi har systematisk vurderet børnene efter vurderingspyramidens tre niveauer: reproduktion, sammenhæng og analyse, og kombineret dette med en vurdering af deres arbejdsindsats. Alt data fra alle evalueringer for alle børn er samlet i et progressionsark. Resultaterne af alle evalueringstyper er gennemgået og analyseret i foråret 17. Der er fundet frem til fokus- og opmærksomhedspunkter for alle afdelinger, hvilket er en del af afdelingernes matematikårsplaner. Henover skoleåret er der løbende afholdt 3-4 møder mellem matematikvejleder og matematiklærere i de enkelte team/galakser. Her er alle børns progression i den pågældende

6 afdeling løbende blevet vurderet og analyseret. Der er udarbejdet handleplaner for de enkelte eller grupper af børn, hvor der har været en gentagende bekymring. 2. Matematikindsatser Generelle indsatser: - Taltoget: Der er lavet en generel indsats på hele skole for alle børn. Fremadrettet bliver den en indsats der rammer årg. hvert skoleår. Fokus er på udviklingen af regnestrategier og arbejdsindsats. 4 ugers indsats, 1 time, 5 dage/ugen = 20 timers indsats for alle børn. Der er løbende evalueringer, der systematiseres og danner grundlag for en samtale og gennemgang af alle børn udvikling efter indsatsen. Taltoget er gennemført i alle afdelinger i dette skoleår. Særlige indsatser Turbohold: Der er i dette skoleår udarbejdet indsatser til de børn, der har en lav talforståelse, hænger fast i optællingsstrategier og har en lav arbejdsindsats. - Det er en 4 ugers indsats, 1 time, 5 dage /uge = 20 timers indsats - Der er oprettet Turbohold på 2. årgang og på 5. årgang. - Børnene screenes før og efter for effektmålinger. Der udarbejdes yderligere handleplaner for de børn, hvor effekten ikke vurderes tilstrækkelig på trods af indsatsen. - Turbohold er gennemført med 20 børn i dette skoleår. Masterclass: Der er i år lavet en masterclass for højdespringerne. Fokus har været problembehandling og udvikling af kompetencer inden for kodning og programmering uger a 2 timer/uge = 20 timers indsats. - Masterclass er gennemført med 12 børn i dette skoleår. Individuelle indsatser: Vi anvender TMTM (Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupperne) til de børn, der trods gruppeindsatser og ændrede tiltag omkring undervisningen ikke har den fornødne effekt. Omfanget er omkring 20 timer. Det kan være individuelle hensyn, der variere omfanget. Børnene screenes før og efter for effektmålinger. Der udarbejdes yderligere handleplaner for de børn, hvor effekten ikke vurderes tilstrækkelig på trods af indsatsen. Der er gennemført TMTM med 6 børn i dette skoleår. Fremadrettede tiltag I skoleåret 18/19 videreføres ovenstående tiltag, men med en fokusering af indsatser ud fra aktuelle, nye behov. I planlægningen og gennemførelsen af fokusområder og tiltag for 18/19 vil ledelse, matematikvejleder og matematikfagsteamet have fokus på: - Fortsat brug af løbende evalueringer til at fokusere indsatser i den almene undervisning, i holdindsatser i galakser og særlige indsatser på tværs af galakser/afdelinger - Udvikling af den fælles evalueringspraksis i matematikfagsteamet gennem kobling til Læring der ses II - Fastholdelse af udbuddet af særlige indsatser og udvikling og udbud af et turbohold på den kommende 7. årgang. - Fortsat understøttelse og udvikling af matematikfagsteamets samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af matematik i samspil med skolens fokus på tværfaglig temaundervisning i form af projektorganiseret undervisning. Fælles kompetenceudvikling af matematikfagsteamet indenfor denne ramme.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016 Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole 2015-2020 Skole og Undervisning december 2016 Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle elever i Aabenraa

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Univers skoledelen

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Univers skoledelen Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Univers skoledelen 2018 Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Kvalitetsaftaler For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Formål med kvalitetsaftaler Mål- og resultatstyring af dagtilbud og skoler Kvalitetsaftaler på to niveauer Med kvalitetsaftalerne sætter Børne-

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017 2015/2016 2016/2017 ØREBROSKOLEN 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indledning 1 Sammenfattende helhedsvurdering 3 Skoleudviklingsplanen i perspektivet af Kvalitetsrapporten version 2.0 6 Indsatsområder

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Reerslev Skoles landsbyordning 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Reerslev Skoles landsbyordning 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Reerslev Skoles landsbyordning 2017/18 FORORD Igennem de sidste fire år har vi arbejdet ihærdigt og intenst med Reerslev Skoles landsbyordning som en organisation bestående af daginstitution,

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune 1 af 14 Indhold Indledning...3 Resultater for hele Egedal Kommune...4 1.klasserne 15/16...6 2.klasserne 15/16...8 4. klasserne 15/16...10 7. klasserne 15/16...12 Anbefalinger...14 2 af 14 Indledning I

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning

Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering på Johannesskolen. Evalueringsplanen revideres

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole 2019 2015-2020 Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Læringssamtale med X Skole

Læringssamtale med X Skole Læringssamtale med X Skole - Dagsorden Tid og sted: Tirsdag d. 17. maj 2016, kl. 10.30 12.30. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg, 2. sal, lokale A233 Deltagere: Skoleleder Xxxx, pædagogisk leder Xxxxx,

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR LILLEÅSKOLEN

KVALITETSRAPPORT FOR LILLEÅSKOLEN KVALITETSRAPPORT FOR LILLEÅSKOLEN 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1 Bliver alle elever så dygtige, som de kan? 3.2 Elevernes faglige niveau,

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 Læseresultater 2016 Kolding Kommune Evalueringsrapporten omhandler resultater fra de kommunale klasselæseprøver i Kolding Kommune. Den belyser elevernes sproglige

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune Status på den første læsning - Hovedkonklusioner & Anbefalinger

Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune Status på den første læsning - Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune 2018 - Status på den første læsning - Hovedkonklusioner & Anbefalinger Rammesætning Status på den første læsning er en del af Faxe Kommunes årlige evaluering på

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Vestervangskolen Udviklingsplan. Center for Børn og Læring Herning Kommune

Vestervangskolen Udviklingsplan. Center for Børn og Læring Herning Kommune 2014-2015 Udviklingsplan Vestervangskolen Center for Børn og Læring Herning Kommune F:\Dokument\Rapport\Udviklingsplan for 2014-2015 til bestyrelsen.docx Oversigt over målsætninger Fokusområde Status Målsætning

Læs mere

Den løbende opfølgning på skolens mål og indsatser

Den løbende opfølgning på skolens mål og indsatser Den løbende opfølgning på skolens mål og indsatser v/ Anna Sandell & Anders Winter PLC seminar 2 28.11 2017 Den løbende opfølgning på skolens mål og indsatser Nedslag: Skolens mål- og indsatsbeskrivelse

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 7:

Forslag fra arbejdsgruppe 7: Forslag fra arbejdsgruppe 7: - En målstyret skole Marts 2015 Billeder: Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Der er 3 nationale

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune.

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Styregruppen består af: Pia Weedfald Hansen (deltager i første møde) Bente Larsson, viceskoleleder Østre Skole René Stefansen,

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning november 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Skoleudviklingsplanen

Skoleudviklingsplanen Skoleudviklingsplanen 2016-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indledning 1 Sammenfattende helhedsvurdering 2 Skoleudviklingsplanen i perspektivet af Kvalitetsrapporten version 2.0 Fejl! Bogmærke

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017 2015/2016 2016/2017 SALTUM SKOLE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indledning 1 Vurdering af skolens resultater 3 Skoleudviklingsplan/indsatser 5 Indledning Skoleudviklingsplanen udgør

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Børne og Skoleudvalget mål for 2018

Børne og Skoleudvalget mål for 2018 Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn Handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionsstrategi 2016 og på baggrund af Rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0. Jf. rammenotatet skal hver skole skal have

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Indhold 1) 2) 3) 4) Intro til kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler Præsentation af hovedkonklusioner for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet

Læs mere