Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011"

Transkript

1 Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Plejecenter: Skovvænget, Skovvej 47A, Bjerringbro. Dato / Tidspunkt: 3. januar 2012 i tidsrummet fra kl Tilsynet er udført af den fælles tilsynsenhed i Job & Velfærd, Viborg kommune ved de tilsynsførende Agnete Sørensen og Marianne Villekold. Tilsynet indledes med, at plejecentrets ledelse blev orienteret om formålet med besøget og hvordan det skal foregå. Der vil af tilsynet blive udarbejdet en skriftlig rapport, som i første omgang vil blive sendt til plejecentret til gennemlæsning og kommentering med henblik på at sikre, at der ikke er faktuelle fejl i rapporten. Viborg kommune ønsker at offentliggøre tilsynsrapporten på Kommunens hjemmeside samt på Tilbudsportalen. Tilbagemelding til tilsynsenheden skal ske senest 5 hverdage efter modtagelsen af rapporten. For overskuelighedens skyld har tilsynet valgt, at opdele afrapporteringen i to dele, henholdsvis, et afsnit for det almene plejeafsnit og et afsnit for demensafsnittets vedkommende. Overordnet beskrivelse af plejecentret, herunder den fysiske beliggenhed: Plejecenter Skovvænget i Bjerringbro blev opført i årene , og gennem årene løbende renoveret og udvidet således, at Skovvænget nu fremstår som kommunens største plejecenter med 99 boliger. I området omkring plejecenteret er en nærliggende skov, hvor der er stier også for kørestolsbrugere. Skovvænget er opdelt i tre afsnit fordelt på 42 almene plejeboliger, 38 demensboliger og 19 midlertidige pladser. Ledelsesmæssigt er der en overordnet Centerleder, som ligeledes fungerer som daglig leder for det midlertidige afsnit samt som både daglig og faglig leder for det almene plejeafsnit Skovly. Plejeboligerne ligger placeret på forskellige stræder (bestående af tre teams - Fyrrestrædet, Gran Fasanstrædet og Kogle Egernstrædet). Demensafsnittet (bestående af tre teams - Lærkebo, Egebo og Birkebo) har deres egen Afsnitsleder, og afsnittet med de midlertidige pladser (Hasselly), hvor der fortsat er permanente beboere, har ligeledes deres egen Afsnitsleder, der også er leder for samtlige midlertidige pladser i kommunen. Der er både et- rums og to-rums lejligheder på Skovvænget. Alle lejligheder er med eget badeværelse og køkken. Hele Skovvænget har været gennem større omlægninger og omlægningen er endnu ikke helt gennemført. Der er i alle afsnit mulighed for samvær til flere måltider. Skovvænget har tre huskatte. Afsnittet med de midlertidige pladser er ikke omfattet af Tilsynet. Resume af anbefalinger fra sidste års tilsynsbesøg, samt evt. opfølgning på disse: Tilsynet opfordrer ledelsen til, at indgå i en dialog med beboerne i forhold til, at i mødekomme den utilfredshed, der gives udtryk for i forbindelse med omlægningen af boliger. 1

2 At der altid indhentes samtykke forud for kontakt til lægen og at dette dokumenteres i journalen. Ældre handleplaner kunne med fordel opdateres, så forældede oplysninger i en ellers aktuel handleplan, eventuel gøres passiv og efterfølgende oprette en ny handleplan med relevante mål. Deltagere i tilsynet: Der er talt med seks beboere og interviewet fem medarbejdere. Derudover har tilsynet talt med Centerleder samt Afsnitsleder for demensafsnittet. Hvordan er deltagerne udpeget: Beboerne blev udpeget tilfældigt. Personalet blev udvalgt ud fra, hvem der var på arbejde, og havde mulighed for at gå fra. Alle afsnit er repræsenteret. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk af tilbuddet den pågældende dag: Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Skovvænget er et velfungerende plejecenter. Medarbejderne er glade for arbejdet med beboerne og der opleves generelt et godt kollegialt fællesskab. I forhold til den fremadrettede videreudvikling på Skovvænget, ser tilsynet at der er behov for opmærksomhed på forholdet mellem leder og medarbejder i det almene plejeafsnit. Medarbejderne på det almene plejeafsnit, savner ledelsesmæssig støtte i prioriteringen af deres opgaver. Flere medarbejdere fra dette afsnit giver udtryk for, at der er behov for en styrkelse af tillidsforholdet mellem medarbejdere og leder. Tilsynet gøres bekendt med, at indsatsen hos beboerne er afhængig af antallet af fremmødte og at det kan være nødvendigt med aflysning af ydelser. Tilsynet påpeger behovet for en ledelsesmæssig forholden til og analyse af denne problematik set i forhold til beboernes retssikkerhed. På demensafsnittet giver medarbejderne udtryk for tilfredshed i arbejdet og føler en ledelsesmæssig opbakning. Der er generelt på Skovvænget, fra både ledelsens og medarbejdernes side, fokus på beboernes trivsel. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg de modtager. Det ses at der fortsat arbejdes med dokumentationsområdet og tilsynet opfordrer til at fortsætte dette arbejde. Samlet set vurderer tilsynet, at der er tale om mindre mangler og at Skovvænget vurderes værende et velfungerende plejecenter. Vurderingsterminologi: Det samlede indtryk af tilsynet er tilfredsstillende. Forslag om opfølgning: (tilsynsmyndigheden kan på baggrund af konklusionen beslutte sig for at foretage et uddybende tilsyn). Tilsynet foreslår, ud fra dette tilsyn, at der laves det lovmæssige kommunale tilsyn i

3 Uddybende oplysninger som rapportens konklusion er baseret på: Beboertrivsel/tilfredshed, Almene plejeafsnit: Tilsynet interviewede 3 beboere. Beboerne deltog aktivt i tilsynet. De adspurgte beboere gav alle udtryk for overordnet, at være tilfredse med forholdene på plejecentret. Flere var bekendt med at have en fast kontaktperson og ingen oplevede problemer med, at der kom for mange forskellige hjælpere i hjemmet. De oplevede alle at blive behandlet med respekt og udtrykte tilfredshed med omgangstonen på stedet. De beskrev personalet som værende søde og rare. Beboerne oplevede at have indflydelse på egen hverdag, og tilrettelæggelsen af denne. De fortalte at personalet tog sig tid at inddrage deres ressourcer i plejen. Alle beboere var tilfredse med deres egen bolig og fællesfaciliteterne. De adspurgte beboere oplyste at der er overensstemmelse mellem deres behov for hjælp og den leverede indsats. De havde oplevelse af at få den nødvendige og aftalte hjælp i forhold til personlig pleje, praktisk bistand, træning og aktivitetstilbud. Der var tilfredshed med maden og med den måde måltiderne foregik på. Rammerne gav mulighed for omgang med øvrige beboere og mulighed for socialt samvær. Flere af de adspurgte beboere havde kendskab til ledelsen på stedet. Ingen kunne påpege noget de ønskede skulle ændres på eller være anderledes. Beboertrivsel/tilfredshed, Demensafsnittet: Tilsynet interviewede to beboere i demensafsnittet fra to forskellige afdelinger. En af beboerne boede i afsnittet før det blev demensafsnit og havde ikke demenssygdom. Den anden af de adspurgte var præget af sin demens. Beboerne deltog begge aktivt i tilsynet. Begge beboere var overordnet tilfredse med forholdene. Den ene beboer kendte sin faste kontaktperson. Begge oplevede at have indflydelse på egen dagligdag og at blive behandlet med respekt. Beboerne oplevede, at få den nødvendige hjælp i forhold til personlig pleje, praktisk bistand, træning og aktivitetstilbud. Den ene beboer mente dog, at besparelserne var gået over gevind og at personalet havde for travlt om eftermiddagen. De nåede kun et hele, hvis der ikke var opgaver ud over det sædvanlige. De adspurgte beboere var begge tilfredse med egen bolig og fællesfaciliteterne. Denne en beboer oplevede, at kommunesammenlægningen havde medført forandringer, som skabte utryghed. Vedkommende var nu igen blevet glad for at bo i afsnittet og ønskede ikke at skifte bolig. Beboerne havde kæmpet for at få et bedre spisested og få fællesrummet gjort hyggeligt, og det var lykkedes. Rammerne for måltiderne i det nye demensafsnit havde i starten været i en niche på gangen, men var nu i et større fællesrum, som forbinder afsnittet med de midlertidige pladser. En beboer oplyste at vedkommende gik selv til aktivitet flere gange ugentligt og ligeledes i en periode havde modtaget træning. Den ene beboer havde været utilfreds med maden i starten, men var nu tilfreds. De to beboere syntes ikke om, at få kold mad til frokost, da den varme mad nu blev serveret om aftenen. Den ene beboer fik efter eget ønske, varm mad om middagen. Den ene af de adspurgte beboere kendte lederen og oplevede, at denne havde handlet effektivt på beboernes ønsker og at samarbejdet nu var godt. 3

4 Interview med Centerleder: Leder oplyser at der siden sidste års tilsyn, er ændret i afviklingen af måltiderne, så der nu serveres varm mad om aftenen. Generelt har Det gode måltid været i fokus i Der er pædagogiske måltider til medarbejderne ved alle måltider. Vedr. arbejdet med anbefalingerne fra sidste tilsynsbesøg, viste dette en utilfredshed blandt nogle beboere, i forbindelse med omlægningen af boligerne. Leder fortæller, at hun har været i dialog med beboerne og i øjeblikket arbejder Bruger pårørende rådet på, at undersøge mulighederne for økonomisk bistand fra kommunen til de beboere, der er omfattet af omlægningen. Der er skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling og instrukserne er kendte og tilgængelige for medarbejderne. Udover de generelle instrukser har ledelsen og medarbejderne i fællesskab udarbejdet flere interne retningslinjer og procedurer i forbindelse med f. eks. indflytning, dødsfald, indlæggelse og udskrivelser fra sygehus. Formidling af information og beslutninger til medarbejdere foregår via Nyhedsbreve der udsendes elektronisk. De enkelte teams printer dem ud, så de er tilgængelige for alle medarbejdere. De utilsigtede hændelser indberettes efter gældende lovgivning. Der er fokus på at skabe læring af disse. De utilsigtede hændelser der oftest er tale om er glemt medicin. Skovvænget er at finde på Tilbudsportalen. Leder oplyser, at hun ikke har tilrettet oplysningerne. Tilsynet kan efterfølgende konstatere at oplysningerne ikke er opdateret. Leder oplyser at det er hendes oplevelse, at der er et rimeligt arbejdsmiljø. Korttidssygefraværet ligger på ca. 3 %. Plejecenteret har deltaget i en konkurrence, hvor de har vundet en konsulent, der har indgået i arbejdet omkring arbejdsmiljøet. Leder har desuden fastlagte møder med Trioen. Der er leders oplevelse, at den nuværende personalesammensætning tilgodeser behovet hos beboerne. Tilsynet bliver oplyst om et tilfredsstillende antal af fremmødte medarbejdere til, at varetage pleje og omsorgen hos beboerne. Udover plejepersonalet, er der tilknyttet to centersygeplejersker. Til det almene plejeafsnit med 42 beboere fremmøder der er i dagvagt normalt medarbejdere hvoraf der er 5 assistenter. I aftenvagt fremmøder i alt fem personer og nattevagten dækkes i det almene afsnit af en person, der kan hente hjælp fra den ude kørende nattevagt. Der er ikke sket væsentlige ændringer i forhold til personalesammensætningen i løbet af det seneste år. Enkelte medarbejdere er på omskoling til assistenter og der er vikarer for disse. Der afholdes personalemøde hver 6. uge. Der er afholdt MUS samtaler indenfor det seneste år for alle medarbejdere. Leder fortæller at der er sket ændringer i forhold til beboer sammensætningen i løbet af det seneste år i det der kommer flere demente i de almene plejeboliger. Ved forespørgsel om reglerne om magtanvendelse overholdes, herunder registrering og indberetning, samt udarbejdelse af handleplaner, oplyser leder at der er fokus på emnet. Der er planlagt undervisning i de enkelte afsnit i emnet for at sikre, at alle er bekendte med lovgivningen. De rammer og muligheder for videndeling der er for medarbejderne består bl.a. i fastlagte møder med dette som formål. Der afvikles teammøder hver 14. dag. Leder deltager en gang om måneden, hvor fokus da er medarbejderrelateret. Det er ligeledes på teammøder handleplaner m.m. gennemgås. Sygeplejersker og assistenter afholder møde hver 2. måned. Der er rammer og muligheder for kursus / efteruddannelse for personalet. Der har bl.a. været afviklet en kursusdag med fokus på Hverdagslivet for beboerne. Både medarbejdere og ledelsen oplevede dette meget positivt og inspirerende. Desuden har alle medarbejdere gennemgået teamkursus. Sygeplejerskerne har varetaget intern undervisning i bl.a. medicin og sårpleje. Der er et velfungerende samarbejde med interne / eksterne samarbejdspartnere. Leder fremhæver samarbejdet med de praktiserende læger i byen. Desuden nævnes et godt samarbejde med det gerontopsykiatriske team. 4

5 På Skovvænget er der et Bruger-pårørende råd, som er sammensat af to beboere, tre pårørende og to medarbejdere. Hvert medlem er valgt for to år af gangen. Lederen oplever, at den generelle omgangstone på stedet fungerer godt. Dette værende sig gældende mellem ledelse og medarbejdere, mellem medarbejdere og beboere samt med de pårørende. Øvrige kommentarer/anbefalinger/opmærksomhedspunkter/påbud: Tilbudsportalen bør opdateres. Flere oplysninger om tilbuddet er ikke blevet opdateret, og svarer derfor ikke til de faktiske forhold i tilbudet, hvilket ikke er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 16. december Interview med Afsnitsleder Demensafsnittet: Afsnitslederen har ansvaret for personaleledelse og personaleøkonomien i demensafsnittet. Afsnitsleder oplyser, at der har været arbejdet målrettet med udvikling af kompetencer i forhold til voldsepisoder og at der indenfor det sidste år, er blevet langt færre. Der har bl.a. været undervisning fra HR - afdelingen i konflikthåndtering for alle medarbejdere. Desuden bruges personalemøderne til læring. Formidling af information og beslutninger til medarbejdere foregår primært pr. mail. Personalet er reduceret med tre medarbejdere siden sidste tilsyn. Der er tale om en stabil personalegruppe. Tilfælde af langtidssygemeldinger har ikke været arbejdsrelateret og der benyttes faste timelønnede vikarer og kun sjældent vikarbureau ved sygdom. Der arbejdes i teams og kun sjældent på tværs af de tre afdelinger, som hver består af to teams. Alle medarbejdere har været til MUS indenfor det sidste år. Der planlægges med TUS indenfor næste år. Utilsigtede hændelser håndteres efter forskrifterne. Der er ansat to fagkoordinatorer og planlagt en mere, således at hver afdeling har sin egen. Der er indenfor det sidste år forholdsmæssigt ansat flere assistenter. Afsnittet har desuden tilknyttet en sygeplejerske. Personalemøder afholdes hver 6. uge, og basisteamet holder møde hver 2. uge, hvor afsnitsleder deltager ad hoc. Desuden mødes gruppekoordinatorer hver 2. uge. Eneste ændring i beboersammensætningen er flere beboere med diagnosen Lewy Body demens. Reglerne om magtanvendelse overholdes, herunder registrering og indberetning, samt udarbejdelse af handleplaner. Stedet har ikke administration af beboernes økonomi. Nogle har værgemål og pårørende varetager opgaven for andre. Beboerne får varm mad om aftenen og leder oplyser at det har haft god effekt på beboerne. Der kommer en frivillig til at spille ved middagsmaden i det ene afsnit og en anden frivillig hjælper læser op. Der arbejdes på at skaffe flere frivillige. Ellers foregår kun de aktiviteter, som personalet finder tid til. Det er lykkedes at finde timer til en ferie og enkelte ture ud af huset i lejet bus. Der har været købt kurser hjem til personalet og stedet havde vundet et kursus fra arbejdsmarkedsdirektoratet om forebyggelse af stress. Forfatter og ergoterapeut Mette Søndergaard har undervist i aktivt hverdagsliv. En medarbejder har fået uddannelse som instruktør i Zumba, med henblik på at tilbyde personalet en sundhedsfremmende aktivitet udenfor arbejdstiden. Samarbejde med interne / eksterne samarbejdspartnere er velfungerende. Afsnitsleder deltager i indflytningssamtaler og bemærker, at stedet generelt får positive tilbagemeldinger fra pårørende. Det opleves at den generelle omgangstone på stedet fungerer godt. Afsnitsleder lægger vægt på dialog med medarbejderne. 5

6 Medarbejdere, Almene plejeafsnit: Tilsynet interviewede to medarbejdere, der repræsenterede hvert sit team. Medarbejderne oplever, at der generelt er et hårdt psykisk arbejdsmiljøet på stedet. Det fysiske arbejdsmiljø er velfungerende og et område der har været meget fokus på. Afsnittet har for nylig deltaget i et projekt omhandlende dette. Medarbejderne oplever at ressourcerne er blevet mindre og at opgaven i at skelne mellem kan og skal opgaver giver frustrationer medarbejderne mellem. Der er stor uenighed internt i gruppen i definitionen af dette og medarbejderne savner ledelsens støtte. Der har været og er fortsat fokus på det psykiske arbejdsmiljø hvor ledelsen også har været inddraget. Der har været oplevelser med sladder medarbejderne imellem, som har påvirket det psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet har kommunikationen medarbejderne imellem været i fokus. Medarbejderne oplyser, at denne nu er bedret væsentlig internt i medarbejdergruppen, men at der fortsat er udfordringer forbunden med kommunikationen med ledelsen. Medarbejder vælger at løse eventuelle problemstillinger i teamene og inddrager kun ledelsen, hvis det er yderst nødvendigt. Nogle medarbejdere har oplevet, at fortrolige oplysninger som er oplyst ledelsen, efterfølgende er kendte blandt kollegaer. Der er skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling. Instrukserne er kendte og tilgængelige for medarbejderne. Formidling af information og beslutninger fra ledelsen foregår via Nyhedsbreve og på personalemøder. Medarbejderen har været inviteret til MUS samtale indenfor det seneste år. Nyt personale (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentation af plejen. Medarbejderen oplever, at få den nødvendige oplæring til at varetage opgaverne hos borgerne. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. Om morgenen planlægges dagen af de fremmødte og beboerne fordeles ud fra hensynet til kontaktpersonbegrebet. Samarbejdet og hjælpsomheden teamene imellem er sparsom og udfordres ved at den beror på, at der holdes regnskab med hvilken hjælp det enkelte team yder med henblik på at opkræve gengæld for denne. Der arbejdes med kontinuerlig opgaveglidning og uddelegering både i forhold til assistenter og hjælpere. Medarbejderne giver ved tilsynet udtryk for at der hersker lidt uklarhed over hvornår der kan være tale om hhv. uddelegering og opgaveglidning. Medarbejderne forsøger at inddrage beboernes egne ressourcer i indsatsen med erkender at det ofte ikke lader sig gøre i weekenden hvor der er færre ressourcer til at varetage plejen og omsorgen af beboerne. I weekenden kan det hænde at det ikke muligt at få alle beboerne op og personalet har internt udarbejdet et skema for at sikre, det ikke er de samme beboere, der rammes hver gang. Medarbejderne oplyser desuden, at de opfordres af ledelsen til, ikke at dokumentere hvis en beboer får aflyst en ydelse ved f.eks. sygdom. Medarbejderne føler sig ikke fuldt ud orienteret i og bekendt med reglerne om magtanvendelse. De har efterspurgt undervisning og ser frem til afvikling af denne. Medarbejderne oplever, at der er rammer og muligheder for videndeling blandt personalet. Denne foregår på teammøder samt på møder mellem assistenter og sygeplejersker. Medarbejderne oplever et tilfredsstillende samarbejde med interne / eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderne oplever, at den generelle omgangstone på stedet fungerer godt. De fremhæver glæden ved at have gode kollegaer. Omgangstonen mellem medarbejdere og beboere/pårørende vurderes fra medarbejdernes side værende god. 6

7 Øvrige kommentarer/anbefalinger/opmærksomhedspunkter/påbud: Der er behov for en ledelsesmæssig støtte til medarbejderne i det almene plejeafsnit i forhold til prioriteringen i deres arbejde. Der er behov for en styrkelse af tillidsforholdet mellem medarbejder i det almene plejeafsnit og leder. Tilsynet er bekymret for beboernes retssikkerhed på tilbuddet. Tilsynet konstaterer, at der ikke visiteres i plejeboligerne og beboerne derfor ikke er bekendt med hvilken indsats de er berettiget til at modtage. Kommunalbestyrelsen skal efter en konkret individuel vurdering træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. jf. SEL 88. Tilbuddet opfordres til at overholde Servicelovens regler om beboerne krav om erstatningshjælp jf. SEL 90. Medarbejdere, Demensafsnittet: Tilsynet interviewede tre medarbejdere, en fra hver afdeling. Medarbejderne var overordnet tilfredse med deres arbejdsmiljø. En afdeling har været udsat for en omfattende omrokering og personalet er løbende blevet sammensat. En afdeling har været ramt af en del langtidssygemeldinger men oplever, at der bliver taget hånd om det ledelsesmæssigt. Afdelingerne i afsnittet er gode til at hjælpe hinanden på tværs. Der er skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling. Instrukserne er kendte og tilgængelige for medarbejderne. Formidling af information og beslutninger fra ledelsen foregår via Nyhedsbreve. Afsnittet orienteres af både Afsnitsleder og Centerleder. Medarbejderen har været inviteret til MUS samtale indenfor det seneste år. Antallet af fremmødte i hver afdeling, består af fire dagvagter og to aftenvagter. Nattevagten varetages af to personer der skal dække alle tre afdelinger. Nyt personale (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentation af plejen. Denne oplæring sikres gennem brug af introduktionsprogram og via sidemandsoplæring. Medarbejderen oplever, at få den nødvendige oplæring til at varetage opgaverne hos borgerne. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. De oplever at dokumentationen kan være svær at finde tid til en i travl hverdag og at det ind imellem kræver overarbejde. Dagen planlægges om morgenen af de fremmødte. Der forefindes ugeskemaer og ellers fremgår beboernes hjælp af døgnrytmeplanerne. Medarbejderne fortæller at de kender beboerne så godt at det ofte ikke er nødvendigt med skemaer for at varetage plejen. Der arbejdes med kontinuerlig opgaveglidning og uddelegering. Der er i indsatsen hos beboerne fokus på inddragelse af beboernes egne ressourcer i indsatsen samt deres selvbestemmelse og medindflydelse. Medarbejderne fortæller at inddragelse af beboerne egne ressourcer ind imellem kan afhænge af tidspresset. Tidspresset i afsnittet har ligeledes indflydelse på tilbuddets egen vifte af aktivitetstilbud. Medarbejderne er bekendte med reglerne om magtanvendelse, og ved, hvor de kan få hjælp og sparring. I forhold til den faglige udvikling, oplever medarbejderne, at der er rammer og muligheder for videndeling blandt personalet. Der er fast mødeaktivitet der imødekommer dette behov. Der er et velfungerende samarbejde med interne / eksterne samarbejdspartnere. Specielt fremhæves samarbejdet med Ældrepsykiatrisk afdeling. Medarbejderne nævner desuden, at de oplever det positivt, at leder ind imellem deltager i indflytningssamtaler med nye beboere. Der er fokus på at udvikle samarbejdet og øge antallet af frivillige hjælpere. 7

8 Medarbejderne oplever, at den generelle omgangstone på stedet fungerer godt. Det værende sig mellem ledelse og medarbejdere samt mellem medarbejdere og beboere/pårørende. Medarbejderne fremhæver positivt leders daglige færdes i afsnittet. Medicinhåndtering: Der forefindes generelle instrukser og procedurer for medicinhåndtering. De lovmæssige retningslinjer for medicinhåndtering og medicinadministration, herunder dosispakket medicin følges. Gennemgang af hvorvidt medicinæsker og bokse er relevant mærket og om medicinskemaet er udfyldt efter gældende retningslinjer, er ikke indgået i dette tilsyn. Embedslægens tilsyn afspejler dette. Beboernes økonomi: Medarbejderne på Skovvænget har ingen administration med beboernes økonomi. Denne varetages via banken eller af pårørende. Dokumentation, Almene plejeafsnit: Der foreligger skriftlig opdaterede og handlingsanvisende døgnrytmeplaner for de beboere, hvor tilsynet har gennemgået dokumentationen. Det vurderes at der kan gives en kvalificeret pleje ud fra døgnrytmeplanerne. Der foreligger skriftlig opdaterede og fyldestgørende sundhedsfaglig status på beboerne. Der ses handleplaner for flere relevante indsatsområder. Hos en beboer ses flere journalnotater vedr. vægtøgning og problematikker vedr. dette. Der kunne med fordel oprettes en handleplan på den problematik. De aktuelle handleplaner bruges fremadrettet idet de indeholder mål, handlinger og evalueringer. De eksisterende handleplaner er aktuelle. Der er sammenhæng mellem status, handleplaner og indsatsområder. Der er ved tilsynet observeret, at samtykkereglerne i flere tilfælde anvendes og dokumenteres. Øvrige kommentarer/anbefalinger/opmærksomhedspunkter/påbud: At man konsekvens indhenter samtykke forud for lægekontakt og dermed får dokumenteret, at man overholder sundhedslovens krav om, at der forud for lægekontakt mph. pleje og behandling, foreligger et samtykke fra beboeren. At handleplanerne bruges som et dagligt redskab til dokumentation, frem for at man dokumenterer løbende i journalnotater. Formålet er at oplysninger i forhold til et problem samles et sted, med det formål at udvikle plejen til den enkelte. Dokumentation, Demensafsnit: Der foreligger en skriftlig opdateret døgnrytmeplan for den ene beboer. I den sundhedsfaglige status på en anden beboer henvises til en døgnrytmeplan som tilsynet ikke kan finde i omsorgssystemet. Det vurderes at der kan gives en kvalificeret pleje ud fra den døgnrytmeplan tilsynet gennemgår. Ingen af de pågældende beboere hvor tilsynet gennemgår dokumentationen har der været brug for særlige foranstaltninger i henhold til magtanvendelsesreglerne. Der foreligger en handleplan omhandlende tilgangen til en af beboerne med henblik på at forebygge at der opstår frustrationer hos denne. Der foreligger skriftligt opdaterede og fyldestgørende sundhedsfaglig status på beboerne. Der ses handleplaner for alle relevante indsatsområder. Handleplanerne bruges fremadrettet i det de indeholder mål, handlinger og evalueringer. De eksisterende handleplaner vurderes værende ak- 8

9 tuelle. Der er sammenhæng mellem status, handleplaner og indsatsområder. I nogle tilfælde ses dobbelt dokumentation da samme notat er at finde i både journal og relevant handleplan. Der er ved tilsynet observeret, at samtykkereglerne i flere tilfælde anvendes og dokumenteres. Flere steder ses at pårørende er inddraget ved behandlingsmæssige tiltag. Øvrige kommentarer/anbefalinger/opmærksomhedspunkter/påbud: At der oprettes og udarbejdes døgnrytmeplaner på alle beboere og at disse revideres hvert halve år. At man konsekvens indhenter samtykke forud for lægekontakt og at dette dokumenteres, så man overholder sundhedslovens krav om, at der forud for lægekontakt med henblik på pleje og behandling, foreligger et samtykke fra beboeren eller pårørende. At handleplanerne bruges som et dagligt redskab til dokumentation, således at oplysningerne samles et sted med det formål, at udvikle plejen til den enkelte. Fysiske rammer: Der er adgang til udendørsfaciliteter (have, terrasser) og disse vurderes værende handicapvenlige. Der er indkøbsmuligheder i nærmiljøet og adgang til offentlige transportmidler Der er i de fælles indendørsarealer for beboerne fælles opholds arealer, som giver mulighed for at samles til aktiviteter, spisning m.m.. Der er i de fysiske rammer taget hensyn til beboere med særlige behov, herunder gangbesværede og demente. De fysiske rammer vurderes generelt at være egnede i forhold til målgruppen. Rengøringsstandard af fællesarealerne vurderes at være tilfredsstillende. I fællesarealer for medarbejderne forefindes rum, hvor der er mulighed for at afholde møder. Der er mulighed for håndhygiejne, tilgængelighed af flydende sæbe, engangshåndklæder, håndsprit m.m.. 9

10 Metode og baggrund for det kommunale uanmeldte tilsyn på Ældreområdet: Som led i tilsynsforpligtelsen efter servicelovens 151, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejehjem eller lignende boliger. Da tilsynet er uanmeldt, har plejecentret og de udvalgte beboere ikke har kendskab til datoen for tilsynet. På baggrund af gældende lovgivning, Viborg kommunes kvalitetsstandard og centralt udstukne retningslinjer er der udarbejdet skabeloner til brug ved tilsynsbesøgene. Disse anvendes som ramme til udarbejdelse af tilsynsrapporten. Målet er at synliggøre og sikre en ensartet tilbagemelding til plejecentrene. Formålet med det uanmeldte besøg fremgår af Socialministeriets vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område. At opgaverne indenfor pleje og praktisk hjælp samt aktivitet og træning løses bedst muligt og i overensstemmelse med Viborg kommunes vedtagne kvalitetsstandard. At bestemmelser i Lov om Social service om afgørelser, beskrivelse af tildelte ydelser, handlingsplaner og tilrettelæggelse og levering af hjælpen opfyldes samt at understøtte, at der på plejecentrene arbejdes målrettet ud fra given lovgivning. At sikre, at der er fokus på Sundhedsloven og Lov om Social service, herunder specielt kapitel 24 om magtanvendelse. At der på det enkelte plejecenter ud fra besøgets indhold, bliver diskuteret mulige løsninger af opgaver og problemstillinger. Ved tilsynsbesøget blev der foretaget et dialogbaseret interview med ledelsen, medarbejdere og et udvalgt antal borgere beboere i forhold til stedets størrelse. Desuden blev tilsynsførende vist rundt i fælleslokalerne og interviewene med beboerne foregik i deres boliger. Samtlige interviewede blev informeret om tilsynets formål samt om rammerne for afrapportering, herunder at afrapportering foregik anonymt for beboerne og medarbejdernes vedkommende. Under tilsynet, bevæger de tilsynsførende sig frit omkring på plejecentret uden ledsagelse, med det formål at opnå et generelt indtryk af stedet og gældende praksis. Derudover gennemgås relevant dokumentation via stikprøver. 10

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Plejecenter: Toftegården, Nygade 2, Møldrup Dato / Tidspunkt: 6. december 2011 i tidsrummet fra kl. 9.30 12.30. Tilsynet er udført af den fælles tilsynsenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Klejtrup Friplejehjem Sandtræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Klejtrup Friplejehjem Sandtræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion, side 1 - herunder den samlede vurderingsterminologi (Smily) 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger fra sidste

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 1 3. Indledning, side 2 herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Liselund Liseborg Hegn Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Liselund Liseborg Hegn Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjem Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjem Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klosterhaven Klosterhaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klosterhaven Klosterhaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klostertoften Søndermarksvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klostertoften Søndermarksvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Teamleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Breelteparken Uanmeldt tilsyn 20-08-2013 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3 2.2 Overordnet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 16. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter.

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere