Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro"

Transkript

1 Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side 4 5. Organisatoriske forhold, side 4 6. Beboertrivsel/tilfredshed, side 5 7. Observationsperiode, side 5 8. Den generelle faglige indsats, side 5 - herunder magtanvendelsesområdet 9. Medicinhåndtering, side 7 - herunder utilsigtede hændelser 10. Beboernes økonomi, side Tema: Tavshedspligt, side Dokumentation, side Medarbejderforhold, side 9 - herunder den faglige udvikling 14. Tilbudsportalen, side De fysiske rammer, side 10 - herunder sundheds og sikkerhedsmæssige forhold 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk af tilbuddet Tilsynsenhed i Job & velfærd, Viborg kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbudene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af tilsynet på Skovvænget, Almene afsnit er tilfredsstillende. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Skovvænget, Almene afsnit er et velfungerende plejecenter. I forhold til den beboer og pårørendeoplevede kvalitet, gav de beboere og den pårørende tilsynet samtalte med, samstemmende udtryk for tilfredshed med forholdene på plejecenteret. Alle havde oplevelsen af, at få den pleje og omsorg, de måtte have behov for. Beboerne virkede trygge i de fysiske rammer og i kontakten med medarbejderne og tilsynet observerede generelt, en omsorgsfuld tilgang til beboerne samt oplevede en behagelig stemning i tilbuddet. Medarbejderne beskriver arbejdsmiljøet på stedet, som værende tilfredsstillende, men fremhæver fortsat travlhed, som en daglig udfordring. De udtrykker frustrationer over primært, at kunne varetage de basale behov hos beboerne og kunne ønske, at der var tid og overskud til mere kontakt og nærvær i dagligdagen i form af samvær og samtale med beboerne. 1

2 Medarbejderne fremhæver det kollegiale fællesskab, særligt internt i teamene, der er præget af hjælpsomhed og kollegial støtte. Tilsynet får indtryk af nogle engagerede medarbejdere, der i deres pleje og omsorgsmæssige indsats, har øje for den individuelle pleje og omsorg, den enkelte beboer måtte profitere af samt beboernes selvbestemmelse og medindflydelse. I tilsynets samlede oplevelse af den faglige kvalitet, vægtes beboernes tilfredshed med forholdene på plejecenteret og medarbejdernes engagement. I forhold til medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet, vurderes værende behov for en forventningsafstemning i forhold til den stagnerende oplevelse af travlhed samt en drøftelse af den ledelsesmæssige organisering således, at der er klarhed over fordelingen af og snitflader omkring ansvars og ledelsesområder. Det ses at dokumentationsområdet indgår som en integreret del af den pædagogiske, pleje og omsorgsmæssige arbejde. I forhold til videreudvikling ser tilsynet følgende opmærksomhedspunkter/har følgende påbud og fremkommer derfor med følgende kommentar og anbefalinger: Tilsynet anbefaler at tilbuddet gennemgår oplysningerne om den metodiske indsats på Tilbudsportalen. Tilsynet anbefaler, at der sker en forventningsafstemning af indholdet på teammøderne, så medarbejderne i højere grad får mulighed for, at få indflydelse på dagsordenen til møderne. Medarbejders følelse af medindflydelse, indgår som et centralt element i forhold til deres oplevelse af arbejdsmiljøet. Desuden bør afklaring af kompetencefordelingen/opgavedelingen i ledelsen italesættes overfor medarbejderne. Tilsynet foreslår, at der sker en styrkelse af samarbejdet med madservice i forhold til, at flere aktiviteter omkring måltiderne, kan foregå ude i de enkelte afsnit. Af Viborg Kommunes måltidspolitik fremgår det, at der skal pågå et tværfagligt samarbejde omkring måltiderne. 2. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Centerleder Anitta Bay Andersen og teamleder Karen Grøn. Medarbejderrepræsentanter: Tre medarbejdere deltog i egentligt interview, men derudover samtalte tilsynet med flere medarbejdere på sin færden rundt i tilbuddet. Medarbejdernes identitet er tilsynet bekendt. Beboere: Tre beboere deltog i egentligt interview, men derudover samtalte tilsynet med flere beboere i opholdet i de forskellige afsnit. Alle afsnit er repræsenteret. Beboernes identitet er tilsynet bekendt. Pårørende: En pårørende deltog i tilsynet. Den pårørendes identitet er tilsynet bekendt. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Medarbejderne er udvalgt efter hvem, der var på arbejde og havde mulighed for at gå fra. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved tilsynsførende Marianne Villekold. Program for uanmeldt tilsyn d. 2. december 2014: Kl Ankomst og planlægning af tilsynet Kl Interview med centerleder og teamleder 2

3 Kl Observationsperiode i afsnittene Skovly og Hasselly, herunder samtale/samvær med beboere Kl Interview med medarbejdere Kl Observationsperiode i afsnittene Skovly og Hasselly, herunder samtale/samvær med beboere Kl Afrunding af tilsynet med teamleder 3. Indledning Det uanmeldte tilsyn blev gennemført d. 2. december 2014 i tidsrummet fra kl Tilsynet indledes med, at plejecentrets ledelse blev orienteret om formålet med besøget og hvordan det skal foregå. Ved tilsynsbesøget blev der foretaget dialogbaserede interview med ledelsen, medarbejdere og et udvalgt antal beboere i forhold til tilbuddets størrelse. Derudover samtalte tilsynet med en pårørende. Dokumentationen blev gennemgået hos de beboere tilsynet samtalte med. Dialogen kombineres med observationsperioder med henblik på indsamling af data, som er nødvendige for at målet med tilsynet kan opnås. Tilsynsrapporten er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Rapporten har været i høring ved tilbuddet til gennemlæsning og kommentering og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Viborg kommune ønsker at offentliggøre tilsynsrapporten på Kommunens hjemmeside samt på Tilbudsportalen. Overordnet beskrivelse af plejecentret, herunder den fysiske beliggenhed Plejecenteret Skovvænget er beliggende i udkanten af Bjerringbro, som er en mindre provinsby mellem Viborg og Randers. Plejecentret, der er bygget i et plan og ligger lige op til en nærliggende skov, hvor der forefindes stier, der også kan benyttes af kørestolsbrugere. I umiddelbar nærhed ligger en skovbørnehave. Skovvænget er kommunens største plejecenter og består af i alt 99 boliger. Tilbuddet er opdelt i to overordnede afsnit, fordelt på 61 almene plejeboliger (på sigt) og 38 demensboliger. Organisatoriske ændringer har bevirket, at et afsnit på 19 pladser, der hidtil har fungeret som midlertidige pladser, nu skal overgå til faste pladser med undtagelse af tre pladser, der skal udgøre aflastningspladser. Aktuelt er der fortsat ni pladser, der fungerer som midlertidige pladser. Plejeboligerne er pr. 1. november 2013 overgået til tillempet Leve bo miljø. Dette tilsyn omhandler udelukkende de beboere, der bor på faste pladser i de almene plejeboliger i afsnittene kaldet Skovly og Hasselly. Afsnittet Skovly er yderligere opdelt på forskellige stræder, navngivet hhv. Fyrre -, Gran -, Fasan -, Kogle - og Egernstrædet, hvor Hasselly er opdelt i de to stier, benævnt Ege og Hasselstien. Boligerne i det samlede almene afsnit udgøres af både et- og torums lejligheder, fordelt på 35 et rumsboliger og 26 to -rumsboliger. Alle lejligheder er med eget badeværelse og køkken. På hvert afsnit forefindes der et fællesrum, hvor der er mulighed for spisning, aktiviteter og socialt samvær beboerne imellem. Skovvænget har fire huskatte. Det juridiske grundlag udgøres af Lov om almene boliger 5 stk.2 og 105 stk. 2. 3

4 4. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg samt opfølgning på disse Tilsynet bemærker at der er arbejdet med flere af anbefalingerne fra sidste år. o Tilsynet anbefaler et øget fokus på at implementere Databasen for håndbøger, som et fagligt arbejdsredskab, herunder at udbrede kendskabet til basen blandt medarbejderne. Tilsynet på indtryk af at der er assistentniveau er kendskab til databasen og den her indgår som et centralt arbejdsredskab. o Tilsynet anbefaler at der fortsat er en skærpet opmærksomhed på overholdelse af Viborg Kommunes kvalitetsstandard i forhold til, at sikre overholdelse af kommunens serviceniveau. Tilsynet får indtryk af, at særligt serviceniveauet på rengøringsområdet, kan være svært at imødekomme når der er fravær af den faste medarbejder der varetager denne opgave. o Tilsynet anbefaler at det sikres, at medarbejderne har kendskab til funktionen som måltidsvært og at denne praktiseres i hverdagen under samtlige måltider. Medarbejderne spiser med ved pædagogiske måltider. o Tilsynet påbyder at det undersøges, om de enkelte afsnit på Skovvænget bør være registreret hos Fødevareregionen og dermed være omfattet af tilsynet herfra. Centerleder har haft kontakt til Fødevareregionen og fået bekræftet, at alle afsnit på Skovvænget er omfattet af deres tilsynsforpligtelse. o Tilsynet påbyder at døgnrytmeplaner udarbejdes og revideres hvert halve år. o Tilsynet påbyder, at det konsekvent dokumenteres, at man overholder Sundhedslovens krav om, at der forud for lægekontakt med henblik på pleje og behandling, foreligger et samtykke. Tilsynet får oplyst at kravene til dokumentationen løbende italesættes. Pr. 1. januar 2015 er der ansat en medarbejder, der skal have et særligt fokus på dokumentationsområdet. Uddybende oplysninger som rapportens konklusion er baseret på: 5. Organisatoriske forhold Ledelsen på Skovvænget udgøres af en Centerleder og to teamledere i det, der er en teamleder for det almene plejeafsnit og en teamleder for demensafsnittet. Udover den decentrale ledelse, er der en Strategisk leder, der er leder for samtlige centerledere på kommunens plejecentre. Det er teamlederne, der varetager opgaverne omkring de personalemæssige forhold og dem, der f.eks. afholder medarbejderudviklingssamtaler med medarbejderne. Centerleder varetager i højere grad det strategiske ledelsesniveau og personaleledelsen af teamlederne. Der er siden sidste tilsyn sket organisatoriske ændringer, der har bevirket, at afsnittet for midlertidige pladser Hasselly skal omdannes til et afsnit med faste pladser samt tre aflastningspladser. Omdannelsen har betydet, at afsnittet fra, at høre under anden ledelse end de øvrige afsnit på Skovvænget, pr. 1. januar 2014 ledelsesmæssige blev forankret under det almene plejeafsnit. Der er to teamkoordinatorer, der varetager opgaver uddelegeret fra ledelsens side. Det drejer sig primært om opgaver i forhold til tjenestetidsplanlægning og indberetning af løn m.m. Teamkoordinatorerne varetager udelukkende administrative opgaver og indgår dermed ikke i de direkte pleje og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne. Der er en teamkoordinator for det almene afsnit og en teamkoordinator for demensafsnittet. Medarbejderne på Skovvænget er opdelt i fire teams. De tre teams kaldet hhv. Kogle - / Egernstræde, Gran - / Fasanstræde og Fyrrestræde udgør tilsammen Skovly og desuden udgør Ege - /Hasselstien tilsammen Hasselly. 4

5 Teamene fungerer i hverdagen som fire separate afsnit og medarbejderne har en primær tilknytning til et afsnit. Der er to centersygeplejersker tilknyttet Skovvænget almene afsnit. Der er desuden ansat en servicemedarbejder, der varetager rengøringsopgaver hos beboerne. 6. Beboertrivsel/tilfredshed Beboerne blev informeret om tilsynets formål, samt rammerne for afrapportering herunder, at denne foregår anonymt. De beboere tilsynet samtalte med gav alle udtryk for en overordnet tilfredshed med forholdene på plejecentret. En beboer fremhævede særligt glæden over muligheden for, at have socialt samvær med de øvrige beboere. Beboerne fortalte at de blev behandlet med respekt og udtrykte tilfredshed med omgangstonen på stedet. De oplevede desuden, at have indflydelse på deres egen hverdag og på tilrettelæggelsen af denne samt at der er overensstemmelse mellem deres behov for hjælp og de leverede ydelser, herunder at de fik den nødvendige og aftalte hjælp. Som en af beboerne udtrykte det så er her en god opvartning. Flere beboere fremhævede den ernæringsmæssige indsats, herunder rammerne og stemningen omkring måltiderne og fortalte at maden var god. Beboerne udtrykte tilfredshed med deres egen bolig og med fællesfaciliteterne. Den pårørende tilsynet samtalte med, gav udtryk for stor tilfredshed med forholdene på Skovvænget. Særligt medarbejdernes faglighed og tilgang til beboeren blev fremhævet. Ingen af de adspurgte kunne påpege noget der kunne være anderledes end tilfældet er i dag eller noget de var utilfredse med. 7. Observationsperiode Under tilsynet på Skovvængets almene afsnit, havde den tilsynsførende ophold / observationsperiode i alle afsnittene herunder også i flere af afsnittenes fælles opholds -/ spisestue under middagsmåltidet. Under den tilsynsførendes ophold i spisestuerne, var der øje for den enkelte beboers behov og beboernes medbestemmelse blev tilgodeset og inddraget i forbindelse med ønsker til det pågældende måltid. På hele plejecenteret, var der en behagelig og positiv stemning mellem beboere og medarbejdere. Tilsynet observerede en omsorgsfuld og humoristisk tilgang til beboerne, som de tydelig profiterede af og nød. 8. Den generelle faglige indsats Der foregår ingen visitering fra myndighedens side og beboerne har dermed ingen myndighedsafgørelse på den leverede indsats. Samtlige beboere har fået fremsendt en orienteringsskrivelse fra myndighedsafdelingen med oplysninger om, hvordan ydelsestildelingen foregår samt orientering om klagemuligheder. For nye beboere afholdes der indflytningssamtale, hvor beboeren, eventuelle pårørende, centersygeplejerske, beboerens kontaktpersoner og centerleder/teamleder deltager. Ved samtalen sker en gensidig forventningsafstemning til serviceniveauet og desuden indgår aftaler omkring praktiske anliggender. 5

6 Indsatsen hos den enkelte beboer afgøres på baggrund af en faglig vurdering med udgangspunkt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard samt i den indsats, beboeren modtog forud for indflytningen. Indsatserne tilrettes løbende i forhold til det aktuelle funktionsniveau hos beboeren og fremgår af en døgnrytmeplan, som er gældende som dokumentation, for de ydelser beboeren modtager. Hver beboer tildeles ved indflytning to kontaktpersoner idet hver beboer, er tildelt både en social og sundhedsassistent / en helhedsansvarlig, der er ansvarlig for den samlede indsats hos beboeren og en social og sundhedshjælper, der primært varetager en række fastlagte praktiske opgaver hos beboeren. I dagligdagen tilrettelægges indsatsen hos beboerne for de sygeplejefaglige opgavers vedkommende, på baggrund af kørelister. Systematikken og strukturen i den daglige indsats i forhold til den personlige pleje og praktisk bistand, foregår og varetages forskelligt fra team til team. I nogle teams udarbejdes ugeplaner, hvor faste ydelser som bad og praktiske opgaver fremgår og i andre teams er der i opgaveløsningen mere behovsorienteret. Som udgangspunkt tages der i fordelingen i alle teams hensyn til kontaktpersonsprincippet. I forhold til den pædagogiske, pleje og omsorgsmæssige praksis, er der i indsatsen hos beboerne blandt andet fokus på deres selvbestemmelse og medindflydelse. Der afholdes ikke egentlige beboermøder, men for at understøtte beboernes medinddragelse afholdes der årligt et Beboer pårørende - personalemøde i de enkelte afsnit. I forhold til den ernæringsmæssige indsats, modtager Skovvænget mad fra Madservice Viborg og beboerne har mulighed for, at indtage alle måltider i fællesskab med de øvrige beboere. Den varme mad serveres om aftenen. Der er en medarbejder tilstede under samtlige måltider, der spiser med ved pædagogiske måltider sammen med beboerne. Den direkte tilberedning af måltider i de enkelte afsnit er begrænset, svarende til at medarbejdere fra Madservice en gang om ugen, kommer i de enkelte afsnit. Det er dog medarbejdernes oplevelse, at intervallet mellem madservices tilstedeværelse kan være længere end den ugentlig planlagte, så der dermed kan gå længere tid mellem, at tilberedning af måltider foregår i nærmiljøet hos beboerne. Der er i Viborg Kommune iværksat et projekt med fokus på hverdagsrehabilitering, navngivet Målrettet træning/rehabilitering for beboere på plejecentre, hvor der er fokus på beboernes mestring og inddragelse af deres ressourcer i indsatsen. Der er dermed et systematisk fokus på den enkelte beboers rehabiliteringspotentiale. Skovvænget indgår aktuelt i projektet og leder oplyser, at det er en succes. Viborg Kommune er blevet bevilget en andel af finansministeriets pulje til løft på ældreområdet (Ældrepuljen) i forhold til styrkelse af aktivitets- og omsorgsniveauet på plejecentrene i ydertimerne. Det er optil det enkelte plejecenter, at ansætte medarbejdere i forhold til hvilke opgaver, man ønsker og anser som værende relevante for det pågældende sted. Der er tale om ansættelse af faglært personale med enten en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. På skovvængets almene afsnit, er der ansat to medarbejdere til, at varetage disse særlige aktivitets og omsorgstimer, hvor aktiviteter i relation til udeliv, måltidet samt sang og musik prioriteres. Medarbejderne er ansat på hhv. 15 og 30 timer ugentlig. Stillingerne var i første omgang tidsbegrænsede fra april 2014 og indtil udgangen af 2014, men det er besluttet, at forlænge indsatsen til udgangen af

7 I forhold til aktivitetstilbuddene for beboerne, udarbejdes der månedlig en oversigt over viften af aktiviteter. Udover de kommunale tilbud varetager frivillige desuden aktiviteter på Skovvænget. Centerleder oplyser at der er fokus på i højere grad end tilfældet er i dag at organisere de frivillige kræfter i en Venne-forening. Det er centerleder, der i samarbejde med nogle medarbejdere, varetager opgaven omkring de frivillige. Plejecenteret har et Bruger / pårørenderåd bestående af både beboer, pårørende, medarbejdere og ledelsen. Ledelsen er repræsenteret ved centerleder. Reglerne om magtanvendelse overholdes, herunder registrering og indberetning. Tilsynet kan konstatere, at der er indberettet og registeret enkelte magtanvendelser fra Skovvængets almene afsnit siden sidste tilsyn. Der er konkret en beboer, der udfordrer medarbejderne og der er fra myndighedens side, godkendt anvendelse af magt i hygiejnesituationen i en begrænset periode. Tilsynet bemærker at der er iværksat tiltag (supervision og coaching) for medarbejderne i forhold til mentalt, at kunne håndtere anvendelse af magt. Medarbejderne har fundet de iværksatte tiltag meget værdifulde. Tilsynet bemærker desuden ved gennemgang af de indberettede magtanvendelser, at der er pågået magtanvendelse i forbindelse med sundhedsydelser men også, at der har været en kommunikation med myndigheden i den sammenhæng. 9. Medicinhåndtering, herunder UHT Medicinhåndteringen på tilbuddet foregår både via dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret i doseringsæsker af personalet eller i en kombination af de to muligheder. Der forefindes generelle instrukser og procedurer for medicinhåndtering. De lovmæssige retningslinjer for medicinhåndtering og medicinadministration, herunder dosispakket medicin følges. I bestræbelserne på at forebygge fejldoseringer, er der udarbejdet en vejledning til, hvordan medicinadministrationen bør foregå. Vejledningen er gennemgået med de relevante medarbejdere. Gennemgang af hvorvidt medicinæsker og bokse er relevant mærket og om medicinskemaet er udfyldt efter gældende retningslinjer, er ikke indgået i dette tilsyn. Sundhedsstyrelsens Embedslægetilsyn afspejler dette. Skovvænget er grundet tilfredsstillende resultatet ved dette års tilsyn, undtaget fra embedslægetilsyn i Utilsigtede hændelser indrapporteres til DPSD (Dansk Patient Sikkerheds Database) efter gældende regler. 10. Beboernes økonomi Medarbejderne har ingen administration med beboernes økonomi. Denne varetages via banken, værge eller af pårørende. Medarbejdernes omgang med beboernes økonomi kan omhandle støtte til håndtering af lommepenge. Der er politisk godkendt et frikommuneforsøg, der giver beboerne mulighed for at benytte sig af en række tilkøbsydelser. Forvaltningen har modtaget godkendelse af taksterne fra ministeriets side og beboerne har fået udleveret pjece med informationsmateriale om muligheden. Aktuelt har Skovvængets almene afsnit ikke modtaget nogen henvendelser fra beboere eller pårørende, der ønsker at benytte sig af muligheden. Frikommuneforsøget er som udgangspunkt muligt i en periode fra medio marts til udgangen af 2015, men der pågår aktuelt politiske drøftelser på om perioden skal forlænges. 7

8 11. Tema: Tavshedspligt En beboer på et plejecenter har ret til, at kræve fortrolighed med hensyn til de oplysninger personalet får i forbindelse med udførelsen af deres erhverv, om beboerens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Dette krav på fortrolighed, modsvares af personalets tavshedspligt. Tavshedspligten betyder bl.a., at personalet ikke må videregive oplysninger til uvedkommende. 12. Dokumentation Tilsynet har gennemgået dokumentationen i det elektroniske system Rambøll Care hos fire beboere. Hos ingen af de beboere, hvor tilsynet gennemgik dokumentationen, foreligger en myndighedsafgørelse på den indsats der leveres. Samtlige beboere har som alternativ løsning som tidligere nævnt fået fremsendt en orienteringsskrivelse vedr. ydelsestildeling og klagemuligheder. Der foreligger en opdateret døgnrytmeplan for beboerne. Døgnrytmeplanen er en individuel plejeplan med informationer om den samlede pleje - omsorgsindsats gældende for hele døgnet. Den skal tage udgangspunkt i beboerens ressourcer, behov, vaner og ønsker. Det vurderes at der kan gives en kvalificeret pleje ud fra døgnrytmeplanerne da beboernes behov for pleje og omsorg er velbeskrevet og den daglige tilrettelæggelse af plejeopgaverne fremgår. Det vurderes desuden at der er sammenhæng mellem plejeopgaver og det aktuelle behov hos beboerne. Aktuelt er der som nævnt en beboer, der har brug for særlige foranstaltninger i henhold til magtanvendelsesreglerne. Tilsynet bemærker, at der er foretaget registrering og dokumentation af magtanvendelse samt at der foreligger en handleplan med henblik på at forebygge, at der anvendes magt. Der foreligger en opdateret Sundhedsfaglig status på beboerne. En sundhedsfaglig status på beboerne, indeholder en aktuel sundhedsbeskrivelse af beboernes aktuelle fysiske psykiske sociale samt sundhedstilstand. Problem - / indsatsområderne er udarbejdet ud fra sundhedsstyrelsens sygeplejefaglige optegnelser. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. Handleplaner skal indeholde en beskrivelse af en aktuel problemstilling, mål for indsatsen, herunder forventet resultat, planlagt indsats for at nå målet, samt evaluering af den udførte indsats. Handleplaner skal løbende evalueres og tilrettes, og når problemet anses for løst, skal handleplanen gøres inaktiv. Handleplaner oprettes når der er grundlag for et fremadrettet øget faglig fokus af et specifikt indsatsområde/problemområde. Der er handleplaner for flere relevante indsatsområder. Det ses at handleplanerne bruges fremadrettet da de indeholder mål, handlinger og evalueringer. De eksisterende handleplaner vurderes værende aktuelle og at der er sammenhæng mellem status, handleplaner og indsatsområder. Samtykke: Plejecenteret har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til, at varetage deres helbredsmæssige interesser. Dette fremgår af den sundhedsfaglige status om det er beboeren selv eller en pårørende/ værge, der giver informeret samtykke til behandling. Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behandling. Informationen er ikke rutinemæssigt og konsekvent dokumenteret. Den enkelte beboers og/eller de pårørendes/værgens tilkendegivelse fremgik ikke systematisk. 8

9 13. Medarbejder og medarbejderforhold Antallet af medarbejdere der varetager de pleje og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne, udgøres på tilsynstidspunktet af cirka ansatte. Den uddannelsesmæssige baggrund udgøres af social og sundhedsassistent og social og sundhedshjælpere. Enkelte medarbejdere har en kombination af en sundhedsfaglig og pædagogisk uddannelse. Det er ledelsens oplevelse, at den nuværende medarbejdersammensætning, tilgodeser behovet hos beboerne, men så gerne på sigt, ansættelse af personale med en pædagogisk uddannelse som supplement til de sundhedsfaglige uddannelser. Antallet af fremmødte udgøres i dagvagt typisk af ni faste personer i Skovly og fire- fem personer i Hasselly. Dertil kommer eventuelle elever og praktikanter m.m.. Aftenvagten udgøres af fire - fem personer, der tilsammen skal varetage pleje og omsorgsopgaver for afsnittene i Skovly, hvor der i Hasselly fremmøder to personer. I nattevagt fremmøder to personer til hele det almene afsnit. Arbejdsmiljømæssigt føler medarbejderne sig belastet af de udviklingstiltag og projekter Skovvænget aktuelt indgår i, som kan opleves værende ressourcekrævende og dermed kan have indflydelse på deres daglige indsats hos beboerne. Af igangværende projekter kan nævnes I sikre hænder, Rehabiliteringsprojektet og senest Fællesmedicinkort. Travlhed er fortsat en afgørende faktor i forhold til medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet. Der er primært fokus på, at kunne varetage de basale behov hos beboerne, hvor tid og overskud til anden kontakt og nærvær i dagligdagen i form af samvær og samtale med beboerne, opleves som værende meget sparsom. I Skovly er medarbejderne fritaget fra flere praktiske gøremål som rengøring og tøjvask (på nær Fyrrestræde) og i tilfælde af fravær hos den medarbejder, der varetager de pågældende opgaver, er det meget vanskeligt og i nogle tilfælde ikke muligt for medarbejderne, at varetage det fulde omfang af f.eks. rengøringsopgaverne hos beboerne. Rent kollegialt oplever medarbejderne gode forhold, hvor medarbejderne er hjælpsomme overfor hinanden og oplyser, at de som udgangspunkt, er glade for deres arbejdsplads. Samarbejdet med ledelsen beskrives desuden som værende velfungerende. Medarbejderne er fortsat en i proces i forhold til den nye organisering med de to teamledere, som et ekstra ledelseslag. Der kan være usikkerhed på, hvem i ledelsen, der varetager hvilke arbejdsområder. I hverdagen prioriteres der i hvem, der rettes henvendelse til, i forhold til sagens karakter. Det, at centerleder tidligere har varetaget den personalemæssige ledelse bevirker og indgår i et eller andet omfang, da medarbejderne stadig retter henvendelse her til trods for, at det nu er teamleder, der har dette ansvarsområde. Tilsynet får indtryk af, at medarbejdernes valg kan ses i sammenhæng med, hvem de primært anser som værende mest handlekraftig på det konkrete område. Der er iværksat et nyt tiltag i forhold til tjenestetidsplanlægningen, kaldet Min Tid, der er et system, der giver medarbejderne mulighed for, at få optimal indflydelse på egne arbejdstider. Tilsynet får oplyst, at der er et tilfredsstillende lavt korttidssygefravær og at det har været faldende siden sidste års tilsyn. Der er dog fortsat behov for opmærksomhed på området og der afholdes løbende omsorgssamtaler. 9

10 Faglig udvikling Nyt personale (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentationsdelen. Der er udarbejdet et introduktionsprogram for at sikre optimal introduktion og nye medarbejdere indgår i en introduktionsperiode. Medarbejderne oplever, at der er rammer og muligheder for intern vidensdeling og erfaringsudveksling. Der er fastlagte møder til dette formål i form af teammøder hver 6. uge, men det er medarbejdernes oplevelse, at de pågældende møder, ofte får andet indhold end det, de oprindelig er tiltænkt. Medarbejderne fortæller, at de har behov for, at få drøfte direkte beboer og teamrelaterede emner, men at teammøderne den seneste tid, har været præget af en ledelsesmæssig dagsorden. I forhold til rammer og mulighed for faglig udvikling, herunder kursus - og efteruddannelsesaktiviteter, har flere medarbejdere har været på demenskursus, men generelt er det oplevelsen, at der er begrænsede muligheder for kompetenceudvikling i form af kurser og efteruddannelse. Der er i stedet fokus på sidemandsoplæring og intern vidensdeling. Angående afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler, vil samtaler hvert andet år blive afviklet som TUS samtale og det modsatte år som MUS samtale. I år skulle medarbejderne have tilbud om TUS samtale, men disse samtaler blev aflyst. Medarbejderne er nu indkaldt på ny til TUS samtale som forventes afviklet i januar Medarbejderne oplyser at se ser frem til de pågældende samtaler i ønsker om, at de kan bidrage til at styrke teamsamarbejdet, hvor der netop er sket nogle få ændringer i medarbejdersammensætningen. Viborg Kommune (forvaltningen Sundhed og Omsorg) har samlet relevante retningslinjer, instrukser og vejledninger i en elektronisk database Databasen for Håndbøger. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne har kendskab til databasen og at denne indgår som et fagligt redskab. For at kvalitetssikre og udvikle det dokumentationsmæssige område, er der pr. 1. januar 2015, foreløbig i en årlig projektstilling, ansat en medarbejder, der skal være dokumentationsansvarlig på tværs af afsnittene på Skovvænget. 14. Tilbudsportalen Plejecenteret Skovvænget er at finde på Tilbudsportalen. Som udgangspunkt indeholder portalen de oplysninger, der stilles krav om vedrørende de faktiske forhold i tilbuddet jf. Bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om Tilbudsportalen. Enkelte oplysninger om tilbuddet, herunder den metodiske indsats stiller tilsynet sig undrende overfor. Oplysninger om, at der i indsatsen anvendes metoden KRAP, der er et udtryk for en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, stiller tilsynets sig undrende overfor da det, så vidt tilsynet er orienteret ikke er en metode, medarbejderne i Sundhed og Omsorg generelt har modtaget undervisning i. Tilbuddet opfordres til at gennemgå og opdaterer oplysningerne på portalen. 15. Fysiske rammer Der er adgang til udendørsfaciliteter (have og terrasser) og disse vurderes værende handicapvenlige. Der er indkøbsmuligheder i nærmiljøet og adgang til offentlige transportmidler. Bjerringbro er centralt beliggende i forhold til byer som Viborg, Randers og Silkeborg. Der er i de fælles indendørsarealer for beboerne fælles opholds arealer i de enkelte afsnit, som giver mulighed for at samles til aktiviteter, spisning m.m. Desuden er der centralt på Skovvænget en café, hvor 10

11 beboerne også kan vælge at indtage deres middagsmad, men hvor der ligeledes kommer borgere udefra og spiser dagligt. Der er i de fysiske rammer taget hensyn til beboere med særlige behov, herunder gangbesværede og demente. De fysiske rammer vurderes generelt at være egnede i forhold til målgruppen. I fællesarealer for medarbejderne forefindes rum, hvor der er mulighed for at afholde møder. Der er mulighed for håndhygiejne, tilgængelighed af flydende sæbe, engangshåndklæder, håndsprit m.m. Rengøringsstandard, herunder de hygiejnemæssige forhold og oprydningen af fællesarealerne vurderes at være tilfredsstillende. I forhold til fødevarehåndtering/levnedsmiddelkontrol er Skovvænget registreret hos Fødevareregionen og modtager tilsyn herfra også i de køkkener, der forefindes i de enkelte afsnit. Seneste tilsyn fra Fødevareregionen er i februar I forhold til de sikkerhedsmæssige forhold forefindes der røgalarmer og der er udarbejdet evakuerings og beredskabsplan. 11

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere