Referat fra Sammenlægningsudvalgets ordinære møde mandag den 18. september 2006 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Sammenlægningsudvalgets ordinære møde mandag den 18. september 2006 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE"

Transkript

1 Referat fra Sammenlægningsudvalgets ordinære møde mandag den 18. september 2006 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 135. Budget 2007 og overslagsårene Aalborg samarbejdet / erhverv og turisme Himmerlands Udviklingsråd Støtte til videreførelse af Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune Strategi for borgerservice Natur- og kulturhistorisk oplevelsespark Vesthimmerland Renovering af Farsø Skole Overenskomst mellem Vesthimmerlands Kommune og den selvejende institution Aalestrup Realskole Småbørnsvejledning i Vesthimmerlands Kommune Produktionsskoler Design for Vesthimmerlands Kommune Kommunevåben for Vesthimmerlands Kommune 30 GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER 148. Køkkenet på Aars Rådhus 31 Afbud Mads Krarup Nielsen Torben Myrup gik efter punkt 141. Per Bisgaard gik efter punkt 143. Kai Wisti Lassen gik under punkt 145. Bermærkninger til dagsordenen: Ingen

2 Punkt 135 Budget 2007 og overslagsårene J. nr Efter 3 i bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger skal formanden for sammenlægningsudvalget senest den 15. september 2006 udarbejde et budgetforslag til Sammenlægningsudvalget. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i Sammenlægningsudvalget med mindst 3 ugers mellemrum. På baggrund heraf ønskes årsbudget for 2007 og budgetoverslag for drøftet i Økonomiudvalget forud for fremsendelsen til Sammenlægningsudvalget. Årsbudget 2007 Grundlaget for budgetforslaget er materialet fra budgetseminaret den 5. september Budgetforslaget viser en positiv balance på kr., idet bemærkes, at der alene som anlæg på det skattefinansierede område er afsat kr., ligesom der ikke er afsat et beløb til buffer som anbefalet af Kommunernes Landsforening. Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud som vanskeligt stillet kommune 16 I budgetforslaget er der indregnet et tilskud på kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil først ultimo september 2006 komme med udmelding omkring tilskud efter 16 Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag: Skatteprocent Udskrivningsgrundlag - statsgaranti Kommunen 26, kr. Kirken 1, kr. Skatteprocent for kommunen er fastsat til den maximalt tilladte procent Med hensyn til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bemærkes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet telefonisk har oplyst, at der ikke bliver udmeldt en ny værdi for statsgarantien. Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Afgiftspligtige grundværdier Landbrug mv. 13, kr. Øvrige ejendomme 22, kr. Grundskyld er fastsat til den maximalt tilladte promille Dækningsafgift offentlige ejendomme Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift af forskelsværdi 15,00 promille 8,75 promille Serviceramme Servicerammen er fastsat til kr. for Vesthimmerlands Kommune. Det har endnu ikke været muligt at beregne, om Vesthimmerlands Kommune overskrider servicerammen med budgetforslaget. På mødet vil der blive udleveret en manuel beregning, der viser den faktiske serviceramme ud fra budgetforslaget. Det bemærkes i den forbindelse, at budgettet rent først bliver indlagt i KMD s system, idet der er tale om en meget ressourcekrævende opgave.

3 Forsyningsområdet Der er endnu ikke modtaget budget for forsyningsområdet. Det vil imidlertid ikke forrykke balancen, idet forsyningsområdet skal hvile i sig selv og ikke må påvirke det skattefinansierede budget ud fra de deponeringsregler, som er indeholdt i aftalen mellem Regeringen og KL. Mellem 1. og 2. behandling vil der blive arbejdet videre med budgettet, herunder besparelserne udvalgene imellem, anlæg og ønsker. Endvidere vil det blive vurderet, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering. Budgetoverslag for Budgetforslag vil blive udleveret på mødet den 11. september Lovgrundlag Bekendtgørelse om budget- og regnskabsværen, revision mv. i forbindelse med kommunesammenlægninger. Samler bilag samt oversigter fra de enkelte udvalg. Hovedoversigt Resultatopgørelse Væksten i Vesthimmerlands Kommunes serviceudgifter fra 2006 til 2007 Oversigt over anlæg for det skattefinansierede område. Opgørelse af sammenlægningsudgifterne i de nordjyske kommuner Indstilling Formanden for Sammenlægningsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Sammenlægningsudvalget at oversende budgettet til 2. behandling med bemærkning, at der mellem 1. og 2. behandling arbejdes intenst med at skabe et større råderum til imødegåelse af de på budgetseminaret fremlagte besparelsesforslag. Endvidere at formanden for Sammenlægningsudvalget pålægges at optage en dialog med relevante ministerier for at påpege den meget vanskelige økonomiske situation som Vesthimmerlands Kommune er i. Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Økonomiudvalget indstiller, at formanden for Sammenlægningsudvalgets indstilling godkendes med følgende bemærkninger: - På mødet blev det oplyst, at servicerammen er overskredet med 30 mio. kr. Dette skal søges imødegået herunder opklarende arbejde vedr. fordeling mellem anlæg og drift. - Beskæftigelsesudvalget bedes undersøge konsekvenserne af at nedbringe driftsforøgelsen fra 25 mio. kr. til 10 mio. kr. - Teknisk udvalg pålægges af spare 2 mio. kr. på driftskontoen. - Økonomiudvalget bedes undersøge konsekvenserne af at nedbringe driften med 5 mio. kr. Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Ændringsforslag til budgettet fremsendes senest mandag den 2. oktober kl til økonomisk forvaltning. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede. Punkt 136 Aalborg Samarbejdet / erhverv og turisme J. nr

4 I forlængelse af temadrøftelsen den 8. august ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune skal indgå i Aalborg Samarbejdet fra Aalborg Samarbejdet tidligere Region Aalborg omfatter p.t 12 kommuner. Med baggrund i strukturreformen vil Aalborg Samarbejdet fra 2007 indtil videre bestå af 3 kommuner - nemlig den nye Aalborg, Jammerbugt og Rebild kommuner. Et medlemskab af Aalborg Samarbejdet koster 30 kr. pr. indbygger svarende til ca. 1.1 mio. kr. Derudover skal afsættes en personaleressource på 1000 timer eller et beløb svarende hertil udregnet efter 300 kr. pr. time, dvs kr. I alt beløber omkostningerne sig til ca. 1,44 mio kr. årligt. Aalborg Samarbejdet Region Aalborg Samarbejdet, blev i sin nuværende form etableret i januar 2004, med det formål at skabe vækst og udvikling i området gennem forpligtende samarbejde mellem offentlige myndigheder, uddannelsesog forskningsinstitutioner og private virksomheder samt andre partnere i og uden for regionen. De områder som bestyrelsen anbefaler, at Aalborg Samarbejdet skal beskæftige sig med fra 2007, er erhverv, turisme og kommunalt samarbejde. Erhvervsområdet ledes af et ErhvervsForum, bestående af erhvervsledere, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner mv. samt fra arbejdsmarkedets parter. ErhvervsForum udarbejder vision, strategier og mål for erhvervsudviklingen i Region Aalborg og konkrete forslag til aktiviteter. Erhvervschefer/- konsulenter fra de deltagende kommuner udgør det udførende led og fungerer som projektledere og projektkonsulenter på de foreslåede projekter. Fra 2007 skal de deltagende kommuner levere 700 timer årligt til arbejdet (alternativt betale 300 kr. pr. time) På turismeområdet har Region Aalborg Samarbejdet den 1. januar 2006 etableret en ny fælles turismedestination VisitAllofDenmark. Her puljer medlemskommunerne deres ressourcer til turismemarkedsføring, service og produktudvikling. Samarbejdet er baseret på lokal forankring i turismeerhvervet, turistforeninger samt turistkontorer. Aalborg Kommune har i den forbindelse deres egen turistportal VisitAalborg. Destinationen ledes af et repræsentantskab med medlemmer fra turismeerhvervet, turistforeninger og fra Region Aalborgs bestyrelse. Arbejdet udføres af personer fra turistkontorerne. Der er således ingen ansatte i destinationen. Fra 2007 skal de deltagende kommuner levere 300 timer til arbejdet. (alternativt betale 300 kr. pr time) På området kommunalt samarbejde har der kun været et enkelt projekt i perioden , nemlig Bredbånd i Region Aalborg. Forventeligt stramme økonomiske rammer for de nye kommuner kan afføde behov for, at samarbejde mellem kommunerne på nye områder drøftes. En eventuel deltagelse i Aalborg Samarbejdet skal ses i relation til kommunalreformen, hvor kommunerne fra midten af 2007 får ansvaret for at drive et iværksætterhus i hver region, der også skal indeholde den specialiserede erhvervsservice. Staten har dog lavet en overgangsordning frem til 2010 for at sikre, at den specialiserede erhvervsservice kan fortsætte på fornuftige vilkår, indtil kommunerne har fundet en løsning på, hvordan de fremover vil organisere sig. Hvordan de nye iværksætterhuse, og den specialiserede erhvervsservice vil blive organiseret, og hvilke opgaver der skal løses her, er således ikke afgjort endnu. Når der foreligger mere klarhed om disse spørgsmål, vil det også blive mere synligt, hvilke opgaver der ligger tilbage, som kommunerne skal tage sig af. I Regioner etableres også et Vækstforum, der skal udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi, overvåge regionale og lokale vækstvilkår samt afgive indstilling om medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter som f.eks. Mål 2-midler og statslige midler. Kommunerne i Nordjylland stiller i fællesskab 4-5 medarbejdere ca. 3 dage ugentligt til rådighed til Vækstforums sekretariat 1 fra Vendsyssel 2 fra Aalborg Samarbejdet, 1 fra Thisted/Mors og 1 fra Vesthimmerland/Mariager. Formålet er at få indflydelse på det arbejde, der foretages her.

5 Når henvendelsen fra Aalborg Samarbejdet skal ses i forbindelse med kommunalreformen, er det fordi, de nye kommuner får en større rolle at spille på erhvervsservice og erhvervsfremmeområdet. Derfor bør en eventuel deltagelse i Aalborg Samarbejdet ses i relation til de nye opgaver, og den rolle, som Vesthimmerland ønsker at spille på dette område fremover. Overordnet bør det således overvejes, hvordan og med hvilke samarbejdspartnere disse fremtidige opgaver løses bedst muligt for Vesthimmerland. Følgende modeller kan overvejes: 1. at Vesthimmerland indgå i Aalborg Samarbejdet 2. at Vesthimmerland indgå i samarbejder med andre kommuner - f.eks. Mariagerfjord 3. at Vesthimmerland løfte opgaven alene. Som det fremgår af sagsfremstillingen, koster et medlemskab af Aalborg Samarbejdet årligt ca. 1,44 mio. kr. Hvilken model der vælges, bør således ses i relation til, hvor udvalget skønner, at Vesthimmerlands Kommune får mest effekt for de afsatte midler. - Notat fra bestyrelsen for Region Aalborg Samarbejdet - Notat, der beskriver fordele og ulemper ved de forskellige modeller Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, hvorvidt man ønsker at tegne medlemskab af Aalborg Samarbejdet fra 1. januar Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat. Økonomiudvalgets ekstraordinære møde, den 5. september 2006 Mødet blev aflyst. Økonomiudvalget, den 11. september Et flertal i økonomiudvalget indstiller, at Vesthimmerlands Kommune deltager i Region Aalborg samarbejdet. Knud Kristensen tager i sin støtte forbehold for, at udgiften tilføres som ekstra midler til Turist- og Erhvervsområdet. Jette Thomsen og Palle Jensen kan ikke støtte indstillingen. Bjarne Jensen fremsætter ændringsforslag om at sammenlægningsudvalget udskyder beslutningen om tilslutning til Aalborg Samarbejdet. For: Martin Glerup, Palle Jensen, Bjarne Jensen, Erik Nielsen, Ilse Skadhauge, Bent Sloth, Henrik Degn, Niels Krebs Hansen, Jette Thomsen og Knud Kristensen i alt 10. Imod: Jens Lauritzen, Søren P. Johansen, Uffe Bro, Asger Andersen, Ib Nøhr Johansen, Ninni L. Gjessing, Torben Duelund, Birgitte Tetzlaff, Albert Veggerby, Torben Myrup, Ole B. Sørensen, Lise B. Harbo, Kai Wisti Lassen, Kurt Friis Jørgensen, Jan Dyregaard, Per Bisgaard i alt 16. Hverken for eller imod: 0. Forslaget om udskydelse afvises. Venstre fremsætter følgende forslag: Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig Aalborg Samarbejdet og området tilføres kr. For: Jens Lauritzen, Søren P. Johansen, Uffe Bro, Asger Andersen, Ib Nøhr Johansen, Ninni L. Gjessing, Birgitte Tetzlaff, Albert Veggerby, Torben Myrup, Ole B. Sørensen, Lise B. Harbo, Kai Wisti Lassen, Kurt Friis Jørgensen, Jan Dyregaard, Per Bisgaard i alt 15.

6 Imod: Martin Glerup, Palle Jensen, Torben Duelund, Bjarne Jensen, Erik Nielsen, Ilse Skadhauge, Bent Sloth, Henrik Degn, Niels Krebs Hansen, Jette Thomsen og Knud Kristensen i alt 11. Hverken for eller imod: 0. Forslaget vedtages. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede. Punkt 137. Himmerlands Udviklingsråd J. nr : Vesthimmerlands Kommune har modtaget oplæg fra Himmerlands Udviklingsråd omkring de fremtidige samarbejdsrelationer. Endvidere er modtaget kopi af tilbud om udarbejdelse af en erhvervstemaplan, som Himmerlands Udviklingsråd har fået fremsendt fra Sven Allan Jensen ApS. Der ønskes en politisk stillintagen til Himmerlands Udviklingsråds rolle i Vesthimmerlands Kommune. Endvidere ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune ønsker at give et økonomisk tilskud til udarbejdelsen af erhvervstemaplan. : Brev fra Himmerlands Udviklingsråd Tilbud på udarbejdelse af erhvervstemaplan. Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat. Økonomiudvalgets ekstraordinære møde, den 5. september 2006 Mødet blev aflyst. Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Økonomiudvalget indstiller, at Vesthimmerlands Kommune indgår i et samarbejde med Himmerlands Udviklingsråd og Sven Allen Jensen Aps. om udarbejdelse af en erhvervsstrategi herunder også turisterhvervet. Strategien skal udarbejdes således, at den indgår i den kommende planstrategi. Vesthimmerlands Kommunes andel af omkostningerne finansieres over kontoen for overordnet planlægning. Vesthimmerlands Kommune er indstillet på et fortsat samarbejde med Himmerlands Udviklingsråd. Indholdet af resultatkontrakten fohandles efter den endelige vedtagelse af budget Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede.

7 Punkt 138 Støtte til videreførelse af Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) J. nr Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) er et af fire kompetencecentre under den jysk-fynske ITsatsning. CISS er et højteknologisk videncenter, som bygger bro mellem forskningen i IKT og erhvervslivet. Centeret er fysisk placeret ved Aalborg Universitet. Der søges om kr. i støtte fra Vesthimmerlands Kommune for 2007 og En midtvejsevaluering af CISS viser, at de involverede virksomheder har positive resultater af samarbejdsprojekterne, og CISS arbejder opsøgende i forhold til virksomhederne i de nye kommuner. CISS planlægger i samarbejde med Himmerlands Udviklingsråd et informationsmøde den 14. september for alle interesserede virksomheder i Vesthimmerlands Kommune. Økonomi CISS har jf. bilaget et budget på 25,9 mio. kr. over to år 2007 og Udgifterne søges finansieret med 9,0 mio. kr. fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 6,2 mio. kr. fra Aalborg Universitet, 6,2 mio. kr. fra virksomhederne, 2,5 mio. kr. fra Vækstforum, 1,0 mio. kr. fra Aalborg Kommune og fra hver af 10 nordjyske kommuner. Ansøgningen til ministeriet om støtte er under behandling. Ansøgning om støtte til videreførelse af CISS Center for Indlejrede Software Systemer Administrationen indstiller - at der afsættes kr. til videreførelse af CISS i 2007 og 2008 under forudsætning af bevillinger fra ministeriet, Vækstforum Nordjylland og de andre kommuner. Økonomiudvalget, den 28. august 2006 Punktet udsat. Økonomiudvalgets ekstraordinære møde, den 5. september 2006 Mødet blev aflyst. Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstillingen godkendes. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede. Punkt 139 Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune J. nr Vesthimmerlands Kommune skal have samlet de fire rådhus-telefonisystemer, således at det fremstår som en samlet kommune. En samling af telefonisystemet indebærer, at enhederne kan tilgås på den nemmest

8 mulige og mest effektive måde. Nummerserien for Vesthimmerlands Kommune går fra til Hovednummeret ventes at blive Succeskriterier for det fælles telefonsystem er: - Alle kan ringe internt til alle uden beregning - Alle kører samme nummerserie - Alle har fuld funktionalitet (notering, stille om, telefonpasning, svargrupper og meget andet) - Central omstilling Jobcenterets telefoni er at betragte som et separat projekt, og skal tages op som en selvstændig indstilling. Administrationen peger på to mulige løsninger: Løsning A - rådhusene Man laver en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige, at man langt hen ad vejen udnytter de eksisterende Meridian centraler, som står på rådhusene. Da Farsøs central ikke lever op til de tekniske krav, kobles Farsø rådhus på projektet som en udvidelse, så Farsø kører IP telefoni. Økonomien i løsning A er følgende: Investering Rådhusenes telefoni bundet sammen, uden institutioner ,45 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 Investering i alt ,85 Der er mulighed for at finansiere denne investering ved leasing. Hvis man vælger en leasing over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr. Drift Service pr. år ,00 Service på Cisco ,00 Drift i alt ,00 Løsning B både rådhuse og institutioner Alternativet er at koble institutionerne på den samme telefoniske løsning som Rådhusene. Formålet hermed er, at der etableres en mulighed for at ringe internt ved brug af IP telefoni mellem alle kommunens driftsenheder via den etablerede fiberforbindelse. I praksis vil institutionerne blive tilkoblet løbende efterhånden som infrastrukturen er klar. Økonomien i løsning B er følgende: Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 I alt ,30 Hvis man vælger en leasing-finansiering over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr. Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Ovenstående beregninger for løsning B involverer de nuværende institutioner i Vesthimmerlands Kommune. Det vil sige, at amtsinstitutionerne ikke er med investeringen hertil anslås at blive maksimalt kr. I udgiften er indregnet 30 % rabat via en indkøbsaftale indgået via SKI. Denne SKI-aftale har været i udbud.

9 Administrationen foreslår, at man nøjes med en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige at man vælger løsning A. Man fravælger således at koble institutionerne på samme telefoniske løsning som rådhusene, da man skønner, at meget af den daglige dialog med institutionerne foregår via og ESDH. Et teknisk bilag kan forelægges. Administrationen indstiller - at man vælger et fælles telefonisystem for rådhusene løsning A - at investeringen finansieres ved leasing Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Punktet udsættes til ekstraordinært møde den 21. august Administrationen fremsender følgende bemærkninger: Indstilling til valg af telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune skal have samlet Rådhusenes telefonisystemer, således at tilgangen til alle enheder tilgås på den nemmest mulige og mest effektive måde. Alle enheder vil have samme nummerserie. Succeskriterier er: 1. Alle kan ringe til alle uden beregning 2. Alle kører samme nummerserie 3. Alle har fuld funktionalitet 4. Central omstilling o.m.a. Formålet med sammenbindingen er, at der etableres en mulighed for at ringe internt mellem de fire Rådhuse via den etablerede fiberforbindelse på en let og enkel måde. Man genbruger langt hen ad vejen de eksisterende telefoncentraler som står på Rådhusene med undtagelse af Farsø s, som ikke lever op til de tekniske krav. Der er opstillet 3 muligheder, som har plusser og minusser. De 3 løsninger A. Hvor man kun binder de 4 rådhuse sammen B. De 4 rådhuse, samt institutionerne C. De 4 rådhuse, samt institutionerne, amtsinstitutionerne og jobcenteret Nummerserien for Vesthimmerlands Kommune går fra til Der er taget beslutning om at hovednummeret er TDC s tilbudsmateriale. Drifts besparelser, eller udskudte omkostninger? Foranlediget af økonomiudvalgets forespørgsel er der blevet lavet udtræk fra de 4 kommuners nuværende driftsomkostninger på telefoniområdet. TDC er kommet med skønnede besparelser som baserer sig på udtræk af rapporter og deres kendskab til forbrugsmønsteret. Det skal understreges at det er anslåede besparelser eftersom der er mange faktorer. Vælger man løsning A

10 Hvis man vælger denne løsning vil man udelukkende få fordele ved telefoni på Rådhusene. Det vil sige, at der på sigt skal investeres i telefoniløsninger på institutioner efterhånden som de går i stykker. Dette gælder også for amtsinstitutionerne. Man vil stadigvæk skulle investere i telefoni til Jobcenteret. Vælger mand løsning B Her får man de samme fordele som ved løsning A, men tager højde for de eksisterende institutioner. Man vil stadigvæk skulle investere i telefoni til Jobcenteret. Vælger man løsning C Her tages højde for Rådhuse, amtsinstitutioner og jobcenter. TDC anslår at man på driftssiden opnår besparelser ,08 kr. pr. år ved denne løsning.

11 A) Rådhusene kun bundet sammen med fiber a. Farsø b. Aalestrup c. Løgstør i. Dele af institutionerne er med i forvejen d. Aars i. Alle institutionerne er med i forvejen Fordele: Økonomisk billigt her og nu, en mindre udgift. Ikke det store tidspres. Ulemper: På telefoni: Man skaber en A og en B kultur mellem institutionerne. A) en fuld integreret institution med telefoni og data B) en institution med egen telefoni/ omstilling Man kan kun ringe internt mellem rådhusene, og de eksisterende Aars/ Løgstør institutioner som er bundet på netværket. (Gratis). Man bibeholder alle faste kvartalsomkostninger på institutionen, selvom der leveres Fiber fra HEF til institutionerne. Desforuden vil der være kvartalsomkostninger til HEF og til TDC eller anden teleleverandør. Der vil på mange institutioner med egen omstilling, skulle investeres i nye telefoniløsninger, eftersom TDC har opsagt alle service aftaler. Denne investering er større end besparelsen fra A og B. Investering Rådhusenes telefoni bundet sammen, uden institutioner ,45 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 I alt ,85 Drift Service pr. år ,00 Service på Cisco ,00 I alt ,00 Løsning A tager udgangspunkt i at man kun binder Rådhusene sammen telefonisk. Man skal derfor regne med en yderligere investering i fald disse skal medtages.

12 B) Rådhusene og alle institutioner med fiber a. Skoler b. Plejecentre c. Børnehaver Fordele: Ulemper: Bedre borgerservice, - hvis borger ringer til rådhuset kan der stilles om til institution. Alle kan ringe gratis til alle med lokalnumre. Kun én omstilling for hele kommunen. Alle har fuld funktionalitet så der kan noteres, stilles om og passes telefon. Service er begrænset på 3 centraler i stedet for lokalt omstillingsanlæg. Investeringen er tjent hjem i løbet af max. 3 år Der er mulighed for at man kan stå for alle ændringer og ændringerne kan ske her og nu, uden at man nødvendigvis skal have kontakt til TDC. Fuld udnyttelse af fiber En større investering, her og nu. Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur er medtaget i beregningen I alt ,90 Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Løsning B involverer nuværende institutioner i Vesthimmerlands Kommune.

13 C) Rådhusene og alle institutioner med fiber a. Skoler b. Plejecentre c. Børnehaver d. Amts institutioner e. Jobcenter Fordele: Bedre borgerservice, - hvis borger ringer til rådhuset kan der stilles om til institution. Alle kan ringe gratis til alle med lokalnumre. Kun én omstilling for hele kommunen. Alle har fuld funktionalitet så der kan noteres, stilles om og passes telefon. Service er begrænset på 3 centraler i stedet for lokalt omstillingsanlæg. Investeringen er tjent hjem i løbet af max. 6 år Der er mulighed for at man kan stå for alle ændringer og ændringerne kan ske her og nu, uden at man nødvendigvis skal have kontakt til TDC. Fuld udnyttelse af fiber. Ulemper: En større investering, her og nu. Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur til Jobcenter+Amt ,00 I alt ,90 Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Jobcentret og Amtinstitutionerne vil beløbe sig til kr. eks. moms. for i alt 13 switche (3560 med IN-Line Power), 100 stk. i2002 IP apparater uden strømforsyninger, 104 IP lokalnumre samt installation heraf!

14 Installation, faseopdelt Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Rådhus sammenbinding og opgradering af Rådhusenes Meridian anlæg = det når vi til medio december! IP telefoni på Rådhusene = det når vi! IP telefoni på institutionerne = der når vi formentligt ikke det, men vi opdeler det pr. nuv. kommuner og tager en ad gangen. Forventet færdigt senest ultimo februar Opkobling af Amtslige institutioner som overtages = Forventet ultimo februar Skønnede besparelser I alt udgør de skønnede - men dokumenterede besparelser ,08 kr. pr. år! Bemærk at det er uden Farsø Kommune telefonanlæg, der tages ned! Til dette beløb er de sparede interne samtaler. NB! Ovenstående linier og service er kun for det er hos TDC. Det antages at antal linier hos andre leverandører er minimale, men antal serviceaftaler kan godt udgøre kr. pr. år. pr. kommune hos andre leverandører! Alt er samlet fra standardrapporter, men gennemgået og tilrettet manuelt, så det vil formentligt kun svinge med ca. 10 % i begge retninger! Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Økonomiudvalget indstiller løsningsgforslag C. Jette Thomsen deltog ikke behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede.

15 Punkt 140 Strategi for borgerservice J. nr Det er tidligere besluttet, at der skal etableres borgerservicebutikker på de 4 eksisterende rådhuse, ligeledes er opgaveporteføljen tidligere defineret og beskrevet. På den baggrund og med udgangspunkt i de givne forudsætninger er der administrativt udarbejdet et oplæg til borgerservicekoncept for Vesthimmerlands Kommune. Oplægget er hørt i MTSU-borgerservice den 11. august og forelægges MTHSU den 24. august. Høringssvar herfra vil foreligge ved udvalgets møde. Oplæg til borgservicekoncept Høringssvar HTSU-borgerservice Administrationen indstiller - at oplægget godkendes Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Økonomiudvalget indstiller, at oplægget godkendes med den ændring, at der oprettes ydelseskontor i alle de fire borgerservicebutikker. Organisationsdiagrammet tilpasses herefter. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalgets indstilling godkendes med den tilføjelse, at området følges tæt med månedlige opfølgninger til Økonomiudvalget. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede. Punkt 141 Natur- og kulturhistorisk oplevelsespark Vesthimmerland J.nr Borgmester Jens Lauritzen har på vegne af de fire kommuner Aalestrup, Aars, Farsø og Løgstør ansøgt Nordjyllands og Viborg amter om EU-tilskud fra mål 2 programmet til etablering af en natur- og kulturhistorisk oplevelsespark i Vesthimmerland omfattende dels det planlagte stianlæg på den tidligere Viborg-Løgstør banelinie, dels en række knudepunkter og aktivitetsanlæg langs stien. Projektets hovedformål er at promovere landsdelens helt oplagte kvaliteter inden for natur- og kulturmiljøer samt de muligheder for fysiske friluftsaktiviteter, som naturen kombineret med den nye sti indbyder til, således at Vesthimmerland fremstår som en landsdel, der er attraktiv for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Det samlede anlæg skal fungere som en kommunal driftsenhed, der i et netværkssamarbejde med alle eksisterende institutioner inden for natur- og kulturmiljøområdet skal markedsføre Vesthimmerlands kommune. Der henvises til den samlede projektbeskrivelse. De samlede anlægsomkostninger udgør: - stianlæg kr.

16 - aktivitetsanlæg og støttepunkter kr. - infoudstyr og PR-materialer kr. - ikke afløftbar moms kr. I alt kr. Projektets finansieres på følgende måde: - kommunerne (er bevilget) kr. - EU s mål 2 program (er ansøgt) kr. - fonde og puljer m.v. (skal ansøges) kr. Kommunernes bidrag er tidligere godkendt af de respektive fire kommuner. Ansøgningen om EU-tilskud er under behandling i de to amter. I den forbindelse er kommunerne bedt om en dokumen-tation for, at den øvrige finansiering er sikret, således at anlægget kan realiseres, hvis den indsendte ansøgning om EU-støtte imødekommes. Der har været forhåndsdrøftelser med de vigtigste potentielle sponsorer, og ansøgninger hertil er under udarbejdelse. Der kan imidlertid ikke opnås endeligt tilsagn betids nok til, at det kan indgå i behandlingen af EU-ansøgningerne. Projektbeskrivelse Administrationens indstilling Det er administrationens opfattelse, at ansøgningerne til de eksterne sponsorer i al væsentlighed vil kunne imødekommes. Det indstilles derfor, at sammenlægningsudvalget godkender det samlede projekt som et infrastrukturelt anlæg, der skal promovere den kommende Vesthimmerlands kommune over for potentielle tilflyttere, iværksættere og turister, og at man over for de to amtskommuner erklærer sig parate til at indestå for de tilskud, der skal ansøges fra eksterne sponsorer. Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstillingen godkendes. Jette Thomsen og Henrik Degn kan ikke medvirke. Mads Krarup Nielsen var ikke tilstede. Punkt 142 Renovering af Farsø Skole J. nr P19 Sagsbeskrivelse modtaget fra Farsø Kommune Arkitektfirmaet FN-Tegnestue A/S fremsender dispositionsforslag til renovering af Farsø Skole. Forslaget indeholder økonomi herunder projektændringer, etapeopdeling, økonomisk overslag og redegørelse for ændringer i overslaget, finansiering herunder fordeling på årene , tidsplan herunder grafisk fremstilling og procesplan, samt tegninger. Samlede anlægsinvesteringsudgifter udgør excl. moms kr Dispositionsforlaget er udarbejdet i samarbejde med Farsø Skole. På møde den 8. maj 2006 mellem arkitektfirmaet, Farsø Skole, Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen blev det besluttet, at det endelige dispositionsforslag også skal indeholde udgifter til

17 renovering af tag over aula og forslag til etablering af parkerings- og afleveringsplads ved matriklens vestlige ende. Arkitektfirmaet udarbejder snarest et nyt dispositionsforslag. Indstilling: Børne- og Kulturforvaltningen i Farsø Kommune indstiller - at der i første omgang søges om en anlægsbevilling på kr til projektering samt frigørelse af rådighedsbeløb på kr i at der i overslagsårene 2007, 2008 og 2009 afsættes henholdsvis kr , kr og kr på budgettet - at udgifter til renovering af tag og etablering af parkeringsplads medtages og - at dispositionsforslaget videresendes til Sammenlægningsudvalget via kommunalbestyrelsen. Børne- og kulturudvalget i Farsø den 16. maj 2006, punkt 4 Indstilling godkendt. Økonomiudvalget i Farsø den 6. juni 2006, punkt 786 Indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen i Farsø den 14. juni 2006, punkt 746 Godkendt og fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget i Vesthimmerland, den 7. august 2006, punkt 85. Økonomiudvalget oversender sagen til behandling i Børne- og Skoleudvalget til vurdering i forhold til en samlet skolerenoveringsplan og budget Børne- og skoleudvalgets møde den 15. august 2006 Der er ikke i Vesthimmerlands Kommune udarbejdet en samlet prioriteret om- og udbygningsplan, men der foreligger om- og udbygningsplaner i de enkelte kommuner. Disse planer er det hensigten at sammenfatte i foråret 2007 m.h.p. at få udarbejdet en samlet om- og udbygningsplan for skolerne i Vesthimmerlands Kommune, så dette materiale kan danne grundlag for en politisk prioritering og om- og udbygningsprojekterne dermed kan indgå i budgetlægningen fra 2008 og frem. I forbindelse med udarbejdelse af den samlede om- og udbygningsplan er det hensigten henholdsvis at udarbejde varige driftsudgifter i relation til de enkelte projekter og kalkulere byggeomkostninger udfra gennemsnitligt nøgletal. Administrationen indstiller Administrationen indstiller p.b.a. ovenstående at Børne- og skoleudvalget indstiller, at projektet afventer en samlet om- og udbygningsplan for Vesthimmerlands Kommune. Børne- og skoleudvalget den 15/ Børne- og skoleudvalget indstiller, at projektet afventer en samlet om- og udbygningsplan for skolerne i Vesthimmerlands Kommune. Bemærkning hertil fra Palle Jensen, medlem af Sammenlægningsudvalget Fra Palle Jensen er der kommet anmodning om at få punktet genbehandlet i økonomiudvalget og efterfølgende i Sammenlægningsudvalget. Anmodning fra Palle Jensen til Økonomiudvalget Oversigt over de skattefinancierede anlægsinvesteringer i overslagsårene for de 4 kommuner (se bilag E vedr. punkt 105) Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Økonomiudvalget oversender sagen til viderebehandling i Sammenlægningsudvalget med bemærkning om, at Farsø Kommune frit kan disponere over de 1,5 mio. kr. til projektering.

18 Et flertal i Økonomiudvalget ønsker at renoveringen af Farsø Skole indgår i en samlet om- og udbygningsplan for skoleområdet i Vesthimmerlands Kommune. Palle Jensen tilkendegiver, at Farsø Skole bliver prioriteret i Indstillingen fra et flertal i Økonomiudvalget godkendes. Palle Jensen fastholder sin tilkendegivelse om, at Farsø Skole bliver prioriteret i Mads Krarup Nielsen og Torben Myrup var ikke tilstede. Punkt 143 Overenskomst mellem Vesthimmerlands Kommune og Den selvejende institution Aalestrup Realskole G01 Aalestrup Realskole har siden 1. april 1970 undervist elever fra klassetrin fra Aalestrup Kommune, hvorfor der skal tages stilling til indgåelse af en ny kontrakt med Aalestrup Realskole, der sikrer et fortsat undervisningstilbud til børnene fra Simested, Gedsted og Aalestrup skoler i overbygningen. Der er ikke kapacitet i de kommunale folkeskoler til at løfte opgaven, så der skal tages stilling til om aftalen skal omfatte et tilbud om undervisning i klasse for eleverne fra Aalestrup Kommunes skoler som nu, eller det skal udvides til at omfatte alle elever i Vesthimmerlands Kommune. Der skal endvidere tages stilling til hvilken overbygningsskole, der skal være distriktsoverbygningsskole for de elever i Aalestrup, der ikke ønsker at gå på Aalestrup Realskole. Der vil på Farsø skole være plads til at optage elever i klasse i et passende omfang, så vi har det lovbestemte kommunale tilbud i egen kommune til disse elever. Der er som bilag vedlagt to oplæg til overenskomst med Aalestrup Realskole henholdsvis en aftale, der kun omfatter elever fra Aalestrup, Simested og Gedsted skoler og det oplæg der omfatter alle overbygningselever i Vesthimmerlands Kommune. Forslag til overenskomst Tillæg til overenskomst Administrationen indstiller Administrationen indstiller at Børne- og skoleudvalget indstiller, at Farsø skole bliver distriktsoverbygningsskole og der indgås en kontrakt, der omfatter et tilbud til alle overbygningselever i Vesthimmerlands Kommune til godkendelse. Børne- og skoleudvalget den 15/ Børne- og skoleudvalget indstiller, at Farsø Skole bliver distriktsoverbygningsskole og der indgås en kontrakt med Aalestrup Realskole, der omfatter et tilbud til alle overbygningselever i Vesthimmerlands Kommune til godkendelse. Per Bisgaard og Jan Dyregaard gør opmærksom på, at de er inhabile, hvilket Sammenlægningsudvalget accepterer, og de to forlod mødet ved behandlingen af dette punkt. Indstillingen fra Børne og skoleudvalget godkendes.

19 Mads Krarup Nielsen og Torben Myrup var ikke tilstede. Punkt 144 Småbørnsvejledning i Vesthimmerlands Kommune G01 Institutioner, dagplejemødre og forældre med handicappede børn modtager i dag en småbørnsvejledning fra amtet. Småbørnsvejledningen, der forestås af amtets pædagoger yder bistand og rådgivning overfor almindelige daginstitutioner og dagplejemødre, som modtager førskolebørn med handicap forældre, som i deres hjem har førskolebørn med vidtgående handicap og som ikke er i særlig daginstitution myndigheder, som har til opgave at beskæftige sig med førskolebørn f.eks. sociale udvalg m.m. Vejlederens opgave er at indgå i en dialog med forældre og andre som professionelt har med barnets behandling at gøre og tilbyde støtte i form af pædagogiske råd og vejldning. Kommunernes socialforvaltning eller børne- og kulturforvaltning fremsender henvisning til småbørnsvejledningen. Henvisningen behandles af et team bestående af to socialrådgivere (Nord/Syd), pædagogisk konsulent samt sekretær for småbørnsvejledningen i amtet. Da amtet nedlægges 1/ og der ikke er overført personale til småbørnsvejledningen i Vesthimmerlands Kommune foreslås, at småbørnsvejledningen forestås af personalet ved småbørnsgrupperne i Løgstør og Aars. Småbørnsvejledningen har tidligere været tilknyttet denne personalegruppe, der har erfaringer med denne vejledning. Henvisning til småbørnsvejledningen sker til PPR fra sundhedsplejen, læger, handicapteam, socialforvaltning m.v. Småbørnsvejledningen koordineres i PPR. Der søges afsat 0,20 stilling som mernormering. Der er i.h.t. amtets oplysning et svingende behov for småbørnsvejledning. Gennemsnitlig har der været 4 børn der har haft behov i de sidste 3 år fordelt med 7 i 2004, 4 i 2005 og indtil nu 1 i Da en fuldtidsansat kan vejlede ca 20, foreslås afsat 0,20 stilling til løsning af opgaven i Vesthimmerlands Kommune. Årlig omkostning hertil vil være ca kr Småbørnsvejledning Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at børne- og skoleudvalget indstiller, at der afsættes kr hertil i budget 2007 og overslagsårene.

20 Børne- og skoleudvalget den 15/ Børne- og skoleudvalget indstiller, at der afsættes kr. i budget 2007 til småbørnsvejledning i Vesthimmerlands Kommune. Indstillingen fra Børne- og skoleudvalget godkendes. Mads Krarup Nielsen, Torben Myrup og Per Bisgaard var ikke tilstede. Punkt 145 Produktionsskoler J. nr (PB) Når Vesthimmerlands Kommune bliver en realitet 1. januar 2007, bliver det en kommune med to produktionsskoler, Kongshøjgård og Næsbyhus. Produktionsskolerne er hjemmehørende under Undervisningsministeriet og er selvejende institutioner med egne bestyrelser mv. Skolerne er oprettet og drives efter bestemmelserne i Lov om produktionsskoler. Jf. 9 i Lov om produktionsskoler kan kommunalbestyrelsen yde grundtilskud til produktionsskoler med et samlet beløb pr. skole der forventes for 2007 at være kr ,-. I budgetoplægget for 2007 er der indregnet et grundtilskud til, hver af de to skoler. Her ud over yder staten et tilskud, hvis den enkelte produktionsskole har en aktivitet på mindst 20 årselever. Tilskuddet ydes som et fast tilskud pr. årselev. Tilskuddet fastsættes årligt. Her ud over har Næsbyhus Produktionsskole haft en elevgaranti med Løgstør Kommune på 15 årselever. Der er på denne aftale en opsigelse på tre måneder. - Samarbejdsaftale mellem Løgstør Kommune og Næsbyhus Produktionsskole Administrationen indstiller - at aftalen med Næsbyhus opsiges for at skabe fælles vilkår for de to produktionsskoler. Sagen sendes til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Mads Krarup Nielsen, Torben Myrup, Per Bisgaard og Kai Wisti Lassen var ikke tilstede. Punkt 146 Design for Vesthimmerlands Kommune J.nr I etableringen af den ny kommunes grafiske identitet det design, som kommunen bruger på brevpapir, skiltning, hjemmeside etc ønskes en godkendelse af kommunikationsbureauet Par no. 1 s udkast til grafisk identitet.

21 En arbejdsgruppe omkring udvikling af grafisk identitet bestående af Karen M. Pedersen, Løgstør, Solvejg Nielsen, Aars, Find Korsbæk, Aars og Niels Bonnerup, Vesthimmerland valgte i samarbejde med direktionen bureauet Par no. 1 som partner i opgaven Valget som er truffet mellem 10 bureauer, hvoraf to har været til samtale - er begrundet i en helhedsvurdering af pris, erfaringer og gennemslagskraft kunne Par no. 1 præsentere sit første udkast til en designlinje (bilag xx).udkastet bygger på nogle af de signalord, som fremkom under det visionsmøde med Anne Marie Dahl, som direktionen afholdt for sammenlægningsudvalget Der er i udkastet taget højde for, at et kommunevåben vil kunne indarbejdes i oplægget. : Par no. 1 udkast til designlinje for Vesthimmerlands Kommune Administrationen indstiller - at økonomiudvalget godkender udkastet med den bemærkning, at kommunevåbnet skal indarbejdes i de formelle, repræsentative dele af designet, hvilket vil sige gaver, kontrakter, protokoller og myndighedsdokumenter, mens logoet bruges på skiltning, breve, hjemmeside og signatur. Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Indstillingen godkendes. Henrik Degn er ikke enig, idet han ønsker, at vinderforslaget fra idékonkurrencen om kommunevåben anvendes i stedet. Mads Krarup Nielsen, Torben Myrup, Per Bisgaard og Kai Wisti Lassen var ikke tilstede. Punkt 147 Kommunevåben for Vesthimmerlands Kommune J.nr ØK udskrev på sit ordinære møde d en konkurrence om kommunevåben med det formål at finde idéer til våbnets endelige udformning. Vinderforslaget kunne iflg. statens heraldiske konsulent Niels Bartholdy ikke godkendes direkte, hvorfor direktionen, sekretariatschef Peter Dalengaard og Niels Bonnerup afholdt et møde med kgl. våbenmaler Ronny Andersen. Her blev det aftalt, at RA i sine sidste forslag skulle fokusere på tyre- og bølgemotiverne samt farverne fra vinderforslaget. Forslag til kommunevåben Administrationen indstiller - at ØK beslutter, hvilket af de fire forslag, der skal være Vesthimmerlands Kommunes våben og sendes til videre bearbejdning hos Par no.1.

22 Økonomiudvalget, den 11. september 2006 Økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalgets godkendelse, at Par no. 1 bedes udarbejde et forslag til kommunevåben, der er i samklang med deres oplæg til logo og designlinie. Indstillingen godkendes. Henrik Degn er ikke enig, idet han ønsker, at vinderforslaget fra idékonkurrencen om kommunevåben anvendes i stedet. Mads Krarup Nielsen, Torben Myrup, Per Bisgaard og Kai Wisti Lassen var ikke tilstede. GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER Punkt 148 Køkkenet på Aars Rådhus J. nr G00 Der har i flere år været forsøgt afsat midler til nyt køkken på Rådhuset. Køkkenet er 37 år gammel og har aldrig været renoveret. Køkkenet er total nedslidt og uhensigtsmæssig indrettet ligesom lågerne er ved at falde ned. Der henvises til vedlagte forslag om nyt køkken, nyt indgangsparti, rygerum og gæstekantine m.v. og der vil blive gjort rede for forslaget i økonomiudvalget. Finansiering Den samlede udgift til realisering af forslaget andrager ca kr. Der er afsat kr. til projektet. De resterende kr. er fundet til restfinancieringen. Det indstilles, at arbejdet udføres fra uge 42. Skitse Aars Byråds Økonomiudvalg, den 6. september 2006 Økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsøkonomiudvalget at indstillingen godkendes Indstillingen godkendes. Mads Krarup Nielsen, Torben Myrup, Per Bisgaard og Kai Wisti Lassen var ikke tilstede. Mødet blev afsluttet kl

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 93 Budgetoplæg 2007 for Økonomiudvalgets område 142 94 Opfølgning

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS

REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS Blad nr. 2 Indholdsfortegnelse 1 Udvalgsvederlag 3 2 Orienteringssag: Forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusområder 4

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering ved formanden 3 056. Orientering fra forvaltningschefen 4 057. Ny organisering i Beskæftigelses-

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE tirsdag, den 13. juni 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1 på Brovst Rådhus, kl. 16.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 36 Principper

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 2. OKTOBER 2006 KL. 14.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 115. Budget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. februar 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespergaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere