Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune"

Transkript

1 Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet får registreret alle ulykker, pludselige løfteskader og erhvervssygdomme for at kunne forebygge disse. Fx ved at lave kampagner. 2. Lov om forsikring mod følger af arbejdskade. Her er der fokus på at den skadelidte får mulighed for at få en erstatningsvurdering. Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes (på den grønne blanket): Lovkrav: Hurtigst muligt, men dog først når der har været fravær i mindst 1 dag efter skadedagen og senest 9 dage efter første fraværsdag (1). Sikkerhedsforum (SiF) anbefaler: At arbejdsskader uden fravær også anmeldes. Formålet er at SiF får nogle flere anmeldelser til at få et overblik over de områder/situationer hvor der er størst risiko for at der sker en arbejdsulykke. En arbejdsulykke uden fravær er ikke "overflødig" at anmelde. Før hver arbejdsulykke har der ofte været 5 10 "nærved" ulykker og en aktiv indsats for at forebygge efter en "nærved ulykke", vil også forbygge rigtig arbejdsulykke. I tilfælde af alvorlige arbejdsulykker (fx ved behov for Falck assistance) skal den lokale arbejdstilsynskreds dog straks orienteres telefonisk (1). Hvornår skal en pludselige løfteskade anmeldes (på den grønne blanket) : Senest 9 dage efter skadedagen, hvis skaden forventes at kunne give erstatning (2). Senest 9 dage efter at skadelidte har haft 5 ugers fravær (2). Hvornår skal en erhvervssygdom anmeldes (på den gule blanket): Arbejdsgiverens pligt ophørte og i dag er det kun læger og tandlæger som har pligten til at anmelde erhvervssygdomme. Generelt om anmeldeblanketterne: Den grønne (Ulykker og pludselige løfteskader) og den gule (erhvervssygdomme) kan rekvireres gratis hos arbejdstilsynet på tlf.: På blanketterne kan du få yderligere oplysninger om hvor hver enkelt af de 4 kopier/sider skal sendes hen. Desuden er der på forsiden af blanketten en vejledning i udfyldelse af hver enkelt rubrik. På bagsiden er der flere oplysninger om anmeldepligt, erstatninger og hvad blanketoplysningerne bruges til (statistik/forebyggelse m.m.). En demonstrationsudgave af den grønne blanket er vedhæftet denne vejledning. Det er vigtigt at få anmeldt en arbejdsskade på den rigtige blanket og at få udfyldt alle rubrikkerne.

2 Skulle der alligevel være problemer med at afgøre, hvilken type arbejdsskade der er tale om, er det altid muligt at få hjælp fra arbejdsmiljøkonsulenten i Sikkerhedsforum (se kontaktoplysninger på aarhus.dk. Hvordan skelner man mellem de 2 typer af arbejdsskader: 1. Arbejdsulykke (herunder også pludselig løfteskade) 2. Erhvervssygdom Arbejdsulykke: Følgende (juridiske) betingelser skal være opfyldt ifølge arbejdsskadeloven: 1. En "udefra kommende" (uventet) begivenhed 2. Uafhængig af den forsikredes vilje 3. Pludseligt opstået (indenfor få sekunder (tagstenen) til få minutter (overfaldet) 4. Der skal være en skadelig påvirkning af helbredet som følge af ulykken. Eksempler på hændelser som opfylder punkt 1 til 3: En tagsten på brugerens hus løsner sig Trinnet på bagtrappen bryder sammen Hjælperen glider i opkast på gulvet Bliver påkørt under kørsel i brugers bil Hjælperen bliver overfaldet af en gæst under et cafebesøg Hvis ulykken også har givet anledning til en skade, alt fra et sår til behov for psykologbistand, er punkt 4 også opfyldt. Hvorfor der også vil være en rimelig chance for at få ulykken anerkendt. Pludselig løfteskade: Definition: "Varige muskel, nerve, og ledskader, som opstår spontant i tilknytning til løftearbejde i akavede stillinger hos personer, som i øvrigt har belastende løftearbejde, når skaden må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af løftearbejdet." (loven trådte i kraft ) "Varige skader" betyder at man ikke kun umiddelbart efter hændelsen har gener (fx rygsmerter), men også 1 år efter stadig har gener fx smerter og/eller nedsat bevægelighed i ryggen eller skulderen. I praksis bliver man indkaldt til en lægeundersøgelse lige efter skaden og 1 år efter, hvor der fortsat skal være gener, som forventes at være (livs)varige. Det er ikke kun ryggen men også skuldre, albuer, hænder, knæ og fodled m.m. som er omfattet af loven. Skaden skal vise sig under løftet eller lige umiddelbart efter, ikke timer eller dage senere. Akavede stillinger, er fx foroverbøjet, løft med armene i næsten strakt stilling og/eller med vrid/drej i ryggen. De daglige arbejdsfunktioner forud for løfteskaden skal indebære regelmæssigt løftearbejde og være "belastende". I praksis vil det sige, at man i 4 år dagligt har løftet tæt på 3 tons (fx håndteret en bruger på 75 kg til/fra seng/kørestol/toilet/bil m.m. mindst 40 til 50 gange pr dag). I særlige tilfælde fx meget dårlige adgangsforhold, ekstra tung bruger eller ingen hjælpemidler, kan tidskravet

3 være på ned til 2 år. Erhvervssygdomme: Definition: "Sygdomme, som efter teknisk og medicinsk erfaring er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden et sådant arbejde." De sygdomme som opfylder de førnævnte betingelser er samlet i Erhvervssygdomslisten. 1. Anerkendelsesbetingelser: Den skadelige påvirkning skal have en tilstrækkelig styrke og varighed (varigheden er typisk måneder til år) fx: a. Ved sortering af breve kom der seneskedebetændelse efter 5 måneder b. havde løftet ca. 200 fortovsfliser om dagen i 14 år og gradvist fået konstante smerter lavt i lænden. c. Gennem 16 år, alene uden hjælpemidler, plejet støttet og løftet på klienter på et ældre plejehjem med dårlige pladsforhold og gradvist fået smerter lavt i lænden. 2. Sygdomsbilledet skal vise en sygdom som "med sikkerhed" kan opstå når man har været udsat for en bestemt påvirkning, fx: a. Rygsmerter efter mange års rygbelastende arbejde b. Kronisk bronkitis efter mange års udsættelse for støv/røg c. Hjerneskade efter udsættelse for organiske opløsningsmidler d. Astma efter 10 års arbejde som bager 3. Der må ikke være andre forhold som med overvejende sandsynlighed kan forårsage sygdommen. Det kan fx være en (arvelig) øget følsomhed/risiko for lidelsen: a. Eksem, haft eksem som barn b. Astma, haft astma som barn c. Høfeber, allergi overfor græs, pollen og husstøvmider m.m. d. Astma i nærmeste familie. Andre påvirkninger med samme effekt: a. Svær aldersbetinget slidgigt i ryggen (rygsmerter) b. Svær rygskævhed (rygsmerter) c. Tobaksrygning (kronisk bronkitis) d. Tidligere været udsat for ulykke Hvad sker der når Arbejdsskadestyrelsen (ASK) modtager en anmeldelse: Sagsgang: 1. Anmeldelse modtages fra en (eller flere) af nedenstående: Skadelidte (MÅ altid selv anmelde) Arbejdsgiver (SKAL ved ulykke eller pludselig løfteskade) Læge/tandlæge (SKAL blot v. mistanke om erhvervssygdom)

4 Fagforening, SiR (MÅ anmelde) Arbejdsmedicinsk klinik (SKAL blot v. mistanke om erhvervssygdom) 2. Indhentning af oplysninger, fx: Fra de samme som ovenstående, altid fra anmelder, skadelidte og arbejdsgiver Oplysninger fra evt. tidligere hospitalsophold eller skadestuebehandlinger Eventuelt i form af undersøgelse hos speciallæge (fx. v. rygskade) 3. Lægekonsulenten i ASK vurderer sagen (konsulenten ser ikke skadelidte) 4. Høring, alle sagsakter skal forelægges skadelidte og forsikringsselskabet for at de kan kommentere eventuelle uoverensstemmelser eller manglende oplysninger. 5. Hvis der er tvivl, kan ASK vælge at forelægge sagen for erhvervssygdomsudvalget (ESU). 6. Ny høring hvis ESU bliver inddraget. 7. Afgørelse: a. Anerkendelse, og evt. men og erhvervsevnetab b. Afvisning. Mengraden skal være over 5 procent (1% svarer ca. til 3500 kr), et arbejdsbetinget håndekscem giver typisk en mén erstatning på 8 % (altså på 8 x 3500 = kr). Erhvervsevnetabet beregnes ved at se på lønnedgangen efter skaden (når tilstanden er stationær uden udsigt til bedring), overstiger denne 15% kan der gives erstatning. En rygskade giver meget varierende erhvervsevnetab. Hvis man bliver videreuddannet til et ikke rygbelastende arbejde og derefter ikke går ned i løn, er erhvervsevnen 100% og man får således ingen erstatning for erhvervsevnetab. Forebyggelse af arbejdsskader: Sikkerhedsforum anbefaler, at alle arbejdsskader anmeldes, uanset om der har været fravær. Sikkerhedsforum vil gerne have tilsendt en kopi af hver anmeldelse (arbejdsulykker og pludselige løfteskader). Kopien skal være anonym, gøres ved at overstrege (sort tusch) 1. og 2. linie i rubrik A, hele rubrik B og endelig sidste linie i rubrik F og hele rubrik G. Kopien sendes til: Sikkerhedsforum Att.: Johanne Korgaard Socialcenter for voksne Hermodsvej Åbyhøj Sikkerhedsforum anvender kun oplysningerne til at forebygge arbejdsulykker. I praksis ved at udpege højrisiko områder/situationer, analysere ulykkerne og udarbejde forslag til at undgå disse. Sikkerhedsforum (Revideret 2010)

5 VEJLEDNING TIL Anmeldelse af arbejdsulykke mv. til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen (se bagsiden af blanketsættet om anmeldepligt, ydelser mv.) Ved en arbejdsulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der skete pludseligt eller inden for 5 dage i forbindelse med arbejdet. Arbejdsbetingede lidelser anmeldes på en særlig blanket. Arbejdsskadestyrelsen anvender stiltiende samtykke. Det be tyder, at den tilskadekomne ikke skal skrive under på, at sagen kan anmeldes og behandles. Dog kan den tilska - dekomne altid bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at be - handle sagen. Sådan udfylder De skemaet A Stillingsbetegnelse kan være: automekaniker, sygeplejerske. Vær præcis og angiv for eksempel jord- og betonarbejder fremfor specialarbejder. B Her angives virksomhedens/produktionsenhedens CVRnr./P-nr., for det arbejdssted, hvor tilskadekomne er ansat. Hvis produktionsnummer (P-nr.) ikke kendes, angives virksomhedens CVR-nr. Hvis De er selvstændig og har tegnet frivillig arbejdsskadesikring efter arbejdsskadesikringsloven, påfører De Dem selv som arbejdsgiver. Husk at påføre Deres CVR-nr. C Under D Det Felterne om arbejdsgivers forsikringsselskab og til skadekomnes indtægt i året før skaden skal De kun udfylde, hvis De er tilskadekomnes arbejdsgiver eller De er selvstændig og har tegnet frivillig arbejdsskadesikring, og der samtidig er svaret ja i spm. F. jobtype skal De skrive, hvad tilskadekomnes arbejde især består af, for eksempel: reparation af biler, plejearbejde. Under arbejdssted skal De angive så præcist som muligt, hvor på virksomheden tilskadekomne arbejder, for eksempel: finish-afdelingen, systuen ved overlockmaskinen. er vigtigt, at De beskriver hændelsesforløbet, så følgende klart fremgår: 1) Hvad foretog tilskadekomne sig i ulykkesøjeblikket? Og hvilket redskab eller maskine blev an vendt? For eksempel: Arbejdede med mekanisk hånd bore maskine eller tilskadekomne støttede patient på vej til bade - værelse. E Sæt F Anmeldelse 2) Hvilken hændelse eller påvirkning førte til skaden? Og hvilket redskab, maskine eller byrde gik det galt med? For eksempel: Boret knækkede på emnet Patienten kunne pludselig ikke stå på benene mere. 3) Hvordan blev tilskadekomne skadet? Og hvilket redskab, maskine eller byrde var årsag til skaden? For eksempel: Hånden blev ramt af boret I forsøg på at holde patienten oppe snubler tilskadekomne og får derved et knæk i ryggen. De må gerne give en samlet beskrivelse af hændelsesforløbet,m men husk, at alle 3 spørgsmål skal være besvaret. Hvis påvirkningen tog længere tid, bedes De oplyse, hvor lang tid påvirkningen varede. kun ét kryds ved henholdsvis skadens art og skadet legemsdel. Ved flere skader skal De sætte kryds ved den alvorligste skade. Giv en mere detaljeret beskrivelse af skadens art og skadet legemsdel, for eksempel: sårskade på tommelfinger og pegefinger, psykisk chok. Denne blanket bruges også ved høreskader. skal sendes til Arbejdsskadestyrelsen, hvis der kan blive tale om ydelser efter arbejdsskadeloven. Husk derfor at krydse ja på anmeldelsesblanketten, hvis Arbejdsskadestyrelsen skal behandle sagen. Få tilskud til at sikre tilskadekomnes hurtige tilbagevenden til arbejde Hvem skal blanketterne sendes til? Tilbagevenden til arbejde kan fremmes gennem forskellige overgangs- eller permanente ordninger, fx delvis raskmelding, tilpasning af arbejdet, bevilling af hjælpemidler, fleks - job, optræning og personlig assistance. Der er mulighed for at inddrage kommunen i en plan for tilbagevenden til arbejde. Du kan få mere information på Beskæftigelses - ministeriets hjemmeside under Temaer Sygdom og Sygefravær. Form. nr. B (9. udgave) Når arbejdsgiveren anmelder: Grøn side sender De altid til Arbejdstilsynet, postboks 1228, 0900 København C. Anmeldelsen skal kun sendes til Arbejdstil - synet, hvis arbejdsulykken har medført uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag, ud over den dag skaden skete. Blå side Hvis skaden anmeldes med henblik på ydelser efter Arbejdsskadeloven, sendes siden til Deres forsikringsselskab. Hvis De er selvforsikret, sen des siden til forsikringsenheden. Hvis De ikke har tegnet forsikring, skal De sende siden til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis skaden ikke an meldes med henblik på vurdering efter Ar - bejdsskadeloven, skal siden ikke sendes. Rosa side er til virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Grå side er til den tilskadekomne. Når andre anmelder: Grøn side sender De altid til Arbejdstilsynet, der hvor virksomheden er hjemmehørende (se adresser på bagsiden af vejledningen). Blå side Hvis skaden anmeldes med henblik på vurdering efter arbejdsskadeloven, sendes siden til Arbejdsskadestyrelsen. Rosa side er til virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Grå side er til den tilskadekomne. Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade 1 Postboks København Ø Telefon: Vær opmærksom på, at en arbejdsskade kan anmeldes elektronisk på

6 A B C D E F Anmeldelse af arbejdsulykke Tilskadekomnes Stillingsbetegnelse på ulykkestidspunktet Ulykkestids- Dag Md. År Klokken punkt Tilskadekomnes arbejdsgiver på ulykkestidspunktet Virksomhedens/produktionsenhedens navn Jobtype og arbejdssted på ulykkestidspunktet Beskriv, hvad arbejdet især består af, fx chaufførarbejde, slagteriarbejde, plejearbejde Angiv så præcist som muligt, hvor på virksomheden den tilskadekomne arbejder Hændelsesforløbet Beskriv: hvilken handling tilskadekomne udførte i ulykkesøjeblikket, og hvilket redskab eller maskine som blev anvendt hvilken hændelse eller påvirkning der førte til skaden, og hvilket redskab, maskine eller byrde det gik galt med hvilken måde skaden skete på, og hvilket redskab, maskine eller byrde som var årsag til skaden Hvis skaden anmeldes som høreskade medsendes supplementskema. Oplysninger om skaden og dens følgevirkninger Skadens art (sæt kun ét kryds) Anmeldelse Skadet del af legemet (sæt kun ét kryds) 01 Bløddelsskade (slag, blå mærker) 09 Truende kvælning, drukning 01 Hoved undtagen øjne 09 Hånd, håndrod 02 Hjernerystelse og indre kvæstelser 10 Forgiftning 02 Øjne 10 Fingre, en eller flere 03 Sårskade 11 Varme- og kuldeskade 03 Hals 11 Hofteled, lår, knæskal 04 Mistet legemsdel 12 Ætsning 04 Ryg, rygrad 12 Knæled, underben, knyster 05 Åbent knoglebrud 13 Strålepåvirkning 05 Brystkasse, brystorganer 13 Fod, ankel 06 Lukket knoglebrud 14 El-chok 06 Bug, bugorganer 14 Tæer, en eller flere 07 Forskydning af led 15 Kvæstelse ikke konstateret 07 Skulder, overarm, albueled 15 Omfattende dele af legemet 08 Forstuvning, forvridning, forstrækning 16 Andet (beskriv nedenfor) 08 Underarm, håndled 16 Anden skade (beskriv nedenfor) Beskriv skaden nærmere og angiv, hvilken legemsdel der blev skadet GOplysninger om anmelder Anmelder er: Arbejdsgiver Læge/tandlæge Tilskadekomne Andet Form. nr. B (9. udgave) Stempel, telefonnr. og evt. kontaktperson Til undervisningsbrug Udfyldes af Arbejdstilsynet Navn CPR-nr. Er tilskadekomne: 1 2 Adresse Postnr. Bopælskommune CVR-nr./P.nr. Adresse Postnr. Telefonnr. Ulykkesstedets adresse Postnr. Evt. CVR-nr./P-nr. Kommune, hvor ulykken skete Arbejdsgivers forsikringsselskab (besvares, når arbejdsgiver er anmelder) Policenr. Tilskadekomnes indtægt i året før ulykken Hvor længe forventes Angiv forventede Eller sæt kryds ved tilskadekomne at antal dage med være uarbejdsdygtig? uarbejdsdygtighed dage Skal sagen anmeldes efter arbejdsskadeloven til Arbejdsskadestyrelsen/arbejdsgivers forsikringsselskab? Ja Nej Se vejledning på bagsiden af blanketsættet. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Se i øvrigt vejledningens indledning. Dato Tilskadekomnes ansættelsestidspunkt 1 Uarbejdsdygtig mindre end 1 dag Husk stempel på alle sider Dato Anmelders underskrift 6 2 Varig uarbejdsdygtig Lønmodtager Selvstændig i A/S ApS Selvstændig i øvrigt Under uddannelse Medarbejdende ægtefælle Andet 3 Død Til Arbejdstilsynet

7 Intern undersøgelse af ulykken Få overblik over ulykkesstedet (tegn evt. en skitse). Tal med skadelidte og alle vidner hurtigst muligt og få deres umiddelbare beskrivelse af ulykkesforløbet og de omstændigheder, der førte til ulykken. Beskriv hændelsesforløbet ved hjælp af skadelidtes og vidners forklaringer Når hændelsesforløbet er klarlagt, skal årsagerne til ulykken findes Var der forhold i omgivelserne, der bidrog til, at ulykken kunne ske (fx mangler ved det tekniske udstyr)? Var der forhold ved arbejdssituationen, som havde indflydelse på, at ulykken skete (fx mangler ved den organisatoriske planlægning)? Beskriv, hvilke andre omstændigheder der havde indflydelse på ulykken Forebyggende foranstaltninger Sikkerhedsgruppens konkrete løsning, som forebygger lignende ulykker Sikkerhedsudvalgets initiativer til generelt at forebygge tilsvarende ulykker Til undervisningsbrug Dato Sikkerhedsgruppen Dato Sikkerhedsudvalget Baggrund: At-vejledning om arbejdspladsvurdering

8 Oplysninger om anmeldepligt og mulighed for ydelser efter arbejdsskadeloven m.v. Alle har ret til at anmelde en arbejdsulykke. Arbejdsgivers pligter Anmeldelse til Arbejdstilsynet: Arbejdsgiveren skal efter lov om arbejdsmiljø anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde til Arbejdstilsynet. Arbejdsgiveren skal dog kun anmelde en arbejdsulykke, når den har medført uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag, udover den dag skaden skete. Arbejdsulykken skal anmeldes til Arbejdstilsy - net hurtigst muligt dog senest 9 dage efter førs te fraværsdag. Reglerne for anmeldelse af en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet gælder kun, når ulykken er sket i Danmark. I tilfælde af alvorlige arbejdsulykker og forgiftninger skal Arbejdstilsynet straks orienteres telefonisk, tlf Anmeldelse til Arbejdsskadestyrel sen/ar bejds - givers forsikringsselskab: Arbejdsgiveren skal ifølge arbejdsskadeloven anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab. Er arbejdsgiver en selvforsikret statslig el ler kom munal myndighed, skal anmeldelse ske til forsikringsenheden. Hvis der ikke er tegnet forsikring, skal anmeldelse ske direkte til Arbejds - skadestyrelsen. Arbejdsgiver har pligt til at anmelde alle ar - bejdsulykker, der forventes at medføre ydelser efter loven, senest 9 dage efter. Herudover har arbejdsgiver pligt til at anmelde alle arbejdsulykker, som medfører sygefravær i mere end 5 uger. Disse ulykker skal anmeldes senest 9 dage efter 5-ugers dagen. Ved dødsfald skal arbejdsgiveren orientere Ar - bejdsskadestyrelsen inden 48 timer på telefon Specielle regler om tandskader og brilleskader uden personskade Brille- og tandskader, der ikke har medført uarbejdsdygtighed, udover den dag, skaden skete, skal ikke anmeldes til Arbejdstilsynet. Tandskader skal arbejdsgiveren anmelde på en særlig blanket til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Tandlægen anvender en særlig blanket, der fås hos Arbejdsskadestyrel - sen, forsikringsselskaberne og Dansk Tandlæge - forening. Beskadigelse af briller/kontaktlinser, der ikke samtidig har medført personskade, skal arbejdsgiver anmelde til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen på en særlig blanket, der kan fås begge steder. Andres pligter efter lov om arbejdsmiljø Ejere og brugere af maskiner og andre tekniske indretninger har efter lov om arbejdsmiljø pligt til at anmelde ulykker, der er sket ved brug af maskiner m.v. også selvom der på ulykkestidspunktet ikke foreligger et arbejdsgiverforhold Hvilke ydelser kan man få (erstatning m.v.) Hvis arbejdsskaden er anerkendt efter lov om arbejdsskadesikring, er der mulighed for: betaling af behandlingsudgifter m.v. erstatning for tab af erhvervsevne godtgørelse for varigt mén overgangsbeløb ved dødsfald erstatning for tab af forsørger ved dødsfald godtgørelse til efterladte Anmeldelse med henblik på ydelser efter arbejdsskadeloven Anmeldelse kræver ikke den tilskadekomnes samtykke. En tilskadekommen kan dog efterfølgende altid bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen. Hvis skaden anmeldes mere end 1 år efter skaden er sket, er betingelserne for anmeldelse skærpede. Få hjælp til at komme hurtigere tilbage i arbejde Tilbagevenden i arbejde kan fremmes gennem for skellige ordninger, fx delvis raskmelding, tilpas ning af arbejdet, bevilling af hjælpemidler, fleksjob, op træning og personlig assistance. Der er mulighed for at inddrage kommunen i en plan for tilbagevenden til arbejde, og du kan få mere information på Be skæftigelsesministeriets hjemmeside un der Temaer Sygdom og Sygefravær. Hvad bruges oplysningerne til? Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet registrerer alle anmeldelser med en række oplysninger om ulykkens årsag, konsekvenser og baggrundsforhold. Arbejdstilsynet kan lave analyser af hændelsesforløbet, og oplysningerne kan bruges i den fore - byg gende indsats. Oplysningerne kan også bruges som redskab i risikoanalyser af bestemte virk somheder. Arbejdstilsynets tilsynscentre anvender anmeldelserne i det forebyggende arbejde. Arbejdsskadesikring: Arbejdsgivers forsikringsselskab vurderer i første omgang sagen med henblik på, om der er behandlingsudgifter under sagens behandling. Hvis den tilskadekomne klager over forsikringsselskabets vurdering, sendes sagen til Arbejds - skadestyrelsen. Hvis der er fremtidige behandlingsudgifter eller varige følger, sender selskabet sagen til Arbejdsskadestyrelsen, der træffer af - gørelse efter arbejdsskadeloven.

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY

VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY Juni 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk EASY elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker EASY er et system til elektronisk

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING OM BEKENDTGØRELSE OM REGISTRERING OG ANMELDELSE AF (Bekendtgørelse nr. 644 af 25. juni 2008) Rev. 0 Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentkontrol...3 1. Indledning...3 2. Anvendelsesområde...3

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade Side 1 af 5 Formål At få tilskadekomster indberettet korrekt og undgå nye skader. Gyldighedsområde Proceduren gælder når der sker en tilskadekomst i tjenesten på Klargøring Gb og når en medarbejder anmelder

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

- to værktøjer til den grafiske branche

- to værktøjer til den grafiske branche Forebyg - to værktøjer til den grafiske branche Præsentation til sikkerhedsorganisationen Hvorfor forebygge ulykker? Arbejdsulykker fører til Menneskelige omkostninger Driftsforstyrrelser Dårlig stemning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Faxekuben Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Indholdsfortegnelse 1. VEJLEDNING TIL BRUG AF FAXEKUBEN... 3 2. HVAD ER FAXEKUBEN... 5 3. ISAP SKADESREGISTRERINGSSYSTEM TIL ANMELDELSE

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Gå ind på: http://easy.ask.dk/easy Tast dit Brugernavn og Password. Bemærk, at systemet skelner mellem store og små bogstaver. Herefter kommer du ind på forsiden og du

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

3. Når skaden er sket

3. Når skaden er sket 3. Når skaden er sket 3.1 Sammenfatning 99 3.2 En ud af fem anmeldte arbejdsskader anerkendes 11 3.3 Niveauet for arbejdsskader er stabiliseret 11 3.4 Anmeldesystem øger risiko for arbejdsmarkedsexit 119

Læs mere

Vejledning elektronisk indberetning af arbejdsulykker. Kom godt i gang med at anmelde arbejdsulykker i A-skade

Vejledning elektronisk indberetning af arbejdsulykker. Kom godt i gang med at anmelde arbejdsulykker i A-skade Vejledning elektronisk indberetning af arbejdsulykker Kom godt i gang med at anmelde arbejdsulykker i A-skade Senest revideret: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Administratorer:... 5 Adgang

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

REGISTRERING OG ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADER M.V. I MEDFØR AF OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN

REGISTRERING OG ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADER M.V. I MEDFØR AF OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. REGISTRERING OG ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADER M.V. I MEDFØR AF OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN Rev. 1 September 2013

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere