Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune"

Transkript

1 Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet får registreret alle ulykker, pludselige løfteskader og erhvervssygdomme for at kunne forebygge disse. Fx ved at lave kampagner. 2. Lov om forsikring mod følger af arbejdskade. Her er der fokus på at den skadelidte får mulighed for at få en erstatningsvurdering. Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes (på den grønne blanket): Lovkrav: Hurtigst muligt, men dog først når der har været fravær i mindst 1 dag efter skadedagen og senest 9 dage efter første fraværsdag (1). Sikkerhedsforum (SiF) anbefaler: At arbejdsskader uden fravær også anmeldes. Formålet er at SiF får nogle flere anmeldelser til at få et overblik over de områder/situationer hvor der er størst risiko for at der sker en arbejdsulykke. En arbejdsulykke uden fravær er ikke "overflødig" at anmelde. Før hver arbejdsulykke har der ofte været 5 10 "nærved" ulykker og en aktiv indsats for at forebygge efter en "nærved ulykke", vil også forbygge rigtig arbejdsulykke. I tilfælde af alvorlige arbejdsulykker (fx ved behov for Falck assistance) skal den lokale arbejdstilsynskreds dog straks orienteres telefonisk (1). Hvornår skal en pludselige løfteskade anmeldes (på den grønne blanket) : Senest 9 dage efter skadedagen, hvis skaden forventes at kunne give erstatning (2). Senest 9 dage efter at skadelidte har haft 5 ugers fravær (2). Hvornår skal en erhvervssygdom anmeldes (på den gule blanket): Arbejdsgiverens pligt ophørte og i dag er det kun læger og tandlæger som har pligten til at anmelde erhvervssygdomme. Generelt om anmeldeblanketterne: Den grønne (Ulykker og pludselige løfteskader) og den gule (erhvervssygdomme) kan rekvireres gratis hos arbejdstilsynet på tlf.: På blanketterne kan du få yderligere oplysninger om hvor hver enkelt af de 4 kopier/sider skal sendes hen. Desuden er der på forsiden af blanketten en vejledning i udfyldelse af hver enkelt rubrik. På bagsiden er der flere oplysninger om anmeldepligt, erstatninger og hvad blanketoplysningerne bruges til (statistik/forebyggelse m.m.). En demonstrationsudgave af den grønne blanket er vedhæftet denne vejledning. Det er vigtigt at få anmeldt en arbejdsskade på den rigtige blanket og at få udfyldt alle rubrikkerne.

2 Skulle der alligevel være problemer med at afgøre, hvilken type arbejdsskade der er tale om, er det altid muligt at få hjælp fra arbejdsmiljøkonsulenten i Sikkerhedsforum (se kontaktoplysninger på aarhus.dk. Hvordan skelner man mellem de 2 typer af arbejdsskader: 1. Arbejdsulykke (herunder også pludselig løfteskade) 2. Erhvervssygdom Arbejdsulykke: Følgende (juridiske) betingelser skal være opfyldt ifølge arbejdsskadeloven: 1. En "udefra kommende" (uventet) begivenhed 2. Uafhængig af den forsikredes vilje 3. Pludseligt opstået (indenfor få sekunder (tagstenen) til få minutter (overfaldet) 4. Der skal være en skadelig påvirkning af helbredet som følge af ulykken. Eksempler på hændelser som opfylder punkt 1 til 3: En tagsten på brugerens hus løsner sig Trinnet på bagtrappen bryder sammen Hjælperen glider i opkast på gulvet Bliver påkørt under kørsel i brugers bil Hjælperen bliver overfaldet af en gæst under et cafebesøg Hvis ulykken også har givet anledning til en skade, alt fra et sår til behov for psykologbistand, er punkt 4 også opfyldt. Hvorfor der også vil være en rimelig chance for at få ulykken anerkendt. Pludselig løfteskade: Definition: "Varige muskel, nerve, og ledskader, som opstår spontant i tilknytning til løftearbejde i akavede stillinger hos personer, som i øvrigt har belastende løftearbejde, når skaden må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af løftearbejdet." (loven trådte i kraft ) "Varige skader" betyder at man ikke kun umiddelbart efter hændelsen har gener (fx rygsmerter), men også 1 år efter stadig har gener fx smerter og/eller nedsat bevægelighed i ryggen eller skulderen. I praksis bliver man indkaldt til en lægeundersøgelse lige efter skaden og 1 år efter, hvor der fortsat skal være gener, som forventes at være (livs)varige. Det er ikke kun ryggen men også skuldre, albuer, hænder, knæ og fodled m.m. som er omfattet af loven. Skaden skal vise sig under løftet eller lige umiddelbart efter, ikke timer eller dage senere. Akavede stillinger, er fx foroverbøjet, løft med armene i næsten strakt stilling og/eller med vrid/drej i ryggen. De daglige arbejdsfunktioner forud for løfteskaden skal indebære regelmæssigt løftearbejde og være "belastende". I praksis vil det sige, at man i 4 år dagligt har løftet tæt på 3 tons (fx håndteret en bruger på 75 kg til/fra seng/kørestol/toilet/bil m.m. mindst 40 til 50 gange pr dag). I særlige tilfælde fx meget dårlige adgangsforhold, ekstra tung bruger eller ingen hjælpemidler, kan tidskravet

3 være på ned til 2 år. Erhvervssygdomme: Definition: "Sygdomme, som efter teknisk og medicinsk erfaring er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden et sådant arbejde." De sygdomme som opfylder de førnævnte betingelser er samlet i Erhvervssygdomslisten. 1. Anerkendelsesbetingelser: Den skadelige påvirkning skal have en tilstrækkelig styrke og varighed (varigheden er typisk måneder til år) fx: a. Ved sortering af breve kom der seneskedebetændelse efter 5 måneder b. havde løftet ca. 200 fortovsfliser om dagen i 14 år og gradvist fået konstante smerter lavt i lænden. c. Gennem 16 år, alene uden hjælpemidler, plejet støttet og løftet på klienter på et ældre plejehjem med dårlige pladsforhold og gradvist fået smerter lavt i lænden. 2. Sygdomsbilledet skal vise en sygdom som "med sikkerhed" kan opstå når man har været udsat for en bestemt påvirkning, fx: a. Rygsmerter efter mange års rygbelastende arbejde b. Kronisk bronkitis efter mange års udsættelse for støv/røg c. Hjerneskade efter udsættelse for organiske opløsningsmidler d. Astma efter 10 års arbejde som bager 3. Der må ikke være andre forhold som med overvejende sandsynlighed kan forårsage sygdommen. Det kan fx være en (arvelig) øget følsomhed/risiko for lidelsen: a. Eksem, haft eksem som barn b. Astma, haft astma som barn c. Høfeber, allergi overfor græs, pollen og husstøvmider m.m. d. Astma i nærmeste familie. Andre påvirkninger med samme effekt: a. Svær aldersbetinget slidgigt i ryggen (rygsmerter) b. Svær rygskævhed (rygsmerter) c. Tobaksrygning (kronisk bronkitis) d. Tidligere været udsat for ulykke Hvad sker der når Arbejdsskadestyrelsen (ASK) modtager en anmeldelse: Sagsgang: 1. Anmeldelse modtages fra en (eller flere) af nedenstående: Skadelidte (MÅ altid selv anmelde) Arbejdsgiver (SKAL ved ulykke eller pludselig løfteskade) Læge/tandlæge (SKAL blot v. mistanke om erhvervssygdom)

4 Fagforening, SiR (MÅ anmelde) Arbejdsmedicinsk klinik (SKAL blot v. mistanke om erhvervssygdom) 2. Indhentning af oplysninger, fx: Fra de samme som ovenstående, altid fra anmelder, skadelidte og arbejdsgiver Oplysninger fra evt. tidligere hospitalsophold eller skadestuebehandlinger Eventuelt i form af undersøgelse hos speciallæge (fx. v. rygskade) 3. Lægekonsulenten i ASK vurderer sagen (konsulenten ser ikke skadelidte) 4. Høring, alle sagsakter skal forelægges skadelidte og forsikringsselskabet for at de kan kommentere eventuelle uoverensstemmelser eller manglende oplysninger. 5. Hvis der er tvivl, kan ASK vælge at forelægge sagen for erhvervssygdomsudvalget (ESU). 6. Ny høring hvis ESU bliver inddraget. 7. Afgørelse: a. Anerkendelse, og evt. men og erhvervsevnetab b. Afvisning. Mengraden skal være over 5 procent (1% svarer ca. til 3500 kr), et arbejdsbetinget håndekscem giver typisk en mén erstatning på 8 % (altså på 8 x 3500 = kr). Erhvervsevnetabet beregnes ved at se på lønnedgangen efter skaden (når tilstanden er stationær uden udsigt til bedring), overstiger denne 15% kan der gives erstatning. En rygskade giver meget varierende erhvervsevnetab. Hvis man bliver videreuddannet til et ikke rygbelastende arbejde og derefter ikke går ned i løn, er erhvervsevnen 100% og man får således ingen erstatning for erhvervsevnetab. Forebyggelse af arbejdsskader: Sikkerhedsforum anbefaler, at alle arbejdsskader anmeldes, uanset om der har været fravær. Sikkerhedsforum vil gerne have tilsendt en kopi af hver anmeldelse (arbejdsulykker og pludselige løfteskader). Kopien skal være anonym, gøres ved at overstrege (sort tusch) 1. og 2. linie i rubrik A, hele rubrik B og endelig sidste linie i rubrik F og hele rubrik G. Kopien sendes til: Sikkerhedsforum Att.: Johanne Korgaard Socialcenter for voksne Hermodsvej Åbyhøj Sikkerhedsforum anvender kun oplysningerne til at forebygge arbejdsulykker. I praksis ved at udpege højrisiko områder/situationer, analysere ulykkerne og udarbejde forslag til at undgå disse. Sikkerhedsforum (Revideret 2010)

5 VEJLEDNING TIL Anmeldelse af arbejdsulykke mv. til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen (se bagsiden af blanketsættet om anmeldepligt, ydelser mv.) Ved en arbejdsulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der skete pludseligt eller inden for 5 dage i forbindelse med arbejdet. Arbejdsbetingede lidelser anmeldes på en særlig blanket. Arbejdsskadestyrelsen anvender stiltiende samtykke. Det be tyder, at den tilskadekomne ikke skal skrive under på, at sagen kan anmeldes og behandles. Dog kan den tilska - dekomne altid bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at be - handle sagen. Sådan udfylder De skemaet A Stillingsbetegnelse kan være: automekaniker, sygeplejerske. Vær præcis og angiv for eksempel jord- og betonarbejder fremfor specialarbejder. B Her angives virksomhedens/produktionsenhedens CVRnr./P-nr., for det arbejdssted, hvor tilskadekomne er ansat. Hvis produktionsnummer (P-nr.) ikke kendes, angives virksomhedens CVR-nr. Hvis De er selvstændig og har tegnet frivillig arbejdsskadesikring efter arbejdsskadesikringsloven, påfører De Dem selv som arbejdsgiver. Husk at påføre Deres CVR-nr. C Under D Det Felterne om arbejdsgivers forsikringsselskab og til skadekomnes indtægt i året før skaden skal De kun udfylde, hvis De er tilskadekomnes arbejdsgiver eller De er selvstændig og har tegnet frivillig arbejdsskadesikring, og der samtidig er svaret ja i spm. F. jobtype skal De skrive, hvad tilskadekomnes arbejde især består af, for eksempel: reparation af biler, plejearbejde. Under arbejdssted skal De angive så præcist som muligt, hvor på virksomheden tilskadekomne arbejder, for eksempel: finish-afdelingen, systuen ved overlockmaskinen. er vigtigt, at De beskriver hændelsesforløbet, så følgende klart fremgår: 1) Hvad foretog tilskadekomne sig i ulykkesøjeblikket? Og hvilket redskab eller maskine blev an vendt? For eksempel: Arbejdede med mekanisk hånd bore maskine eller tilskadekomne støttede patient på vej til bade - værelse. E Sæt F Anmeldelse 2) Hvilken hændelse eller påvirkning førte til skaden? Og hvilket redskab, maskine eller byrde gik det galt med? For eksempel: Boret knækkede på emnet Patienten kunne pludselig ikke stå på benene mere. 3) Hvordan blev tilskadekomne skadet? Og hvilket redskab, maskine eller byrde var årsag til skaden? For eksempel: Hånden blev ramt af boret I forsøg på at holde patienten oppe snubler tilskadekomne og får derved et knæk i ryggen. De må gerne give en samlet beskrivelse af hændelsesforløbet,m men husk, at alle 3 spørgsmål skal være besvaret. Hvis påvirkningen tog længere tid, bedes De oplyse, hvor lang tid påvirkningen varede. kun ét kryds ved henholdsvis skadens art og skadet legemsdel. Ved flere skader skal De sætte kryds ved den alvorligste skade. Giv en mere detaljeret beskrivelse af skadens art og skadet legemsdel, for eksempel: sårskade på tommelfinger og pegefinger, psykisk chok. Denne blanket bruges også ved høreskader. skal sendes til Arbejdsskadestyrelsen, hvis der kan blive tale om ydelser efter arbejdsskadeloven. Husk derfor at krydse ja på anmeldelsesblanketten, hvis Arbejdsskadestyrelsen skal behandle sagen. Få tilskud til at sikre tilskadekomnes hurtige tilbagevenden til arbejde Hvem skal blanketterne sendes til? Tilbagevenden til arbejde kan fremmes gennem forskellige overgangs- eller permanente ordninger, fx delvis raskmelding, tilpasning af arbejdet, bevilling af hjælpemidler, fleks - job, optræning og personlig assistance. Der er mulighed for at inddrage kommunen i en plan for tilbagevenden til arbejde. Du kan få mere information på Beskæftigelses - ministeriets hjemmeside under Temaer Sygdom og Sygefravær. Form. nr. B (9. udgave) Når arbejdsgiveren anmelder: Grøn side sender De altid til Arbejdstilsynet, postboks 1228, 0900 København C. Anmeldelsen skal kun sendes til Arbejdstil - synet, hvis arbejdsulykken har medført uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag, ud over den dag skaden skete. Blå side Hvis skaden anmeldes med henblik på ydelser efter Arbejdsskadeloven, sendes siden til Deres forsikringsselskab. Hvis De er selvforsikret, sen des siden til forsikringsenheden. Hvis De ikke har tegnet forsikring, skal De sende siden til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis skaden ikke an meldes med henblik på vurdering efter Ar - bejdsskadeloven, skal siden ikke sendes. Rosa side er til virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Grå side er til den tilskadekomne. Når andre anmelder: Grøn side sender De altid til Arbejdstilsynet, der hvor virksomheden er hjemmehørende (se adresser på bagsiden af vejledningen). Blå side Hvis skaden anmeldes med henblik på vurdering efter arbejdsskadeloven, sendes siden til Arbejdsskadestyrelsen. Rosa side er til virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Grå side er til den tilskadekomne. Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade 1 Postboks København Ø Telefon: Vær opmærksom på, at en arbejdsskade kan anmeldes elektronisk på

6 A B C D E F Anmeldelse af arbejdsulykke Tilskadekomnes Stillingsbetegnelse på ulykkestidspunktet Ulykkestids- Dag Md. År Klokken punkt Tilskadekomnes arbejdsgiver på ulykkestidspunktet Virksomhedens/produktionsenhedens navn Jobtype og arbejdssted på ulykkestidspunktet Beskriv, hvad arbejdet især består af, fx chaufførarbejde, slagteriarbejde, plejearbejde Angiv så præcist som muligt, hvor på virksomheden den tilskadekomne arbejder Hændelsesforløbet Beskriv: hvilken handling tilskadekomne udførte i ulykkesøjeblikket, og hvilket redskab eller maskine som blev anvendt hvilken hændelse eller påvirkning der førte til skaden, og hvilket redskab, maskine eller byrde det gik galt med hvilken måde skaden skete på, og hvilket redskab, maskine eller byrde som var årsag til skaden Hvis skaden anmeldes som høreskade medsendes supplementskema. Oplysninger om skaden og dens følgevirkninger Skadens art (sæt kun ét kryds) Anmeldelse Skadet del af legemet (sæt kun ét kryds) 01 Bløddelsskade (slag, blå mærker) 09 Truende kvælning, drukning 01 Hoved undtagen øjne 09 Hånd, håndrod 02 Hjernerystelse og indre kvæstelser 10 Forgiftning 02 Øjne 10 Fingre, en eller flere 03 Sårskade 11 Varme- og kuldeskade 03 Hals 11 Hofteled, lår, knæskal 04 Mistet legemsdel 12 Ætsning 04 Ryg, rygrad 12 Knæled, underben, knyster 05 Åbent knoglebrud 13 Strålepåvirkning 05 Brystkasse, brystorganer 13 Fod, ankel 06 Lukket knoglebrud 14 El-chok 06 Bug, bugorganer 14 Tæer, en eller flere 07 Forskydning af led 15 Kvæstelse ikke konstateret 07 Skulder, overarm, albueled 15 Omfattende dele af legemet 08 Forstuvning, forvridning, forstrækning 16 Andet (beskriv nedenfor) 08 Underarm, håndled 16 Anden skade (beskriv nedenfor) Beskriv skaden nærmere og angiv, hvilken legemsdel der blev skadet GOplysninger om anmelder Anmelder er: Arbejdsgiver Læge/tandlæge Tilskadekomne Andet Form. nr. B (9. udgave) Stempel, telefonnr. og evt. kontaktperson Til undervisningsbrug Udfyldes af Arbejdstilsynet Navn CPR-nr. Er tilskadekomne: 1 2 Adresse Postnr. Bopælskommune CVR-nr./P.nr. Adresse Postnr. Telefonnr. Ulykkesstedets adresse Postnr. Evt. CVR-nr./P-nr. Kommune, hvor ulykken skete Arbejdsgivers forsikringsselskab (besvares, når arbejdsgiver er anmelder) Policenr. Tilskadekomnes indtægt i året før ulykken Hvor længe forventes Angiv forventede Eller sæt kryds ved tilskadekomne at antal dage med være uarbejdsdygtig? uarbejdsdygtighed dage Skal sagen anmeldes efter arbejdsskadeloven til Arbejdsskadestyrelsen/arbejdsgivers forsikringsselskab? Ja Nej Se vejledning på bagsiden af blanketsættet. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Se i øvrigt vejledningens indledning. Dato Tilskadekomnes ansættelsestidspunkt 1 Uarbejdsdygtig mindre end 1 dag Husk stempel på alle sider Dato Anmelders underskrift 6 2 Varig uarbejdsdygtig Lønmodtager Selvstændig i A/S ApS Selvstændig i øvrigt Under uddannelse Medarbejdende ægtefælle Andet 3 Død Til Arbejdstilsynet

7 Intern undersøgelse af ulykken Få overblik over ulykkesstedet (tegn evt. en skitse). Tal med skadelidte og alle vidner hurtigst muligt og få deres umiddelbare beskrivelse af ulykkesforløbet og de omstændigheder, der førte til ulykken. Beskriv hændelsesforløbet ved hjælp af skadelidtes og vidners forklaringer Når hændelsesforløbet er klarlagt, skal årsagerne til ulykken findes Var der forhold i omgivelserne, der bidrog til, at ulykken kunne ske (fx mangler ved det tekniske udstyr)? Var der forhold ved arbejdssituationen, som havde indflydelse på, at ulykken skete (fx mangler ved den organisatoriske planlægning)? Beskriv, hvilke andre omstændigheder der havde indflydelse på ulykken Forebyggende foranstaltninger Sikkerhedsgruppens konkrete løsning, som forebygger lignende ulykker Sikkerhedsudvalgets initiativer til generelt at forebygge tilsvarende ulykker Til undervisningsbrug Dato Sikkerhedsgruppen Dato Sikkerhedsudvalget Baggrund: At-vejledning om arbejdspladsvurdering

8 Oplysninger om anmeldepligt og mulighed for ydelser efter arbejdsskadeloven m.v. Alle har ret til at anmelde en arbejdsulykke. Arbejdsgivers pligter Anmeldelse til Arbejdstilsynet: Arbejdsgiveren skal efter lov om arbejdsmiljø anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde til Arbejdstilsynet. Arbejdsgiveren skal dog kun anmelde en arbejdsulykke, når den har medført uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag, udover den dag skaden skete. Arbejdsulykken skal anmeldes til Arbejdstilsy - net hurtigst muligt dog senest 9 dage efter førs te fraværsdag. Reglerne for anmeldelse af en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet gælder kun, når ulykken er sket i Danmark. I tilfælde af alvorlige arbejdsulykker og forgiftninger skal Arbejdstilsynet straks orienteres telefonisk, tlf Anmeldelse til Arbejdsskadestyrel sen/ar bejds - givers forsikringsselskab: Arbejdsgiveren skal ifølge arbejdsskadeloven anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab. Er arbejdsgiver en selvforsikret statslig el ler kom munal myndighed, skal anmeldelse ske til forsikringsenheden. Hvis der ikke er tegnet forsikring, skal anmeldelse ske direkte til Arbejds - skadestyrelsen. Arbejdsgiver har pligt til at anmelde alle ar - bejdsulykker, der forventes at medføre ydelser efter loven, senest 9 dage efter. Herudover har arbejdsgiver pligt til at anmelde alle arbejdsulykker, som medfører sygefravær i mere end 5 uger. Disse ulykker skal anmeldes senest 9 dage efter 5-ugers dagen. Ved dødsfald skal arbejdsgiveren orientere Ar - bejdsskadestyrelsen inden 48 timer på telefon Specielle regler om tandskader og brilleskader uden personskade Brille- og tandskader, der ikke har medført uarbejdsdygtighed, udover den dag, skaden skete, skal ikke anmeldes til Arbejdstilsynet. Tandskader skal arbejdsgiveren anmelde på en særlig blanket til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Tandlægen anvender en særlig blanket, der fås hos Arbejdsskadestyrel - sen, forsikringsselskaberne og Dansk Tandlæge - forening. Beskadigelse af briller/kontaktlinser, der ikke samtidig har medført personskade, skal arbejdsgiver anmelde til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen på en særlig blanket, der kan fås begge steder. Andres pligter efter lov om arbejdsmiljø Ejere og brugere af maskiner og andre tekniske indretninger har efter lov om arbejdsmiljø pligt til at anmelde ulykker, der er sket ved brug af maskiner m.v. også selvom der på ulykkestidspunktet ikke foreligger et arbejdsgiverforhold Hvilke ydelser kan man få (erstatning m.v.) Hvis arbejdsskaden er anerkendt efter lov om arbejdsskadesikring, er der mulighed for: betaling af behandlingsudgifter m.v. erstatning for tab af erhvervsevne godtgørelse for varigt mén overgangsbeløb ved dødsfald erstatning for tab af forsørger ved dødsfald godtgørelse til efterladte Anmeldelse med henblik på ydelser efter arbejdsskadeloven Anmeldelse kræver ikke den tilskadekomnes samtykke. En tilskadekommen kan dog efterfølgende altid bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen. Hvis skaden anmeldes mere end 1 år efter skaden er sket, er betingelserne for anmeldelse skærpede. Få hjælp til at komme hurtigere tilbage i arbejde Tilbagevenden i arbejde kan fremmes gennem for skellige ordninger, fx delvis raskmelding, tilpas ning af arbejdet, bevilling af hjælpemidler, fleksjob, op træning og personlig assistance. Der er mulighed for at inddrage kommunen i en plan for tilbagevenden til arbejde, og du kan få mere information på Be skæftigelsesministeriets hjemmeside un der Temaer Sygdom og Sygefravær. Hvad bruges oplysningerne til? Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet registrerer alle anmeldelser med en række oplysninger om ulykkens årsag, konsekvenser og baggrundsforhold. Arbejdstilsynet kan lave analyser af hændelsesforløbet, og oplysningerne kan bruges i den fore - byg gende indsats. Oplysningerne kan også bruges som redskab i risikoanalyser af bestemte virk somheder. Arbejdstilsynets tilsynscentre anvender anmeldelserne i det forebyggende arbejde. Arbejdsskadesikring: Arbejdsgivers forsikringsselskab vurderer i første omgang sagen med henblik på, om der er behandlingsudgifter under sagens behandling. Hvis den tilskadekomne klager over forsikringsselskabets vurdering, sendes sagen til Arbejds - skadestyrelsen. Hvis der er fremtidige behandlingsudgifter eller varige følger, sender selskabet sagen til Arbejdsskadestyrelsen, der træffer af - gørelse efter arbejdsskadeloven.

"Nær ved ulykke" undersøgelse

Nær ved ulykke undersøgelse "Nær ved ulykke" undersøgelse Vejledning Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, dels hvordan og hvorfor "nær ved ulykken" skete, og dels hvad der kan gøres for at hindre, at en lignende situation

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

Vejledning til EASY. - arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem:

Vejledning til EASY. - arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem: Vejledning til EASY - arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem: Adressen er https://easy.ask.dk/ systemet viser muligvis følgende dialogboks: - som du klikker OK til. Nu er du kommet ind på

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Instruks Håndtering af arbejdsskader

Instruks Håndtering af arbejdsskader 2007/19723 10.04.08 tive Godk. Hoved-MED 14.05.08 rev 16. april 2009 Godk. Hoved-MED 18.06.09 Instruks Håndtering af arbejdsskader Formål Formålet med denne instruks og de 4 vedlagte bilag er, at sikre

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes. Guide til at indberette arbejdsulykker i Høje-Taastrup Kommune Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Arbejdsskader i 2007 på Københavns Universitet

Arbejdsskader i 2007 på Københavns Universitet NYT lagt på HSU s mødeforum 4. april 2008 Arbejdsskader i 2007 på Københavns Universitet Del 1 Arbejdsskadestatistik over - arbejdsulykker - arbejdsbetingede lidelser - tilløb til arbejdsulykker/tæt på

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 49, 52 og 52 a og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v.

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen HR-Personaleudvikling Version 1 Juli 2011 1 Anmeldelse af

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 2 Januar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til hotel og restauration

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til hotel og restauration Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til hotel og restauration Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den

Læs mere

Arbejdsskadestatistik

Arbejdsskadestatistik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Arbejdsskadestatistik for 2011 Arbejdsmiljø & Samarbejde / januar 2012 Indhold Side 3 Side 5 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Indledning Arbejdsulykke Arbejdsskadeerstatninger

Læs mere

VMJ NyEASY 9. marts 2017

VMJ NyEASY 9. marts 2017 Fagligt indhold i NyEASY dokumentation Dette notat beskriver det faglige indhold i en anmeldelse via EASY samt de skærmtekster og hjælpetekster, der er implementeret i AES s og AT s web-løsning på virk.dk.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY

VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY Juni 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk EASY elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker EASY er et system til elektronisk

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 3 Februar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker ******************************************************************************** Ældreplejen Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Indeholder: BAR Social & Sundhed * Introduktion August

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Børn- og ungeområdet Introduktion Skema til udredning af arbejdsulykke Handlingsplan til forebyggelse Introduktion Dette værktøj bruges til at udrede

Læs mere

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Sygehusområdet

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Sygehusområdet Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Sygehusområdet Introduktion Skema til udredning af arbejdsulykke Handlingsplan til forebyggelse Introduktion Dette værktøj bruges til at udrede årsager

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1.1 Brok som arbejdsskade 1.2 Anmeldelse 1.3 Frister for sagsbehandlingen og samtykke til at indhente oplysninger 2. BROKTYPER

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling KEN nr 9475 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-5012-56987 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Marts 2017 NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø - Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%)

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Funktionsattest ASK 440 Fodled

Funktionsattest ASK 440 Fodled Funktionsattest ASK 440 Fodled afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Funktionsattest ASK 430 Underben

Funktionsattest ASK 430 Underben Funktionsattest ASK 430 Underben afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsskadestatistik

Arbejdsskadestatistik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Arbejdsskadestatistik for 2010 Arbejdsmiljø & Samarbejde / maj 2011 Indhold Side 3 Side 5 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Indledning Arbejdsulykke Arbejdsskadeerstatninger

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade Side 1 af 5 Formål At få tilskadekomster indberettet korrekt og undgå nye skader. Gyldighedsområde Proceduren gælder når der sker en tilskadekomst i tjenesten på Klargøring Gb og når en medarbejder anmelder

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til den grafiske branche Introduktion Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde kan

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING OM BEKENDTGØRELSE OM REGISTRERING OG ANMELDELSE AF (Bekendtgørelse nr. 644 af 25. juni 2008) Rev. 0 Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentkontrol...3 1. Indledning...3 2. Anvendelsesområde...3

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker Vejledning om anerkendelse af ulykker Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 4 Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6... 4 Bevisvurdering... 4 Årsagssammenhæng...

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles 2. udgave, december 2012 Kort om guiden og formålet Arbejdsskadestyrelsen behandler de sager, hvor

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere