AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]"

Transkript

1 AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål Grundlæggende forudsætninger for udførelse af Opgaver under Aftalen Leverandørens ydelser m.v Bemanding Afregning delaftale 1 og delaftale Afregning delaftale Ændringsanmodninger Kommunikation og møder Immaterielle rettigheder Anvendelse af underleverandører Forsikringsforhold og anfordringsgaranti Uafhængige parter Repræsentation og habilitet Tavshedspligt og fortrolighed Persondataloven Videregivelse af oplysninger og klager Kontrol og evaluering Ikrafttræden, opsigelse og ophør Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs Force Majeure Overdragelse af rettigheder og pligter Virkninger af Aftalens ophør...15 Side 2 af 16

3 23 Lovvalg og værneting Dato og underskrift...16 Side 3 af 16

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Kravspecifikation for Kompetenceudvikling og Rådgivning Klar til Femern Bælt 2012 Bilag 2: Project description Ready for Femern Belt 2012/Belt Trade Bilag 3: Udbudsbetingelser for Kompetenceudvikling og Rådgivning Klar til Femern Bælt 2012 Bilag 4: Udbudsannonce af 9. juli 2010 Bilag 5: Rettelsesblad nr. 1 udbudsannoncen Bilag 6: Leverandørens tilbud Bilag 7: Tidsplan Side 4 af 16

5 LEVERANCEAFTALE mellem Fonden Femern Belt Development Videncenter Råhavegård Maribovej Holeby CVR-nr.: (herefter FFBD ) og [Navn] [Adresse] [Adresse 2] CVR.nr.: [ ] (herefter Leverandøren ) 1 Aftalens definitioner og formål 1.1 Aftalen har til formål at regulere Parternes aftale om gennemførsel af kompetenceudviklingskurser og rådgivningsopgaver for virksomheder primært i Region Sjælland i forbindelse med gennemførsel af projektet Klar til Femern Bælt 2012, der er et projekt, som er medfinansieret af EU-programmet Mål 2-Socialfonden. 1.2 Følgende definitioner finder anvendelse: Ved Aftalen forstås nærværende leveranceaftale med tilhørende bilag, der udgør en integreret bestanddel heraf Ved Opgave(-r) forstås den/de opgave(-r), som Leverandøren skal udføre for FFBD i henhold til Aftalen Ved Part eller Parterne forstås FFBD og/eller Leverandøren, alt efter sammenhængen. Side 5 af 16

6 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse af Opgaver under Aftalen 2.1 De Opgaver som skal udføres under Aftalen har opnået EU-tilskud fra Mål 2- Socialfonden. De nærmere vilkår for opnåelse af tilskud fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens vilkår for tilsagn om tilskud, der udgør bilag 5 til udbudsbetingelserne. 2.2 Det er en grundlæggende forudsætning for udførelse af Opgaver under Aftalen, at alle omkostninger forbundet med Opgavens udførelse modsvares af de deltagende virksomheders medfinansiering. 2.3 Det er et krav, at der under den udbudte kontrakt kan opnås en medarbejderfinansiering svarende til en medfinansieringsfaktor på gennemsnitlig 1,6. Ved iværksættelse af en Opgave under Aftalen er det derfor et krav, at der for de enkelte delaftaler kan opnås følgende medarbejderfinansiering: Delaftale 1 = medfinansieringsfaktor 1,0 Delaftale 2 = medfinansieringsfaktor 4,4 Delaftale 3 = medfinansieringsfaktor 1,0 Kan denne medfinansieringsfaktor ikke opnås, forbeholder FFBD sig retten til at aflyse gennemførelse af en konkret og programsat Opgave, idet aflysning kan ske omkostningsfrit for FFBD indtil senest 21 kalenderdage før den planlagte Opgave skulle være gennemført. 3 Leverandørens ydelser m.v. 3.1 De Opgaver, som Leverandøren skal udføre for FFBD i henhold til Aftalen, er beskrevet i Aftalens bilag, herunder navnlig bilag 1, 2 og Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at overholde myndighedskrav og gældende lovgivning i forbindelse med løsningen af Opgaverne. Opgaverne skal endvidere udføres fagmæssigt korrekt og under iagttagelse af, at Opgaverne er medfinansieret af EU-programmet Mål 2-Social-Fonden, og at der gælder særlige regler for sådanne EU-projekter. 3.3 Udførelsen af Opgaverne indledes den [indsæt dato] og afsluttes ved Leverandørens udarbejdelse af X stk. slutrapporter. Slutrapporterne skal senest den [indsæt dato] afleveres i udkast til godkendelse hos FFBD i en form og med et indhold, som er egnet til offentliggørelse. FFBD afgør, om afrapporteringen skal offentliggøres, og i givet fald, hvilket indhold og hvilken form offentliggørelsen skal ske i. 3.4 FFDB skal løbende holdes orienteret om, hvordan Opgavernes enkelte elementer tænkes gennemført og forløber. Leverandøren drager omsorg for, at gennemførelsen løbende bliver tilpasset målsætningen med Aftalen. 3.5 Leverandøren har pligt til straks at underrette FFBD, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om Opgavernes forudsætninger, formål eller gennemførelse. Side 6 af 16

7 3.6 En eventuel tidsplan for Aftalens opfyldelse fremgår af bilag 7. Leverandøren skal overholde en sådan tidsplan og skal omgående orientere FFBD om enhver aktuel, fremtidig eller potentiel forsinkelse. 3.7 Arbejde udført forud for indgåelsen af denne Aftale, eller som i øvrigt ikke har hjemmel i Aftalen, sker for Leverandørens egen regning. 4 Bemanding 4.1 FFBD s opgaveansvarlige er Projektchef Martin Nielsen. Daglige kontaktpersoner i FFBD er Projektchef Martin Nielsen og Økonomichef Gitte Hansen. 4.2 Leverandørens opgaveansvarlige, daglige kontaktpersoner og øvrige bemanding ved Aftalens indgåelse er angivet i bilag 6. Opgaveansvarlige for Leverandøren skal ligeledes varetage den overordnede projektledelse og koordinering, medmindre andet aftales med FFBD. 4.3 Leverandøren indestår for, at de medarbejdere, der er allokeret til Opgaverne, besidder de i Aftalen anførte kompetencer, og at alle leverede ydelser under Aftalen er af høj faglig standard. 4.4 Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet og kvaliteten af opgaveløsningen i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre en Opgave. Leverandøren må således ikke uden FFBD s samtykke udskifte navngivne medarbejdere på Opgaverne, medmindre dette er begrundet i disses personlige forhold eller andre omstændigheder uden for Leverandørens kontrol. 4.5 Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal dette meddeles FFBD skriftligt med angivelse af årsagen til udskiftningen. Leverandøren skal i denne forbindelse udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere medarbejder var i besiddelse af. Leverandøren skal godtgøre, at disse betingelser er opfyldt ved fremsendelse af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder til FFBD. Udskiftningen må ikke påføre FFBD ekstra omkostninger. FFBD skal således eksempelvis ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i Opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. 4.6 FFBD forbeholder sig ret til at afvise nye medarbejder, hvis de skønnes ikke at have samme kvalifikationer til Opgaven som de oprindelige medarbejdere. 4.7 Leverandøren skal efter FFBD s anmodning udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er sagligt begrundet. 4.8 Det påhviler Leverandøren at sikre, at de medarbejdere, som er udpeget til at udføre opgaven, holder sig ajour med udviklingen inden for hver sit kompetenceområde, og at medarbejderne følger betingelserne i Aftalen. Side 7 af 16

8 5 Afregning delaftale 1 og delaftale Leverandøren honoreres for Opgaver udført under delaftale 1 og delaftale 2 i overensstemmelse med Leverandørens priser, som fremgår af skabelon 4 (tilbudsliste) i Leverandørens tilbud (bilag 6). Det aftalte honorar dækker Leverandørens fulde vederlag og alle eventuelle udgifter, Leverandøren måtte have i forbindelse med udførelsen af Opgaverne, herunder til materialer, transport, forplejning m.v. 5.2 Faktureringen af de udførte Opgaver skal ske månedsvis bagud med tillæg af moms. 5.3 Leverandørens faktura skal indeholde tydelig specifikation af honoraret, herunder datoangivelser, arbejdets art, hvilke medarbejdere, der har udført det fakturerede arbejde og for hvert kursus en angivelse af prisen for kursusdeltagelse samt antallet af kursusdeltager. 5.4 Fakturaer forfalder til betaling 9 måneder efter FFBDs modtagelse af fyldestgørende faktura. 6 Afregning delaftale Leverandørens timepriser under delaftale 3 fremgår af skabelon 4 (tilbudsliste) i Leverandørens tilbud (bilag 6) 6.2 Leverandørens arbejde på en Opgave under delaftale 3 skal afregnes efter medgået tid, idet Leverandøren nøje skal registrere medgået tid på Opgavens udførelse for alle medarbejdere, der har medvirket til udførelsen af den pågældende Opgave, herunder med angivelse af dato, start- og sluttidspunkt, arbejdets art samt tidsforbrug fordelt på hver medarbejder. 6.3 I øvrigt gælder følgende principper for tidsregistrering og fakturering af timebaserede ydelser: Kun effektivt og nødvendigt tidsforbrug i forbindelse med udførelsen af en Opgave kan faktureres (og ikke f.eks. pauser, tid anvendt på andre opgaver, svinkeærinder m.v.). Tidsforbrug i forbindelse med transport kan ikke faktureres. 6.4 Leverandøren skal senest den 5. i hver måned for den foregående måned opgøre sit samlede tidsforbrug på Opgaver, som afregnes efter medgået tid, overfor FFBD med angivelse af de oplysninger, der fremgår af pkt Timer, der ikke er tidsregistreret eller på anden vis ikke medtaget i opgørelsen inden for nævnte frist, honoreres ikke. 7 Ændringsanmodninger 7.1 FFBD er berettiget til at fremsætte ændringsanmodninger, herunder vedrørende udvidelser eller indskrænkninger af en Opgave. Sådanne ændringsanmodninger skal imødekommes, hvis dette kan ske uden væsentlig tab og gene for Leverandøren. Side 8 af 16

9 7.2 Ændringer i Aftalens indhold og omfang skal aftales skriftligt mellem Parterne. 7.3 For alle accepterede ændringsanmodninger skal der oprettes en aftale, som skal underskrives af begge Parter og vedhæftes Aftalen som et tillæg. 7.4 Hver af Parterne skal give den anden Part underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændringen sker. 7.5 Hver af Parterne skal straks give den anden Part underretning, hvis Parten ændrer status som juridisk person. 8 Kommunikation og møder 8.1 Al kommunikation om tidsplan, vederlag, udskiftning af medarbejdere, opsigelse, ændringshåndtering og tilsvarende kommunikation skal ske gennem de af Parterne udpegede kontaktpersoner. 8.2 Alle krav om skriftlighed i nærværende Aftale skal anses for opfyldt ved anvendelse af s. Ved eventuelle senere tvister, skal indholdet af en kunne dokumenteres ved en papirbaseret udskrift heraf. Det påhviler herefter den Part, der vil anfægte udskriftens rigtighed, at godtgøre den manglende rigtighed. 8.3 Parterne skal afholde kvartalsvise møder i overensstemmelse med pkt i bilag 1. FFBD kan herudover til enhver tid indkalde til møde med Leverandøren med et skriftligt varsel på fem (5) arbejdsdage med angivelse af dagsorden, medmindre Parterne er enige om at frafalde et sådant varsel. 8.4 Parternes møder kan afholdes uden fysisk sammentræde, f.eks. i form af telefoneller videokonference, pr. eller på lignende måde, hvis Parterne er enige herom. 8.5 Leverandøren tager referat af alle møder, medmindre andet aftales. Det påhviler referenten at distribuere mødereferat til mødedeltagerne hurtigst muligt efter mødets afholdelse. Referatet skal anses for godkendt, medmindre referenten senest otte (8) arbejdsdage efter udsendelsen har modtaget skriftlig indsigelse. 9 Immaterielle rettigheder 9.1 Ophavsrettigheder og enhver anden form for immaterielle rettigheder til alle former for rapporter, eventuelle delrapporter, data, bilag, informationer, software, systemer, opfindelser eller andet materiale, som Leverandøren, Leverandørens ansatte, underleverandører og andre underlagt Leverandørens instruktionsbeføjelse har frembragt eller medvirket til at frembringe i forbindelse med udførelsen af Opgaverne, tilhører alene FFBD og må ikke anvendes af Leverandøren eller andre i anden sammenhæng end til opfyldelse af Aftalen. Dette gælder også datamaterialet, som ligger til grund for udarbejdede analyser. 9.2 FFBD s erhvervelse af rettighederne efter dette pkt. 9 sker løbende i takt med Leverandørens udførelse af Opgaverne, og FFBD træffer alene og uden Leverandørens indflydelse afgørelse om udnyttelse og håndhævelse af rettighederne, herunder hvorvidt der skal ske publicering af rapporter, arbejdsmateriale, som er grund- Side 9 af 16

10 lag for rapporter, resultater af undersøgelser eller andet materiale, samt hvordan og i hvilke sammenhænge en sådan publicering skal ske. 9.3 Materiale, som Leverandøren modtager fra FFBD med henblik på en Opgaves udførelse, er FFBD s ejendom og skal returneres ved Opgavens afslutning eller Aftalens ophør i øvrigt. Kopierer Leverandøren noget af dette materiale, skal sådanne kopier også leveres til FFBD ved Opgavens afslutning eller Aftalens ophør. 9.4 FFBD er berettiget til helt eller delvist at videreoverdrage de rettigheder, som FFBD erhverver i henhold til dette pkt. 9, ligesom FFDB uden begrænsninger er berettiget til at ændre og bearbejde ethvert materiale, software eller andet, som FFDB erhverver rettighederne til under Aftalen. Ophavsretslovens 56 er således fraveget. 9.5 Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere FFBD om alle forhold vedrørende aktuelle eller potentielle immaterielle rettigheder, som måtte opstå i tilknytning til Opgavernes udførelse, og til at medvirke til sikring heraf. 9.6 Rettigheder til materiale, software, opfindelser, know-how, generel viden, idéer og lignende, som ikke er udviklet eller erhvervet i forbindelse med en Opgave for FFBD, tilhører Leverandøren. FFBD er dog berettiget til anvendelse heraf til egne formål og stille det til rådighed for kommuner og andre offentlige myndigheder, såfremt dette er forudsat i Aftalen, eller nødvendigt for at kunne udnytte de af Leverandøren leverede ydelser. Leverandøren bærer bevisbyrden for, at rettighederne til materiale, software mv. er omfattet af dette pkt Leverandøren indestår for, at intet af det materiale, som Leverandøren leverer til FFBD og/eller udnytter i forbindelse med Opgaven, krænker tredjemands rettigheder, herunder blandt andet ophavsrettigheder, patenter, brugsmodeller samt rettigheder til know-how og forretningshemmeligheder. Leverandøren indestår i denne forbindelse for, at Leverandørens medarbejderes eventuelle rettigheder til materiale, software eller andet, som medarbejderne har udarbejdet som led i en Opgaves udførelse, tilfalder FFBD. Ligeledes indestår Leverandøren for, at Leverandøren har fornødne licenser m.v. til en Opgaves løsning. 9.8 Såfremt det viser sig, at Leverandørens materiale eller opfyldelsen af en Opgave krænker tredjemands rettigheder, påtager Leverandøren sig at friholde FFBD for ethvert krav, som måtte blive fremsat mod FFBD i anledning heraf samt øvrige tab, FFBD måtte lide som følge heraf. 10 Anvendelse af underleverandører 10.1 Leverandøren kan anvende underleverandører til opfyldelse af Aftalen. Anvendelse af underleverandører ændrer ikke Leverandørens ansvar og forpligtelser i henhold til Aftalen. Leverandøren hæfter således i enhver henseende for sine underleverandørers ydelser under Aftalen Leverandøren skal straks overtage udførelsen af en Opgave og ophøre med at anvende en underleverandør, hvis det konstateres, eller der er sandsynlighed for, at en Opgave ikke vil blive leveret i overensstemmelse med Aftalen som følge af underleverandørens forhold. Side 10 af 16

11 11 Forsikringsforhold og anfordringsgaranti 11.1 Leverandøren er forpligtet til senest 14 dage efter Aftalens indgåelse at tegne en professionel ansvarsforsikring med en årlig dækning på kr. til imødegåelse af ethvert direkte som indirekte tab hos FFDB, der er opstået som følge af Leverandørens handlinger eller undladelser under Aftalen Dækningsperioden for ansvarsforsikringen nævnt under pkt skal løbe til år Betjener Leverandøren sig af underleverandører, er Leverandøren forpligtet til at sikre, at underleverandørerne opfylder de under pkt og 11.2 nævnte krav om forsikringsdækning Leverandøren skal på FFBD s anmodning dokumentere, at betingelserne under dette pkt. 11 er opfyldt. FFBD kan i denne forbindelse blandt andet kræve, at Leverandøren fremsender en kopi af Leverandørens og/eller en underleverandørs forsikringspolice samt en erklæring fra det relevante forsikringsselskab om, at Leverandøren og/eller underleverandøren ikke er i præmierestance Leverandøren skal i forbindelse med Aftalens indgåelse stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af Aftalen. Garantiens udformning skal forelægges FFBD til godkendelse. 12 Uafhængige parter 12.1 Leverandøren og dennes ansatte eller andre underlagt Leverandørens instruktionsbeføjelse skal i forhold til FFBD anses som en selvstændigt virkende tredjemænd Der etableres således ikke ved denne Aftale nogen form for ansættelsesforhold mellem Leverandørens medarbejdere og FFBD. 13 Repræsentation og habilitet 13.1 Leverandøren erklærer, at hverken Leverandøren, Leverandørens medarbejdere, der udfører arbejde i relation til Aftalen, eller Leverandørens underleverandører er direkte eller indirekte afhængig af eller påvirket af interesser, der er uforenelige med udførelsen af Opgaverne for FFBD Leverandøren skal straks give FFBD meddelelse, hvis der opstår forhold, der påvirker eller kan påvirke Leverandørens, Leverandørens medarbejderes eller eventuelle underleverandørers fuldstændige uafhængighed Bliver Leverandøren, medarbejderne hos Leverandøren eller underleverandører inhabile i forhold til udførelsen af en Opgave, skal FFBD straks underrettes herom. Ved inhabilitet forstås det forhold, at der foreligger en situation, hvor der kan rejses tvivl om Leverandørens, medarbejderens eller underleverandørens upartiskhed eller uafhængighed, f.eks. hvis vedkommende har en personlig eller økonomiske interesse i resultaterne af en Opgaves udførelse Om inhabilitet gælder i øvrigt principperne i forvaltningslovens 3 tilsvarende for denne Aftale. Side 11 af 16

12 13.5 Hverken Leverandøren, Leverandørens medarbejdere eller Leverandørens underleverandører må over for tredjemand give udtryk for at handle på FFBD s vegne, medmindre dette er skriftligt aftalt med FFBD. 14 Tavshedspligt og fortrolighed 14.1 Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og Leverandørens underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til de fortrolige oplysninger, der opnås under Aftalen, resultatet af arbejdet og dele heraf både under selve opgaveforløbet og efter en Opgaves afslutning samt efter Aftalens ophør Som fortrolig information anses information, der er opnået kendskab til i forbindelse med Aftalen vedrørende virksomhedsudøvelse, know-how, IT-systemer og interne procedurer, erhvervshemmeligheder, oplysninger om kunder eller leverandører og anden tilsvarende information, bortset fra information, som (i) var offentliggjort forud for eller samtidig med Leverandørens, Leverandørens medarbejderes og Leverandørens underleverandørers kendskab hertil, eller (ii) hvis offentliggørelse eller videregivelse er foreskrevet ved lovgivning Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og underleverandører skal endvidere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende FFBD eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med Aftalen, og som med rette kan forlanges unddraget for offentligheden Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og underleverandører er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a og c, jf Principperne om fortrolighed i forvaltningsloven 27 finder tilsvarende anvendelse for denne kontrakt Leverandøren må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra FFBD offentliggøre eller videregive oplysninger om indholdet af denne Aftale eller specifikke Opgaver. Ligeledes må Leverandøren ikke uden FFBD s forudgående skriftlige samtykke benytte FFBD som reference Leverandøren indestår for, at Leverandørens medarbejdere og Leverandørens underleverandører er underlagt bestemmelserne om fortrolighed og tavshedspligt i dette pkt. 14, og FFBD kan til enhver tid forlange, at hver enkelt medarbejder og underleverandør skal underskrive tavshedserklæringer Overtrædelse af forpligtelsen til fortrolighed i dette pkt. 14 udløser en konventionalbod på kr per overtrædelse. FFBD er endvidere berettiget til at kræve erstatning for tab forårsaget herved udover bodsbeløbet og til gennem et fogedforbud uden sikkerhedsstillelse at bringe krænkelsen til ophør. 15 Persondataloven 15.1 Ønsker Leverandøren som led i Aftalens opfyldelse at etablere registre, databaser eller på anden måde behandle personhenførbare oplysninger i persondatalovens forstand, skal Leverandøren forinden indhente samtykke hertil fra FFBD. Såfremt samtykke meddeles, vil Leverandøren modtage en instruks fra FFBD, som indeholder nærmere bestemmelser om, hvorledes oplysningerne skal håndteres. Side 12 af 16

13 15.2 For de oplysninger, der er nævnt under pkt. 15.1, skal Leverandøren under alle omstændigheder træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til en hver tid gældende lovgivning, jf. herunder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning Leverandøren skal på FFBD s anmodning give FFBD tilstrækkelige oplysninger til, at FFBD kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 16 Videregivelse af oplysninger og klager 16.1 Leverandøren skal såvel af egen drift som efter anmodning fra FFBD videregive enhver oplysning til FFBD, som Leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af en Opgave, og som enten Leverandøren eller FFBD finder nødvendig for, at FFBD kan varetage sine offentligretlige forpligtelser, herunder klager over Leverandørens udførelse af Opgaver for FFBD Leverandøren skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at Leverandøren har fået kendskab hertil, eller FFBD har anmodet herom. FFBD kan fastsætte en frist for Leverandørens videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at FFBD har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt, for at FFBD kan opfylde sine offentligretlige forpligtelser. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. 17 Kontrol og evaluering 17.1 FFBD vil føre kontrol med Leverandørens opfyldelse af Aftalen. FFBD og Leverandøren fastsætter i forening de nærmere vilkår for kontrollen Kontrol fra FFBD s side fritager ikke Leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af Aftalen Blandt Leverandørens forpligtelser til at føre egenkontrol hører Leverandørens pligt til at foretage evalueringer blandt bruger af de ydelser, som Leverandøren skal udbyde under Aftalen, jf. bilag 1 og Udover ovennævnte kontrolforanstaltninger er Leverandøren forpligtet til vederlagsfrit at deltage i og bidrage til fremskaffelse af oplysninger i forbindelse med kontrolbesøg fra bevilgende myndigheder, jf. pkt. 2.2 i bilag 1. Denne forpligtelse gælder fra Aftalens indgåelse til og med 31. december Ikrafttræden, opsigelse og ophør 18.1 Aftalen træder i kraft ved begge Parters underskrivelse af Aftalen. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren. FFBD kan opsige kontrakten med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Side 13 af 16

14 18.2 Ved FFBD s opsigelse af Aftalen påhviler det hver af Parterne at erlægge hver deres ydelse indtil opsigelsestidspunktet, idet der i denne forbindelse gælder en gensidig informationspligt om alle forhold af betydning for arbejdets udførelse. Leverandøren skal så vidt mulig afslutte igangsatte Opgaver. FFBD betaler Leverandøren for det udførte og af FFBD godkendte arbejde frem til Aftalens ophør Aftalen ophører uden opsigelse den 31. december 2012, medmindre FFBD forinden har opsagt Aftalen, eller Parterne forinden har indgået aftale om at fastsætte en ny ophørsfrist, eller Aftalen er ophørt på grund af misligholdelse. Aftalens ophør efter denne bestemmelse påvirker ikke Parternes misligholdelsesbeføjelser, jf. pkt Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs 19.1 Misligholder en Part Aftalen væsentligt, tillægges den anden Part misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende Part kan eksempelvis forlange at få et forholdsmæssigt afslag, at få den aftalte ydelse leveret, at hæve Aftalen og kræve erstatning for det som følge af misligholdelsen lidte tab, eller at blive stillet som om, Aftalen ikke var indgået Ved en Parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende ikke har leveret den aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, f.eks. ved forsinkelse med en aftalt ydelse, levering af ydelser med væsentlige mangler, manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, uretmæssig overdragelse af en Parts forpligtelser efter Aftalen, Leverandøren eller Leverandørens underleverandører ikke har tegnet de nødvendige forsikringer eller betalt præmie hertil, tilsidesættelse af bestemmelserne om repræsentation, habilitet, tavshedspligt og fortrolighed, manglende opfyldelse af oplysningspligten efter pkt. 16, manglende kontrol og evaluering, jf. pkt I tilfælde af, at Leverandørens aflevering af slutrapporter, jf. pkt. 3.3, forsinkes med mere end 20 kalenderdage i forhold til den aftalte afleveringsdato, skal Leverandøren betale en bod på 2 pct. af det samlede honorar, der er betalt Leverandøren under Aftalen, herefter svares for hver kalenderdags forsinkelse ud over de 20 kalenderdage en dagbod på 0,5 pct. af det samlede honorar. Denne bodsbestemmelse indskrænker ikke FFBD s ret til erstatning Ved en indgivelse af begæring om en Parts konkurs kan den anden Part straks hæve Aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. Hvis den pågældende Parts bo har ret til at indtræde i Aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i Aftalen. Side 14 af 16

15 19.5 Reglen i pkt gælder tillige ved en indgivelse af begæring om en Parts betalingsstandsning eller åbning af akkordforhandlinger, eller hvis Partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Parten må antages at være ude af stand til at opfylde Aftalen. 20 Force Majeure 20.1 Parterne er berettiget til at påberåbe sig force majeure efter principperne i købelovens 24. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er blevet den påberåbende Part bekendt Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. 21 Overdragelse af rettigheder og pligter 21.1 FFBD kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til en offentlig myndighed eller andet offentligretligt organ, en sammenslutning af offentlige myndigheder/offentligretlige organer eller anden offentlig institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler Leverandøren kan ikke uden FFBD s forudgående skriftlige accept overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til tredjemand. 22 Virkninger af Aftalens ophør 22.1 Aftalens bestemmelser om fortrolighed, rettigheder og øvrige relevante bestemmelser gælder også efter Aftalens ophør Ved Aftalens ophør, uanset årsag, skal Leverandøren straks tilbagelevere al dokumentation, udstyr, programmel og andet materiale tilhørende FFBD samt udlevere data og andet materiale frembragt i henhold til Aftalen til FFBD Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i nogen form for materiale tilhørende FFBD, materiale frembragt som led i Aftalen eller data tilhørende FFBD Leverandøren skal herudover yde relevant ophørsassistance til FFBD med henblik på at sikre overførsel af viden om Opgaverne til FFBD eller andre af FFBD s leverandører, så FFBD opnår størst mulig nytte heraf og er i stand til at anvende materialet til dets tiltænkte formål og/eller arbejde videre på det. Sådanne aktiviteter kan bl.a. omfatte udlevering af materiale og data mv. til FFBD/FFBD s andre leverandører eller FFBD s kunder, besvarelse af spørgsmål fra disse, deltagelse i møder, udarbejdelse af dokumentation m.v. efter FFBD s rimelige anvisninger. Side 15 af 16

16 22.5 Leverandøren er på FFBDs anmodning forpligtet til uden ugrundet ophold at yde ophørsassistance, jf. pkt. 22.4, i op til 3 måneder efter Aftalens ophør, uanset årsag Er der aftalt en fast pris på Opgaven, er ophørsassistance, jf. pkt. 22.4, indeholdt i den aftalte pris. 23 Lovvalg og værneting 23.1 Aftalen er undergivet dansk ret Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets Regler for voldgift Dato og underskrift 24.1 Aftalen er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver Part har modtaget et eksemplar. Dato: For Fonden Femern Belt Development: Dato: For [Navn A/S]: Navn Navn Navn Navn Side 16 af 16

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 17 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 17 sider Kontrakt om sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere