AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]"

Transkript

1 AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål Grundlæggende forudsætninger for udførelse af Opgaver under Aftalen Leverandørens ydelser m.v Bemanding Afregning delaftale 1 og delaftale Afregning delaftale Ændringsanmodninger Kommunikation og møder Immaterielle rettigheder Anvendelse af underleverandører Forsikringsforhold og anfordringsgaranti Uafhængige parter Repræsentation og habilitet Tavshedspligt og fortrolighed Persondataloven Videregivelse af oplysninger og klager Kontrol og evaluering Ikrafttræden, opsigelse og ophør Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs Force Majeure Overdragelse af rettigheder og pligter Virkninger af Aftalens ophør...15 Side 2 af 16

3 23 Lovvalg og værneting Dato og underskrift...16 Side 3 af 16

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Kravspecifikation for Kompetenceudvikling og Rådgivning Klar til Femern Bælt 2012 Bilag 2: Project description Ready for Femern Belt 2012/Belt Trade Bilag 3: Udbudsbetingelser for Kompetenceudvikling og Rådgivning Klar til Femern Bælt 2012 Bilag 4: Udbudsannonce af 9. juli 2010 Bilag 5: Rettelsesblad nr. 1 udbudsannoncen Bilag 6: Leverandørens tilbud Bilag 7: Tidsplan Side 4 af 16

5 LEVERANCEAFTALE mellem Fonden Femern Belt Development Videncenter Råhavegård Maribovej Holeby CVR-nr.: (herefter FFBD ) og [Navn] [Adresse] [Adresse 2] CVR.nr.: [ ] (herefter Leverandøren ) 1 Aftalens definitioner og formål 1.1 Aftalen har til formål at regulere Parternes aftale om gennemførsel af kompetenceudviklingskurser og rådgivningsopgaver for virksomheder primært i Region Sjælland i forbindelse med gennemførsel af projektet Klar til Femern Bælt 2012, der er et projekt, som er medfinansieret af EU-programmet Mål 2-Socialfonden. 1.2 Følgende definitioner finder anvendelse: Ved Aftalen forstås nærværende leveranceaftale med tilhørende bilag, der udgør en integreret bestanddel heraf Ved Opgave(-r) forstås den/de opgave(-r), som Leverandøren skal udføre for FFBD i henhold til Aftalen Ved Part eller Parterne forstås FFBD og/eller Leverandøren, alt efter sammenhængen. Side 5 af 16

6 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse af Opgaver under Aftalen 2.1 De Opgaver som skal udføres under Aftalen har opnået EU-tilskud fra Mål 2- Socialfonden. De nærmere vilkår for opnåelse af tilskud fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens vilkår for tilsagn om tilskud, der udgør bilag 5 til udbudsbetingelserne. 2.2 Det er en grundlæggende forudsætning for udførelse af Opgaver under Aftalen, at alle omkostninger forbundet med Opgavens udførelse modsvares af de deltagende virksomheders medfinansiering. 2.3 Det er et krav, at der under den udbudte kontrakt kan opnås en medarbejderfinansiering svarende til en medfinansieringsfaktor på gennemsnitlig 1,6. Ved iværksættelse af en Opgave under Aftalen er det derfor et krav, at der for de enkelte delaftaler kan opnås følgende medarbejderfinansiering: Delaftale 1 = medfinansieringsfaktor 1,0 Delaftale 2 = medfinansieringsfaktor 4,4 Delaftale 3 = medfinansieringsfaktor 1,0 Kan denne medfinansieringsfaktor ikke opnås, forbeholder FFBD sig retten til at aflyse gennemførelse af en konkret og programsat Opgave, idet aflysning kan ske omkostningsfrit for FFBD indtil senest 21 kalenderdage før den planlagte Opgave skulle være gennemført. 3 Leverandørens ydelser m.v. 3.1 De Opgaver, som Leverandøren skal udføre for FFBD i henhold til Aftalen, er beskrevet i Aftalens bilag, herunder navnlig bilag 1, 2 og Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at overholde myndighedskrav og gældende lovgivning i forbindelse med løsningen af Opgaverne. Opgaverne skal endvidere udføres fagmæssigt korrekt og under iagttagelse af, at Opgaverne er medfinansieret af EU-programmet Mål 2-Social-Fonden, og at der gælder særlige regler for sådanne EU-projekter. 3.3 Udførelsen af Opgaverne indledes den [indsæt dato] og afsluttes ved Leverandørens udarbejdelse af X stk. slutrapporter. Slutrapporterne skal senest den [indsæt dato] afleveres i udkast til godkendelse hos FFBD i en form og med et indhold, som er egnet til offentliggørelse. FFBD afgør, om afrapporteringen skal offentliggøres, og i givet fald, hvilket indhold og hvilken form offentliggørelsen skal ske i. 3.4 FFDB skal løbende holdes orienteret om, hvordan Opgavernes enkelte elementer tænkes gennemført og forløber. Leverandøren drager omsorg for, at gennemførelsen løbende bliver tilpasset målsætningen med Aftalen. 3.5 Leverandøren har pligt til straks at underrette FFBD, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om Opgavernes forudsætninger, formål eller gennemførelse. Side 6 af 16

7 3.6 En eventuel tidsplan for Aftalens opfyldelse fremgår af bilag 7. Leverandøren skal overholde en sådan tidsplan og skal omgående orientere FFBD om enhver aktuel, fremtidig eller potentiel forsinkelse. 3.7 Arbejde udført forud for indgåelsen af denne Aftale, eller som i øvrigt ikke har hjemmel i Aftalen, sker for Leverandørens egen regning. 4 Bemanding 4.1 FFBD s opgaveansvarlige er Projektchef Martin Nielsen. Daglige kontaktpersoner i FFBD er Projektchef Martin Nielsen og Økonomichef Gitte Hansen. 4.2 Leverandørens opgaveansvarlige, daglige kontaktpersoner og øvrige bemanding ved Aftalens indgåelse er angivet i bilag 6. Opgaveansvarlige for Leverandøren skal ligeledes varetage den overordnede projektledelse og koordinering, medmindre andet aftales med FFBD. 4.3 Leverandøren indestår for, at de medarbejdere, der er allokeret til Opgaverne, besidder de i Aftalen anførte kompetencer, og at alle leverede ydelser under Aftalen er af høj faglig standard. 4.4 Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet og kvaliteten af opgaveløsningen i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre en Opgave. Leverandøren må således ikke uden FFBD s samtykke udskifte navngivne medarbejdere på Opgaverne, medmindre dette er begrundet i disses personlige forhold eller andre omstændigheder uden for Leverandørens kontrol. 4.5 Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal dette meddeles FFBD skriftligt med angivelse af årsagen til udskiftningen. Leverandøren skal i denne forbindelse udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere medarbejder var i besiddelse af. Leverandøren skal godtgøre, at disse betingelser er opfyldt ved fremsendelse af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder til FFBD. Udskiftningen må ikke påføre FFBD ekstra omkostninger. FFBD skal således eksempelvis ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i Opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. 4.6 FFBD forbeholder sig ret til at afvise nye medarbejder, hvis de skønnes ikke at have samme kvalifikationer til Opgaven som de oprindelige medarbejdere. 4.7 Leverandøren skal efter FFBD s anmodning udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er sagligt begrundet. 4.8 Det påhviler Leverandøren at sikre, at de medarbejdere, som er udpeget til at udføre opgaven, holder sig ajour med udviklingen inden for hver sit kompetenceområde, og at medarbejderne følger betingelserne i Aftalen. Side 7 af 16

8 5 Afregning delaftale 1 og delaftale Leverandøren honoreres for Opgaver udført under delaftale 1 og delaftale 2 i overensstemmelse med Leverandørens priser, som fremgår af skabelon 4 (tilbudsliste) i Leverandørens tilbud (bilag 6). Det aftalte honorar dækker Leverandørens fulde vederlag og alle eventuelle udgifter, Leverandøren måtte have i forbindelse med udførelsen af Opgaverne, herunder til materialer, transport, forplejning m.v. 5.2 Faktureringen af de udførte Opgaver skal ske månedsvis bagud med tillæg af moms. 5.3 Leverandørens faktura skal indeholde tydelig specifikation af honoraret, herunder datoangivelser, arbejdets art, hvilke medarbejdere, der har udført det fakturerede arbejde og for hvert kursus en angivelse af prisen for kursusdeltagelse samt antallet af kursusdeltager. 5.4 Fakturaer forfalder til betaling 9 måneder efter FFBDs modtagelse af fyldestgørende faktura. 6 Afregning delaftale Leverandørens timepriser under delaftale 3 fremgår af skabelon 4 (tilbudsliste) i Leverandørens tilbud (bilag 6) 6.2 Leverandørens arbejde på en Opgave under delaftale 3 skal afregnes efter medgået tid, idet Leverandøren nøje skal registrere medgået tid på Opgavens udførelse for alle medarbejdere, der har medvirket til udførelsen af den pågældende Opgave, herunder med angivelse af dato, start- og sluttidspunkt, arbejdets art samt tidsforbrug fordelt på hver medarbejder. 6.3 I øvrigt gælder følgende principper for tidsregistrering og fakturering af timebaserede ydelser: Kun effektivt og nødvendigt tidsforbrug i forbindelse med udførelsen af en Opgave kan faktureres (og ikke f.eks. pauser, tid anvendt på andre opgaver, svinkeærinder m.v.). Tidsforbrug i forbindelse med transport kan ikke faktureres. 6.4 Leverandøren skal senest den 5. i hver måned for den foregående måned opgøre sit samlede tidsforbrug på Opgaver, som afregnes efter medgået tid, overfor FFBD med angivelse af de oplysninger, der fremgår af pkt Timer, der ikke er tidsregistreret eller på anden vis ikke medtaget i opgørelsen inden for nævnte frist, honoreres ikke. 7 Ændringsanmodninger 7.1 FFBD er berettiget til at fremsætte ændringsanmodninger, herunder vedrørende udvidelser eller indskrænkninger af en Opgave. Sådanne ændringsanmodninger skal imødekommes, hvis dette kan ske uden væsentlig tab og gene for Leverandøren. Side 8 af 16

9 7.2 Ændringer i Aftalens indhold og omfang skal aftales skriftligt mellem Parterne. 7.3 For alle accepterede ændringsanmodninger skal der oprettes en aftale, som skal underskrives af begge Parter og vedhæftes Aftalen som et tillæg. 7.4 Hver af Parterne skal give den anden Part underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændringen sker. 7.5 Hver af Parterne skal straks give den anden Part underretning, hvis Parten ændrer status som juridisk person. 8 Kommunikation og møder 8.1 Al kommunikation om tidsplan, vederlag, udskiftning af medarbejdere, opsigelse, ændringshåndtering og tilsvarende kommunikation skal ske gennem de af Parterne udpegede kontaktpersoner. 8.2 Alle krav om skriftlighed i nærværende Aftale skal anses for opfyldt ved anvendelse af s. Ved eventuelle senere tvister, skal indholdet af en kunne dokumenteres ved en papirbaseret udskrift heraf. Det påhviler herefter den Part, der vil anfægte udskriftens rigtighed, at godtgøre den manglende rigtighed. 8.3 Parterne skal afholde kvartalsvise møder i overensstemmelse med pkt i bilag 1. FFBD kan herudover til enhver tid indkalde til møde med Leverandøren med et skriftligt varsel på fem (5) arbejdsdage med angivelse af dagsorden, medmindre Parterne er enige om at frafalde et sådant varsel. 8.4 Parternes møder kan afholdes uden fysisk sammentræde, f.eks. i form af telefoneller videokonference, pr. eller på lignende måde, hvis Parterne er enige herom. 8.5 Leverandøren tager referat af alle møder, medmindre andet aftales. Det påhviler referenten at distribuere mødereferat til mødedeltagerne hurtigst muligt efter mødets afholdelse. Referatet skal anses for godkendt, medmindre referenten senest otte (8) arbejdsdage efter udsendelsen har modtaget skriftlig indsigelse. 9 Immaterielle rettigheder 9.1 Ophavsrettigheder og enhver anden form for immaterielle rettigheder til alle former for rapporter, eventuelle delrapporter, data, bilag, informationer, software, systemer, opfindelser eller andet materiale, som Leverandøren, Leverandørens ansatte, underleverandører og andre underlagt Leverandørens instruktionsbeføjelse har frembragt eller medvirket til at frembringe i forbindelse med udførelsen af Opgaverne, tilhører alene FFBD og må ikke anvendes af Leverandøren eller andre i anden sammenhæng end til opfyldelse af Aftalen. Dette gælder også datamaterialet, som ligger til grund for udarbejdede analyser. 9.2 FFBD s erhvervelse af rettighederne efter dette pkt. 9 sker løbende i takt med Leverandørens udførelse af Opgaverne, og FFBD træffer alene og uden Leverandørens indflydelse afgørelse om udnyttelse og håndhævelse af rettighederne, herunder hvorvidt der skal ske publicering af rapporter, arbejdsmateriale, som er grund- Side 9 af 16

10 lag for rapporter, resultater af undersøgelser eller andet materiale, samt hvordan og i hvilke sammenhænge en sådan publicering skal ske. 9.3 Materiale, som Leverandøren modtager fra FFBD med henblik på en Opgaves udførelse, er FFBD s ejendom og skal returneres ved Opgavens afslutning eller Aftalens ophør i øvrigt. Kopierer Leverandøren noget af dette materiale, skal sådanne kopier også leveres til FFBD ved Opgavens afslutning eller Aftalens ophør. 9.4 FFBD er berettiget til helt eller delvist at videreoverdrage de rettigheder, som FFBD erhverver i henhold til dette pkt. 9, ligesom FFDB uden begrænsninger er berettiget til at ændre og bearbejde ethvert materiale, software eller andet, som FFDB erhverver rettighederne til under Aftalen. Ophavsretslovens 56 er således fraveget. 9.5 Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere FFBD om alle forhold vedrørende aktuelle eller potentielle immaterielle rettigheder, som måtte opstå i tilknytning til Opgavernes udførelse, og til at medvirke til sikring heraf. 9.6 Rettigheder til materiale, software, opfindelser, know-how, generel viden, idéer og lignende, som ikke er udviklet eller erhvervet i forbindelse med en Opgave for FFBD, tilhører Leverandøren. FFBD er dog berettiget til anvendelse heraf til egne formål og stille det til rådighed for kommuner og andre offentlige myndigheder, såfremt dette er forudsat i Aftalen, eller nødvendigt for at kunne udnytte de af Leverandøren leverede ydelser. Leverandøren bærer bevisbyrden for, at rettighederne til materiale, software mv. er omfattet af dette pkt Leverandøren indestår for, at intet af det materiale, som Leverandøren leverer til FFBD og/eller udnytter i forbindelse med Opgaven, krænker tredjemands rettigheder, herunder blandt andet ophavsrettigheder, patenter, brugsmodeller samt rettigheder til know-how og forretningshemmeligheder. Leverandøren indestår i denne forbindelse for, at Leverandørens medarbejderes eventuelle rettigheder til materiale, software eller andet, som medarbejderne har udarbejdet som led i en Opgaves udførelse, tilfalder FFBD. Ligeledes indestår Leverandøren for, at Leverandøren har fornødne licenser m.v. til en Opgaves løsning. 9.8 Såfremt det viser sig, at Leverandørens materiale eller opfyldelsen af en Opgave krænker tredjemands rettigheder, påtager Leverandøren sig at friholde FFBD for ethvert krav, som måtte blive fremsat mod FFBD i anledning heraf samt øvrige tab, FFBD måtte lide som følge heraf. 10 Anvendelse af underleverandører 10.1 Leverandøren kan anvende underleverandører til opfyldelse af Aftalen. Anvendelse af underleverandører ændrer ikke Leverandørens ansvar og forpligtelser i henhold til Aftalen. Leverandøren hæfter således i enhver henseende for sine underleverandørers ydelser under Aftalen Leverandøren skal straks overtage udførelsen af en Opgave og ophøre med at anvende en underleverandør, hvis det konstateres, eller der er sandsynlighed for, at en Opgave ikke vil blive leveret i overensstemmelse med Aftalen som følge af underleverandørens forhold. Side 10 af 16

11 11 Forsikringsforhold og anfordringsgaranti 11.1 Leverandøren er forpligtet til senest 14 dage efter Aftalens indgåelse at tegne en professionel ansvarsforsikring med en årlig dækning på kr. til imødegåelse af ethvert direkte som indirekte tab hos FFDB, der er opstået som følge af Leverandørens handlinger eller undladelser under Aftalen Dækningsperioden for ansvarsforsikringen nævnt under pkt skal løbe til år Betjener Leverandøren sig af underleverandører, er Leverandøren forpligtet til at sikre, at underleverandørerne opfylder de under pkt og 11.2 nævnte krav om forsikringsdækning Leverandøren skal på FFBD s anmodning dokumentere, at betingelserne under dette pkt. 11 er opfyldt. FFBD kan i denne forbindelse blandt andet kræve, at Leverandøren fremsender en kopi af Leverandørens og/eller en underleverandørs forsikringspolice samt en erklæring fra det relevante forsikringsselskab om, at Leverandøren og/eller underleverandøren ikke er i præmierestance Leverandøren skal i forbindelse med Aftalens indgåelse stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af Aftalen. Garantiens udformning skal forelægges FFBD til godkendelse. 12 Uafhængige parter 12.1 Leverandøren og dennes ansatte eller andre underlagt Leverandørens instruktionsbeføjelse skal i forhold til FFBD anses som en selvstændigt virkende tredjemænd Der etableres således ikke ved denne Aftale nogen form for ansættelsesforhold mellem Leverandørens medarbejdere og FFBD. 13 Repræsentation og habilitet 13.1 Leverandøren erklærer, at hverken Leverandøren, Leverandørens medarbejdere, der udfører arbejde i relation til Aftalen, eller Leverandørens underleverandører er direkte eller indirekte afhængig af eller påvirket af interesser, der er uforenelige med udførelsen af Opgaverne for FFBD Leverandøren skal straks give FFBD meddelelse, hvis der opstår forhold, der påvirker eller kan påvirke Leverandørens, Leverandørens medarbejderes eller eventuelle underleverandørers fuldstændige uafhængighed Bliver Leverandøren, medarbejderne hos Leverandøren eller underleverandører inhabile i forhold til udførelsen af en Opgave, skal FFBD straks underrettes herom. Ved inhabilitet forstås det forhold, at der foreligger en situation, hvor der kan rejses tvivl om Leverandørens, medarbejderens eller underleverandørens upartiskhed eller uafhængighed, f.eks. hvis vedkommende har en personlig eller økonomiske interesse i resultaterne af en Opgaves udførelse Om inhabilitet gælder i øvrigt principperne i forvaltningslovens 3 tilsvarende for denne Aftale. Side 11 af 16

12 13.5 Hverken Leverandøren, Leverandørens medarbejdere eller Leverandørens underleverandører må over for tredjemand give udtryk for at handle på FFBD s vegne, medmindre dette er skriftligt aftalt med FFBD. 14 Tavshedspligt og fortrolighed 14.1 Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og Leverandørens underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til de fortrolige oplysninger, der opnås under Aftalen, resultatet af arbejdet og dele heraf både under selve opgaveforløbet og efter en Opgaves afslutning samt efter Aftalens ophør Som fortrolig information anses information, der er opnået kendskab til i forbindelse med Aftalen vedrørende virksomhedsudøvelse, know-how, IT-systemer og interne procedurer, erhvervshemmeligheder, oplysninger om kunder eller leverandører og anden tilsvarende information, bortset fra information, som (i) var offentliggjort forud for eller samtidig med Leverandørens, Leverandørens medarbejderes og Leverandørens underleverandørers kendskab hertil, eller (ii) hvis offentliggørelse eller videregivelse er foreskrevet ved lovgivning Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og underleverandører skal endvidere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende FFBD eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med Aftalen, og som med rette kan forlanges unddraget for offentligheden Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og underleverandører er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a og c, jf Principperne om fortrolighed i forvaltningsloven 27 finder tilsvarende anvendelse for denne kontrakt Leverandøren må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra FFBD offentliggøre eller videregive oplysninger om indholdet af denne Aftale eller specifikke Opgaver. Ligeledes må Leverandøren ikke uden FFBD s forudgående skriftlige samtykke benytte FFBD som reference Leverandøren indestår for, at Leverandørens medarbejdere og Leverandørens underleverandører er underlagt bestemmelserne om fortrolighed og tavshedspligt i dette pkt. 14, og FFBD kan til enhver tid forlange, at hver enkelt medarbejder og underleverandør skal underskrive tavshedserklæringer Overtrædelse af forpligtelsen til fortrolighed i dette pkt. 14 udløser en konventionalbod på kr per overtrædelse. FFBD er endvidere berettiget til at kræve erstatning for tab forårsaget herved udover bodsbeløbet og til gennem et fogedforbud uden sikkerhedsstillelse at bringe krænkelsen til ophør. 15 Persondataloven 15.1 Ønsker Leverandøren som led i Aftalens opfyldelse at etablere registre, databaser eller på anden måde behandle personhenførbare oplysninger i persondatalovens forstand, skal Leverandøren forinden indhente samtykke hertil fra FFBD. Såfremt samtykke meddeles, vil Leverandøren modtage en instruks fra FFBD, som indeholder nærmere bestemmelser om, hvorledes oplysningerne skal håndteres. Side 12 af 16

13 15.2 For de oplysninger, der er nævnt under pkt. 15.1, skal Leverandøren under alle omstændigheder træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til en hver tid gældende lovgivning, jf. herunder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning Leverandøren skal på FFBD s anmodning give FFBD tilstrækkelige oplysninger til, at FFBD kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 16 Videregivelse af oplysninger og klager 16.1 Leverandøren skal såvel af egen drift som efter anmodning fra FFBD videregive enhver oplysning til FFBD, som Leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af en Opgave, og som enten Leverandøren eller FFBD finder nødvendig for, at FFBD kan varetage sine offentligretlige forpligtelser, herunder klager over Leverandørens udførelse af Opgaver for FFBD Leverandøren skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at Leverandøren har fået kendskab hertil, eller FFBD har anmodet herom. FFBD kan fastsætte en frist for Leverandørens videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at FFBD har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt, for at FFBD kan opfylde sine offentligretlige forpligtelser. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. 17 Kontrol og evaluering 17.1 FFBD vil føre kontrol med Leverandørens opfyldelse af Aftalen. FFBD og Leverandøren fastsætter i forening de nærmere vilkår for kontrollen Kontrol fra FFBD s side fritager ikke Leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af Aftalen Blandt Leverandørens forpligtelser til at føre egenkontrol hører Leverandørens pligt til at foretage evalueringer blandt bruger af de ydelser, som Leverandøren skal udbyde under Aftalen, jf. bilag 1 og Udover ovennævnte kontrolforanstaltninger er Leverandøren forpligtet til vederlagsfrit at deltage i og bidrage til fremskaffelse af oplysninger i forbindelse med kontrolbesøg fra bevilgende myndigheder, jf. pkt. 2.2 i bilag 1. Denne forpligtelse gælder fra Aftalens indgåelse til og med 31. december Ikrafttræden, opsigelse og ophør 18.1 Aftalen træder i kraft ved begge Parters underskrivelse af Aftalen. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren. FFBD kan opsige kontrakten med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Side 13 af 16

14 18.2 Ved FFBD s opsigelse af Aftalen påhviler det hver af Parterne at erlægge hver deres ydelse indtil opsigelsestidspunktet, idet der i denne forbindelse gælder en gensidig informationspligt om alle forhold af betydning for arbejdets udførelse. Leverandøren skal så vidt mulig afslutte igangsatte Opgaver. FFBD betaler Leverandøren for det udførte og af FFBD godkendte arbejde frem til Aftalens ophør Aftalen ophører uden opsigelse den 31. december 2012, medmindre FFBD forinden har opsagt Aftalen, eller Parterne forinden har indgået aftale om at fastsætte en ny ophørsfrist, eller Aftalen er ophørt på grund af misligholdelse. Aftalens ophør efter denne bestemmelse påvirker ikke Parternes misligholdelsesbeføjelser, jf. pkt Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs 19.1 Misligholder en Part Aftalen væsentligt, tillægges den anden Part misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende Part kan eksempelvis forlange at få et forholdsmæssigt afslag, at få den aftalte ydelse leveret, at hæve Aftalen og kræve erstatning for det som følge af misligholdelsen lidte tab, eller at blive stillet som om, Aftalen ikke var indgået Ved en Parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende ikke har leveret den aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, f.eks. ved forsinkelse med en aftalt ydelse, levering af ydelser med væsentlige mangler, manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, uretmæssig overdragelse af en Parts forpligtelser efter Aftalen, Leverandøren eller Leverandørens underleverandører ikke har tegnet de nødvendige forsikringer eller betalt præmie hertil, tilsidesættelse af bestemmelserne om repræsentation, habilitet, tavshedspligt og fortrolighed, manglende opfyldelse af oplysningspligten efter pkt. 16, manglende kontrol og evaluering, jf. pkt I tilfælde af, at Leverandørens aflevering af slutrapporter, jf. pkt. 3.3, forsinkes med mere end 20 kalenderdage i forhold til den aftalte afleveringsdato, skal Leverandøren betale en bod på 2 pct. af det samlede honorar, der er betalt Leverandøren under Aftalen, herefter svares for hver kalenderdags forsinkelse ud over de 20 kalenderdage en dagbod på 0,5 pct. af det samlede honorar. Denne bodsbestemmelse indskrænker ikke FFBD s ret til erstatning Ved en indgivelse af begæring om en Parts konkurs kan den anden Part straks hæve Aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. Hvis den pågældende Parts bo har ret til at indtræde i Aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i Aftalen. Side 14 af 16

15 19.5 Reglen i pkt gælder tillige ved en indgivelse af begæring om en Parts betalingsstandsning eller åbning af akkordforhandlinger, eller hvis Partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Parten må antages at være ude af stand til at opfylde Aftalen. 20 Force Majeure 20.1 Parterne er berettiget til at påberåbe sig force majeure efter principperne i købelovens 24. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er blevet den påberåbende Part bekendt Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. 21 Overdragelse af rettigheder og pligter 21.1 FFBD kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til en offentlig myndighed eller andet offentligretligt organ, en sammenslutning af offentlige myndigheder/offentligretlige organer eller anden offentlig institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler Leverandøren kan ikke uden FFBD s forudgående skriftlige accept overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til tredjemand. 22 Virkninger af Aftalens ophør 22.1 Aftalens bestemmelser om fortrolighed, rettigheder og øvrige relevante bestemmelser gælder også efter Aftalens ophør Ved Aftalens ophør, uanset årsag, skal Leverandøren straks tilbagelevere al dokumentation, udstyr, programmel og andet materiale tilhørende FFBD samt udlevere data og andet materiale frembragt i henhold til Aftalen til FFBD Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i nogen form for materiale tilhørende FFBD, materiale frembragt som led i Aftalen eller data tilhørende FFBD Leverandøren skal herudover yde relevant ophørsassistance til FFBD med henblik på at sikre overførsel af viden om Opgaverne til FFBD eller andre af FFBD s leverandører, så FFBD opnår størst mulig nytte heraf og er i stand til at anvende materialet til dets tiltænkte formål og/eller arbejde videre på det. Sådanne aktiviteter kan bl.a. omfatte udlevering af materiale og data mv. til FFBD/FFBD s andre leverandører eller FFBD s kunder, besvarelse af spørgsmål fra disse, deltagelse i møder, udarbejdelse af dokumentation m.v. efter FFBD s rimelige anvisninger. Side 15 af 16

16 22.5 Leverandøren er på FFBDs anmodning forpligtet til uden ugrundet ophold at yde ophørsassistance, jf. pkt. 22.4, i op til 3 måneder efter Aftalens ophør, uanset årsag Er der aftalt en fast pris på Opgaven, er ophørsassistance, jf. pkt. 22.4, indeholdt i den aftalte pris. 23 Lovvalg og værneting 23.1 Aftalen er undergivet dansk ret Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets Regler for voldgift Dato og underskrift 24.1 Aftalen er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver Part har modtaget et eksemplar. Dato: For Fonden Femern Belt Development: Dato: For [Navn A/S]: Navn Navn Navn Navn Side 16 af 16

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere