AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]"

Transkript

1 AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål Grundlæggende forudsætninger for udførelse af Opgaver under Aftalen Leverandørens ydelser m.v Bemanding Afregning delaftale 1 og delaftale Afregning delaftale Ændringsanmodninger Kommunikation og møder Immaterielle rettigheder Anvendelse af underleverandører Forsikringsforhold og anfordringsgaranti Uafhængige parter Repræsentation og habilitet Tavshedspligt og fortrolighed Persondataloven Videregivelse af oplysninger og klager Kontrol og evaluering Ikrafttræden, opsigelse og ophør Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs Force Majeure Overdragelse af rettigheder og pligter Virkninger af Aftalens ophør...15 Side 2 af 16

3 23 Lovvalg og værneting Dato og underskrift...16 Side 3 af 16

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Kravspecifikation for Kompetenceudvikling og Rådgivning Klar til Femern Bælt 2012 Bilag 2: Project description Ready for Femern Belt 2012/Belt Trade Bilag 3: Udbudsbetingelser for Kompetenceudvikling og Rådgivning Klar til Femern Bælt 2012 Bilag 4: Udbudsannonce af 9. juli 2010 Bilag 5: Rettelsesblad nr. 1 udbudsannoncen Bilag 6: Leverandørens tilbud Bilag 7: Tidsplan Side 4 af 16

5 LEVERANCEAFTALE mellem Fonden Femern Belt Development Videncenter Råhavegård Maribovej Holeby CVR-nr.: (herefter FFBD ) og [Navn] [Adresse] [Adresse 2] CVR.nr.: [ ] (herefter Leverandøren ) 1 Aftalens definitioner og formål 1.1 Aftalen har til formål at regulere Parternes aftale om gennemførsel af kompetenceudviklingskurser og rådgivningsopgaver for virksomheder primært i Region Sjælland i forbindelse med gennemførsel af projektet Klar til Femern Bælt 2012, der er et projekt, som er medfinansieret af EU-programmet Mål 2-Socialfonden. 1.2 Følgende definitioner finder anvendelse: Ved Aftalen forstås nærværende leveranceaftale med tilhørende bilag, der udgør en integreret bestanddel heraf Ved Opgave(-r) forstås den/de opgave(-r), som Leverandøren skal udføre for FFBD i henhold til Aftalen Ved Part eller Parterne forstås FFBD og/eller Leverandøren, alt efter sammenhængen. Side 5 af 16

6 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse af Opgaver under Aftalen 2.1 De Opgaver som skal udføres under Aftalen har opnået EU-tilskud fra Mål 2- Socialfonden. De nærmere vilkår for opnåelse af tilskud fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens vilkår for tilsagn om tilskud, der udgør bilag 5 til udbudsbetingelserne. 2.2 Det er en grundlæggende forudsætning for udførelse af Opgaver under Aftalen, at alle omkostninger forbundet med Opgavens udførelse modsvares af de deltagende virksomheders medfinansiering. 2.3 Det er et krav, at der under den udbudte kontrakt kan opnås en medarbejderfinansiering svarende til en medfinansieringsfaktor på gennemsnitlig 1,6. Ved iværksættelse af en Opgave under Aftalen er det derfor et krav, at der for de enkelte delaftaler kan opnås følgende medarbejderfinansiering: Delaftale 1 = medfinansieringsfaktor 1,0 Delaftale 2 = medfinansieringsfaktor 4,4 Delaftale 3 = medfinansieringsfaktor 1,0 Kan denne medfinansieringsfaktor ikke opnås, forbeholder FFBD sig retten til at aflyse gennemførelse af en konkret og programsat Opgave, idet aflysning kan ske omkostningsfrit for FFBD indtil senest 21 kalenderdage før den planlagte Opgave skulle være gennemført. 3 Leverandørens ydelser m.v. 3.1 De Opgaver, som Leverandøren skal udføre for FFBD i henhold til Aftalen, er beskrevet i Aftalens bilag, herunder navnlig bilag 1, 2 og Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at overholde myndighedskrav og gældende lovgivning i forbindelse med løsningen af Opgaverne. Opgaverne skal endvidere udføres fagmæssigt korrekt og under iagttagelse af, at Opgaverne er medfinansieret af EU-programmet Mål 2-Social-Fonden, og at der gælder særlige regler for sådanne EU-projekter. 3.3 Udførelsen af Opgaverne indledes den [indsæt dato] og afsluttes ved Leverandørens udarbejdelse af X stk. slutrapporter. Slutrapporterne skal senest den [indsæt dato] afleveres i udkast til godkendelse hos FFBD i en form og med et indhold, som er egnet til offentliggørelse. FFBD afgør, om afrapporteringen skal offentliggøres, og i givet fald, hvilket indhold og hvilken form offentliggørelsen skal ske i. 3.4 FFDB skal løbende holdes orienteret om, hvordan Opgavernes enkelte elementer tænkes gennemført og forløber. Leverandøren drager omsorg for, at gennemførelsen løbende bliver tilpasset målsætningen med Aftalen. 3.5 Leverandøren har pligt til straks at underrette FFBD, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om Opgavernes forudsætninger, formål eller gennemførelse. Side 6 af 16

7 3.6 En eventuel tidsplan for Aftalens opfyldelse fremgår af bilag 7. Leverandøren skal overholde en sådan tidsplan og skal omgående orientere FFBD om enhver aktuel, fremtidig eller potentiel forsinkelse. 3.7 Arbejde udført forud for indgåelsen af denne Aftale, eller som i øvrigt ikke har hjemmel i Aftalen, sker for Leverandørens egen regning. 4 Bemanding 4.1 FFBD s opgaveansvarlige er Projektchef Martin Nielsen. Daglige kontaktpersoner i FFBD er Projektchef Martin Nielsen og Økonomichef Gitte Hansen. 4.2 Leverandørens opgaveansvarlige, daglige kontaktpersoner og øvrige bemanding ved Aftalens indgåelse er angivet i bilag 6. Opgaveansvarlige for Leverandøren skal ligeledes varetage den overordnede projektledelse og koordinering, medmindre andet aftales med FFBD. 4.3 Leverandøren indestår for, at de medarbejdere, der er allokeret til Opgaverne, besidder de i Aftalen anførte kompetencer, og at alle leverede ydelser under Aftalen er af høj faglig standard. 4.4 Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet og kvaliteten af opgaveløsningen i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre en Opgave. Leverandøren må således ikke uden FFBD s samtykke udskifte navngivne medarbejdere på Opgaverne, medmindre dette er begrundet i disses personlige forhold eller andre omstændigheder uden for Leverandørens kontrol. 4.5 Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal dette meddeles FFBD skriftligt med angivelse af årsagen til udskiftningen. Leverandøren skal i denne forbindelse udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere medarbejder var i besiddelse af. Leverandøren skal godtgøre, at disse betingelser er opfyldt ved fremsendelse af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder til FFBD. Udskiftningen må ikke påføre FFBD ekstra omkostninger. FFBD skal således eksempelvis ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i Opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. 4.6 FFBD forbeholder sig ret til at afvise nye medarbejder, hvis de skønnes ikke at have samme kvalifikationer til Opgaven som de oprindelige medarbejdere. 4.7 Leverandøren skal efter FFBD s anmodning udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er sagligt begrundet. 4.8 Det påhviler Leverandøren at sikre, at de medarbejdere, som er udpeget til at udføre opgaven, holder sig ajour med udviklingen inden for hver sit kompetenceområde, og at medarbejderne følger betingelserne i Aftalen. Side 7 af 16

8 5 Afregning delaftale 1 og delaftale Leverandøren honoreres for Opgaver udført under delaftale 1 og delaftale 2 i overensstemmelse med Leverandørens priser, som fremgår af skabelon 4 (tilbudsliste) i Leverandørens tilbud (bilag 6). Det aftalte honorar dækker Leverandørens fulde vederlag og alle eventuelle udgifter, Leverandøren måtte have i forbindelse med udførelsen af Opgaverne, herunder til materialer, transport, forplejning m.v. 5.2 Faktureringen af de udførte Opgaver skal ske månedsvis bagud med tillæg af moms. 5.3 Leverandørens faktura skal indeholde tydelig specifikation af honoraret, herunder datoangivelser, arbejdets art, hvilke medarbejdere, der har udført det fakturerede arbejde og for hvert kursus en angivelse af prisen for kursusdeltagelse samt antallet af kursusdeltager. 5.4 Fakturaer forfalder til betaling 9 måneder efter FFBDs modtagelse af fyldestgørende faktura. 6 Afregning delaftale Leverandørens timepriser under delaftale 3 fremgår af skabelon 4 (tilbudsliste) i Leverandørens tilbud (bilag 6) 6.2 Leverandørens arbejde på en Opgave under delaftale 3 skal afregnes efter medgået tid, idet Leverandøren nøje skal registrere medgået tid på Opgavens udførelse for alle medarbejdere, der har medvirket til udførelsen af den pågældende Opgave, herunder med angivelse af dato, start- og sluttidspunkt, arbejdets art samt tidsforbrug fordelt på hver medarbejder. 6.3 I øvrigt gælder følgende principper for tidsregistrering og fakturering af timebaserede ydelser: Kun effektivt og nødvendigt tidsforbrug i forbindelse med udførelsen af en Opgave kan faktureres (og ikke f.eks. pauser, tid anvendt på andre opgaver, svinkeærinder m.v.). Tidsforbrug i forbindelse med transport kan ikke faktureres. 6.4 Leverandøren skal senest den 5. i hver måned for den foregående måned opgøre sit samlede tidsforbrug på Opgaver, som afregnes efter medgået tid, overfor FFBD med angivelse af de oplysninger, der fremgår af pkt Timer, der ikke er tidsregistreret eller på anden vis ikke medtaget i opgørelsen inden for nævnte frist, honoreres ikke. 7 Ændringsanmodninger 7.1 FFBD er berettiget til at fremsætte ændringsanmodninger, herunder vedrørende udvidelser eller indskrænkninger af en Opgave. Sådanne ændringsanmodninger skal imødekommes, hvis dette kan ske uden væsentlig tab og gene for Leverandøren. Side 8 af 16

9 7.2 Ændringer i Aftalens indhold og omfang skal aftales skriftligt mellem Parterne. 7.3 For alle accepterede ændringsanmodninger skal der oprettes en aftale, som skal underskrives af begge Parter og vedhæftes Aftalen som et tillæg. 7.4 Hver af Parterne skal give den anden Part underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændringen sker. 7.5 Hver af Parterne skal straks give den anden Part underretning, hvis Parten ændrer status som juridisk person. 8 Kommunikation og møder 8.1 Al kommunikation om tidsplan, vederlag, udskiftning af medarbejdere, opsigelse, ændringshåndtering og tilsvarende kommunikation skal ske gennem de af Parterne udpegede kontaktpersoner. 8.2 Alle krav om skriftlighed i nærværende Aftale skal anses for opfyldt ved anvendelse af s. Ved eventuelle senere tvister, skal indholdet af en kunne dokumenteres ved en papirbaseret udskrift heraf. Det påhviler herefter den Part, der vil anfægte udskriftens rigtighed, at godtgøre den manglende rigtighed. 8.3 Parterne skal afholde kvartalsvise møder i overensstemmelse med pkt i bilag 1. FFBD kan herudover til enhver tid indkalde til møde med Leverandøren med et skriftligt varsel på fem (5) arbejdsdage med angivelse af dagsorden, medmindre Parterne er enige om at frafalde et sådant varsel. 8.4 Parternes møder kan afholdes uden fysisk sammentræde, f.eks. i form af telefoneller videokonference, pr. eller på lignende måde, hvis Parterne er enige herom. 8.5 Leverandøren tager referat af alle møder, medmindre andet aftales. Det påhviler referenten at distribuere mødereferat til mødedeltagerne hurtigst muligt efter mødets afholdelse. Referatet skal anses for godkendt, medmindre referenten senest otte (8) arbejdsdage efter udsendelsen har modtaget skriftlig indsigelse. 9 Immaterielle rettigheder 9.1 Ophavsrettigheder og enhver anden form for immaterielle rettigheder til alle former for rapporter, eventuelle delrapporter, data, bilag, informationer, software, systemer, opfindelser eller andet materiale, som Leverandøren, Leverandørens ansatte, underleverandører og andre underlagt Leverandørens instruktionsbeføjelse har frembragt eller medvirket til at frembringe i forbindelse med udførelsen af Opgaverne, tilhører alene FFBD og må ikke anvendes af Leverandøren eller andre i anden sammenhæng end til opfyldelse af Aftalen. Dette gælder også datamaterialet, som ligger til grund for udarbejdede analyser. 9.2 FFBD s erhvervelse af rettighederne efter dette pkt. 9 sker løbende i takt med Leverandørens udførelse af Opgaverne, og FFBD træffer alene og uden Leverandørens indflydelse afgørelse om udnyttelse og håndhævelse af rettighederne, herunder hvorvidt der skal ske publicering af rapporter, arbejdsmateriale, som er grund- Side 9 af 16

10 lag for rapporter, resultater af undersøgelser eller andet materiale, samt hvordan og i hvilke sammenhænge en sådan publicering skal ske. 9.3 Materiale, som Leverandøren modtager fra FFBD med henblik på en Opgaves udførelse, er FFBD s ejendom og skal returneres ved Opgavens afslutning eller Aftalens ophør i øvrigt. Kopierer Leverandøren noget af dette materiale, skal sådanne kopier også leveres til FFBD ved Opgavens afslutning eller Aftalens ophør. 9.4 FFBD er berettiget til helt eller delvist at videreoverdrage de rettigheder, som FFBD erhverver i henhold til dette pkt. 9, ligesom FFDB uden begrænsninger er berettiget til at ændre og bearbejde ethvert materiale, software eller andet, som FFDB erhverver rettighederne til under Aftalen. Ophavsretslovens 56 er således fraveget. 9.5 Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere FFBD om alle forhold vedrørende aktuelle eller potentielle immaterielle rettigheder, som måtte opstå i tilknytning til Opgavernes udførelse, og til at medvirke til sikring heraf. 9.6 Rettigheder til materiale, software, opfindelser, know-how, generel viden, idéer og lignende, som ikke er udviklet eller erhvervet i forbindelse med en Opgave for FFBD, tilhører Leverandøren. FFBD er dog berettiget til anvendelse heraf til egne formål og stille det til rådighed for kommuner og andre offentlige myndigheder, såfremt dette er forudsat i Aftalen, eller nødvendigt for at kunne udnytte de af Leverandøren leverede ydelser. Leverandøren bærer bevisbyrden for, at rettighederne til materiale, software mv. er omfattet af dette pkt Leverandøren indestår for, at intet af det materiale, som Leverandøren leverer til FFBD og/eller udnytter i forbindelse med Opgaven, krænker tredjemands rettigheder, herunder blandt andet ophavsrettigheder, patenter, brugsmodeller samt rettigheder til know-how og forretningshemmeligheder. Leverandøren indestår i denne forbindelse for, at Leverandørens medarbejderes eventuelle rettigheder til materiale, software eller andet, som medarbejderne har udarbejdet som led i en Opgaves udførelse, tilfalder FFBD. Ligeledes indestår Leverandøren for, at Leverandøren har fornødne licenser m.v. til en Opgaves løsning. 9.8 Såfremt det viser sig, at Leverandørens materiale eller opfyldelsen af en Opgave krænker tredjemands rettigheder, påtager Leverandøren sig at friholde FFBD for ethvert krav, som måtte blive fremsat mod FFBD i anledning heraf samt øvrige tab, FFBD måtte lide som følge heraf. 10 Anvendelse af underleverandører 10.1 Leverandøren kan anvende underleverandører til opfyldelse af Aftalen. Anvendelse af underleverandører ændrer ikke Leverandørens ansvar og forpligtelser i henhold til Aftalen. Leverandøren hæfter således i enhver henseende for sine underleverandørers ydelser under Aftalen Leverandøren skal straks overtage udførelsen af en Opgave og ophøre med at anvende en underleverandør, hvis det konstateres, eller der er sandsynlighed for, at en Opgave ikke vil blive leveret i overensstemmelse med Aftalen som følge af underleverandørens forhold. Side 10 af 16

11 11 Forsikringsforhold og anfordringsgaranti 11.1 Leverandøren er forpligtet til senest 14 dage efter Aftalens indgåelse at tegne en professionel ansvarsforsikring med en årlig dækning på kr. til imødegåelse af ethvert direkte som indirekte tab hos FFDB, der er opstået som følge af Leverandørens handlinger eller undladelser under Aftalen Dækningsperioden for ansvarsforsikringen nævnt under pkt skal løbe til år Betjener Leverandøren sig af underleverandører, er Leverandøren forpligtet til at sikre, at underleverandørerne opfylder de under pkt og 11.2 nævnte krav om forsikringsdækning Leverandøren skal på FFBD s anmodning dokumentere, at betingelserne under dette pkt. 11 er opfyldt. FFBD kan i denne forbindelse blandt andet kræve, at Leverandøren fremsender en kopi af Leverandørens og/eller en underleverandørs forsikringspolice samt en erklæring fra det relevante forsikringsselskab om, at Leverandøren og/eller underleverandøren ikke er i præmierestance Leverandøren skal i forbindelse med Aftalens indgåelse stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af Aftalen. Garantiens udformning skal forelægges FFBD til godkendelse. 12 Uafhængige parter 12.1 Leverandøren og dennes ansatte eller andre underlagt Leverandørens instruktionsbeføjelse skal i forhold til FFBD anses som en selvstændigt virkende tredjemænd Der etableres således ikke ved denne Aftale nogen form for ansættelsesforhold mellem Leverandørens medarbejdere og FFBD. 13 Repræsentation og habilitet 13.1 Leverandøren erklærer, at hverken Leverandøren, Leverandørens medarbejdere, der udfører arbejde i relation til Aftalen, eller Leverandørens underleverandører er direkte eller indirekte afhængig af eller påvirket af interesser, der er uforenelige med udførelsen af Opgaverne for FFBD Leverandøren skal straks give FFBD meddelelse, hvis der opstår forhold, der påvirker eller kan påvirke Leverandørens, Leverandørens medarbejderes eller eventuelle underleverandørers fuldstændige uafhængighed Bliver Leverandøren, medarbejderne hos Leverandøren eller underleverandører inhabile i forhold til udførelsen af en Opgave, skal FFBD straks underrettes herom. Ved inhabilitet forstås det forhold, at der foreligger en situation, hvor der kan rejses tvivl om Leverandørens, medarbejderens eller underleverandørens upartiskhed eller uafhængighed, f.eks. hvis vedkommende har en personlig eller økonomiske interesse i resultaterne af en Opgaves udførelse Om inhabilitet gælder i øvrigt principperne i forvaltningslovens 3 tilsvarende for denne Aftale. Side 11 af 16

12 13.5 Hverken Leverandøren, Leverandørens medarbejdere eller Leverandørens underleverandører må over for tredjemand give udtryk for at handle på FFBD s vegne, medmindre dette er skriftligt aftalt med FFBD. 14 Tavshedspligt og fortrolighed 14.1 Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og Leverandørens underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til de fortrolige oplysninger, der opnås under Aftalen, resultatet af arbejdet og dele heraf både under selve opgaveforløbet og efter en Opgaves afslutning samt efter Aftalens ophør Som fortrolig information anses information, der er opnået kendskab til i forbindelse med Aftalen vedrørende virksomhedsudøvelse, know-how, IT-systemer og interne procedurer, erhvervshemmeligheder, oplysninger om kunder eller leverandører og anden tilsvarende information, bortset fra information, som (i) var offentliggjort forud for eller samtidig med Leverandørens, Leverandørens medarbejderes og Leverandørens underleverandørers kendskab hertil, eller (ii) hvis offentliggørelse eller videregivelse er foreskrevet ved lovgivning Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og underleverandører skal endvidere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende FFBD eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med Aftalen, og som med rette kan forlanges unddraget for offentligheden Leverandøren, Leverandørens medarbejdere og underleverandører er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a og c, jf Principperne om fortrolighed i forvaltningsloven 27 finder tilsvarende anvendelse for denne kontrakt Leverandøren må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra FFBD offentliggøre eller videregive oplysninger om indholdet af denne Aftale eller specifikke Opgaver. Ligeledes må Leverandøren ikke uden FFBD s forudgående skriftlige samtykke benytte FFBD som reference Leverandøren indestår for, at Leverandørens medarbejdere og Leverandørens underleverandører er underlagt bestemmelserne om fortrolighed og tavshedspligt i dette pkt. 14, og FFBD kan til enhver tid forlange, at hver enkelt medarbejder og underleverandør skal underskrive tavshedserklæringer Overtrædelse af forpligtelsen til fortrolighed i dette pkt. 14 udløser en konventionalbod på kr per overtrædelse. FFBD er endvidere berettiget til at kræve erstatning for tab forårsaget herved udover bodsbeløbet og til gennem et fogedforbud uden sikkerhedsstillelse at bringe krænkelsen til ophør. 15 Persondataloven 15.1 Ønsker Leverandøren som led i Aftalens opfyldelse at etablere registre, databaser eller på anden måde behandle personhenførbare oplysninger i persondatalovens forstand, skal Leverandøren forinden indhente samtykke hertil fra FFBD. Såfremt samtykke meddeles, vil Leverandøren modtage en instruks fra FFBD, som indeholder nærmere bestemmelser om, hvorledes oplysningerne skal håndteres. Side 12 af 16

13 15.2 For de oplysninger, der er nævnt under pkt. 15.1, skal Leverandøren under alle omstændigheder træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til en hver tid gældende lovgivning, jf. herunder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning Leverandøren skal på FFBD s anmodning give FFBD tilstrækkelige oplysninger til, at FFBD kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 16 Videregivelse af oplysninger og klager 16.1 Leverandøren skal såvel af egen drift som efter anmodning fra FFBD videregive enhver oplysning til FFBD, som Leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af en Opgave, og som enten Leverandøren eller FFBD finder nødvendig for, at FFBD kan varetage sine offentligretlige forpligtelser, herunder klager over Leverandørens udførelse af Opgaver for FFBD Leverandøren skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at Leverandøren har fået kendskab hertil, eller FFBD har anmodet herom. FFBD kan fastsætte en frist for Leverandørens videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at FFBD har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt, for at FFBD kan opfylde sine offentligretlige forpligtelser. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. 17 Kontrol og evaluering 17.1 FFBD vil føre kontrol med Leverandørens opfyldelse af Aftalen. FFBD og Leverandøren fastsætter i forening de nærmere vilkår for kontrollen Kontrol fra FFBD s side fritager ikke Leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af Aftalen Blandt Leverandørens forpligtelser til at føre egenkontrol hører Leverandørens pligt til at foretage evalueringer blandt bruger af de ydelser, som Leverandøren skal udbyde under Aftalen, jf. bilag 1 og Udover ovennævnte kontrolforanstaltninger er Leverandøren forpligtet til vederlagsfrit at deltage i og bidrage til fremskaffelse af oplysninger i forbindelse med kontrolbesøg fra bevilgende myndigheder, jf. pkt. 2.2 i bilag 1. Denne forpligtelse gælder fra Aftalens indgåelse til og med 31. december Ikrafttræden, opsigelse og ophør 18.1 Aftalen træder i kraft ved begge Parters underskrivelse af Aftalen. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren. FFBD kan opsige kontrakten med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Side 13 af 16

14 18.2 Ved FFBD s opsigelse af Aftalen påhviler det hver af Parterne at erlægge hver deres ydelse indtil opsigelsestidspunktet, idet der i denne forbindelse gælder en gensidig informationspligt om alle forhold af betydning for arbejdets udførelse. Leverandøren skal så vidt mulig afslutte igangsatte Opgaver. FFBD betaler Leverandøren for det udførte og af FFBD godkendte arbejde frem til Aftalens ophør Aftalen ophører uden opsigelse den 31. december 2012, medmindre FFBD forinden har opsagt Aftalen, eller Parterne forinden har indgået aftale om at fastsætte en ny ophørsfrist, eller Aftalen er ophørt på grund af misligholdelse. Aftalens ophør efter denne bestemmelse påvirker ikke Parternes misligholdelsesbeføjelser, jf. pkt Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs 19.1 Misligholder en Part Aftalen væsentligt, tillægges den anden Part misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende Part kan eksempelvis forlange at få et forholdsmæssigt afslag, at få den aftalte ydelse leveret, at hæve Aftalen og kræve erstatning for det som følge af misligholdelsen lidte tab, eller at blive stillet som om, Aftalen ikke var indgået Ved en Parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende ikke har leveret den aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, f.eks. ved forsinkelse med en aftalt ydelse, levering af ydelser med væsentlige mangler, manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, uretmæssig overdragelse af en Parts forpligtelser efter Aftalen, Leverandøren eller Leverandørens underleverandører ikke har tegnet de nødvendige forsikringer eller betalt præmie hertil, tilsidesættelse af bestemmelserne om repræsentation, habilitet, tavshedspligt og fortrolighed, manglende opfyldelse af oplysningspligten efter pkt. 16, manglende kontrol og evaluering, jf. pkt I tilfælde af, at Leverandørens aflevering af slutrapporter, jf. pkt. 3.3, forsinkes med mere end 20 kalenderdage i forhold til den aftalte afleveringsdato, skal Leverandøren betale en bod på 2 pct. af det samlede honorar, der er betalt Leverandøren under Aftalen, herefter svares for hver kalenderdags forsinkelse ud over de 20 kalenderdage en dagbod på 0,5 pct. af det samlede honorar. Denne bodsbestemmelse indskrænker ikke FFBD s ret til erstatning Ved en indgivelse af begæring om en Parts konkurs kan den anden Part straks hæve Aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. Hvis den pågældende Parts bo har ret til at indtræde i Aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i Aftalen. Side 14 af 16

15 19.5 Reglen i pkt gælder tillige ved en indgivelse af begæring om en Parts betalingsstandsning eller åbning af akkordforhandlinger, eller hvis Partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Parten må antages at være ude af stand til at opfylde Aftalen. 20 Force Majeure 20.1 Parterne er berettiget til at påberåbe sig force majeure efter principperne i købelovens 24. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er blevet den påberåbende Part bekendt Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. 21 Overdragelse af rettigheder og pligter 21.1 FFBD kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til en offentlig myndighed eller andet offentligretligt organ, en sammenslutning af offentlige myndigheder/offentligretlige organer eller anden offentlig institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler Leverandøren kan ikke uden FFBD s forudgående skriftlige accept overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til tredjemand. 22 Virkninger af Aftalens ophør 22.1 Aftalens bestemmelser om fortrolighed, rettigheder og øvrige relevante bestemmelser gælder også efter Aftalens ophør Ved Aftalens ophør, uanset årsag, skal Leverandøren straks tilbagelevere al dokumentation, udstyr, programmel og andet materiale tilhørende FFBD samt udlevere data og andet materiale frembragt i henhold til Aftalen til FFBD Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i nogen form for materiale tilhørende FFBD, materiale frembragt som led i Aftalen eller data tilhørende FFBD Leverandøren skal herudover yde relevant ophørsassistance til FFBD med henblik på at sikre overførsel af viden om Opgaverne til FFBD eller andre af FFBD s leverandører, så FFBD opnår størst mulig nytte heraf og er i stand til at anvende materialet til dets tiltænkte formål og/eller arbejde videre på det. Sådanne aktiviteter kan bl.a. omfatte udlevering af materiale og data mv. til FFBD/FFBD s andre leverandører eller FFBD s kunder, besvarelse af spørgsmål fra disse, deltagelse i møder, udarbejdelse af dokumentation m.v. efter FFBD s rimelige anvisninger. Side 15 af 16

16 22.5 Leverandøren er på FFBDs anmodning forpligtet til uden ugrundet ophold at yde ophørsassistance, jf. pkt. 22.4, i op til 3 måneder efter Aftalens ophør, uanset årsag Er der aftalt en fast pris på Opgaven, er ophørsassistance, jf. pkt. 22.4, indeholdt i den aftalte pris. 23 Lovvalg og værneting 23.1 Aftalen er undergivet dansk ret Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets Regler for voldgift Dato og underskrift 24.1 Aftalen er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver Part har modtaget et eksemplar. Dato: For Fonden Femern Belt Development: Dato: For [Navn A/S]: Navn Navn Navn Navn Side 16 af 16

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE KONTRAKT 1 Imellem undertegnede, Kapitel 1 - PARTERNE FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ).

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ). Bilag A Rammeaftale om levering af evalueringsog effektmålingsydelser INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 00 76 Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2 2.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder KONTRAKT Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder 1 1. Parterne Sagsnummer 2014-1983 Kontrakten indgås mellem: Navn: nn (herefter Leverandøren) Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 3 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling... 4 5. Samarbejdsforhold...

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt vedr. Iværksætter Indeks for Nydanskere 2013 mellem

Kontrakt vedr. Iværksætter Indeks for Nydanskere 2013 mellem Kontrakt vedr. Iværksætter Indeks for Nydanskere 2013 mellem Væksthus Midtjylland/ Etnisk Erhvervsfremme Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Etnisk Erhvervsfremme) og

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

R a m m e a f t a l e

R a m m e a f t a l e R a m m e a f t a l e Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg CVR-nr.: 10150817 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr.: 29190909 Region Nordjylland

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere