Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier"

Transkript

1 Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold Afleveret: Den 29. maj 2008 Vejleder: Jeanne Sørensen Anne Rotbøll Jensen Heidi Bjerregaard Tandrup Henrik Helmer-Madsen - Side 1 af 75 -

2 Formål Dette afsnit har til formål at afklare, hvilke overvejelser gruppen har gjort sig angående, hvilken undersøgelse eller som i dette tilfælde, hvilket projekt, der er forestående. Hvad skal et bachelorprojekt indeholde og hvilken betydning har ordet bachelorprojekt for gruppen? Endeligt er det vigtigt at opstille formålet med, at skrive bachelorprojektet, både det officielle og det gruppen betragter som værende formålet. I bachelorprojektet skal der formuleres en relevant problemstilling, som efterfølgende skal analyseres i forhold til markedet. Problemstillingen skal være afgrænset og dermed præciseret. Endelig skal det demonstreres, at gruppens medlemmer besidder relevant viden fra uddannelsen og kan forstå og anvende denne viden. Ikke mindst skal gruppen ligeledes være i stand til at analysere ud fra den viden, der løbende er tilegnet gennem uddannelsesforløbet. Derudover har gruppen et ønske om at øge sin viden inden for det valgte emne. Efterfølgende vil det diskuteres, hvad gruppen mener bachelorprojektet indeholder. Som udgangspunkt skal emnet for bacheloren være relevant i forhold til uddannelsen. Dette kommer naturligt eftersom emnevalget sker inden for et af de valgfag, der har været undervist i på 6. semester. I dette tilfælde er det Marketing som partner i produktudvikling. Ydermere bør projektet indeholde forskellige teorier. Grundet forandringen i markedsforholdene og dermed virkeligheden, er det ikke tilstrækkeligt i dette projekt blot at undersøge teorierne og dermed udarbejde et teoretisk projekt. Derfor er det relevant at undersøge teoriernes virkning i empirien. Derfor vil der inddrages relevant empiri i form af cases. Endeligt bør et projekt have et tydeligt formål, som tager udgangspunkt i en velformuleret og præcis problemstilling. Det vigtigste formål med projektet for gruppen er, at øge forståelsen for de forskellige teorier og deres anvendelighed i virkeligheden. - Side 2 af 75 -

3 Indledning Det overordnede emne for bachelorprojektet behandler positionering. Problemstillingen omhandler, at markedsforholdene har ændret sig siden de første positioneringsstrategier blev udviklet. Derfor bør virksomhederne være opmærksomme på dette og være åbne overfor nye positioneringsstrategier og nye teorier. Det vil undersøges, hvad de nye markedsforhold omfatter, samt hvilke positioneringsstrategier, der er blevet videreudviklet, samt hvilke forskelle der gør sig gældende. Fokus er lagt på banksektoren og dermed vil der blive anvendt casestudies fra denne sektor til at undersøge, hvilken konsekvens virksomhedens valg indenfor henholdsvis de gamle og de nye positioneringsstrategier har på de enkelte virksomheders succes. Dette valg er truffet, da der efter gruppens opfattelse både findes banker, som positionerer sig efter de gamle positioneringsstrategier og de nye. Dette vil umiddelbart gøre det muligt, indenfor samme sektor, at undersøge konsekvenserne ved valg af positionering under nuværende markedsforhold. Der vil både undersøges nationalt og internationalt. Med hensyn til det internationale, vil det være cases om amerikanske banker, som anvendes. Målgruppen for projektet er i første omgang censor og vejleder, da det er disse, som skal vurdere gruppens faglige evner. Projektet vil derfor i overvejende grad være teoretisk. Den teori som arbejdes med vil holdes op mod empiri, for at vise gruppens forståelse for anvendelsen af positioneringsstrategier i praksis. Derfor vil der også inddrages cases, som alle omhandler banksektoren. Således kunne projektet have relevans for banker i Danmark, som inspiration og overbliksskabelse ved valg af nye eller vurdering af nuværende positioneringsstrategier. Dette er dog som nævnt ikke hovedmålgruppen, da formålet i overvejende grad er at skrive et universitets projekt, som skal give censor og vejleder et indblik i gruppen akademiske evner. Det vil forsøges at påvise, at gruppen lever op til de akademiske krav, der er opstillet i studieordningen. - Side 3 af 75 -

4 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Formål... 2 Indledning... 3 Indholdsfortegnelse Videnskabelighed Overvejelser ved valg af paradigme Ontologiske og epistemologiske opfattelse Valg af paradigme Fremgangsmåde Case udvælgelse Problemstilling Emnevalg Afgrænsning Problemformulering Valg af teori Kildekritik Nuværende markedsforhold Cases Jyske Bank Jyske Banks differentieringsstrategi Andre cases Danske Bank Commerce Bank Lån og Spar Bank ING Direct Langå Sparekasse Positioneringsstrategier Traditionelle positioneringsstrategier Al Ries og Jack Trout Michael Treacy og Fred Wiersema Michael Porter Delanalyse traditionelle positioneringsstrategier Nytænkende positioneringsstrategier Reverse Positioning Branding Youngme Moon: en ærlig strategi Oplevelsesøkonomi Co-creation værdiskabelse Analyse Konklusion...69 Litteraturliste...72 Figuroversigt Side 4 af 75 -

5 1. Videnskabelighed Dette kapitel har til formål at klarlægge det videnskabelige paradigme 1 og dermed den fremgangsmåde, som vil blive anvendt i projektet. Valget af paradigme begrundes i gruppens ontologiske og epistemologiske opfattelse. Altså hvordan betragtes verden og viden. Ydermere vil valget også begrundes i valget af emne. Det overordnede emne er positionering. Fokus vil lægges på de traditionelle positioneringsstrategier 2 versus mere nytænkende strategier. Interessen faldt på dette emne ved læsningen af artiklen Break Free From The Product Life Cycle af Youngme Moon. Denne artikel fandt gruppen specielt interessant, fordi den gør op med en gammeldags tankemåde indenfor positionering. I artiklen beskrives, hvordan et produkts livscyklus kan forlænges gennem repositionering Overvejelser ved valg af paradigme Som beskrevet ovenfor er det gruppens ontologiske og epistemologiske opfattelse, samt emnet, der ligger til grund for valget af paradigme. Emnet er beskrevet kort ovenfor og uddybes i et senere afsnit. Efterfølgende vil gruppens ontologiske og epistemologiske opfattelse beskrives kort. Kontinuerligt vil gruppens valg ved udarbejdelsen af projektet ligeledes beskrives og begrundes, hvor dette findes relevant Ontologiske og epistemologiske opfattelse Begrebet ontologi dækker over, hvordan verdensbilledet opfattes eller hvilke grundlæggende antagelser gruppen har om, hvordan verden hænger sammen. Ved udarbejdelsen af dette projekt vil forskellige teorier analyseres overfor relevant empiri. Ud fra dette ville nogle grundlæggende forudsætninger for, alt andet lige, at en positionering er en succes eller en fiasko afdækkes. Med dette menes, at en positioneringsstrategi ikke blot kan anvendes, fordi et produkt umiddelbart passer på teorien. Det bør afklares, hvilke eksterne og interne situationer produktet befinder sig i og samtidig afklares, hvilke positioneringsstrategier der passer bedst 1 Efterfølgende blot paradigme 2 Dette uddybes, afgrænses, dokumenteres og begrundes yderligere i Valg af teori 3 Dette uddybes, afgrænses, dokumenteres og begrundes yderligere i Valg af emne - Side 5 af 75 -

6 på de omgivende forhold. En teori kan altså ikke blot anvendes på et produkt, som har fællestræk med et andet produkt, der har haft succes med at anvende teorien. Det bør afdækkes præcis, hvilke unikke forhold produktet befinder sig i og ud fra dette, træffes de relevante beslutninger. Gruppen opfatter altså verden som værende unik. Hvis et produkt en årrække har haft succes med at positionere sig ud fra en bestemt strategi, er det ikke givet, at dette også i fremtiden vil være det rette valg. Fokus bør løbene være på verdens og virksomhedens udvikling, og derudfra kan positioneringsstrategierne vælges eller videreudvikles. Verden betragtes som værende foranderlig, hvilket udmønter sig i, at både de eksterne og interne omgivelser forandrer sig hele tiden. Viden kan betragtes på flere forskellige måder. Det er vigtigt at afgøre, hvilken epistemologisk betragtning gruppen har, eftersom dette er afgørende for, hvordan undersøgelsen gribes an. Gruppens grundlæggende opfattelse af viden, vil gennem projektet være, at viden er kvalitativ og unik. Derfor vil der ikke være nogen form for målbart materiale i projektet og viden vil diskuteres og analyseres ud fra kvalitative faktorer. Grundet den tidsmæssige begrænsning for projektet, er der truffet et valg om, at empiri udelukkende vil findes gennem sekundærdata. Gruppen har valgt at beskæftige sig med et gennemgående casestudie af Jyske Bank, samt inddrage andre relevante cases, hvor de findes relevante i forhold til teorien. Valget vedrørende kun at beskæftige sig med sekundærdata resulterer i, at verden må opfattes objektiv, da gruppen ikke på noget tidspunkt har haft mulighed for eksempelvis at undersøge aktørers subjektive verden. Dog vil gruppen reflektere over de teorier og den empiri der undersøges, og dermed udvikler den subjektive forståelse sig. Endeligt vil projektet blive udarbejdet via deduktion. Dette vil sige, først beskrives teori og derefter beskrives relevant empiri. Ud fra valget om at arbejde deduktivt og undersøge de traditionelle positioneringsstrategier, kan gruppens videnskabelighed betegnes som værende anvendelse af falsifikation. Ved falsifikation forstås at gruppen vil undersøge de traditionelle positioneringsstrategier for fejl og mangler og derved finde nye muligheder for udvidelse af positioneringsstrategier. Ifølge Karl Popper kan en generel teori ikke anerkendes som værende videnskabelig, hvis den ikke kan - Side 6 af 75 -

7 falsificeres. Hvis teorien skal være generel, skal den ifølge Karl Popper, have været afprøvet på al slags empiri. Dette vil ifølge ham være umuligt at gennemføre videnskabeligt. 4 Gruppen vil derfor anvende den udvalgte empiri til at illustrere om der kan findes fejl og mangler ved de traditionelle positioneringsstrategier Valg af paradigme Ud fra ovenstående erkendelser omkring gruppens opfattelse af viden og verden, kan gruppen afgøre, hvilket paradigme der opereres under. Der er flere forskellige slags paradigmer og dermed også flere forskellige definitioner alt afhængig af, hvilken teoretiker der har udarbejdet disse. Med begrundelse i de ovenstående overvejelser har gruppen valgt at arbejde med det Postpositivistiske paradigme. 5 Overordnet passer dette paradigme på gruppens ontologiske og epistemologiske opfattelse. Styrende for opfattelsen af verden ved dette paradigme er, at en forsker skal være en kritisk realist. Verden er drevet af naturlige love, som aldrig kan opfattes helt, men blot forstås fragmenteret. Viden bør opfattes objektivt. Dette er idealet, men som gruppen også har erkendt, kan dette blot søges at tilstræbes, da den uundgåeligt vil blive påvirket af egen forforståelse Fremgangsmåde Efter de ovenstående overvejelser angående paradigmevalg, vil fremgangsmåden i projektet kort beskrives, for at give læseren en forståelse af projektets udarbejdelse. Nedenfor ses en figur, der er opstillet som et undersøgelsesdesign, som skaber overblik over projektets opbygning: 4 Kjørup, 1985, Side Guba, 1990, Side Side 7 af 75 -

8 Figur 1: Undersøgelsesdesign Kilde: Egen tilvirkning Projektet er inddelt i forskellige kapitler, som vil komme løbene rækkefølge de er opstillet i figuren oppe fra og ned. Kapitel 4 har til formål at give læseren en introduktion til de anvendte cases. Kapitel 5 undersøger forskellige teorier i forhold til empiri. Det er ikke nødvendigvis kun tre teorier, som undersøges. Figuren er blot opstillet således af hensyn til overblikket. I kapitel 6 analyseres teorierne fra kapitel 5 i forhold til hinanden og de nuværende markedsforhold, som er opstillet i kapitel 3. Boksen Redskaber angiver, hvilke teorier, samt hvilken data der anvendes i projektet. - Side 8 af 75 -

9 1.3. Case udvælgelse Gruppen har valgt at fokusere på casestudies i dette projekt. De anvendte casestudies vil anses som en gennemgang af en konkret hændelse eller et andet fænomen, som analyseres på baggrund af sekundær litteratur. De enkelte casestudies vil nøje blive udvalgt, da de har indflydelse på, hvilket formål og analyseresultat projektet ender med. For det første har gruppen valgt at bruge en teoridreven udvælgelse til at finde rammen for, hvilke cases der skal indgå i projektet. 6 Dette betyder, at gruppen vil koncentrere sig om cases inden for teoriområder med positionering. Der vil anvendes flere cases på de udvalgte strategier, for at få analyseret en lang række aspekter inden for det bestemte fænomen eller hændelse. Derved afprøves, hvorledes strategierne og empirien hænger sammen. Der er udvalgt en hovedcase", som vil anvendes gennem hele projektet. Derudover vil der suppleres med andre mindre cases. Informationer om de anvendte cases vil primært indhentes fra artikler og bøger, som omhandler cases. For at finde nogle mere præcise cases, som kan anvendes i dette projekt, opstilles der yderligere en række kriterier for udvælgelsen af cases. Dette gøres for at kunne sammenligne resultaterne for de enkelte cases, og herved finde problemsvagheder ved strategierne. 7 Kriterierne for udvælgelse af cases i dette projekt er således: Casen skal være relevant i forhold til teorien Casen skal være indenfor servicebranchen Casen bør omfatte, direkte eller indirekte, positioneringsstrategi Der stilles ikke noget krav til størrelsen af cases Cases skal være fra samme servicebranche 6 Neergaard, Helle, 2007, Side Neergaard, Helle, 2007, Side Side 9 af 75 -

10 2. Problemstilling Gruppen har igennem HA-forløbet fået kendskab til en bred ramme af faglige elementer indenfor erhvervsøkonomien. På dette afsluttende 6. semester skal bachelorprojekt udarbejdes indenfor et tilvalgsfag, som har interesse for gruppen. Valget faldt på Marketing som partner i produktudvikling. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvordan gruppen har fundet frem til det valgte emne og problemstillingen. Afsluttende vil den endelige problemformulering præciseres for læseren Emnevalg Gennem forelæsningsrækken i faget Marketing som partner i produktudvikling fik gruppen et godt udgangspunkt for valg af emne. Dette især ud fra en række internationale artikler, som udgjorde pensum. Da gruppen diskuterede mulige emner faldt interessen på artiklen; Break Free From The Product Lifecycle af Youngme Moon 8. Denne optog alles interesse, hvilket gav et godt udgangspunkt for et emne. Artiklen ser på tre former for positionering; stealth positioning, breakaway positioning og reverse positioning. Dette var interessant i forhold til de traditionelle positioneringsstrategier, idet man bryder med de oprindelige barrierer og udvikler teorierne, så de passer til den virkelighed, der er i dag. Der fokuseres i artiklen på, hvordan et produkts livscyklus kan forlænges gennem repositionering. Første udgangspunkt blev at betragte et givet produkt eller en serviceydelse, hvor formålet ville være at forlænge den normale livscyklus og derved gøre levetiden længere. Positionering sker indenfor udarbejdelsen af en virksomheds image og markedsføring samt har til formål skabe en differentiering fra konkurrenterne og derved forblive i forbrugernes bevidsthed. 9 Dette kan ligeledes ses ved produktdifferentiering, hvor hvert enkelt produkt eller serviceydelse skal skille sig ud fra mængden af udbydere på markedet, og derved sker der en differentiering Moon Youngme Kotler and Keller, 2006, Side Kotler and Keller, 2006, Side Side 10 af 75 -

11 Gruppen har derudover valgt at arbejde med de traditionelle versus de nytænkende strategier, fordi de nytænkende strategier i mere eller mindre omfang, er en tilpasning af positioneringsstrategierne, så det passer til de markeder virksomhederne står overfor i dag. Dette er specielt interessant i en verden, hvor globaliseringen bliver mere og mere fremtrædende, da dette uundgåeligt vil øge konkurrencen gennem blandt andet øget tilgængelighed af information. Resultatet af dette bliver netop, at positionering og differentiering kommer i fokus, da dette kan øge forbrugernes bevidsthed, om de produkter virksomhederne hver især tilbyder. Ud fra cases vil gruppen forholde sig til de forskellige positioneringsmuligheder og udvikle en forståelse for positionering. Ved at sammenholde de traditionelle imod de nytænkende strategier, øger gruppen sin forståelse for emnet positionering på det virkelige arbejdsmarked Afgrænsning Positionering er et emne indenfor marketing i forhold til både produkt, branche, marked og konkurrenter. Da positionering er ret omfattende, har gruppen valgt at benytte begrebet i forhold til en serviceydelse, eller mere præcist en given case. Denne case skal være et gennemgående eksempel i hele bachelorprojektet, hvor de enkelte teorier vil blive inddraget, som de forekommer relevante. Der vil inddrages andre cases indenfor samme område for at underbygge og diskutere teorierne. Casen der er udvalgt, som gennemgående eksempel er Jyske Bank, 11 som har gennemgået en større renovering af de interne strukturer og udbud af service til deres kunder siden september De andre anvendte cases vil ligeledes omhandle virksomheder inden for banksektoren. Dette er valgt for sammenlignelighedens skyld. Problemstillingen er ligeledes afgrænset til at omhandle business-to-consumer 12 markedet. Det vil sige, undersøgelsesområdet vil omhandle konsumentmarkedet. Denne afgrænsning er sket som resultat af, at det er dette marked gruppen gerne vil undersøge, samt på baggrund af den valgte case. Jyske Bank har forsøgt at 11 Se beskrivelse af case i kapitel Kotler & Keller, 2006, Side Side 11 af 75 -

12 differentiere sig fra konkurrenterne inden for netop deres tilbud til konsumentmarkedet. Eftersom der er valgt en servicevirksomhed betyder det, at produktet ikke er visuelt og dermed ikke nemt at differentiere. Derimod er den ydede service værdifuld for forbrugeren og på den måde kan en differentiering af for eksempel omgivelserne og leveringen af servicen give virksomheden en konkurrencemæssig fordel. En virksomhed som Jyske Bank skal derfor skille sig ud fra andre udbydere inden for de serviceydelser i banksektoren, som forbrugerne efterspørger. Derved differentierer de sig fra andre konkurrenters ydelser Problemformulering Gennem valg af emne og afgrænsning er der gjort klart, at det valgte emne er; Positionering og dette er afgrænset til at omfatte traditionelle versus nytænkende strategier i sammenhold med virkeligheden. Ydermere omfatter dette et businessto-consumer marked og fokus er sat på en servicevirksomhed. Endelig vil de anvendte cases overvejende omhandle banksektoren. Problemformuleringen er følgende: Hvordan kan business-to-consumer servicevirksomheder i banksektoren, under nuværende markedsforhold gennem inddragelse af nyere marketingsrelaterede teorier, forbedre sin positioneringsstrategi og derved sin plads i kundernes bevidsthed? Efterfølgende præciseres begreber og vendinger i ovenstående problemformulering. Dette vil anvendes, som de arbejdsdefinitioner projektet udarbejdes efter. - Business-to-consumer: hermed forstås, at der er tale om virksomheder, hvis produkt henvender sig til konsumentmarkedet. Der vil altså ikke være fokus på virksomhedernes erhvervskunder, men blot privatkunder - Servicevirksomheder: inden for de undersøgte virksomheder, vil der være fokus på serviceydelser, altså ikke umiddelbart håndgribelige produkter - Side 12 af 75 -

13 - Banksektoren: fokus vil være på cases indenfor bankverdenen. Her forstås virksomheder, som beskæftiger sig med kunders økonomi i form af både indlån og udlån, samt økonomisk vejledning - Nuværende markedsforhold: pointen med denne bemærkning i problemformuleringen er, at verden i dag ser anderledes ud end dengang, hvor de traditionelle positioneringsstrategier blev udviklet. Dette uddybes i kapitel 3. - Nyere teorier: der er sket en udvikling inden for forskellige teorier, som er relevante inden for marketing blandt andet i forbindelse med positionering. I dette projekt vil fokus ligge på oplevelsesøkonomi, branding og co-creation. - Positioneringsstrategi: med udgangspunkt i de teoretikere 13, som vil anvendes i projektet defineres positioneringsstrategi ud fra en fælles forståelse mellem disse: Positioneringsstrategi omhandler måden, hvorpå en virksomhed gennem forskellige markedsføringsmæssige valg, forsøger at designe sit tilbud og image på en sådan måde, at den adskiller sig fra de andre konkurrenter og får en speciel plads i forbrugerens bevidsthed. Dette er ligeledes den grundlæggende definition, som opstilles i Kotler & Keller (2006) side Valg af teori Under dette afsnit vil valget af teori fremlægges. Eftersom fokus er lagt på de traditionelle positioneringsstrategier versus mere nytænkende strategier, findes det relevant at beskrive, hvilke teorier der anvendes og hvornår der skelnes mellem traditionelle og nytænkende teorier. De traditionelle positioneringsstrategier, findes hos teoretikerne; Al Ries og Jack Trout, som i 1969 startede diskussionen om positionering i en række artikler. Dette blev efterfølgende til bogen The Battle for your Mind, som udkom første gang i Michael Treacy og Fred Wiersema vil ligeledes inddrages, da de fremstiller et mere kundeorienteret syn indenfor positioneringsstrategierne. Herudover inddrages Michael Porteres teori om strategiske positioneringsvalg fra Han lægger fokus på, at virksomhedens interne aktiviteter i høj grad også er vigtige i en positioneringsstrategi. Dele af Michael Porter henvender sig til den traditionelle 13 Al Ries & Jack Trout, Michael Treacy & Fred Wiersema, Michael Porter og Youngme Moon - Side 13 af 75 -

14 tankegang, som Al Ries og Jack Trout fremlægger. Teoriernes indhold vil blive beskrevet i kapitel 5. Siden 1981 er der sket en udvikling indenfor positioneringsstrategier, og hvordan positionering henvender sig til de nuværende forbrugere. En af de nytænkende positioneringsstrategier findes i Youngme Moons artikel Break Free From The Product Life Cycle. Her gøres op med den traditionelle positioneringstankegang. Som en tilføjelse til positioneringsstrategierne har gruppen valgt at inddrage endnu en artikel af Youngme Moon; Companies and the Customers How Hate Them, da den omhandler, hvorledes virksomheder kan udnytte forbrugerens uvished, men at de bør være ærlige. Denne artikel er interessant, fordi den fokuserer på, at gennem ærlighed kan virksomheden placere sig bedre i forbrugerens bevidsthed. Dernæst vil teori om oplevelsesøkonomi inddrages, af B. Joseph Pine II og James H Gilmore; Welcome to the experience economy, fordi de fokuserer på, hvorledes der kan skabes oplevelser for forbrugeren, som derefter placeres i forbrugerens bevidsthed. Da dette ikke er den eneste måde at anskue oplevelsesøkonomi på, inddrages Susanne H. G. Poulsson og Sudhir Kale, The experience economy and commercial experiences. Til sidste anvendes C. K Prahlad og Venkat Ramaswamys artikel Co-creation experiences the next practice in value creation, hvor kunderne inddrages i dele af positioneringen. Denne artikel vil kort inddrage relevante steder i caseanalysen. Som en del af positioneringsstrategier i dag, er branding og oplevelsesøkonomi kommet i fokus. Gruppen inddrager derfor dette, hvor det findes relevant i analysen. Nedenfor ses et udpluk af figur 1 undersøgelsesdesign. Den giver et bedre overblik over de anvendte strategier, teorier og cases. - Side 14 af 75 -

15 Figur 2: Redskaber til anvendelse ved undersøgelsen Kilde: Egen tilvirkning 2.5 Kildekritik Som en del af metoden vil gruppen lave en kildekritik af de anvendte teorier, samt de mest brugte kilder i dette projekt. Kildekritikken vil opdeles i populære udgivelser, som består af kilder fra politikere, interesseorganisation og private virksomheder. Derudover vil de anvendte videnskabelige artikler i projektets teoriafsnit også betragtes kildekritisk. 14 I dette projekt er der anvendt en række populære udgivelser, som forefindes i blandt andet beskrivelsen af Nuværende markedsforhold og Case udvælgelse. Størstedelen af de anvendte kilder under Nuværende markedsforhold stammer fra private virksomheder, her iblandt internetsider, som er drevet af Berlingske Tidende. Artiklerne er medtaget, fordi de skal være med til at belyse, hvad der sker i banksektoren på nuværende tidspunkt. Herudover er en række interesseorganisationer inden for finanssektoren anvendt. Disse kilder har mest fokus på, hvorledes det går i sektoren og ser bort fra, hvorledes kundernes forhold til virksomhederne. Derfor har kombinationen af disse to kildetyper været medvirkende til at belyse, hvad der sker indenfor banksektoren og hvorledes kunder anskues. I case udvælgelsen bygger kilderne hovedsageligt på tekster fra bøger. Der har derved ikke været kontakt til bankerne og derfor er det ikke nødvendigvis et retvisende og opdateret billede der dannes af, hvordan bankerne anvender positioneringen. Herudover er der også kilder, som stammer fra videnskabelige artikler. I nogle af artiklerne anvendes disse som eksempler og herved forklares 14 Dahl, Anders, m.fl., 2005, Side Side 15 af 75 -

16 ikke hele aspektet om casen. Gruppen har forsøgt at forholde sig kritisk og fundet supplerende litteratur til cases, for at belyse så mange aspekter som muligt. De enkelte cases er med i projektet for at illustrere, hvorledes en del af de enkelte positioneringsstrategier, eksempelvis kan anvendes i praksis. Derfor er troværdigheden af disse kilder ikke hovedprioritet, eftersom at det er den teoretiske del af projektet, som er vigtig. Dette skal dog ikke forstås, som at gruppen ikke har været kritisk overfor kilderne. De kilder som er anvendt ved undersøgelserne af de enkelte cases betragtes som værende tilstrækkelig valide. Dette begrundes med at det ikke er af afgørende relevans om bankernes oplysninger er helt korrekte, da det vigtigste aspekt ved anvendelsen af disse oplysninger er undersøgelsen af effekten af positioneringerne. Endvidere har bankerne ikke oplyst direkte, hvilken positioneringsstrategi de anvender, derved er det udelukkende gruppens opfattelser og analyse af de oplysninger som er fremskaffet, der placerer bankerne under de enkelte positioneringsstrategier. Endeligt har bankerne ikke nogen umiddelbar grund til at lægge ukorrekte oplysninger ud om deres virksomhed, da de ikke umiddelbart vil få et større udbytte som følge af dette. I teoriafsnittet er der kun anvendt forskellige videnskabelige artikler indenfor positionering. Disse strategier er fra forskellige universiteter og forskningssteder i verden. Gruppen er opmærksom på, at disse strategier baseres på udenlandske studier og andre markedsforhold end de danske, men der er alligevel en række af de strategiske træk, som kan genkendes i forskellige danske cases, der vil blive analyseret i et senere afsnit. Derudover kan der hentes inspiration i disse strategier, til muligvis at forbedre positioneringsmulighederne i Danmark. I de forskellige artikler anvendes en lang række eksempler på, hvilke virksomheder der har anvendt den konkrete positioneringsstrategi, samt hvilke der ikke gør. Forskerne giver derfor et bud på, hvorledes positionering kan ændre synet på kunderne, samt hvorledes kunderne kan ændre syn på produkterne. - Side 16 af 75 -

17 3. Nuværende markedsforhold Dette projekt har fokus på bankernes positionering overfor forbrugeren. Derfor vil dette kapitel belyse, hvilke forbrugertendenser der er på det nuværende bankmarked, samt hvorledes markedsandelene fordeles imellem de forskellige banker. Historisk bankkrise i Danmark I en periode på 10 år fra ca til 1994, opstod der en markant ændring i de danske bankers struktur. Dette blev betegnet som en bankkrise, idet flere banker måtte gå konkurs og en lang række banker fusionerede eller blev opkøbt. 15 De nødlidende banker fik et offentligt tilskud til at klare de store økonomiske problemer i den korte periode fra 1991 til Beløbet udgjorde 3,9 milliarder kr., svarende til 0,4 procent af BNP i perioden. Hovedårsagen til en del konkurser og fusioner var, at banksektoren var presset på deres indtjening. 16 De banker der fusionerede blev til en stærkere koncern, ved at blive markant større end de var tidligere. Yderligere var der fem banker i alt i perioden, som gik konkurs og deres aktiviteter blev ikke overdraget til andre banker. Konkurrencen efter krisen blev større, idet banker kom styrkede ud af krisen i forbindelse med deres fusioneringer med andre banker. Efter krisen opstod der også 20 nye banker, som eksempelvis Lån og Spar Bank. De havde den fordel, at de tilbød billige lån til private kunder, hvilket tiltrak kunder efter krisen. 17 Dette har resulteret i et marked, hvor fordelingen af markedsandelene ser således ud; Fordeling af markedsandelene Fordelingen af markedsandelene imellem bankerne er svær at præcisere, eftersom der ikke er lavet nogen præcis statistik over, hvor mange privat- og erhvervskunder de enkelte banker har. Bankerne hævder hver især, de ikke har mistet markedsandel de seneste år. 18 Ifølge finansforbundet er der lavet en markedsandelsanalyse i 2005, som beretter om, at Danske bank har 50,1 procent, 15 Kredittilsynet, Artikel fra Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, september 2002, Side Ibid. S Ibid. S Business.dk Bankerne i slagsmål om markeds andele - Dine penge 7. maj Side 17 af 75 -

18 Nordea har 17,8 procent og Jyske bank har 6,7 procent. Danske Bank er altså den største efter fusionerne, der var resultat af bankkrisen. Herefter har de resterende banker hver især har under 4,5 procent af markedsandelene. 19 Dermed består det danske bankmarked af 3 store banker, samt en lang række mindre banker. Dette indikerer, at markedsformen er differentieret oligopol. Denne markedsform resulterer i, der er få store banker og mange små. De store banker konkurrerer på blandt andet deres økonomiske styrke, tillige med det faktum, at de er landsdækkende. De små banker kan blandt andet konkurrere på deres lokale kendskab. Hvilken måde bankerne forsøger at konkurrere på og dermed at differentiere sig fra hinanden på, er noget der tages stilling til ved valget af en positioneringsstrategi, hvilket vil blive beskrevet senere. 20 Som det ses ved fordelingen af markedsandelene, besidder Nordea 17,8 procent af disse i Danmark. Dermed spiller udlandet også en faktor i konkurrencen om de danske markedsandele. Dette vil uddybes nærmere efterfølgende; Udenlandsk konkurrence Det danske bankmarked er ikke gået uden om globaliseringen. I den seneste analyse fra Finansrådet, er Danmark blevet påvirket af de udenlandske banker. De seneste tal fra Nationalbanken anslår, at de 35 udenlandske banker og datterselskaber udgør 30 procent af forretningsomfanget på det danske bankmarked. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at der har været en stigning i efterspørgselen efter at gøre bankforretninger i udlandet. 21 De danske banker skal dog ikke frygte at blive opkøbt af store udenlandske banker, fordi Skandinavien er et lille marked og der er på nuværende tidspunkt skarp konkurrence blandt bankerne. Derudover er de nordiske banker også mere effektive end andre europæiske banker, hvilket skaber en lav marginalitet mellem bankerne. 22 Danske bankkunder Det er ikke nok blot at analysere udviklingen af konkurrencen om markedsandele. 19 Finansforbundet - markedsandel 20 Lynggaard, Peter, Driftsøkonomi, 2003, S Fianasrådet Marts Finansforbundet Maj, Side 18 af 75 -

19 Af stor relevans er ligeledes udviklingen i forbrugernes behov og efterspørgsel. Bankkrisen, hvor mange små banker enten lukkede eller fusionerede kan have resulteret i en mindre tillid til bankerne i og med, at nogle kunder mistede penge som følge af lukningen af de små banker. Dette kan være en af årsagerne til, at de danske bankkunder er blevet mere bevidste og handleparate, når de vælger bank. De vil ikke stille sig tilfredse med en lav indlånsrente og høj udlånsrente; i stedet for undersøger de i højere grad bankmarkedet og flytter deres penge derhen, hvor de får det største udbytte. 23 En anden tendens er, at forbrugeren i højere grad handler efter, hvilken situation de befinder sig i, samt hvilke behov de har. Herudover fokuserer forbrugerne meget på, hvad de kan få ud af deres bank, samt hvor de får den største fortjeneste. 24 Dette kan komme bankerne til gode, hvis de forstår at udnytte de forskellige situationer forbrugerne står over for i deres liv. Tendensen til at kunderne i højere grad undersøger de forskellige banker før de vælger bank resulterer i, at bankerne skal være mere opmærksomme på de produktlinier de fremstiller, samt de service de udbyder. Kundernes muligheder for adgang til Internet er steget markant gennem 90erne. Det samme har den teknologiske udvikling. Dermed har bankerne haft mulighed for at udvikle sig på netbanksområdet. Her har Lån og Spar Bank gået i front, men efterhånden har stort set alle banker netbank og dermed er der mindre personlig kontakt bank og kunde imellem. Det har gennem tiden været en grundlæggende opfattelse af, at jo større sortiment en virksomhed kan tilbyde forbrugerne, jo større præferencer vil der skabes for netop deres brand. Dette har gennem den senere tid været diskuteret: Forbrugerne og valg Ifølge Alexander Chernevs artikel When More Is Less and Less Is More: The Role of Ideal Point of Availability and Assortment in Consumer Choice er et stort sortiment ikke nødvendigvis optimalt. Her beskrives det, at kunderne kan blive forvirrede og det er ikke et stort sortiment, der er afgørende, men at produktet er let tilgængeligt. 25 Dette kunne indikere, at kunderne efterspørger mere overskuelige muligheder. Forbrugerens større undersøgelsesbehov forstærker behovet for mere 23 Business.dk forbrugerne presser bankerne 26 marts Jensen, Jesper Bo, Chernev, A. 2003, Side 1 - Side 19 af 75 -

20 overskuelige valg, fordi dette giver kunderne et bedre overblik over valgmulighederne. Dette vil også kunne styrke kundernes tillid til banken, i og med den derved vil fremstå som mere åben og ærlig. Dette aspekt angående behov for ærlighed uddybes nærmere i kapitel 5 gennem en artikel af Youngme Moon. Når kunderne efterspørger en overskuelig produktlinie, er det relevant at undersøge hvad bankerne skal differentiere sig på. Her kunne oplevelsesøkonomi inddrages. Oplevelsesøkonomi De seneste år er der kommet fokus på oplevelsesøkonomi indenfor mange fagområder, heriblandt marketing. Dette er også et emne, der er vist interesse fra politisk side. Oplevelsesøkonomi omhandler, at virksomhederne ikke blot sælger fysiske produkter eller goder, men at de ligeledes sælger oplevelser til kunderne. Dette nye fokus udspringer i, at kunderne ikke længere tilfredsstilles ved blot at købe et produkt. Virksomhederne bør derfor bevæge sig fra en management synsvinkel over til en mere kundeorienteret synsvinkel. Ifølge B. Joseph Pine og James H. Gilmore (1998) bør det for virksomhederne være et spørgsmål om, hvornår og hvordan de skal implementere oplevelsesøkonomi. Der skal altså efter deres mening ikke stilles spørgsmålstegn ved, om det skal implementeres. 26 Emnet oplevelsesøkonomi vil blive beskrevet yderligere i kapitel Pine, B. Joseph & Gilmore, James H. 1998, Side 2 - Side 20 af 75 -

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vi har mange helte. En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer

Vi har mange helte. En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer Vi har mange helte En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer Vi har mange helte Spar Nord i få ord og tal!!jyllands ældste pengeinstitut!!børsnoteret 1990!!250.000 kunder!!1.550

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling.

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling. Kapitel 12 Produkt a) fysiske produkter b) serviceydelser (skriv def. ind her) c) ideer + PLC + Produktudvikling International produktstrategi standardisering? (eks.: musik, værktøj, smykker, møbler, tøj)

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere