Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001"

Transkript

1 Rapport Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 December 2001

2 Deres Notater

3 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLD INDHOLD... 3 UNDERSØGELSENS BAGGRUND... 4 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 5 MÅLGRUPPE... 5 GENNEMFØRELSESPERIODE... 5 UNDERSØGELSESMETODE, INTERVIEWANTAL OG -FORDELING... 6 SPØRGESKEMAER... 6 AFRAPPORTERING... 6 PROFIL AF DELTAGERNE... 7 KONKLUSION... 9 HOLDNING TIL MP... 9 MP S INVESTERINGSSTRATEGI... 9 FORSIKRINGER OG PENSIONSYDELSER... 9 Interesse for sygeforsikringer som del af pensionsordningen Valgfrihed - børnepension Opsparing i puljer / Unit-link...10 Indbetaling af supplerende bidrag Anden pensionsopsparing og supplerende forsikringsdækninger Valg af anden pensionskasse INFORMATION Velkomstpakke med informationsmateriale Pensionspapirer Nyhedsbreve KONTAKT MED MP Holdning til ekspeditions- og sagsbehandlingstider Kendskab til rådgivning på regionalkontorer Kendskab til medlemsmøder MP s åbningstid INTERNET OG MP-PENSION.DK FORVENTET PENSIONSALDER OG EFTERLØN KENDSKAB TIL MAISON DANICE INDHOLDSFORTEGNELSE FOR GRAFIKPRÆSENTATIONER

4 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 UNDERSØGELSENS BAGGRUND De senere års udvikling og reguleringer på pensionsmarkedet har skabt ændrede forhold for pensionskasserne og øget kravet til viden om medlemmernes holdninger og forventninger til den fremtidige udvikling af pensionskassen. Magistrenes Pensionskasse (i det følgende MP) har ønsket at gennemføre en medlemsundersøgelse, der med udvikling som det centrale tema, klarlægger den samlede medlemsskares holdninger og forventninger til forskellige områder, specielt pensionskassens ydelsesmønster, investeringspolitik, medlemsservice og - information. Ud over at kortlægge medlemmernes holdninger til MP og pensionskassens ydelser og service, skal undersøgelsen give ledelsen konkrete operative input, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i det fremtidige strategiske arbejde med pensionskassens udvikling. Undersøgelsen skal kortlægge de prioriteringer, medlemmerne har, når det gælder deres pensionsordning, hvilket kan medvirke til at danne grundlag for ændringer i MP s nuværende ydelsesmønster. Pensionskassens informations- og kommunikationsindsats overfor medlemmerne er af væsentlig betydning, for eksempel når pensionsydelsernes indhold og sammensætning skal formidles effektivt og forståeligt. Den metode der anvendes, giver samtidig mulighed for at inddrage medlemmernes opfattelse af pensionskassens ønske om, at en stadig større del af den skriftlige kommunikation til medlemmerne skal foregå elektronisk, via eller mppension.dk. Endvidere kan medlemmernes interesse for brug af MP s hjemmeside afdækkes, herunder interessen for i fremtiden at kunne se pensionsoplysninger og foretage pensionsberegninger online. Samtidig er det ønsket, at undersøgelsen fastlægger medlemmernes behov for og holdning til MP s medlemsservice. 4

5 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Det overordnede formål med denne medlemsundersøgelse er at afdække medlemmernes overordnede holdninger og forventninger til Magistrenes Pensionskasse herunder at belyse medlemmernes holdning til deres pensionsordning og ønsker til den fremtidige sammensætning af ydelser holdningen til MP s information og kommunikation holdningen til MP s investeringspolitik holdninger, ønsker og krav til service og medlemsrådgivning. MÅLGRUPPE Målgruppen for denne medlemsundersøgelse er medlemmer af Magistrenes Pensionskasse. GENNEMFØRELSESPERIODE Analysens interviews blev gennemført i september og oktober

6 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 UNDERSØGELSESMETODE, INTERVIEWANTAL OG -FORDELING Undersøgelsen er gennemført med en kombination af personlige face to face interviews og personlige telefoninterviews. Indledningsvis blev der gennemført 10 personlige interviews med udvalgte medlemmer. Medlemmerne, som deltog i de indledende personlige interviews, blev udvalgt ud fra deres køn og alder. De indledende interviews blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet til de telefoniske interviews. Der blev i alt kontaktet 580 medlemmer i forbindelse med gennemførelsen af de telefoniske interviews. Af disse ønskede 87% at deltage. Der blev således gennemført 506 interviews med medlemmer af MP. Efter de telefoniske interviews blev der gennemført 20 personlige face-to-face interviews med medlemmer af MP, som havde deltaget i telefoninterviews. Deltagerne til de afsluttende personlige interviews blev udvalgt ud fra de svar, de havde afgivet i forbindelse med de telefoniske interviews. De personlige face to face interviews blev gennemført for at uddybe og sikre en mere nuanceret forståelse af de fundne resultater fra den telefonisk gennemførte del af undersøgelsen. Deltagerne til de telefoniske interviews blev udvalgt simpelt tilfældigt fra MP s medlemsregister. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til medlemmernes alder og køn. SPØRGESKEMAER De adspurgte har i forbindelse med hvert enkelt spørgsmål, der er stillet, haft mulighed for at komme med supplerende kommentarer. Ved gennemførelsen af de telefoniske interviews er der både stillet spørgsmål, hvor deltageren kun har fået læst spørgsmålet op, samt spørgsmål hvor også svarkategorierne er blevet læst op. AFRAPPORTERING Nærværende konklusion er udarbejdet således, at resultaterne fra de telefoniske interviews og de personlige dybdeinterviews udgør en integreret helhed i afrapporteringen. 6

7 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 PROFIL AF DELTAGERNE Lidt over halvdelen af de medlemmer der har deltaget i undersøgelsens kvantitative del er mænd (54%), mens en lidt mindre andel er kvinder (46%). Undersøgelsens kønsfordeling er identisk med fordelingen blandt medlemmerne hos MP. Aldersmæssigt fordeler de interviewede medlemmer sig i tre større grupperinger, fra år (26%), år (34%) og år (28%). Der er således kun et meget begrænset antal deltagere mellem18-30 år og over 60 år. Aldersfordelingen i undersøgelsen er tilnærmelsesvis identisk med aldersfordelingen i MP. Medlemmernes ansættelsesforhold viser, at størstedelen af de interviewede medlemmer (75%) er overenskomstansatte, 9% er privatansatte uden overenskomst, 7% er uden for arbejdsmarkedet, 4% er selvstændige, 2% er hvilende medlemmer og 2% er pensionister. 33% af de interviewede medlemmer er lektorer, 29% er medarbejdere, 14% er ansat i ledende stillinger, 11% er adjunkter, mens en mindre andel er konsulenter, fuldmægtige og midlertidigt ude af beskæftigelse. 33% af de erhvervsaktive medlemmer er ansat i amtet, 32% er statsligt ansat, 20% er ansat i den private sektor, mens 8% er kommunalt ansat. En begrænset andel af medlemmerne er ansat i offentligt ejede virksomheder. Den største gruppe af medlemmer har været ansat på deres nuværende arbejdsplads i over 15 år. De øvrige medlemmer fordeler sig jævnt, når det gælder tiden for ansættelse på deres nuværende arbejdsplads. 45% af de interviewede medlemmer af MP er medlemmer af Dansk Magisterforening, mens 31% er medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening, 7% er medlemmer af Dansk Psykologforening, og 1% er medlemmer af DJØF. 9% er uden medlemskab af en fagforening. 7

8 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december % af MP s medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er uddannet Cand. Mag., mens 26% er Cand. Scient. De øvrige medlemmer har andre akademiske uddannelser eller er under videreuddannelse. Størstedelen af medlemmerne er gift eller samboende, mens en mindre andel er enlige. I relation til ægtefællepension har 41% livsvarig ægtefællepension, mens 39% har ægtefællepension af 10 års varighed. 20% af MP s medlemmer har ingen ægtefællepension. 8

9 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 KONKLUSION HOLDNING TIL MP Undersøgelsen viser, at medlemmerne udviser stor tilfredshed med MP som pensionskasse. 75% er således tilfredse eller meget tilfredse med MP. Den udbredte tilfredshed med MP gælder ligeledes for medlemmernes holdning til den pensionsordning, de har i pensionskassen. MP S INVESTERINGSSTRATEGI Undersøgelsen viser et klart ønske blandt medlemmerne om, at MP tager særlige etiske hensyn ved valg af investeringer / aktier. MP bør i medlemmernes øjne primært tage etiske forholdsregler i relation til våben (36%), børnearbejde (32%), forurenende kemikalier (29%) samt tobak (20%). Samtidig fremgår det også af undersøgelsen, at størstedelen af medlemmerne ikke har læst eller har kendskab til MP s retningslinier for investeringer. 19% har imidlertid læst retningslinierne, mens andre 19% har kendskab til retningslinierne, dog uden at have læst dem. FORSIKRINGER OG PENSIONSYDELSER Det kan konkluderes, at over halvdelen af MP s medlemmer ikke har kendskab til de forsikringer og pensionsydelser, der er inkluderet i deres pensionsordning. Blandt de medlemmer der har kendskab til disse forsikringer, er kendskabet til gruppelivsforsikring og ægtefællepension mest udbredt. Medlemmernes kendskab til de øvrige forsikringer og ydelser er således relativt begrænset. Det kan konkluderes, at medlemmernes efterspørgsel af nye forsikringsprodukter er relativt begrænset. Størstedelen af medlemmerne efterspørger således ikke andre forsikringsprodukter end dem, MP allerede tilbyder medlemmerne på nuværende tidspunkt. 9

10 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 Interesse for sygeforsikringer som del af pensionsordningen En mindre gruppe medlemmer (29%) er interesseret i en sygeforsikring. Blandt medlemmerne er 13% interesseret i, at Kritisk Sygdom bliver en obligatorisk del af deres pensionsordning hos MP. Valgfrihed - børnepension 32% af MP s medlemmer udviser interesse for, at børnepensionen bliver en valgfri del af pensionsordningen. Det kan på denne baggrund konkluderes, at der blandt majoriteten af MP s medlemmer på nuværende tidspunkt ikke er interesse for valgfrihed i relation til børnepensionen. Opsparing i puljer / Unit-link En begrænset del af MP s medlemmer er interesserede i at deltage i opsparing i puljer i større eller mindre omfang. Den største andel af medlemmerne har enten ikke overvejet opsparing i puljer eller har ikke interesse i denne opsparingsform. Indbetaling af supplerende bidrag Undersøgelsen viser, at hovedparten af MP s medlemmer har kendskab til muligheden for at indbetale supplerende bidrag på deres pension. 38% er dog ikke klar over, at de har denne mulighed. Interessen for at indbetale supplerende bidrag til pensionsopsparingen er dog relativt begrænset, idet størstedelen af medlemmerne er mindre eller ikke interesserede i at benytte sig af denne mulighed. Anden pensionsopsparing og supplerende forsikringsdækninger Det fremgår af undersøgelsen, at 43% af MP s medlemmer ikke har andre pensionsopsparinger eller forsikringsdækninger end dem, de har hos MP. 28% har en supplerende pensionsopsparing i form af en kapitalpension, de selv har tegnet, mens 5% har en supplerende arbejdsgivertegnet kapitalpension. 10

11 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 Endvidere har en mindre andel af medlemmerne også en supplerende ratepension, livs- og / eller ulykkesforsikring, som de enten selv eller deres arbejdsgiver har tegnet. Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at hovedparten af de deltagende medlemmers ægtefælle / sambo har en pensionsopsparing. Valg af anden pensionskasse Det fremgår af undersøgelsen, at 45% af MP s medlemmer ville vælge MP, hvis de fik mulighed for frit at vælge. En begrænset andel (11%) ville derimod vælge en anden pensionskasse end MP, hvis de fik muligheden. De resterende 44 % af medlemmerne svarer ved ikke til dette spørgsmål. INFORMATION Velkomstpakke med informationsmateriale Størstedelen af den del af medlemmerne, der kan erindre, at de har modtaget en velkomstpakke med information om deres pensionsordning, tillægger denne betydelig værdi. Pensionspapirer Undersøgelsen viser, at det kun er en mindre del af medlemmerne, der læser det meste af pensionspapirerne. De øvrige medlemmer læser stort set ikke i pensionspapirerne eller læser kun dele af papirerne. Nyhedsbreve Langt de fleste medlemmer oplyser, at de modtager nyhedsbrevet MPnyt fra MP. Størstedelen af medlemmerne læser også nyhedsbrevet, dog angiver 32%, at de aldrig læser nyhedsbrevet fra MP. Medlemmernes tidsforbrug ved læsning af nyhedsbrevet er generelt begrænset, idet over halvdelen af medlemmerne udelukkende skimmer nyhedsbrevet eller anvender cirka fem minutter på læsning af nyhedsbrevet. Medlemmerne læser primært lidt af det hele i MP s nyhedsbrev, dog er en betydelig andel af medlemmerne særligt interesseret i at læse om årets resultat, MP s investeringer samt om de forsikringer, der er inkluderet i pensionen. 11

12 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 KONTAKT MED MP Undersøgelsen viser, at størstedelen af medlemmerne ikke har været i hverken mundtlig eller skriftlig kontakt med MP. Blandt de medlemmer, der har haft telefonisk kontakt med MP, er størstedelen tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes evne til at hjælpe dem med det givne spørgsmål eller problemstilling. Hovedparten af medlemmerne der har modtaget telefonisk rådgivning, mener endvidere at MP s medarbejdere fuldt ud eller i rimelig grad er i stand til yde en forståelig rådgivning. Har medlemmerne spørgsmål vedrørende deres pension, kontakter de fleste MP generelt eller ringer til det opgivne telefonnummer. En betydelig andel søger information på MP s hjemmeside, mens en begrænset andel henvender sig til MP s rådgivning. Holdning til ekspeditions- og sagsbehandlingstider Hovedparten af MP s medlemmer er meget tilfredse eller tilfredse med længden af ekspeditionstiderne hos MP i forbindelse med besvarelse af generelle spørgsmål til pensionsordningen. Ligeledes når det gælder rådgivning i forbindelse med pensionering og / eller invalidedækning, er hovedparten af medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse med MP s sagsbehandlingstider. Kendskab til rådgivning på regionalkontorer En mindre andel af MP s medlemmer har kendskab til, at de kan søge rådgivning på MP s regionalkontorer. Størstedelen af medlemmerne har dog ikke kendskab til denne rådgivningsmulighed. Kendskab til medlemsmøder De fleste medlemmer er bekendt med de medlemsmøder, MP afholder rundt omkring i landet. Kun 15% har ikke kendskab til disse medlemsmøder. MP s åbningstid Hovedparten af MP s medlemmer mener ikke, at MP bør udvide åbningstiden for rådgivning. 12

13 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INTERNET OG MP-PENSION.DK Undersøgelsen viser, at 92% af MP s medlemmer anvender internettet. 39% af medlemmerne som anvender internettet, kender MP s hjemmeside, mppension.dk, heraf har 40% også besøgt hjemmesiden. Størstedelen af medlemmerne har derimod ikke kendskab til hjemmesiden. Medlemmerne er primært interesserede i at få et pensionsberegningsprogram på hjemmesiden samt information om pensionsudbetalingens størrelse, MP s investeringer samt medlemsservice. Halvdelen af MP s medlemmer ser gerne, at MP bliver repræsenteret på hjemmesiden Pensionsinfo. En betydelig andel af medlemmerne forholder sig dog ikke til dette spørgsmål. FORVENTET PENSIONSALDER OG EFTERLØN Den største andel af MP s medlemmer forventer at gå på pension, når de fylder 65 år eller senere. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at over 38% af deltagerne ikke har overvejet, hvornår de forventer at gå på pension. I relation til indbetaling til efterlønsordningen, indbetaler størstedelen (59%) af medlemmerne til efterløn, mens 36% har valgt ikke at indbetale. KENDSKAB TIL MAISON DANICE Undersøgelsen påviser et udbredt kendskab blandt MP s medlemmer til pensionskassens ferielejligheder i Nice. 13

14 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR GRAFIKPRÆSENTATIONER Deltagerfordeling Deltagerfordeling Holdning til MP Hvordan er Deres samlede bedømmelse af Magistrenes Pensionskasse Hvordan er Deres tilfredshed med den pensionsordning De har Hvordan synes De, Magistrenes Pensionskasse klarer sig i forhold til andre pensionskasser Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag til Magistrenes Pensionskasse Investeringsstrategier Hvordan er Deres holdning til at spare op i forskellige puljer / Unit-link f.eks. ved aktier eller obligationer Skal Magistrenes Pensionskasse efter Deres mening tage særlige etiske hensyn ved valg af investeringer / aktier Hvilke etiske hensyn skal Magistrenes Pensionskasse tage ved valg af investeringer / aktier Har De læst Magistrenes Pensionskasses retningslinier for valg af investeringer / aktier... 23,0 Hvordan er Deres vurdering af Magistrenes Pensionskasses investeringsstrategi med hensyn til at sikre et tilstrækkeligt etisk valg af investeringer i aktier Forsikring og pensionsydelser Har De kendskab til de forsikringer / pensionsydelser, som udgør en del af Deres pensionsordning Hvordan er Deres interesse for at kunne vælge andre forsikringsprodukter end dem, Magistrenes Pensionskasse tilbyder medlemmerne i dag som f.eks. sygeforsikringer Hvordan er Deres interesse i, at sygeforsikringen Kritisk Sygdom bliver en obligatorisk del af Deres pensionsordning hos Magistrenes Pensionskasse Hvordan er Deres interesse i, at børnepensionen bliver en valgfri del af Deres pensionsordning i Magistrenes Pensionskasse Har De kendskab til muligheden for at indbetale supplerende bidrag til Deres pensionsordning Hvordan er Deres interesse i at indbetale supplerende bidrag til Deres pensionsordning Har De en anden pensionsopsparing end den hos Magistrenes Pensionskasse eller supplerende forsikringsdækninger. Hvis ja: Er pensionsopsparingen tegnet af Dem selv eller af Deres arbejdsgiver Hvilken pensionskasse ville De vælge at placere Deres nuværende opsparing hos, hvis De får mulighed for frit at vælge Pensionspapirer Fik De tilsendt en Velkomstpakke med informationsmateriale om Deres pensionsordning i almindeligt sprog i forbindelse med Deres optagelse i Magistrenes Pensionskasse Hvilken holdning har De til informationsmaterialet Hvor meget læser / har De læst i Deres pensionspapirer Hvad er årsagen til, at de ikke læser mere i pensionspapirerne

15 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 Nyhedsbrev fra MP Læser De nyhedsbrevene Mpnyt / Mpinformation fra Magistrenes Pensionskasse Hvor lang tid bruger de i gennemsnit på at læse nyhedsbrevene fra Magistrenes Pensionskasse Hvilke emner er De mest interesseret i at læse om i nyhedsbrevene Mpnyt / Mpinformation Modtager De nyhedsbrevene MPnyt / Mpinformation fra Magistrenes Pensionskasse Kontakt med MP Har De været i mundtlig kontakt med Magistrenes Pensionskasse Har De været i skriftlig kontakt med Magistrenes Pensionskasse Hvem kontakter De fra Magistrenes Pensionskasse, hvis De har spørgsmål vedrørende Deres pension Har De kendskab til, at De kan søge rådgivning på Magistrenes Pensionskasse s regionalkontorer Har De kendskab til Magistrenes Pensionskasse s medlemsmøder, som Magistrenes Pensionskasse afholder rundt omkring i landet Hvordan oplevede De medarbejderens evne til at hjælpe Dem med det spørgsmål eller problem, som De havde Er den / de medarbejder(e), som De har været i kontakt med, i stand til at rådgive Dem på en forståelig måde Hvordan er deres holdning til længden af ekspeditionstiden hos Magistrenes Pensionskasse i forbindelse med besvarelse af forespørgsler til Deres pensionsordning Skal Magistrenes Pensionskasse have længere åbningstid, f.eks. en dag om ugen efter kl , for pensionsrådgivning Internet og mp-pension.dk Anvender De internettet Har De kendskab til Magistrenes Pensionskasse s hjemmeside Har De besøgt Magistrenes Pensionskasse s hjemmeside Hvilke emner er De interesseret i at finde på Magistrenes Pensionskasse s hjemmeside Hvordan er deres interesse i, at Magistrenes Pensionskasse også bliver repræsenteret på hjemmesiden Pensionsinfo Pensionstidspunkt og efterløn Hvornår forventer De at gå på pension Indbetaler De til efterlønsordningen Kender De Magistrenes Pensionskasse s ferielejligheder i Nice Profil af deltagerne Kønsfordeling Aldersfordeling Ægteskabelig status Ægtefællepension Har Deres eventuelle ægtefælle/samlever en pension Hvilken fagforening er De medlem af Hvilken uddannelsesbaggrund har De (det sidst gennemførte uddannelsesforløb) Er De privat ansateller overenskomstansat, selvstændig eller uden for arbejdsmarkedet Hvor lang tid har De været ansat, hvor De nu arbejder Hvad er Deres titel / beskæftigelse

16 Grafik 1.0 Deltagerfordeling Statusfordeling Ægtefælledækning Alle kontaktede Livsvarig 41% Kan ikke deltage 1% Vil ikke deltage 12% 87% Deltagere 77% Bidragsbetalende 10 årig 580 personer Hvilende 39% 16% 1% 5% 1% Invalid Bidragsfri dækket Alderspensionist 20% Ingen 506 personer 506 personer

17 Grafik 10.0 Spg. 37 Hvordan er Deres samlede bedømmelse af Magistrenes Pensionskasse? Tilfreds 69% 6% Meget tilfreds 9% 1% 11% Ingen holdning 4% Ved ikke / vil ikke svare Andet Mindre tilfreds 506 personer

18 Grafik 11.0 Spg. 35 Hvordan er Deres tilfredshed med den pensionsordning, De har? Tilfreds 70% 3% Meget tilfreds 1% 1% 22% 3% Ved ikke / vil ikke svare Mindre tilfreds Andet Ikke tilfreds 506 personer

19 Grafik 12.0 Spg. 34 Hvordan synes De, Magistrenes Pensionskasse klarer sig i forhold til andre pensionskasser? Klarer sig dårligere end andre Klarer sig dårligere end de bedste 2% Klarer sig dårligere end... 2% 1% Ved ikke / vil ikke svare 58% 27% Klarer sig lige så godt som konkurrenterne 6% 4% Klarer sig bedre Klarer sig lige så godt som de bedste 506 personer

20 Grafik 13.0 Spg. 50 Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag eller ideer til Magistrenes Pensionskasse? Ja 21% 79% Nej 506 personer

21 Grafik 14.0 Spg. 50 Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag eller ideer til Magistrenes Pensionskasse? - at man havde en moder pensionskasse og kunne overføre andre småopsparinger til den (for dem, som har mange løse ansættelser og vikarjobs) - bedre information til medlemmer - begrænse omfanget af det materiale de udsender, vil gøre det mere overkommeligt at læse det - blive bedre til at investere med større afkast - boligerne er for dyre*2 - boligtilbud burde ikke kun gå efter anciennitet. Brochurer er for flotte, der bruges for meget på layout / design - bør være interaktion på MP's hjemmeside og trykte materiale, f. eks. henvisning til hjemmeside for yderligere uddybning af emne. Bør i deres invitationer til medlemsmøder beskrive, hvad man får ud af at deltage i det enkelte møde - de bør investere i flere ejendomme til deres medlemmer (med billig husleje)*3 - de skal gøre mere ud af service og ekspeditionstid for nye medlemmer - de skal informere deres medlemmer på et lettere forståeligt sprog - de skal koncentrere sig om at tjene penge til medlemmerne og ikke blive en velfærdsorganisation eller et firma, der stræber efter at kapre kunder - de skal koncentrere sig om pension og ikke bruge megen energi på ferielejligheder - de skulle gøre deres blad mere attraktivt, f. eks. flere billeder, mere imødekommende tekst, og så gør det ikke noget at papiret bliver billigere. Målgruppen er bred,og derfor kunne det være godt, hvis de prøvede at skrive lidt mere til de forskellige grupper under den store gruppe - de skulle gå ind i debatten om pensionernes fremtid, holdbarhed / værdi - der skal lægges vægt på forenklinger i de forskellige - godt med sådan en undersøgelse som denne ordninger / pensionsforhold - gør læsestoffet mere læsevenligt og forståeligt, - det er godt med medlemstilbud o. lign. gennemskueligt - det ville være en ide at hjælpe folk lidt mere til at forstå, - gør sproget mere forståeligt, vedlæg evt. en vejledning hvad der rører sig, de konflikter / uenigheder,der er i - gøre det valgfrit om man vil modtage det skriftlige pensionskassen skulle være mere tydelige, forklar hvad det materiale og læg hellere ud på nettet går ud på - gøre hjemmesiden aktiv således, at mange medlemmer kan - det ville være godt, hvis informationerne kunne være meget hjælpe sig selv, almen info til downloading, let tilgængelige for dem, der har travlt, en spiseseddel et sted beregningsprogrammer, der kan udregne forskellige i bladet med de ting / forandringer,der er vigtige at notere sig fremtidige hypotetiske situationer - ferielejlighederne er for dyre - gøre mere ved deres medlemsblad - flere ferielejligheder*3 - gå aktivt ind i seniorordninger - flere medlemstilbud, som f. eks. sommerhuse i Danmark / - have stor fokus på at forøge afkast Skandinavien eller udlejningsboliger - hjemmesiden fungerer for dårligt - flere ordentlige etiske investeringer, ingen lejligheder i Nice - hjemmesiden skal fungere bedre, kodeordet, der skal - flere regionalkontorer udenfor København, mere benyttes, må gerne blive tilsendt pensionsrådgivning på medlemsmøder - holde løbende alderspension og mulighed for større - for teknisk sprog, dårlig kommunikation individuel sammensat pension åben - forbedre sin boligservice - højere pension ved tidligere afgang, mindre skrap trinvis - forsikringspapirerne er svære at forstå, bør være mere stigning i de sidste indbetalingsår pædagogiske - håber, at de bliver ved med at investere i boliger, det skal - fuld pension under barsel, pædagogisk hæfte til nye gøres muligt at beholde pensionskassen, selvom man tager medlemmer, info om, hvordan udregningerne om pensionens arbejde i udlandet i et par år, man kunne muligvis give en størrelse udregnes, investeringsandelen pr person garanti for, at vedkommende kun var ude f. eks. to år - får for mange papirer*2 - info ang. supplerende bidrag skal forbedres - godt med en relancering, mangler information. Løbende - infomøder er for 'billige', ønsker mere service status - information om, hvordan man kan indbetale med - godt med hjælp til folk før de går på pension, f. eks. alkohol supplerende bidrag eller andre problematikker - investeringspolitik mere gennemsigtighed på det punkt, lønmodtagernes dyrtidsfond - kan man slå to pensioner sammen? det ville være smart at slå dem sammen i stedet for at have 2 pensioner hvert sit sted - klarere information om pensions ordninger / ændringer

22 Grafik 15.0 Spg. 50 Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag eller ideer til Magistrenes Pensionskasse? - kunne være en god ide at gøre det muligt at indbetale fra udlandet og dermed opnå de skattefordele, der er ved at arbejde i udlandet - lav nogle standardprodukter for dem, der ikke gider sætte sig ind i pensionsforhold og lad os andre bestemme mere selv, både hvad angår produkt, investeringsstrategi og investeringsmåde - lidt lettere tilgængeligt informationsmateriale*4 - lægge vægt på de etiske hensyn, der skal være bæredygtig udvikling f. eks. økologisk - løstansatte burde også kunne indbetale til deres pension, som magister kan man være løstansat i mange år - man kunne godt lave en ordning så nyuddannede ikke både skal betale SUgæld og pension - man kunne koordinere med a-kasser, fagforeninger, banker og give en fælles samlet rådgivning om folks samlede økonomiske situation, bl. a. ved forskellige aftrædelsesår - mere direkte information, især til yngre medlemmer - mere down to earth informationer, f. eks. som da der var konsekvenser ved fravalg af ægtefællepension, det var ikke forståeligt, hvorfor konsekvenserne var som de var - mere fleksibel pensionsordning - mere info løbende fx., når man bliver gift, vedr. ægtefællepension - Mere om den enkeltes indflydelse i nyhedbrevene ville gøre dem mere nærværende - mere valgfrihed generelt, skriv forståeligt, gør det mere klart, hvad konsekvenserne af de forskellige pensionsordninger er for udbetalingens størrelse etc. - merre skræddersyet pension efter individuelle behov - MP skulle gøre mere ud af at udsende info på en kortere, lettere læselig og informativ måde - ny profil, generelt mere debatskabende, hvordan ser fremtiden ud - oprette ungdomsboliger - papirmaterialet er måske for dyrt, dumt at bruge for mange ressourcer på det - pension lige, hvadenten man er gift eller ej, Oplys bedre om afkast og administrationsomkostninger - pensionskasse-skift kræver helbredsundersøgelse, og jo ældre man bliver, des dårligere bliver den. Derfor bør nye pensionskasser ikke kræve helbredsundersøgelse - profilere sig mere overfor medlemmerne, være mere synlig - ros til kontoret, MPnyt er spild af papir - samle medlemmernes adresser, så medlemmerne kan få besked, når der er nyt på hjemmesiderne - sende en fremskrivning af pensionsopsparingen en gang årligt, har tidligere udsendt disse - skal søge at forenkle reglerne ifm. samlever, så det ikke er så besværligt at få dækket sin samlever ind i sin pension - skal være nemmere at indbetale ekstra bidrag*2 - skriv klart, forståeligt og indbydende. For besværligt med alle de skemaer og uforståeligt skriftligt materiale - skriv mere forståeligt - skær ned på administrationen, hvis undersøgelsen viser, at medlemmerne ikke bruger pensionskassen særlig meget - skær ned på medlemsmøder, de burde ikke være nødvendige for de intelligente medlemmer - sorter i materialet, der sendes ud, udvælg efter alder,hvad der er relevant - spare på reklame / infoblade, mere ind på medlemskonto - større valgfrihed i fht., hvor meget man investerer, på hvilken måde, og hvor det kunne være rart at kunne betale mindre de første år, hvor man stifter familie og etablerer sig og så sætte det op senere - større valgfrihed mht., hvor pengene placeres - telefonnummer til pensionsrådgivningen skal være lettere at finde - Tidligere information omkring medlemsmøderne, det er for sent at modtage samme dag - tænke lidt over de dyre layouter og så istedet gøre administrationsgebyret mindre - udspecificeret opgørelse over arbejdsgiverens indbetalinger - umoralsk, at det belønnes så meget, at man arbejder, til man er 70 - ustandseligt forslag om billigere magisterbyggerier, burde holde op - ved forældreorlov burde man kunne supplere op til fuld løn - vil gerne have indflydelse på, hvilke investeringer (etiske valg) - vil gerne vide mere om sikkerhed for de unges penge og, hvad pensionen kan bruges til - være mere åbne og fleksible i forbindelse med overførsel af pensioner andre steder fra - ønsker nyhedsbrev

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Præsentation for SKAT

Præsentation for SKAT 1 Præsentation for SKAT Dagens program CO II Pension Sammensætning Overblik CO II Konto Helbredssikring Et godt medlemstilbud Dine muligheder i PFA Min Pension Servicekoncept 2 Strukturreformen - Der er

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere