Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001"

Transkript

1 Rapport Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 December 2001

2 Deres Notater

3 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLD INDHOLD... 3 UNDERSØGELSENS BAGGRUND... 4 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 5 MÅLGRUPPE... 5 GENNEMFØRELSESPERIODE... 5 UNDERSØGELSESMETODE, INTERVIEWANTAL OG -FORDELING... 6 SPØRGESKEMAER... 6 AFRAPPORTERING... 6 PROFIL AF DELTAGERNE... 7 KONKLUSION... 9 HOLDNING TIL MP... 9 MP S INVESTERINGSSTRATEGI... 9 FORSIKRINGER OG PENSIONSYDELSER... 9 Interesse for sygeforsikringer som del af pensionsordningen Valgfrihed - børnepension Opsparing i puljer / Unit-link...10 Indbetaling af supplerende bidrag Anden pensionsopsparing og supplerende forsikringsdækninger Valg af anden pensionskasse INFORMATION Velkomstpakke med informationsmateriale Pensionspapirer Nyhedsbreve KONTAKT MED MP Holdning til ekspeditions- og sagsbehandlingstider Kendskab til rådgivning på regionalkontorer Kendskab til medlemsmøder MP s åbningstid INTERNET OG MP-PENSION.DK FORVENTET PENSIONSALDER OG EFTERLØN KENDSKAB TIL MAISON DANICE INDHOLDSFORTEGNELSE FOR GRAFIKPRÆSENTATIONER

4 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 UNDERSØGELSENS BAGGRUND De senere års udvikling og reguleringer på pensionsmarkedet har skabt ændrede forhold for pensionskasserne og øget kravet til viden om medlemmernes holdninger og forventninger til den fremtidige udvikling af pensionskassen. Magistrenes Pensionskasse (i det følgende MP) har ønsket at gennemføre en medlemsundersøgelse, der med udvikling som det centrale tema, klarlægger den samlede medlemsskares holdninger og forventninger til forskellige områder, specielt pensionskassens ydelsesmønster, investeringspolitik, medlemsservice og - information. Ud over at kortlægge medlemmernes holdninger til MP og pensionskassens ydelser og service, skal undersøgelsen give ledelsen konkrete operative input, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i det fremtidige strategiske arbejde med pensionskassens udvikling. Undersøgelsen skal kortlægge de prioriteringer, medlemmerne har, når det gælder deres pensionsordning, hvilket kan medvirke til at danne grundlag for ændringer i MP s nuværende ydelsesmønster. Pensionskassens informations- og kommunikationsindsats overfor medlemmerne er af væsentlig betydning, for eksempel når pensionsydelsernes indhold og sammensætning skal formidles effektivt og forståeligt. Den metode der anvendes, giver samtidig mulighed for at inddrage medlemmernes opfattelse af pensionskassens ønske om, at en stadig større del af den skriftlige kommunikation til medlemmerne skal foregå elektronisk, via eller mppension.dk. Endvidere kan medlemmernes interesse for brug af MP s hjemmeside afdækkes, herunder interessen for i fremtiden at kunne se pensionsoplysninger og foretage pensionsberegninger online. Samtidig er det ønsket, at undersøgelsen fastlægger medlemmernes behov for og holdning til MP s medlemsservice. 4

5 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Det overordnede formål med denne medlemsundersøgelse er at afdække medlemmernes overordnede holdninger og forventninger til Magistrenes Pensionskasse herunder at belyse medlemmernes holdning til deres pensionsordning og ønsker til den fremtidige sammensætning af ydelser holdningen til MP s information og kommunikation holdningen til MP s investeringspolitik holdninger, ønsker og krav til service og medlemsrådgivning. MÅLGRUPPE Målgruppen for denne medlemsundersøgelse er medlemmer af Magistrenes Pensionskasse. GENNEMFØRELSESPERIODE Analysens interviews blev gennemført i september og oktober

6 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 UNDERSØGELSESMETODE, INTERVIEWANTAL OG -FORDELING Undersøgelsen er gennemført med en kombination af personlige face to face interviews og personlige telefoninterviews. Indledningsvis blev der gennemført 10 personlige interviews med udvalgte medlemmer. Medlemmerne, som deltog i de indledende personlige interviews, blev udvalgt ud fra deres køn og alder. De indledende interviews blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet til de telefoniske interviews. Der blev i alt kontaktet 580 medlemmer i forbindelse med gennemførelsen af de telefoniske interviews. Af disse ønskede 87% at deltage. Der blev således gennemført 506 interviews med medlemmer af MP. Efter de telefoniske interviews blev der gennemført 20 personlige face-to-face interviews med medlemmer af MP, som havde deltaget i telefoninterviews. Deltagerne til de afsluttende personlige interviews blev udvalgt ud fra de svar, de havde afgivet i forbindelse med de telefoniske interviews. De personlige face to face interviews blev gennemført for at uddybe og sikre en mere nuanceret forståelse af de fundne resultater fra den telefonisk gennemførte del af undersøgelsen. Deltagerne til de telefoniske interviews blev udvalgt simpelt tilfældigt fra MP s medlemsregister. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til medlemmernes alder og køn. SPØRGESKEMAER De adspurgte har i forbindelse med hvert enkelt spørgsmål, der er stillet, haft mulighed for at komme med supplerende kommentarer. Ved gennemførelsen af de telefoniske interviews er der både stillet spørgsmål, hvor deltageren kun har fået læst spørgsmålet op, samt spørgsmål hvor også svarkategorierne er blevet læst op. AFRAPPORTERING Nærværende konklusion er udarbejdet således, at resultaterne fra de telefoniske interviews og de personlige dybdeinterviews udgør en integreret helhed i afrapporteringen. 6

7 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 PROFIL AF DELTAGERNE Lidt over halvdelen af de medlemmer der har deltaget i undersøgelsens kvantitative del er mænd (54%), mens en lidt mindre andel er kvinder (46%). Undersøgelsens kønsfordeling er identisk med fordelingen blandt medlemmerne hos MP. Aldersmæssigt fordeler de interviewede medlemmer sig i tre større grupperinger, fra år (26%), år (34%) og år (28%). Der er således kun et meget begrænset antal deltagere mellem18-30 år og over 60 år. Aldersfordelingen i undersøgelsen er tilnærmelsesvis identisk med aldersfordelingen i MP. Medlemmernes ansættelsesforhold viser, at størstedelen af de interviewede medlemmer (75%) er overenskomstansatte, 9% er privatansatte uden overenskomst, 7% er uden for arbejdsmarkedet, 4% er selvstændige, 2% er hvilende medlemmer og 2% er pensionister. 33% af de interviewede medlemmer er lektorer, 29% er medarbejdere, 14% er ansat i ledende stillinger, 11% er adjunkter, mens en mindre andel er konsulenter, fuldmægtige og midlertidigt ude af beskæftigelse. 33% af de erhvervsaktive medlemmer er ansat i amtet, 32% er statsligt ansat, 20% er ansat i den private sektor, mens 8% er kommunalt ansat. En begrænset andel af medlemmerne er ansat i offentligt ejede virksomheder. Den største gruppe af medlemmer har været ansat på deres nuværende arbejdsplads i over 15 år. De øvrige medlemmer fordeler sig jævnt, når det gælder tiden for ansættelse på deres nuværende arbejdsplads. 45% af de interviewede medlemmer af MP er medlemmer af Dansk Magisterforening, mens 31% er medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening, 7% er medlemmer af Dansk Psykologforening, og 1% er medlemmer af DJØF. 9% er uden medlemskab af en fagforening. 7

8 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december % af MP s medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er uddannet Cand. Mag., mens 26% er Cand. Scient. De øvrige medlemmer har andre akademiske uddannelser eller er under videreuddannelse. Størstedelen af medlemmerne er gift eller samboende, mens en mindre andel er enlige. I relation til ægtefællepension har 41% livsvarig ægtefællepension, mens 39% har ægtefællepension af 10 års varighed. 20% af MP s medlemmer har ingen ægtefællepension. 8

9 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 KONKLUSION HOLDNING TIL MP Undersøgelsen viser, at medlemmerne udviser stor tilfredshed med MP som pensionskasse. 75% er således tilfredse eller meget tilfredse med MP. Den udbredte tilfredshed med MP gælder ligeledes for medlemmernes holdning til den pensionsordning, de har i pensionskassen. MP S INVESTERINGSSTRATEGI Undersøgelsen viser et klart ønske blandt medlemmerne om, at MP tager særlige etiske hensyn ved valg af investeringer / aktier. MP bør i medlemmernes øjne primært tage etiske forholdsregler i relation til våben (36%), børnearbejde (32%), forurenende kemikalier (29%) samt tobak (20%). Samtidig fremgår det også af undersøgelsen, at størstedelen af medlemmerne ikke har læst eller har kendskab til MP s retningslinier for investeringer. 19% har imidlertid læst retningslinierne, mens andre 19% har kendskab til retningslinierne, dog uden at have læst dem. FORSIKRINGER OG PENSIONSYDELSER Det kan konkluderes, at over halvdelen af MP s medlemmer ikke har kendskab til de forsikringer og pensionsydelser, der er inkluderet i deres pensionsordning. Blandt de medlemmer der har kendskab til disse forsikringer, er kendskabet til gruppelivsforsikring og ægtefællepension mest udbredt. Medlemmernes kendskab til de øvrige forsikringer og ydelser er således relativt begrænset. Det kan konkluderes, at medlemmernes efterspørgsel af nye forsikringsprodukter er relativt begrænset. Størstedelen af medlemmerne efterspørger således ikke andre forsikringsprodukter end dem, MP allerede tilbyder medlemmerne på nuværende tidspunkt. 9

10 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 Interesse for sygeforsikringer som del af pensionsordningen En mindre gruppe medlemmer (29%) er interesseret i en sygeforsikring. Blandt medlemmerne er 13% interesseret i, at Kritisk Sygdom bliver en obligatorisk del af deres pensionsordning hos MP. Valgfrihed - børnepension 32% af MP s medlemmer udviser interesse for, at børnepensionen bliver en valgfri del af pensionsordningen. Det kan på denne baggrund konkluderes, at der blandt majoriteten af MP s medlemmer på nuværende tidspunkt ikke er interesse for valgfrihed i relation til børnepensionen. Opsparing i puljer / Unit-link En begrænset del af MP s medlemmer er interesserede i at deltage i opsparing i puljer i større eller mindre omfang. Den største andel af medlemmerne har enten ikke overvejet opsparing i puljer eller har ikke interesse i denne opsparingsform. Indbetaling af supplerende bidrag Undersøgelsen viser, at hovedparten af MP s medlemmer har kendskab til muligheden for at indbetale supplerende bidrag på deres pension. 38% er dog ikke klar over, at de har denne mulighed. Interessen for at indbetale supplerende bidrag til pensionsopsparingen er dog relativt begrænset, idet størstedelen af medlemmerne er mindre eller ikke interesserede i at benytte sig af denne mulighed. Anden pensionsopsparing og supplerende forsikringsdækninger Det fremgår af undersøgelsen, at 43% af MP s medlemmer ikke har andre pensionsopsparinger eller forsikringsdækninger end dem, de har hos MP. 28% har en supplerende pensionsopsparing i form af en kapitalpension, de selv har tegnet, mens 5% har en supplerende arbejdsgivertegnet kapitalpension. 10

11 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 Endvidere har en mindre andel af medlemmerne også en supplerende ratepension, livs- og / eller ulykkesforsikring, som de enten selv eller deres arbejdsgiver har tegnet. Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at hovedparten af de deltagende medlemmers ægtefælle / sambo har en pensionsopsparing. Valg af anden pensionskasse Det fremgår af undersøgelsen, at 45% af MP s medlemmer ville vælge MP, hvis de fik mulighed for frit at vælge. En begrænset andel (11%) ville derimod vælge en anden pensionskasse end MP, hvis de fik muligheden. De resterende 44 % af medlemmerne svarer ved ikke til dette spørgsmål. INFORMATION Velkomstpakke med informationsmateriale Størstedelen af den del af medlemmerne, der kan erindre, at de har modtaget en velkomstpakke med information om deres pensionsordning, tillægger denne betydelig værdi. Pensionspapirer Undersøgelsen viser, at det kun er en mindre del af medlemmerne, der læser det meste af pensionspapirerne. De øvrige medlemmer læser stort set ikke i pensionspapirerne eller læser kun dele af papirerne. Nyhedsbreve Langt de fleste medlemmer oplyser, at de modtager nyhedsbrevet MPnyt fra MP. Størstedelen af medlemmerne læser også nyhedsbrevet, dog angiver 32%, at de aldrig læser nyhedsbrevet fra MP. Medlemmernes tidsforbrug ved læsning af nyhedsbrevet er generelt begrænset, idet over halvdelen af medlemmerne udelukkende skimmer nyhedsbrevet eller anvender cirka fem minutter på læsning af nyhedsbrevet. Medlemmerne læser primært lidt af det hele i MP s nyhedsbrev, dog er en betydelig andel af medlemmerne særligt interesseret i at læse om årets resultat, MP s investeringer samt om de forsikringer, der er inkluderet i pensionen. 11

12 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 KONTAKT MED MP Undersøgelsen viser, at størstedelen af medlemmerne ikke har været i hverken mundtlig eller skriftlig kontakt med MP. Blandt de medlemmer, der har haft telefonisk kontakt med MP, er størstedelen tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes evne til at hjælpe dem med det givne spørgsmål eller problemstilling. Hovedparten af medlemmerne der har modtaget telefonisk rådgivning, mener endvidere at MP s medarbejdere fuldt ud eller i rimelig grad er i stand til yde en forståelig rådgivning. Har medlemmerne spørgsmål vedrørende deres pension, kontakter de fleste MP generelt eller ringer til det opgivne telefonnummer. En betydelig andel søger information på MP s hjemmeside, mens en begrænset andel henvender sig til MP s rådgivning. Holdning til ekspeditions- og sagsbehandlingstider Hovedparten af MP s medlemmer er meget tilfredse eller tilfredse med længden af ekspeditionstiderne hos MP i forbindelse med besvarelse af generelle spørgsmål til pensionsordningen. Ligeledes når det gælder rådgivning i forbindelse med pensionering og / eller invalidedækning, er hovedparten af medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse med MP s sagsbehandlingstider. Kendskab til rådgivning på regionalkontorer En mindre andel af MP s medlemmer har kendskab til, at de kan søge rådgivning på MP s regionalkontorer. Størstedelen af medlemmerne har dog ikke kendskab til denne rådgivningsmulighed. Kendskab til medlemsmøder De fleste medlemmer er bekendt med de medlemsmøder, MP afholder rundt omkring i landet. Kun 15% har ikke kendskab til disse medlemsmøder. MP s åbningstid Hovedparten af MP s medlemmer mener ikke, at MP bør udvide åbningstiden for rådgivning. 12

13 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INTERNET OG MP-PENSION.DK Undersøgelsen viser, at 92% af MP s medlemmer anvender internettet. 39% af medlemmerne som anvender internettet, kender MP s hjemmeside, mppension.dk, heraf har 40% også besøgt hjemmesiden. Størstedelen af medlemmerne har derimod ikke kendskab til hjemmesiden. Medlemmerne er primært interesserede i at få et pensionsberegningsprogram på hjemmesiden samt information om pensionsudbetalingens størrelse, MP s investeringer samt medlemsservice. Halvdelen af MP s medlemmer ser gerne, at MP bliver repræsenteret på hjemmesiden Pensionsinfo. En betydelig andel af medlemmerne forholder sig dog ikke til dette spørgsmål. FORVENTET PENSIONSALDER OG EFTERLØN Den største andel af MP s medlemmer forventer at gå på pension, når de fylder 65 år eller senere. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at over 38% af deltagerne ikke har overvejet, hvornår de forventer at gå på pension. I relation til indbetaling til efterlønsordningen, indbetaler størstedelen (59%) af medlemmerne til efterløn, mens 36% har valgt ikke at indbetale. KENDSKAB TIL MAISON DANICE Undersøgelsen påviser et udbredt kendskab blandt MP s medlemmer til pensionskassens ferielejligheder i Nice. 13

14 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR GRAFIKPRÆSENTATIONER Deltagerfordeling Deltagerfordeling Holdning til MP Hvordan er Deres samlede bedømmelse af Magistrenes Pensionskasse Hvordan er Deres tilfredshed med den pensionsordning De har Hvordan synes De, Magistrenes Pensionskasse klarer sig i forhold til andre pensionskasser Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag til Magistrenes Pensionskasse Investeringsstrategier Hvordan er Deres holdning til at spare op i forskellige puljer / Unit-link f.eks. ved aktier eller obligationer Skal Magistrenes Pensionskasse efter Deres mening tage særlige etiske hensyn ved valg af investeringer / aktier Hvilke etiske hensyn skal Magistrenes Pensionskasse tage ved valg af investeringer / aktier Har De læst Magistrenes Pensionskasses retningslinier for valg af investeringer / aktier... 23,0 Hvordan er Deres vurdering af Magistrenes Pensionskasses investeringsstrategi med hensyn til at sikre et tilstrækkeligt etisk valg af investeringer i aktier Forsikring og pensionsydelser Har De kendskab til de forsikringer / pensionsydelser, som udgør en del af Deres pensionsordning Hvordan er Deres interesse for at kunne vælge andre forsikringsprodukter end dem, Magistrenes Pensionskasse tilbyder medlemmerne i dag som f.eks. sygeforsikringer Hvordan er Deres interesse i, at sygeforsikringen Kritisk Sygdom bliver en obligatorisk del af Deres pensionsordning hos Magistrenes Pensionskasse Hvordan er Deres interesse i, at børnepensionen bliver en valgfri del af Deres pensionsordning i Magistrenes Pensionskasse Har De kendskab til muligheden for at indbetale supplerende bidrag til Deres pensionsordning Hvordan er Deres interesse i at indbetale supplerende bidrag til Deres pensionsordning Har De en anden pensionsopsparing end den hos Magistrenes Pensionskasse eller supplerende forsikringsdækninger. Hvis ja: Er pensionsopsparingen tegnet af Dem selv eller af Deres arbejdsgiver Hvilken pensionskasse ville De vælge at placere Deres nuværende opsparing hos, hvis De får mulighed for frit at vælge Pensionspapirer Fik De tilsendt en Velkomstpakke med informationsmateriale om Deres pensionsordning i almindeligt sprog i forbindelse med Deres optagelse i Magistrenes Pensionskasse Hvilken holdning har De til informationsmaterialet Hvor meget læser / har De læst i Deres pensionspapirer Hvad er årsagen til, at de ikke læser mere i pensionspapirerne

15 Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 Nyhedsbrev fra MP Læser De nyhedsbrevene Mpnyt / Mpinformation fra Magistrenes Pensionskasse Hvor lang tid bruger de i gennemsnit på at læse nyhedsbrevene fra Magistrenes Pensionskasse Hvilke emner er De mest interesseret i at læse om i nyhedsbrevene Mpnyt / Mpinformation Modtager De nyhedsbrevene MPnyt / Mpinformation fra Magistrenes Pensionskasse Kontakt med MP Har De været i mundtlig kontakt med Magistrenes Pensionskasse Har De været i skriftlig kontakt med Magistrenes Pensionskasse Hvem kontakter De fra Magistrenes Pensionskasse, hvis De har spørgsmål vedrørende Deres pension Har De kendskab til, at De kan søge rådgivning på Magistrenes Pensionskasse s regionalkontorer Har De kendskab til Magistrenes Pensionskasse s medlemsmøder, som Magistrenes Pensionskasse afholder rundt omkring i landet Hvordan oplevede De medarbejderens evne til at hjælpe Dem med det spørgsmål eller problem, som De havde Er den / de medarbejder(e), som De har været i kontakt med, i stand til at rådgive Dem på en forståelig måde Hvordan er deres holdning til længden af ekspeditionstiden hos Magistrenes Pensionskasse i forbindelse med besvarelse af forespørgsler til Deres pensionsordning Skal Magistrenes Pensionskasse have længere åbningstid, f.eks. en dag om ugen efter kl , for pensionsrådgivning Internet og mp-pension.dk Anvender De internettet Har De kendskab til Magistrenes Pensionskasse s hjemmeside Har De besøgt Magistrenes Pensionskasse s hjemmeside Hvilke emner er De interesseret i at finde på Magistrenes Pensionskasse s hjemmeside Hvordan er deres interesse i, at Magistrenes Pensionskasse også bliver repræsenteret på hjemmesiden Pensionsinfo Pensionstidspunkt og efterløn Hvornår forventer De at gå på pension Indbetaler De til efterlønsordningen Kender De Magistrenes Pensionskasse s ferielejligheder i Nice Profil af deltagerne Kønsfordeling Aldersfordeling Ægteskabelig status Ægtefællepension Har Deres eventuelle ægtefælle/samlever en pension Hvilken fagforening er De medlem af Hvilken uddannelsesbaggrund har De (det sidst gennemførte uddannelsesforløb) Er De privat ansateller overenskomstansat, selvstændig eller uden for arbejdsmarkedet Hvor lang tid har De været ansat, hvor De nu arbejder Hvad er Deres titel / beskæftigelse

16 Grafik 1.0 Deltagerfordeling Statusfordeling Ægtefælledækning Alle kontaktede Livsvarig 41% Kan ikke deltage 1% Vil ikke deltage 12% 87% Deltagere 77% Bidragsbetalende 10 årig 580 personer Hvilende 39% 16% 1% 5% 1% Invalid Bidragsfri dækket Alderspensionist 20% Ingen 506 personer 506 personer

17 Grafik 10.0 Spg. 37 Hvordan er Deres samlede bedømmelse af Magistrenes Pensionskasse? Tilfreds 69% 6% Meget tilfreds 9% 1% 11% Ingen holdning 4% Ved ikke / vil ikke svare Andet Mindre tilfreds 506 personer

18 Grafik 11.0 Spg. 35 Hvordan er Deres tilfredshed med den pensionsordning, De har? Tilfreds 70% 3% Meget tilfreds 1% 1% 22% 3% Ved ikke / vil ikke svare Mindre tilfreds Andet Ikke tilfreds 506 personer

19 Grafik 12.0 Spg. 34 Hvordan synes De, Magistrenes Pensionskasse klarer sig i forhold til andre pensionskasser? Klarer sig dårligere end andre Klarer sig dårligere end de bedste 2% Klarer sig dårligere end... 2% 1% Ved ikke / vil ikke svare 58% 27% Klarer sig lige så godt som konkurrenterne 6% 4% Klarer sig bedre Klarer sig lige så godt som de bedste 506 personer

20 Grafik 13.0 Spg. 50 Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag eller ideer til Magistrenes Pensionskasse? Ja 21% 79% Nej 506 personer

21 Grafik 14.0 Spg. 50 Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag eller ideer til Magistrenes Pensionskasse? - at man havde en moder pensionskasse og kunne overføre andre småopsparinger til den (for dem, som har mange løse ansættelser og vikarjobs) - bedre information til medlemmer - begrænse omfanget af det materiale de udsender, vil gøre det mere overkommeligt at læse det - blive bedre til at investere med større afkast - boligerne er for dyre*2 - boligtilbud burde ikke kun gå efter anciennitet. Brochurer er for flotte, der bruges for meget på layout / design - bør være interaktion på MP's hjemmeside og trykte materiale, f. eks. henvisning til hjemmeside for yderligere uddybning af emne. Bør i deres invitationer til medlemsmøder beskrive, hvad man får ud af at deltage i det enkelte møde - de bør investere i flere ejendomme til deres medlemmer (med billig husleje)*3 - de skal gøre mere ud af service og ekspeditionstid for nye medlemmer - de skal informere deres medlemmer på et lettere forståeligt sprog - de skal koncentrere sig om at tjene penge til medlemmerne og ikke blive en velfærdsorganisation eller et firma, der stræber efter at kapre kunder - de skal koncentrere sig om pension og ikke bruge megen energi på ferielejligheder - de skulle gøre deres blad mere attraktivt, f. eks. flere billeder, mere imødekommende tekst, og så gør det ikke noget at papiret bliver billigere. Målgruppen er bred,og derfor kunne det være godt, hvis de prøvede at skrive lidt mere til de forskellige grupper under den store gruppe - de skulle gå ind i debatten om pensionernes fremtid, holdbarhed / værdi - der skal lægges vægt på forenklinger i de forskellige - godt med sådan en undersøgelse som denne ordninger / pensionsforhold - gør læsestoffet mere læsevenligt og forståeligt, - det er godt med medlemstilbud o. lign. gennemskueligt - det ville være en ide at hjælpe folk lidt mere til at forstå, - gør sproget mere forståeligt, vedlæg evt. en vejledning hvad der rører sig, de konflikter / uenigheder,der er i - gøre det valgfrit om man vil modtage det skriftlige pensionskassen skulle være mere tydelige, forklar hvad det materiale og læg hellere ud på nettet går ud på - gøre hjemmesiden aktiv således, at mange medlemmer kan - det ville være godt, hvis informationerne kunne være meget hjælpe sig selv, almen info til downloading, let tilgængelige for dem, der har travlt, en spiseseddel et sted beregningsprogrammer, der kan udregne forskellige i bladet med de ting / forandringer,der er vigtige at notere sig fremtidige hypotetiske situationer - ferielejlighederne er for dyre - gøre mere ved deres medlemsblad - flere ferielejligheder*3 - gå aktivt ind i seniorordninger - flere medlemstilbud, som f. eks. sommerhuse i Danmark / - have stor fokus på at forøge afkast Skandinavien eller udlejningsboliger - hjemmesiden fungerer for dårligt - flere ordentlige etiske investeringer, ingen lejligheder i Nice - hjemmesiden skal fungere bedre, kodeordet, der skal - flere regionalkontorer udenfor København, mere benyttes, må gerne blive tilsendt pensionsrådgivning på medlemsmøder - holde løbende alderspension og mulighed for større - for teknisk sprog, dårlig kommunikation individuel sammensat pension åben - forbedre sin boligservice - højere pension ved tidligere afgang, mindre skrap trinvis - forsikringspapirerne er svære at forstå, bør være mere stigning i de sidste indbetalingsår pædagogiske - håber, at de bliver ved med at investere i boliger, det skal - fuld pension under barsel, pædagogisk hæfte til nye gøres muligt at beholde pensionskassen, selvom man tager medlemmer, info om, hvordan udregningerne om pensionens arbejde i udlandet i et par år, man kunne muligvis give en størrelse udregnes, investeringsandelen pr person garanti for, at vedkommende kun var ude f. eks. to år - får for mange papirer*2 - info ang. supplerende bidrag skal forbedres - godt med en relancering, mangler information. Løbende - infomøder er for 'billige', ønsker mere service status - information om, hvordan man kan indbetale med - godt med hjælp til folk før de går på pension, f. eks. alkohol supplerende bidrag eller andre problematikker - investeringspolitik mere gennemsigtighed på det punkt, lønmodtagernes dyrtidsfond - kan man slå to pensioner sammen? det ville være smart at slå dem sammen i stedet for at have 2 pensioner hvert sit sted - klarere information om pensions ordninger / ændringer

22 Grafik 15.0 Spg. 50 Har De på baggrund af denne samtale nogle forslag eller ideer til Magistrenes Pensionskasse? - kunne være en god ide at gøre det muligt at indbetale fra udlandet og dermed opnå de skattefordele, der er ved at arbejde i udlandet - lav nogle standardprodukter for dem, der ikke gider sætte sig ind i pensionsforhold og lad os andre bestemme mere selv, både hvad angår produkt, investeringsstrategi og investeringsmåde - lidt lettere tilgængeligt informationsmateriale*4 - lægge vægt på de etiske hensyn, der skal være bæredygtig udvikling f. eks. økologisk - løstansatte burde også kunne indbetale til deres pension, som magister kan man være løstansat i mange år - man kunne godt lave en ordning så nyuddannede ikke både skal betale SUgæld og pension - man kunne koordinere med a-kasser, fagforeninger, banker og give en fælles samlet rådgivning om folks samlede økonomiske situation, bl. a. ved forskellige aftrædelsesår - mere direkte information, især til yngre medlemmer - mere down to earth informationer, f. eks. som da der var konsekvenser ved fravalg af ægtefællepension, det var ikke forståeligt, hvorfor konsekvenserne var som de var - mere fleksibel pensionsordning - mere info løbende fx., når man bliver gift, vedr. ægtefællepension - Mere om den enkeltes indflydelse i nyhedbrevene ville gøre dem mere nærværende - mere valgfrihed generelt, skriv forståeligt, gør det mere klart, hvad konsekvenserne af de forskellige pensionsordninger er for udbetalingens størrelse etc. - merre skræddersyet pension efter individuelle behov - MP skulle gøre mere ud af at udsende info på en kortere, lettere læselig og informativ måde - ny profil, generelt mere debatskabende, hvordan ser fremtiden ud - oprette ungdomsboliger - papirmaterialet er måske for dyrt, dumt at bruge for mange ressourcer på det - pension lige, hvadenten man er gift eller ej, Oplys bedre om afkast og administrationsomkostninger - pensionskasse-skift kræver helbredsundersøgelse, og jo ældre man bliver, des dårligere bliver den. Derfor bør nye pensionskasser ikke kræve helbredsundersøgelse - profilere sig mere overfor medlemmerne, være mere synlig - ros til kontoret, MPnyt er spild af papir - samle medlemmernes adresser, så medlemmerne kan få besked, når der er nyt på hjemmesiderne - sende en fremskrivning af pensionsopsparingen en gang årligt, har tidligere udsendt disse - skal søge at forenkle reglerne ifm. samlever, så det ikke er så besværligt at få dækket sin samlever ind i sin pension - skal være nemmere at indbetale ekstra bidrag*2 - skriv klart, forståeligt og indbydende. For besværligt med alle de skemaer og uforståeligt skriftligt materiale - skriv mere forståeligt - skær ned på administrationen, hvis undersøgelsen viser, at medlemmerne ikke bruger pensionskassen særlig meget - skær ned på medlemsmøder, de burde ikke være nødvendige for de intelligente medlemmer - sorter i materialet, der sendes ud, udvælg efter alder,hvad der er relevant - spare på reklame / infoblade, mere ind på medlemskonto - større valgfrihed i fht., hvor meget man investerer, på hvilken måde, og hvor det kunne være rart at kunne betale mindre de første år, hvor man stifter familie og etablerer sig og så sætte det op senere - større valgfrihed mht., hvor pengene placeres - telefonnummer til pensionsrådgivningen skal være lettere at finde - Tidligere information omkring medlemsmøderne, det er for sent at modtage samme dag - tænke lidt over de dyre layouter og så istedet gøre administrationsgebyret mindre - udspecificeret opgørelse over arbejdsgiverens indbetalinger - umoralsk, at det belønnes så meget, at man arbejder, til man er 70 - ustandseligt forslag om billigere magisterbyggerier, burde holde op - ved forældreorlov burde man kunne supplere op til fuld løn - vil gerne have indflydelse på, hvilke investeringer (etiske valg) - vil gerne vide mere om sikkerhed for de unges penge og, hvad pensionen kan bruges til - være mere åbne og fleksible i forbindelse med overførsel af pensioner andre steder fra - ønsker nyhedsbrev

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere