PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE"

Transkript

1 Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003

2 Notater

3 INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode... 6 Gennemførelsesperiode... 6 Profil af deltagerne... 7 Konklusion... 8 Advokaternes muligheder for at øge markedsandelen for juridisk rådgivning... 9 Borgere som har anvendt advokat Indholdsfortegnelse for grafikpræsentationer Side 3

4 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Danske Boligadvokater har ønsket: 1. viden om privatklienternes behov for og forventninger til juridisk rådgivning, herunder rådgivning i forbindelse med køb og salg af bolig. 2. kendskab til advokaternes særlige kompetencer, som vil medføre øget brug af advokater som rådgivere, frem for andre rådgivningsinstanser. 3. at belyse internettets muligheder for at fremme brugen af advokater frem for andre rådgivningsmuligheder. Det er således det centrale punkt at få belyst klienternes krav og forventninger til advokatrådgivning i fremtiden, både når det gælder internetrådgivning, og når det gælder de mere traditionelle former for rådgivning, så udviklingen og tilpasningen af rådgivningen gør det muligt at fastholde og øge markedsandelen af juridisk rådgivning. Side 4

5 UNDERSØGELSENS FORMÅL Hovedformålet for denne undersøgelse er at identificere metoder til at fastholde og øge markedsandelen af juridisk rådgivning, herunder at belyse borgernes kendskab til Danske Boligadvokater og deres rådgivningsydelser hvordan / via hvilke kanaler klienterne får informationer (brevkasser, radio, internet, bibliotek, venner / familie mv.) afdække faktorer, der er afgørende for at fastholde / øge klientloyaliteten afdække privatklienternes krav og forventninger til fremtidens juridiske rådgivning identificere i hvilke situationer, der primært benyttes juridisk rådgivning identificere, hvilken rådgivning klienterne forventer / ønsker at kunne få på internettet og hvilke på traditionel vis afdække brugen af internettet, samt dets betydning for advokaternes konkurrencekraft MÅLGRUPPE Målgruppen for denne undersøgelse er borgere, der anvender advokater borgere, der modtager juridisk rådgivning fra andre end advokater borgere med behov for juridisk rådgivning. Side 5

6 METODE Som metode for gennemførelse af denne undersøgelse er anvendt en kombination af personlige telefoninterviews og dybdegående personlige interviews. Forundersøgelse Indledningsvist er gennemført en forundersøgelse med telefoninterviews med 500 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark. Telefoninterviewene er anvendt til identifikation af privatklienter til dybdegående personlige interviews, som primært er anvendt til udarbejdelse af spørgeskemaet, der efterfølgende er anvendt til den kvantitative del af undersøgelsen. Der er i alt gennemført 20 dybdegående personlige interviews. Deltagerne til de personlige interviews blev udvalgt ud fra de svar, de havde afgivet i forbindelse med de telefoniske interviews i forundersøgelsesfasen (500). Kvantitativ undersøgelse med telefoninterviews Undersøgelsen er gennemført ved anvendelse af telefoniske interviews blandt borgere i Danmark. Samtlige borgere er udvalgt tilfældigt. De interviewede personer, er den person i husstanden, som er mest interesseret i området og som typisk tager initiativ til at søge juridisk rådgivning. Der er i alt telefonisk kontaktet 4301 borgere i denne fase. Af disse ønskede 75% at deltage. Der er således gennemført 3242 interviews med borgere. Samtlige borgere er udvalgt fra TDC adressedatabase indeholdende telefonabonnenter fra både TDC og andre telefonileverandører i Danmark. GENNEMFØRELSESPERIODE Undersøgelsens interviews er gennemført i perioden september - december Side 6

7 PROFIL AF DELTAGERNE Kønsfordelingen fordeler sig med 46% mænd og 54% kvinder. Aldersmæssigt fordeler respondenterne i undersøgelsen sig på tre større grupper fra år (23%), år (22%), samt år (20%), mens mindre grupper er år (13%), år (11%) og over 70 år (10%). 74% af respondenterne er gift eller samboende, mens 26% er enlige. Halvdelen af respondenterne har ikke hjemmeboende børn (56%), mens 39% har hjemmeboende børn under 18 år, og 8% har hjemmeboende børn over 18 år. Respondenter med en kort, mellemlang eller en lang videregående uddannelse udgør 41%, mens 36% har en erhvervsuddannelse (faglært uddannet f.eks. håndværker eller kontoruddannet på HK-niveau). 14% har ingen uddannelse efter grundskolen, og 4% er under uddannelse. Halvdelen af respondenterne er almindelige lønmodtagere, mens en mindre gruppe har chef- eller direktørstilling eller er selvstændige. 19% af respondenterne er pensionister, og 10% er uden for arbejdsmarkedet. Fordelingerne er overordnet den samme for respondenternes ægtefæller / samboende. Andelen af deltagere, der har en husstandsindkomst under kr. er på 21%, mens 26% har en indkomst på kr. 26% af deltagerne har en indkomst på kr., mens 17% har en indkomst på over kr. Side 7

8 KONKLUSION Kendskab til markedsføring for advokater Næsten 40% af borgerne har kendskab til markedsføringen for advokater såsom annoncer, reklamer og foredrag. (Grafik nr. 22.0) Den bedst profilerede forening er Danske Boligadvokater, som 38% af de adspurgte har bemærket markedsføringen for. Markedsføringsmæssigt har flest dog lagt mærke til markedsføringen fra den lokale advokat. (Grafik nr. 23.0) Hovedparten af borgerne lægger mærke til annoncer og reklamer for advokater i primært lokalavisen (78%), i den landsdækkende Søndagsavis (22%), mens 8% angiver at have set Tv-reklamer. (Grafik nr. 24.0) Det er vigtigt at påpege, at kun 3% har bemærket reklamer for advokater på internettet, f.eks. på hjemmesider. Danske Boligadvokater - markedsføring Undersøgelsen viser, at markedsføringen af Danske Boligadvokater har en virkningsfuld gennemslagskraft både overfor borgere, som før har anvendt advokat og specielt overfor borgere, som enten har anvendt anden juridisk rådgivning end advokat, eller som slet ikke har modtaget juridisk rådgivning. (Grafik nr. 10.0) Effekten af Danske Boligadvokaters markedsføring viser, at næsten halvdelen af de borgere, som har anvendt advokat, har bemærket annoncerne for Danske Boligadvokater, mens 40% af de borgere, som har anvendt anden juridisk rådgivning, har bemærket annoncerne. Det kan således konkluderes, at Danske Boligadvokater har opnået et relativt højt kendskabsniveau blandt brugere af juridisk rådgivning i befolkningen. Anvendelsen af standardiserede produkter i markedsføringen På baggrund af undersøgelsen resultater kan det konkluderes, at den helt afgørende faktor for Danske Boligadvokaters høje kendskabsniveau skyldes blandt andet markedsføringen af standardiserede produkter med fastpris, som de adspurgte havde hæftet sig ved. Side 8

9 Af andre vigtige faktorer kan nævnes den vedvarende markedsføring i boligrelaterede medier. ADVOKATERNES MULIGHEDER FOR AT ØGE MARKEDSANDELEN FOR JURIDISK RÅDGIVNING Undersøgelsen viser, at advokaterne har betydelige muligheder for både at fastholde og øge deres markedsandel for juridisk rådgivning. Det største potentiale for juridisk rådgivning skal findes blandt den gruppe af borgere, som har behov for juridisk rådgivning, men som af flere forskellige årsager ikke opsøger en advokat, der kan hjælpe dem med deres juridiske problemstilling. Vigtige fokusområder inden for markedsføring og information Advokaterne kan øge deres markedsandel for juridisk rådgivning, ved i højere grad end tilfældet er i dag at informere deres nuværende klienter om, hvilke andre sagsområder / kernekompetencer de også er gode til at yde juridisk rådgivning om. Det er vigtigt, at informationerne afgives både mundtligt og skriftligt. Hovedparten af de nuværende klienter anbefaler således advokaten til familie, venner og kolleger, hvilket gør denne informationskanal til den mest betydende i relation til at øge advokaternes markedsandel. (Grafik nr. 30.0) Det skyldes det forhold, at anbefalinger fra familie, venner og kolleger har en meget høj troværdighedsværdi overfor de borgere, som ønsker juridisk rådgivning. Anbefalingerne er med til at informere om den enkelte advokats faglige kompetencer, som efterfølgende er et afgørende kriterium for valg af advokat eller et andet alternativ. (Grafik nr. 20.0) Markedsandelen kan endvidere forøges gennem mere intensiv anvendelse af markedsføring overfor både bestående klienter såvel som overfor potentielle. Det er af stor betydning at markedsføringen centreres om lokalavisen (gratis omdelt) og telefonbogen. For området køb og salg af boliger er det vigtigt at centrere markedsføringen i de regionale dagblade. (Grafik nr. 24.0) Desuden bør advokaten med jævne mellemrum tilsende de bestående klienter et nyhedsbrev, der f.eks. kan omhandle de forskellige sagsområder, som advokaten har ekspertise inden for. Side 9

10 Internettet og advokatens hjemmeside kan med fordel anvendes som supplement til de førnævnte markedsføringskanaler. Specielt personer mellem 30 år og 40 år anvender i stigende grad denne informationskanal til f.eks. at søge juridisk information samt i flere tilfælde til at finde frem til en advokat. (Grafik nr. 12.0) Det kan konkluderes, at advokaternes hjemmeside samt anvendelse af reklamer på internettet i fremtiden vil blive en stadig vigtigere markedsføringskanal for advokaterne. Internettet vil på længere sigt afløse telefonbogens betydning, når potentielle klienter skal finde en advokat. Konkurrencesituationen På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at advokaterne har betydelige muligheder for at øge deres markedsandel i forhold til de konkurrenter, som ikke er en del af advokatstanden. De fleste klienter udviser således betydelig loyalitet overfor den advokat, som de tidligere har anvendt. (Grafik nr. 44.0) Konkurrencesituationen består derfor i høj grad i at holde de loyale klienter informeret om, hvilke sagsområder og kompetencer deres advokat også kan hjælpe dem med udover dem, som klienterne har anvendt. (Grafik nr.20.0) Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at klienternes tilfredshed med advokatens kompetence på eet område, kan overføres til andre kompetenceområder, således at klienterne vælger at anvende den samme advokat igen på andre områder, hvor de på grund af manglende viden normalt ville vælge andre alternativer. Informationsindsatsen er et stærk loyalitetsskabende element, som de fleste advokater med fordel kan anvende. Hovedparten af de nuværende klienter fravælger ofte den tidligere anvendte advokat, fordi de ikke er klar over, at vedkommende har den fornødne kompetence inden for det sagsområde, hvor de i en anden situation har behov for juridisk rådgivning. Side 10

11 Dette skyldes det forhold, at klienterne vægter advokatens faglige kompetence meget højt, når de står overfor at skulle vælge advokat eller et lignende alternativ med høj kompetence. Kendskab til advokatens faglige kompetencer er således af afgørende betydning for valg af advokat. Forventninger til juridisk rådgivning i fremtiden Forventningerne til juridisk rådgivning i fremtiden viser, at klienterne vil efterspørge mere standardiserede produkter, hvor både pris og indhold fremgår klart. Med indhold menes advokatens faglige kompetence inden for et givent område. Anvendelsen af standardiserede produkter og faste priser udenfor advokatstanden har gjort de nuværende og potentielle klienter bevidste om denne mulighed, som ifølge klienterne er nem at forstå og overskue. Udviklingen af mere standardiserede produkter skal primært gennemføres, fordi disse skal anvendes til markedsføring, som kan være med til at øge advokaternes markedsandel. Dette skyldes i høj grad det forhold, at konkurrenterne udenfor advokatstanden anvender standardiserede produkter og faste priser. Flere og flere klienter vil også i fremtiden efterspørge mere standardiseret information på internettet via advokaternes egne hjemmesider, der kan anvendes til at vurdere advokaternes kompetencer i forhold klienternes egne behov for at anvende juridisk rådgivning. Internettet og advokaternes hjemmesider i kombination med udviklingen af mere standardiserede produkter vil få større og større betydning for advokaternes konkurrenceevne i fremtiden specielt i forhold til konkurrenterne uden for advokatstanden, som kun tilbyder denne type standardiserede produkter. Direkte juridiskrådgivning via internettet af mere interaktiv karakter forventes ikke efterspurgt i større omfang i fremtiden. Dette hænger sammen med kompleksiteten i den juridiske information. Side 11

12 Den personlige rådgivning fra advokaterne vil stadig i fremtiden være den mest foretrukne. Klienterne vil dog i denne sammenhæng stille krav til skriftligt pristilbud, som også indeholder en beskrivelse af, hvad pristilbudet omfatter. BORGERE SOM HAR ANVENDT ADVOKAT Klienternes vurdering af den anvendte advokat De fleste klienter (88%) udtrykker stor tilfredshed med den advokat, som de har anvendt. Det er specielt advokaternes evne til - i prioriteret rækkefølge at holde klienterne informeret undervejs i sagsforløbet, overholdelse af tidsfrister, kommunikere på en forståelig måde samt deres forståelse for klienternes problemstillinger. (Grafik nr. 41.0) Størstedelen (90%) er også tilfredse med udbyttet af advokatens arbejde for den enkelte klient. Klienternes samlede bedømmelse af deres advokat viser, at 88% er tilfredse. (Grafik nr. 42.0) På trods af klienternes høje tilfredshed med de anvendte advokater vil kun 85% anbefale disse til andre. (Grafik nr. 43.0) Det kan således konkluderes, at den høje tilfredshed ikke altid har en karakter, som medfører en efterfølgende anbefaling. Det skal endvidere bemærkes, at 83% af klienterne vil anvende advokat igen, hvis de kommer i en situation, hvor de skulle få behov for juridisk rådgivning. (Grafik nr. 44.0) Borgere, som ikke tidligere har anvendt advokat, vil slet ikke kontakte en advokat i samme omfang som førnævnte, hvis de får behov for juridisk rådgivning. Kriterier, der har afgørende betydning for valg af advokat Faglig kompetence og renommé er de vigtigste valgkriterier, når klienterne skal vælge advokat. Prisniveauet har kun minimal betydning i denne sammenhæng, fordi relativt få vælger efter dette kriterium. (Grafik nr. 20.0) Side 12

13 Det skal dog bemærkes, at prisen opnår en betydelig større betydning i situationer, hvor konkurrenter har oplyst en fastpris på f.eks. et standardiseret produkt, mens en konkurrerende advokat ikke har opgivet en pris. Med faglig kompetence menes der kendskabet til de sagsområder, som den pågældende advokat mener, at have en særlig faglig kompetence inden for. Udover de førnævnte valgkriteriers betydning, har advokatens geografiske placering også en del betydning, idet en mindre gruppe tillægger nærheden en vis betydning. Mere end 10% af klienterne vælger endvidere advokat fuldstændigt tilfældigt, mens 7% vælger advokaten, fordi vedkommende er specialist på konkrete områder. Klienternes adfærd på internettet med hensyn juridisk information Undersøgelsen viser, at 26% af borgerne med adgang til internettet, har anvendt internettet til at søge efter juridiske informationer. Borgerne har primært søgt juridisk information om boligkøb, lejeforhold, erstatning, gældssanering, ægtepagter, testamenter, samejekontrakter, mens mindre grupper har søgt information om ægteskabssager, forældre-myndighedssager og Statsamtet. Halvdelen af borgerne har fundet informationer af juridisk karakter fra internettet, som de kunne anvende. Det er dog kun 13% af disse, som har fundet brugbar viden på advokaternes hjemmesider. Hovedparten af den resterende del har søgt juridiske informationer på det offentliges hjemmesider. De fleste, som har besøgt advokatens hjemmeside udtrykker tilfredshed med denne. Det er dog kun 26%, som mener, at advokatens hjemmeside har indflydelse på deres valg af advokat. Side 13

14 Næsten 30% af de klienter, som har fundet information af juridisk karakter på internettet, efterlyser mere information om advokaternes specialer og prisniveauer for de forskellige sagstyper eller former for juridisk rådgivning. Undersøgelsen viser, at 24% af de borgere, som har søgt juridisk information på internettet, har kendskab til en interaktiv hjemmeside fra et advokatfirma, hvor de kan stille juridiske spørgsmål direkte og få et standard svar. Side 14

15 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR GRAFIKPRÆSENTATIONER Deltagerfordeling Deltagerfordeling Har du modtaget juridisk rådgivning fra f.eks. en advokat, advokatvagten, en fagforening, lejerforening eller andet inden for de sidste 2 år Var det første gang, du anvendte en advokat, eller har du tidligere anvendt advokat Danske Boligadvokater Har du bemærket annoncerne fra Danske Boligadvokater Har fået juridisk rådgivning i forbindelse med boligkøb Hvis du igen skulle komme i en situation, hvor du havde behov for en advokat, Hvilke medier ville du anvende til at finde frem til en advokat Kendskab til markedsføringen Hvilke kriterier har afgørende betydning for dig ved valg af advokat Har du på baggrund af en annonce, en reklame eller anden form for markedsføring for advokater overvejet at tage kontakt til en af dem Har du bemærket annoncer, reklamer, foredrag eller andre former for markedsføring for advokater Hvilke advokater har du fået kendskab til gennem reklamer, annoncering eller anden form for markedsføring Hvor har du bemærket annoncer, reklamer eller markedsføring for advokaterne Hvordan fandt du frem til advokaten Hvordan fandt du frem til den advokat, du anvendte Hvis ud igen skulle komme i en situation, hvor du havde behov for en advokat hvilke medier ville du anvende til at finde frem til en advokat Hvor ville finde frem til en advokat, hvis du fik behov for at finde en Samlet bedømmelse af advokaterne Hvordan er din samlede bedømmelse af advokaten - generelt Hvordan er din vurdering af den advokat, når det gælder evnen til at Hvordan vil du vurdere advokatens arbejde for dig Vil du anbefale advokaten, som du anvendte, til andre Har du overvejet, hvis du igen kommer i en situation at skulle få behov for juridisk rådgivning at benytte den advokat igen, du tidligere har anvendt Hvis du i fremtiden skulle komme i en lignende situation at kunne få behov for Juridisk rådgivning vil du så overveje at kontakte en advokat for at få juridisk rådgivning Side 15

Deltagerfordeling. Alle deltagere. Alle kontaktede. 4301 personer. 3242 personer. DanskeBoligadvokater Grafik 1.0 Privatklientundersøgelse

Deltagerfordeling. Alle deltagere. Alle kontaktede. 4301 personer. 3242 personer. DanskeBoligadvokater Grafik 1.0 Privatklientundersøgelse Grafik. Deltagerfordeling Alle deltagere Alle kontaktede 6% Har modtaget juridisk rådgivning indenfor de sidste år Kan ikke deltage % Vil ikke deltage 3% 75% Deltagere Har ikke modtaget juridisk rådgivning

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN?

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? STATSLIGE BIBLIOTEKER Rapport VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Evaluering af implementeringen af Lov om Biblioteksvirksomhed 19. februar 2004 Deres notater VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Rapport, Statslige

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune [dato] Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune ErhvervsFORUM Roskilde & Roskilde kommune August 2014 Indhold Baggrund og metode Resultater Vurdering af Roskilde som erhvervskommune Sagsbehandlingen

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater!

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Ny undersøgelse 104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Baggrund Erhvervsadvokaternes ydelser er under stigende pres fra bl.a. banker,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Den Sociale Retshjælp Lige adgang til kvalificeret retshjælp - hvilke udfordringer er der ved den nuværende retshjælp, og hvordan forbedrer vi den

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting Indhold Kort om undersøgelsen De fire hypoteser Opsamling Formål Projektets overordnede formål er at skabe

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK RAPPORT RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK Projektperiode: November 2001 Marts 2002 Projektnr.: 30831 Kunde: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 K Rapporteringsmåned: Marts 2002 Indhold Kapitel 1 Indledning.......

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

QUANTIC: Telefon: Daniel Kim Soren. Telefon: Januar 2016 Lars Fiskbæk

QUANTIC: Telefon: Daniel Kim Soren. Telefon: Januar 2016 Lars Fiskbæk QUANTIC: Januar 2016 Lars Fiskbæk Telefon: +45 2279 5947 E-mail: lfi@quantic.dk Daniel Kim Soren Telefon: +45 4091 9966 E-mail: dso@quantic.dk Indholdsfortegnelse Baggrund og analysesetup 3 Markedsandel

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 Rapport Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 December 2001 Deres Notater Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLD INDHOLD... 3 UNDERSØGELSENS BAGGRUND... 4 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre NOTAT Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre ICMM August 2005 ICMM Ltd. 43-45 Portman Square London W1H 6HN UK +44 20

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007 TNS GALLUP Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet November 2007 Kunde: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal DK-20 København K Indhold 1. Indledning...2 2. Demografi: Køn, alder, geografi...3 3. Socioøkonomi:

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Bilag 3 - Tabelrapport

Bilag 3 - Tabelrapport Bilag 3 - Tabelrapport NonUsers -brugere af fynske biblioteker. 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 METODE... 3 1.1 TELEFONINTERVIEWS...

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - SEPTEMBER 2012 Danmarkspanel September 2012 1 Danmarkspanel September 2012 2 OM UNDERSØGELSEN Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere