Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller"

Transkript

1 Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB Til stede: Fra ledelsessiden: Rektor Ralf Hemmingsen (formand), Prorektor Thomas Bjørnholm, dekan Henrik Dam (Jura), dekan Kirsten Refsing (Hum), dekan Nils O. Andersen (Science), dekan Sven Frøkjær (Farma), universitetsdirektør Jørgen Honoré, dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen (Teo), dekan Ulla Wewer (Sund), dekan Troels Østergaard Sørensen (Samf), prodekan Grete Bertelsen (LIFE). Fra medarbejdersiden: Poul Erik Krogshave (næstformand, TL), Ingrid Kryhlmand (HK-Kontor), Thomas Vils Pedersen (DM-VIP), Søren Fransén (DM-AC-TAP), Joan Lykkeaa (HK-Lab), Lone Landgreen (FFT), Anders Milhøj (DJØF-VIP), Lars Palmgren-Salomonsson (Dansk Metal), Allan Randrup Thomsen (FAS), Tina Wandall (Dbio), Bjarne Andresen (DM-VIP, suppleant), Ole Bested (Dansk Metal). Fraværende med afbud: Dekan Per Holten-Andersen (LIFE), Leif Søndergaard (DM-VIP). Øvrige deltagere: Fra HR og Organisation: konstitueret vicedirektør Lisbeth Møller. Karen Boesen (under punkt 6, 7 og 10.2) og Karen Poder (under punkt 8). Fra Koncernøkonomi: vicedirektør Antonino Castrone (under punkt 4). Desuden var Vicedirektør Jasper Steen Winkel og Lene Düwel fra Kommunikation til stede under punkt 3 og 4. REF: SAG:

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af forhåndsgodkendt referat fra HSU-møde 18. maj 2011 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Drøftelse af opsamlende notat vedr. rammer for HSU s arbejde Den 27. maj 2011 blev der afholdt et møde mellem rektoratet og repræsentanter fra medarbejdersiden i HSU. Mødet omhandlede rammerne for HSU s arbejde. Mødets konklusioner er samlet i bilag 3 til dette møde. Rektor sagde, at det er klart, at beslutninger der træffes skal respektere rammerne for samarbejdsudvalgets arbejde. Ledelsen skal altid tage stilling til, om en beslutning har personalemæssige konsekvenser, og dermed skal forelægges for samarbejdsudvalget. Dette gælder også, når administrationen forelægger indstillinger til beslutning. Poul Erik Krogshave sagde, at notatet gav udtryk for drøftelser, der dog ikke endnu er afsluttede. Medarbejdersiden kan tilslutte sig notatet, men bemærkede samtidig, at notatet var forholdsvist intetsigende og ikke løste de problemer, som medarbejdersiden har rejst. Rektor syntes derimod, at notatet er meget klart og det følges bl.a. op med et hyrdebrev til ledelsesstrengen samt et HSU-seminar den 31. august om medinddragelse. Rektor bemærkede endvidere, at han forventer, at bestyrelsen vil bede HSU levere indspil om medindflydelse / medinddragelse i forbindelse med revision af vedtægterne. Rektor bemærkede, at sagen om fælles KU vil blive drøftet i følgegruppen efter en omfattende høring af de decentrale samarbejdsudvalg. Herefter drøftedes håndteringen af sagen om reorganisering af økonomiområdet. Rektor understregede, at han på de seneste bestyrelsesmøder, har sagt, at orientering af bestyrelsen om sagen ikke tilsidesætter KU s personalepolitik og retningslinjer, herunder behandling i de relevante samarbejdsudvalg, som eksempelvis HSU. Thomas Vils Pedersen sagde, at medarbejdersiden er uenige i, at der har været en tilfredsstillende sagsbehandling af den ændrede økonomiorganisering. Den mener ikke, at SU-aftalen er blevet respekteret. Han bemærkede herudover, at SU-inddragelsen skal tænkes ind allerede i projektplanlægningen. Thomas Vils Pedersen opfordrede til, at medarbejdersiden involveres direkte i bestyrelsens vedtægtsudvalg. Joan Lykkeaa gav udtryk for at det hastede med at få færdiggjort HSUretningslinjen vedr. medarbejderes deltagelse i projekt- og arbejdsgrupper, ligesom hun understregede, at der skal tages stilling til SU-inddragelse i hver enkelt sag. Rektor understregede, at der skal sendes kraftigt signal til alle organisationens niveauer om vigtigheden af SU-inddragelse. Rektor sagde, at han for- SIDE 2 AF 9

3 ventede, at PPU når frem til et forslag til en retningslinje, der kan behandles i HSU. Thomas Vils Pedersen opfordrede ledelsen til løbende at involvere samarbejdsudvalgene i vurderingen af nye projekters evt. personalemæssige konsekvenser, frem for at lade dette bero på et ledelsesskøn. Rektor svarede, at det ikke var realistisk at alle store som små initiativer forelægges SU. Ingrid Kryhlmand fandt, at de 4 punkter vedr. organiseringen af økonomisøjlen burde have været drøftet i HSU inden forelæggelsen for bestyrelsen, og hun måtte således konstatere, at HSU ikke havde været inddraget rettidigt. Der kunne have været indkaldt til et ekstraordinært HSU-møde og så undrede hastværket hende i øvrigt, da det ikke kan læses ud af Rigsrevisionens rapport at implementeringen er af hastende karakter. Jørgen Honoré forklarede hvorfor det hastede med en ændring af referenceveje. KU s ledelse havde tidligt i processen gjort hvad der var muligt for at afbøde virkningerne af en forventet meget kritisk rapport. De ændrede referenceforhold vurderedes at være af begrænset omfang og dermed hurtigt implementerbart. Ledelsen havde haft særligt fokus på at sikre at eksterne fonde og andre offentlige myndigheder bevarer tilliden til KU s økonomistyring. Planen med økonomi-centre er endnu ikke fastlagt, men ledelsen anbefaler at det er den vej vi skal gå. Konkrete organisatoriske ændringer på institut og fakultetsniveau, vil blive behandlet i de lokale samarbejdsudvalg. Ulla Wewer sagde, at FSU drøftelserne på SUND er sket under forudsætning af, at sagen drøftes i HSU i dag, og at denne forudsætning er kommunikeret. Poul Erik Krogshave sagde at han var glad for at høre, at planen vedr. økonomicentrene endnu ikke er endeligt besluttet. Medarbejdersiden er ikke imod damage control, men forudsætter at SU-rammerne respekteres. Han meddelte desuden, at Samarbejdssekretariatet har givet tilsagn om at kunne deltage på det aftalte HSU-seminar om medinddragelse 31. august (op til HSU-mødet kl. 10). Rektor afsluttede punktet med at konkludere, at der udarbejdes et hyrdebrev, der forelægges næstformanden inden udsendelse. SIDE 3 AF 9 4. Aktuel økonomi 4.1 Orientering og drøftelse af revisionsrapport fra Rigsrevisionen og opfølgning på KU Jørgen Honoré indledte punktet med et kort resumé af hovedpunkterne i Rigsrevisionens betragtninger. Det er umiddelbart en ganske voldsom kritik, men Rigsrevisionen er samtidig opmærksom på, at KU er en organisation i udvikling med øget fokus på styring og retningslinjer, og det er vigtigt at

4 fortsætte den gode kadence. Det konstateres dog også, at retningslinjerne ikke følges alle steder i organisationen. Det er helt afgørende, at KU sikrer sig at hhv. kompetencer, retningslinjer samt sikkerheden i økonomihåndteringen er i orden. Det var ledelsens klare vurdering, at det var strengt nødvendigt at handle hurtigt på punktet omkring ændret organisation på økonomiområdet. Det var et af hovedpunkterne i indstillingen til bestyrelsen og efterfølgende har universitetsdirektøren og Koncernøkonomi holdt møde med fakulteterne, for at finde frem til hvilken model KU kan være fælles om. Der blev handlet hurtigt pga. MP-sagen og den manglende funktionsadskillelse samt revisionens tilbagevendende kritik. En situation hvor den enkelte regnskabsmedarbejder refererer direkte til bevillingshavere er helt uacceptabel. Jørgen Honoré bemærkede, at funktionsadskillelse er en afgørende forudsætning, og helt normalt andre steder end på KU. Universitetsledelsen anbefaler en model med fakultetsbaserede økonomicentre. Det er ekstremt vigtigt, at fakultetsledelsen kan flytte rundt på økonomimedarbejderne og herved sikre optimal sagsbehandling. KU skal i stigende omfang kunne håndtere store internationale projekter og sikker administration heraf stiller krav til de ansattes kompetencer. Jørgen Honoré understregede vigtigheden af at sikre den fremadrettede kompetenceudvikling for økonomimedarbejdere, så KU har et højt kompetenceniveau. Rektor understregede vigtigheden af, at modellen for organiseringen ikke bare drøftes i HSU, men også FSU skal inddrages. Thomas Vils Pedersen havde ikke problemer med de ændrede referenceforhold, men sagde at han synes at KU s ledelse har lagt sig for meget ned overfor Rigsrevisionens krav. Han mener at der er god grund til forskellighed på KU. Det kunne virke som om at man benytter lejligheden til at rydde op og etablere en ensartet struktur. Rektor replicerede, at Rigsrevisionen 4 år i træk har påtalt økonomiorganiseringen på KU. Det skal en bestyrelse reagere på og det giver et meget smalt spillerum for KU. Bjarne Andresen fandt ikke at one size fits all kan fungere på KU. Forskerne har ofte brug for at få informationer om deres økonomi hurtigt og af medarbejdere, der kender vedkommende projekt. Derfor er det uheldigt, hvis fakultetsledelsen skulle begynde at flytte kendte kompenetnte økonomimedarbejdere væk til andre opgaver. Rektor bad medarbejdersiden om at komme mere substantielt ind i diskussionen: Hvad er bekymringspunkterne på substanssiden? Allan Randrup Thomsen kom med de første input til en liste over bekymringspunkter: I. Overadministration af mindre bevillinger På SUND ligger 25 % af bevillingerne på kr. eller under. Han efterlyser en mere håndterbar fremgangsmåde til små bevillinger. Er der en bagatelgrænse mht. administration af mindre beløb? F.eks. gaver/donationer på under kr.? SIDE 4 AF 9

5 II. Regnskabsprogram Det eksisterende regnskabssystem fungerer ikke for bevillingshavere. Der er pt. reelt behov for lokale medarbejdere med regnskabsmæssig indsigt til at bistå den enkelte bevillingshaver. Jørgen Honoré og Antonino Castrone svarede i fællesskab på ovenstående: ad I. Store og små bevillinger skal administreres ud fra den måde de er bevilliget på, dvs. som det er forudsat i bevillingsskrivelsen. Samlesagsnumre/samleprojekter, der blev brugt meget førhen, er ikke længere muligt/lovligt. Hvad angår administrationen af rene gaver (hvor der ikke skal aflægges regnskab), kan de gå på ordinær virksomhed og bruges (uden projektadministration). KU står over for implementering af Navision. Det indeholder bl.a. et rekvisitionssystem, hvor den enkelte forsker vil kunne se en saldo dags dato i form af hvor mange udgifter, der i alt er disponeret for. Dette system vil være implementeret indenfor en realistisk tidshorisont, dvs. 2-3 år. Ingrid Kryhlmand spurgte, hvor medarbejdernes indflydelse kommer ind. Økonomimedarbejderne, der arbejder med økonomihåndtering ude på institutterne til daglig, sidder og venter, uden f.eks. at blive taget med til workshops og lignende. De føler sig ikke hørt. Hun mindede ledelsen om at HSU, som samarbejdsudvalg på KU har et ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på KU og dette aspekt håndteres tilsyneladende ikke. Sven Frøkjær og Ulla Wewer sagde begge, at økonomimedarbejderne i hvert fald blev involveret på deres respektive fakulteter. Thomas Vils Pedersen kom med endnu et par bekymringspunkter: III. Fysisk nærhed Frygten er, at økonomihåndteringen ender som den nuværende ITservice, hvor man skal oprette en sag, for at få oplysninger om økonomi. Det er en stor fordel at kunne gå ned og banke på døren hos den økonomimedarbejder man har brug for hjælp fra, så man kan tale om tingene tidligt i processen. IV. Rekruttering og fastholdelse Mange har søgt administrative job på KU fordi de ser det som en spændende arbejdsplads med tæt kontakt til kerneydelserne og variation i arbejdsopgaverne. Lønnen er bedre andre steder. Han troede at KU vil miste mange kvalificerede medarbejdere pga. omstrukturering. V. Tilhørsforhold Institutlederens formelle ansvar for økonomiområdet kan sløres, når instituttets lokale økonomimedarbejdere (og deres loyalitet) forsvinder. Joan Lykkeaa sagde at hun var i tvivl om og hvad der reelt er besluttet om økonomiorganiseringen og hvad hun kunne sige til sit lokale SU på næste møde. Tina Wandall påpegede at der bør informeres om, at der selvfølgelig tages størst muligt personalemæssigt hensyn mht. ny organisering. Dette ville hjælpe rigtig meget, der hvor folk er usikre. Rektor sagde at han var SIDE 5 AF 9

6 helt enig. Der var fra HSU opbakning til at formulere følgende personalepolitiske tilkendegivelse som et helt centralt fokuspunkt for fakulteterne: I den igangværende proces må der tages de maksimale hensyn til den enkelte medarbejders situation og opgaver. Det tilstræbes så vidt muligt at finde andre relevante arbejdsopgaver for de medarbejdere, der ikke længere skal beskæftiges med økonomi. Rektor opsummerede punktet og sagde at der er en række væsentlige brugerhensyn der skal iagttages; listen over bekymringspunkter medtages i den videre proces. Det er vigtigt at decentrale SU er involveres i de videre drøftelser. SIDE 6 AF Status for proces vedr. Budget 2012 Rektor sagde indledningsvis, at sparekravet for regeringens genopretningsplan havde været kendt i længere tid og allerede var indarbejdet med 30 mio. kr. i 2011 netop for at foregribe besparelserne i 2012 og Det nye er at Finansministeriet / UBST har besluttet at man skal gennemføre besparelser på et detailstyret niveau inkl. en handleplan med afleveringsfrist 1. september og efterfølgende halvårlige opfølgningsrunder. Det bliver umuligt at komme udenom administrative personalereduktioner. KU og andre universiteter har kritiseret fremgangsmåden overfor ministeriet gennem længere tid, men altså uden effekt. Der er i universitetskredse en klar opfattelse af at detailstyringen er et brud på det universitære selvstyre, men KU må levere handlingsplanen til UBST inden for den fastsatte frist. Jørgen Honoré supplerede med at gøre opmærksom på at afleveringsfristen for en handleplan er 1. september 2011, hvilket betyder at det bliver en forceret proces for at sikre den fornødne SU-inddragelse. KU bør allerede nu tage bestik af den endnu voldsommere besparelse i LT drøfter den videre håndtering og der planlægges en proces hvor der hen over sommeren udarbejdes en plan, der med forbehold for bestyrelsens godkendelse af KU-budget, afleveres til UBST den Jørgen Honoré oplyste, at sagen er politisk styret, og ekstremt sensitivt. Der blev gennemført en måling af PWC i 2009, hvor KU ligger på middeltallene. Der forventes en ny måling, muligvis i 2013 og det er vigtigt at KU som minimum bevarer placeringen i forhold til de andre, så yderligere besparelser undgås. Ingrid Kryhlmand syntes ikke at 2013-besparelserne skal ind i billedet allerede nu. Det må være 2012-besparelserne alene der skal indarbejdes i Budget Hun påpegede desuden at der ikke kun er tale om besparelser på administration, men også generel ledelse. Det er vigtigt at besparelserne kommunikeres rigtigt ud for at undgå misforståelser. Rektor svarede, at der også vil blive set på ledelseslaget, da besparelserne skal findes på 'generel ledelse og administration'.

7 Jørgen Honoré sagde, at det vil blive meldt ud at KU skal spare 40 millioner kroner i 2012, og yderligere 40 millioner kroner i 2013 og i årene fremover (i forhold til 2009-budgettet). Årsagen til besparelserne er regeringens genopretningsplan, som tvinger universiteterne til at skære i udgifterne til 'generel ledelse og administration'. Der er tale om faste nedskæringer på budgetterne i 2012 og fremover og altså ikke om engangsbesparelser. Kirsten Refsing fandt ministeriets udmelding helt uacceptabel og i direkte strid med universitetsloven. Anders Milhøj sagde at ministeriets plan ikke kun drejer sig om besparelser på administration, men også lettelse af administrative processer. Han opfordrede til nedsættelse af en følgegruppe for at sikre ejerskab i organisationen for processen. Det bliver en stor udfordring for organisationen at finde de relevante effektiviseringer. Tina Wandall kunne ikke se sammenhængen mellem de politiske krav om besparelser på administration, og Rigsrevisionens rapport der kræver mere administration. Hun spurgte til muligheden for at reagere mod udmeldingen. Bjarne Andresen pointerede, at besparelserne ikke må opnås ved at vælte yderligere administrative opgaver over på forskerne. Poul Erik Krogshave mener at det er oplagt at HSU s budgetfølgegruppe involveres i den videre proces. Medarbejdersiden ønskede desuden at der kunne udpeges en TR fra det administrative område, som kunne deltage i de kommende møder i budgetfølgegruppen. (Søren Fransén er efterfølgende udpeget). Joan Lykkeaa kunne ikke se hvordan en så stor og så låst besparelse på administration skulle kunne overholde det samtidige krav om, at initiativerne ikke påvirker kerneaktiviteterne som fx forskning og uddannelse. Kirsten Refsing undrede sig over hvordan ministeriet kan tro, at der kan spares så meget på administration uden at det får konsekvens for forskning og uddannelse. Troels Østergaard mente at det er grotesk i hvilken grad der skal afrapporteres mht. både besparelser og MP-sagen, når politikerne vil have at vi skal spare på administrationen. Det er et meget stort problem mht. måling af hvad vi har sparet, når KU samtidig er i vækst. Ingrid Kryhlmand mente at der burde komme en fælles udmelding fra HSU om, at vi er enige om at dette her er fuldstændig utilstedeligt. Rektor sagde at KU s ledelse ikke kan gå videre end bestyrelsen allerede har gjort, men at han vil viderebringe HSU s bekymring for konsekvenserne for det universitære selvstyre. Han konkluderede desuden, at der skal orienteres om og arbejdes videre med handlingsplanen; enten på et budgetfølgegruppemøde, eller på et ekstraordinært HSU-møde i august. Det vil være illusorisk at tro at effektiviseringerne kan undgå at ramme formelle forpligtelser eller berøre forskning / uddannelse. SIDE 7 AF 9

8 5. Rapportering fra tre-partsgruppen om Universitetsavisens fremtid Rektor indledte med at fortælle, at der, i konklusionerne fra trepartsgruppens møde 14. juni 2011, bl.a. tilkendegives at Universitetsavisens budget, i perioden , forhøjes med kr., således at det samlede tilskud bliver knap 4 mio. kr. pr. år. Heraf skal en vis fraktion bruges til forbedringer af den elektroniske version. Det er desuden en tilkendegivelse af, at der ikke detailstyres hvordan bladudvalget planlægger. Poul Erik Krogshave mente at ønsket om at bevare den trykte udgave burde understreges i konklusionerne og foreslog tilføjelsen med både elektronisk og trykte papirudgaver i sidste afsnit af Vision for Universitetsavisen. Rektor tilsluttede sig tilføjelsen og bemærkede, at Bladudvalget der bestemmer hvordan, altså om det f.eks. skal postomdeles. Flere fra medarbejdersiden syntes at det er kritisabelt, at det lægges ud til et bladudvalg, om der skal bruges penge på at postomdele avisen, eller om der f.eks. skal være færre journalister. Desuden viste spørgeskemaundersøgelsen at postomdeling er vigtigt for KU s medarbejdere. Joan Lykkeaa mente ikke at det var muligt at udføre en ordentlig vurdering af målgruppen og hvilket medie der gav flest læsere, som aftalt, da sandsynligheden for at få postomdelt avisen var lille i og med at økonomien ikke er synligt forbedret. Rektor var ikke enig. Han så det nye papir som en modifikation af det tidligere udkast. Papiret indeholder ikke længere en forudsætning om at den trykte udgave skal afskaffes. Prorektor sagde, at det er vigtigt at have Universitetsavisen som et samlende organ. Man kan jo ikke beslutte nu, om det skal postomdeles om 5 år eller ej. Rammerne hæves, og evalueres om 2 år. HSU tilsluttede sig aftalen og tog til efterretning at notatet er grundlaget for det videre arbejde i udvalget. SIDE 8 AF 9 6. Graviditetspolitik for KU revideret udgave fsva. mærkningsregler, fremlægges til godkendelse 7. Drøftelse af Arbejdsskadestatistik for 2010 på KU 8. Drøftelse af Lederudviklingsprogram (LUKU 2.0)

9 9. Drøftelse af forslag om udviklingsseminarer for KU s samarbejdsudvalg SIDE 9 AF Meddelelser 10.1 Orientering om status for faglig opfølgning på fusionen (kemi) Prorektor fortalte at der har været holdt møder med fagmiljøerne på de 3 fakulteter, hvor der var en god åbenhjertig debat. Processen forløber fint. Der er nedsat et visionsudvalg. Ingrid Kryhlmand mindede om, at det er blevet aftalt i udvalget, at det er vigtigt at man indskriver i planerne, hvilke personalepolitiske konsekvenser der vil være af de beslutninger man tager. Prorektor var enig. Næste følgegruppemøde er 23. juni. Sven Frøkjær fortalte, at netop de personalepolitiske konsekvenser er et fast punkt på SU-møderne på FARMA, da der er usikkerhed og røre i baglandet Status for APV-handlingsplaner på KU Joan Lykkeaa opfordrede til at der kigges nærmere på opfølgningen på handlingsplanerne i stedet for kun at se på, hvor mange der var indtastet i Defgonet Sygefravær på KU 1. kvartal Orientering om Feriefondens regnskab for 2010, og udlejningsstatistik Orientering fra CFU, Personalestyrelsen, Samarbejdssekretariatet og SCK KU har ansøgt FUSA om tilskud til projektet: Kompetence- og kapacitetsløft i KU s økonomiorganisation. HSU godkendte ansøgningen og der var stor ros til de involverede, der på rekordtid muliggjorde ansøgningens udarbejdelse. Der blev dog udtrykt utilfredshed med, at SCK melder ansøgningsfrister sent ud. HR & O følger op på dette Øvrige meddelelser Der var intet til dette punkt. 11. Eventuelt Der var intet til dette punkt. Mødet sluttede kl

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 29. februar 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 29. februar 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose. Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 11. APRIL 2012 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 29. februar 2012 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Ingrid Skovsmose FAX MOB Til stede: Fra

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Mødedato: 22. juni 2011 kl. 10.00-12.00. Sted: Udvalgsværelse 1

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Mødedato: 22. juni 2011 kl. 10.00-12.00. Sted: Udvalgsværelse 1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Hovedsamarbejdsudvalget MØDEINDKALDELSE EKSTRAORDINÆRT MØDE 15. JUNI 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING Mødedato: 22. juni 2011 kl.

Læs mere

HSU: Udvalg og arbejdsgrupper oversigt januar 2013

HSU: Udvalg og arbejdsgrupper oversigt januar 2013 HSU: Udvalg og arbejdsgrupper oversigt januar 2013 PersonalePolitisk Udvalg (PPU) Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Dekan TEO ( formand ) Sven Frøkjær, Prodekan SUND Troels Østergaard Sørensen, Dekan SAMF Marianne

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 30. september 2010. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 30. september 2010. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose. Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 10. NOVEMBER 2010 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 30. september 2010 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Ingrid Skovsmose FAX MOB Til stede:

Læs mere

Fra medarbejdersiden: Karen Boesen, Lisbeth Østerby, Karen-Marie Ellersgaard, Uffe Bo Petersen, Signe Møller Johansen og Jørgen Ditlevsen

Fra medarbejdersiden: Karen Boesen, Lisbeth Østerby, Karen-Marie Ellersgaard, Uffe Bo Petersen, Signe Møller Johansen og Jørgen Ditlevsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 31. OKTOBER 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 24. oktober 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 28. APRIL 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Møde afholdt: 25. april 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 8. juni 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 8. juni 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose. Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 9. JULI 2012 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 8. juni 2012 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Ingrid Skovsmose FAX MOB Til stede: Fra ledelsessiden:

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 22. juni 2010 kl

Møde afholdt: Tirsdag den 22. juni 2010 kl DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 23. JUNI 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent: Mødesal

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Til stede: A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Stig Andersen (driftschef)

Til stede: A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Stig Andersen (driftschef) KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU EKSTRAORDINÆRT MØDE I FSU/LSU-DRIFTSCENTRET GODKENDT MØDEREFERAT 5. DECEMBER 2008 Forum: Ekstraordinært møde i FSU FSU og LSU/Driftsafdelingen Møde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 S A G S N O T A T MARTS 2012 Vedr.: Afrapportering vedr. Kompetencefondens midler sommer 2011 HR & ORGANISATION NØRREGADE 10 Sagsbehandler:

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net

Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T LT HSU S A G S N O T A T 19. APRIL 2011 Vedr.: Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ OG SAMARBEJDE Sagsbehandler:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Jørgen Staun (lokalklub 1), Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets bestyrelse GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT 10. APRIL 2015 Forum Bestyrelsesmøde nr. 77 REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00 NØRREGADE

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T - Å B E N T 14. MARTS 2012 Forum 61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 13. marts 2012 kl. 11.15-14.00 Sted: Københavns Universitet,

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 26. APRIL 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 19. april 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45

Læs mere

Fællesmøde HSU og AMKU HR&O / ARBEJDSMILJØ & Henrik Kehler TLF

Fællesmøde HSU og AMKU HR&O / ARBEJDSMILJØ & Henrik Kehler TLF KØBENHAVNS UNIVERSITET HSU AMKU MØDEREFERAT 11. MARTS 2015 Forum Fællesmøde HSU og AMKU HR&O / ARBEJDSMILJØ & Møde afholdt: Onsdag den 21. januar 2015 Sted: Udvalgsværelse 3 SAMARBEJDE NØRREGADE 10 1165

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU FSU GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12 Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Bilag: Notat fra rektor vedr. opfølgning på Kammeradvokatens redegørelse

Bilag: Notat fra rektor vedr. opfølgning på Kammeradvokatens redegørelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Hovedsamarbejdsudvalget MØDEINDKALDELSE 6. APRIL 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING Mødedato: 13. april 2011 kl. 10.00-12.00 Sted:

Læs mere

HSU HR OG ORGANISATION

HSU HR OG ORGANISATION K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2 Dagsorden til ekstraordinært møde til Hovedudvalget Fredag den 24-06-2016, kl. 09:00 i kantinen, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Hovedudvalget består

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt Møde den: Mandag den 10. februar 2014 kl. 12.00 Sted: 1443/413 Ekstraordinært LSU Kommunikation REFERAT Til stede: Lykke Ankersen, Knud Holt Nielsen, Jetthe L. Revsgaard, Peder Holm-Pedersen, Henriette

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Mikado House - lokale Montecristo

Mikado House - lokale Montecristo D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fakultetets Samarbejdsudvalg M Ø D E R E F E R A T 16. APRIL 2015 Forum FSU Møde afholdt: Fredag, den 10. april 2015

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Fakultetets SamarbejdsUdvalg. Ekstraordinært møde i FSU HR OG PERSONALEAFDELINGEN. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 10.

Fakultetets SamarbejdsUdvalg. Ekstraordinært møde i FSU HR OG PERSONALEAFDELINGEN. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 10. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET Fakultetets SamarbejdsUdvalg MØDEREFERAT 11. DECEMBER 2015 Forum Ekstraordinært møde i FSU HR OG PERSONALEAFDELINGEN Møde afholdt: Torsdag den 10. december

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 29. september 2011 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Lars Vesløv Henrik Kofoed Svendsen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten

Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten 30/3 2010 Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten I brev af 4. november 2008 klager medarbejdersiden i samarbejdsudvalget

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Mødedato: 18. maj 2011 kl. 10.00-12.00. Sted: Udvalgsværelse 1

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Mødedato: 18. maj 2011 kl. 10.00-12.00. Sted: Udvalgsværelse 1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Hovedsamarbejdsudvalget MØDEINDKALDELSE 12. MAJ 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget HR & ORGANISATIONSUDVIKLING Mødedato: 18. maj 2011 kl. 10.00-12.00 Sted: Udvalgsværelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Medlemmer og suppleanter i FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: 1. februar 2007 kl. 10.00-12.00. Sted: Fakultetssekretariatet

Medlemmer og suppleanter i FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: 1. februar 2007 kl. 10.00-12.00. Sted: Fakultetssekretariatet D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Medlemmer og suppleanter i FSU M Ø D E R E F E R A T ( G O D K E N D T ) Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

CSU CSU. Forum. Møde afholdt: 16. september 2011 kl. 10:00 12:00. Sted: Udvalgsværelse 4. Martin Dahl Nielsen. Referent: Til stede:

CSU CSU. Forum. Møde afholdt: 16. september 2011 kl. 10:00 12:00. Sted: Udvalgsværelse 4. Martin Dahl Nielsen. Referent: Til stede: KØBENHAVNS UNIVERSITET CSU MØDEREFERAT - GODKENDT 16. SEPTEMBER 2011 Forum CSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 16. september 2011 kl. 10:00 12:00 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Martin Dahl

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 22. januar 2010 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 22. januar 2010 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU GODKENDT MØDEREFE RAT 26. JANUR 2010 Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 22. januar 2010 kl. 10-12 Sted: 10.1.30 Referent:

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Københavns Universitetshospitals bestyrelse

Københavns Universitetshospitals bestyrelse DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - GODKENDT 20. JUNI 2012 Forum Københavns Universitetshospitals bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. december 2012. Til stede: Afbud: Øvr. deltagere: Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 15. august 2008, kl Sted:

Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 15. august 2008, kl Sted: KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU GODKENDT MØDEREFERAT 9. SEPTEMBER 2008 Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 15. august 2008, kl. 10-12 Sted: 10.1.30 Til

Læs mere

Karen Boesen TLF 35 32 26 26

Karen Boesen TLF 35 32 26 26 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - F O R H Å N D S G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum HSU HR ARBEJDSMILJØ & SAMARBEJDE Møde afholdt: 9. oktober 2013 Sted: Udvalgsværelse

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Tid: kl. 14.00-16.00 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 7. FEBRUAR 2011 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 17. januar 2011 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 05. februar 2014, kl. 15.45 17.15 Mødelokale: Bygning 1431, lokale 021/023 Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard, Peter

Læs mere

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011.

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: Århus Skolelederforening ønsker tildelingskriterierne vedrørende specialklasseelever

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Side 2/5

AARHUS UNIVERSITET. Side 2/5 Møde den: d. 24. maj 2012 Sted: Mødelokale 1448-227, Frederikshus Emne: LSU i AU Studieadministration REFERAT Til stede: Maria Volf Lindhardt, Søren Dam, Mads Ask Andersen, Carsten Sestoft, Laila Parbst,

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde. Lisa Schultz SAG: SU-MØDE

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde. Lisa Schultz SAG: SU-MØDE DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde MØDEREFERAT 25 MARTS 2009 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde Møde afholdt: 25. marts 2009 Sted: SP 25 Referent:

Læs mere

Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00

Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00 Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Lars Brodersen, Mogens Juul Møller, Henrik H. Søndergaard, Ole Busck, Karina Boller Jensen, Antonino

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Anna Mette Morthorst, Anne Vedsted Hansen, Bjarke Parner,

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere