Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller"

Transkript

1 Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB Til stede: Fra ledelsessiden: Rektor Ralf Hemmingsen (formand), Prorektor Thomas Bjørnholm, dekan Henrik Dam (Jura), dekan Kirsten Refsing (Hum), dekan Nils O. Andersen (Science), dekan Sven Frøkjær (Farma), universitetsdirektør Jørgen Honoré, dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen (Teo), dekan Ulla Wewer (Sund), dekan Troels Østergaard Sørensen (Samf), prodekan Grete Bertelsen (LIFE). Fra medarbejdersiden: Poul Erik Krogshave (næstformand, TL), Ingrid Kryhlmand (HK-Kontor), Thomas Vils Pedersen (DM-VIP), Søren Fransén (DM-AC-TAP), Joan Lykkeaa (HK-Lab), Lone Landgreen (FFT), Anders Milhøj (DJØF-VIP), Lars Palmgren-Salomonsson (Dansk Metal), Allan Randrup Thomsen (FAS), Tina Wandall (Dbio), Bjarne Andresen (DM-VIP, suppleant), Ole Bested (Dansk Metal). Fraværende med afbud: Dekan Per Holten-Andersen (LIFE), Leif Søndergaard (DM-VIP). Øvrige deltagere: Fra HR og Organisation: konstitueret vicedirektør Lisbeth Møller. Karen Boesen (under punkt 6, 7 og 10.2) og Karen Poder (under punkt 8). Fra Koncernøkonomi: vicedirektør Antonino Castrone (under punkt 4). Desuden var Vicedirektør Jasper Steen Winkel og Lene Düwel fra Kommunikation til stede under punkt 3 og 4. REF: SAG:

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af forhåndsgodkendt referat fra HSU-møde 18. maj 2011 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Drøftelse af opsamlende notat vedr. rammer for HSU s arbejde Den 27. maj 2011 blev der afholdt et møde mellem rektoratet og repræsentanter fra medarbejdersiden i HSU. Mødet omhandlede rammerne for HSU s arbejde. Mødets konklusioner er samlet i bilag 3 til dette møde. Rektor sagde, at det er klart, at beslutninger der træffes skal respektere rammerne for samarbejdsudvalgets arbejde. Ledelsen skal altid tage stilling til, om en beslutning har personalemæssige konsekvenser, og dermed skal forelægges for samarbejdsudvalget. Dette gælder også, når administrationen forelægger indstillinger til beslutning. Poul Erik Krogshave sagde, at notatet gav udtryk for drøftelser, der dog ikke endnu er afsluttede. Medarbejdersiden kan tilslutte sig notatet, men bemærkede samtidig, at notatet var forholdsvist intetsigende og ikke løste de problemer, som medarbejdersiden har rejst. Rektor syntes derimod, at notatet er meget klart og det følges bl.a. op med et hyrdebrev til ledelsesstrengen samt et HSU-seminar den 31. august om medinddragelse. Rektor bemærkede endvidere, at han forventer, at bestyrelsen vil bede HSU levere indspil om medindflydelse / medinddragelse i forbindelse med revision af vedtægterne. Rektor bemærkede, at sagen om fælles KU vil blive drøftet i følgegruppen efter en omfattende høring af de decentrale samarbejdsudvalg. Herefter drøftedes håndteringen af sagen om reorganisering af økonomiområdet. Rektor understregede, at han på de seneste bestyrelsesmøder, har sagt, at orientering af bestyrelsen om sagen ikke tilsidesætter KU s personalepolitik og retningslinjer, herunder behandling i de relevante samarbejdsudvalg, som eksempelvis HSU. Thomas Vils Pedersen sagde, at medarbejdersiden er uenige i, at der har været en tilfredsstillende sagsbehandling af den ændrede økonomiorganisering. Den mener ikke, at SU-aftalen er blevet respekteret. Han bemærkede herudover, at SU-inddragelsen skal tænkes ind allerede i projektplanlægningen. Thomas Vils Pedersen opfordrede til, at medarbejdersiden involveres direkte i bestyrelsens vedtægtsudvalg. Joan Lykkeaa gav udtryk for at det hastede med at få færdiggjort HSUretningslinjen vedr. medarbejderes deltagelse i projekt- og arbejdsgrupper, ligesom hun understregede, at der skal tages stilling til SU-inddragelse i hver enkelt sag. Rektor understregede, at der skal sendes kraftigt signal til alle organisationens niveauer om vigtigheden af SU-inddragelse. Rektor sagde, at han for- SIDE 2 AF 9

3 ventede, at PPU når frem til et forslag til en retningslinje, der kan behandles i HSU. Thomas Vils Pedersen opfordrede ledelsen til løbende at involvere samarbejdsudvalgene i vurderingen af nye projekters evt. personalemæssige konsekvenser, frem for at lade dette bero på et ledelsesskøn. Rektor svarede, at det ikke var realistisk at alle store som små initiativer forelægges SU. Ingrid Kryhlmand fandt, at de 4 punkter vedr. organiseringen af økonomisøjlen burde have været drøftet i HSU inden forelæggelsen for bestyrelsen, og hun måtte således konstatere, at HSU ikke havde været inddraget rettidigt. Der kunne have været indkaldt til et ekstraordinært HSU-møde og så undrede hastværket hende i øvrigt, da det ikke kan læses ud af Rigsrevisionens rapport at implementeringen er af hastende karakter. Jørgen Honoré forklarede hvorfor det hastede med en ændring af referenceveje. KU s ledelse havde tidligt i processen gjort hvad der var muligt for at afbøde virkningerne af en forventet meget kritisk rapport. De ændrede referenceforhold vurderedes at være af begrænset omfang og dermed hurtigt implementerbart. Ledelsen havde haft særligt fokus på at sikre at eksterne fonde og andre offentlige myndigheder bevarer tilliden til KU s økonomistyring. Planen med økonomi-centre er endnu ikke fastlagt, men ledelsen anbefaler at det er den vej vi skal gå. Konkrete organisatoriske ændringer på institut og fakultetsniveau, vil blive behandlet i de lokale samarbejdsudvalg. Ulla Wewer sagde, at FSU drøftelserne på SUND er sket under forudsætning af, at sagen drøftes i HSU i dag, og at denne forudsætning er kommunikeret. Poul Erik Krogshave sagde at han var glad for at høre, at planen vedr. økonomicentrene endnu ikke er endeligt besluttet. Medarbejdersiden er ikke imod damage control, men forudsætter at SU-rammerne respekteres. Han meddelte desuden, at Samarbejdssekretariatet har givet tilsagn om at kunne deltage på det aftalte HSU-seminar om medinddragelse 31. august (op til HSU-mødet kl. 10). Rektor afsluttede punktet med at konkludere, at der udarbejdes et hyrdebrev, der forelægges næstformanden inden udsendelse. SIDE 3 AF 9 4. Aktuel økonomi 4.1 Orientering og drøftelse af revisionsrapport fra Rigsrevisionen og opfølgning på KU Jørgen Honoré indledte punktet med et kort resumé af hovedpunkterne i Rigsrevisionens betragtninger. Det er umiddelbart en ganske voldsom kritik, men Rigsrevisionen er samtidig opmærksom på, at KU er en organisation i udvikling med øget fokus på styring og retningslinjer, og det er vigtigt at

4 fortsætte den gode kadence. Det konstateres dog også, at retningslinjerne ikke følges alle steder i organisationen. Det er helt afgørende, at KU sikrer sig at hhv. kompetencer, retningslinjer samt sikkerheden i økonomihåndteringen er i orden. Det var ledelsens klare vurdering, at det var strengt nødvendigt at handle hurtigt på punktet omkring ændret organisation på økonomiområdet. Det var et af hovedpunkterne i indstillingen til bestyrelsen og efterfølgende har universitetsdirektøren og Koncernøkonomi holdt møde med fakulteterne, for at finde frem til hvilken model KU kan være fælles om. Der blev handlet hurtigt pga. MP-sagen og den manglende funktionsadskillelse samt revisionens tilbagevendende kritik. En situation hvor den enkelte regnskabsmedarbejder refererer direkte til bevillingshavere er helt uacceptabel. Jørgen Honoré bemærkede, at funktionsadskillelse er en afgørende forudsætning, og helt normalt andre steder end på KU. Universitetsledelsen anbefaler en model med fakultetsbaserede økonomicentre. Det er ekstremt vigtigt, at fakultetsledelsen kan flytte rundt på økonomimedarbejderne og herved sikre optimal sagsbehandling. KU skal i stigende omfang kunne håndtere store internationale projekter og sikker administration heraf stiller krav til de ansattes kompetencer. Jørgen Honoré understregede vigtigheden af at sikre den fremadrettede kompetenceudvikling for økonomimedarbejdere, så KU har et højt kompetenceniveau. Rektor understregede vigtigheden af, at modellen for organiseringen ikke bare drøftes i HSU, men også FSU skal inddrages. Thomas Vils Pedersen havde ikke problemer med de ændrede referenceforhold, men sagde at han synes at KU s ledelse har lagt sig for meget ned overfor Rigsrevisionens krav. Han mener at der er god grund til forskellighed på KU. Det kunne virke som om at man benytter lejligheden til at rydde op og etablere en ensartet struktur. Rektor replicerede, at Rigsrevisionen 4 år i træk har påtalt økonomiorganiseringen på KU. Det skal en bestyrelse reagere på og det giver et meget smalt spillerum for KU. Bjarne Andresen fandt ikke at one size fits all kan fungere på KU. Forskerne har ofte brug for at få informationer om deres økonomi hurtigt og af medarbejdere, der kender vedkommende projekt. Derfor er det uheldigt, hvis fakultetsledelsen skulle begynde at flytte kendte kompenetnte økonomimedarbejdere væk til andre opgaver. Rektor bad medarbejdersiden om at komme mere substantielt ind i diskussionen: Hvad er bekymringspunkterne på substanssiden? Allan Randrup Thomsen kom med de første input til en liste over bekymringspunkter: I. Overadministration af mindre bevillinger På SUND ligger 25 % af bevillingerne på kr. eller under. Han efterlyser en mere håndterbar fremgangsmåde til små bevillinger. Er der en bagatelgrænse mht. administration af mindre beløb? F.eks. gaver/donationer på under kr.? SIDE 4 AF 9

5 II. Regnskabsprogram Det eksisterende regnskabssystem fungerer ikke for bevillingshavere. Der er pt. reelt behov for lokale medarbejdere med regnskabsmæssig indsigt til at bistå den enkelte bevillingshaver. Jørgen Honoré og Antonino Castrone svarede i fællesskab på ovenstående: ad I. Store og små bevillinger skal administreres ud fra den måde de er bevilliget på, dvs. som det er forudsat i bevillingsskrivelsen. Samlesagsnumre/samleprojekter, der blev brugt meget førhen, er ikke længere muligt/lovligt. Hvad angår administrationen af rene gaver (hvor der ikke skal aflægges regnskab), kan de gå på ordinær virksomhed og bruges (uden projektadministration). KU står over for implementering af Navision. Det indeholder bl.a. et rekvisitionssystem, hvor den enkelte forsker vil kunne se en saldo dags dato i form af hvor mange udgifter, der i alt er disponeret for. Dette system vil være implementeret indenfor en realistisk tidshorisont, dvs. 2-3 år. Ingrid Kryhlmand spurgte, hvor medarbejdernes indflydelse kommer ind. Økonomimedarbejderne, der arbejder med økonomihåndtering ude på institutterne til daglig, sidder og venter, uden f.eks. at blive taget med til workshops og lignende. De føler sig ikke hørt. Hun mindede ledelsen om at HSU, som samarbejdsudvalg på KU har et ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på KU og dette aspekt håndteres tilsyneladende ikke. Sven Frøkjær og Ulla Wewer sagde begge, at økonomimedarbejderne i hvert fald blev involveret på deres respektive fakulteter. Thomas Vils Pedersen kom med endnu et par bekymringspunkter: III. Fysisk nærhed Frygten er, at økonomihåndteringen ender som den nuværende ITservice, hvor man skal oprette en sag, for at få oplysninger om økonomi. Det er en stor fordel at kunne gå ned og banke på døren hos den økonomimedarbejder man har brug for hjælp fra, så man kan tale om tingene tidligt i processen. IV. Rekruttering og fastholdelse Mange har søgt administrative job på KU fordi de ser det som en spændende arbejdsplads med tæt kontakt til kerneydelserne og variation i arbejdsopgaverne. Lønnen er bedre andre steder. Han troede at KU vil miste mange kvalificerede medarbejdere pga. omstrukturering. V. Tilhørsforhold Institutlederens formelle ansvar for økonomiområdet kan sløres, når instituttets lokale økonomimedarbejdere (og deres loyalitet) forsvinder. Joan Lykkeaa sagde at hun var i tvivl om og hvad der reelt er besluttet om økonomiorganiseringen og hvad hun kunne sige til sit lokale SU på næste møde. Tina Wandall påpegede at der bør informeres om, at der selvfølgelig tages størst muligt personalemæssigt hensyn mht. ny organisering. Dette ville hjælpe rigtig meget, der hvor folk er usikre. Rektor sagde at han var SIDE 5 AF 9

6 helt enig. Der var fra HSU opbakning til at formulere følgende personalepolitiske tilkendegivelse som et helt centralt fokuspunkt for fakulteterne: I den igangværende proces må der tages de maksimale hensyn til den enkelte medarbejders situation og opgaver. Det tilstræbes så vidt muligt at finde andre relevante arbejdsopgaver for de medarbejdere, der ikke længere skal beskæftiges med økonomi. Rektor opsummerede punktet og sagde at der er en række væsentlige brugerhensyn der skal iagttages; listen over bekymringspunkter medtages i den videre proces. Det er vigtigt at decentrale SU er involveres i de videre drøftelser. SIDE 6 AF Status for proces vedr. Budget 2012 Rektor sagde indledningsvis, at sparekravet for regeringens genopretningsplan havde været kendt i længere tid og allerede var indarbejdet med 30 mio. kr. i 2011 netop for at foregribe besparelserne i 2012 og Det nye er at Finansministeriet / UBST har besluttet at man skal gennemføre besparelser på et detailstyret niveau inkl. en handleplan med afleveringsfrist 1. september og efterfølgende halvårlige opfølgningsrunder. Det bliver umuligt at komme udenom administrative personalereduktioner. KU og andre universiteter har kritiseret fremgangsmåden overfor ministeriet gennem længere tid, men altså uden effekt. Der er i universitetskredse en klar opfattelse af at detailstyringen er et brud på det universitære selvstyre, men KU må levere handlingsplanen til UBST inden for den fastsatte frist. Jørgen Honoré supplerede med at gøre opmærksom på at afleveringsfristen for en handleplan er 1. september 2011, hvilket betyder at det bliver en forceret proces for at sikre den fornødne SU-inddragelse. KU bør allerede nu tage bestik af den endnu voldsommere besparelse i LT drøfter den videre håndtering og der planlægges en proces hvor der hen over sommeren udarbejdes en plan, der med forbehold for bestyrelsens godkendelse af KU-budget, afleveres til UBST den Jørgen Honoré oplyste, at sagen er politisk styret, og ekstremt sensitivt. Der blev gennemført en måling af PWC i 2009, hvor KU ligger på middeltallene. Der forventes en ny måling, muligvis i 2013 og det er vigtigt at KU som minimum bevarer placeringen i forhold til de andre, så yderligere besparelser undgås. Ingrid Kryhlmand syntes ikke at 2013-besparelserne skal ind i billedet allerede nu. Det må være 2012-besparelserne alene der skal indarbejdes i Budget Hun påpegede desuden at der ikke kun er tale om besparelser på administration, men også generel ledelse. Det er vigtigt at besparelserne kommunikeres rigtigt ud for at undgå misforståelser. Rektor svarede, at der også vil blive set på ledelseslaget, da besparelserne skal findes på 'generel ledelse og administration'.

7 Jørgen Honoré sagde, at det vil blive meldt ud at KU skal spare 40 millioner kroner i 2012, og yderligere 40 millioner kroner i 2013 og i årene fremover (i forhold til 2009-budgettet). Årsagen til besparelserne er regeringens genopretningsplan, som tvinger universiteterne til at skære i udgifterne til 'generel ledelse og administration'. Der er tale om faste nedskæringer på budgetterne i 2012 og fremover og altså ikke om engangsbesparelser. Kirsten Refsing fandt ministeriets udmelding helt uacceptabel og i direkte strid med universitetsloven. Anders Milhøj sagde at ministeriets plan ikke kun drejer sig om besparelser på administration, men også lettelse af administrative processer. Han opfordrede til nedsættelse af en følgegruppe for at sikre ejerskab i organisationen for processen. Det bliver en stor udfordring for organisationen at finde de relevante effektiviseringer. Tina Wandall kunne ikke se sammenhængen mellem de politiske krav om besparelser på administration, og Rigsrevisionens rapport der kræver mere administration. Hun spurgte til muligheden for at reagere mod udmeldingen. Bjarne Andresen pointerede, at besparelserne ikke må opnås ved at vælte yderligere administrative opgaver over på forskerne. Poul Erik Krogshave mener at det er oplagt at HSU s budgetfølgegruppe involveres i den videre proces. Medarbejdersiden ønskede desuden at der kunne udpeges en TR fra det administrative område, som kunne deltage i de kommende møder i budgetfølgegruppen. (Søren Fransén er efterfølgende udpeget). Joan Lykkeaa kunne ikke se hvordan en så stor og så låst besparelse på administration skulle kunne overholde det samtidige krav om, at initiativerne ikke påvirker kerneaktiviteterne som fx forskning og uddannelse. Kirsten Refsing undrede sig over hvordan ministeriet kan tro, at der kan spares så meget på administration uden at det får konsekvens for forskning og uddannelse. Troels Østergaard mente at det er grotesk i hvilken grad der skal afrapporteres mht. både besparelser og MP-sagen, når politikerne vil have at vi skal spare på administrationen. Det er et meget stort problem mht. måling af hvad vi har sparet, når KU samtidig er i vækst. Ingrid Kryhlmand mente at der burde komme en fælles udmelding fra HSU om, at vi er enige om at dette her er fuldstændig utilstedeligt. Rektor sagde at KU s ledelse ikke kan gå videre end bestyrelsen allerede har gjort, men at han vil viderebringe HSU s bekymring for konsekvenserne for det universitære selvstyre. Han konkluderede desuden, at der skal orienteres om og arbejdes videre med handlingsplanen; enten på et budgetfølgegruppemøde, eller på et ekstraordinært HSU-møde i august. Det vil være illusorisk at tro at effektiviseringerne kan undgå at ramme formelle forpligtelser eller berøre forskning / uddannelse. SIDE 7 AF 9

8 5. Rapportering fra tre-partsgruppen om Universitetsavisens fremtid Rektor indledte med at fortælle, at der, i konklusionerne fra trepartsgruppens møde 14. juni 2011, bl.a. tilkendegives at Universitetsavisens budget, i perioden , forhøjes med kr., således at det samlede tilskud bliver knap 4 mio. kr. pr. år. Heraf skal en vis fraktion bruges til forbedringer af den elektroniske version. Det er desuden en tilkendegivelse af, at der ikke detailstyres hvordan bladudvalget planlægger. Poul Erik Krogshave mente at ønsket om at bevare den trykte udgave burde understreges i konklusionerne og foreslog tilføjelsen med både elektronisk og trykte papirudgaver i sidste afsnit af Vision for Universitetsavisen. Rektor tilsluttede sig tilføjelsen og bemærkede, at Bladudvalget der bestemmer hvordan, altså om det f.eks. skal postomdeles. Flere fra medarbejdersiden syntes at det er kritisabelt, at det lægges ud til et bladudvalg, om der skal bruges penge på at postomdele avisen, eller om der f.eks. skal være færre journalister. Desuden viste spørgeskemaundersøgelsen at postomdeling er vigtigt for KU s medarbejdere. Joan Lykkeaa mente ikke at det var muligt at udføre en ordentlig vurdering af målgruppen og hvilket medie der gav flest læsere, som aftalt, da sandsynligheden for at få postomdelt avisen var lille i og med at økonomien ikke er synligt forbedret. Rektor var ikke enig. Han så det nye papir som en modifikation af det tidligere udkast. Papiret indeholder ikke længere en forudsætning om at den trykte udgave skal afskaffes. Prorektor sagde, at det er vigtigt at have Universitetsavisen som et samlende organ. Man kan jo ikke beslutte nu, om det skal postomdeles om 5 år eller ej. Rammerne hæves, og evalueres om 2 år. HSU tilsluttede sig aftalen og tog til efterretning at notatet er grundlaget for det videre arbejde i udvalget. SIDE 8 AF 9 6. Graviditetspolitik for KU revideret udgave fsva. mærkningsregler, fremlægges til godkendelse 7. Drøftelse af Arbejdsskadestatistik for 2010 på KU 8. Drøftelse af Lederudviklingsprogram (LUKU 2.0)

9 9. Drøftelse af forslag om udviklingsseminarer for KU s samarbejdsudvalg SIDE 9 AF Meddelelser 10.1 Orientering om status for faglig opfølgning på fusionen (kemi) Prorektor fortalte at der har været holdt møder med fagmiljøerne på de 3 fakulteter, hvor der var en god åbenhjertig debat. Processen forløber fint. Der er nedsat et visionsudvalg. Ingrid Kryhlmand mindede om, at det er blevet aftalt i udvalget, at det er vigtigt at man indskriver i planerne, hvilke personalepolitiske konsekvenser der vil være af de beslutninger man tager. Prorektor var enig. Næste følgegruppemøde er 23. juni. Sven Frøkjær fortalte, at netop de personalepolitiske konsekvenser er et fast punkt på SU-møderne på FARMA, da der er usikkerhed og røre i baglandet Status for APV-handlingsplaner på KU Joan Lykkeaa opfordrede til at der kigges nærmere på opfølgningen på handlingsplanerne i stedet for kun at se på, hvor mange der var indtastet i Defgonet Sygefravær på KU 1. kvartal Orientering om Feriefondens regnskab for 2010, og udlejningsstatistik Orientering fra CFU, Personalestyrelsen, Samarbejdssekretariatet og SCK KU har ansøgt FUSA om tilskud til projektet: Kompetence- og kapacitetsløft i KU s økonomiorganisation. HSU godkendte ansøgningen og der var stor ros til de involverede, der på rekordtid muliggjorde ansøgningens udarbejdelse. Der blev dog udtrykt utilfredshed med, at SCK melder ansøgningsfrister sent ud. HR & O følger op på dette Øvrige meddelelser Der var intet til dette punkt. 11. Eventuelt Der var intet til dette punkt. Mødet sluttede kl

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 28. APRIL 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Møde afholdt: 25. april 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

HSU HR OG ORGANISATION

HSU HR OG ORGANISATION K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

CSU CSU. Forum. Møde afholdt: 16. september 2011 kl. 10:00 12:00. Sted: Udvalgsværelse 4. Martin Dahl Nielsen. Referent: Til stede:

CSU CSU. Forum. Møde afholdt: 16. september 2011 kl. 10:00 12:00. Sted: Udvalgsværelse 4. Martin Dahl Nielsen. Referent: Til stede: KØBENHAVNS UNIVERSITET CSU MØDEREFERAT - GODKENDT 16. SEPTEMBER 2011 Forum CSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 16. september 2011 kl. 10:00 12:00 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Martin Dahl

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 7. FEBRUAR 2011 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 17. januar 2011 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 Dato: 20. juni 2014 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 I mødet deltog: Henrik Pedersen, Inger Rose Hansen, Eva Sophia

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget SAGSNOTAT 27. OKTOBER 2009 Vedr.: Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 20. oktober

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. juni 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 22. juni 2011 Søren Nymarksvej 3, Højbjerg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Systematisk og tydelig opfølgning. Brug ekstra ressourcer lokalt efter behov. Find inspiration lokalt. 3 gode råd til FA12 vedr.

Systematisk og tydelig opfølgning. Brug ekstra ressourcer lokalt efter behov. Find inspiration lokalt. 3 gode råd til FA12 vedr. 3 gode råd til FA12 vedr. opfølgning på APV Systematisk og tydelig opfølgning APV'en er et øjebliksbillede, så inddrag medarbejderne i at kvalificere resultatet, og hvad der er vigtigt at følge op på Formuler

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

FAMU FAMU. Forum. Møde afholdt: Onsdag den 24. september 2014. Mikado House 3. sal. Sted: Peter Wedel Bay. Referent:

FAMU FAMU. Forum. Møde afholdt: Onsdag den 24. september 2014. Mikado House 3. sal. Sted: Peter Wedel Bay. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FAMU M Ø D E R E F E R A T 26. SEPTEMBER 2014 Forum FAMU Møde afholdt: Onsdag den 24. september 2014 Sted: Referent: Mikado House 3. sal Peter Wedel Bay Til stede:

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Til Rysensteens bestyrelse. Referat af ordinært bestyrelsesmøde 26. marts 2008

Til Rysensteens bestyrelse. Referat af ordinært bestyrelsesmøde 26. marts 2008 Til Rysensteens bestyrelse Referat af ordinært bestyrelsesmøde 26. marts 2008 Til stede: Ingo Østerskov (IØ), Frans Gregersen (FG), Cecilia Lonning(CL), Mette Davidsen- Nielsen (MD), Peter Hess (PH), Iben

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 21. SEPTEMBER 2010 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 16. september 2010

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 19. juni 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 19. juni 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 2. JULI 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 19. juni 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere