Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar December 1903, Side 1-ti Trykt 1904 Nr 82 Folketælling 3 December 1900 Tredie Hefte: Beboe -de Huse og Husholdninger (Recensement III Maisons habitées et ménages) - 83 Folketaelling 3 December 1900 Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Felested og Trosbekjendelse Blinde, Døvstumme og Sindssyge (Recensement IV Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte Aveugles, sourds-muets et alié,43) 84 Skolestatistik 1900 (Instruction publique) - 85 yagskolestatistik , og ,(Ecoles professionnelles) - 86 Fsengselsstyrelsens Aarbog I Det norske Fængselsvæsen i det 19de Aarhundrede (Annuaire de l'administration générale des prisons I Notices historiques) Norges Skibsfart 1902 (Navigation) 88 Skifteviesenet 1901 (Successions, faillites et biens pupillaires) - 89 Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 1902 (Service vétérinaire et inspection de la viande) - 90 Norges Handel 1903 (Commerce) - 91 Civil Retspleie 1901,og 1902 (Justice civile) 92 Norges postvæsen 1903 (Statistique postale) - 93 Norges Sparebanker 1903 (Caisses d'épargne) 94 Norges kommunale Finantser 1900 (Winances des communes) - 95 Rekruteringsstatistik 1903 (Recrulrment) - 96 Skolestatistik 1901 (Instritction publique) 97 Fængselsstyrelsens Aarbog II Aarsberetning (Annuaire de l'administration générale des prisons IL Statistique des prisons) 98 De offentlige Jernbaner 1903/04 (Chemins de fer publics) - 99 Rigsforsikringsanstalteus Industristatistik (Statistique industrielle de l'office royal des assurances ouvrières) Private Aktiebanker 1903 (Banques privies par actions) Norges Fiskerier 1903 (Grandes pêches maritimes) De, faste Ejendomme 1900 (Propriétés foncières rurales) Sundhedstilstanden og - Medicinalforholdene 1902 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 104 Telegrafvæsen 1903/04 (Télégraphes et téléphones de l'état) Trykt 1905 Nr 105 Sindssygeasylernes Virksomhed 1903 (Hospices d'aliénés) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret I-11 (Ba/ports sur l'état économique des préfectures) Skiftevæsenet 1902 (Successions, faillites et biens pupillaires) Norges kommunale Finantser 1901 (Finances des communes) Valgstatistik (Statistique électorale) Norges Skibsfart 1903 (Navigation) ' Folketælling 3 December 1900 Femte Hefte : Folkemængde fordelt efter Livsstilling (Recensement V Population classée par professions) v

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK V 1 SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED 1904 (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année zgol) Efter de fra Asylerne indkomne Aarsberetninger udgivet af M EDICINALDIREKTOREN KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & CO 19c6

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Tredie Række For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr 2, 29, 58, 74 og 105 STEEN'SKE BOGTRYKKERI

5 1904 Indholdsfortegnelse Table des matières Indledning, Oversigt over Sygepladsene m v paa de norske Sindssygeasyler Side Oversigt over Antallet af de paa Sindssygeasylerne Behandlede, Middelbelæg og Antal Forpleiningsdage (Tab I) 6-7 Forholdet mellem offentlige og private i Sin dssygeasylerne Behandlede (TabII) 6-7 Interkurrente Sygdomme paa Asylerne (Tab III) 8-9 Tilsammen Behandlede (Tab IV) IO-II Tilbageliggende fra 1903 (Tab V) ta- Indkomne (Tab VI) Udskrevne helbredede (Tab VII) Udskrevne i bedret Tilstand (Tab VIII) Udskrevne uhelbredede (Tab IX) 14'15 Døde (Tab Tilbageliggende ved Udgangen af (Tab XI) Sygdomsform og Behandlingens Udfald for samtlige Asyler (Tab XII) Forholdet af Tilbageliggende, Indkomne, Udgaaede og Døde til samtlige paa Sindssygeasylerne Behandlede (Tab XIII) Tiden paa Aaret for de Syges Indlæggelse paa Asylerne (Tab XIV) 20 Kjøn og Alder ved Indlæggelsen paa Sindssygeasylerne (Tab XV) 21 Sindssygdommens eller sidste Anfalds Varighed ved Indlæggelsen (Tab XVI) 21 Dødsaarsagerne hos de paa Sin dssygeasylerne Døde (Tab XVII) De Indkomnes Hjemstavn (Tab XVIII) De Indkomnes Egteskabsforhold (Tab XIX) 25 Aarsagerne til Sindssygdom hos de Indkomne (Tab XX) De Indkomnes Stand og Stilling (Tab XXI) 3o-31 Pag Introduction Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 1904 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque hospice le nombre des places et le total des journées d'entretien (Tab I) 6-7 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (Tai) II) 6- Cas des maladies intercurrentes dans les hospices d'aliénés (Tab III) 8-9 Nombre des aliénés traités dans les hospices (Tab IV) I0-t; Nombre des aliénés en traitement dans les hospices au Jer janvier 1904 (Tab V) 10-II Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (Tab VI) Nombre des sorties en état de guérison (Tab VII) Nombre des sorties en état d'amélioration (Tab VIII) Nombre des sorties en état de non guérison (Tab IX) Nombre des décès dans les hospices d'aliénés (Tab X) Nombre des aliénés restés en traitement au 31 décembre 1904 (Tab XI) Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (Tab XII) Rapport du nombre des sorties et des décès comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (Tab XIII) Tableau des entrées dans les hospices réparties par mois (Tab XIV) 20 Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices (Tab XV) 21 Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés (Tab XVI) 21 Causes des décès indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (Tab XVII) Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (Tab XVIII) Tableau des entrées réparties par état civil (Tab XIX) 25 Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés réparties par cause présumée de la maladie (Tab XX) Tableau des entrées réparties par profession et par condition sociale (Tab XXI) 30-31

6 Iv 1904 Side Middeltal af daglig arbeidende Syge i Asylerne (Tab XXII) 3031 Oversigt over Anvendelsen af Indespærring (Tab XXIII) 32 Extrakt af Regnskaberne for Gaustad, Eg Rotvold, Ronvik, Kristiania, Oslo, Kristiansand, Necvengaarden, Trondhjem Asyler og Kriminalasylet for Budgetterminen (Tab XXIV) Pag Nombre moyen par jour des aliénés occupés au travail dans les diverses hospices (Tab XXII) Relevé de l'application de reclusion (Tab XXIII) 32 Tableau des recettes et des dépenses des établissements d'aliénés de Gaustad, d'eg, de Rotvold, de Ronvik, de Kristiania, d'oslo, de Kristiansand, de Neevengaarden, de Trondhjem et de l'établissement d'aliénés criminels (Tab XXIV) Uddrag af Aarsberetningen for Gaustad Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Kristiania 35 Sindssygeasyl 36 Uddrag af Aarsberetningen for Oslo Hospitals Asyl Beretning for Doktor Dedichens Sindssygeasyl Beretning for Akershus Amts Sindssygeasyl paa Blakstad Uddrag af Aarsberetningen for Eg Sindssygeasyl 45 Uddrag af Aarsberetningen for Neevengaardens 54 Sindssygeasyl 60 Uddrag af Aarsberetningen for Rosenberg Sindssygeasyl 69 Uddrag af Aarsberetningen for Mollendal Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Trondhjems 75 Hospitalsstiftelses Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Rotvold 77 Sindssygeasyl 89 Af Direktør Sollieds Beretning for Ronvik Sindssygeasyl Af Asyllæge Evensens Beretning for 93 Kriminalasylet 96 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad Extrait du rapport sur l'établissement 35 d'aliénés de Kristiania Extrait du rapport sur l'établissement 36 d'aliénés d'oslo Extrait du rapport sur l'établissement 43 d'aliénés de dr Dedichp Extrait du rapport sur l'établissement 44 d'aliénés du département d'akershus (h Blakstad) Extrait du rapport sur l'établissement 45 d'aliénés d'eg 54 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 6o Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rosenberg 69 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal Extrait du rapport sur l'établissement 75 d'aliénés de Trondhjem Extrait du rapport sur l'établissement 77 d'aliénés de Rotvold 89- Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Reinvik Extrait du rapport sur l'établissement 93 d'aliénés criminels 96

7 1904 Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i 1904 Antallet af Sindssygeasyler var 14 med ialt Sygepladse Asylerne var: Gaustad, Statsasyl ved Kristiania, med 33 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Kristiania kommunale Asyl med 120 Pladse, 76 for Mænd og 44 for Kvinder Oslo Hospitals Asyl i Kristiania med 4 0 Pladse, kun for Kvinder Dr Dedichens Asyl, privat, ved Kristiania, med 58 Pladse, Halvdelen for hvert Kjon Blakstad, Akershus Amts kommunale Asyl i Asker, med 106 Pladse, 59 for Mænd og 47 for Kvinder (ifølge kongelig Resolution af 3ote Januar 1904) Det aabnedes for regelmæssig Drift i7de November Kristiansands kommunale Asyl med 21 Pladse Eg, Statsasyl i Kristiansand, med 26 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Neevengaarden, kommunalt Asyl i Bergen, med 24 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Rosenbergs Asyl, privat, i Bergen, med 175 Pladse, 120 for Mænd og 55 for Kvinder Meillendals Asyl, privat, ved Bergen, med 8o Pladse, 45 for Mænd og 35 for Kvinder Trondhjems Hospitalsstiftelses Asyl, kommunalt, med 82 Pladse Rotvold, Statsasyl ved Trondhjem, med 275 Pladse, 145 for Mænd (hvoraf 15 i Landbrugskolonien) og 130 for Kvinder Ronvik, Statsasyl ved Bodø, med 23 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Kriminalasylet i Trondhjem kan modtage ca 3*5 Patienter, kun Mænd Tabel j giver en Oversigt over Asylernes Virksomhed, Behandlingens Udfald, Forpleiningsdagenes Antal ni ni I 1904 indlagdes 957 mod 932 i 1903 og i 052 i 1902 Det store Antal Indkomne i sidstnævnte Aar fremkom

8 ved Overflytninger dels fra forskjellige Asyler til det nye Rønvik Asyl og dels fra Gaustad til Rotvold ; trækkes disse fra, bliver der 29 Syge færre indkomne i 1902 end i 1903 Forholdet af Indlæggelser til Antallet af Sygepladse for samtlige Asyler (2 052) udgjorde 46,63 pct og var for hvert Asyl følgende: Rotvold 73,8 pct Kristiania 65,8 - Dedichens Privatasyl 58,6 Eg 56,2 Gaustad 52,7 Blakstad 51,9 Neevengaarden 47,5 Rønvik 43,5 pct Rosenberg 25,1 Møllendal 20,0 Trondhjem 9,8 Kristiansand 9,5 Kriminalasylet 8,6 Oslo 7,5 Procentforholdet af Mænd og Kvinder sees af følgende Sammenstilling : Mænd Kvinder Tilbageliggende fra ,5 Pet 45,5 pct Indkomne i ,2-48,8 Tilsammen Behandlede 53,4 46,6 - Udgaaede og Døde 49,9-50,1 Tilbageliggende ved Udgangen af ,9-45,1 Forholdet af Tilbageliggende, Indkomne, Udgaaede og Døde til samtlige Behandlede ved de enkelte Asyler sees af Tabel XIII Af de Utivezede udskreves 21,4 pct helbredede, 26,0 pct bedrede, 35,5 pct uhelbredede, 1,3 pct efter afgiven Erklæring og 15,8 pct døde Forpleiningsdagenes Antal udgjorde eller gjennemsnitlig for hver af samtlige Behandlede 250,4 nage (i ,2 Dage ; i ,1 Dage) Middeltallet af daglig behandlede Syge var i 975,4 (i 1903 I 9Io,8; i 1902 I 841,0) Antallet af de for Fattz,Vvceseners og Privates Regning behandlede Syge sees af Tabel II For det Offentliges Regning forpleiedes 85, 0 pct, for Privates 1 5,o pct Sundhedstilstanden har gjennemgaaende været meget god; de interkurrente Sygdomme vil sees af Tabel Dodsaarsagerne og de Dodes Alder sees af Tabel XVII Den hyppigste Dødsaarsag var Tuberkulose, som foraarsagede 23,6 pct af samtlige Dødsfald; 11,4 pct, skyldtes Lungetuberkulose alene Derefter er opført Insania med 16,4 pct, Paralysis generalis med 12,9 pct samt Lungebetændelse med 10,0 pct Tabel XIV viser Fordelingen af de Indkomne paa de enkelte Maaneder, som efter Hyppigheden af Indlæggelser faar folgende Orden :

9 - «1904 December i i o Januar 91 Juni yo Juli 87 Marts 81, September 71 1 Oktober 78 ' Mai 69 April 77 I Februar 67 August 76 November 53 Der indlagdes flest i 4de Kvartal (241); derefter korn iste Kvartal med 239, 2det Kvartal med 236 og 3die Kvartal med 234 Af i2 til Observation indlagte Personer er 7 ikke medregnet i Tabellen De Indkomnes Alder (Tabel XV) kjendes for 947, idet io til Observation indlagte ikke er medregnet Med Hensyn til Alderen for 4 i Kristiania Asyl indlagte Personer er det kun oplyst, at den var over 6o Aar Heraf var : 5,0 pct mellem Aar 25, , , I 4,7 pct 7,4 2,4 -- 0,3 mellem Aar o-8o Med Hensyn til Sygdommens eller det sidste Anfalds Varighed ved Indlæggelsen (Tabel XVI) er der oplyst følgende for 946, idet i i til Observation indlagte ikke er medregnet Den var for : 42,4 pct under 1/2 Aar, 10,3 fra 1/2---i 5,6 «I-2-35)0 2 Aar og derover, 6,7 ukjendt De Indkomnes Hjemstavn (Tabel XVIII) anføres for 947, idet 7 til Observation indlagte og 3 med ukjendt Hjemstavn, ikke er medregnet 66,1 pct var fra Landdistrikterne, 33,3 pct fra Byerne; o,6 pct var hjemmehørende i Udlandet (Sverige, Danmark og Finland) De Indkomnes Egteskabsforhold (Tabel XIX) kjende for 947, hvoraf 54,9 pct var ugifte, 37,2 pct gifte og 7,9 pct i Enkestand io til Observation indlagte er ikke medregnet En Sammenstilling af de opgivne Aarsager til Sindssygdom hos de Indkomne er gjort i Tabel XX, som omfatter 947 Indlæggelser, idet io til Observation indlagte ikke er medregnet Der kjendes ingen Aarsag for 342 eller 36,1 pct Blandt de andre 605 anføres arveligt Anlæg overhovedet hos 359 eller 59,3 pct, som eneste Aarsag hos 253 eller 41,8 pct Drik er anført hos 51 eller 8,4 pct og Syfilis hos 24 eller 4, 0 pct 1) Jfr Anmærkningerne til Tabel XVI 1*

10 Stand og Stilling (Tabel XXI) er opgivet for 942, idet 5 er opført under ukjendt eller uden Stilling, og io til Observation indlagte ikke er medregnet Af disse tilhørte : 29,8 pct Bonde-, Husmands- og Inderststanden, 21,5 - Arbeiderstanden, 12,5 Haandværkerstanden, II,o Tjenerstanden, 9,0 Sjømandsstanden (Fiskere 4,4 Handelsstanden Indesperi ins opgives at have været anvendt paa de i Tabel XXIII opførte 8 Asyler ; paa 7 af disse i tilsammen /7 Døgn eller 7,4 Timer pr i oo Forpleiningsdage, deraf 63 1/2 Deign i de 4 Statsasyler og Deign i de 2 bergenske Privatasyler Fra Kristiansands Asyl, hvor en Patient «som oftest har maattet holdes indespærret», foreligger ingen detaillerede Opgaver Arbeidsvirksonheden blandt de Sindssyge fremgaar af Tabel XXII Et Uddrag af Regnskaberne fra en Del Asyler meddeles i Tabel XXIV For de 4 Statsasyler og Kriminalasylet er dette hentet fra «Forklaringer til Statsregnskabet, Budgetaaret » Den psykiatriske Undervisning paa Gaustad Asyl holdtes i iste Semester for 9 medicinske Studerende og i Distriktslæge

11 Tabeller

12 Tabel I Oversigt over Antallet af de paa Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque Asyler Tilbageliggende ved Udgangen af 5903 Tils Deraf Md Kv Indkomne i 1904 Tils Deraf Md Kv Tilsammen Behandlede i 1904 Deraf Tils' Md Kv helbredede Deraf Tils Md Kv Udbedrede Deraf Tils Md Kv Gaustad Kristiania Oslo Dedichens ' 3 Blakstad `) 2 Kristiansand Eg Neevengaarclen Rosenberg Mollendal Trondhjem Rotvold Ronvik Kriminalasylet , 84 43, ' Tilsammen 1) Foruden disse var 24 (12 2) Blakstad var kun i Drift I , 217! I I 930 I Wend og 12 Kvinder) overflyttet fra Gaustad Asyl, saa at det Dage IO , 7 5 Tabel!I Forholdet mellem offentlige og Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre Tilbageliggende fra 1903 Indkomne i Tils Behand- Asyler Tils Fattige Private Deraf Deraf Tils Md Kv Md Kv Fattige Private Deraf Deraf Tils Tils 411 Md Kv Md Kv Tils Fattige Deraf Md Kv Gaustad ' So Kristiania 1 T Oslo I I Dedichens Blakstad - - 6) II II Kristiansand I 1 I - I Eg Neevengaarden Jo' II Rosenberg Mollendal I I I i Trondhjem Rotvold 216, Ronvik 223i Kriminalasylet I Tilsammen ' 255f f ) 4 Mænd og 5 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 1) 1 Mand og I Kvinde er overflyttet fra Private til Fattige 3) I Mand og 3 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 2 Mænd er gaaet over fra delvis 4) 2 Mænd og 2 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 1 Mand har delvis Understøttelse I Kvinde havde i 6 Maaneder Bidrag af det Krohgske Legat for at behandles paa bedre For- Note givne Oplysninger 5) I Mand og I Kvinde er overflyttet fra Private til Fattige 6) Foruden disse var 24 (52 Mænd og 12 Kvinder) overflyttet fra Gaustad Asyl, saa at det

13 Sindssygeasylerne Behandlede 1904 hospice le nombre des places et le total des journées d'entretien gaaede uhelbredede Deraf Tils Md Kv efter afgiven Erklæring Tils Deraf Md Kv Døde Deraf Tils Md Kv Tilsammen Udgaaede og Døde Deraf 1 Md Kv Tilbageliggende ved Udgangen af 1904 Tils Deraf Md Kv Middelbelæg Antal Forpleiningsdage I d 3 I I II samlede Antal Indkomne I 25 I5 IO IO 8 2-2, 2 1 II I 140 var Io I s i Io ) ' I 5 99 so ! 77! ,9 121,9 40, o, ,7 II , 1 I , , , , ', 49, 40 89, , , ! ,3 86 III 27 27' - 27, '2 975, private i Sindssygeasylerne Behandlede des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées lede i 1904 Udgaaede Døde Tilbageliggende ved Udgangen af 1904 Private Fattige Private Fattige Private Fattige Private Deraf Deraf Deraf Deraf Deraf ideraf Tils Tils Tils Tils _ Tils Tils _ Md Kv Md Kv Md,Kv Md Ky Md Kv Kv Md Kv Io Io, 8 2 I I I IO 2 5 I II I I ) I II I I To ) o 3 2) 52 3) ) 44 5) , _ til hel offentlig Forpleining; for 7 Mænd og 3 Kvinder betales delvis privat af det Offentlige; Mand, der med Departementets Bifald opholder sig i Trondhjem, er medregnet; pleining De i Beretningen fra Asylet opførte Tal er rettede i Overensstemmelse med de i denne samlede Antal offentlig Forpleiede var 52

14 Tabel III Interkurrente Sygdom me Cas des maladies intercurrentes Sygdom Tils Ialt behandlede Tilfælde Deraf, Md Kv Gaustad Kristiania Dedichens Md Kv Md Md Kv, Absces I Acne rosacea I _ I - 9! - Angina I 8 - i - - Bronkit 5 I Bursit Carbunkel, Furunkel I _ Combustio I Conjunktivit Contusio Cystit Diarré Distorsio I - I Eczem I i Endometrit 1 - i - Erysipelas _ Erythema nodosum _ Febris catarrhalis Fractura Gastrit i i Herpes zoster 5 4 I - - _ - - Hypopyonkeratit 1 I Hæmorrhagia conjunctivae Hæmarthros I I - I Hæmatemesis I i Icterus catarrhalis 2 I I - - I I Impetigo I - I Influenza Katarr I I Kræft Luxatio 3 2 I 1) I 2) Lymfangit 3 2 I Morbus Brighti I I Otitis media I I Panaritium I - - Parulis Pleurit I Pneumoni _ 4 3 I - - _ Psoriasis i i I - Retentio placentx I _ i - I - _ Rheumatismus acutus 3 I Tabes dorsalis I I _ - - _ Tendo-synovitis antibrachii i I Tuberkulose Tumor mediastini I I Tyflit I I Tyfoidfeber _ - Ulcera 3 3 _ - Ulcus ventriculi perf i Urticaria I I Vulnera Tilsammen I 3 o 24 I 2 I 1) Humeri, paadraget ved Fald under Gaardsarbeide 2) Maxillæ inferioris, paadraget ved stærk Gabning 3) Fibulm, indtraf hos en Paralytiker 4) Begge angrebne ved Indkomsten 5) Potts Fraktur hos en gammel Epileptiker, der uden ydre Foranledning Var faldt overende 6) Heraf var 2 Tilfæide af Potts Fraktur, foranlediget hos den ene ved Glidning paa Gulvet, hos anlediget ved at blive slængt i Gulvet af en anden Patient

15 I I paa Asylerne i 1904 dans les hospices d'aliénés Eg Trondhjem Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Kriminalasylet Md Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md _ - H 2 I 1 - I I I - - I _ _ - _ I _ - _ "' _ I I I - I 2 - _ I 4 - I I _ I - 2 _ - _ I I 2 2 _ I _ 3 - _ 5) i 6) I I I _ _ i I - I - I _ - - _ I I I _ _ 3 _ I I I _ I - _ ) _ , bo paa Gulvet den anden ved at sparke paa en Dot; det tredie Tilfælde var en Fraktur af 9de 'wire Costa, for-

16 Tabel Iv Tilsammen Nombre des aliénés Sygdom Samtlige Asyler Tils Deraf Md Kv Gaustad Md Kv Kristiania 1 Md Kv Oslo Kv Dedichens Blakstad Md ' Kv Md Kv Melancholia Mania 262! Io IO Amentia 226, I - 2 Dementia I ) 7 1) IO 12 7 Paranoia I - - [nsania periodica I - - epileptica I - I hysterica hypochondrica II degenerativa, neurasthenica 9 3; Alcoholismus Paralysis generalis 57 50! 7 to Vitia organica cerebri 6 LV 2 - I ftliotia 67 47, I - 3 I I'll Observation I 9 I I Tilsammen I 54I I ) Dementia præcox 5 Mænd og 2 Kvinder Dementia ^et-iilis I Mand og 3 Kvinder Dementia 2) Dementia præcox 38 Mænd og 30 Kvinder Dementia senilis 5 Kvinder Tabel V Tilbageliggende Nombre des aliénés en traitement Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Sygdom Deraf Tils Md Kv Md Kv Md Kv Kv Md Kv Melancholia I 7 12 I 2 Mania LO 2 2 Amentia II I Dementia io Paranoia [nsania periodica epileptica II I hysterica I - 5 hypochondrica degenerativa neurasthenica 5 I Alcoholismus Paralysis generalis I - Vitia organica cerebri I [diotia I - - fil Observation io Tilsammen I 930 I i ) Stemmer ikke med Opgaverne i Beretningen for 1903

17 II Behandlede traités dans les hospices Eg Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mollendal Trendlqem Rotvold Ronvik 1 Kriminal asylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv _ Md Kv 1 Md 1 Kv Md Kv Md Kv Md 1, 1 - I so i IO , II `2) 38 12) ' IO 3 I - 30 To I - 3 3, IO I J II I ' I II I I II I - I - 4 I 7 - I I I I I I I ,I,,, I 4 5 4/ 2à secuad 4 Kvinder Dementia paran i Mand og I Kvinde ved Udgangen af 1903 dans les hospices au ier janvier I Eg Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Møllendal Trondhjem Kriminalasylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md - I t) 1 2 II II II ! II ,-, Ad, ') 3 3o , I I - - II IO 5 3 II - - I f I - I - I I - I I I

18 , Tabel vi Ind- Nombre des entrées dans Sygdom Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Blakstad, Deraf Tils Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv Md Kv ' ', ' Melancholia III I 2 - I Mania III I I - - Amentia I I - 2 Dementia IO I 1) 3 1) Paranoia I Insania periodica I I - epileptica I hysterica 23 I 22 I 9-3 hypochondrica degenerativa I) 3 3 neurastbenica Alcoholismus I Paralysis generalis 2! I Vitia organica cerebri 3 I Idiotia I - 2 I Til Observation I 4 I I - - I Tilsammen , ) Dementia præcox 2) Af disse er Mand og Kvinde opført under Diagnosen (Katatonia) efter Konference med 3) Dementia præcox I Dementia senilis 2 Tabel VII Udskrevne Nombre des sorties Sygdom Samtlige Asyler Deraf Tils Md Kv Gausta(l Kristiania Dedichens Md Kv Md Kv Md Kv Melancholia Mania Amentia Insania periodica hysterica Alcoholismus Vitia organica cerebri Tilsammen

19 1904 komne les hospices d'aliénés L' g Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mellendal Trondhjem Kriminalasylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md I 2 - I I I I II 6 _ ) 1 3) I 1 0 I 3 1 3i - 3 I I I _ - 1 I _ I _ 3 I - I _ I 2 1 I I I I I - - I - I I - - I I I I - I _ 3 _ II Dr Dedichen helbredede en état de guérison Eg Neevengaarden Rosenberg Mollendal Rotvold Ronvik Md Kv Md Kv Md Kv MdKv Md Kv Md Kv II II 15

20 , Tabel vim Ud- Nombre des sorties en Sygdom Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Deraf Tils Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv Melancholia 39 It i 1-3 Mania I _ Amentia Dementia " I Paranoia 9 i [nsania periodica I ' epileptica hysterica io I - - hypochondrica degenerativa I - i) 2 -- neurasthenica Alcoholismus 7 ' I Vitia organica cerebri I I kliotia _ - ' - Tilsammen 230 I I I 6 1) Deraf er en opfort under Diagnosen «Katatonia) Tabel ix Udskrevne Nombre des sorties en Sygdom Samtlige Asyler 1 Deraf Tils i - Md Kv Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Md Kv Md Kv Kv Md Kv Melancholia I 2 2 Vlania 16 5 II I I I kmentia Dementia _ 1), 2) i Paranoia I - [nsania periodica epileptica 4 3 I hysterica 14 I 13 I 8 - I hypochondrica 2 2 I degenerativa ' - I I neurasthenica klcoholismus Paralysis generalis I I - [diotia I - I - Tilsammen II ) Dementia præcox 2) Dementia senilis 3) En af disse er opfort under Diagnosen

21 I skrevne bedrede état d'amélioration E g Neevengaarden Rosenberg Mollendal Tron d- hjem Rotvold - k Roily' 1 li iiminalasylet,, Md Kv Md Kv Md P Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md - 5 I 4 I I 7 I I I - - I I I I I I - I I I _, _ I I _ - I I I I I _ I _ I - _ I I - _ I I _ - -- _ -- _ I II 9 1 uhelbredede état de non guérison Eg Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mollendal Trondhjem Rotvold Ronvik Md -, Kv Md Kv i Md Kv i Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv I I I I 2 - I I I I - I - 1)i I I I I I I I - - I _ I - - _ I I - - I I - I I 3 I I I - I Katatonia»

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Hvad er afasi? Danish

Hvad er afasi? Danish Hvad er afasi? Danish For et stykke tid siden er du sikkert blevet konfronteret med afasi for første gang. I starten rejser afasi spørgsmål som: Hvad er afasi, hvordan udvikler det sig og hvilke nye problemer

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er kraftigt stigende i Danmark. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012 03 Tarmkræft-eksplosion

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere