Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar December 1903, Side 1-ti Trykt 1904 Nr 82 Folketælling 3 December 1900 Tredie Hefte: Beboe -de Huse og Husholdninger (Recensement III Maisons habitées et ménages) - 83 Folketaelling 3 December 1900 Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Felested og Trosbekjendelse Blinde, Døvstumme og Sindssyge (Recensement IV Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte Aveugles, sourds-muets et alié,43) 84 Skolestatistik 1900 (Instruction publique) - 85 yagskolestatistik , og ,(Ecoles professionnelles) - 86 Fsengselsstyrelsens Aarbog I Det norske Fængselsvæsen i det 19de Aarhundrede (Annuaire de l'administration générale des prisons I Notices historiques) Norges Skibsfart 1902 (Navigation) 88 Skifteviesenet 1901 (Successions, faillites et biens pupillaires) - 89 Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 1902 (Service vétérinaire et inspection de la viande) - 90 Norges Handel 1903 (Commerce) - 91 Civil Retspleie 1901,og 1902 (Justice civile) 92 Norges postvæsen 1903 (Statistique postale) - 93 Norges Sparebanker 1903 (Caisses d'épargne) 94 Norges kommunale Finantser 1900 (Winances des communes) - 95 Rekruteringsstatistik 1903 (Recrulrment) - 96 Skolestatistik 1901 (Instritction publique) 97 Fængselsstyrelsens Aarbog II Aarsberetning (Annuaire de l'administration générale des prisons IL Statistique des prisons) 98 De offentlige Jernbaner 1903/04 (Chemins de fer publics) - 99 Rigsforsikringsanstalteus Industristatistik (Statistique industrielle de l'office royal des assurances ouvrières) Private Aktiebanker 1903 (Banques privies par actions) Norges Fiskerier 1903 (Grandes pêches maritimes) De, faste Ejendomme 1900 (Propriétés foncières rurales) Sundhedstilstanden og - Medicinalforholdene 1902 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 104 Telegrafvæsen 1903/04 (Télégraphes et téléphones de l'état) Trykt 1905 Nr 105 Sindssygeasylernes Virksomhed 1903 (Hospices d'aliénés) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret I-11 (Ba/ports sur l'état économique des préfectures) Skiftevæsenet 1902 (Successions, faillites et biens pupillaires) Norges kommunale Finantser 1901 (Finances des communes) Valgstatistik (Statistique électorale) Norges Skibsfart 1903 (Navigation) ' Folketælling 3 December 1900 Femte Hefte : Folkemængde fordelt efter Livsstilling (Recensement V Population classée par professions) v

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK V 1 SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED 1904 (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année zgol) Efter de fra Asylerne indkomne Aarsberetninger udgivet af M EDICINALDIREKTOREN KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & CO 19c6

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Tredie Række For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr 2, 29, 58, 74 og 105 STEEN'SKE BOGTRYKKERI

5 1904 Indholdsfortegnelse Table des matières Indledning, Oversigt over Sygepladsene m v paa de norske Sindssygeasyler Side Oversigt over Antallet af de paa Sindssygeasylerne Behandlede, Middelbelæg og Antal Forpleiningsdage (Tab I) 6-7 Forholdet mellem offentlige og private i Sin dssygeasylerne Behandlede (TabII) 6-7 Interkurrente Sygdomme paa Asylerne (Tab III) 8-9 Tilsammen Behandlede (Tab IV) IO-II Tilbageliggende fra 1903 (Tab V) ta- Indkomne (Tab VI) Udskrevne helbredede (Tab VII) Udskrevne i bedret Tilstand (Tab VIII) Udskrevne uhelbredede (Tab IX) 14'15 Døde (Tab Tilbageliggende ved Udgangen af (Tab XI) Sygdomsform og Behandlingens Udfald for samtlige Asyler (Tab XII) Forholdet af Tilbageliggende, Indkomne, Udgaaede og Døde til samtlige paa Sindssygeasylerne Behandlede (Tab XIII) Tiden paa Aaret for de Syges Indlæggelse paa Asylerne (Tab XIV) 20 Kjøn og Alder ved Indlæggelsen paa Sindssygeasylerne (Tab XV) 21 Sindssygdommens eller sidste Anfalds Varighed ved Indlæggelsen (Tab XVI) 21 Dødsaarsagerne hos de paa Sin dssygeasylerne Døde (Tab XVII) De Indkomnes Hjemstavn (Tab XVIII) De Indkomnes Egteskabsforhold (Tab XIX) 25 Aarsagerne til Sindssygdom hos de Indkomne (Tab XX) De Indkomnes Stand og Stilling (Tab XXI) 3o-31 Pag Introduction Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 1904 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque hospice le nombre des places et le total des journées d'entretien (Tab I) 6-7 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (Tai) II) 6- Cas des maladies intercurrentes dans les hospices d'aliénés (Tab III) 8-9 Nombre des aliénés traités dans les hospices (Tab IV) I0-t; Nombre des aliénés en traitement dans les hospices au Jer janvier 1904 (Tab V) 10-II Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (Tab VI) Nombre des sorties en état de guérison (Tab VII) Nombre des sorties en état d'amélioration (Tab VIII) Nombre des sorties en état de non guérison (Tab IX) Nombre des décès dans les hospices d'aliénés (Tab X) Nombre des aliénés restés en traitement au 31 décembre 1904 (Tab XI) Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (Tab XII) Rapport du nombre des sorties et des décès comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (Tab XIII) Tableau des entrées dans les hospices réparties par mois (Tab XIV) 20 Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices (Tab XV) 21 Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés (Tab XVI) 21 Causes des décès indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (Tab XVII) Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (Tab XVIII) Tableau des entrées réparties par état civil (Tab XIX) 25 Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés réparties par cause présumée de la maladie (Tab XX) Tableau des entrées réparties par profession et par condition sociale (Tab XXI) 30-31

6 Iv 1904 Side Middeltal af daglig arbeidende Syge i Asylerne (Tab XXII) 3031 Oversigt over Anvendelsen af Indespærring (Tab XXIII) 32 Extrakt af Regnskaberne for Gaustad, Eg Rotvold, Ronvik, Kristiania, Oslo, Kristiansand, Necvengaarden, Trondhjem Asyler og Kriminalasylet for Budgetterminen (Tab XXIV) Pag Nombre moyen par jour des aliénés occupés au travail dans les diverses hospices (Tab XXII) Relevé de l'application de reclusion (Tab XXIII) 32 Tableau des recettes et des dépenses des établissements d'aliénés de Gaustad, d'eg, de Rotvold, de Ronvik, de Kristiania, d'oslo, de Kristiansand, de Neevengaarden, de Trondhjem et de l'établissement d'aliénés criminels (Tab XXIV) Uddrag af Aarsberetningen for Gaustad Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Kristiania 35 Sindssygeasyl 36 Uddrag af Aarsberetningen for Oslo Hospitals Asyl Beretning for Doktor Dedichens Sindssygeasyl Beretning for Akershus Amts Sindssygeasyl paa Blakstad Uddrag af Aarsberetningen for Eg Sindssygeasyl 45 Uddrag af Aarsberetningen for Neevengaardens 54 Sindssygeasyl 60 Uddrag af Aarsberetningen for Rosenberg Sindssygeasyl 69 Uddrag af Aarsberetningen for Mollendal Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Trondhjems 75 Hospitalsstiftelses Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Rotvold 77 Sindssygeasyl 89 Af Direktør Sollieds Beretning for Ronvik Sindssygeasyl Af Asyllæge Evensens Beretning for 93 Kriminalasylet 96 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad Extrait du rapport sur l'établissement 35 d'aliénés de Kristiania Extrait du rapport sur l'établissement 36 d'aliénés d'oslo Extrait du rapport sur l'établissement 43 d'aliénés de dr Dedichp Extrait du rapport sur l'établissement 44 d'aliénés du département d'akershus (h Blakstad) Extrait du rapport sur l'établissement 45 d'aliénés d'eg 54 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 6o Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rosenberg 69 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal Extrait du rapport sur l'établissement 75 d'aliénés de Trondhjem Extrait du rapport sur l'établissement 77 d'aliénés de Rotvold 89- Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Reinvik Extrait du rapport sur l'établissement 93 d'aliénés criminels 96

7 1904 Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i 1904 Antallet af Sindssygeasyler var 14 med ialt Sygepladse Asylerne var: Gaustad, Statsasyl ved Kristiania, med 33 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Kristiania kommunale Asyl med 120 Pladse, 76 for Mænd og 44 for Kvinder Oslo Hospitals Asyl i Kristiania med 4 0 Pladse, kun for Kvinder Dr Dedichens Asyl, privat, ved Kristiania, med 58 Pladse, Halvdelen for hvert Kjon Blakstad, Akershus Amts kommunale Asyl i Asker, med 106 Pladse, 59 for Mænd og 47 for Kvinder (ifølge kongelig Resolution af 3ote Januar 1904) Det aabnedes for regelmæssig Drift i7de November Kristiansands kommunale Asyl med 21 Pladse Eg, Statsasyl i Kristiansand, med 26 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Neevengaarden, kommunalt Asyl i Bergen, med 24 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Rosenbergs Asyl, privat, i Bergen, med 175 Pladse, 120 for Mænd og 55 for Kvinder Meillendals Asyl, privat, ved Bergen, med 8o Pladse, 45 for Mænd og 35 for Kvinder Trondhjems Hospitalsstiftelses Asyl, kommunalt, med 82 Pladse Rotvold, Statsasyl ved Trondhjem, med 275 Pladse, 145 for Mænd (hvoraf 15 i Landbrugskolonien) og 130 for Kvinder Ronvik, Statsasyl ved Bodø, med 23 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Kriminalasylet i Trondhjem kan modtage ca 3*5 Patienter, kun Mænd Tabel j giver en Oversigt over Asylernes Virksomhed, Behandlingens Udfald, Forpleiningsdagenes Antal ni ni I 1904 indlagdes 957 mod 932 i 1903 og i 052 i 1902 Det store Antal Indkomne i sidstnævnte Aar fremkom

8 ved Overflytninger dels fra forskjellige Asyler til det nye Rønvik Asyl og dels fra Gaustad til Rotvold ; trækkes disse fra, bliver der 29 Syge færre indkomne i 1902 end i 1903 Forholdet af Indlæggelser til Antallet af Sygepladse for samtlige Asyler (2 052) udgjorde 46,63 pct og var for hvert Asyl følgende: Rotvold 73,8 pct Kristiania 65,8 - Dedichens Privatasyl 58,6 Eg 56,2 Gaustad 52,7 Blakstad 51,9 Neevengaarden 47,5 Rønvik 43,5 pct Rosenberg 25,1 Møllendal 20,0 Trondhjem 9,8 Kristiansand 9,5 Kriminalasylet 8,6 Oslo 7,5 Procentforholdet af Mænd og Kvinder sees af følgende Sammenstilling : Mænd Kvinder Tilbageliggende fra ,5 Pet 45,5 pct Indkomne i ,2-48,8 Tilsammen Behandlede 53,4 46,6 - Udgaaede og Døde 49,9-50,1 Tilbageliggende ved Udgangen af ,9-45,1 Forholdet af Tilbageliggende, Indkomne, Udgaaede og Døde til samtlige Behandlede ved de enkelte Asyler sees af Tabel XIII Af de Utivezede udskreves 21,4 pct helbredede, 26,0 pct bedrede, 35,5 pct uhelbredede, 1,3 pct efter afgiven Erklæring og 15,8 pct døde Forpleiningsdagenes Antal udgjorde eller gjennemsnitlig for hver af samtlige Behandlede 250,4 nage (i ,2 Dage ; i ,1 Dage) Middeltallet af daglig behandlede Syge var i 975,4 (i 1903 I 9Io,8; i 1902 I 841,0) Antallet af de for Fattz,Vvceseners og Privates Regning behandlede Syge sees af Tabel II For det Offentliges Regning forpleiedes 85, 0 pct, for Privates 1 5,o pct Sundhedstilstanden har gjennemgaaende været meget god; de interkurrente Sygdomme vil sees af Tabel Dodsaarsagerne og de Dodes Alder sees af Tabel XVII Den hyppigste Dødsaarsag var Tuberkulose, som foraarsagede 23,6 pct af samtlige Dødsfald; 11,4 pct, skyldtes Lungetuberkulose alene Derefter er opført Insania med 16,4 pct, Paralysis generalis med 12,9 pct samt Lungebetændelse med 10,0 pct Tabel XIV viser Fordelingen af de Indkomne paa de enkelte Maaneder, som efter Hyppigheden af Indlæggelser faar folgende Orden :

9 - «1904 December i i o Januar 91 Juni yo Juli 87 Marts 81, September 71 1 Oktober 78 ' Mai 69 April 77 I Februar 67 August 76 November 53 Der indlagdes flest i 4de Kvartal (241); derefter korn iste Kvartal med 239, 2det Kvartal med 236 og 3die Kvartal med 234 Af i2 til Observation indlagte Personer er 7 ikke medregnet i Tabellen De Indkomnes Alder (Tabel XV) kjendes for 947, idet io til Observation indlagte ikke er medregnet Med Hensyn til Alderen for 4 i Kristiania Asyl indlagte Personer er det kun oplyst, at den var over 6o Aar Heraf var : 5,0 pct mellem Aar 25, , , I 4,7 pct 7,4 2,4 -- 0,3 mellem Aar o-8o Med Hensyn til Sygdommens eller det sidste Anfalds Varighed ved Indlæggelsen (Tabel XVI) er der oplyst følgende for 946, idet i i til Observation indlagte ikke er medregnet Den var for : 42,4 pct under 1/2 Aar, 10,3 fra 1/2---i 5,6 «I-2-35)0 2 Aar og derover, 6,7 ukjendt De Indkomnes Hjemstavn (Tabel XVIII) anføres for 947, idet 7 til Observation indlagte og 3 med ukjendt Hjemstavn, ikke er medregnet 66,1 pct var fra Landdistrikterne, 33,3 pct fra Byerne; o,6 pct var hjemmehørende i Udlandet (Sverige, Danmark og Finland) De Indkomnes Egteskabsforhold (Tabel XIX) kjende for 947, hvoraf 54,9 pct var ugifte, 37,2 pct gifte og 7,9 pct i Enkestand io til Observation indlagte er ikke medregnet En Sammenstilling af de opgivne Aarsager til Sindssygdom hos de Indkomne er gjort i Tabel XX, som omfatter 947 Indlæggelser, idet io til Observation indlagte ikke er medregnet Der kjendes ingen Aarsag for 342 eller 36,1 pct Blandt de andre 605 anføres arveligt Anlæg overhovedet hos 359 eller 59,3 pct, som eneste Aarsag hos 253 eller 41,8 pct Drik er anført hos 51 eller 8,4 pct og Syfilis hos 24 eller 4, 0 pct 1) Jfr Anmærkningerne til Tabel XVI 1*

10 Stand og Stilling (Tabel XXI) er opgivet for 942, idet 5 er opført under ukjendt eller uden Stilling, og io til Observation indlagte ikke er medregnet Af disse tilhørte : 29,8 pct Bonde-, Husmands- og Inderststanden, 21,5 - Arbeiderstanden, 12,5 Haandværkerstanden, II,o Tjenerstanden, 9,0 Sjømandsstanden (Fiskere 4,4 Handelsstanden Indesperi ins opgives at have været anvendt paa de i Tabel XXIII opførte 8 Asyler ; paa 7 af disse i tilsammen /7 Døgn eller 7,4 Timer pr i oo Forpleiningsdage, deraf 63 1/2 Deign i de 4 Statsasyler og Deign i de 2 bergenske Privatasyler Fra Kristiansands Asyl, hvor en Patient «som oftest har maattet holdes indespærret», foreligger ingen detaillerede Opgaver Arbeidsvirksonheden blandt de Sindssyge fremgaar af Tabel XXII Et Uddrag af Regnskaberne fra en Del Asyler meddeles i Tabel XXIV For de 4 Statsasyler og Kriminalasylet er dette hentet fra «Forklaringer til Statsregnskabet, Budgetaaret » Den psykiatriske Undervisning paa Gaustad Asyl holdtes i iste Semester for 9 medicinske Studerende og i Distriktslæge

11 Tabeller

12 Tabel I Oversigt over Antallet af de paa Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque Asyler Tilbageliggende ved Udgangen af 5903 Tils Deraf Md Kv Indkomne i 1904 Tils Deraf Md Kv Tilsammen Behandlede i 1904 Deraf Tils' Md Kv helbredede Deraf Tils Md Kv Udbedrede Deraf Tils Md Kv Gaustad Kristiania Oslo Dedichens ' 3 Blakstad `) 2 Kristiansand Eg Neevengaarclen Rosenberg Mollendal Trondhjem Rotvold Ronvik Kriminalasylet , 84 43, ' Tilsammen 1) Foruden disse var 24 (12 2) Blakstad var kun i Drift I , 217! I I 930 I Wend og 12 Kvinder) overflyttet fra Gaustad Asyl, saa at det Dage IO , 7 5 Tabel!I Forholdet mellem offentlige og Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre Tilbageliggende fra 1903 Indkomne i Tils Behand- Asyler Tils Fattige Private Deraf Deraf Tils Md Kv Md Kv Fattige Private Deraf Deraf Tils Tils 411 Md Kv Md Kv Tils Fattige Deraf Md Kv Gaustad ' So Kristiania 1 T Oslo I I Dedichens Blakstad - - 6) II II Kristiansand I 1 I - I Eg Neevengaarden Jo' II Rosenberg Mollendal I I I i Trondhjem Rotvold 216, Ronvik 223i Kriminalasylet I Tilsammen ' 255f f ) 4 Mænd og 5 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 1) 1 Mand og I Kvinde er overflyttet fra Private til Fattige 3) I Mand og 3 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 2 Mænd er gaaet over fra delvis 4) 2 Mænd og 2 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 1 Mand har delvis Understøttelse I Kvinde havde i 6 Maaneder Bidrag af det Krohgske Legat for at behandles paa bedre For- Note givne Oplysninger 5) I Mand og I Kvinde er overflyttet fra Private til Fattige 6) Foruden disse var 24 (52 Mænd og 12 Kvinder) overflyttet fra Gaustad Asyl, saa at det

13 Sindssygeasylerne Behandlede 1904 hospice le nombre des places et le total des journées d'entretien gaaede uhelbredede Deraf Tils Md Kv efter afgiven Erklæring Tils Deraf Md Kv Døde Deraf Tils Md Kv Tilsammen Udgaaede og Døde Deraf 1 Md Kv Tilbageliggende ved Udgangen af 1904 Tils Deraf Md Kv Middelbelæg Antal Forpleiningsdage I d 3 I I II samlede Antal Indkomne I 25 I5 IO IO 8 2-2, 2 1 II I 140 var Io I s i Io ) ' I 5 99 so ! 77! ,9 121,9 40, o, ,7 II , 1 I , , , , ', 49, 40 89, , , ! ,3 86 III 27 27' - 27, '2 975, private i Sindssygeasylerne Behandlede des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées lede i 1904 Udgaaede Døde Tilbageliggende ved Udgangen af 1904 Private Fattige Private Fattige Private Fattige Private Deraf Deraf Deraf Deraf Deraf ideraf Tils Tils Tils Tils _ Tils Tils _ Md Kv Md Kv Md,Kv Md Ky Md Kv Kv Md Kv Io Io, 8 2 I I I IO 2 5 I II I I ) I II I I To ) o 3 2) 52 3) ) 44 5) , _ til hel offentlig Forpleining; for 7 Mænd og 3 Kvinder betales delvis privat af det Offentlige; Mand, der med Departementets Bifald opholder sig i Trondhjem, er medregnet; pleining De i Beretningen fra Asylet opførte Tal er rettede i Overensstemmelse med de i denne samlede Antal offentlig Forpleiede var 52

14 Tabel III Interkurrente Sygdom me Cas des maladies intercurrentes Sygdom Tils Ialt behandlede Tilfælde Deraf, Md Kv Gaustad Kristiania Dedichens Md Kv Md Md Kv, Absces I Acne rosacea I _ I - 9! - Angina I 8 - i - - Bronkit 5 I Bursit Carbunkel, Furunkel I _ Combustio I Conjunktivit Contusio Cystit Diarré Distorsio I - I Eczem I i Endometrit 1 - i - Erysipelas _ Erythema nodosum _ Febris catarrhalis Fractura Gastrit i i Herpes zoster 5 4 I - - _ - - Hypopyonkeratit 1 I Hæmorrhagia conjunctivae Hæmarthros I I - I Hæmatemesis I i Icterus catarrhalis 2 I I - - I I Impetigo I - I Influenza Katarr I I Kræft Luxatio 3 2 I 1) I 2) Lymfangit 3 2 I Morbus Brighti I I Otitis media I I Panaritium I - - Parulis Pleurit I Pneumoni _ 4 3 I - - _ Psoriasis i i I - Retentio placentx I _ i - I - _ Rheumatismus acutus 3 I Tabes dorsalis I I _ - - _ Tendo-synovitis antibrachii i I Tuberkulose Tumor mediastini I I Tyflit I I Tyfoidfeber _ - Ulcera 3 3 _ - Ulcus ventriculi perf i Urticaria I I Vulnera Tilsammen I 3 o 24 I 2 I 1) Humeri, paadraget ved Fald under Gaardsarbeide 2) Maxillæ inferioris, paadraget ved stærk Gabning 3) Fibulm, indtraf hos en Paralytiker 4) Begge angrebne ved Indkomsten 5) Potts Fraktur hos en gammel Epileptiker, der uden ydre Foranledning Var faldt overende 6) Heraf var 2 Tilfæide af Potts Fraktur, foranlediget hos den ene ved Glidning paa Gulvet, hos anlediget ved at blive slængt i Gulvet af en anden Patient

15 I I paa Asylerne i 1904 dans les hospices d'aliénés Eg Trondhjem Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Kriminalasylet Md Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md _ - H 2 I 1 - I I I - - I _ _ - _ I _ - _ "' _ I I I - I 2 - _ I 4 - I I _ I - 2 _ - _ I I 2 2 _ I _ 3 - _ 5) i 6) I I I _ _ i I - I - I _ - - _ I I I _ _ 3 _ I I I _ I - _ ) _ , bo paa Gulvet den anden ved at sparke paa en Dot; det tredie Tilfælde var en Fraktur af 9de 'wire Costa, for-

16 Tabel Iv Tilsammen Nombre des aliénés Sygdom Samtlige Asyler Tils Deraf Md Kv Gaustad Md Kv Kristiania 1 Md Kv Oslo Kv Dedichens Blakstad Md ' Kv Md Kv Melancholia Mania 262! Io IO Amentia 226, I - 2 Dementia I ) 7 1) IO 12 7 Paranoia I - - [nsania periodica I - - epileptica I - I hysterica hypochondrica II degenerativa, neurasthenica 9 3; Alcoholismus Paralysis generalis 57 50! 7 to Vitia organica cerebri 6 LV 2 - I ftliotia 67 47, I - 3 I I'll Observation I 9 I I Tilsammen I 54I I ) Dementia præcox 5 Mænd og 2 Kvinder Dementia ^et-iilis I Mand og 3 Kvinder Dementia 2) Dementia præcox 38 Mænd og 30 Kvinder Dementia senilis 5 Kvinder Tabel V Tilbageliggende Nombre des aliénés en traitement Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Sygdom Deraf Tils Md Kv Md Kv Md Kv Kv Md Kv Melancholia I 7 12 I 2 Mania LO 2 2 Amentia II I Dementia io Paranoia [nsania periodica epileptica II I hysterica I - 5 hypochondrica degenerativa neurasthenica 5 I Alcoholismus Paralysis generalis I - Vitia organica cerebri I [diotia I - - fil Observation io Tilsammen I 930 I i ) Stemmer ikke med Opgaverne i Beretningen for 1903

17 II Behandlede traités dans les hospices Eg Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mollendal Trendlqem Rotvold Ronvik 1 Kriminal asylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv _ Md Kv 1 Md 1 Kv Md Kv Md Kv Md 1, 1 - I so i IO , II `2) 38 12) ' IO 3 I - 30 To I - 3 3, IO I J II I ' I II I I II I - I - 4 I 7 - I I I I I I I ,I,,, I 4 5 4/ 2à secuad 4 Kvinder Dementia paran i Mand og I Kvinde ved Udgangen af 1903 dans les hospices au ier janvier I Eg Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Møllendal Trondhjem Kriminalasylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md - I t) 1 2 II II II ! II ,-, Ad, ') 3 3o , I I - - II IO 5 3 II - - I f I - I - I I - I I I

18 , Tabel vi Ind- Nombre des entrées dans Sygdom Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Blakstad, Deraf Tils Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv Md Kv ' ', ' Melancholia III I 2 - I Mania III I I - - Amentia I I - 2 Dementia IO I 1) 3 1) Paranoia I Insania periodica I I - epileptica I hysterica 23 I 22 I 9-3 hypochondrica degenerativa I) 3 3 neurastbenica Alcoholismus I Paralysis generalis 2! I Vitia organica cerebri 3 I Idiotia I - 2 I Til Observation I 4 I I - - I Tilsammen , ) Dementia præcox 2) Af disse er Mand og Kvinde opført under Diagnosen (Katatonia) efter Konference med 3) Dementia præcox I Dementia senilis 2 Tabel VII Udskrevne Nombre des sorties Sygdom Samtlige Asyler Deraf Tils Md Kv Gausta(l Kristiania Dedichens Md Kv Md Kv Md Kv Melancholia Mania Amentia Insania periodica hysterica Alcoholismus Vitia organica cerebri Tilsammen

19 1904 komne les hospices d'aliénés L' g Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mellendal Trondhjem Kriminalasylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md I 2 - I I I I II 6 _ ) 1 3) I 1 0 I 3 1 3i - 3 I I I _ - 1 I _ I _ 3 I - I _ I 2 1 I I I I I - - I - I I - - I I I I - I _ 3 _ II Dr Dedichen helbredede en état de guérison Eg Neevengaarden Rosenberg Mollendal Rotvold Ronvik Md Kv Md Kv Md Kv MdKv Md Kv Md Kv II II 15

20 , Tabel vim Ud- Nombre des sorties en Sygdom Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Deraf Tils Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv Melancholia 39 It i 1-3 Mania I _ Amentia Dementia " I Paranoia 9 i [nsania periodica I ' epileptica hysterica io I - - hypochondrica degenerativa I - i) 2 -- neurasthenica Alcoholismus 7 ' I Vitia organica cerebri I I kliotia _ - ' - Tilsammen 230 I I I 6 1) Deraf er en opfort under Diagnosen «Katatonia) Tabel ix Udskrevne Nombre des sorties en Sygdom Samtlige Asyler 1 Deraf Tils i - Md Kv Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Md Kv Md Kv Kv Md Kv Melancholia I 2 2 Vlania 16 5 II I I I kmentia Dementia _ 1), 2) i Paranoia I - [nsania periodica epileptica 4 3 I hysterica 14 I 13 I 8 - I hypochondrica 2 2 I degenerativa ' - I I neurasthenica klcoholismus Paralysis generalis I I - [diotia I - I - Tilsammen II ) Dementia præcox 2) Dementia senilis 3) En af disse er opfort under Diagnosen

21 I skrevne bedrede état d'amélioration E g Neevengaarden Rosenberg Mollendal Tron d- hjem Rotvold - k Roily' 1 li iiminalasylet,, Md Kv Md Kv Md P Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md - 5 I 4 I I 7 I I I - - I I I I I I - I I I _, _ I I _ - I I I I I _ I _ I - _ I I - _ I I _ - -- _ -- _ I II 9 1 uhelbredede état de non guérison Eg Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mollendal Trondhjem Rotvold Ronvik Md -, Kv Md Kv i Md Kv i Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv I I I I 2 - I I I I - I - 1)i I I I I I I I - - I _ I - - _ I I - - I I - I I 3 I I I - I Katatonia»

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen.

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Thisted Amts Tidende 23. Marts 1935. 25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Den 1. April kan

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt.

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt. Interview: Rindom: Hvis vi sådan helt overordnet skal se på det med hashen, så var det engang sådan i 50'erne, hvor man fra svensk side laver en stor undersøgelse. Alle unge mennesker på session, skulle

Læs mere