Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail."

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Arne Spicer Lindgren, Bente Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Betina Bugge, Bolette Dahl Pedersen, Ditte Staun, Dorthe Dalsgaard, Erik Mortensen, Frits Laursen, Jan D. Andersen, Jesper Elbæk, Johnny Kent Knudsen, Niels Ole D. Nielsen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Peter Hahn, Peter M. Vestergaard, Poul Holmgaard, Preben Andersen, Ruth Kristensen, Jens Peder Hedevang, Prior Poulsen Fraværende: Spørgetid: Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Henvendelse til statsforvaltningen vedrørende USP-projekter Kommunalt medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd samt Staten i hele Danmark Regnskab Anlægsregnskaber Vikingebakken, byggemodning Anlægsregnskaber Solenergi Skive (solceller) Anlægsregnskaber Cykeltunnel under rute 26 ved Vinkelvej Anlægsregnskaber Køb af ny færge, Fursund Færgeri Anlægsregnskaber Asfaltarbejder Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S - Regnskab Forslag til lokalplan nr Å-planen - sti og bro over Skive Å samt kommuneplantillæg nr Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel: Skive Rideklub - Ansøgning om anlægsbevilling til udendørsbaner Etablering af Automatisk Brandalarmeringsanlæg på fem skoler - anlægsbevilling Anbringelsesgrundlag Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg Nr. Søby Skole - Fremtidig organisering Jebjerg Børnehus og Skole - Navneændring DaycareNord - Anvendelse af lokalerne på Jens Laursens Vej Frederiksgade 30, Skive - Køb af ejendommen som led i områdefornyelse Østergade 9B, Jebjerg - udbud af ejendommen til salg Aftale med direktør Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. HENVENDELSE TIL STATSFORVALTNINGEN VEDRØRENDE USP- PROJEKTER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2015 Fraværende: Bolette Dahl Pedersen Fremsendes til Byrådet idet Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Borgmesteren indstiller at der skrives til statsforvaltningen som det fremgår af sagsfremstillingen. SAGSFREMSTILLING Det er aftalt mellem de politiske grupper i Skive Kommune at der skal rettes henvendelse til statsforvaltningen vedrørende sagen med USP-projekter. Kommunen kan bede statsforvaltningen om at komme med en udtalelse indeholdende statsforvaltningens retsopfattelse. Det vil i en henvendelse til statsforvaltningen være væsentligt at gøre opmærksom på, hvad kommunen har gjort i sagen og bevæggrunde hertil, herunder at revisionen i alle årene har konkluderet i sine beretninger, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Der bør gøres opmærksom på hvad det er, kommunen ønsker statsforvaltningen skal tage stilling til. På den baggrund er der følgende forslag til brev til statsforvaltningen: Skive Byråd behandlede i sit møde den 25. november 2014 sagen Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere udvikling og strategisk planlægning, jfr. vedlagte bilag. Sagen vedrører kommunens arbejde med udvikling af landsbyer og landdistrikter og støtte til projekter samt håndtering af sagen og de problemer, der er rejst. Der er igangsat forskellige initiativer til at råde bod herpå og for at begrænse kommunens tab. Sagen har givet anledning til debat både blandt byrådets medlemmer og uden for byrådet. Som følge heraf ønsker byrådet at få en udtalelse om statsforvaltningens retsopfattelse vedrørende sagen. Byrådet vil bede statsforvaltningen om at undersøge og vurdere, hvad kommunen har foretaget i sagen. Skive Byråd er bekendt med statsforvaltningens opgaver efter den kommunale styrelseslov, men af hensyn til denne meget atypiske sag vil byrådet henstille at statsforvaltningen vil behandle sagen. Der vedlægges et notat vedrørende baggrunden for Skive Kommunes dannelse, organisering af den overordnede udviklingsopgave, landsbyudvalg, økonomisty- SIDE 2

4 ring, proces vedrørende økonomiske og bevillingsmæssige forhold i afdelingen Udvikling og Strategisk Planlægning samt nye politiske og administrative forskrifter med tilhørende bilag. JURA (herunder lovgrundlag) Efter den kommunale styrelseslov 48 fører statsforvaltningen tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Efter 50 kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Statsforvaltningen har et retligt tilsyn, så prøvelsen af en sag omfatter udover stillingtagen til sagens retlige spørgsmål og sagens faktum også eventuelle faglige vurderinger i det omfang, det er nødvendigt for at tage stilling til lovligheden af en kommunal disposition. Det ligger uden for statsforvaltningens beføjelser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. Der er ikke er garanti for, at statsforvaltningen behandler sagen, hvis byrådet beslutter at bede statsforvaltningen derom. ØKONOMI BILAG Notat vedrørende baggrunden for Skive Kommunes henvendelse til statsforvaltningen Aftale om kommunesammenlægning Det fremtidige styringssystem Dagsordenspunkt og Kommisorium for Landsbyudvalg Den fremtidige administrative struktur Administrativ struktur - diagram Byrådsbehandling af Økonomisk og administrativ gennemgang m.v november Kommissorium for Landsbyudvalg - bilag til byrådsmødet den 25. november Kasse- og Regnskabsregulativ Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet - Ledelsestilsyn og interne kontroller Bilag 10 til kasse- og regnskabsregulativ - Bevillings- og budgetkontrol m.v Notat - Processen vedrørende afklaringen af økonomiske og bevillingsmæssige forhold m.v. - dateret den 10. marts Notat til direktionen - anlægsprojekter i udvikling og strategisk planlægning - fremlagt på møde den 4. marts Kommissorium - Undersøgelse af Teknisk Forvaltning, august Gennemgang af USP projekter ultimo bilag til byrådsmødet den 25. november Revisionens notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter - bilag til byrådsmødet den 25. november Administrationsgrundlag for projektarbejde i Erhverv og udvikling - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014 SIDE 3

5 Temamøde for byrådets medlemmer om udviklingsprojekterne i Udvikling og Strategisk Planlægning, USP SIDE 4

6 2. KOMMUNALT MEDLEMSKAB AF LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD SAMT STATEN I HELE DANMARK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anders Storgaard Rask ØKONOMIUDVALG DEN 7. APRIL 2015 Fraværende: ÅBENT Det indstilles at kommunen indmelder sig i "Landdistrikternes Fællesråd" og "Staten i hele Danmark". FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Stabene indstiller At Byrådet tager stilling til medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd samt Foreningen Staten i hele Danmark. SAGSFREMSTILLING Med denne sagsfremstilling ønskes stillingtagen til medlemskab af to foreninger, der har rettet konkret henvendelse til Skive Kommune med tilbud om medlemskab: Landdistrikternes Fællesråd Staten i hele Danmark Landdistrikternes Fællesråd er en politisk neutral interesseorganisation, der arbejder med landdistriktsudvikling på to niveauer - det overordnede politiske for at sikre bedre rammevilkår og de mere borgernære rettede tiltag, der skal motivere de enkelte lokalsamfund til selv at skabe udvikling. Fællesrådet kommunikerer direkte med folketingsmedlemmer, ministre og embedsmænd i ministerierne, rejser debatter og forsøger at sætte dagsorden i medierne på landdistriktsområdet. Fællesrådet arrangerer desuden høringer, konferencer, debatter og lignende og er med i en lang række landdistriktsrelaterede udvalg og bestyrelser mv. Senest er Landdistrikternes Fællesråd medinitiativtager til Danmark På Vippen, en vidensplatform og vidensgenerator, som bl.a. vil sætte spørgsmålstegn ved den nuværende udvikling og fordelingspolitik samt skævvridningen, der sker i Danmark. Et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd giver bl.a. følgende: Mulighed for at stille med 3 delegerede med stemmeret i Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab. Man vælger som kommune om man vil være administrativt eller politisk repræsenteret eller begge dele. Mulighed for at opstille kandidat til bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd ved valget på årsmødet. Skive Kommune bliver B-medlem sammen med landets øvrige indmeldte kommuner og regioner. B-medlemmerne vælger tilsammen 3 medlemmer til den 9 mands store bestyrelse. Man vælger som kommune selv, om man vil være administrativt eller politisk repræsenteret. Tilbud om at organisationen deltager i et møde eller temamøde med oplæg inden for landdistriktsudvikling/landdistriktspolitik for fx kommunalbestyrelsen eller udvalg. Tilbud til organisationer om møder med f.eks. formandskab og direktion, hvor landdistriktspolitiske vinkler debatteres i en mindre kreds. SIDE 5

7 Information og vejledning fra Landdistrikternes Fællesråd om landdistriktspolitik og udvikling af lokalsamfund. Netværk og vidensdeling. Et kommunemedlemskab koster kr ,00 årligt. Der er pt. 28 kommuner, der er medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Forespørgsel om medlemskab blev behandlet på møder i Landsbyudvalget den 17. februar 2015, hvor Landsbyudvalget anbefalede et medlemskab af Landdistrikternes fællesråd. Foreningens vedtægter kan læses her: Staten i hele Danmark er ligeledes en politisk neutral forening. Foreningen har til formål at bidrage til, at der træffes beslutninger om at sikre et land i balance med særligt fokus på at placere statslig opgaveløsning uden for hovedstadsområdet. Den enkelte opgave placeres lokalt, hvor opgaveløsningen bedst tilgodeses i relation til lokale og regionale kompetencer og den samlede vidensudvikling. Foreningens formål søges blandt andet realiseret ved at øge medlemmernes, beslutningstagernes og befolkningens viden om fordelene for hele Danmark ved at statens opgaver af udøvende karakter placeres i det øvrige Danmark. Foreningen iværksætter og understøtter undersøgelser, debat og beslutninger om nye placeringer af statslige opgaver i det øvrige Danmark. Hvor det er relevant i arbejdet, inddrager foreningen forhold omkring lokale Og regionale rammevilkår og demografi samt fremmer en kultur, hvorefter det, der er godt for hele Danmark, Også anerkendes som værende godt for hovedstadsområdet. Foreningen samarbejder med alle, det være sig myndigheder, institutioner, organisationer, virksomheder, enkeltpersoner eller andre, der ønsker at bidrage til at opnå foreningens formål. Et medlemskab af Staten i hele Danmark giver følgende: Kan stille med op til 2 delegerede med stemmeret i foreningens repræsentantskab. Man vælger som kommune om man vil være administrativt eller politisk repræsenteret eller begge dele. Mulighed for at opstille kandidat til den 12 personer store bestyrelsen ved valget på årsmødet. Skive Kommune bliver A-medlem sammen med landets øvrige indmeldte kommuner og regioner. A-medlemmerne vælger tilsammen 5 medlemmer fra repræsentantskabet til bestyrelsen. Modtagelse af nyhedsmails Et kommunalt medlemskab koster 0,25 øre pr. indbygger pr. år dvs. et medlemskab beregnet med befolkningstallet pr. 1. kvartal i Skive Kommune ville koste ,- kr. Foreningens vedtægter kan læses her: JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Medlemskabet af Landdistrikternes fællesråd anbefales betalt fra Erhvervs og Udviklings driftsmidler afsat til arbejdet med landdistriktsudvikling. Medlemskabet vil dermed ikke berøre Landsbypuljen. Medlemskabet af Staten i hele Danmark anbefales betalt fra Økonomiudvalgets midler. SIDE 6

8 SIDE 7

9 3. REGNSKAB 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2015 Fraværende: Bolette Dahl Pedersen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Økonomisk Sekretariat indstiller At regnskab 2014 for Skive Kommune godkendes til afgivelse til revisionen. At økonomiudvalget godkender afskrivninger/berigtigelser af restance og mellemregningskonti, i alt 1 mio. kr. SAGSFREMSTILLING Regnskab Byrådet skal godkende at regnskabet bliver sendt til revision. Regnskabet godkendes endeligt i august, når Byrådet tager revisionens beretning til efterretning. Regnskabet for 2014 ser sådan ud, når det er opstillet i tabel Ændring Mio. kr. Vedtaget budget Tillægsbevillinger/omp lac. i overførsel 2013/ /15 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Forbrug, Korrigeret budget, excl. overførsler regnskab2014 Indtægter Skatter 1.845,8 0,0 0, , ,3 Tilskud og udligning 943,2 6,6 0,0 949,8 953,4 Indtægter i alt 2.789,0 6,6 0, , ,7 Skattefinansieret drift Service ,7-2,9 4, , ,4 Overførselsudgifter -690,6 71,5-5,1-624,2-631,0 Driftsudgifter i alt ,3 68,6-1, , ,4 Renter m.v. -13,4 0,5 0,0-12,9-10,3 Resultat af ordinær drift 87,3 75,7-1,0 162,0 172,0 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -80,4-13,9-6,1-100,4-107,2 Udgifter vedr. jordforsyning -3,0 0,3-0,2-2,9-2,9 Indtægter vedr. jordforsyning 3,0 0,0 0,0 3,0 3,9 Nettoanlægsudgifter i alt -80,4-13,6-6,3-100,3-106,2 Resultat - skattefinansieret område 6,9 62,1-7,3 61,7 65,8 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER SIDE 8

10 Driftsresultat 5,0-3,1 0,0 1,9 3,4 Anlægsresultat -1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,4-1,5 0,0 1,9 3,4 Resultat ialt 10,3 60,7-7,3 63,6 69,2 PENGESTRØMME Resultat i alt 10,3 60,7-7,3 63,6 69,2 Afdrag på lån -38,2 0,0 0,0-38,2-38,2 Lånoptagelse 19,8 0,0 1,5 21,3 15,1 Øvrige finansforskydninger -3,6 0,0-4,2-7,8 11,3 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -11,7 60,7-10,0 38,9 57,4 Regnskab 2014 viser et overskud på den ordinære drift på 172,0 mio. kr. mod forventet 87,3 mio. kr. i det vedtagne budget. Der er investeret 106,2 mio. kr. i anlæg og jordforsyning mod forventet 80,4 mio. kr. i det vedtagne budget. Forsyningsvirksomheden renovation har et overskud på 3,4 mio. kr., som budgetteret. Nettoresultatet bliver herefter et overskud på 69,2 mio. kr. mod forventet 10,3 i det vedtagne budget. Afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskab kan i hovedtræk specificeres således: Driftsudgifterne blev 4,3 mio. kr. mindre Nettorenteudgifter blev 2,6 mio. kr. mindre Nettoanlægsudgifter blev 5,9 mio. kr. højere Forsyningsvirksomhedernes resultat blev 1,5 mio. kr. bedre Der er afdraget 38,2 mio. kr. på lån, fordelt med 9,8 mio. kr. vedr. ældreboliger og 28,4 mio. kr. vedr. ordinære lån. Der er optaget nye lån på 15,1 mio. kr., fordelt med 0,3 mio. kr. til ældreboliger og 14,8 mio. kr. til ordinære lån. Netto er der således afdraget 13,3 mio. kr. svarende til forskellen mellem afdraget på 28,4 mio. kr. og låneoptagelsen på 15,1 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i 2014 målt over 365 dage er 332 mio. kr. Der er pr. 31. december 2014 deponeret 85,7 mio. kr. Specifikationer til regnskab 2014 er tilgængelig på Afskrivninger Ved gennemgang af saldi på kommunens status er det vurderet, om restancen kan inddrives og om beløb er et reelt tilgodehavende. Der er afskrevet 1 mio. kr. på tilgodehavender, bl.a. som følge af dødfald hvor boet ikke har midler til at betale gæld eller skyldner har fået gældssanering eller er gået konkurs. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om kommunernes styrelse, 45 ØKONOMI BILAG Årsberetning april SIDE 9

11 SIDE 10

12 4. ANLÆGSREGNSKABER VIKINGEBAKKEN, BYGGEMODNING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne ÅBENT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 7. APRIL 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2015 Fraværende: Bolette Dahl Pedersen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Byrådet i gl. Spøttrup Kommune har d. 19. december 2001 og den 29. januar 2003 givet en samlet anlægsbevilling til byggemodning af Vikingebakken i Hvidbjerg på kr. i udgifter og kr. i indtægter. For anlægsbevillingen er der byggemodnet med vej-, sti- og parkeringsanlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v. Området er nu færdigt. Der har været udbudt 21 grunde til salg, hvoraf der er solgt 12. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdatoer: Anlægsbevilling Regnskab Rest anlægsbevilling og I alt Anlægsbevilling: På udgiftssiden er der et mindreforbrug på kr. På indtægtssiden mangler der salgsindtægter for kr., som skyldes at der endnu mangler salg af 9 grunde. Rådighedsbeløb: Der er et restrådighedsbeløb på kr. SIDE 11

13 SIDE 12

14 5. ANLÆGSREGNSKABER SOLENERGI SKIVE (SOLCELLER) Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne ÅBENT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 7. APRIL 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2015 Fraværende: Bolette Dahl Pedersen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd har d. 28. april 2009 givet en anlægsbevilling til Solenergi Skive (etablering af solceller) på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Projektet skulle hjælpe udbredelsen af solceller i Skive og Salling og herefter i hele landet. Energinet.dk bevilgede et tilskud på 22 mio. kr. til projektet, og kommunens egenbetalingen til projektet udgjorde dermed 23,4 mio. kr. Projektet blev i 2012 udvidet med 3 mio. kr., som blev godkendt i Skive Byråd d. 27. november Bevillingen blev givet inden skæringsdatoen for, hvornår nettoordningen blev væsentligt forringet overfor kommunerne. Projektet startede med Skivehus Skole, hvor dengang Scandinavians største solcelleanlæg blev installeret. Det oprindelige projekt indeholdt mange delforsøg og vidensdeling, men der blev i ansøgningen estimeret opsætning af ca. 1 MWp solceller (svarende til ca m2 solceller). Som projektet skred frem opstod der flere udfordringer, bl.a. at solcellerne og installationerne faldt voldsomt i pris, således at udrulningsplanen ændrede sig til langt større anlæg end oprindeligt planlagt. Priserne faldt så meget, at der skulle monteres så mange flere solceller, at projektets tidperiode blev søgt forlænget og godkendt. Der er installeret rigtig mange anlæg og med mange forskellige afarter, og Skive kommune modtager stadig mange gæster og udvalg, der gerne vil se, hvordan Skive Kommune har gjort det. Der er i stedet for det planlagte 1 MWp installeret ca. 1,6 MWp solceller, og kommunens installationer har haft stor bevågenhed og har det stadig, da Skive Kommune har monteret solceller meget alsidigt. De faldende priser på solceller skyldes, at efterspørgslen på solceller i hele Europa faldt SIDE 13

15 Dels pga. Tysklands ændrede subsidierer på solcelleområdet, hvor de reducerede tilskuddet gradvist, som priserne på solcellerne faldt, Dels pga. at energikrisen tog fat i Europa, hvor især Grækenland, Frankrig og ikke mindst Spanien ændrede kraftigt på de gunstige afregningsregler. Den faldende efterspørgsel i Europa betød, at priserne i Danmark faldt, og efterspørgslen efter solceller på private huse dermed steg voldsomt. Kommunerne begyndte ligeledes at afsætte mange penge til solceller, især i budgetter for 2013, 2014 og fremefter. Den kraftige investering i solceller på offentlige bygninger og private solcelleanlæg slog bunden ud af Energiforliget, der strakte sig fra , hvor der var ønske om især at fremme solceller. Nettoordningen og de mange regler om straks afskrivning, håndværkerfradrag, gunstige lånemuligheder, opsparing i de private lommer, gjorde at der kom meget fokus på solcelleordningen, og det blev klart for regeringen, at de gunstige regler ville underminere grundlaget for Energiforliget. Konsekvensen blev, at der blev sat stramninger i værk, og de nye regler (efter 19. november 2012) for Nettoordningen, gjorde at der ikke blev installeret mange solceller efter denne deadline. Den største udfordring for kommunerne kom frem, da Kommunernes Revision gjorde kommunerne (og Energistyrelsen) opmærksom på, at der var et problem med kommunale solceller og el-liberaliseringsloven af 2003, der forpligter kommuner med el-produktion, at udskille disse i selvstændige selskaber. Hvis de gav overskud, så skulle det få indvirkning på kommunens udligningsordning. Det har nok aldrig været meningen, at solceller skulle betragtes som el-produktion til nettet, som det store kommunale Kraftvarmeværk i Studstrup, men den bås er kommunernes solcelleanlæg nu lagt ind under. For alle anlæg søgt hjem før 19. november 2012 (det gælder alle anlæg Skive Kommune har installeret) blev der i Folketinget vedtaget, at disse var automatisk fritaget for udskillelse i selvstændige selskaber. Denne fortolkning som stadig gælder, har påført Energiservice (Teknisk Forvaltning) noget ekstra administration, ligesom Økonomisk Forvaltning. Der mangler en lovændring, der tillader en bagatelgrænse for solcelleanlæg på offentlige kommunale bygninger, (det gælder nemlig ikke for regioner og staten) så disse ikke henfører under El-liberaliseringsloven af Solcelleanlæggene opfører sig som de skal, der føres tilsyn med dem og bortset fra tiden, der bruges på tilsyn, så skal der ikke repareres ret meget på solcelleanlæggene. Solcellerne forventes at holde i 30 år, hvorvidt inverterne holder i 30 år er nok usikkert, men elektronikken i inverterne forbedres hele tiden, og priser falder ligeledes på disse, så når/hvis de skal repareres, vil det blive billigere end ved opsætningen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdatoer: Anlægsbevilling Regnskab Rest anlægsbevilling SIDE 14

16 28. april 2009 og 27. november 2012 Udgifter Indtægter I alt Netto Anlægsbevilling: På udgiftssiden er der et mindreforbrug på kr. Tilskuddet fra Energinet.dk svarer til bevillingen. Rådighedsbeløb: Der er et restrådighedsbeløb på kr., som tilføres kassen. Reduktioner: Besparelsen for investeringer af anlæggene er beregnet til i alt 1,878 mio. kr. årligt, som er blevet udmøntet som en reduktion af budgettet på de bygninger, hvor installationerne er sket. Udmøntningen er løbende godkendt af byrådet i takt med, at de enkelte installationer er etableret. SIDE 15

17 6. ANLÆGSREGNSKABER CYKELTUNNEL UNDER RUTE 26 VED VIN- KELVEJ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 7. APRIL 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2015 Fraværende: Bolette Dahl Pedersen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Skive Byråd har d. 26. februar 2013 givet en anlægsbevilling til etablering af tunnel og cykelsti ved Ny Viborgvej/Vinkelvej på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Trafikstyrelsen giver et tilskud på kr. svarende til 40 % af udgifterne. Rådighedsbeløbet blev afsat i forbindelse med budgetforhandlingerne og vedtagelse af budget for Ved etablering af stitunnelen, er der sikret en sikker passage af Rute 26. Rute 26 er klassificeret som trafikfarlig skolevej. Elever fra oplandet nord for Rute 26 kan nu cykle til og fra skolen i Nr. Søby, ligesom stitunnelen er med til at sikre alle bløde trafikanter til og fra Nr. Søby, eksempelvis til flyvepladsen i Vinkel og modsat retning til fritidsaktiviteter m.v. i Nr. Søby. Generelt er indtrykket fra forvaltningens side, at tunnelen har været savnet, og at beboerne i området er glade for den trafiksikker nye stiforbindelse. Vi oplever også flere og flere brugere af tunnelen efterhånden som cyklisterne er blevet opmærksom på stiforbindelsen. I forbindelse med projektets afslutning lavede Teknisk Forvaltning en evalueringsrapport for projektet, som er vedhæftet som bilag. I forhold til anlæggets projekt, er det glædeligt, at projektet har kunnet udføres indenfor rammen. Gode tilbud fra tunnelleverandøren og entreprenøren har medført, at projektet blev 7 % billigere end budgetteret. I forbindelse med projektets afslutning, er det ligeledes lykkedes at udfærdige retningslinjer for en driftsfordeling med Vejdirektoratet, således at Vejdirektoratet overtager fremtidig drift på de bærende konstruktioner i tunnelsen, samt på brorækværker og - autoværn. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 16

18 ØKONOMI Projektets udgifter kan opstilles således: Budget Regnskab Rest Projektering Arealerhvervelse/erstatning Trafiksikkerhedsrevision Anlægsarbejder Tilsyn Projektevaluering I alt projektregnskab Internt, ej tilskudsberettiget I alt bogført De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Rest anlægsbevilling 26. februar 2013 Udgifter Indtægter I alt Netto Anlægsbevilling: På udgiftssiden er der et mindreforbrug på kr. og der er modtaget kr. mindre i tilskud fra Trafikstyrelsen, som følge af de færre udgifter. Rådighedsbeløb: Restrådighedsbeløbet på netto kr. tilføres kassen. BILAG Ny Viborgvej - Evalueringsrapport af cykelstitunnel SIDE 17

19 7. ANLÆGSREGNSKABER KØB AF NY FÆRGE, FURSUND FÆRGERI Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 7. APRIL 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2015 Fraværende: Bolette Dahl Pedersen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Byrådet traf i møde d. 27. oktober 2009 en principbeslutning om at anskaffe en ny færge til Fursund. Man besluttede på samme møde at igangsætte projektering og afholdelse af licitation. Projektet var overslagsmæssigt beregnet til 46,2 mio. kr., herunder et tilskud fra Økonomi og Indenrigsministeriet på 17 mio. kr. Efter afholdt udbud blev Assens Skibsværft A/S antaget som bygherre til færgen. På byrådsmødet den 21. september 2010 blev det godkendt, at der blev indgået kontrakt med Assens Skibsværft, og der blev meddelt en samlet anlægsbevilling på kr. i udgifter, herunder et tilskud fra økonomi- og Indenrigsministeriet på kr kr. Den søgte anlægsbevilling på indtægtssiden var baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriet bevilgede et tilskud til anskaffelse af færgen på 17 mio. kr. baseret på samlede anlægsudgifter på 46,2 mio. kr. svarende til en tilskudsprocent på 36,80. Da forventningerne til anlægsudgifternes størrelse faldt, forventede forvaltningen også, at tilskuddet faldt til tilsvarende til kr. Forvaltningen fik efterfølgende tilsagn fra Indenrigs- og Økonomiministeriet om, at udgifter til nedbrydning af de gamle færgelejer på Fur og Branden kunne medtages i de tilskudsberettigede anlægsudgifter, så kommunen kunne beholde hele tilskuddet på 17 mio. kr. Det viste sig også senere at udgifterne hertil blev væsentlige større end først antaget, ca. 2,6 mio. kr. Salg af den gamle reservefærge Stenøre forventedes at blive en indtægt på kr. Det viste sig senere at færgen var svær at sælge og salgsprisen blev kr. excl. moms. Færgens skrog blev bygget i Polen og apteringen foregik på Assens skibsværft. Selvom det til tider var svært at følge projektet, på grund af bygning af stålskrog i Polen, blev byggeriet afleveret i januar 2012, en smule forsinket, mod betaling af dagbøder. Ved afleveringen blev der udarbejdet en mangelliste til udbedring i det efterfølgende år. Ved 1 år mangelgennemgange var alle manglerne udbedret. Dog er der fortsat problemer med SIDE 18

20 kølesystemet, men det blev ikke påpeget ved mangelgennemgangen, idet der havde fundet udbedring sted i forløbet. Det har senere vist sig at udbedringen ikke er tilstrækkelig for at undgå tilstopning af kølesystemet. ØKONOMI Projektets udgifter kan opstilles således: Budget Regnskab Rest Projektering Assens Skibsværft A/S Tilsyn incl. udlæg til værftsbesøg i Gdansk, hvor skålskroget blev bygget Uforudsete udgifter 4 % Ombygning af færgeleje Anlægsudgifter i alt Tilskud fra staten Salg af Stenøre (gl. reservefærge) Indtægter i alt Anlægsregnskab i alt De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Rest anlægsbevilling 27. oktober 2009, 21. september 2010 Udgifter Indtægter I alt Netto Anlægsbevilling: På udgiftssiden er der et merforbrug på kr. og på indtægtssiden er en merindtægt på kr. som følge af forklaringen om tilskuddet, som mod forventet kunne anvendes til afholdelses af udgifterne til nedbrydning af færgelejerne. Netto giver det et underskud på kr. i forhold til anlægsbevillingerne. Rådighedsbeløb: Der er et restrådighedsbeløbet på netto kr. Forskellen mellem restanlægsbevillingen og restrådighedsbeløbet er 1 mio. kr. Årsagen hertil er en bevilling givet ved forventet regnskab pr Bevillingen blev givet som følge af, at driften på færgen i 2012 i løbet af året gav et forventet underskud på ca. 1,5 mio. kr. På det tidspunkt var selve købet af færgen ved at være afsluttet. Forventningen på det tidspunkt var, at købet gav et overskud på ca. 1 mio. kr., som så kunne finansiere en del af underskuddet på driften. Derfor blev der flyttet et budget på 1 mio. kr. fra anlægget til driften. I den forbindelse blev anlægsbevillingen ikke nedskrevet tilsvarende, hvilket betød, at da der blev givet grønt lys fra ministeriet til at beholde tilskuddet til brug for nedbrydning af færgelejer, var forvaltningen ikke opmærksom på, at en del af budgettet var disponeret til at dække det trængte driftsregnskab. Økonomien blev styret efter anlægsbevillingen, og først ved afslutningen af projektet, blev man opmærksom på problemstillingen. SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere