ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget kr-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget kr kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år. NGO-FORUM C/O Ibis Nørrebrogade 68B 2200 København N Ansøgning som word dokument indsendes elektronisk til: Underskrevet forside bedes medsendes elektronisk sammen med de efterspurgte bilag. J.nr.(udfyldes af NGO-forum): Kapacitetsudviklingsinitiativets navn: Programmatisk klimaarbejde i udviklingslande Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation i aktiviteten (lead agency) Øvrige (danske) organisationer i netværket listen vedlægges som bilag Støtteperiode for netværksaktiviteten: Ansøgt beløb fra NGO-forum: Andre finansieringskilder til aktiviteten: Navn: CARE Danmark Adr: Nørrebrogade 68B, 2200 Kbh N Tlf: Kontaktperson: Lisbeth Møller Navn: Se vedlagte liste (bilag 1) Adr: Tlf: Kontaktperson Juli 2011 juni 2012, 12 måneder Nej Resumé Klimaforandringerne er et allesteds nærværende problem, der i stigende grad påvirker de danske organisationers programmer og projekter i udviklingslandene. I takt med erkendelsen af dette, er der blandt de danske NGOer, forskere og praktikere opstået et behov for kapacitetsopbygning og et øget samarbejde på tværs af organisationer og institutioner. Mens der i 92 gruppen er en høj grad af koordination og samarbejde mellem de danske NGOer omkring til klimarelateret policy og advocacyarbejde, så udspringer denne ansøgning af et identificeret behov hos de danske aktører, for et øget fokus på programmatisk klimaarbejde i udviklingslande. Formålet med det foreslåede aktivitetsforløb er, at skabe et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling mellem forskellige NGOer, forskere og praktikere fra konsulent branchen, og derigennem skabe grobund for et øget tværfagligt samarbejde og en bedre udnyttelse og faglig opkvalificering af den danske ressourcebase. Samtidig er der i forløbet en målrettet indsats for at opbygge kapaciteten hos de

2 deltagende organisationer og institutioner indenfor det programmatiske klimaarbejde, blandt andet gennem afholdelse af to workshops med inddragelse af eksterne ressourcepersoner. Fokus gennem hele forløbet er på organisationernes eget arbejde indenfor temaerne vand, energi, skov, landbrug og fødevaresikkerhed samt oprindelige folk og rettigheder, med særligt fokus på klimatilpasning og programmatisk advocacy. Dato: Underskrift (ansvarlig person): 1. Aktivitetens tema Beskriv det faglige tema, som (netværks)aktiviteten beskæftiger sig med. Klimaforandringerne er et tværgående problem og en reel faktor i de danske aktørers programmatiske arbejde i udviklingslandene. Udviklingsarbejde indenfor vand, energi, skov, landbrug og fødevaresikkerhed samt oprindelige folk og rettigheder er nogle af de områder, hvor forståelse for og hensyntagen til klimaproblematikken er essentiel for et succesfuldt og bæredygtigt resultat. Derfor har gruppen bag denne ansøgning valgt at sætte fokus på programmatisk klimaarbejde indenfor disse emner, med et særligt fokus på klimatilpasning og programmatisk advocacy. Formålet er, at vidensdele, erfaringsudveksle og udbygge organisationernes kapacitet til at indtænke klima i det programmatiske udviklingsarbejde. Beskriv behovet for en (netværks)aktivitet inden for det valgte tema og hvordan aktiviteten bidrager til at opfylde dette behov. De danske aktører indenfor programmatisk udviklingsarbejde har i dag en god forståelse for de udfordringer som klimaforandringer udgør for deres samarbejdspartnere og målgrupper i udviklingslandene, men det at skulle indarbejde klimaaspektet i programmer og projekter og navigere rundt i den jungle af viden, der er på området, kan virke uoverskueligt og gøre, at klima ender som en fodnote i bunden af programpapiret. Derfor har de danske aktører udtrykt et ønske om at skabe et forum, hvor der kan udveksles konkret viden og erfaringer med andre interessenter og hvor organisationerne kan få opbygget deres kapacitet på området, blandt andet gennem tværfagligt samarbejde mellem praktikere og forskere. Aktivitetsforløbet vil skabe rammerne for dette, dels gennem afholdelse af temamøder, hvor der bliver mulighed for at dele erfaringer og diskutere temaer, problemer og løsningsmodeller og dels gennem to større workshops, hvor der vil blive fokuseret på en mere intensiv kapacitetsopbygning med inputs fra eksterne ressourcepersoner. Beskriv hvordan temaet relaterer sig til de overordnede udviklingstendenser og tværgående problemstillinger inden for udviklingsbistanden i forhold til de fælles strategiske prioriteter opstillet af NGOforum. Der har i lang tid været et stigende fokus på klima hos de danske aktører indenfor udviklingsarbejde og dermed også et stigende behov for viden og vidensdeling på området. Temaet relaterer sig til NGO forums fokusområde omkring metodeudvikling. Inddragelsen af aktører på tværs af forskellige organisationer samt deltagelse af forskere og praktikere i en løbende udveksling af erfaringer og lessons learned, giver et godt udgangspunkt for at identificere best practices og belyse innovative metoder og redskaber, på tværs af organisationer og fagspecifikke temaer. Beskriv aktivitetens vinkling af temaet: er der fokus på kapacitetsopbygning, serviceydelser, organisationsudvikling eller fortalervirksomhed? Forløbet er et kapacitetsopbygningsforløb, der sigter mod at styrke de deltagende organisationer og institutioners evne til at integrere klimahensyn i programmer og projekter. Men forløbet sigter i lige så høj

3 grad mod at skabe et forum, hvor de deltagende organisationer kan samarbejde og udvikle deres evner og viden indenfor programmatisk klimaarbejde. Beskriv organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til aktivitetens tema. Gruppen bag denne ansøgning består af et bredt felt af organisationer, praktikere og forskningsinstitutioner og der er derfor også en alsidig vifte af viden og erfaringer som netværket kan trække på. Dette giver et stærkt udgangspunkt for at samarbejde på tværs af arbejdsområder og dermed skabe nytænkning og nye synergier. I særdeleshed kan et samarbejde mellem praktikere og forskere, men også mellem forskellige organisationer i civilsamfundet, være med til at styrke den danske ressourcebase indenfor programmatisk klimaarbejde i udviklingslande, og stimulere udviklingen af nye metoder. Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer med civilsamfundsorganisationer i syd. Det er særdeles vigtigt, at de danske aktører har kompetencer indenfor programmatisk klimaarbejde, der gør dem i stand til at støtte deres Syd-partnere i processen med at inkorporere og indtænke klimahensyn i det programmatiske arbejde, herunder lokal fortalervirksomhed. Dette kan medvirke til at skabe større bæredygtighed for de projekter, der af- og udvikles i samarbejde med partnerorganisationer i Syd. 2. Baggrund og forberedelsesprocessen f Beskriv forberedelsesprocessen der har resulteret i denne (netværks)aktivitetsansøgning, herunder møder, forundersøgelser og baggrunden for ideen til aktiviteten. Er der tidligere modtaget støtte fra UM, NGO-forum eller projekt puljen til lignende aktiviteter? Hvis ja, beskriv hvor meget, hvornår og hvordan denne ansøgning bygger på erfaringerne fra tidligere. I november 2010 afholdt CARE og WWF i samarbejde med NGO-Forum en workshop, der gav en introduktion til inddragelse af klimatilpasning i programmer og projekter. I alt deltog 23 personer, repræsenterende 14 forskellige organisationer i denne workshop (se bilag 2). Som afslutning på workshoppen blev der lavet en evaluering, hvor behovet for fremtidige arrangementer blev diskuteret, både mundtligt og skriftligt. Deltagerne i workshoppen efterspurgte her et forum, der kunne bidrage til yderligere kapacitetsopbygning indenfor programmatisk klimaarbejde, og hvor organisationerne ville få mulighed for at erfaringsudveksle og dele viden (se bilag 2). Som opfølgning på dette har CARE i marts 2011 afholdt individuelle møder med Danish Development Research Network og deres Climate Change Task Force, med henblik på at diskutere muligheden for et fremtidigt samarbejde. D. 14. april 2011 afholdt CARE, med støtte fra NGO-forum, et møde med deltagere fra både civilsamfundet, forskere og konsulenter, i alt 24 personer, repræsenterende 18 forskellige organisationer og institutioner (se bilag 3). Her blev mulighederne for at etablere et forum for vidensdeling, erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning indenfor programmatisk klimaarbejde diskuteret, med udgangspunkt i skriftlige tilkendegivelser fra de deltagende organisationer (se bilag 10). I løbet af dette møde blev det klart, at aktørerne, på trods af deres forskellige fokus og arbejdsområder, langt hen ad vejen står overfor de samme problemer omkring programmatisk klimaarbejde ifm. projekter og programmer. Og at de efterspørger de samme kompetencer og inputs. Samtidig stod det også klart, at aktørerne i høj grad vil kunne drage fordel af hinandens viden og erfaringer og at et forum, der giver mulighed for nye kontakter, vil kunne skabe nye synergier på området. Derfor blev det på mødet besluttet at indsende en ansøgning til NGO-forum, med det formål at skabe nogle rammer og aktiviteter, der med udgangspunkt i det momentum og den efterspørgsel, der er identificeret på tværs af forskellige aktører, kan medvirke til at løfte nogle af disse opgaver.

4 3. Aktiviteterne rnes organisering Beskriv opgave- og ansvarsfordelingen imellem de deltagende organisationer. CARE Danmark påtager sig rollen som Lead Agency, og der er budgetteret med, at CARE kan afsætte timer til en fast deltidskoordinator, der kan drive processen fremad og sikre kontinuitet og et jævnt flow i den nyopstartede gruppe. Koordinatoren skal blandt andet facilitere planlægning og afholdelse af aktiviteter, være lead på at producere fælles outputs, være ansvarlig for at opretholde en flydende kommunikation i gruppen samt sørge for indkaldelse til møder, referatskrivning, administration, rapportering, m.m. (se bilag 4). Samtidig med at facilitering og koordination af gruppen og aktiviteterne vægtes højt, er det dog en essentiel prioritering, at aktiviteterne i forløbet skal være brugerdrevne og være baseret på gruppens egne inputs. Derfor vil de møder, der vil blive afholdt hver anden måned også gå på skift mellem forskellige organisationer, ligesom det også er op til gruppen selv at definere indholdet af de to årlige workshops. I forbindelse med denne fundsansøgning er der nedsat en referencegruppe bestående af fem organisationer (DDRN, DMR-U, FKN, VE og CARE) og det forventes, at det først følgende møde vil sigte mod at afgøre, hvorvidt der er brug for en mere formel styringsgruppe. Det forventes ogs, at der med tiden kan være behov for at danne tværfaglige arbejdsgrupper, der kan gå mere i dybden med enkelte temaer og interesseområder, og som kan mødes uafhængigt af de seks årlige møder. Beskriv hvorledes samarbejdet skal organiseres omkring den konkrete aktivitet, herunder informations- og kommunikationsstrukturer samt eventuelle tværgående arbejdsgrupper. Er organisationerne organiseret i et NGO-netværk? Indtil videre foregår al kommunikation i gruppen via mailingliste, og det forventes at denne praksis vil bibeholdes, men at den samtidig vil blive suppleret af dokument og informationsdeling på internettet. Den ansatte deltidskoordinator vil blive ansvarlig for at opretholde en flydende kommunikation både via mail og på net og opdatere gruppen med referater og anden information. Kommunikationsstrukturen giver dog også mulighed for, at gruppemedlemmerne selv vil kunne dele information via mailinglisten, ligesom der også vil kunne oprettes temaspecifikke lister, hvis der opstår behov for tværgående arbejdsgrupper. Beskriv organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til udførelsen af den konkrete aktivitet. Gruppen spænder bredt i forhold til arbejdsområder og geografisk udbredelse, hvilket giver god mulighed for at lære af hinandens erfaringer og udveksle metoder og best practises på tværs af geografiske og fagspecifikke områder. I særdeleshed vil praktikerne kunne byde ind med praktiske erfaringer, cases, data og metodiske tilgange og erfaringer, mens forskerne har en ekstensiv viden om, hvilke forskellige tilgange der er i spil indenfor policy og praksis, hvilke konsekvenser disse har og kan tænkes at få i forhold til udvikling/fattigdom/miljø samt teknisk viden i forhold til eksempelvis skov og vand. De enkelte organisationers internationale erfaringer fra deres arbejde i Syd vil være udgangspunktet for aktivitetsforløbet og med den brede gruppe er der stor mulighed for at trække på internationale kontakter i forhold til afholdelse af større aktiviteter. Lead agency CARE Danmark har ligeledes en bred erfaring indenfor programmatisk klimaarbejde og et stort internationalt netværk. Begrund og beskriv brug af evt. konsulenter. Vedlæg arbejdsbeskrivelse for evt. konsulenter. Det forventes at der i forbindelse med de to workshops vil blive indhentet eksterne eksperter/partnere fra Syd. 4. Aktiviteterne ktiviteternes målsætninger og målgruppe Angiv aktiviteternes målsætninger (kortsigtede og langsigtede). Målene med det foreslåede aktivitetsforløb er 1) At opbygge organisationernes kapacitet indenfor

5 programmatisk klimaarbejde i udviklingslande. 2) At skabe et forum, hvor der kan erfaringsudveksles og vidensdeles. 3) At øge samarbejde og networking mellem forskere og praktikere. Hvis der i løbet af aktivitetsforløbet viser sig at være behov for det, er det langsigtede mål, at 4) etablere et egentligt netværk omkring programmatisk klimaarbejde i udviklingslande. Beskriv målgruppen: Hvem forventer I få udbytte fra aktiviteterne? Målgruppen for aktiviteterne er i første omgang gruppens medlemmer, dvs. både NGO'er, forskere og andre praktikere (se bilag 1 for en liste over deltagere), men gruppen er på ingen måde lukket for nye medlemmer, ligesom invitationer til de to planlagte workshops vil blive distribueret bredt også udenfor NGO-forums medlemsbase og inkludere f.eks. Danida medarbejdere. 5. Indikatorer og evaluering Angiv succeskriterier/indikatorer i forhold til hver af de opstillede målsætninger. Målsætning 1) Evalueringsskemaer efter workshops til at måle tilfredshed og ny læring. 2) En bred deltagelse fra de forskellige interessenter i gruppen, hvor møderne er brugerdrevne med aktiv debat og udveksling. Udarbejdelse af en mapping af de deltagende organisationers arbejde 3) Aktiv deltagelse i møder og workshops fra både forskere og praktikere samt identifikation af potentielle samarbejdsområder og begyndende snak om nye innovative initiativer. Eksempler på dette kunne være udveksling af data, cases, viden eller studenterprogrammer. Produktion af fælles outputs 4) Opsamling og evaluering af behovet samt evt. en netværksansøgning om fortsat støtte til et formelt netværk indenfor programmatisk klimaarbejde i udviklingslande, med solid forankring hos både civilsamfund og forskere. Redegør for, hvordan evaluering af (netværks)aktiviteterne vil foregå, hvordan det vil blive dokumenteret og hvordan resultaterne vil blive delt/formidlet. Der vil blive lavet en brugerdrevet evalueringsrapport på baggrund af aktiviteterne, indleverede evalueringsskemaer og mødereferater. Resultater og referater vil blive distribueret via mail og dokumentdeling på nettet. 6. Aktiviteternes indhold og varighed Angiv varighed for aktiviteterne og beskriv de planlagte aktiviteter i forhold til målsætninger og forventede resultater. Det forventes, at der efter sommerferien vil blive afholdt et opstartsarrangement, hvor aktivitetsforløbet skal planlægges i mere detaljeret grad. Nedenstående angiver derfor kun de overordnede rammer for aktiviteterne. Forventede resultat i forhold til målsætninger At skabe et forum, hvor der kan erfaringsudveksles og vidensdeles Aktiviteter i forhold til målsætning(er) Temamøder hver anden måned, afholdt på skift mellem gruppens medlemmer og med fokus på følgende temaer: Tilpasning, vand, programmatisk advocacy, skov/redd, energi, oprindelige folk og rettigheder. Gerne med inputs fra syd partnere der alligevel er i landet, eller gennem videoopkobling Hvornår Hver anden måned Ansvarlig(e) Koordinator i samarbejde med den organisation der lægger hus til arrangementet

6 At øge samarbejde og networking mellem forskere og praktikere At øge samarbejde og networking mellem forskere og praktikere Opbygge kapaciteten indenfor programmatisk klimaarbejde hos de deltagende organisationer Skabe et forum hvor der kan erfaringsudveksles og vidensdeles Skabe et forum hvor der kan erfaringsudveksles og vidensdeles Kortlæggelse af potentielle samarbejdsområder mellem forskere og praktikere på et af de første temamøder Produktion af fælles outputs i form af 1-2 briefs omhandlende de forskellige erfaringer og key lessons fra gruppen Afholdelse af to workshops, hvor der gennem inddragelse af eksterne eksperter fra nord eller syd, kan gås i dybden med enkelte af ovenstående temaer og dermed facilitere en læringsproces for deltagerne. Afholdelse af et opstartsmøde, hvor der kan tages mere detaljerede beslutninger om temaerne for de kommende møder og workshops samt fastlæggelse af program og kalender. Mapping af de deltagende organisationers klimaarbejde. Eksempelvis hvilke lande, der opereres i, hvor klimatilpasning synes mere aktuelt end andre steder, hvilke temaer der arbejdes med, hvilke redskaber organisationerne har udarbejdet eller anvender. Efterår 2011 Forår/sommer 2012 Efterår/vinter 2011 og forår 2012 Efterår 2011 Vinter 2011/2012 Koordinator og gruppe Koordinator og gruppe Koordinator og gruppe vil være ansvarlige for planlægningen, mens koordinator eller ekstern ressourceperson vil facilitere på selve workshoppen. Koordinator og gruppe Koordinator med inputs fra gruppe Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder der vil blive anvendt i aktiviteter i forhold til kapacitetsopbygning, formidling, vidensdeling og erfaringsudveksling. De 6 temamøder for gruppen vil blive bygget op omkring et input fra den ansvarlige organisation. Dette kan være i form af indblik i organisationens arbejde omkring et klimatema, deling af værktøjer, erfaringer med udfordringer indenfor et bestemt arbejdsområde eller inddragelse af organisationens frivillige. Fokus vil være på organisationernes eget klimaarbejde med en efterfølgende åben diskussion, hvor deltagerne har mulighed for at dele deres erfaringer og støtte hinanden i de udfordringer de støder på i deres programmatiske klimaarbejde. Så vidt muligt vil møderne blive planlagt, så der er mulighed for at inkludere inputs fra sydpartnere og andre eksperter, der alligevel er i landet. De to workshops vil i højere grad være bygget op omkring inddragelse af eksterne ressourcepersoner, evt. via videoforbindelser, hvilket blev anvendt i klimatilpasningsworkshoppen, og kan indeholde træningssessioner, præsentation af cases og erfaringer, fokusgruppe diskussioner, gruppearbejde, deling af værktøjer mm.

7 7. Evaluering og vidensdeling Redegør for, hvordan I forventer at evaluere aktiviteterne. Der vil blive lavet en evalueringsrapport på baggrund af aktiviteterne, indleverede evalueringsskemaer og mødereferater. Beskriv hvordan organisationerne inddrages i evalueringen. Gennem mundtlige og skriftlige evalueringer efter workshops, som aktive bidragsydere til evalueringsrapporten og til en eventuel netværksansøgning. Beskriv hvorledes aktiviteternes resultater formidles til de involverede (medlems)organisationer og andre. Resultater og referater vil blive distribueret via mail og dokumentdeling på nettet. Desuden forventes det, at gruppens medlemmer producerer outputs sammen i større eller mindre grupper. Hvordan kan aktiviteterne være med til at forbedre jeres arbejde i syd? Deling og kapacitetsopbygning hos de danske aktører indenfor programmatik klimaarbejde i udviklingslande, vil gøre dem i stand til at understøtte deres lokale partnere i forhold til at inddrage og udbrede viden om klimaproblematikken indenfor udviklingsarbejde. 8. Fremtidsperspektiv Redegør for aktivitetens tidshorisont ud over den periode, der søges om støtte til. Hvad skal aktiviteterne føre med sig? Aktivitetsforløbet er ment dels som et selvstændigt forløb med ovenstående formål, men også som en måde, hvorpå det kan testes, om der på længere sigt er behov for et mere formelt netværk indenfor programmatisk klimaarbejde i udviklingslande. Hvis et sådan behov identificeres, kan samarbejdet munde ud i en netværksansøgning hos NGO forum. På et mere overordnet plan, skal aktiviteterne i dette forløb medføre, at de danske aktører får en større forståelse for, og i højere grad inddrager, klimahensyn som en del af det programmatiske udviklingsarbejde. Samtidig skal aktiviteterne være med til at skabe en højere grad af samarbejde på tværs af aktører og dermed i højere grad udnytte og øge den danske ressourcebase. 9. Øvrige relevante oplysninger vedrørende projektet 10. Bilag Bilag ilags oversigt ersigt: Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Øvrige organisationer 2 Opsamling fra tilpasningsworkshop 18. november Referat fra opstartmøde d. 14. april Koordinatorrolle og arbejdsopgaver 5 Redegørelse for CARE Danmarks kapacitet som lead agency 6 CARE Danmarks bestyrelsesmedlemmer 7 CARE Danmarks vedtægter

8 8 CARE Danmarks årsberetning CARE Danmark revideret regnskab Resultat af forudgående interesseundersøgelse

9 BILAG: Lead agency (juridisk og økonomisk ansvarlig organisation) Relevante bilag vedlægges: vedtægter, seneste årsberetning, senest reviderede årsregnskab, liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og redegørelse for kapaciteten til at være lead agency. Øvrige organisationer i netværket/samarbejdet Liste over samtlige medlemmer/involverede organisationer og en kort redegørelse for deres arbejde i forhold til det valgte tema. Netværket/samarbejdet Relevante bilag vedlægges: vedtægter eller samarbejdsdokument, dokumentation for valg af ansvarlig organisation. Derudover vedlægges følgende, hvis det findes: referat fra konstituerende møde, referat fra seneste medlemsmøde (årsmøde, generalforsamling, e.l.), senest årsregnskab for netværket, liste med navne på medlemmer af besluttende organ (f.eks. styregruppe) og liste over øvrig finansiering modtaget til netværkets aktiviteter inden for de sidste 5 år.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4! SIDE (eksl.

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 DMRU læringsreview om rettigheder Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 Baggrund og formål 2012 ny udviklingspolitik: Retten til et bedre liv. Fokus

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011.

Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011. Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011. Introduktion Danish Water Forum blev stiftet i 2003 som en

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

National Strategi for MTV

National Strategi for MTV National Strategi for MTV Finn Børlum Kristensen Chef for Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen National Strategi for MTV Hvorfor en national strategi? Strukturreformen Nye udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er kr.

Maximum beløb der kan søges om er kr. Ansøgningsskema 2014 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere