Ansøgningsskema Større netværksinitiativer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer"

Transkript

1 Ansøgningsskema Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Alle godkendte ansøgninger lægges op på NGO FORUMs hjemmeside som pdf fil. Netværksinitiativet: Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation ( lead agency ): Øvrige (danske) organisationer (oversigt vedlægges som bilag): Ansøgt støtteperiode: Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM: Ansøgt beløb fra NGO FORUM første støtteår: Andre finansieringskilder til initiativet (medfinansiering): Navn: MENA Netværket Kontaktperson: Sarah Gjerding Navn: Mellemfolkeligt Samvirke Adr: Fælledvej 12, 2200 København N. Tlf: Kontaktperson: Birte Hald Se bilag til (2 år) kr kr kr./år fra KVINFO til kapacitetsopbygning omkring køn, ligestilling og rettigheder kr./år fra DUF til debatskabende arrangementer om unge, civilsamfund og politiske forhold i MENA Ca kr. i medlemskontingenter/år Initiativet er en videreudvikling og nytænkning af MENA Netværket, som har eksisteret siden Siden januar 2011 har Mellemøsten/Nordafrika (MENA) regionen gennemgået hastige og drastiske samfundsforandringer i forbindelse med det Arabiske Forår. Disse forandringer som fortsat spreder sig til flere og flere lande - har givet danske organisationer og institutioner, der arbejder med partnerskabsprojekter i regionen, en række nye udfordringer i forhold til samarbejdet med civilsamfundet, men også med de politiske og statslige institutioner i regionen. Udvikling i Mellemøsten og Nordafrika har blandt medlemsorganisationerne skabt et behov for viden om de mange nye forandringsaktører samt kompetencer til hvordan man udvælger og dernæst bedst støtter de rigtige aktører. I vil Netværket derfor fokusere på at styrke medlemmernes kompetencer til at takle de forandringer, som udviklingen i regionen medfører for deres engagement, med henblik på at sikre den fortsatte relevans af eksisterende partnerskaber, samt støtte en positiv udvikling i de enkelte lande. Initiativet bygger i sin metodiske tilgang videre på erfaringerne fra de seneste 3 år samt i sin helhed på anbefalingerne fra den nyligt afsluttede evaluering (maj-juli 2011). Blandt anbefalingerne var en skærpelse af Netværkets strategiske fokus samt en reduktion i og målretning af aktiviteterne for at sikre, at de fortsat drives af og adresserer medlemmernes aktuelle behov. 1

2 1. Tema (max. 1 side) 1.1 Beskriv netværksinitiativets faglige tematik. MENA Netværket vil beskæftige sig med en række af de problemstillinger, der opstår i forbindelse med det Arabiske Forår, og hvordan disse har indflydelse på den måde hvorpå og de vilkår hvorunder danske organisationer arbejder i regionen. Dette gælder i forhold til hvordan udviklingen i regionen påvirker de danske partneres overordnede arbejde med at fremme god regeringsførelse og frihedsrettigheder, ligestilling og kvinders deltagelse og udviklingen af videnssamfund og uddannelse 1. Samtidig gælder det også den indflydelse udviklingen i regionen har på arbejdet med forskellige typer dansk-arabiske partnerskaber, som omfatter partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, statslige og semi-statslige partnere, religiøse organisationer m.fl. 1.2 Hvilke problemstillinger indenfor det faglige tema vil initiativet sætte fokus på, og hvordan relaterer de sig til de overordnede udviklingstendenser og tværgående problemstillinger beskrevet i den danske civilsamfundsstrategi? Helt overordnet vil Netværket sætte fokus på de nye udfordringer, i forhold til at fremme demokratisering, frihedsrettigheder, god regeringsførelse og folkelig deltagelse i MENA regionen, som udspringer af det Arabiske Forår og knytter således an til det overordnede mål, såvel som flere delmål i den danske civilsamfundsstrategi. Samtidig er der dog også nogle særlige karakteristika ved MENA regionen, og dermed de danske organisationers arbejde, som adskiller indsatsen i regionen fra den øvrige udviklingsbistand og skaber behov for et regionalt fokuseret netværk med fokus på disse særlige forhold. Selvom Mellemøsten og Nordafrika er en relativt rig region, er levevilkårene for mange vanskelige, ikke mindst på grund af stigende arbejdsløshed, korruption og det store skel imellem rig og fattig, som også præger regionen. Analyser og rapporter, bl.a. FNs Arab Human Development Report 2 viser, at udviklingen i regionen målt på de fleste indikatorer ikke har fulgt med andre regioners udvikling. Det gælder dog især hvad angår frihed, demokrati og respekt for rettigheder. Ydermere er MENA regionen aktuelt karakteriseret ved en meget omskiftelig politisk og sikkerhedsmæssig situation, hvor regimerne i flere lande enten er svækket eller væltet. Andre steder består regimerne endnu, men bliver af befolkningerne udfordret på deres legitimitet. Samtidig er regionen genstand for stor opmærksomhed fra eksterne aktørers side. Både stater og NGOer i Europa og USA samt EU, FN m.fl. rykker i øjeblikket massivt ind i de lande, hvor et regimeskifte allerede har fundet sted, for at yde støtte til og fremme den fremtidige demokratiske og økonomiske udvikling. Også MENA regionens særlige forhold til Europa/Vesten, som præges af en række kulturelle, religiøse og politiske konfliktpunkter, giver anledning til et særligt fokus på dialog og mellemfolkelig forståelse i de danske organisationers arbejde. Konkret vil netværket arbejde med, hvordan man som dansk organisation identificerer og støtter relevante partnere og hjælper med at fremme en positiv udvikling på en række centrale områder som ligestilling, frie medier, friheds- og menneskerettigheder, unges deltagelse og dialog i en region i konstant forandring. Derudover vil Netværket også bidrage med input til revisionen af civilsamfundsstrategien med henblik på at få inkluderet nogle af de særlige udfordringer for arbejdet med civilsamfundet i MENA regionen i den nye strategi. Dette vil være med til yderligere at understrege regionens geopolitiske betydning og samtidig muliggøre en styrket indsats ift. støtte af civilsamfundet i MENA regionen, som bl.a. kæmper med mangel på frihed og politisk råderum. 1.3 Hvad er det strategiske mål ( development objective ) for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået? Det strategiske mål for MENA Netværket er at styrke medlemmernes adgang til viden om og kompetencer til at arbejde med relevante forandringsaktører i MENA regionen i lyset af det Arabiske Forår med henblik på at sikre den fortsatte relevans og impact af arbejdet i regionen. 1 Dette er de overordnede tematiske områder, som medlemmerne arbejder indenfor. Under hvert af disse temaer fokuseres der yderligere på en række mere specifikke undertemaer så som menneskerettigheder, unges deltagelse i samfundslivet, pressefrihed og medier, fremme af kulturelt samarbejde m.m. 2 Se bl.a. Arab Human Development fra 2005 og

3 Følgende overordnede resultater forventes opnået: Styrkelse af medlemmernes viden om og kompetencer til at identificere relevante forandringsaktører i MENA regionen og deres aktuelle behov i lyset af omvæltningerne i regionen. Styrkelse af medlemmernes kompetencer til at støtte de relevante forandringsaktører indenfor arbejdet med køn og ligestilling, unges deltagelse, frie medier, friheds- og menneskerettigheder og dialog med udgangspunkt i deres aktuelle behov Sikring af synergi og ny læring mellem medlemmerne gennem erfaringsudveksling omkring metode- og strategiudvikling for indsatser i regionen Specifikke udfordringer for arbejdet med civilsamfundet i MENA regionen inkluderes i den nye civilsamfundsstrategi i Initiativets forankring, eget bidrag og organisering (max. 2 sider) 2.1 Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder eventuelle møder og forundersøgelser. Ansøgningen bygger på en række forberedende processer, som startede i forsommeren 2011 med en ekstern evaluering af MENA Netværkets arbejde igennem de sidste 3 år (se bilag 4 og 5). Evalueringen inkluderede en online spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer, som blev besvaret af 24 medlemsorganisationer (63%), samt en række opfølgende interviews med 16 udvalgte medlemmer. På baggrund af evalueringens resultater faciliterede konsulenten, der havde forestået evalueringen, en proces på Netværkets årsmøde i august, hvor medlemmerne fik mulighed for at bidrage med ideer både til de overordnede strategiske prioriterer og til konkrete aktiviteter. På baggrund af disse inputs formulerede MENA Netværkets styregruppe efterfølgende mål, resultater og aktiviteter i denne ansøgning. Medlemmerne er løbende blevet holdt orienterede om processen omkring og indholdet i ansøgningen, og har i den forbindelse haft mulighed for at tilkendegive deres interesse for bestemte aktiviteter og tiltag. Den overordnede anbefaling fra evalueringen i forhold til MENA Netværkets fremtid var, at der skulle søges om støtte til et mindre antal konkrete aktiviteter tilpasset medlemmernes behov. Samtidig blev det anbefalet, at Netværkets fokus skulle skærpes yderligere for fremover i endnu højere grad målrettet at adressere medlemmernes behov for erfarings-/vidensdeling, øget viden, netværk og faglige kompetencer. Det var også blandt anbefalingerne at genoverveje relevansen af at arbejde for at øge medlemmernes samarbejder i og omkring regionen, da denne målsætning ikke entydigt blev delt med medlemmerne selv. Disse anbefalinger er tænkt ind i ansøgningen således, at der søges støtte til nogle få konkrete aktiviteter med fokus på øget viden, erfarings- og vidensdeling, faglige kompetencer og netværk gennem henholdsvis aktualitetsmøder med ekspertoplæg, kapacitetsudviklingsforløb og kurser samt et årligt medlemsmøde. For mere om disse aktiviteter se punkt 4.1. Se også mere om, hvordan anbefalingerne i evalueringen i øvrigt er taget til efterretning i Styregruppens kommentar til evalueringen (bilag 5). 2.2 Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer sig til initiativet f.ex. i forhold til medarbejdertid, økonomiske bidrag og ledelsens opbakning? I forbindelse med udarbejdelsen af denne ansøgning er alle medlemmer blevet bedt om at bekræfte deres interesse og fortsatte engagement i netværket samt at beskrive hvad deres organisationer forventer at bruge netværket til en form for simpel organisationskontrakt. Ledelsen i værtsorganisationen har desuden kontaktet relevante medlemmer af ledelsen i medlemsorganisationerne med henblik på at sikre opbakning til Netværket. Endelig har medlemmerne forpligtet sig på at betale et årligt kontingent differentieret efter organisationernes økonomiske formåen for deres medlemskab. Disse tiltag forventes tilsammen at være med til at sikre institutionel forpligtelse til initiativet i bevillingsperioden. Se i øvrigt bilag 1 for detaljer om de enkelte medlemmers bidrag i forhold til medarbejdertid, økonomiske bidrag og engagement. 2.3 Hvordan vil initiativet sikre at kapacitetsudviklingen forankres bredt i de deltagende organisationer? I de fleste medlemsorganisationer er det kun få medarbejdere eller en særlig afdeling, som er involveret i arbejdet med partnerskabsprojekter i MENA regionen. Det vil derfor også primært være i denne afdeling og/eller 3

4 hos disse medarbejdere, at læringen fra Netværket vil kunne forankres. Forankringen sikres bl.a. gennem de metoder, der anvendes til kapacitetsudviklingsaktiviteterne: coaching, gruppe- og kollegial supervision. Disse metoder lægger op til, at flere i samme afdeling/organisation involveres, enten i selve forløbet eller i opfølgende arbejde hjemme i organisationerne. Således vil den viden, der genereres hos deltagerne i kapacitetsudviklingsforløbene blive brugt til træning af andre medarbejdere i organisationerne som det allerede i nogle tilfælde er foregået hidtil samt indgå i rådgivningen af ansøgere til de projektpuljer til dansk-arabiske projekter, som administreres af bl.a. DUF, MS og KVINFO. Se også mere om metoder under pkt Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. medlemmer af denne), ansvarsfordelingen, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt økonomistyring. Mellemfolkeligt Samvirke er værtsorganisation og har dermed ansvar for økonomistyring og generel administration af bevillingen. Derudover får initiativet tilknyttet en referencegruppe på 5-10 repræsentanter fra medlemsorganisationerne med MS som selvskrevet medlem (se bilag 6 for listen over referencegruppemedlemmer). Referencegruppen tager overordnede beslutninger vedrørende initiativets aktiviteter, er forpligtede på at sammenhængen fungerer samt bidrager til gennemførslen af de planlagte aktiviteter. Der vil ligeledes blive afholdt et årligt medlemsmøde i tilknytning til et fagligt arrangement med bred appel, med henblik på at sikre medlemmernes fortsatte engagement, samt at initiativet er behovsdrevet. Medlemsmøderne vil som anbefalet i evalueringen fortsat inddrage medlemmerne i planlægningen af Netværkets arbejde og fremtid gennem brug af Open Space og lignende participatoriske metoder, ligesom det foregik i 2010 og Kapacitetsudviklingsforløbene med coaching/faglig sparring, vil hver især fungere som en form for arbejdsgruppe med et specifikt tematisk fokus. Hvert forløb/gruppe beslutter sig dernæst for et arbejdsforløb og et mål både resultat og tidsmæssigt og opløses (eller fortsætter som en mere uformel gruppe) når målsætningen er nået. Hermed sikres, at arbejdet i grupperne er afgrænset og målrettet. Netværket vil fortsat gøre brug af hjemmesiden til at informere medlemmer og andre om Netværkets aktiviteter og nye tiltag samt kommunikere om resultaterne af disse. Hjemmesiden vil også være linket til en passwordbeskyttet database over medlemmernes projekter, som løbende opdateres af medlemmerne selv. Dette vil gøre det muligt for medlemmerne at holde sig opdateret på hinandens arbejde i regionen. Hjemmesidens kalender vil udover Netværkets egne arrangementer også blive løbende opdateret af medlemmerne med information om deres partnerbesøg og arrangementer, således at alle kan drage nytte af hinandens aktiviteter. Derudover vil Netværket også fortsat gøre brug af Nyhedsbrevet om Partnerskab for Dialog og Reform (udgivet af Center for Kultur og Udvikling) til at informere om afholdte og kommende arrangementer, samt generelt at formidle nyheder fra MENA Netværket. 2.5 Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg overordnet arbejdsbeskrivelse for evt. koordinator og konsulenter og eventuelt CV, hvis der allerede er en person identificeret. Initiativet søger om en koordinator til 10 timer om ugen, og vil desuden benytte sig af konsulenter til at facilitere de store læringsprocesser og det årlige participatoriske medlemsmøde. Faglige eksperter vil derudover blive inddraget i de planlagte oplæg om aktuelle udviklinger i regionen. Koordinatorens rolle bliver at igangsætte og understøtte netværkets aktiviteter, som dernæst i vidt omfang skal drives af medlemmerne selv med bistand fra konsulenter og ressourcepersoner/coaches. Derudover vil koordinatoren også facilitere samarbejde, erfaringsudveksling og vidensdeling mellem medlemmerne, bl.a. via hjemmesiden, samt stå for administrationen af bevillingen. Se bilag 8 for koordinatorens CV. Konsulenter med relevant ekspertise og erfaring vil blive tilkøbt til at varetage faciliteringen af den faglige sparring/coaching i de større kapacitetsudviklingsforløb. Disse konsulenter identificeres på baggrund af tema samt de specifikke behov i de enkelte forløb. Se bilag 9 for en overordnet arbejdsbeskrivelse for konsulenterne til kapacitetsudviklingsforløbene og bilag 10 for arbejdsbeskrivelsen for konsulenterne der skal facilitere de årlige 4

5 medlemsmøder. Se også mere om kapacitetsudviklingsforløbene under pkt Den danske ressourcebase (max. 1 side) 3.1 Beskriv den eksisterende danske ressourcebase inden for temaet, herunder de deltagende organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til temaet samt andre netværk inden for samme fagområde. Mere end 120 danske organisationer og offentlige institutioner er i dag involveret i partnerskabsprojekter i MENA regionen under Partnerskab for Dialog og Reform (tidligere Det Arabiske Initiativ) 3. Andre organisationer arbejder i regionen med midler fra Danida, egne indsamlinger og diverse fonde. Organisationernes projekt- og programsamarbejde spænder over et bredt spektrum af tematiske områder, fx menneskerettigheder, arbejdsmarked, medier, køn og ligestilling, børn og unge, flygtninge og internt fordrevne, kultur samt dialog og gensidig forståelse. For de fleste organisationers og offentlige institutioner gælder det, at de har lang erfaring indenfor det pågældende fagområde, men kun relativt få års erfaring med arbejdet i MENA regionen typisk siden iværksættelsen af Partnerskab for Dialog og Reform i 2003 eller senere. Det giver helt særlige udfordringer i arbejdet og partnerskaberne ikke mindst efter udbruddet af det Arabiske Forår i januar 2011, som har ændret regionen og dens aktører på dramatisk vis. MENA Netværket vil fra 1. januar 2012 have 26 medlemmer, som fordeler sig på følgende typer: NGOer, paraplyorganisationer, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, selvejende institutioner, lønmodtagerorganisationer m.fl. Alle medlemmer har aktive projekter og/eller andre aktiviteter i MENA regionen, som udføres i samarbejde med lokale partnere både statslige institutioner, forskningsinstitutioner og NGOer. Flere af medlemmerne er paraplyorganisationer (som DUF) eller netværk (som Euro-Mediterranean Human Rights Network), der beskæftiger sig med bestemte tematikker indenfor regionen i de to nævnte tilfælde henholdsvis unge og menneskerettigheder. Der findes - så vidt vides - ikke andre netværk om Mellemøsten og Nordafrika i Danmark. Dog er der mange aktører der beskæftiger sig med regionen, som MENA Netværket vil samarbejde og/eller koordinere med. Se mere nedenfor under punkt Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. forskningsnetværk. Netværket er en aktør i et voksende felt af organisationer og initiativer, der beskæftiger sig med MENA regionen. I evalueringen af Netværket blev der i den sammenhæng lagt vægt på vigtigheden af, at Netværket opdyrker sin egen niche, eksempelvis som et netværk med fokus på MENA civilsamfundets rammebetingelser, roller, muligheder osv. Da MENA Netværkets medlemmer ikke alle er civilsamfundsorganisationer, men også statslige og semi-statslige institutioner, vil Netværkets fælles fokus dog snarere være partnerskabssamarbejdet. Derudover lægges der vægt på, at Netværket og dets aktiviteter afgrænser sig i forhold til udbud fra andre aktører på Mellemøsten og Nordafrika således, at man varetager en række opgaver og funktioner, som ikke varetages af andre. Den merværdi (added value), som Netværket i den sammenhæng bidrager med, er især den faglige sparring og fordybning samt erfaringsudveksling indenfor specifikke tematiske og sub-geografiske områder af relevans for medlemmernes arbejde i regionen, som er omdrejningspunktet for de udbudte kapacitetsudviklingsforløb, seminarer og landemøder. Netværket vil derudover lægge vægt på at samarbejde med andre aktører på områder, hvor det må være relevant, heriblandt især Nyhedsbrevet om Partnerskab for Dialog og Reform, som udover at udgive et månedligt Nyhedsbrev om danske organisationer og institutioners arbejde i MENA også afholder aktuelle arrangementer om regionen. I forbindelse med arrangementer omhandlede rettigheder, køn og ligestilling i MENA regionen vil Netværket desuden samarbejde med Forum for Rettigheder og Diversitet. Se mere under pkt Beskriv kort eventuelle andre internationale netværk og/eller videnscentre på området og evt. muligheder for samarbejde. Netværket henvender sig især til den danske ressourcebase om Mellemøsten og beskæftiger sig med de særlige 3 Pjece om Partnerskab for Dialog og Reform, Februar 2010, Udenrigsministeriet 5

6 udfordringer som danske organisationer møder i deres partnerskaber med organisationer og institutioner i MENA regionen. Derfor er egentligt samarbejde med internationale netværk og/eller videnscentre på området ikke relevant for Netværkets kerneopgaver, selvom der selvfølgelig vil blive trukket på relevant faglig ekspertise fra internationale forskere og aktivister, hvor det er relevant. 4. Aktiviteter og resultater (max. 1½ sider) 4.1 Beskriv kort initiativets hovedaktiviteter for hele perioden og de forventede resultater med reference til Bilag 3 Initiativets hovedaktiviteter kan inddeles i tre kategorier: 1) Skrøbelige situationer og nye politiske forhold i MENA regionen Fire landemøder/aktualitetsmøder om året med fokus på, hvordan man identificerer og arbejder med de relevante forandringsaktører i de lande i MENA regionen, som oplever store omvæltninger/destabilisering af staten, og hvor medlemmerne arbejder og/eller skal til at starte projekter op. Disse møder vil være baseret på relevante ekspertoplæg fra Danmark eller regionen, kombineret med erfaringsudveksling mellem medlemmerne. Geografisk/tematisk fokus for disse møder vil løbende blive fastlagt af referencegruppen så de til enhver tid er relevante for det, der aktuelt foregår i regionen. Netværkets årlige medlemsmøde vil blive afviklet i forlængelse af et af disse møder og foregå med brug af participatoriske metoder såsom Open Space, for at sikre en høj grad af medlemsinddragelse i Netværkets aktiviteter samt at disse fortsat er behovsdrevet. Seminar om retten til politisk deltagelse efter det arabiske forår: Nye demokratiske vinde blæser over MENA regionen, men har dette givet en større adgang til deltagelse for kvinder, etniske minoriteter samt andre som indtager en mindre favorabel social position? Samarbejde med KVINFO og Forum for Rettigheder og Diversitet. 4 Forventede resultater (se Bilag 3 for indikatorer): Styrkelse af medlemmernes viden om og kompetencer til at identificere relevante forandringsaktører og deres behov i lyset af omvæltningerne i regionen. 2) Metodeudvikling omkring udfordringer for partnerskabssamarbejdet med CSOer og andre aktører i en region i forandring Fem kapacitetsudviklingsforløb per år med coaching og faglig sparring mellem ligesindede organisationer for at styrke deres kompetencer indenfor arbejdet med de fem temaer: køn og ligestilling, unges deltagelse, friheds- og menneskerettigheder, frie medier og dialog i en region i forandring. Grupper på 2-3 organisationer med samme tematiske interesse eller arbejdsområde sammensættes og tilknyttes en coach med faglig ekspertise indenfor dette område. Sammen med coachen vælger gruppen dernæst hvilke specifikke problemstillinger, de vil arbejde med i forløbet. Det kan fx være hvordan man integrerer kønsaspektet i sit arbejde, hvordan man bedst får organiseret og engageret de mange unge, der i øjeblikket kræver medindflydelse i regionen el. lignende. Hvert forløb består dernæst af en række møder mellem gruppen og coachen, hvor de valgte problemstillinger diskuteres og gennemarbejdes. Denne arbejdsform giver mulighed for faglig sparring og kollegial supervision organisationerne imellem samt faglig sparring fra coachen. Mellem møderne med coachen arbejder organisationerne hver især videre med de problemstillinger de har identificeret på møderne. Dette foregår enten sammen med kolleger hjemme i organisationen og/eller sammen med de øvrige medlemmer af gruppen. Kursusrække/aktiviteter om køn og rettigheder i samarbejde med KVINFO og Forum for Rettigheder og Diversitet. 5 4 Denne aktivitet er betinget af, at KVINFO får midler fra Udenrigsministeriets Partnerskab for Dialog og Reform Program. 5 Disse aktiviteter er ligeledes betinget af bevillingen til KVINFO. 6

7 Forventede resultater (se Bilag 3 for indikatorer): Medlemmernes kompetencer til at støtte de relevante forandringsaktører indenfor arbejdet med køn og ligestiling, unges deltagelse, frie medier, friheds- og meneskerettigheder og dialog i MENAregionen styrkes. Erfaringsudveksling mellem medlemmerne omkring metode- og strategiudvikling for indsatser i regionen med henblik på at sikre synergi og ny læring 3) Inkludering a MENA-regionens specifikke problemstillinger i den nye civilsamfundsstrategi Fyraftensmøde om den aktuelle civilsamfundsstrategi og revideringsprocessen i Oprettelse af en arbejdsgruppe der følger revisionsprocessen, skriver høringssvar, deltager i offentlige høringer og på anden relevant vis giver indspark til revisionen af civilsamfundsstrategien med henblik på at få MENA regionen og de særlige problemstillinger, der knytter sig til den aktuelle udvikling i regionen, skrevet ind i den nye strategi. Forventede resultater (se Bilag 3 for indikatorer): Specifikke udfordringer for arbejdet med civilsamfundet i MENA-regionen inkluderes i den nye civilsamfundsstrategi i Beskriv hvordan netværkets aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og evalueret herunder hvordan medlemsorganisationerne inddrages og indgår i mulige refleksionsprocesser om læring i egen organisation. Monitorering og evaluering af aktiviteterne vil foregå på forskellige måder alt efter arrangementets karakter. Lande/aktualitetsmøder og seminaret om retten til politisk deltagelse vil blive evalueret ved hjælp af korte mundtlige eller skriftlige evalueringer (enkle spørgsmål eller korte spørgeskemaer) ved arrangementernes afslutning. Lessons learnt fra disse evalueringer vil efterfølgende indgå i planlægningen af kommende arrangementer. Monitorering og evaluering af kapacitetsudviklingsforløbene med faglig sparring vil blive indbygget som en fast komponent i slutningen af hvert forløb. Deltagerne vil i deres små grupper og sammen med coachen evaluere både selve forløbet såvel som den læring de/deres organisation har opnået gennem forløbet. Denne evaluering varetages af konsulenten/coachen og kommunikeres tilbage til koordinatoren. Ydermere vil der i forbindelse med det årlige medlemsmøde foregå en selv-evaluering, hvor medlemmerne reflekterer over den læring, de i løbet af året har opnået igennem deres deltagelse i Netværkets aktiviteter. 4.3 Beskriv hvordan aktiviteterne og de forventede resultater kan sikre at kvaliteten af de deltagende organisationers arbejde i syd højnes Netværkets aktiviteter er målrettede mod at styrke medlemmernes viden om de aktuelle samfundsændringer og relevante forandringsaktører i MENA regionen samt styrke deres kompetencer til at imødegå de behov for støtte, som opstår som et resultat af omvæltningerne i regionen. Hermed vil de gøre medlemmerne bedre i stand til på kvalificeret vis at imødegå de udfordringer, som måtte opstå i deres partnerskabssamarbejder samt målrette deres indsats mod de reelle behov i de enkelte lande og kontekster. 4.4 Beskriv hvordan der vil blive arbejdet med organisationernes rolle som partnerorganisationer til civilsamfundsorganisationer i syd. Et hovedfokus i arbejdet hos de fleste af MENA Netværkets medlemmer er udover arbejdet med konkrete tematiske problemstillinger i regionen netop partnerskabsrelationerne med civilsamfunds- og andre organisationer. Organisationernes rolle som gode partnere til civilsamfundsorganisationer (og andre partnere) i MENA-regionen er derfor også et af de centrale omdrejningspunkter for Netværkets aktiviteter. Således er de fleste aktiviteter målrettede mod at styrke medlemmernes kompetencer til at indgå i partnerskaber med og støtte relevante aktører/organisationer i regionen i lyset af den udvikling, som er sparket i gang med det Arabiske Forår. 5. Metode og vidensdeling (max. 2 sider) 5.1 Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder netværket vil anvende til kapacitetsopbygning, formidling, 7

8 vidensdeling og erfaringsudveksling samt eventuel fortalervirksomhed: - Beskriv hvordan disse bygger på tidligere erfaringer, best practices og lessons learnt. - Beskriv eventuelle nye metoder og innovative tilgange til temaet. - Redegør for hvordan erfaringer fra syd tænkes inddraget. Kapacitetsopbygning af medlemmerne og vidensdeling vil primært foregå gennem de målrettede læringsforløb/coaching forløb for mindre grupper af ligesindede organisationer (ca. 3 organisationer pr. gruppe) med fælles tematiske interesseområder, som er beskrevet under pkt Grupperne får tilknyttet en coach/ressourceperson og sammen med denne fastlægges et forløb med vekselvirkning mellem gruppecoaching, peer supervision og arbejde på individuelt/organisatorisk niveau omkring det tema, som gruppen vælger. I løbet af forløbet får deltagerne mulighed for at arbejde i dybden med en tematisk problemstilling, som de kæmper med i deres organisation/afdeling/projekt og få faglig sparring fra kolleger og den tilknyttede coach. Denne metode er med succes blevet afprøvet i 2011 og er i Netværkets evaluering blev betegnet som en metode, der har haft stor faglig effekt på deltagernes faglige kompetencer, også i forhold til at skabe forandringer i praksis hjemme i organisationerne (se mere i evalueringsrapporten i bilag 4). Erfaringsudveksling vil, udover via coaching forløbene, også være en del af de lande/aktualitetsmøder hvor relevante ekspertoplæg vil danne grundlaget for diskussion og vidensdeling blandt medlemmerne om deres aktuelle udfordringer i det valgte land eller i forbindelse med arbejdet med det aktuelle tema. Erfaringer og viden fra MENA-regionen vil blive inddraget via oplægsholdere fra regionen samt danske/internationale eksperter med erfaring fra regionen, som inviteres som oplægsholdere på lande/aktualitetsmøderne samt det planlagte seminar om politisk deltagelse efter det Arabiske Forår. Det årlige medlemsmøde, som vil gøre brug af participatoriske metoder, såsom Open Space, vil også være et forum for at engagere medlemmerne i en diskussion af deres læring samt vidensdele og erfaringsudveksle. Open Space og andre participatoriske tilgange har været brugt ved MENA Netværkets årsmøde i både 2010 og 2011 i forbindelse med planlægningen af fremtidens aktiviteter samt konkretiseringen af de lessons learnt, som kom ud af den eksterne evaluering i En fortsat brug af disse metoder til planlægning og medlemsindragelse er også som tidligere nævnt - blandt anbefalingerne i evalueringen af Netværket. Vidensdeling og formidling vil også foregå via initiativets hjemmeside, og en tilhørende database over medlemmernes aktuelle projekter, som linkes til hjemmesiden. Databasen gør det muligt for medlemmerne at holde sig opdateret om de aktuelle projekter, partnerskaber m.m. som de øvrige medlemmer har, og har derfor været et udtrykt ønske blandt medlemmerne. MENA Netværket vil derudover også fortsat gøre brug af Nyhedsbrevet om Partnerskab for Dialog og Reform til at formidle nyheder, faglig viden og resultater til en bredere kreds af aktører end medlemsorganisationerne. Nyhedsbrevet udkommer ca. 10 gange om året, og formidler nyt om danske organisationers og institutioners arbejde i MENA regionen til en modtagerskare på omkring 800 personer i Danmark med interesse for arbejdet i regionen. Generelt arbejder netværket ikke politisk (dvs. med fortalervirksomhed), da medlemskredsen sammensætning af NGOer, offentlige og selvejende institutioner, paraplyorganisationer og forskningsinstitutioner ikke gør fælles fortalervirksomhed mulig. 5.2 Beskriv hvorledes netværkets opnåede faglige viden og resultater kan formidles til medlemsorganisationer og andre. Se ovenfor. 6. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet Omdrejningspunktet for MENA Netværkets indsats i bevillingsperioden er som det er fremgået igennem hele ansøgningen de samfundsændringer der i øjeblikket foregår i MENA-regionen. I lyset af den aktuelle udvikling, hvor situationen i mange af landene reelt ændrer sig fra dag til dag eller måned til måned må MENA 8

9 Netværket i løbet af bevillingsperioden hele tiden være omstillingsparat, løbende vurdere relevante indsatsområder og være i stand til at omprioritere og tilpasse sine aktiviteter efterhånden som situationen udvikler sig. Dette er en præmis for at Netværket og dets aktiviteter fortsat har relevans for medlemmerne og deres arbejde. 7. Bilag Bilags oversigt: Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Liste over medlemmer, deres egen-bidrag/involvering og eventuelt institutionel forpligtelse 2 Budget og finansieringsplan 3 Mål, resultater og indikatorer 4 Evalueringen af MENA Netværket 5 Styregruppens kommentar til evalueringen af Netværket 6 Liste over referencegruppens medlemmer 7 Overordnet arbejdsbeskrivelse for Netværkskoordinatoren 8 CV for Netværkskoordinatoren 9 Overordnet arbejdsbeskrivelse for coaches til kapacitetsudviklingsforløb 10 Overordnet arbejdsbeskrivelse for proceskonsulenter til årlige medlemsmøder NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen. 9

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er kr.

Maximum beløb der kan søges om er kr. Ansøgningsskema 2014 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

ANSØGNINGSSKEMA: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer ANSØGNINGSSKEMA: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4! SIDE (eksl.

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUM modtog den 9. november 2011: - seks ansøgninger om støtte til større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer

Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer Påstand: Udviklingsaktiviteter baseres alt for ofte - bevidst eller ubevidst - på

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 1 Indhold DUFs internationale arbejde i MENA-regionen og udviklingslandene... 3 Vision... 3 Mission...

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Beboerne_som_motor_i_udviklingen

Beboerne_som_motor_i_udviklingen 14.01.2013 - Fil: 3K11-Tscherning-Beboerne_som_motor_i_udviklingen - Side 1 af 5 http://www.hausenberg.dk/ Refleksioner over: Beboerne_som_motor_i_udviklingen http://www.cfbu.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/beboerne_som_motor_i_udviklingen.pdf

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

CISUs tilgang til læring

CISUs tilgang til læring CISUs tilgang til læring Til brug for CISU rådgivere og -undervisere samt andre, der er interesserede i CISUs tilgang til læring ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere