FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4"

Transkript

1 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen har varslet en model s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA juni 2010 kontak t: ISsN NR.2

2 2 FA MAGASIN juni 2010 FA og uddannelsespolitikken FA har her i foråret 2010 overtaget Finansrådets uddannelsespolitiske opgaver - nationalt og internationalt - samt Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Elevuddannelsen vil fremover blive håndteret fra Forsikringsakademiet og Finanssektorens Uddannelsescenter. Konstruktionen åbner for nye samarbejdsrelationer i finanssektoren på uddannelsesområdet. Det giver sektoren mange gode kort på hånden i fremtiden, hvor kompetencer og kompetenceudvikling vil blive af allerhøjeste vigtighed i et globaliseret, konkurrencepræget marked. Det blev mere end bekræftet, da FA og personalechefudvalgene besøgte OECD i Paris. Steen A. Rasmussen Kompetenceudvikling er et område, hvor det er oplagt for FA at samarbejde med forbundene. FA har derfor som led i den tidlige afslutning på overenskomstforhandlingerne for 2011 aftalt et udvalgsarbejde med Finansforbundet og DFL om netop kompetenceudvikling. Bl.a. vil vi søge at kortlægge brugen af efteruddannelse i finanssektoren. FA s uddannelsespolitiske indsats vil fokusere på virksomhedernes efterspørgsel af uddannelse og dermed medvirke til, at virksomhederne har ansat og kan ansætte medarbejdere med de rigtige kompetencer. FA s kongstanke er, at uddannelse skal hænge sammen fra folkeskole til arbejdsmarked. Uddannelse skal være målrettet virksomhedernes aktuelle eller fremtidige behov. Uddannelsen skal lige fra 1. dag i børnehaveklassen fokusere på at uddanne nye borgere til arbejdsmarkedet. Det betyder, at it skal indgå på lige fod med dansk og matematik i folkeskolen, at uddannelsessystemerne skal hænge sammen, så ingen skal lære det samme to gange, at professionsrettede uddannelser skal styrkes, og at private uddannelser kan få merit ind i det offentlige uddannelsessystem. Vi synes selv, at finanssektoren er nået langt på uddannelsesområdet - men der er også her plads til forbedringer. Det vil FA tage fat på i samarbejde med sektorens andre interessenter på uddannelsesområdet. Steen A. Rasmussen

3 juni 2010 FA M AG A S I N 3 Uddannelse giver vækst Når regeringens vækstforum mødes for at drøfte uddannelse, bør der bl.a. være fokus på arbejdsmarkedets efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft og på at sikre et sammenhængende uddannelsessystem. Regeringens vækstforum Hvem? Medlemmerne af regeringens vækstforum er sammensat af 31 førende erhvervsledere, forskere og andre, som til sammen har bred erfaring med vigtige forhold for Danmarks vækstmuligheder og konkurrenceevne. Hvorfor? Regeringen har nedsat vækstforummet, for at det kan drøfte og rådgive regeringen om fremtidens udfordringer. Udfordringerne omhandler bl.a. Danmarks konkurrenceevne, uddannelse af arbejdsstyrken og grøn vækst. Hvordan? Vækstforummet mødes til foreløbigt fem temamøder, hvor der med udgangspunkt i analyser, oplæg og anbefalinger drøftes forskellige udfordringer. Af Charlotte Enevoldsen, Når regeringens vækstforum mødes senere i denne uge er uddannelse på dagsordenen. Det sker, fordi en veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for at skabe vækst i Danmark. Hvordan sikrer vi, at flere gennemfører en relevant uddannelse? Hvilke krav stiller anden bølge af globaliseringen til det danske uddannelsessystem? Det er nogle af de udfordringer, som skal drøftes på mødet i vækstforum. Gode bud på løsninger Samtænke uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik for at sikre et fremtidigt arbejdsmarked, hvor udbuddet af kompetencer matcher efterspørgslen. Finanssektoren forventer fx et øget behov for stærke kompetencer inden for it, organisation og kommunikation. Sikre et sammenhængende uddannelsessystem, som er vejen til en fleksibel og omstillingsparat arbejdsstyrke og til et højere uddannelsesniveau i Danmark generelt. Anerkende uddannelse i privat regi som meritgivende i det offentlige uddannelsessystem. Det er spild af alles ressourcer at lære det samme to gange. På mødet i vækstforum bliver der også kigget på udfordringerne med finansielle briller. Blandt andre Nordeas direktør Peter Schütze, Sydbanks direktør Karen Frøsig og ATPs direktør Lars Rohde sidder med ved bordet, når ministre, organisationsrepræsentanter og erhvervsledere drøfter udfordringer for Danmarks vækst. Vækstforum holder møde den 3. og 4. juni under overskriften "Viden og kompetencer fra folkeskole til universitet". Det er fjerde gang, vækstforum mødes.

4 4 FA MAGASIN juni 2010 Uddannelsesniveauet stiger i finanssektoren Privatrådgivere, 35 år og derunder Medarbejdersammensætningen i banksektoren er ved at forandre sig radikalt. I 1993 var vejen ind i sektoren en elevuddannelse. Nu finder stadigt flere med andre profiler vej ind i sektoren. Michael Boas Pedersen, Det generelle uddannelsesniveau i finanssektoren er steget betydeligt gennem de seneste år. Andelen af medarbejdere, som har enten grundskole, gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelsesniveau, er reduceret fra 88% i 1993 til 67% i Samtidig er andelen af medarbejdere med enten kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse steget fra 12% til 33%. Privatrådgivere over 55 år Generationsskifte hæver uddannelsesniveauet Den generelle stigning i uddannelsesniveauet afspejler også, at flere højtuddannede er på vej ind i sektoren, mens flere lavtuddannede er på vej ud. Forklaringen er, at kravene til formelle uddannelsesniveauer er højere for nyansatte i dag, end det har været tidligere. 91% af de ældre privatrådgivere (+55) har en erhvervsuddannelse som højeste offentlige uddannelse, mens kun 3% har en kortere videregående uddannelse. Til sammenligning har kun 35% af de yngre privatrådgivere (-35) erhvervsuddannelsen som højeste offentlige uddannelsesniveau. 41% af de yngre privatrådgivere har en kortere videregående uddannelse som højeste uddannelsesniveau. Grundskole Erhvervsudd MVU LVU Gymnasie KVU Bachelor Eleverne læser også videre Samtidig med at højtuddannede finder vej ind i sektoren, øges uddannelsesniveauet også blandt de medarbejdere, som vælger den traditionelle elevvej ind i sektoren. En del af de elevuddannede vælger nemlig at bruge mulighederne i det sammenhængende uddannelsessystem og læser videre på de offentlige vekseluddannelser. 77% af eleverne går i gang med Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (AU) inden for et halvt år efter afslutningen af deres elevuddannelse. Herudover er 8% startet på HD og yderligere 8% vil starte på enten AU eller HD inden for det næste halve år. Ca. 93% af en elevårgang vil dermed videreuddanne sig. En tilsvarende undersøgelse blandt de studerende på AU og FRØK-forløbet viser, at cirka halvdelen har planer om at begynde på en HD 2. del. Private efteruddannelsesaktiviteter Finanssektorens medarbejdere deltager også i en bred vifte af private efteruddannelser. Tal fra Danmarks Statistik viser, at finansielle virksomheder i 2009 brugte 4,57 kroner pr. arbejdstime til efter- og videreuddannelse. Dermed er finanssektoren den branche, der bruger flest midler på efter- og videreuddannelse pr. arbejdstime. Om undersøgelser af overgange mellem FU/AU og AU/HD Undersøgelse 1: Foretaget af Finansrådet i 2009 blandt 320 elever fra årgangen 2007/2009. Undersøgelse 2: Foretaget af Finansrådet. Baseret på 303 respondenter, der enten var i gang med at læse Akademiuddannelsen(AU) eller kursusforløbet i Finansiel Rådgivning for Finansøkonomer (FRØK) i efteråret 2009.

5 juni 2010 FA M AG A S I N 5 Danske uddannelser i Europa Nu er det muligt at sammenligne de danske finansielle uddannelsesniveauer med andre europæiske finansielle uddannelser. Tidligere var sammenligning af finansielle uddannelser på tværs af Europa lukket land. Nu er Danmark med på det europæiske landkort. Af Susan V. Middelboe, EFPA (European Financial Planning Association med 12 europæiske medlemmer) har lavet 2 uddannelsesforløb med fastsatte kriterier (fx viden og kompetencekrav) nemlig en EFA (European Financial Advisor) og en EFP (European Financial Planner). Disse 2 forløb bruges som en benchmark eller en standard i akkrediteringsprocessen. Akkreditering er en international metode for anerkendelse og gennemsigtighed af uddannelserne og dokumenterer, at de nævnte uddannelser lever op til internationale krav og kan sammenlignes direkte med tilsvarende bankuddannelser i Europa. Akkreditering giver de finansielle uddannelser en international blåstempling og et kvalitetsstempel. Akkreditering af danske uddannelser 2 centrale danske uddannelser, Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og Finansøkonomuddannelsen, blev i 2009 akkrediteret som svarende til European Financial Advisor (EFA). HD 2 del i Finansiel Rådgivning forventes at blive akkrediteret i nærmest fremtid som svarende til European Financial Planner (EFP). Akkreditering betyder, at rådgiveren kan få et bevis på at have opnået EFA niveauet. Vilkårene for udstedelse og ansøgning om akkrediteringsbevis findes på EFPA-Danmarks hjemmeside EFPA-Danmark har, på nuværende tidspunkt, udstedt 4 akkrediteringsbeviser. Praktisk betydning for medarbejderen Beviset er et ekstra eksamensbevis. Akkreditering øger gennemskuelighed i den finansielle sektor på tværs af grænserne i Europa. Væsentlige forskelle mellem landenes skattelovgivning og andre centrale regler indebærer dog i praksis, at en dansk bankrådgiver ikke uden videre kan begynde at arbejde i et andet europæisk land. Rådgivere skal have grundliggende viden om det pågældende lands lovgivning og skatteregler først.

6 6 FA MAGASIN juni 2010 Uddannelserne hænger sammen Der er mange forskellige muligheder for videreuddannelse i finanssektoren - alt efter medarbejderens uddannelsesniveau. Det betyder, at uanset om medarbejderen starter som akademiker eller finanselev, så er der relevante muligheder for uddannelse og udvikling med offentlige uddannelsesbeviser. Af Peter Frederiksen, Den finansielle sektors organisationer har i de seneste 10 år arbejdet for at skabe sammenhænge og sømfrie overgange og merit mellem de forskellige uddannelsesniveauer. Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning giver direkte adgang til alle specialer på HD 2. del uden krav om ekstra fag, som ellers tidligere krævede både tid og ressourcer hos medarbejder og arbejdsgiver. Finansøkonomer kan få Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning blot ved at gennemføre specialefaget Finansielle Forretninger. Hovedparten af privatrådgiverne i bankerne er uddannet gennem det offentlige uddannelsessystem og har som minimum gennemført enten Finansuddannelsen, Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning eller Finansøkonomuddannelsen. Herudover læser en del af finansøkonomerne og de akademiuddannede videre på HD 2. del (typisk i Finansiel Rådgivning eller Finansiering). Det sammenhængende offentlige uddannelsessystem på det finansielle område Ph. D Forsker Cand. merc., polit., jur. m.v. Finansiel Master (på sigt) Kandidat Master Bachelor, HA m.fl. Akkrediteres til Financial Plannerniveau (2010) Akkrediteret til Financial Advisorniveau Professionsbachelor Finans Finansøkonom HD 2.del i Finansiel Rådgivning Diplom Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning VVU LVU MVU KVU Finansuddannelsen EUD Særligt AMUforløb AMU AMU

7 juni 2010 FA M AG A S I N 7 Fem veje ind i sektoren: 1. En lang videregående kandidatuddannelse (LVU) i regi af universitet eller handelshøjskole. 2. En mellemlang videregående uddannelse (MVU) til Professionsbachelor i Finans. Fra januar 2012 vil sektoren også rekruttere fra den nye finansbacheloruddannelse. 3. En kort videregående uddannelse (KVU) som Finansøkonom. Finansøkonomer vil normalt blive videreuddannet i et trainee-forløb på 1-2 år og kan fortsætte på HD 2. del (typisk i Finansiel Rådgivning eller i Finansiering). 4. En erhvervsuddannelse (Finansuddannelsen), hvor ansættelse i en finansiel virksomhed kombineres med skoleforløb på en handelsskole (EUDvejen). 9 ud af 10 fortsætter herefter med enten Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (AU) eller HD 1. del. 5. Et særligt tilrettelagt forløb (BASISrådgiveren eller FlexFinans ) baseret på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), hvor den enkelte medarbejder først gennemgår en realkompetencevurdering, som fører til en individuel uddannelsesplan (skoleophold kombineret med praktik). Medarbejderen når herefter via AMU-vejen et uddannelsesniveau på linie med erhvervsuddannelsen (Finansuddannelsen).

8 8 FA MAGASIN juni 2010 Certificering af investeringsrådgivere Regeringen har varslet en certificeringsordning for investeringsrådgivere. Det bør være en ordning, som tager fat de rigtige steder uden at være på bekostning af fleksibiliteten. Af Charlotte Enevoldsen, Regeringen vil indføre en certificeringsordning, som skal sikre, at personer, der yder rådgivning om komplicerede investeringsprodukter, har de fornødne kompetencer. Alle pengeinstitutter i Danmark vil blive berørt af ordningen. Professionel rådgivning er vigtig Langt de fleste rådgivningssituationer håndteres kompetent og professionelt. Desværre er der tilfælde, hvor en kunde ikke har fået tilfredsstillende rådgivning. Det er få tilfælde, men de skal undgås. Det er vigtigt, at en certificeringsordning sætter ind der, hvor udfordringerne er, og ikke på bekostning af alle de mange gode rådgivningssamtaler, som gennemføres hver dag. FA anbefaler, at en certificeringsordning er fleksibel og tager højde for de forskellige typer pengeinstitutter, der findes i Danmark, og som har valgt at organisere rådgivningen forskelligt. En mulighed er at indføre en test, som rådgiverne skal bestå for at vise, at de besidder de rette kompetencer til at rådgive om komplicerede investeringsprodukter. Regeringen ønsker en certificeringsordning på grund af mange sager om utilfredsstillende rådgivning. Der er et stigende udbud af finansielle produkter, og produkterne bliver stadig mere komplekse. Derfor er det endnu mere vigtigt, at den almindelige forbruger får en solid og ansvarlig rådgivning, lyder regeringens vurdering. Finanstilsynet har meldt ud, at en certificeringsordning vil blive præsenteret inden sommerferien. Danmark vil dermed følge trop med blandt andre Sverige og Norge, som allerede har certificeringsordninger.

9 juni 2010 FA M AG A S I N 9 Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning er fremtidssikret Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (AU) er det seneste år blevet justeret som følge af en større revision af HD 1. del og ændrede adgangskrav til HD 2. del. Af Peter Frederiksen, Akademiuddannelsen vil fremadrettet give adgang til alle HD 2. del specialer og ikke kun HD i Finansiel Rådgivning. Uddannelsen skal derfor indeholde både erhvervsøkonomiske emner og metode samt dataanalyse. Nye fag og eksamensformer For at løse denne udfordring og samtidig sikre, at fagene på AU afspejler virkeligheden i bankerne, er fagene Virksomhedens Investering og Finansiering og Data, Marked og Afsætning blevet udviklet. De nye fag vil blive evalueret og eventuelt justeret i løbet af efteråret Samtidig med justeringen af fagene på Akademiuddannelsen er der blevet introduceret en række nye prøveformer. Samfundsøkonomi får mundtlig eksamen baseret på et projektoplæg. Eksamen i Finansielle Forretninger er en rapport på baggrund af et centralt udmeldt emne. Banklinien på Akademiuddannelsen Fagene på uddannelsen Den nye fagrække på Akademiuddannelsens banklinie, som er generelt adgangsgivende til HD 2. del, består af følgende fag: Erhvervsjura i den finansielle sektor Samfundsøkonomi Virksomhedens Investering og Finansiering Data, Marked og Afsætning Finansielle Forretninger Afgangsprojekt Pilene i skemaet viser den anbefalede rækkefølge.

10 10 FA MAGASIN juni 2010 Praktiksituationen på Finansbachelor- og Finansøkonomuddannelsen De to uddannelser har praktik som et væsentligt element. Kravet om praktik forudsætter aktiv deltagelse fra sektorens side for at sikre praktikpladser. Af Michael Boas Pedersen, Der er ikke praktikpladser nok til de studerende lige nu. Kombinationen af et øget optag på Finansøkonomuddannelsen og etableringen af Finansbacheloruddannelsen har øget behovet for praktikpladser betragteligt. Samtidig har finanskrisen naturligt nok mindsket virksomhedernes rekrutteringsbehov. Forventningerne skal passe til virkeligheden Flere medlemsvirksomheder har peget på, at nogle studerende ikke har de rette kompetencer eller den rette kundevendthed, som sektoren efterspørger. Resultatet er, at praktiksituationen for begge uddannelser er vanskeligere end forventet. En vellykket praktik er nødvendig og: - FA har gjort banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber opmærksom på behovet for at skaffe flere praktikpladser - FA og skolerne drøfter derfor alternativer til praktik, herunder projektpraktik, udlandspraktik eller praktik delt mellem flere virksomheder - FA er i dialog med skolerne om de studerendes forventninger til og muligheder for jobs. Samlet set har indsatsen bedret situationen en smule. Alligevel mangler 48% af de studerende på Finansbacheloruddannelsen og 26% på Finansøkonomuddannelsen stadig praktik i PRAKTIKSITUATIONEN PÅ FINANSBACHELOR Valgfag/B Praktik Har Mangler Bank/realkredit Forsikring 9 9 Revision Ejendomsadm Ejendomshandel 14 8 I alt (108) Procent 52% 48% Praktiksituationen på FIØK Total antal studerende 754 Antal studerende med praktik 556 Antal studerede uden praktik 198 Antal studerede uden praktik % 26,3% * Praktiktallene er hentet Attraktive uddannelser For at sikre uddannelserne fremadrettet vil FA derfor på lidt længere sigt arbejde for: - Et mere realistisk optag på uddannelserne i forhold til det reelle behov i sektoren - Bedre kvalitet i uddannelserne for at sikre, at de studerende har de nødvendige faglige kompetencer og den rette kundevendthed - Bedre vejledning af specielt de unge, som søger ind på Finansbacheloruddannelsen om de jobs, man som nyuddannet kan forvente i finanssektoren.

11 juni 2010 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Med virkning fra 1. april 2010 overtog FA uddannelsesområdet fra Finansrådet. Som følge heraf er FA s sekretariat udvidet med 10 medarbejdere, så FA nu har 27 medarbejdere. Uddannelsesområdet omfatter uddannelsespolitiske interesser på alle niveauer, det interenationale samarbejde og Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. For yderligere oplysninger til henvises til Ændringer i medlemskredsen Pr. 31. marts 2010 er Forstædernes Bank udtrådt af FA som følge af fusionen med Nykredit Realkredit A/S. Pr. 31. maj 2010 udtræder Tved Sparekasse af FA som følge af sammenlægningen med Sparekassen Kronjylland. Føroya Banki - Filial i Danmark har ændret navn til: P/F BankNordik. Pr. 1. juni 2010 har FA herefter 219 medlemmer fordelt på 165 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 44 forsikringsvirksomheder. Virksomhederne har med opgørelsesdato 1. juni 2009 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Konference om uddannelse og kompetenceudvikling 1. september Den 1. september 2010 holder FA sammen med DFL og Finansforbundet en konference, som sætter fokus på fremtidens uddannelse og kompetenceudvikling i den finansielle sektor. Undervisningsminister Tina Nedergaard er blandt oplægsholderne og med til at tage fat på de udfordringer, som sektoren står overfor. De traditionelle uddannelsesveje ind i sektoren er under forandring, og medarbejderne forventes at være fleksible, mobile og ikke mindst omstillingsparate i forhold til et arbejdsmarked i konstant udvikling. Hvilke krav og forventninger giver det til uddannelse af fremtidens medarbejdere? Hvordan udfordrer det virksomhedernes tilgang til kompetenceudvikling, og hvordan kan udfordringerne håndteres? Mere information om konferencen er på vej.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Samspil giver merværdi 3 Interview med to erhvervsakademirektorer om samspil med erhvervslivet. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Inside ITU s aftagerpanel Fremtidens finansansatte 5 Forventningerne til

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalgsmødet den 26. august 2015 for det finansielle omra de

Referat af Uddannelsesudvalgsmødet den 26. august 2015 for det finansielle omra de Referat af Uddannelsesudvalgsmødet den 26. august 2015 for det finansielle omra de Dato: 26. august 2015 kl. 15-17 Sted: FA, Amaliegade Referent: Bo Steen Larsen Deltagere: Gitte Laursen (DE), Lars Djernæs

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Uddannelse

AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Uddannelse NU AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Uddannelse Mariane Dissing, adm. dir. FA Rundt om uddannelse i finans Der er opstået et underligt paradoks på det danske arbejdsmarked. Til trods for

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i Finans

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere