December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1

2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst 5 personaleomsætning 5 Rekruttering af finansmedarbejdere 6 Elever og nyuddannede 7 Sværhedsgrad af rekruttering 9 Afskedigelser 11 En sektor i forandring 11 Medarbejdernes profil 12 Brug af seniordeltid 13 Om undersøgelsen 15 2 Telefon Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K

3 RESUMÉ Beskæftigelsen i finanssektoren fortsætter med at falde. Det forgangne år er beskæftigelsen faldet med ca. 1.4 medarbejdere i penge- og realkreditinstitutter, mens den er steget med ca. 175 medarbejdere i pensions og forsikringsselskaberne. Det kommende år forventer pengeinstitutterne yderligere nedgang i beskæftigelsen på 2.4 medarbejdere, pensions- og forsikringsselskaberne forventer at blive 3 medarbejdere færre, og realkreditinstitutterne forventer uændret beskæftigelse. Kun IT-delen af FA s medlemskreds forventer samlet set en beskæftigelsesfremgang det kommende år. Beskæftigelsesnedgangen er et resultat af, at der fratræder flere medarbejdere end der tiltræder i virksomhederne. Ansættelserne er imidlertid ikke gået helt i stå, om end der har været færre det forgangne år end året før. Det seneste år er der således rekrutteret 2.15 medarbejdere i pengeinstitutterne, 5 i realkreditinstitutterne, 5 i pensionsselskaberne, 1.5 i forsikringsselskaberne og 2 i IT-virksomhederne. En del af de ny-rekrutterede medarbejdere er elever og nyuddannede. Elevindtaget har været faldende siden 26, til gengæld ansættes der nu flere finansøkonomer end elever, og også finansbachelorer og akademikere fylder blandt de nyuddannede. Finansvirksomhederne opfatter stadig i overvejende grad jobmarkedet som gunstigt og forventer ikke umiddelbart, at det bliver sværere at rekruttere eller fastholde medarbejderne i nærmeste fremtid. Aldersfordelingen i sektoren betyder, at en del medarbejdere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i disse år. Nogle forlader også frivilligt jobbet til fordel for andre jobs, men virksomhederne har igen det forgangne år måttet skille sig af med en del medarbejdere. Ca medarbejdere er blevet afskediget fra pengeinstitutterne, knap 1 fra realkreditinstitutterne, ca. 2 fra pensionsselskaberne, godt 4 fra forsikringsselskaberne og godt 1 fra IT-virksomhederne. Beskæftigelsesnedgangen skyldes den generelle økonomiske situation, men også at finanssektorens forretningsmodeller er under forandring, og at kravene til medarbejderne og deres kompetencer øges. Det betyder overskud af arbejdskraft indenfor nogle personalekategorier, mangel indenfor andre, og at uddannelsesniveauet i sektoren stiger. 3

4 BESKÆFTIGELSEN I FINANSSEKTOREN Finanssektoren i Danmark, som beskrevet i denne undersøgelse, omfatter penge- og realkreditinstitutter, pensionskasser og selskaber, forsikringsselskaber samt IT-virksomheder, der servicerer finanssektoren. Alt i alt beskæftiger disse virksomheder 69.6 medarbejdere fordelt på 42.8 i pengeinstitutter 5.1 i realkreditinstitutter 5.2 i pensionskasser og selskaber 12.5 i forsikringsselskaber 4. i IT-virksomheder omfattet af FA s overenskomster Heraf er virksomheder med i alt 66.4 medarbejdere medlem af FA. Pengeinstitutter på skrump Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutterne har været faldende siden finanskrisens start i 28. I perioden er beskæftigelsen således faldet med 5.2 personer i pengeinstitutterne, mens den er steget med 3 i realkreditinstitutterne. Heraf er beskæftigelsen det seneste år faldet med godt 1.3 medarbejdere i pengeinstitutterne og med ca. 1 medarbejdere i realkreditinstitutterne. Beskæftigelsesnedgangen i pengeinstitutterne forventes at fortsætte i 213, med yderligere reduktioner på 2.4 medarbejdere svarende til 5,5 pct.. Relativt set forventes den største nedgang i de mindre pengeinstitutter. Institutterne i regnskabsgrupperne 3-5 forventer således en nedgang i beskæftigelsen på 8 pct.. Indenfor realkredit forventes uændret beskæftigelse fra 212 til 213. Beskæftigelsen i 212 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder, og skøn for 213 er baseret på undersøgelsens resultater. Figur 1. Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter Antal beskæftigede 6. Pengeinstitutter Realkreditinstitutter * 4 Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Tallene er ekskl. IT og andre serviceselskaber tilknyttet finanssektoren. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber Beskæftigelsen på pensions- og forsikringsområdet har ikke været påvirket af finanskrisen i samme omfang som i pengeinstitutterne. Beskæftigelsestallene på pensions- og forsikringsområdet er dog usikre, da en omlægning af brancheklassifikationen i 29/21 gav anledning til væsentlige forskydninger i beskæftigelsen indenfor området. Beskæftigelsesniveauet i 29 er derfor beregnet som et gennemsnit af beskæftigelsen i 28 (tidligere

5 brancheklassifikation) og beskæftigelsen i 21 (ny brancheklassifikation). Det seneste år er beskæftigelsen på pensions- og forsikringsområdet i alt steget med ca. 175 medarbejdere. Det kommende år forventes fald på ialt godt 3 medarbejdere svarende til knap 2 pct.. Beskæftigelsen i 212 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder, og skøn for 213 er baseret på undersøgelsens resultater. Figur 2. Beskæftigelsen i pensions- og forsikringsselskaber Antal beskæftigede Pension Forsikring * Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Nye branchekoder brugt fra 21. Skøn for 212 er baseret på undersøgelse. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. IT eneste område i vækst IT-virksomhederne er eneste del af sektoren, der forventer en positiv beskæftigelsesudvikling det kommende år. De 8 IT-virksomheder med i alt 3.6 medarbejdere, der har deltaget i FA s beskæftigelsesundersøgelse, forventer en samlet beskæftigelsesfremgang på knap 2 medarbejdere svarende til godt 5 pct. fra 212 til 213. Det kan i høj grad tilskrives de strukturelle forandringer, der sker i sektoren, med større fokus på digitalisering og outsourcing. PERSONALEOMSÆTNING I perioden før finanskrisens indtræffen mens beskæftigelsen i sektoren steg var personaleomsætning målt på tilgang til sektorens koncerner og virksomheder høj. Fra efteråret 28 faldt den til et markant lavere niveau. Afgangen har derimod holdt sig på et nogenlunde uændret niveau. Det skyldes sandsynligvis, at de afskedigelser, der er sket, i vidt omfang er opvejet af, at medarbejderne i højere grad har holdt fast i deres eksisterende jobs, og ikke i samme omfang som tidligere har søgt væk til nye udfordringer. 5

6 Figur 3. Personaleomsætning i finanssektoren Afgang % 15 Tilgang Nov. 5 - nov. 6 Nov. 6 - nov. 7 Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - nov. 9 Nov. 9 - nov. 1 Nov. 1 - nov. 11 Kilde: FA. Anm. Personaleomsætningen er opgjort for kernemedarbejdere (defineret som fastansatte, fastlønnede medarbejdere ekskl. elever) i FA s medlemsvirksomheder. Faldet i tilgang og det uændrede niveau for afgang har tilsammen betydet at sektoren er gået fra en situation med netto-tilgang til en situation med netto-afgang helt i overensstemmelse med udviklingen i beskæftigelsen. På grund af forskellige opgørelsestidspunkter, metode og datagrundlag er tallene dog ikke fuldstændig sammenlignelige. I forhold til DA-området er personaleomsætningen i finanssektoren lav. Udviklingen i personaleomsætningen i FA s medlemsvirksomheder ligner dog udviklingen i personaleomsætningen blandt funktionærer på DA-området, hvor man fra netto-tilgang er gået til nettoafgang. Dog er forskellen på tilgang og afgang ganske lille i de seneste DA-tal. Figur 4. Personaleomsætning på DA-området % 35 Afgang Tilgang Kilde: DA. Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - Nov. 9 - nov. 9 nov. 1 Arbejdere Nov. 1 - nov. 11 Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - Nov. 9 - Nov. 1 - nov. 9 nov. 1 nov. 11 Funktionærer REKRUTTERING AF FINANSMEDARBEJDERE Nedgangen i beskæftigelsen i finanssektoren har som personaleomsætningen også viser ikke betydet, at der ikke er blevet rekrutteret medarbejdere. Det seneste år er der rekrutteret i alt 4.85 nye medarbejdere i sektoren fordelt på 2.15 i pengeinstitutter, 5

7 i realkreditinstitutter, 5 i pensionsselskaber, 15 i forsikringsselskaber og 2 i ITvirksomheder. Samlet set er det 9 færre end året før forårsaget af en nedgang i rekrutteringen i penge- og realkreditinstitutter. Pension, forsikring og IT har derimod rekrutteret næsten uændret antal eller lidt flere end året før. Figur 5. Rekruttering efter rekrutteringskilde (ekskl. fusion) Antal rekrutterede 3. Sektor-intern rekruttering Sektor-ekstern rekruttering Pengeinsitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i alt rekrutteret de seneste 12 måneder? Rekrutteringer som følge af fusioner og virksomhedsoverdragelser er ikke inkluderet i figuren. Svarene er opjusteret til brancheniveau. De finansielle virksomheder rekrutterer generelt kun en mindre del af deres nye medarbejdere internt i sektoren fra andre finansielle virksomheder. Den mindste andel af intern rekruttering sker indenfor realkredit og forsikring, hvor det i 212 kun var hhv. 9 og 5 pct. af de nye medarbejdere, der kom fra ansættelser i andre finansielle virksomheder. I pengeinstitutter, pensionsselskaber og IT-virksomheder er andelen derimod mellem 2 og 4 pct. Elever og nyuddannede En del af virksomhedernes eksterne rekrutteringer består af ansættelser af elever og nyuddannede. Ansættelser af finanselever har været for nedadgående i en årrække især indenfor penge- og realkreditområdet. Elevoptaget faldt markant i perioden (fra et niveau på 825 til 264 i hele sektoren), og har siden fortsat den faldende om end væsentlige svagere tendens. I 212 blev der ansat 157 finanselever fordelt med 51 indenfor pengeog realkredit og 16 indenfor pension og forsikring. Det er første gang det absolutte elevoptag har været størst på pensions- og forsikringsområdet. I 213 forventer penge- og realkreditinstitutterne at ansætte lidt flere elever, mens pensions- og forsikringsselskaberne forventer at ansætte lidt færre. 7

8 Figur 6. Udviklingen i finanselev-optaget Antal elever 9 Pension og forsikring Pengeinstitutter Realkredit Penge og realkredit * Kilde: FA Anm. For 213 svar på spørgsmålet: Hvor mange nye finanselever forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Mens elevindtaget således er faldet, er virksomhederne begyndt at rekruttere andre typer af nyuddannede, der i et vist omfang substituerer for den traditionelle finanselevuddannelse. Det drejer sig især om finansøkonomer og akademikere og senest om de helt nye finansbachelorer. Figur 7. Antal ansætteler af elever og nyuddannede 212 og forventet IT Pension og forsikring Penge- og realkreditinstitutter * * * * * Finanselever Finansøkonomer Finansbachelorer Akademikere Andre nyuddannede Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange af følgende har I ansat de foregående 12 måneder? Hvor mange af følgende forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. 8

9 Trods finansøkonomuddannelsens relativt få år på bagen, er finansøkonomer den gruppe af nyuddannede, der ansættes flest af i pengeinstitutterne i disse år - også selvom der forventes et fald i ansættelserne næste år. På pensions- og forsikringsområdet har uddannelsen derimod ikke rigtig slået igennem som rekrutteringskanal. Den første årgang af finansbachelorer dimitterede i januar 212, og det er dermed en ny kilde til rekruttering af nyuddannede. Penge- og realkreditinstitutterne forventer at ansætte flere det kommende år, og i pensions- og forsikringsselskaberne ansætter de allerede flere finansbachelorer end finansøkonomer. Akademikere udgør en relativ stor del af de nyuddannede, der ansættes både i penge- og realkreditinstiutter, pensions- og forsikringsselskaber samt i IT-virksomheder. Samlet set forventer finanssektoren at ansætte flere i 213 end de har gjort i 212, dog forventer pension og forsikring at ansætte lidt færre. Sværhedsgrad af rekruttering Med finanskrisens start ændrede jobmarkedet sig også. Forud var gået en periode med mangel på og hård konkurrence om arbejdskraften. Siden slutningen af 28 har det været betydeligt lettere for virksomhederne at rekruttere de nødvendige medarbejdere. I FA s årlige beskæftigelsesundersøgelser har langt hovedparten af finansvirksomhederne siden 29 angivet, at rekrutteringssituationen er blevet lettere eller er uændret i forhold til året før. Det gælder også i år. For de få virksomheder, der har svaret, at det er blevet sværere, skal deres svar ses i lyset af, at jobmarkedet har været gunstigt for arbejdsgiverne de seneste år. Figur 8. Sværhedsgrad ved rekruttering 212 i forhold til 211 1% Meget lettere Lettere Det samme Sværere Meget sværere 8% 6% 4% 2% % Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Er det blevet lettere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Virksomhedernes forventninger til rekrutteringssituationen den nærmeste fremtid er også helt overvejende positive. Kun få pengeinstitutter og forsikringsselskaber vurderer, at det bliver sværere at rekruttere om et år. 9

10 Figur 9. Forventning til rekruttering om et år Sværere Det samme 1% Lettere 8% 6% 4% 2% % Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Forventer I, at det bliver lettere eller sværere at rekruttere for virksomheden om 1 år? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Lidt flere mener at det kan blive sværere at fastholde eksisterende medarbejder om et år i forhold til situationen i dag, men forventningen er stadig i langt de fleste virksomheder, at også fastholdelses-situationen vil være lettere eller uændret. Figur 1. Forventning til fastholdelse om et år Sværere Det samme 1% Lettere 8% 6% 4% 2% % Pengeinstitutter Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Forventer I, at det bliver lettere eller sværere at fastholde medarbejdere i virksomheden om 1 år? Svarene er opjusteret til brancheniveau. 1

11 AFSKEDIGELSER Til trods for sektorens rekrutteringer af nye medarbejdere har beskæftigelsen været faldende. Det skyldes selvfølgelig som personaleomsætningen også viser at medarbejderafgangen har oversteget medarbejdertilgangen. Medarbejderafgangen består både af medarbejdere, der har forladt jobbet frivilligt til fordel for et andet job eller for at gå på pension, men selvfølgelig også af de medarbejdere, som virksomhederne har måttet afskedige. I løbet af det seneste år er knap 2.5 medarbejdere blevet afskediget i den finansielle sektor svarende til ca. 3,5 pct. af medarbejderne. Det er lidt flere end året før, hvor ca. 2.2 medarbejdere blev afskediget. I realkreditinstitutterne har andelen af afskedigelser været noget lavere end i resten af sektoren, men ellers har områderne ikke adskilt sig væsentligt fra hinanden. I 211 var spredningen områderne imellem noget større. Figur 11. Antal afskedigelser som andel af medarbejderantal % Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring IT Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden afskediget de seneste 12 måneder, opgjort på antal? Svarene er opjusteret til brancheniveau. I absolutte tal er hovedparten af de knap 2.5 afskedigelser sket i pengeinstitutterne, hvor ca har mistet jobbet. Knap 1 har mistet deres job i et realkreditinstitut, ca. 2 et pensionsselskab, godt 4 i et forsikringsselskab og godt 1 i en IT-virksomhed. EN SEKTOR I FORANDRING Afskedigelserne i finanssektoren er bl.a. sket som led i en nødvendig omkostningstilpasning som følge af konjunktursituationen og pres fra øget regulering mv. Men sektoren er også under forandring som følge af især ændret kundeadfærd og ny teknologi. Det ændrer kravene til sammensætningen af medarbejderne og deres kompetencer og betyder, at visse medarbejdergrupper, som tidligere har fyldt meget i sektoren, ikke længere er af samme vigtighed. Omvendt har sektoren også behov for medarbejdere med nye kompetencer, som ikke tidligere har spillet en væsentlig rolle. Af svarene på spørgsmål om hvorvidt virksomhederne har overskud af arbejdskraft fremgår det, at det har ca. 3 pct. af pengeinstitutterne i en eller flere personalekategorier, mens det samme gør sig gældende for 15 pct. af pensions- og forsikringsselskaberne. Samlet set identificerer virksomhederne i sektoren lidt mere end 1.3 overskydende medarbejdere. I pengeinstitutterne er overskuddet især i kategorierne kassemedarbejdere/ 11

12 serviceassistenter og produktionsfolk, hvor der er hhv. knap 4 og godt 2 medarbejdere i overskud. På pensions- og forsikringsområdet meldes om lidt over 5 overskydende police- og skadesmedarbejdere samt taksatorer i kategorien med størst overskud. Omfanget af mangel på arbejdskraft fordeler sig modsat. Her oplever 15 pct. af pengeinstitutterne mangel på arbejdskraft i én eller flere personalekategorier, mens det gælder for 3 pct. af pensions- og forsikringsselskaberne. I antal medarbejdere er manglen på arbejdskraft dog betydeligt mindre end overskuddet med i alt godt 15. De største mangelkategorier er privat- og erhvervsrådgivere i mindre pengeinstitutter og realkreditinstitutter, og assurandører, key account managers og andre sælgere i forsikringsselskaber. Medvirkende forklaringer på den relative lille mangel på arbejdskraft er det gunstige jobmarked, men også at virksomhederne i videst muligt omfang videreuddanner og omplacerer deres medarbejdere efter de ændrede behov. Således er over 2 pct. af medarbejderne i øjeblikket i gang med en offentlig uddannelse som led i deres arbejde. Dertil kommer en lang række privat udbudte brancheuddannelser samt interne kurser og uddannelser i virksomhederne. Medarbejdernes profil Kravene til finanssektoren og dens medarbejdere har været under stærk forandring gennem en årrække. Det kommer til udtryk i et ændret rekrutteringsmønster af nye medarbejdere som tidligere beskrevet, og det afspejler sig i sammensætningen af medarbejderne for så vidt angår deres uddannelsesbaggrund og -niveau. Figur 12. Udvikling i uddannelsesniveau for finansmedarbejdere 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Lang videregående/forsker Mellemlang videregående Kort videregående Erhvervsuddannelse Gymnasielt niveau Grundskole 2% 1% % Kilde: : Danmarks Statistik (RASU2), 211: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik. Anm. Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Udviklingen i medarbejdernes uddannelsesniveau er både et resultat af det ændrede rekrutteringsmønster og af det betydeligt omfang af efter- og videreuddannelse, der sker i sektoren. Endvidere betyder den demografiske udvikling, at uddannelsesniveauet højnes idet de ældre medarbejdere, der går på pension typisk har et lavere uddannelsesniveau end de yngre medarbejdere.

13 Aldersfordelingen i sektoren - især i pengeinstitutterne - betyder, at denne udvikling vil fortsætte. I pengeinstitutterne er 16 pct. at medarbejderne 57 eller derover og kan dermed forventes at gå på pension indenfor de næste 1 år. I realkreditinstitutterne gælder det 11pct. af medarbejderne og i pensions- og forsikringsselskaberne 14 pct.. Figur 13. Alderssammensætning finanssektoren % 4, Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pension og forsikring 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Kilde: FA. Anm. Alderssammensætningen er opgjort for medarbejdere i FA-medlemsvirksomheder pr. maj 212. Brug af seniordeltid I 23 blev der indført seniordeltidsordning i FA s overenskomster. Ordningen gav medarbejdere, der var fyldt 58 år ret til at gå på deltid og samtidig modtage uændrede pensionsindbetalinger fra arbejdsgiveren. Ved overenskomstforhandlingerne i 212 blev ordningen på penge- og realkreditområdet ændret til at gælde medarbejdere, der er fyldt 6 år. På pensions- og forsikringsområdet gælder ordningen stadig fra 58. For at belyse brugen af ordningen sættes antallet af medarbejdere, der benytter ordningen, i forhold til antallet af medarbejder på 58 og derover. 13

14 Figur 14. Andel 58+-årige, der er på seniordeltid % 12 Penge- og realkreditinsitutter Pension og forsikring Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har i løbet af de seneste 12 måneder benyttet sig af seniordeltid. Tallene vedrører alene medarbejdere i FA-medlemsvirksomheder, da aldersfordelingen ikke kendes for medarbejdere i ikke-medlemsvirksomheder. Ordningen har siden 28 været mere udbredt i penge- og realkreditinstitutter end i pensions- og forsikringsselskaber. Fra 28 til 21 faldt brugen af ordningen, mens den i 211 igen steg på penge- og realkreditområdet og var uændret indenfor pension og forsikring. I 212 er brugen igen faldet på begge områder. På penge- og realkreditområdet kan det til dels skyldes den indskrænkning af ordningen, der er under indfasning. En vis variation i tallene kan tilskrives den statistiske usikkerhed, der er forbundet med at analysere på en mindre medarbejdergruppe og sammenkøre forskellige statistiske kilder. 14

15 OM UNDERSØGELSEN Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af virksomheder i den finansielle sektor. Den omfatter således både pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og kasser, skadesforsikringsselskaber samt IT-virksomheder organiseret i Finanssektorens Arbejdsgiverforening. De fleste pensionskasser er ikke medlem af FA, men både kasser, der indgår i et administrationsfællesskab, og kasser, der ikke gør, indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra i alt 114 virksomheder. Alle svar er opjusteret til den samlede beskæftigelse på de enkelte områder jf. nedenstående: Respondenter fordelt på områder Område/gruppe Antal medarbejdere i undersøgelsen i forhold til samlet antal Pengeinstitutter gruppe pct. Pengeinstitutter gruppe pct. Pengeinstitutter gruppe pct. Realkreditinstitutter 1 pct Pensionskasser og selskaber 71 pct. Forsikringsselskaber 91 pct. IT-virksomheder (ej opjusteret) 1 pct. Indsamlingen af besvarelserne skete i perioden 6. september til 24. oktober Arbejdende kapital over 65 mia. kr. 2 Arbejdende kapital mellem 12 og 65 mia. kr. 3 Gruppe 3: Arbejdende kapital mellem 25 mio. kr. og 12 mia. kr., Gruppe 4: Arbejdende kapital under 25 mio. kr., Gruppe 5: Filialer af udenlandske institutter i Danmark 15

16 16

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere