Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater."

Transkript

1 Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man vurdere arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, eller skal man beskrive uddannelsessystemets formåen. Begge dele er vigtigt, men det er ikke altid det samme. Derfor måles det på to forskellige måder og giver ikke altid de samme resultater, blandt andet fordi arbejdsstyrken er en bevægelig størrelse med både ind- og udvandring. Befolkningens uddannelsesniveau Figur 1 viser uddannelsesniveauet de seneste 10 år for alle årige, som var bosiddende i Danmark ved årsskiftet det enkelte år. Som det ses sker udviklingen i den samlede befolknings uddannelsesniveau langsomt over tid. De seneste 10 år er andelen med videregående uddannelse steget, andelen med alene gymnasieuddannelse har ligget stabilt, mens andelen med erhvervsuddannelse og andelen uden uddannelse, dvs. alene grundskolebaggrund er faldet. Også flere i befolkningen har en uoplyst uddannelse. Det skyldes hovedsageligt, at man ikke systematisk indsamler uddannelsesbaggrunden for de personer, som indvandrer til Danmark. Det kan være udenlandsk arbejdskraft, udenlandske studerende eller flygtninge både med og uden uddannelse fra hjemlandet Figur åriges højst fuldførte uddannelse i perioden Kilde: Databeredskab hos MBU på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Ph. d. mv. Lange videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Korte videregående uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Gymnasiale uddannelser Grundskolen Uoplyst/ukendt

2 Figur 2 viser uddannelsesniveauet for alle bosiddende årige i Som det ses, stiger uddannelsesniveauet voldsomt i de unge år og topper i 30 erne. Det viser en naturlige udvikling, hvor uddannelsesniveauet er stigende med alderen indtil 30 erne, hvor de fleste har afsluttet deres uddannelse, men den viser også, at de yngre er bedre uddannet end de ældre de ældste har mindst uddannelse. Hovedparten af dem med uoplyst baggrund, dvs. primært indvandret arbejdskraft, studerende og flygtninge, er i 20 erne. I den aldersgruppe udgør de omkring 10 procent af befolkningen. Figur 2 Befolkningens højst fuldførte uddannelse fordelt på alder Ph. d. mv. Lange videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Korte videregående uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Gymnasiale uddannelser Grundskolen Uoplyst/ukendt Kilde: Databeredskab hos MBU på baggrund af tal fra Danmarks Statistik I Figur 3 ses en fremskrivning af befolkningens uddannelsesniveau frem til Fremskrivningen er lavet i DREAM-modellen, som er en makroøkonomisk model. Fremskrivningen viser, at tendenserne fortsætter stadig flere forventes at være højtuddannede, færre vil have erhvervsuddannelse og andelen uden uddannelse bliver mindre.

3 Figur åriges højst fuldførte uddannelse fremskrevet til Ph. d. mv. Lange videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Korte videregående uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Gymnasiale uddannelser Grundskolen Uoplyst/ukendt Kilde: DREAMS befolkningsfremskrivning 2012 Uddannelsessystemets formåen Regeringen har to klare målsætninger for uddannelsessystemet: 2015-målsætning: 95 procent skal opnå mindst en ungdomsuddannelse 2020-målsætning: 60 procent skal opnå en videregående uddannelse, 25 procent en lang videregående uddannelse. Det betyder, at 95 procent af de elever, som forlader 9. klasse i 2015, skal opnå en ungdomsuddannelse inden for 25 år. Ligeledes skal 60 procent af dem, som forlader 9. klasse i 2020, opnå en videregående uddannelse inden for 25 år, heraf 25 procent en lang videregående uddannelse. Når uddannelsessystemets formåen skal vurderes, tages således udgangspunkt i den kernepopulation, som skal uddannes. Der ses på, hvornår og hvordan de elever, som kommer ud af grundskolen, fortsætter videre i uddannelsessystemet og opnår uddannelse. Der ses ikke på befolkningen som helhed, hvor udviklingen går meget langsomt, men på enkelt årgange, som man følger i en afgrænset tidsperiode. Det vil sige, at der også ses bort fra de personer, som efterfølgende kommer ind med uoplyst baggrund for at arbejde eller studere, eller som flygtninge.

4 I Figur 4 vises historiske tal for elever, som forlader 9. klasse i udvalgte årgange. Da data først skal samles ind, tager det over 25 år at følge de enkelte årganges realiserede uddannelsesniveau. Selv på kort sigt fx 5-10 år efter 9. klasse har vi stadig kun resultater for de elever, som forlod 9. klasse i Elever fra 9.klassesårgangene har alt andet lige været i uddannelse under andre betingelser end de i dag gældende, og derfor vil resultaterne ikke være aktuelle nok til at sige noget om uddannelsessystemets formåen her og nu. Figur 4 Andel med ungdomsuddannelse for udvalgte 9. klasses årgange fordelt på antal år efter 9. klasse Kilde: Databeredskab hos MBU på baggrund af tal fra Danmarks Statistik For at få mere aktuelle resultater bruges profilmodelen som den officielle måling af de politiske målsætninger. Profilmodellen fremskriver en 9. klasses uddannelsesniveau ud fra den nuværende adfærd i uddannelsessystemet. Dvs. resultatet for 9. klasse årgang 2011 viser det slutresultatet (uddannelsesniveau), som eleverne må forventes at opnå, hvis de gør, som alle andre på alle niveauer i uddannelsessystemet i Dette giver et pejlemærke om, hvordan uddannelsessystemet fungerer lige nu og her. Tabel 1 Måling af de uddannelsespolitiske målsætninger med profilmodellen Mindst en ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Kilde: Profilmodel UNI-C Årgang 2011 er jo ikke færdige med deres uddannelse endnu deres uddannelsesadfærd vil afhænge af politiske ændringer og konjunkturer fremover. Fremskrivningen vil således ikke ramme deres uddannelsesniveau fuldstændigt, men er et udtryk for, hvordan det vil gå, hvis de gør, som alle andre lige nu og her. Sammenligninger med historiske forløbsopgørelser viser, at det er ret sikre fremskrivninger, som

5 kun afviger med få procentpoint for de enkelte årgange. I Figur 5 ses de historiske opgørelser af uddannelsesniveauet seks år efter grundskolen sammenlignet med fremskrivninger fra profilmodellen. Figur 5 Andelen af unge med mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse, historiske og fremskrevne profilmodeltal Historiske tal Profilmodelfremskrivning Kilde: Profilmodel UNI-C & Databeredskab hos MBU på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Som det ses, er fx årgang 2004s historiske resultat lidt højere end det, som blev fremskrevet ud fra al uddannelsesadfærd i 2004 deres faktiske uddannelsesniveau er med profilfremskrivningen først nået i Årgangens rigtige uddannelsesadfærd har ligget i en tid, hvor der har været mange nye politiske initiativer omkring de unge, og flere unge er i gang og fuldfører, hvorfor årgangens endelige niveau ligger lidt over det fremskrevne. Modsat ses for årgang 1997, hvis realiserede niveau ligger lidt under der fremskrevne ud fra 1997-adfærd. De har realiseret deres uddannelse i en tid med nedadgående tendenser, og er derfor landet lidt under fremskrivningen. Fremskrivningen i profilmodellen er således ikke en endegyldig sandhed om kommende generationers uddannelsesniveau, men et ret præcist redskab til at sige noget om uddannelsessystemets formåen her og nu. Profilmodellens resultater viser derimod ikke, hvordan befolkningens uddannelsesniveau på sigt ser ud, det vil afhænge af demografi og ind- og udvandring. Resultater for befolkningens uddannelsesniveau kan som tidligere skrevet, ses af fx DREAM-modellen, som hvert år fremskriver hele befolkningen til brug for analyser af det kommende arbejdsmarked. DREAM minder i udgangspunktet meget om profilmodellen, da de begge bygger på samme datagrundlag, og begge er mikrosimuleringsmodeller. En væsentlig forskel er, at DREAM fremskriver hele befolkningen i alderen år med udgangspunkt i en beregnet befolkningsmodel, mens profilmodellen fremskriver en 9. klasses årgang med udgangspunkt i en aktuel 9. klasse. Desuden har DREAM befolkningens ind- og udvandring med i modellen 1. Man kan via DREAM også fremskrive enkelte aldersgrupper og således få et bud på årgangenes uddan- 1 I profilmodellen ses kun på udvandring/genindvandring af de elever, som kommer fra en 9. klasses årgang.

6 nelsesniveau. DREAM s fremskrivninger ligger lidt under profilmodellens resultater, da de har indvandring/udvandring med, og da de ikke medregner STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), som i øjeblikket opnås af 1-2 procent af en årgang. Hvornår går det galt? Det gør det, når man bruger tallene uden at kende baggrunden for, hvad de kan bruges til. Figur 6 viser, hvordan man med samme talgrundlag, kan få fire forskellige resultater for uddannelsesniveauet for de 24-årige. Den ene viser et fald, den anden en stagnation og de to sidste, som er fremskrivninger, stigning den ene højere end den anden. Hvis man ser på hele befolkningen, er uddannelsesniveauet faldende. Det skyldes primært, at indvandringen af udenlandsk arbejdskraft og studerende uden kendt baggrund i den aldersgruppe er meget høj og har været stigende de seneste år, men på grund af den øgede tilgang til uddannelsessystemet de senere år, viser fremskrivningen fra DREAM en stigning. Hvis vi ser på den population, som var i Danmark i 9. klasse og også var i Danmark i opgørelsesåret, er andelen, der har mindst en ungdomsuddannelse, nærmest stagnerende. Ser vi derimod på profilmodellens fremskrivninger, er uddannelsesniveauet for de kommende 24-årige stigende tilsvarende DREAMfremskrivningen, andelen ligger dog lidt højere. Forskellen her skyldes, at DREAM medtager hele befolkningen af 24-årige og ikke tæller STU med som ungdomsuddannelse. Alle resultater er gyldige, men skal bruges med varsomhed alt efter formål. Figur 6 Andel 24 årige med mindst en ungdomsuddannelse opgjort efter fire metoder. Alle 24 årige i befolkningen Kun 24 årige med 9. klasses grundskole i Danmark Profilmodelfremskrivninger for 8 år efter 9. klasse, dvs. ved 24. år DREAM fremskrivninger hele befolkningen Kilde: Profilmodel UNI-C & Databeredskab hos MBU på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, samt DREAMfremskrivning 2012

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere