REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007"

Transkript

1 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport

2 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG: DE STRATEGISKE RAMMER FOR STRUKTURFONDSINDSATSEN REGIONALFONDSPROGRAMMET DE ØKONOMISKE RAMMER OG DE REGIONALT FORDELTE MIDLER Fordelingsnøglen for rammerne til vækstfora og yderområder OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF DET OPERATIONELLE PROGRAM RESULTATER OG ANALYSE AF FORLØBET Kvantificering og redegørelse for de fysiske indikatorer Kvalitativ analyse af finansiel gennemførelse, disponering og tilsagnsgivning Overvågning af den finansielle vægtning af programmets indsatsområder Redegørelse for udpegning og sammensætning af Overvågningsudvalget Redegørelse for Danmarks Vækstråd og den konkurrenceudsatte pulje De regionale vækstfora Partnerskabsaftaler med de regionalpolitiske aktører Redegørelse for udarbejdelsen og implementeringen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner Erhvervsudviklingsstrategiernes fokusområder og sammenhæng med programmet Opfølgning i forhold til Lissabon-processen og Det Nationale Reformprogram OPLYSNINGER OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-RETTEN VÆSENTLIGE PROBLEMER, DER HAR GJORT SIG GÆLDENDE, OG HVORDAN DE ER BLEVET LØST * Udfordringen med indledning af ny programperiode Håndtering af statsstøttereglerne Fastlæggelse af udvælgelseskriterier ÆNDRINGER I KONTEKSTEN OMKRING DET OPERATIONELLE PROGRAM* Implementering af national lovgivning og regelsæt Overvågningsudvalget Forvaltningsmyndigheden De regionale vækstfora Den regionaløkonomiske udvikling i Danmark i forhold til de globale mål EVENTUEL VÆSENTLIG ÆNDRING SOM OMHANDLET I ARTIKEL 57 I FORORDNING (EF) NR. 1083/ KOMPLEMENTARITET MED ANDRE INSTRUMENTER Administrativ koordination med anden EU-støtte TILSYNSFORANSTALTNINGER Funktionsadskillelse mellem og inden for tilsynsmyndighederne Central udpeget revision Rapportering og overvågning mellem forvaltningsmyndigheden og det organ, der har fået pålagt opgaven Styrelsens sagsbehandling Ordninger vedrørende dataindsamling GENNEMFØRELSEN AF DE ENKELTE PRIORITEREDE OPGAVER PRIORITERET OPGAVE 1: INNOVATION OG VIDEN OPFYLDELSE AF MÅL OG ANALYSE AF RESULTATER OG FORLØB Oplysninger om de fysiske og finansielle resultater vedrørende den prioriterede indsats Væsentlige problemer der har gjort sig gældende, og hvordan de er blevet løst TEKNISK ASSISTANCE INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN

3 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET OPERATIONELT PROGRAM ÅRLIG GENNEMFØRELSESRA- PORT Mål: Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse Støtteberettiget område: Danmark Programmeringsperiode: Programmets nr. CCI DK162PO001 Programmets titel: Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark Innovation og Viden Rapporteringsår: 2007 Dato for overvågningsudvalgets godkendelse af årsrapporten: 24. juni Årsrapport 2007 for Regionalfonden Danmark under målet for Regional Konkurrenceevne og beskæftigelse. Regionalfondsprogrammet blev godkendt af Kommissionen den 5. juli I overensstemmelse med artikel 67 i rådets generelle forordning 1083/2006 af 11. juli, skal forvaltningsmyndigheden for EU s strukturfondsprogrammer hvert år fremsende en årsrapport for hvert program til Kommissionen. Inden fremsendelsen til Kommissionen skal årsrapporten godkendes af Overvågningsudvalget. Årsrapporten 2007 har efter beslutning i Overvågningsudvalget været i skriftlig høring i Overvågningsudvalget i perioden 27. maj 24. juni 2008, og Overvågningsudvalgets bemærkninger er indarbejdet i rapporten. Rapporten fremsendes til Kommissionen ultimo oktober 2008 gennem SFC databasen. Årsrapporten 2007 har fokus på igangsætning af programmet, de igangsatte ansøgningsrunder i vækstfora, herunder indstillinger af projekter fra de regionale vækstfora, samt tilsagnsgivningen Endvidere afspejler årsrapporten, at 2007 også har været præget af udviklingen i rammesætningen ved implementeringen af programmet herunder implementering af lovgrundlag og opbygning og udvikling af administrationen samt nedsættelse af Overvågningsudvalget, som kunne afholde sit først møde 11. september I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten til Kommissionen har forvaltningsmyndigheden indhentet bidrag fra de enkelte regionale vækstforumsekretariater om bl.a. informationstiltag, sammenhæng mellem regional erhvervsudviklingsstrategi og strukturfondsprogrammerne, den konkrete prioritering af indsatsområder under programmerne og implementering af den administrative praksis. Det indhentede materiale indgår successivt i rapporten. 1.1 Årsrapporternes indhold og forordningsgrundlag: Årsrapporten er et centralt dokument i overvågningen og forvaltningen af strukturfondsindsatsen. En godkendt årsrapport er en forudsætning for, at der kan ske interimbetalinger fra Kommissionen. Ved årsrapportens tekniske gennemgang af gennemførelsen af det operationelle program og den prioriterede indsats stilles vigtig information til rådighed for arbejdet og drøftelserne i og mellem Overvågningsudvalget, forvaltningsmyndigheden og Kommissionen, hvor årsrapporten bl.a. danner grundlag for drøftelser mellem forvaltningsmyndigheden og Kommissionen ved den årlige gennemgang af programgennemførelsen. De årlige rapporter til Kommissionen er reguleret på grundlag af: 3

4 Rådets generelle forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden Artikel 67 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 Artikel 11 (2) og (3), bilag XVIII (minimumsindhold og årsrapportens struktur) Der er referencer til årsrapporten i: Rådets generelle forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli art information om programændringer - art. 65 d. Overvågningsudvalget behandler og godkender årsrapporten - art. 68 Kommissionens og forvaltningsmyndighedens årlige gennemgang af det operationelle program - art c Betalingsanmodningen til Kommissionen Kommissionens forordning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december art. 40 vedrørende it-systemer - art e den finansielle sektion - art årsrapporten i forbindelse med kategoriseringen af data - bilag II del c og a model for kategoriseringsoplysninger - art. 4 stk. 2. oplysninger om information og pr. foranstaltninger Der er i forordningsgrundlaget en række tekniske krav, som stipulerer årsrapportens indhold, gennemgang og opbygning. I hovedpunkter skal årsrapporten jf. bilag XVIII i gennemførelsesbestemmelserne indeholde afsnit om: 1) Kapitel 1: Indledning og dataidentifikation 2) Kapitel 2: Oversigt over gennemførelsen af det operative program 3) Kapitel 3: Gennemførelsen af de enkelte prioriterede opgaver 4) Kapitel 4: Teknisk bistand 5) Kapitel 5: Information til offentligheden Der skal i gennemgangen bl.a. redegøres for resultater og analyser af forløbet samt de særlige udfordringer, der har gjort sig gældende, samt hvilke foranstaltninger forvaltningsmyndigheden eller Overvågningsudvalget har truffet for at møde dem. Efter gennemgangen af det operationelle program følger gennemgangen af den prioriterede indsats. Ifølge kravene til opbygningen fremlægges først tabelmateriale. De tekniske krav til årsrapporten fordrer et relativt højt detaljeringsniveau. Såfremt data ikke er til rådighed, skal der redegøres der for, hvornår data vil være tilgængelige. Herefter følger redegørelse og analyser. 1.2 De strategiske rammer for strukturfondsindsatsen Det Europæiske Råd ønsker, at EU s strukturfonde Socialfonden og Regionalfonden skal bidrage til at opfylde Lissabon-målsætningerne om bæredygtig vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. I Danmark skal strukturfondene samtidig bidrage til regeringens globaliseringsstrategi, der har som overordnet målsætning, at Danmark skal have en stærk konkurrencekraft, så Danmark fortsat 4

5 hører til blandt de rigeste lande i verden. Hele Danmark er i perioden omfattet af strukturfondsmålet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Den strategiske ramme illustrerer jf. fig. 1., at strukturfondsindsatsen i Danmark skal understøtte såvel regeringens globaliseringsstrategi som de regionale vækstforas erhvervsudviklingsstrategier og dermed sikre, at den samlede regionale erhvervspolitiske indsats trækker i samme retning. Figur 1.1 De overordnede strategiske rammer Lissabon-strategien Fællesskabets strategiske retn.linjer Komm. integrerede retn.linjer Det Nationale reformprogram Globaliseringsstrategi Strategisk dokument Programmer Regionale erhvervsudviklingsstrategier Kilde: Danmarks strategiske referenceramme s. 8. Fig. 1.1 beskriver den strategiske tragt fra Danmarks strategiske referenceramme. Tragten viser hierarkiet mellem Lissabon-strategien, Globaliseringsstrategien og de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Hertil kommer regionale partnerskabsaftaler mellem regeringen og Danmarks seks vækstfora om vækst og erhvervsudvikling, der skal bidrage til, at globaliseringsstrategien udfoldes i hele landet, og styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale og lokale indsats for vækst og erhvervsudvikling Med udgangspunkt i Lissabon-strategien, konkretiseret i fællesskabets strategiske retningslinjer og det nationale reformprogram, er der i strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, identificeret en række indsatsområder, hvor strukturfondsmidlerne kan fokuseres for at sikre Danmarks konkurrenceevne og beskæftigelse. De fire vækstkilder udvikling af menneskelige ressourcer, innovation, videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi samt etablering og udvikling af nye virksomheder er sammen med udvikling af turismeerhvervet og hensynet til yderområderne omdrejningspunktet for den danske regionale erhvervspolitik, jf. lov nr. 602 af 24. juni 2005, lov om erhvervsfremme; herefter refereret til som lov om erhvervsfremme. En række internationale analyser eksempelvis fra OECD tyder på, at netop de fire førnævnte vækstkilder i stigende omfang er drivende for væksten i videnøkonomien. 1 I en dansk kontekst, tager eksempelvis undersøgelsen Regionernes konkurrenceevne fra 2004 afsæt i denne tilgang. Un- 1 OECD (2001), The New Economy: Beyond the Hype, The OECD Growth Project. 5

6 dersøgelsen konkluderer bl.a., at op mod 70 pct. af forskellen i regionernes produktivitetsudvikling kan tilskrives forskelle i præstationerne på vækstkilderne. Regeringen kan sætte de overordnede rammer for uddannelse, forskning og innovation, skat og iværksætteri. Men det er regionalt og lokalt, rammerne bliver udmøntet, og vækstbetingelserne omsættes til virkelighed for virksomhederne. Og netop indsatsen inden for områderne menneskelige ressourcer, innovation, etablering og udvikling af virksomheder (iværksættere) og anvendelse af ny teknologi kan påvirkes regionalt og lokalt. Den regionale og den lokale indsats er således vigtig for hele samfundets omstillingsproces til globaliseringen. Det er imidlertid vigtigt at have sig for øje, at den regionale indsats skal tilpasses regionernes særlige erhvervsstruktur, klynger, styrker og svagheder netop fordi globaliseringen rammer forskelligt fra region til region. Med henblik på at sikre en sammenhængende og fokuseret EU-initieret, national og regional erhvervspolitisk indsats er vækstkilderne derfor også omdrejningspunktet i strukturfondsindsatsen. Fig. 1.2 illustrerer, hvordan Danmark har fokuseret indsatsen, så strukturfondsmidlerne anvendes der, hvor de forventes at bidrage bedst til øget vækst, bedre konkurrenceevne og skabelse og udvikling af job inden for rammerne af Lissabon-målsætningerne, forordningerne og Danmarks strategiske referenceramme. Strukturfondsindsatsen skal dermed medvirke til at sikre Danmarks samlede vækst og konkurrenceevne. Figur 1.2 Danmarks strategiske tilgang Innovation og viden Flere og bedre jobs Udvikling af menneskelige ressourcer Etablering og udvikling af nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Yderområder, byer og landdistrikter Beskæftigelsespolitik Miljøpolitik Ligestillingspolitik Beskæftigelsespolitik Kilde: Danmarks strategiske referenceramme s. 10. Som det fremgår af fig. 1.2, er den danske indsats for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse fokuseret mod hovedindsatsområderne Flere og bedre job og "Bedre viden og innovation til sikring af vækst" i Fællesskabets strategiske retningslinjer. 6

7 Udover de fire vækstkilder skal strukturfondsindsatsen tage en række tværgående hensyn, herunder hensynet til ligestilling, miljø, beskæftigelsesudviklingen og hensynet til byer og yderområder. Det strategiske ønske om at sikre sammenhæng mellem den EU-finansierede, den nationale og den regionale erhvervspolitiske indsats fremgår ikke blot af de strategiske rammer beskrevet ovenfor. Ønsket om sammenhæng reflekteres også i høj grad i det nye danske administrative set-up, hvor de regionale vækstfora har retten til at prioritere strukturfondsmidlerne og indstille til staten (Erhvervsog Byggestyrelsen) om anvendelsen af midlerne 2 Der er generelt stor politisk fokus på måling af strukturfondsindsatsen i Danmark. I kapitel 2 i årsrapporten, der omhandler den overordnede implementering på operationelt programniveau, redegøres der for mål og indikatorsystemet for indsatsen, mens kapitel 3 omhandler gennemførelsen - og herunder forventet gennemførelse jf. tilsagn i forhold til programmets indsatsområder og jf. programmets mål og indikatorer. 1.3 Regionalfondsprogrammet Regionalfondsprogrammets formål er inden for Lissabon-aftalernes målsætninger og Danmarks strategiske tilgang at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene i regionerne inden for tre af de tidligere nævnte vækstkilder, nemlig: Innovation, videndeling og videnopbygning, Etablering og udvikling af nye virksomheder, samt Anvendelse af ny teknologi. Figur 1.3 Oversigt over Regionalfondsprogrammet Den Europæiske Regionalfond, Mål Innovation og Viden Prioritet: Innovation og viden Teknisk bistand Innovation, videndeling og videnopbygning Etablering og udvikling af nye virksomheder Anvendelse af ny teknologi Kilde: Regionalfondsprogrammet s. 55. Som det fremgår af fig. 1.3 består Regionalfondsprogrammet overordnet set af én programprioritet - innovation og viden. Dertil kommer en prioritet om teknisk bistand. 2 jf. lov om erhvervsfremme 10 og bekendtgørelse nr. 358 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (afsnit og i årsrapporten) 7

8 Under prioriteten Innovation og viden er Regionalfondsprogrammet opdelt i de tre indsatsområder/ vækstkilder Innovation, videndeling og videnopbygning, Etablering og udvikling af nye virksomheder og Anvendelse af ny teknologi. De enkelte indsatsområder er endvidere opdelt i en række kategorier, jf. figur 1.5. Overordnet er det indholdsmæssigt hensigten og ambitionen at gennemføre programmet i større strategiske satsninger, der også kan gå på tværs af indsatsområderne. På baggrund af den socioøkonomiske analyse som ligger til baggrund for strukturfondsindsatsen og i betragtning af de muligheder, som forordningsgrundlaget giver for programmet, vil vægtningen på programniveau på de forskellige indsatsområder være forskellig. Denne strategiske vægtning (jf. programmet s. 54), vil blive udmøntet ved at tilstræbe og overvåge et minimumsforbrug af de samlede programmidler over hele perioden på de tre indsatsområder med henholdsvis 30 % for Innovation, videndeling og videnopbygning, 20 % for Etablering og udvikling af nye virksomheder og 20 % for Anvendelse af ny teknologi. I årsrapporten behandler kapitel 2 den overordnede udvikling på programniveau i forbindelse med implementeringen af programmet, bl.a. i forhold til overvågningen af udviklingen i størrelsesforholdet mellem indsatsområderne. Udviklingen uddybes i forhold til indsatsområderne og de enkelte regionale vækstforumsekretariaters indstillinger i kapitel 3, som omhandler gennemførelsen af den prioriterede indsats. 1.4 De økonomiske rammer og de regionalt fordelte midler Det samlede budget for regionalfondsprogrammet er jf. programmets struktur og finansieringstabel fordelt på to prioriteter. En programprioritet: Innovation og viden og en prioritet for teknisk assistance. (Teknisk assistance behandles særskilt i afsnit 4). De samlede budgetrammer for EU bidraget for perioden udgør jf. tabel 1.1. ca. 255 mio. EUR, svarende til ca. 1,9 mia. DKK. Dertil kommer et tilsvarende beløb i national medfinansiering. Tabel 1.1 Oversigt over Regionalfondsprogrammets samlede rammer Samlede fællesskabsbidrag og den nationale medfinansiering for regionalfondsprogrammet EU-bidrag Nationalt bidrag Vejledende fordeling af det nationale bidrag National offentlig National privat EUR DKK EUR DKK EUR DKK EUR DKK Innovation og viden Teknisk bistand I alt De samlede rammer for hele programperioden for prioritet 1. (EUR årets priser og DKK kurs 7,45). 8

9 Tabel 1.2 Den regionale fordeling af budgetrammerne Den regionale fordeling af budgetrammerne Bornholm Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Finansieringstabellens rammer for hele programperioden er fordelt i forhold til Danmarks seks vækstfora i de fem regioner (årets priser; anvendt kurs: 7,45). 10 pct. af midlerne (ekskl. teknisk bistand) under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse svarende til at kr. (i årets priser) for hele programperioden - er konkurrenceudsatte og er dermed ikke på forhånd fordelt tentativt til de regionale vækstfora Fordelingsnøglen for rammerne til vækstfora og yderområder Strukturfondsmidlerne er fordelt til de seks regionale vækstfora med en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal, antal ledige, antal lavtuddannede samt antal personer bosat i forholdsvis svage områder (yderområder). Yderområderne er jf. den strategiske referenceramme afgrænset som nye kommuner med forholdsvis lav erhvervsindkomst pr indbygger og svag befolkningsudvikling samt overgangsområder (mål- 2 kommuner i perioden og yderområder fra den regionale vækststrategi 2003, som blev dele af nye kommuner, der samlet set ikke har lav erhvervsindkomst og svag befolkningsudvikling.) 3 I forbindelse med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, er der indgået en national politisk aftale om, at yderområderne skal have mindst samme andel af strukturfondsmidlerne som i forrige strukturfondsperiode. Det vil konkret sige, at mindst 35 pct. af midlerne under ét i hele strukturfondsperioden skal anvendes til gavn for yderområderne. Mindst ét kommunalt udpeget medlem af hvert vækstforum skal, jf. lov om erhvervsfremme, komme fra et yderområde. Tabel 1.3 Årlig fordeling af midler til vækstforaene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for både Regionalfonden og Socialfonden (mio. kr., 2007-priser). Region Midler i alt til regionerne i følge fordelingsnøgle Midler til regionernes yderområder for at efterleve kommualreformaftalen Yderområdemidler i pct. af regionernes samlede midler Andel af regionernes befolkning bosat i yderområder Nordjylland % 51 % Midtjylland % 5 % Syddanmark % 14 % Sjælland % 16 % Hovedstaden % 0 % Bornholm % 100 % Konkurrenceudsatte midler Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i alt % 13 % 3 Danmarks strategiske referenceramme s. 34. afgrænser yderområderne. 9

10 Midlerne under målet for regional konkurrenceevne og beskæftigelse er ligeligt fordelt mellem Regionalfonden og Socialfonden på både nationalt og regionalt niveau. De samlede strukturfondsmidler for både Social- og Regionalfonden er vist i tabel 1.3, som samtidig viser yderområdemidlerne i pct. af regionernes samlede midler. Regionerne skal mindst anvende den i tabellen angivne yderområdeandel til gavn for deres yderområder. EBST kan undlade at følge indstillinger af projekter, der ikke helt eller delvist er til gavn for yderområderne, hvis den samlede udvikling i de afholdte og betalte udgifter under et af programmerne giver anledning hertil, og en region ikke lever op til sin yderområdeforpligtelse. EBST overvåger løbende, hvor stor en andel af midlerne den enkelte region anvender til gavn for yderområderne. 10

11 2. OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF DET OPERATIONELLE PROGRAM I oversigten og beskrivelserne over gennemførelsen af det operationelle program er der lagt vægt på at vise de faktiske resultater i forbindelse med implementeringen 2007 af programperioden og implementeringen af det operationelle program. Regionalfondsprogrammet har en prioritet (samt en prioritet for teknisk assistance). Der bringes (jf. de stipulerede krav til årsrapporten i implementeringsforordningens bilag XVIII) først en række tabeller på det overordnede og operationelle programniveau for gennemførelsen af de fysiske resultatindikatorer, og for detaljerede oplysninger vedr. anvendelsen af strukturfondsmidler i henhold til del C i bilag II og bilag XVIII. Tabellerne viser opfølgningsstrukturen og der redegøres efterfølgende for programmets mål og indikatorsystem jf. programmets bilag 1. Dernæst er der en kvantificering, redegørelse og kvalitativ analyse af den finansielle gennemførelse på programniveau i forhold til regionalfondsprogrammets strategiske vægtning af programmets indsatsområder. For det netop implementerede danske program vil det sige: Oversigter over indstillinger og afgivne tilsagn i 2007 i forhold til den finansielle gennemførelse og til overvågning af udviklingen i forhold til minimumforbrug på indsatsområderne. Der oplyses om de forventede resultater, som de er oplyst i ansøgningerne i forhold til programprioritetens fysiske indikatorer, samt for udviklingen på det regionale niveau i kapitel 3 Gennemførelsen af de enkelte prioriterede opgaver. I kapitel 2 s resultater og analyser er der i afsnit 2.1 lagt vægt på at redegøre for udviklingen i partnerskabet hos centrale aktører omkring programgennemførelsen, som på indholdssiden indgår jf. fig for fokusering og konkretisering af strukturfondsindsatsen. - Overvågningsudvalget, de regionale vækstforumsekretariater, Danmarks Vækstråd. Herunder redegøres der for indgåelse af de nationale partnerskabsaftaler, som en del af udmøntningen af globaliseringsstrategien. Endelig er der redegørelse og analyse i forhold til udarbejdelsen og implementeringen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner. I den forbindelse redegøres for de regionale erhvervsudviklingsstrategiers og handlingsplaners strategiske fokus og sammenhæng med programmets vækstkilder/indsatsområder. Denne redegørelse foretages på baggrund af de regionale vækstforumsekretariaters bidrag til årsrapporten. I afsnittet indgår der en kvantificering af prioriteringen af de samlede regionale midler og strukturfondsmidler til regional erhvervsudvikling. Herefter følger, jf. artikel 67 i gennemførelsesforordningen, afsnit 2.3. om væsentlige problemer der har gjort sig gældende, og hvordan de er blevet løst. Afsnittene omhandler de fælles udfordringer der har været ved at indlede en ny programperiode eksempelvis i forhold til fastlæggelse af udvælgelseskriterier og håndtering af statsstøttereglerne. Afsnit 2.4 omhandler ændringer i konteksten omkring det operationelle program. Her redegøres der for udmøntning af det nationale lov og regelsæt i forlængelse af forordningerne, samt for den regionaløkonomiske udvikling i Danmark i forhold til udviklingen i rammebetingelserne. 11

12 2.1. Resultater og analyse af forløbet Oplysninger om det operationelle programs fysiske resultater Tabel 2.1 Oplysninger om det operationelle programs fysiske resultatindikatorer 2007 i forhold til resultatmål. Resultatindikatorer Reference: Effektskema ved projektophør Reference: Effektskema ved projektophør Reference: Effektskema ved projektophør Prioritet 1 Innovation og viden I alt Resultat 0 0 Mål 1000 Resultat 0 Indikator 1: Innovation, videndeling og videnopbygning Antal virksomheder, institutioner/organisationer der angiver, at de som et resultat af regionalfondsindsatsen er blevet mere innovative Akkumuleret gennem programperioden: Procent af akkumuleret i forhold til mål Opfyldelsesgrad 0 % I alt Resultat 0 0 Mål 900 Resultat 0 Indikator 2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Antal nye iværksættere som et resultat af regionalfondsindsatsen Akkumuleret gennem programperioden: Procent af akkumuleret i forhold til mål Opfyldelsesgrad 0 % I alt Resultat 0 0 Mål 200 Resultat 0 Indikator 3: Anvendelsen af ny teknologi Antal virksomheder / institutioner / organisationer der angiver, at de som resultat af regionalfondsindsatsen har øget deres IKT anvendelse Akkumuleret gennem programperioden: Procent af akkumuleret i forhold til mål Opfyldelsesgrad 0 % 12

13 Tabel 2.2 Tabel over finansielle oplysninger udgår jf. status på finansiel gennemførelse Tabel 2.3 Kumuleret fordeling af tildelinger fra fællesskabets bidrag efter kategori i henhold til bilag II C Kategorisering tilsagn Kode * Kode * Beløb Aspekt 1 Aspekt 2 Aspekt 3 Aspekt 4 ** Prioriteret tema Finansieringsform Områdetype Økonomisk aktivitet I alt 09: Andre foranstaltninger til fremme af forskning TA: Forberedelse, gennemførelse, tilsyn og kontrol TA: Evaluering og undersøgelser, information og kommunikation Total I alt Oplysninger på tilsagn 2007 i henhold til bilag II del C Kvantificering og redegørelse for de fysiske indikatorer Status for gennemførelse for programmets fysiske indikatorer Jf. tabel 2.1 var ingen projekter i 2007 så langt i gennemførelsen, at der var opnået resultater af indsatsen i forhold til det operationelle programs fysiske resultatindikatorer. Faktiske resultater fra projektgennemførelsen opgøres i forbindelse med projektafslutning og resultaterne vil herefter blive videregivet ved den årlige rapportering og jf. tabel 2.1. Redegørelse for regionalfondsprogrammets fysiske indikatorer Der er generelt stort politisk fokus på effekten af strukturfondsindsatsen i Danmark. Til måling af regionalfondsindsatsen er der identificeret en række mål og indikatorer inden for de enkelte indsatsområder. Regionalfondsprogrammets bilag 1 beskriver programmets mål og indikatorer. 13

14 Figur 2.1. Oversigt over mål og indikatorer for regionalfondsindsatsen Kilde: Regionalfondsprogrammet s De globale mål De globale mål frem mod 2013 i regionalfondsprogrammet er jf. fig. 2.1 opstillet i forhold til de tre vækstkilder Innovation, videndeling og videnopbygning, Etablering og udvikling af nye virksomheder, samt Anvendelse af ny teknologi. Gennem den regionalpolitiske vækstredegørelse holdes der øje med den regionaløkonomiske udvikling i hele landet og i de enkelte regioner idet rammevilkår for vækst både er nationale, regionale og lokale og udviklingen kan også følges bl.a. gennem den regionale benchmark af regionerne, som er tilgængelig på I årsrapportens afsnit redegøres der for den regionaløkonomiske udvikling i forhold til udviklingen i rammebetingelser og præstationer med særligt fokus for strukturfondsprogrammernes globale mål. Regeringen og Danmarks seks vækstfora har indgået partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling, hvor regeringen og vækstforaene sætter en række fælles mål for vækst og erhvervsudvikling. Årsrapportens afsnit omhandler partnerskabsaftalerne. Med udgangspunkt i de regionale udviklingsbehov og for at sikre, at strukturfondsmidlerne anvendes der, hvor udfordringen er størst, har de enkelte regioner udarbejdet erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner, som afspejler de regionale prioriteringer for anvendelsen af strukturfondsmidler. Årsrapportens afsnit omhandler erhvervsudviklingsstrategiernes fokusområder og sammenhæng med programmet og afsnit er en redegørelse for de regionale prioriteringer afspejlet i erhvervsudviklingsstrategierne og i de regionale indstillinger Resultatmål for regionalfondsindsatsen Fig viser, hvorledes de specifikke mål resultatmålene fordelt på vækstkilderne forventes at bidrage til opfyldelsen af de globale mål. Eksempelvis er det globale mål inden for Etablering og udvikling af nye virksomheder (iværksætteri), at etableringsraten i Danmark i 2013 er fastholdt på mindst samme niveau som i dag, og at andelen af iværksættere, som udvikler sig til vækstiværksæt- 14

15 tere er forøget til 13 pct. Det specifikke mål - resultatmålet for strukturfondsindsatsen på programniveau - er 900 nye iværksættere, som et resultat af regionalfondsindsatsen. Tabel 2.1. viser, at ingen projekter ultimo 2007 var så langt i gennemførelsen, at der var opfyldelse på regionalfondsprogrammets tre resultatmål. De operationelle mål - input og outputindikatorerne Som operationelle mål og indikatorer registreres de igangsatte aktiviteter ved tilsagnsgivningen i forhold til forventet resultat, og der kan rapporteres på forventet resultat af igangsatte aktiviteter (inputindikator). Den faktiske gennemførelse registreres ved output mål og indikatorer. Der redegøres i kapitel 3 for gennemførelsen i forhold til input og outputindikatorerne for den prioriterede indsats.. Fig. 2.2 giver en oversigt over det samlede antal målingsniveauer for regionalfondsindsatsen. Det fremgår således, at der under prioriteten Innovation og viden dels er tre indsatsområder og dels en række yderligere kategorier til måling under hvert indsatsområde. Kategoriniveauet under programmets indsatsområder indeholder programmets nederste registreringsniveau, som anvendes til registrering og information om de igangsatte initiativer i forbindelse med tilsagnsgivning og forventet resultat. Målingsniveauet kategori skal ikke forveksles med kategoriseringstabellens øremærkningskategorier jf. bilag II C i implementeringsforordningen. Figur 2.2 Oversigt over mål- og indikator og registreringsniveauer i Regionalfondsprogrammet Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Regional innovationsk apacitet Samspil om innovation Regionalfonden prioritet 1 Innovation of viden Indsatsområde 1.1 Indsatsområde 1.2 Indsatsområde Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2. Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.3. Anvendelse af ny teknologi Rådgivning Finansiering til iværksættere Iværksætter kultur Digitalisering og infrastruktur Adgang til viden Figuren viser regionalfondsprogrammets indsatsområder med det underliggende kategoriniveau til registrering af projekterne i forhold til mål og indikatorer. Målingsniveauet kategori skal ikke forveksles med kategoriseringstabellens øremærkningskategorier. Ansøger til midler angiver i sin ansøgning et indsatsområde og oplyser en kategori. Der gives bevilling og aflægges projektregnskab i forhold til prioriteten, og der registreres tilsagn og opgøres mål og indikatorer på indsatsområdet og under de enkelte kategorier. Det skal understreges, at denne målretning og registrering på kategoriniveauet alene er en informations- og indikatorteknisk foranstaltning, der har til hensigt at gøre måling, registrering og bearbejdning af data entydig. Derudover registreres alle projekter i forbindelse med afgivning af tilsagn i forhold til art. 9 stk. 3 og kategoriseringstabellerne i bilag 2 i gennemførelsesbestemmelserne (øremærkningskategorierne). 15

16 I kapitel 3 under gennemførelsen af den prioriterede indsats vises registreringerne af tilsagn jf. ansøgning af de igangsatte projekter 2007 i forhold til de forventede effekter og jf. programmets enkelte operationelle mål. De tværgående hensyn: Miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Det danske set-up som beskrevet i kapitel 1 og jf. tragten fig beskriver sammenhængen mellem Lissabon, NRP mm. som sikrer, at der er overensstemmelse mellem Lissabon-strategiens målsætninger og de indsatser som igangsættes i de regionale vækstfora bl.a. ved hjælp af strukturfondsmidler. Der er i kapitel 1 redegjort for, at i den strategiske tilgang til anvendelsen af strukturfondsmidler, skal strukturfondsindsatsen udover de fire vækstkilder som fremgår af programmets indsatsområder: Udvikling af menneskelige ressourcer, Etablering og udvikling af nye virksomheder, Innovation, videndeling og videnopbygning samt anvendelsen af ny teknologi, tage en række tværgående hensyn, herunder hensynet til ligestilling, miljø, beskæftigelsesudviklingen og hensynet til byer og yderområder. Tabel 2.4. Opgørelse af de tværgående hensyn ved tilsagn Tværgående hensyn Miljø Ligestilling Beskæftigelse Yderområder Positiv Ingen Negativ Jf. tabel 2.4 forventede ingen af projekterne der var givet tilsagn til, at der vil være negative konsekvenser for nogle af de tværgående hensyn. Derimod forventede projekterne at få en positiv effekt på beskæftigelse og ift. yderområder. Der var dog ingen af de projekter, der blev givet tilsagn til, der fra de regionale vækstforumsekretariater var indstillet med en yderområdeandel. Miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder er eksplicit nævnt i ansøgningsskemaet til strukturfondsmidlerne som områder, ansøger skal forholde sig til. Derudover gælder det generelt, at der ved udvælgelsen af projekter skal lægges vægt på de tværgående hensyn (miljø, ligestilling, beskæftigelse samt yderområder, landdistrikter og byer). Tankegangen er, at det regionale vækstforum ved valg mellem to projekter, som i øvrigt har samme kvalitet, vælger det projekt, som samtidig har størst positiv effekt i forhold til de tværgående hensyn. Partnerskabsaftalen er et af redskaberne, som sikrer sammenhæng og koncentration. Hvert vækstforum har indgået en partnerskabsaftale med regeringen, hvori der er en række initiativer, som støtter op om Globaliseringsstrategien og målsætningerne i Lissabon-strategien. Initiativerne bliver udmøntet forskelligt fra vækstforum til vækstforum, idet de regionale forskelle afspejles i gennemførelsen. De regionale forskelle betyder også, at vækstforaene har forskelligt fokus på fx de tværgående initiativer. Årsrapporten har en række selvstændige afsnit om partnerskabsaftalerne og de regionale erhvervsudviklingsstrategier, som en del af hierarkiet og til understøttelse af at strukturfondsmidlerne anvendes der, hvor udfordringen er størst, og for at sikre sammenhængen mellem Lissabonmålsætningerne og den nationale vækstpolitik og den regionale og lokale indsats for vækst og erhvervsudvikling. I relation til artikel 16 i den generelle forordning er ligestillingshensynet mainstreamet (integreret) på alle politikområder helt svarende til, hvordan hensynet indgår i Fællesskabets strategiske retningslinjer, og som et tværgående hensyn i regionalfondsprogrammet. 16

17 Status på detaljerede oplysninger om anvendelsen af strukturfondsmidlerne Oplysninger om tilsagn 2007 i henhold til implementeringsforordningens bilag II del C fremgår af tabel 2.3 og jf. finansiel status i forhold til tilsagn til 2 projekter og for teknisk assistance jf. kapitel 4. Tabellen vil i den fremadrettede årsrapportering indgå med informationer om den faktiske udbetalte støtte fordelt på de støtteberettigede kategorier jf. bilag II del C Kvalitativ analyse af finansiel gennemførelse, disponering og tilsagnsgivning Tabel 2.5. Tilsagn og indstillinger fordelt på indsatsområder og i procent af rammen og procentvis af samtlige Alle tilsagn og indstillinger 2007 fordelt på indsatsområder og i forhold til prioritetsrammen Ramme(hele perioden) Samlede disponering i tilsagn og indstillinger Procent af rammen Procentvis fordeling af tilsagn og indstillinger af samtlige tilsagn og indstillinger Mio. kr. Mio. kr. Pct. Pct. Programmet 1.825,9 169,2 9,3 % 100 % Måltal minimum 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 30 % 138,5 7,6 % 81,9 % 20 % 22,2 1,2 % 13,1 % 1.3 Anvendelse af ny teknologi 20 % 8,5 0,5 % 5,0 % Note: Legalitetskontrollen kan resultere i, at der justeres i de indstillede beløb, eller at indstillingerne erklæres ulovlige (opgjort i årets priser). Tabel 2.6. Disponering 2007 fordelt på indsatsområder. De regionalt fordelte midler og den konkurrenceudsatte pulje. Tilsagn og indstillinger (beløb og antal) Tilsagn og indstillinger regionale midler - indstillinger den konkurrenceudsatte pulje Tilsagn regionale rammer Regionale indstillinger til tilsagn Indstillinger Danmarks Vækstråd den konkurrenceudsatte pulje Tilsagn og indstillinger regionale midler og indstillinger den konkurrenceudsatte pulje Mio. kr. Antal Mio. kr. Antal Mio. kr. Antal Mio. kr. Antal Regionalfondsprogrammet 6, , , , Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 6, , , , ,2 3 22, Anvendelse af ny teknologi 4,5 2 4,0 1 8,5 3 Note: Legalitetskontrollen kan resultere i, at der justeres i de indstillede beløb, eller at indstillingerne erklæres ulovlige (opgjort i årets priser). 17

18 Tabel 2.7. Tilsagn fordelt på vækstfora og prioriteter (mio. kr.) og yderområder Tilsagn fordelt på indsatsområder, yderområder og vækstfora Vækstforum Midtjylland Antal projekter Beløb mio. kr. Yderområdeandel Indsatsområde Innovation, videndeling og videnopbygning 2 6,0 0 Tabel 2.8. Disponering pr. indsatsområde i mio. kr. og i pct. fordelt på de regionale midler og den konkurrenceudsatte pulje Tilsagn og indstillinger fordelt på de regionale midler og den konkurrenceudsatte pulje og fordelt på programmets indsatsområder De regionale midler Den konkurrenceudsatte pulje Beløb mio. kr. Procent af alle tilsagn og indstillinger Beløb mio. kr. Procent af alle indstillinger Programmet 147,9 100 % 21,3 100 % 1.1. Innovation, videndeling og videnopbygning 121,2 81,9 % 17, % 1.2. Etablering og udvikling af nye virksomheder 22,2 15,0 % 1.3. Anvendelse af ny teknolog 4,5 3,0 % 4,0 18,8 % Note: Legalitetskontrollen kan resultere i, at der justeres i de indstillede beløb, eller at indstillingerne erklæres ulovlige Status for den finansielle gennemførelse Der blev ikke fremsendt betalingsanmodning til Kommissionen i Projektudgifter vedrørende 2007 fremsendes ved statusrapportering med opgørelsesdato 1. marts og 1. september 2008, hvor de akkumulerede projektregnskaber, danner grundlag for fremsendelse af betalingsanmodning til Kommissionen. Efter Kommissionens godkendelse af artikel 71-beskrivelsen af forvaltnings- og kontrolsystemer samt godkendelse af årsrapporten 2007, vil der kunne fremsendes betalingsanmodning til Kommissionen. På grundlag af betalingsanmodninger vil der ved årsrapporteringen 2008 blive afgivet detaljerede oplysninger om anvendelsen af strukturfondsmidlerne på baggrund af udbetalt støtte, herunder den finansielle gennemførelse samt oplysninger i forbindelse med artikel 9 stk. 3 i forordning 1083/2006 vedr. det operationelle programs bidrag til opfyldelse af Lissabon-processens omhandlende mål jf. bilag II i gennemførelsesbestemmelserne I programperiodens første år var der i al væsentlighed alene tale om implementering af rammerne for strukturfondsindsatsen, herunder den planlagte udstedelse af de sidste dele af regelgrundlag, 18

19 afholdelse af det første møde i overvågningsudvalget, tilrettelæggelse og udmøntning af de regionale erhvervsudviklingsstrategier, udarbejdelse af handlingsplaner og igangsættelse af ansøgningsrunder. Hertil kommer også behandlingen af de første ansøgninger dels regionalt og dels i forvaltningsmyndighedens legalitetskontrol. Ingen projekter var ultimo 2007 så langt i gennemførelsen, at der var udbetalt støtte. De regionale vækstforumssekretariaters indstillinger gennemgås mere detaljeret i rapportens afsnit 3.0. i forbindelse med kvantificering af den prioriterede indsats. Der tages generelt forbehold for gennemgangen af indstillingerne, da legalitetskontrollen kan resultere i, at der justeres i de indstillede beløb, eller at indstillingerne erklæres ulovlige. Figur 2.3. Tidspunkt for modtagelse af indstillinger i EBST Antal indstillede projekter modtaget i EBST (måned) august september oktober november december Kilde: Opgørelse EBST ultimo 2007 over modtagelsen af 46 projektindstillinger fra de regionale vækstforumsekretariater. Her af var 6 ansøgte projekter indstillet til afslag og 40 ansøgninger indstillet til gennemførelse. Ca. en måned efter at programgodkendelsen 5. juli 2007, modtog EBST jf. fig. 2.3, de første to projektindstillinger fra de regionale vækstforumsekretariaters ansøgningsrunder. I november/december blev der modtaget 36 indstillinger. Ved udgangen af 2007 var der i alt modtaget 46 indstillinger på projekter fra de regionale vækstforumsekretariater. Der blev yderligere behandlet 9 projektansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje. Status på tilsagn ultimo 2007 Jf. tabel 2.7 gav EBST i 2007 tilsagn til to projekter for i alt 6,0 mio. kr. Begge tilsagn blev givet på indsatsområde 1.1. Innovation, videndeling og videnopbygning. Ingen af projekterne havde yderområdeandel. Tilsagnenes fordeling på indsatsområder og yderområdeandel skal alene ses som udtryk for, hvor programmets første tilsagn blev givet. Datagrundlaget er foreløbigt for spinkelt (2 tilsagn) til, at der kan drages konklusioner fx ift. opfyldelsen af regionernes yderområdeforpligtelser (jf. tabel 1.3). EBST følger løbende tilsagnsgivningen og i årsrapporterne de kommende år, vil datagrundlaget naturligt blive mere og mere solidt, og der kan fastlægges mere håndfaste tendenser efterhånden, som flere projekter bliver igangsat, og de første projekter bliver afsluttet. 19

20 Status på indstillinger ultimo 2007 Tabel 2.9. Oversigt over de regionale indstillinger og afgivne tilsagn ultimo 2007 Oversigt over indstillinger og tilsagn modtaget og i behandling i EBST 2007 de regionalt fordelte midler Region Ramme Antal ansøgninger og beløb mio. kr. Alle ansøgninger Tilsagn og indstillinger Antal Mio.kr projekter Tilsagn 2007 Antal projekter Modtaget og under behandling i EBST Antal projekter Mio.kr. Indstillet til afslag Antal indstillinger Indstillede beløb mio. kr. Bornholm 55,8 2 3,5 2 3,5 Hovedstaden 260,2 7 39, ,9 Midtjylland 267,6 8 32,2 2 6,0 6 26,2 Nordjylland 416, , ,8 Sjælland 267,6 2 2,7 2 2,7 Syddanmark 379, , , , ,9 2 6, ,9 Tabel 2.9. ovenfor giver en oversigt over både afgivne tilsagn og modtagne indstillinger i beløb og antal projekter ultimo 2007 og fordelt på de regionale vækstforumsekretariater. Der blev indstillet regionalfondsprojekter for i alt 169,2 mio. kr., heraf 147,9 mio. kr. for de regionalt fordelte midler, og 21,3 mio. kr. den konkurrenceudsatte pulje. De regionale vækstforumsekretariater havde indstillet i alt 46 regionalfondsprojekter, heraf var der indstillet 40 projekter til gennemførelse og 6 projekter til afslag. For den konkurrenceudsatte pulje var der indstillet 5 projekter til ministerens afgørelse. Dette svarede til en samlet indstillingsvolumen på ca. 9,3 % af den samlede økonomiske ramme 1.825,9 for prioriteten Innovation og viden for perioden , og for de regionalt fordelte rammer havde de regionale vækstforumsekretariater, indstillet projekter for 9,0 % af den regionale ramme En årsramme er svarende til ca. 14 % af de samlede rammer. Indledningsvis skal det understreges, at der er tale om en meget tidlig fase i programafviklingen, og med indstillinger for 9,3 % af de samlede rammer for Regionalfonden i hele perioden , skal man være varsom med at drage håndfaste konklusioner på baggrund af de følgende resultater og analyser af forløbet. Der er som sagt tale om de allerførste tilsagn og indstillinger samt deres fordelingen på programmet. Endvidere er der tale om projektindstillinger fra de regionale vækstforumsekretariater, som er undervejs i EBST s legalitetskontrol, og der tages generelt forbehold for gennemgangen af indstillingerne, da legalitetskontrollen kan medfører ændringer i de indstillede beløb, eller indstillingerne kan blive erklæret ulovlige. 20

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Tema-evaluering vedrørende strukturfondsperioden 2007-2013

Tema-evaluering vedrørende strukturfondsperioden 2007-2013 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tema-evaluering vedrørende strukturfondsperioden 2007-2013 Endelig rapport September 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse 10. december 2008 Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse /lok-ebst Mandag den 15. september 2008 kl. 10.00 16.00, Erhvervs- og

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 6 - Offentligt SKRIFTLIG REDEGØRELSE (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). alpolitisk vækstredegørelse 2008 af 2/4 08. (Redegørelse nr. R 6). Økonomi-

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 maj 2006 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 Maj 2006 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 2006 Regeringens

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 2 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere