Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring"

Transkript

1 Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat

2 Dækningsskema for erhvervsløsøre Forsikringen dækker direkte fysiske skader opstået i forsikringstiden som følge af: Tillige dækkes udgifter i forbindelse med retablering af data på elek troniske databærende medier, hvis disse er gået tabt i forbindelse med en ellers dækket skade på denne forsikring. Det er en forudsætning at retablering kan ske på baggrund af en brugbar elektronisk kopi. Forsikringen omfatter ikke A A. Ting, som er omfattet af anden forsikring eller af garantitilsagn for eksempel en bygningsforsikring, en privatforsikring, forhandlergarantier eller gennem vedligeholdelses- og serviceabonnementer. Ting, som tilhører andre end forsikringstageren (den forsikrede virksomhed). Dog dækkes, hvis virksomheden bærer risikoen for det, og anden forsikring ikke kan forpligtes. Se dog felt H. Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, hvori de nævnte materialer indgår samt lomme- og armbåndsure med en stykværdi på over kr., medmindre andet fremgår af policen (beløbet indeksreguleres ikke). Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, sø- og luftfartøjer samt tilhørende dele. Se dog felt I. Ellers henvises til den mere bredt dækkende Forhandler- og værkstedsforsikring, jf. punkt 25 i disse forsikringsvilkår. Forsikringen omfatter B-J. J er en tilvalgsdækning B. Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), hegn omkring virksomheden, ikke-registreringspligtige køretøjer samt øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger bekostet af virksomheden. C. Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage. D. Varer med henblik på salg beroende i køle- og frysskabe, montre, diske, kølerum/fryserum og lignende. E. Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, kartoteker, forretningsbøger og lignende. F. Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende samt værdipapirer. 28 To t a l E r h v e r v G. Erhvervsløsøre uden for forsikringsstedet tilhørende virksomheden, for eksempel i egne køretøjer, på fremmede arbejdspladser, rejsekollektioner, ting under transport i Danmark (dog kun i egne eller ansattes biler), it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. Som tilvalgsdækning er det muligt at udvide forsikrin gen H. Udstillingskunst tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer risikoen for det og I. Registreringspligtige motorkøretøjer er kun omfattet af forsikringen, hvis virksomheden primært handler med og/eller reparerer motorkøretøjer, og dækningen forud- J. Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet, herunder spejle i lejede virksomhedsbygninger og til også at omfatte skurvogne og containere med indhold, som er placeret udenfor bygning. Ligeledes kan forsikringen udvides til, at omfatte arbejdsmaskiner og materiel, der befinder sig udenfor bygning på fremmede arbejdspladser. Sidstnævnte 2 dækninger er tilvalgsdækninger se policen. anden forsikring ikke kan forpligtes. Der dækkes med op til kr. (Beløbet indeksreguleres ikke). sætter, at motorkøretøjerne er opbevaret i en bygning på forsikringsstedet. lokaler, men kun hvis forsikringstageren har vedligeholdelsespligten. Tilvalgsdækning se policen.

3 1. Brand med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i det forsikrede eller i bygning, hvori det befinder sig, eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces), pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning, elskade (overspænding, induktion og kortslutning), nedstyrtning fra eller af fly, brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand. Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: - Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. - Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i Stærk - strøms reglementet eller elinstallationen anvendes i strid hermed. - Skaden er sket i forbindelse med reparation. - Skaden skyldes grov forsømmelse, mangelfuld vedligeholdelse og pasning. - Skaden er sket i elektrorør af enhver art, herunder røntgenrør og laserstrålerør, i laboratorie udstyr, radar- og satellitkommunikationsudstyr. Skader sket i centrale itinstallationer erstattes maksimalt med kr. Desuden er undtaget: - Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs. - Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. - Skade af kosmetisk art. På forsikringsstedet, men uden for bygning, erstattes højst med kr. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med varmt arbejde se punkt 18 P. Der erstattes med højst 20% af forsikringssummen. Der erstattes med højst kr. I biler, dækkes med højst 5% af forsikringssummen maksimalt kr. Ellers dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning, hvis tingene befinder sig i bygning. Dækningen forudsætter, at tingene er placeret i bygning. Der erstattes kun ved ildsvåde (brand).

4 2. Tyveri samt hærværk På forsikringsstedet skal samtlige større åbninger være forsynet med lukker, der er forsvarligt fastholdt. Døre, porte og lemme skal være aflåste og vinduer skal være lukkede. I øvrigt henvises til Forsikring & Pensions regler fra den 1. juli Herudover kan Købstædernes Forsikring stille særlige krav om tyverisikring. Se også policetillæg. Tillige dækkes i tilfælde af hærværk inde i bygninger. End videre dækkes tyveri fra aflåste udhængsskabe med højst kr. Forsikringen dækker ikke: - Tyveri, hvis der ikke foreligger indbrud. Det er et krav, at der er betydelige synlige tegn på voldeligt opbrud på den bygning, hvori det stjålne befandt sig. - Tyveri af ting der befandt sig uden for bygning. Dog dækkes tyveri af fastmonterede skilte placeret på bygning eller fastmonteret på beton og/eller stålsøjler i umiddelbar nærhed af virksomhedens indgangsparti(er). Ligeledes dækkes, hvis tyveriet er bemærket i gerningsøjeblikket, og der gøres anskrig samt hvis tyven har anvendt vold, eller fremsat trusler om at anvende vold over for sikrede personer. Sidstnævnte gælder både i og uden for bygning. - Glemte, tabte eller forlagte ting. Virksomhedens cykler er tillige dækket uden for forsikringsstedet. Uden for aflukket og aflåst bygning, dækkes kun, hvis cyklen var låst med en DVN-godkendt lås. Det er en forudsætning for dækning, at cyklens stelnummer kan oplyses. For så vidt angår tobaksvarer samt elektronisk udstyr erstattes højst med kr. (beløbet indeksreguleres ikke) i forbindelse med røveri (anvendelse af vold eller - Tyveri, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed. - Tyveri begået af personer, ansat i virksomheden. Dog dækkes i tilfælde af indbrudstyveri. - Tyveri af eller fra møntbokse, vekselautomater eller spilleautomater og lignende samt hærværk på disse penge og/eller møntinstallationer, hvis tyveriet eller hærværket er sket i åbningstiden. - Hærværk på ting som befinder sig uden for bygning. Bortset fra grafittihærværk dækkes hærværk på skilte. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes ikke som opbevaret i bygning. - Skade af kosmetisk art. Hegn omkring virksomheden er kun dækket ved indbrudstyveri eller ved forsøg herpå. fremsættelse af trusler om at anvende vold) samt i forbindelse med andre bemærkede tyverier i gerningsøjeblikket. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen. Der erstattes med højst kr. (kan forhøjes se policen), hvis tyveriet er sket ved anvendelse af vold eller med trusler om anvendelse af vold (røveri) over for sikrede personer. Hvis der er tale om et indbrudstyveri erstattes med højst kr. i gemme og højst kr. i pengeskab, som skal I biler, herunder i lukkede, aflåste eller tildækkede (for eksempel med presenninger) trailere hørende til biler, når der er tydelige tegn på opbrud, dækkes med højst 5 % af forsikringssummen, maksimalt kr. Ellers dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. være et sikringsmæssigt godkendt (Forsikring & Pensiongodkendt), fastmonteret og aflåst pengeskab, der voldeligt er opbrudt.tillige dækkes de nævnte ting under transport uden for virksomheden i forbindelse med røveri og overfald med højst kr (kan forhøjes se policen). Andre steder end i biler er der kun dækning i tilfælde af indbrudstyveri jf. overskriften og undtagelserne i denne kolonne. Der erstattes kun i tilfælde af indbrudstyveri.

5 Dækket Ikke dækket 3. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra på - føres det forsikrede (herunder voldsomt sky- og tøbrud). Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre positioner i disse forsikringsvilkår, dækkes dog ikke. Det samme gælder for skader som er undtaget i forsikringsvilkårene. Selvom der ikke måtte være oprettet maskinkaskoforsikring dækkes naturligvis de udefra kommende skader på maskiner med videre. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid. - Skade sket i forbindelse med byggearbejder. - Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. - Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere og anlæg med videre, som maksimalt kan rumme 20 liter. - Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignende, med- Endvidere dækkes virksomhedens egne fødevarer, for eksempel beregnet til kantineforbrug, når de opbevares i køle- eller fryseskab, og der sker en uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger varerne. mindre det skyldes en forsikringsdækket bygningsskade. - Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.). Dog dækkes skader på ruder og andet glas, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning, jf. felt J. - Vandskade, på varer i kældre, når de ikke er anbragt mindst 10 cm over kældergulv. - Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira. - Skade på hegn omkring virksomheden. - Skade af kosmetisk art. På forsikringsstedet, men uden for bygning, erstattes højst med kr. Skade på fastmonterede baldakiner og markiser er dog ikke dækket i tilfælde af påvirkninger fra vinden, herunder storm. Endvidere dækkes ødelæggelse af varer, når der sker en uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger varerne. Indeholder opbevaringsenheden varer for mere end kr. skal der være en alarmforbindelse opkoblet til en døgnvagt i tilfælde af elsvigt. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen. Dog dækkes ødelæggelse i forbindelse med vand- og anden væskeskade. Der erstattes med højst kr. I biler dækkes med højst 5 % af forsikringssummen, maksimalt kr. Ellers dækkes med 20 % af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning, hvis tingene befinder sig i bygning. Ved trafikuheld (kørselsuheld), hvorved forstås, at flere trafi- kanter er indblandet i uheldet, dækkes tillige skade på løs - øre, som befinder sig på biler (fastgjort hertil) eller placeret i trailere og lignende, som er tilkoblet biler. Dækningen forudsætter, at tingene er placeret i bygning. Der erstattes kun i forbindelse med vandskade samt ved følgerne efter en dækningsberettiget stormskade på den bygning, hvori motorkøretøjerne var opbevaret. Kun, hvis der er brud på glas eller sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punkteringer og lignende.

6 17. Varegrupper og sikrings niveauer Nogle ting er mere tyvetækkelige end andre, fordi tingene normalt er lette at omsætte på hælermarkeder. Det drejer sig blandt andet om cigaretter, spiritus, it-udstyr, pelsværk, våben, radio- og tv-udstyr, foto- og filmudstyr. Når en virksomhed producerer eller handler med sådanne ting, er der en særlig interesse for tyve. Derfor skal Købstædernes Forsikring have lov til at foretage risikobesigtigelse på forsikringsstedet, inden erhvervsløsøreforsik ringen oprettes med henblik på at vurdere, om der skal stilles særlige krav om tyverisikringsforholdene. Det drejer sig om arten, omfanget og værdien af tingene samt om, på hvilken måde de er beskyttet mod tyveri. Købstædernes Forsikring anvender i princippet de regler som udarbejdes af forsikringsbranchens fælles organisation Forsikring & Pension. Disse regler kan findes på internetadressen og under Tyveri. Herudover kan Købstædernes Forsikring forudsætte andre særlige tyverisikringsforanstaltninger gennemført og anvendt. Det vil i så fald fremgå af policen eller policetillæg. Måtte det i praksis vise sig, at virksomheden ikke lever op til de betingelser og krav, der er aftalt mel lem forsikringstageren og Købstæ dernes For - sikring, hvorved selskabets forventninger er bristet, kan det få den konsekvens, at erstatningen efter skade for de ting, som er årsag til de stillede krav om tyverisikring, nedsættes eller helt bortfalder. 18. Erhvervsløsøreforsikring erstatningsregler, skadeopgørelse samt følgeudgifter A. Inventar, maskiner og andet drifts - udstyr Erstatningen opgøres som forskellen mellem de skaderamte tings nyværdi og deres værdi efter skaden. Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden uden fradrag for al der og brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse, hvis nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder måtte foreligge. I erstatningsfastsættelsen tager Købstædernes Forsik ring hensyn til eventuelle prisstigninger, der måtte ske i reparationspriser og genanskaffelsespriser inden for normal reparations- eller leveringsperiode. Skadede ting skal repareres, eller indkøb af identiske ting, som de nu skaderamte, skal finde sted senest 1 år efter skadebegivenheden. I modsat fald erstattes med dagsværdi (se punkt 18.M, andre ting). Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien (se punkt 18.M, andre ting) svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede ting er istandsat eller genanskaffet, eller Købstædernes Forsikring skønner, at istandsættelse eller genanskaffelse er sikret på betryggende vis. Forsikringstageren kan anmode om at få udbetalt dagsværdierstatning før end den endelige skadeopgørelse kan udarbejdes. B. Færdigvarer af egen fremstilling Ting, som virksomheden selv har fremstillet med henblik på salg, erstattes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling. 34 To t a l E r h v e r v

7 C. Varer under fremstilling Ting, som virksomheden selv har under fremstilling med henblik på salg senere, erstattes på grund lag af materialeværdi og produktionsomkostninger. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af virksomhedens generalomkostninger, dels avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag som anført under punkt 18.B, færdigvarer af egen fremstilling. D. Råvarer Råvarer, det vil sige endnu ikke bearbejdede eller behandlede varer, erstattes med genanskaffelsesprisen. E. Varer i detailhandel Ting (færdigvarer) i detailhandel som udbydes til salg, erstattes med indkøbsprisen. F. Motorkøretøjer 1. Reparation Købstædernes Forsikring betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. 2. Totalskade Har skaden et sådant omfang, at reparation efter Købstædernes Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller kommer køretøjet ved tyveri eller bortkomst ikke til veje inden 4 uger efter første dato for skadens anmeldelse til politiet eller Købstæ - dernes Forsikring, anvendes følgende erstatningsregler; a) tilhører køretøjet virksomhedens kunder, ansættes erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, erstatningen til det beløb, køretøjet er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til afholdt istandsættelse af køretøjet. 3. Nettopriser Skader som kan udbedres på virksomhedens egne værksteder, skal dels udføres der, dels til nettopriser både for så vidt angår materialeudgifter og lønomkostninger. Derved vil Købstæ - dernes Forsikring spare erstatningsudgifter, som vil komme vore kunder til gode. G. Elektronisk udstyr, herunder radio-, tv- og it-udstyr (hardware) Ved skade på eller tyveri af det nævnte udstyr erstattes med følgende procenter af nyværdien på skadetidspunktet for identisk eller nærmest identisk udstyr. Alder/år % der erstattes og derover 20 Afskrivningen/reduktionen af erstatningsbeløb et foretages også, hvis reparation er mulig. Hvis afskrivningsbeløbet er større end selvrisikobeløb - et, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningsbeløbet mindre end selvrisikobeløb - et, gøres afskrivningen ikke gældende. H. Videoer, DVD, film og lignende til udlejning For detailforretninger, der udlejer de nævnte ting, gælder, at erstatningen højst fastsættes til indkøbsprisen for det pågældende (eksklusive statsafgift og moms). Der dækkes kun på forsikringsstedet. b) tilhører køretøjet virksomheden, ansættes To t a l E r h v e r v 35

8 I. Retablering af mistede data på databærende medier Uanset størrelsen af forsikringssummen for er - hvervsløsøreforsikringen kan erstatningen for hver skadebegivenhed ikke overstige 1 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Erstatningen kan heller ikke overstige 50% af policens forsikringssum med senere indeksreguleringer. Der gives således ikke merværdidækningsgaranti for disse ting, jf. indledningen i disse forsikringsvilkår. J. Erstatningsregler ved elskader Forsikringen erstatter ikke elskader på genstande, der er mere end 10 år gamle. Det er alderen på den skaderamte genstand, der er afgørende og ikke alderen på den maskine med videre, hvori genstanden indgår. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for genstandens alder, er det maskinens alder, der lægges til grund. K. Cykler Cykler erstattes med følgende procent af nyprisen for en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Alder/år % der erstattes og derover 10 Reparationsudgifter erstattes fuldt ud inden for det afskrevne maksimale erstatningsbeløb. Hvis en afskrivning er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende. L. Kunstgenstande Kunstgenstande, herunder malerier, tilhørende virksomheden er højst dækket med indtil kr. pr. genstand og højst alt i alt med op til kr. (beløbene indeksreguleres ikke). For de kunstgenstande, som måtte have en værdi på kr. eller derover, skal der foreligge dokumentation for, at et anerkendt vurderingsfirma har vurderet og værdifastsat disse. Indkøbsprisen for disse sidstnævnte kunstgenstande er således ikke tilstrækkelig som dokumentation. Ved partielle skader kan erstatningen for alle kunstgenstande uanset værdi aldrig overstige værdien. Er der behov for at opnå en højere forsikringssum for kunstgenstande, er der mulighed herfor efter skriftlig aftale med Købstædernes Forsikring. I så fald vil tyverisikringsforholdene og kunstgenstandenes værdi nøjere blive vurderet, ligesom en eventuel forhøjelse af forsikringssummen vil fremgå af policen. M. Andre ting Andre ting erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimelige fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). N. Fælles for alle erstatningsregler Købstædernes Forsikring har ret til at lade skaderamte ting sætte i samme stand som før skaden eller levere tilsvarende ting. Kan tilsvarende ting nye eller brugte fremskaffes, sker det til de priser, Købstædernes Forsikring kan opnå. Måtte der være forhold som gør, at forsikrings - tageren ikke ønsker genlevering eller reparation, kan Købstædernes Forsikring fratrække eventuelle rabatter ved nyindkøb eller ved reparation i erstatningsbeløbet. Det forudsætter dog, at Køb - stædernes Forsikring kan bevise, at det var muligt at opnå den pågældende rabat. 36 To t a l E r h v e r v

9 Virksomhedens egne muligheder for at opnå rabat hos leverandører og/eller reparatører skal i tilfælde af skade komme Købstædernes For - sik ring til gode, uanset at forsikringssummen for erhvervsløsøre skal være fastsat ud fra vejledende udsalgspriser, listepriser med videre. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. O. Følgeudgifter Ud over forsikringssummen erstattes tillige efterfølgende udgifter, opstået i forbindelse med en ellers dækket skade på denne forsikring. Det forudsættes, at der ikke kan opnås erstatning fra anden side, herunder fra anden/andre forsikring(er). Nogle skader er omfattet under bygningsforsikringen i disse forsikringsvilkår, og der kan således ikke opnås erstatning både på bygningsforsikringen og på erhvervsløsøreforsikringen. Driftstab eller andet indirekte tab, bortset fra efterfølgende, erstattes ikke. 1. Oprydning Forsikringen erstatter udgifter til oprydning og bortkørsel af de skaderamte og forsikrede ting. Erstatningen kan højst udgøre 20% af policens forsikringssum med efterfølgende indeksreguleringer og kan ikke overstige 1,8 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Tilsagnet om merværdidækning i forbindelse med erhvervsløsøresummens størrelse, gælder ikke i forbindelse med oprydning. Udgifter, som følge af forurening, herunder til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, op - bevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en ellers dækket skade, erstattes ikke. Det er muligt at oprette en tillægsforsikring Udvidet jordskadedækning se vilkårenes punkt Redning, bevaring samt omstilling af låse Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige ud - gifter til redning og bevaring af de forsikrede ting. Er nøgler eller andre oplåsningsmedier til virksomhedens indgangspartier stjålet i forbindelse med et erstatningsberettiget indbrudstyveri eller bortkommet i forbindelse med en erstatnings - berettiget brandskade på forsikringsstedet, erstattes tillige udgifter til anskaffelse af nye eller omkodning af eksisterende låseenheder. Erstatningen kan dog højst udgøre kr. 3. Leje af midlertidige bygninger og lokaler Forsikringen erstatter forøgede lejeudgifter eller, hvis virksomheden var i egne bygninger, udgifter til leje af andre lokaliteter, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Det forudsættes, at den skete skade har et sådant omfang, at midlertidig flytning er nødvendig. Eventuelle sparede udgifter fradrages i erstatningen. Disse merudgifters størrelse og art skal skriftligt aftales i hvert enkelt tilfælde med Købstædernes Forsikring, efter skade er indtrådt. Herudover gælder dækningen kun for leje af midlertidige bygninger eller lokaler i Danmark. Samtlige udgifter dækkes dog højst i 12 måneder fra skadedagen. 4. Flytning og opmagasinering Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af erhvervsløsøre samt opmagasinering, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen. To t a l E r h v e r v 37

10 5. Forøgede lønomkostninger Forsikringen erstatter forøgede lønomkostninger, der påføres forsikringstageren i forbindelse med skaden, til ekstra personale eller overtidsbetaling med henblik på at undgå eller forkorte afbrydelser eller forstyrrelser i virksomhedens drift, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen. 6. Krisehjælp I det omfang det ikke er muligt at opnå dækning fra anden side, betaler forsikringen for nødvendig og rimelig krisehjælp hos psykolog, hvis forsikringstageren, eller én eller flere af dennes ansatte i forbindelse med udførelse af erhvervet akut får behov for krisehjælp. Det kan skyldes eftervirkninger af alvorlige brandskader, røveri eller røveriforsøg, færdselsulykker, hvor de sikrede var involverede eller en oplevelse, de nævnte har været tilskuere til. Der er ikke noget krav om, at det skete skal være dækket på nærværende forsikring for eksempel en tings- eller ansvarsskade. Der betales for højst 20 timers behandling pr. person. Behandlingsbehov, som skyldes interne forhold i virksomheden, er ikke dækket for eksempel på grund af organisationsændringer, omplaceringer, lønnedgang, fyringer og lignende. 7. Lovliggørelse Forsikringen erstatter forøgede retableringsudgifter til opfyldelse af krav, som stilles af danske myndigheder i forbindelse med genanskaffelse og/eller opsætning af maskiner og/eller anlæg efter en dækningsberettiget skade på erhvervsløs - øreforsikringen hos Købstædernes Forsikring. Erstatning ydes kun for udgifter som følge af myndighedskrav, der er relateret til lovgivningsog tilladelsesmyndighed. Det er en forudsætning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at udgifterne alene vedrører den beskadigede maskine og/eller anlæg samt udstyr, der er fastmonteret på denne/disse, at maskinen/anlægget er beskadiget med mere end 50 % af nyværdien for tilsvarende nyt på skadetidspunktet, at maskinens/anlæggets værdiforringelse ikke overstiger 25 % af dens/dets nyværdi på skadetidspunktet. Den samlede erstatning kan ikke overstige 25 % af maskinens/anlæggets nyværdi på skadetidspunktet. P. Ved brandskader i forbindelse med udførelse af varmt arbejde Er der sket en brandskade (ildsvåde), har forsikringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det. Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevisførelse, vil forsikringen dog alligevel dække, men i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, som i øvrigt måtte være gældende for forsikringen. Den særlige selvrisiko på kr. vil dog ikke gælde hvis; a) forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftaleblanket (denne kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, 38 To t a l E r h v e r v

11

TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01

TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01 TotalErhverv Løsøreforsikring Forsikringsvilkår TE-LØS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvilke genstande er ikke omfattet 2. Dækninger 3. Brand 4. Tyveri samt hærværk 5. Anden skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Vilkår for Løsøreforsikring

Vilkår for Løsøreforsikring Vilkår for Løsøreforsikring 5468-12 Oktober 2002 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Se venligst

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for indbo og hund Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6600.3 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Købstædernes Forsikring Hovedkontor

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Købstædernes Forsikring

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser FORS Camping- og påhængsvognsforsikring IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.5 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat Købstædernes Forsikring h o v e d k o n t o r Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere