Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring"

Transkript

1 Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat

2 Dækningsskema for erhvervsløsøre Forsikringen dækker direkte fysiske skader opstået i forsikringstiden som følge af: Tillige dækkes udgifter i forbindelse med retablering af data på elek troniske databærende medier, hvis disse er gået tabt i forbindelse med en ellers dækket skade på denne forsikring. Det er en forudsætning at retablering kan ske på baggrund af en brugbar elektronisk kopi. Forsikringen omfatter ikke A A. Ting, som er omfattet af anden forsikring eller af garantitilsagn for eksempel en bygningsforsikring, en privatforsikring, forhandlergarantier eller gennem vedligeholdelses- og serviceabonnementer. Ting, som tilhører andre end forsikringstageren (den forsikrede virksomhed). Dog dækkes, hvis virksomheden bærer risikoen for det, og anden forsikring ikke kan forpligtes. Se dog felt H. Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, hvori de nævnte materialer indgår samt lomme- og armbåndsure med en stykværdi på over kr., medmindre andet fremgår af policen (beløbet indeksreguleres ikke). Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, sø- og luftfartøjer samt tilhørende dele. Se dog felt I. Ellers henvises til den mere bredt dækkende Forhandler- og værkstedsforsikring, jf. punkt 25 i disse forsikringsvilkår. Forsikringen omfatter B-J. J er en tilvalgsdækning B. Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), hegn omkring virksomheden, ikke-registreringspligtige køretøjer samt øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger bekostet af virksomheden. C. Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage. D. Varer med henblik på salg beroende i køle- og frysskabe, montre, diske, kølerum/fryserum og lignende. E. Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, kartoteker, forretningsbøger og lignende. F. Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende samt værdipapirer. 28 To t a l E r h v e r v G. Erhvervsløsøre uden for forsikringsstedet tilhørende virksomheden, for eksempel i egne køretøjer, på fremmede arbejdspladser, rejsekollektioner, ting under transport i Danmark (dog kun i egne eller ansattes biler), it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. Som tilvalgsdækning er det muligt at udvide forsikrin gen H. Udstillingskunst tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer risikoen for det og I. Registreringspligtige motorkøretøjer er kun omfattet af forsikringen, hvis virksomheden primært handler med og/eller reparerer motorkøretøjer, og dækningen forud- J. Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet, herunder spejle i lejede virksomhedsbygninger og til også at omfatte skurvogne og containere med indhold, som er placeret udenfor bygning. Ligeledes kan forsikringen udvides til, at omfatte arbejdsmaskiner og materiel, der befinder sig udenfor bygning på fremmede arbejdspladser. Sidstnævnte 2 dækninger er tilvalgsdækninger se policen. anden forsikring ikke kan forpligtes. Der dækkes med op til kr. (Beløbet indeksreguleres ikke). sætter, at motorkøretøjerne er opbevaret i en bygning på forsikringsstedet. lokaler, men kun hvis forsikringstageren har vedligeholdelsespligten. Tilvalgsdækning se policen.

3 1. Brand med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i det forsikrede eller i bygning, hvori det befinder sig, eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces), pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning, elskade (overspænding, induktion og kortslutning), nedstyrtning fra eller af fly, brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand. Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: - Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. - Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i Stærk - strøms reglementet eller elinstallationen anvendes i strid hermed. - Skaden er sket i forbindelse med reparation. - Skaden skyldes grov forsømmelse, mangelfuld vedligeholdelse og pasning. - Skaden er sket i elektrorør af enhver art, herunder røntgenrør og laserstrålerør, i laboratorie udstyr, radar- og satellitkommunikationsudstyr. Skader sket i centrale itinstallationer erstattes maksimalt med kr. Desuden er undtaget: - Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs. - Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. - Skade af kosmetisk art. På forsikringsstedet, men uden for bygning, erstattes højst med kr. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med varmt arbejde se punkt 18 P. Der erstattes med højst 20% af forsikringssummen. Der erstattes med højst kr. I biler, dækkes med højst 5% af forsikringssummen maksimalt kr. Ellers dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning, hvis tingene befinder sig i bygning. Dækningen forudsætter, at tingene er placeret i bygning. Der erstattes kun ved ildsvåde (brand).

4 2. Tyveri samt hærværk På forsikringsstedet skal samtlige større åbninger være forsynet med lukker, der er forsvarligt fastholdt. Døre, porte og lemme skal være aflåste og vinduer skal være lukkede. I øvrigt henvises til Forsikring & Pensions regler fra den 1. juli Herudover kan Købstædernes Forsikring stille særlige krav om tyverisikring. Se også policetillæg. Tillige dækkes i tilfælde af hærværk inde i bygninger. End videre dækkes tyveri fra aflåste udhængsskabe med højst kr. Forsikringen dækker ikke: - Tyveri, hvis der ikke foreligger indbrud. Det er et krav, at der er betydelige synlige tegn på voldeligt opbrud på den bygning, hvori det stjålne befandt sig. - Tyveri af ting der befandt sig uden for bygning. Dog dækkes tyveri af fastmonterede skilte placeret på bygning eller fastmonteret på beton og/eller stålsøjler i umiddelbar nærhed af virksomhedens indgangsparti(er). Ligeledes dækkes, hvis tyveriet er bemærket i gerningsøjeblikket, og der gøres anskrig samt hvis tyven har anvendt vold, eller fremsat trusler om at anvende vold over for sikrede personer. Sidstnævnte gælder både i og uden for bygning. - Glemte, tabte eller forlagte ting. Virksomhedens cykler er tillige dækket uden for forsikringsstedet. Uden for aflukket og aflåst bygning, dækkes kun, hvis cyklen var låst med en DVN-godkendt lås. Det er en forudsætning for dækning, at cyklens stelnummer kan oplyses. For så vidt angår tobaksvarer samt elektronisk udstyr erstattes højst med kr. (beløbet indeksreguleres ikke) i forbindelse med røveri (anvendelse af vold eller - Tyveri, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed. - Tyveri begået af personer, ansat i virksomheden. Dog dækkes i tilfælde af indbrudstyveri. - Tyveri af eller fra møntbokse, vekselautomater eller spilleautomater og lignende samt hærværk på disse penge og/eller møntinstallationer, hvis tyveriet eller hærværket er sket i åbningstiden. - Hærværk på ting som befinder sig uden for bygning. Bortset fra grafittihærværk dækkes hærværk på skilte. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes ikke som opbevaret i bygning. - Skade af kosmetisk art. Hegn omkring virksomheden er kun dækket ved indbrudstyveri eller ved forsøg herpå. fremsættelse af trusler om at anvende vold) samt i forbindelse med andre bemærkede tyverier i gerningsøjeblikket. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen. Der erstattes med højst kr. (kan forhøjes se policen), hvis tyveriet er sket ved anvendelse af vold eller med trusler om anvendelse af vold (røveri) over for sikrede personer. Hvis der er tale om et indbrudstyveri erstattes med højst kr. i gemme og højst kr. i pengeskab, som skal I biler, herunder i lukkede, aflåste eller tildækkede (for eksempel med presenninger) trailere hørende til biler, når der er tydelige tegn på opbrud, dækkes med højst 5 % af forsikringssummen, maksimalt kr. Ellers dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. være et sikringsmæssigt godkendt (Forsikring & Pensiongodkendt), fastmonteret og aflåst pengeskab, der voldeligt er opbrudt.tillige dækkes de nævnte ting under transport uden for virksomheden i forbindelse med røveri og overfald med højst kr (kan forhøjes se policen). Andre steder end i biler er der kun dækning i tilfælde af indbrudstyveri jf. overskriften og undtagelserne i denne kolonne. Der erstattes kun i tilfælde af indbrudstyveri.

5 Dækket Ikke dækket 3. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra på - føres det forsikrede (herunder voldsomt sky- og tøbrud). Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre positioner i disse forsikringsvilkår, dækkes dog ikke. Det samme gælder for skader som er undtaget i forsikringsvilkårene. Selvom der ikke måtte være oprettet maskinkaskoforsikring dækkes naturligvis de udefra kommende skader på maskiner med videre. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid. - Skade sket i forbindelse med byggearbejder. - Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. - Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere og anlæg med videre, som maksimalt kan rumme 20 liter. - Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignende, med- Endvidere dækkes virksomhedens egne fødevarer, for eksempel beregnet til kantineforbrug, når de opbevares i køle- eller fryseskab, og der sker en uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger varerne. mindre det skyldes en forsikringsdækket bygningsskade. - Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.). Dog dækkes skader på ruder og andet glas, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning, jf. felt J. - Vandskade, på varer i kældre, når de ikke er anbragt mindst 10 cm over kældergulv. - Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira. - Skade på hegn omkring virksomheden. - Skade af kosmetisk art. På forsikringsstedet, men uden for bygning, erstattes højst med kr. Skade på fastmonterede baldakiner og markiser er dog ikke dækket i tilfælde af påvirkninger fra vinden, herunder storm. Endvidere dækkes ødelæggelse af varer, når der sker en uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger varerne. Indeholder opbevaringsenheden varer for mere end kr. skal der være en alarmforbindelse opkoblet til en døgnvagt i tilfælde af elsvigt. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen. Dog dækkes ødelæggelse i forbindelse med vand- og anden væskeskade. Der erstattes med højst kr. I biler dækkes med højst 5 % af forsikringssummen, maksimalt kr. Ellers dækkes med 20 % af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning, hvis tingene befinder sig i bygning. Ved trafikuheld (kørselsuheld), hvorved forstås, at flere trafi- kanter er indblandet i uheldet, dækkes tillige skade på løs - øre, som befinder sig på biler (fastgjort hertil) eller placeret i trailere og lignende, som er tilkoblet biler. Dækningen forudsætter, at tingene er placeret i bygning. Der erstattes kun i forbindelse med vandskade samt ved følgerne efter en dækningsberettiget stormskade på den bygning, hvori motorkøretøjerne var opbevaret. Kun, hvis der er brud på glas eller sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punkteringer og lignende.

6 17. Varegrupper og sikrings niveauer Nogle ting er mere tyvetækkelige end andre, fordi tingene normalt er lette at omsætte på hælermarkeder. Det drejer sig blandt andet om cigaretter, spiritus, it-udstyr, pelsværk, våben, radio- og tv-udstyr, foto- og filmudstyr. Når en virksomhed producerer eller handler med sådanne ting, er der en særlig interesse for tyve. Derfor skal Købstædernes Forsikring have lov til at foretage risikobesigtigelse på forsikringsstedet, inden erhvervsløsøreforsik ringen oprettes med henblik på at vurdere, om der skal stilles særlige krav om tyverisikringsforholdene. Det drejer sig om arten, omfanget og værdien af tingene samt om, på hvilken måde de er beskyttet mod tyveri. Købstædernes Forsikring anvender i princippet de regler som udarbejdes af forsikringsbranchens fælles organisation Forsikring & Pension. Disse regler kan findes på internetadressen og under Tyveri. Herudover kan Købstædernes Forsikring forudsætte andre særlige tyverisikringsforanstaltninger gennemført og anvendt. Det vil i så fald fremgå af policen eller policetillæg. Måtte det i praksis vise sig, at virksomheden ikke lever op til de betingelser og krav, der er aftalt mel lem forsikringstageren og Købstæ dernes For - sikring, hvorved selskabets forventninger er bristet, kan det få den konsekvens, at erstatningen efter skade for de ting, som er årsag til de stillede krav om tyverisikring, nedsættes eller helt bortfalder. 18. Erhvervsløsøreforsikring erstatningsregler, skadeopgørelse samt følgeudgifter A. Inventar, maskiner og andet drifts - udstyr Erstatningen opgøres som forskellen mellem de skaderamte tings nyværdi og deres værdi efter skaden. Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden uden fradrag for al der og brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse, hvis nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder måtte foreligge. I erstatningsfastsættelsen tager Købstædernes Forsik ring hensyn til eventuelle prisstigninger, der måtte ske i reparationspriser og genanskaffelsespriser inden for normal reparations- eller leveringsperiode. Skadede ting skal repareres, eller indkøb af identiske ting, som de nu skaderamte, skal finde sted senest 1 år efter skadebegivenheden. I modsat fald erstattes med dagsværdi (se punkt 18.M, andre ting). Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien (se punkt 18.M, andre ting) svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede ting er istandsat eller genanskaffet, eller Købstædernes Forsikring skønner, at istandsættelse eller genanskaffelse er sikret på betryggende vis. Forsikringstageren kan anmode om at få udbetalt dagsværdierstatning før end den endelige skadeopgørelse kan udarbejdes. B. Færdigvarer af egen fremstilling Ting, som virksomheden selv har fremstillet med henblik på salg, erstattes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling. 34 To t a l E r h v e r v

7 C. Varer under fremstilling Ting, som virksomheden selv har under fremstilling med henblik på salg senere, erstattes på grund lag af materialeværdi og produktionsomkostninger. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af virksomhedens generalomkostninger, dels avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag som anført under punkt 18.B, færdigvarer af egen fremstilling. D. Råvarer Råvarer, det vil sige endnu ikke bearbejdede eller behandlede varer, erstattes med genanskaffelsesprisen. E. Varer i detailhandel Ting (færdigvarer) i detailhandel som udbydes til salg, erstattes med indkøbsprisen. F. Motorkøretøjer 1. Reparation Købstædernes Forsikring betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. 2. Totalskade Har skaden et sådant omfang, at reparation efter Købstædernes Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller kommer køretøjet ved tyveri eller bortkomst ikke til veje inden 4 uger efter første dato for skadens anmeldelse til politiet eller Købstæ - dernes Forsikring, anvendes følgende erstatningsregler; a) tilhører køretøjet virksomhedens kunder, ansættes erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, erstatningen til det beløb, køretøjet er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til afholdt istandsættelse af køretøjet. 3. Nettopriser Skader som kan udbedres på virksomhedens egne værksteder, skal dels udføres der, dels til nettopriser både for så vidt angår materialeudgifter og lønomkostninger. Derved vil Købstæ - dernes Forsikring spare erstatningsudgifter, som vil komme vore kunder til gode. G. Elektronisk udstyr, herunder radio-, tv- og it-udstyr (hardware) Ved skade på eller tyveri af det nævnte udstyr erstattes med følgende procenter af nyværdien på skadetidspunktet for identisk eller nærmest identisk udstyr. Alder/år % der erstattes og derover 20 Afskrivningen/reduktionen af erstatningsbeløb et foretages også, hvis reparation er mulig. Hvis afskrivningsbeløbet er større end selvrisikobeløb - et, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningsbeløbet mindre end selvrisikobeløb - et, gøres afskrivningen ikke gældende. H. Videoer, DVD, film og lignende til udlejning For detailforretninger, der udlejer de nævnte ting, gælder, at erstatningen højst fastsættes til indkøbsprisen for det pågældende (eksklusive statsafgift og moms). Der dækkes kun på forsikringsstedet. b) tilhører køretøjet virksomheden, ansættes To t a l E r h v e r v 35

8 I. Retablering af mistede data på databærende medier Uanset størrelsen af forsikringssummen for er - hvervsløsøreforsikringen kan erstatningen for hver skadebegivenhed ikke overstige 1 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Erstatningen kan heller ikke overstige 50% af policens forsikringssum med senere indeksreguleringer. Der gives således ikke merværdidækningsgaranti for disse ting, jf. indledningen i disse forsikringsvilkår. J. Erstatningsregler ved elskader Forsikringen erstatter ikke elskader på genstande, der er mere end 10 år gamle. Det er alderen på den skaderamte genstand, der er afgørende og ikke alderen på den maskine med videre, hvori genstanden indgår. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for genstandens alder, er det maskinens alder, der lægges til grund. K. Cykler Cykler erstattes med følgende procent af nyprisen for en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Alder/år % der erstattes og derover 10 Reparationsudgifter erstattes fuldt ud inden for det afskrevne maksimale erstatningsbeløb. Hvis en afskrivning er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende. L. Kunstgenstande Kunstgenstande, herunder malerier, tilhørende virksomheden er højst dækket med indtil kr. pr. genstand og højst alt i alt med op til kr. (beløbene indeksreguleres ikke). For de kunstgenstande, som måtte have en værdi på kr. eller derover, skal der foreligge dokumentation for, at et anerkendt vurderingsfirma har vurderet og værdifastsat disse. Indkøbsprisen for disse sidstnævnte kunstgenstande er således ikke tilstrækkelig som dokumentation. Ved partielle skader kan erstatningen for alle kunstgenstande uanset værdi aldrig overstige værdien. Er der behov for at opnå en højere forsikringssum for kunstgenstande, er der mulighed herfor efter skriftlig aftale med Købstædernes Forsikring. I så fald vil tyverisikringsforholdene og kunstgenstandenes værdi nøjere blive vurderet, ligesom en eventuel forhøjelse af forsikringssummen vil fremgå af policen. M. Andre ting Andre ting erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimelige fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). N. Fælles for alle erstatningsregler Købstædernes Forsikring har ret til at lade skaderamte ting sætte i samme stand som før skaden eller levere tilsvarende ting. Kan tilsvarende ting nye eller brugte fremskaffes, sker det til de priser, Købstædernes Forsikring kan opnå. Måtte der være forhold som gør, at forsikrings - tageren ikke ønsker genlevering eller reparation, kan Købstædernes Forsikring fratrække eventuelle rabatter ved nyindkøb eller ved reparation i erstatningsbeløbet. Det forudsætter dog, at Køb - stædernes Forsikring kan bevise, at det var muligt at opnå den pågældende rabat. 36 To t a l E r h v e r v

9 Virksomhedens egne muligheder for at opnå rabat hos leverandører og/eller reparatører skal i tilfælde af skade komme Købstædernes For - sik ring til gode, uanset at forsikringssummen for erhvervsløsøre skal være fastsat ud fra vejledende udsalgspriser, listepriser med videre. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. O. Følgeudgifter Ud over forsikringssummen erstattes tillige efterfølgende udgifter, opstået i forbindelse med en ellers dækket skade på denne forsikring. Det forudsættes, at der ikke kan opnås erstatning fra anden side, herunder fra anden/andre forsikring(er). Nogle skader er omfattet under bygningsforsikringen i disse forsikringsvilkår, og der kan således ikke opnås erstatning både på bygningsforsikringen og på erhvervsløsøreforsikringen. Driftstab eller andet indirekte tab, bortset fra efterfølgende, erstattes ikke. 1. Oprydning Forsikringen erstatter udgifter til oprydning og bortkørsel af de skaderamte og forsikrede ting. Erstatningen kan højst udgøre 20% af policens forsikringssum med efterfølgende indeksreguleringer og kan ikke overstige 1,8 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Tilsagnet om merværdidækning i forbindelse med erhvervsløsøresummens størrelse, gælder ikke i forbindelse med oprydning. Udgifter, som følge af forurening, herunder til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, op - bevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en ellers dækket skade, erstattes ikke. Det er muligt at oprette en tillægsforsikring Udvidet jordskadedækning se vilkårenes punkt Redning, bevaring samt omstilling af låse Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige ud - gifter til redning og bevaring af de forsikrede ting. Er nøgler eller andre oplåsningsmedier til virksomhedens indgangspartier stjålet i forbindelse med et erstatningsberettiget indbrudstyveri eller bortkommet i forbindelse med en erstatnings - berettiget brandskade på forsikringsstedet, erstattes tillige udgifter til anskaffelse af nye eller omkodning af eksisterende låseenheder. Erstatningen kan dog højst udgøre kr. 3. Leje af midlertidige bygninger og lokaler Forsikringen erstatter forøgede lejeudgifter eller, hvis virksomheden var i egne bygninger, udgifter til leje af andre lokaliteter, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Det forudsættes, at den skete skade har et sådant omfang, at midlertidig flytning er nødvendig. Eventuelle sparede udgifter fradrages i erstatningen. Disse merudgifters størrelse og art skal skriftligt aftales i hvert enkelt tilfælde med Købstædernes Forsikring, efter skade er indtrådt. Herudover gælder dækningen kun for leje af midlertidige bygninger eller lokaler i Danmark. Samtlige udgifter dækkes dog højst i 12 måneder fra skadedagen. 4. Flytning og opmagasinering Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af erhvervsløsøre samt opmagasinering, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen. To t a l E r h v e r v 37

10 5. Forøgede lønomkostninger Forsikringen erstatter forøgede lønomkostninger, der påføres forsikringstageren i forbindelse med skaden, til ekstra personale eller overtidsbetaling med henblik på at undgå eller forkorte afbrydelser eller forstyrrelser i virksomhedens drift, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen. 6. Krisehjælp I det omfang det ikke er muligt at opnå dækning fra anden side, betaler forsikringen for nødvendig og rimelig krisehjælp hos psykolog, hvis forsikringstageren, eller én eller flere af dennes ansatte i forbindelse med udførelse af erhvervet akut får behov for krisehjælp. Det kan skyldes eftervirkninger af alvorlige brandskader, røveri eller røveriforsøg, færdselsulykker, hvor de sikrede var involverede eller en oplevelse, de nævnte har været tilskuere til. Der er ikke noget krav om, at det skete skal være dækket på nærværende forsikring for eksempel en tings- eller ansvarsskade. Der betales for højst 20 timers behandling pr. person. Behandlingsbehov, som skyldes interne forhold i virksomheden, er ikke dækket for eksempel på grund af organisationsændringer, omplaceringer, lønnedgang, fyringer og lignende. 7. Lovliggørelse Forsikringen erstatter forøgede retableringsudgifter til opfyldelse af krav, som stilles af danske myndigheder i forbindelse med genanskaffelse og/eller opsætning af maskiner og/eller anlæg efter en dækningsberettiget skade på erhvervsløs - øreforsikringen hos Købstædernes Forsikring. Erstatning ydes kun for udgifter som følge af myndighedskrav, der er relateret til lovgivningsog tilladelsesmyndighed. Det er en forudsætning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at udgifterne alene vedrører den beskadigede maskine og/eller anlæg samt udstyr, der er fastmonteret på denne/disse, at maskinen/anlægget er beskadiget med mere end 50 % af nyværdien for tilsvarende nyt på skadetidspunktet, at maskinens/anlæggets værdiforringelse ikke overstiger 25 % af dens/dets nyværdi på skadetidspunktet. Den samlede erstatning kan ikke overstige 25 % af maskinens/anlæggets nyværdi på skadetidspunktet. P. Ved brandskader i forbindelse med udførelse af varmt arbejde Er der sket en brandskade (ildsvåde), har forsikringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det. Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevisførelse, vil forsikringen dog alligevel dække, men i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, som i øvrigt måtte være gældende for forsikringen. Den særlige selvrisiko på kr. vil dog ikke gælde hvis; a) forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftaleblanket (denne kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, 38 To t a l E r h v e r v

11

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere