Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning"

Transkript

1 Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning. Begrundelsen for dette er, at rådet er opmærksomt på Danske Fysioterapeuters vision om, at flere fysioterapeuter skal uddanne sig til forskere og skabe et fagligt fundament for mere fysioterapirelevant forskning. Rådet ønsker på den baggrund at forholde sig til de aktuelle forhold vedrørende uddannelse, rekruttering og karriereveje indenfor sundhedsforskning generelt og relateret til fysioterapi specifikt. I forlængelse heraf er Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning, herefter NSS, netop er udkommet med et notat, som forholder sig til uddannelse, rekruttering og karriereveje indenfor sundhedsforskning. Rådet finder notatet relevant som basis for en drøftelse af rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter, ligesom rådet finder det vigtigt, at Danske Fysioterapeuter er opmærksomt på NSS og anvender og bidrager aktivt til NSSs arbejde. Dato: 26. marts 2010 Til: Hovedbestyrelsen Cc: Udvalg for professionsudvikling og uddannelse Fra: Videnskabeligt råd for Danske Fysioterapeuter Rådet har valgt at adressere temaet som en drøftelse og kommentering af notatet. Rådet har bedt Christian Harsløf, fuldmægtig i Ministerium for sundhed og forebyggelse og sekretariatsmedarbejder for NSS fremlægge notatet. Rådet har behandlet temaet i perioden november 2009 til marts Oplæg til rådet drøftelse Fremstillingen af oplægget til rådets drøftelse er baseret på Christian Harsløfs oplæg samt følgende dokumenter: Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Notat om uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere 1 Ministeriet for Sundhed og forebyggelse: Visioner for sundhedsforskningen i Danmark temaer for arbejdet i det nationale samarbejdsforum for sundhedsforskning, april Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Ledelsesforum for medicinsk sundhedsforskning, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen: Danske Sundhedsforskning status og perspektiver. Sammenfatning, juni Internt notat: 30. september 2009, Sagsnr , Sagsbeh. SUMCHA/Sundhedsstatistik, Dok nr Publikationen er tilgængelig på 1/7

2 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning er nedsat af Ministeriet for sundhed og forebyggelse med henblik på at fremme dansk sundhedsforskning og samarbejde på området. NSS består af repræsentanter for de relevante aktører på sundhedsforskningsområdet: statslige myndigheder, forskningsrådene, de sundhedsfaglige fakulteter, de fem regioner, de faglige organisationer og industrien. Danske Fysioterapeuter er repræsenteret i NSS via Sundhedskartellets repræsentant Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen. NSS har til formål at koordinere samarbejde mellem aktørerne, at fremme udnyttelse af forskningsresultater samt at styrke sundhedsforskning nationalt og internationalt. NSS er etableret i kølvandet på samlingen af sundhedsloven i Her fik alle regionernes hospitaler forskningsforpligtigelse, og behovet for et samlende og koordinerende forum var derfor påkrævet. Sundhedsforskning er et bredt forskningsfelt, som omfatter patientnær klinisk forskning, sundheds- og forebyggelsesforskning, biomedicinsk eksperimentel forskning samt sundhedstjenesteforskning. Det er NSSs opgave at stimulere til og fremme en samlet sundhedsforskningsindsats på tværs af specialer, fag, discipliner og sektorer. NSS har som udgangspunkt for sit arbejde identificeret følgende aktuelle udfordringer for dansk sundhedsforskning: Behov for øgede investeringer i sundhedsforskning herunder investeringer i apparatur og relevante forskningsmiljøer Mere fokus på rekruttering, uddannelse og fastholdelse af forskere Fokus på implementering af forskningsresultater Forbedrede rammevilkår for klinisk forskning herunder modernisering af procedurer for klinisk og epidemiologisk forskning Fokus på sundhedstjeneste- og forebyggelsesforskning herunder forskning i relevant organisering af sundhedsvæsen og sundhedsindsatser Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere NSS har som sin første opgave adresseret udfordringen Mere fokus på rekruttering og uddannelse og har til dette formål udarbejdet en udredning, som nu foreligger i form af notatet Notat om uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Notatet peger på, at der trods stigende antal sundhedsprofessionelle med forskeruddannelse (ph.d.) og stigende udgifter til forskning ikke kan registreres en tilsvarende stigning i forskningsproduktionen. Årsagen til dette angives at være, at uddannede ph.d. i for ringe antal forsætter i egentlig forskerkarriere efter endt uddannelse. Notatet opstiller i forlængelse heraf forslag til en række initiativer, som aktørerne på sundhedsforskningsområdet bør tage med henblik på fremadrettet at sikre uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Initiativerne falder inden for overskrifterne: Stærkere forskningsledelse Bedre karrieremuligheder for ph.d. og post.doc. Flere dele-/kombinationsstillinger mellem forskning og klinik Flere kombinerede uddannelsesforløb for læger Delestillinger skal adresseres i overenskomstforhandlingerne Forskningsbudgettering skal fremmes 3 Publikationen er tilgængelig på 2/7

3 Forskningstræning skal styrkes i den prægraduate uddannelse Ikke-lægelige akademikeres rolle i sundhedsvæsenet skal klargøres Forskning udført af professionsuddannede skal fremmes Bedre vejledning omkring anmeldelsespligt mv. Rådets drøftelse af initiativerne Stærkere forskningsledelse Notatet fastslår, at stærk og synlig forskningsledelse er en forudsætning for uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Forskningsledelse skal sikre, at der afsættes tid og midler til forskning, ligesom forskningsledelse skal sikre forskning anseelse og bidrage til, at der skabes en stimulerende forskningskultur. Notatet anbefaler forskningsledelse formaliseret på alle ledelsesniveauer. Rådet supplerer med det perspektiv, at forskningsledelse skal bidrage til at sikre, at der overordnet på institutionsniveau tages kvalificeret stilling til institutionens samlede forskningsindsats. En institutions forskningsindsats skal være sammenhængende og koordineret og skal afspejle institutionens faglige opgave. Rådet peger videre på vigtigheden af at se forskningsledelse som forskellig fra faglig og administrativ ledelse. Forskningsledelse skal rette sig specifikt mod at sikre et kvalificeret forskningsfagligt perspektiv. Forskningsledelse menes derfor også at forudsætte forskningsmæssige kvalifikationer hos de personer, som har ansvar for sådant. Som det beskrives senere i denne tekst er forskning udført af forskere med professionsfaglig herunder fysioterapifaglig baggrund i sin vorden. Det betyder for det første, at mange fysioterapienheder ikke eller kun i begrænset omfang er forskningsaktive. Og det betyder for det andet, at der i dag ikke eksisterer en etableret og ensartet struktur for forskere med fysioterapifaglig baggrund. Forskere med fysioterapifaglig baggrund er organisatorisk placeret i sygehusets centrale fysioterapiafdeling eller i tværfaglige forskningsmiljøer på specialeniveau. Disse forhold gør overvejelserne vedrørende behovet for forskningsledelse meget relevante for fysioterapi ikke mindst ret i relation til en ambition om forskningsbasering af fysioterapi. Der er således behov for, at ledere af fysioterapienheder i deres ledelse og strategiske arbejde målrettet adressere spørgsmålet om forskning og evidensbasering. Og den lokale ledelse skal koordineres med og være en integreret del af den samlede forskningsledelse på institutionsniveau, når en forskningsindsats tilrettelægges, når midler fordeles, og når ph.d. stipendiater udbydes. Forskningsbudgettering skal fremmes Notatet peger særskilt på behovet for forskningsbudgettering. Forskningsmidler skal være synlige i budgetterne, og forskningsbudgettering skal sikre, at midler målrettet forskning også anvendes på forskning. Rådet supplerer med, at forskningsbudgettering og økonomistyring på forskningsområdet skal ses som en integreret del af forskningsledelse og tilføjer videre, at forskningsbudgettering skal bidrage til at sikre, at forskning ikke alene finansieres via eksterne midler. De aktuelle takster for kliniske aktiviteter er sammensat med henblik på, at såvel uddannelse som forskning til en vis grad kan finansieres via budgetmidler. Bedre karrieremuligheder for ph.d. og post.doc. Notatet fastslår, som tidligere beskrevet, at antallet af ph.d. studerende på det sundhedsvidenskabelige område er steget i perioden Stigningen ledsages imidlertid ikke af en tilsvarende stigning i den generelle forskningsaktivitet, hvorfor det sluttes, at ph.d. uddannelse ikke pr. automatik fører til en efterfølgende forskningskarriere. 3/7

4 Begrundelsen for dette angives i notatet bl.a. at være uklare karriereveje for ph.d. i sundhedsvæsenet og manglende sammenhængende strategi for, hvorledes erhvervet ph.d. kompetence efterfølgende skal anvendes. På den baggrund anbefaler notatet dels etablering af karrierevejledning for ph.d. dels målrettede planer for anvendelse af ph.d. kompetence. Rådet supplerer med, at begge anbefalinger skal ses som en integreret del af forskningsledelsesfunktion. Rådet supplerer videre med en pointering af, at et ph.d.-forløb bør anses som et videreuddannelsesforløb jf. Bologna-deklarationens 3. niveau. Ofte sidestilles ph.d.-forløb med anden forskningsaktivitet, og de naturlige uddannelsesforpligtelser som f.eks. karrierevejledning og kompetenceplaner får derfor ikke tilstrækkelig opmærksomhed. På samme måde som andre uddannelsesforløb vil der også på ph.d. niveau være studerende, som viser sig mere talentfulde end andre. Disse skal sikres vejledning i retning af post.doc.- stillinger med henblik på egentlig forskerkarriere. Andre mere klinisk orienterede skal jf. rådet vejledes til at anvende deres erhvervede kompetencer i klinikken med henblik på styrkelse af en forskningsbaseret udvikling af klinisk praksis. Rådet har endvidere drøftet, hvorvidt det store frafald, i form af at forskerkarriere ikke videreføres efter ph.d., skal ses i sammenhæng med, at der er været meget fokus at øge antallet af ph.d. er specielt på lægeområdet. Måske er grænsen ved at være nået - alle har som nævnt ovenfor ikke samme talent for forskning. I forhold til det fysioterapeutiske område er det rådets kommentar, at problemstillingen ikke helt synes at være den samme. Der er stort og udækket behov for uddannelse af forskere i fysioterapi, hvilket betyder, at alle ph.d.er med evner og lyst til forskningskarriere bør kunne finde relevant beskæftigelser i miljøet. Samtidig er det rådets vurdering, at interessen for ph.d. er stor blandt fysioterapeuter, hvilket forudsiger, at antallet vil stige. Rådet peger derfor på, at det for fysioterapi som for andre fagområder gælder om at identificere ph.d. er med talent for forskning og sikre, at de, som ikke skal forske, tilbydes funktioner, hvor de udnytter deres forskningsmæssige kompetencer klinisk og bidrager til realisering af visionen om evidensbasering. Rådet efterspørger i sin drøftelse et overblik over den kønsmæssige fordeling af forskere på sundhedsforskningsområdet. Flere dele- og kombinationsstillinger Notatet peger på dele- og kombinationsstillinger som en relevant karrieremulighed for sundhedspersoner med ph.d.-grad. Dele- og kombinationsstillinger betyder, at personen dels arbejder som forsker/lektor med tilknytning til et universitet dels som kliniker med tilknytning til et hospital eller anden sundhedsfaglig enhed. En sådan ordning er bl.a. optimal i forhold til udvikling af et forskningsbaseret sundhedsvæsen. Ordningen kræver imidlertid særlig grad af ledelsesopbakning, fordi den indebærer, at den pågældende medarbejder ikke vil kunne opmønstre samme fleksibilitet i forhold til de kliniske funktioner sammenlignet med 100 % kliniske stillinger. Ordningerne anvendes p.t. ikke i særlig stort omfang. Det skyldes jf. notatet flere forhold. Manglende vejledning om muligheden, manglende ledelsesmæssig opbakning, men også en betydelig lønmæssigt faktor menes på lægeområdet at spille ind. Universitetsansatte er generelt lavere lønnet end ansatte i kliniske funktioner, hvilket betyder, at der ikke er noget lønmæssigt incitament for en forskerkarriere. En ansættelse i delvis forskningsstilling betyder tilsvarende lavere løn end ved ansættelse i 100 % klinisk stilling. Notatet anbefaler på den baggrund, at denne problemstilling adresseres ved de næste overenskomstforhandlinger i de faglige organisationer. Rådet vurderer, at dele- og kombinationsstillinger også kan være en relevant og attraktiv mulighed også for forskere med fysioterapifaglig baggrund. Der forventes som nævnt en stigning i 4/7

5 antallet af ph.d. med fysioterapeutisk baggrund, og ikke alle vil have interesse for/evner til en ren forskningsmæssig karriere. Samtidig øges sundhedsvæsenets efterspørgsel efter kompetencer, som kan understøtte anvendelsen af forskningsresultater i klinisk praksis og skabe sammenhæng mellem forskning og praksis. Her ses dele- og kombinationsstillinger som en oplagt mulighed. I tillæg tilføjes det, at lønnen ikke på samme måde som hos lægerne vurderes at blive en barriere, idet lønforskellene blandt fysioterapeuter er relativt beskedne. Forskning udført af professionsuddannede skal fremmes Notatet fastslår, at der eksisterer samme barrierer for forskning indenfor professionsfagene som for den øvrige sundhedsforskning. Notatet peger på, at forskning indenfor professionsfagene er i sin vorden, og at der p.t. er behov for en diskussion af deres rolle og omfang. Notatet peger videre på, at det på længere sigt er uhensigtsmæssigt begrebsmæssigt at adskille professionsfagene fra den øvrige sundhedsforskning. Notatet anbefaler, at der på kort sigt fokuseres på opbygning af forskningsmiljøer i tilknytning til de eksisterende sundhedsvidenskabelige miljøer, således at erfaring herfra kan videregives til professionsfagene. Notatet anbefaler videre, at de forskningsaktive indenfor professionsfagene fastholdes i den kliniske hverdag, og at der ses på forskningsfagenes repræsentation i forskningsråd, i reviewer-korps m.v. Rådet har diskuteret dette punkt indgående, eftersom professionen fysioterapi pr. definition er omfattet at betegnelsen professionsfag. Rådet ser på samme måde som notatet et stort udviklingspotentiale i professionsfagene, og at der bør være fokus på at styrke bidraget fra disse fagområder. Rådet ser gerne, at der på dette sted i notatet holdes fast i den ellers gennemgående forudsætning, at der med betegnelsen forsker refereres til sundhedspersoner med ph.d. grad. Forskning udført af forskere (ph.d.) med professionsfaglig baggrund, som f.eks. fysioterapeut, er ligestillet med øvrige akademikere med forskningsmæssig videreuddannelse og bør ikke på sigt italesættes som noget særligt, som kræver særlig stillingtagen. Omvendt forudsætter betegnelsen forsker og forskning også kvalificering gennem ph.d. uddannelse. Rådet anerkender, at der er behov for særlig fokus på professionsfagene. Men rådet opfordrer til, at sondringen mellem professionsfag og øvrige fag alene knytter sig til et mål om at sikre kvalificering af flere forskere med professionsfaglig baggrund og et mål om at kvalificere og øge forskning i de emneområder, som traditionelt knytter sig til professionsfagene. Forskning og kravet til forskningskompetencer er det samme for alle. I forhold til notatets anbefaling vedr. opbygning af forskningsmiljøer har rådet drøftet nødvendigheden af, at disse, når det gælder fysioterapi etableres som brobygning mellem forskellige miljøer - patientnære, kliniske miljøer primært foranket på sygehuse, sundhedstjeneste- og folkesundhedsmiljøer samt mere basale miljøer som f.eks. det biomekaniske område. Videre i forhold til emneområder som traditionelt knytter sig til professionsfagene opfordrer rådet NSS til at være opmærksom også i sit arbejdet at inddrage forskning i de sundhedsopgaver, som løses i kommunerne. Kommunerne har ikke direkte forskningsforpligtelse, men har jf. sundhedsloven pligt til at bidrage til forskning, og har som det øvrige sundhedsvæsen pligt til at levere evidensbaserede ydelser. Rådet drøfter i den sammenhæng muligheden af at fremme forskning i fysioterapi ved i langt højere grad end i dag at tænke forskning, når der tales om udvikling. Såvel på hospitaler som i kommuner allokeres ressourcer til udvikling i form af midler til udviklingsprojekter og udviklingsstillinger. Rådet vurderer, at udbyttet af disse ikke ubetydelige midler kan øges, såfremt problemstillingerne adresseres forskningsmæssigt, idet fokus på relevans og implementering dog fastholdes. 5/7

6 Forskningstræning i prægraduat uddannelse skal styrkes Notatet peger på, at en styrkelse af forskningstræningen på den prægraduate universitære uddannelse kan bidrage til at fremme forskningskulturen. Notatet anbefaler, at forskningstræning adresseres i regulering af studieordningerne, ved udbredelse af forskningsårsordning samt via øget samarbejde mellem universitet og f.eks. professionshøjskoler. Rådet støtter notatets anbefaling. Metodeundervisning, brug af videnskabelig litteratur og videnskabelig træning skal indgå i al videregående sundhedsuddannelse fra første modul med henblik på såvel opøvning af videnskabelige kompetencer som skærpelse af de studerendes interesse for forskning og videnskabeligt arbejde. Sammenfatning og anbefalinger Rådet har med udgangspunkt i notatet Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere udarbejdet af NSS behandlet temaet Rekruttering og karriereveje for forskere med fysioterapifaglig baggrund. Rådet støtter overordnet notatets anbefalinger om initiativer, som fremmer gode muligheder for at uddanne, rekruttere og fastholde forskere på sundhedsforskningsområdet. Sammenfattende er det rådets vurdering, at i forhold til spørgsmålet om rekruttering af og karriereveje for forskere med fysioterapifaglig baggrund, så oplever forskere med fysioterapifaglig baggrund de samme barrierer og problemstillinger som øvrige forskere på sundhedsforskningsområdet. Rådet finder videre, at der fortsat er behov for et særligt fokus på videreudvikling af forskningsområdet for fysioterapi. Fysioterapi og fysioterapeuter er på rette vej og i en god udvikling, hvorfor fokus p.t. skal være på at stimulere til fortsat udbygning af forskningskompetence og forskning med sigte på fysioterapifaglige problemstillinger. Rådet har eksplicit forholdt sig forholdene på fysioterapiområdet og vil her særligt fremhæve: Etablering af stærk og synlig forskningsledelse i fysioterapienheder Rådet anbefaler, at ledere af fysioterapeuter har et målrettet fokus på udvikling af forskningskultur, udvikling af forskningskompetence samt implementering af forskningsresultater i klinisk praksis. Rådet anbefaler videre, at ledere af fysioterapeuter selv er forskeruddannede. Fremme af muligheder for delestillinger, som giver mulighed for såvel forskning som klinisk arbejde Rådet anbefaler, at der i takt med udvikling af fysioterapimiljøer på de sundhedsvidenskabelige fakulteter arbejdes målrettet på etablering og udbredelse af dele- og kombinationsstillinger for fysioterapeuter. Rådet anbefaler i den sammenhæng et særlig fokus på det kommunale sundhedsvæsen. Fremme forskningsbasering af fysioterapi Rådet anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet på at stimulere den gode udvikling i retning af akademisering og forskningsbasering af fysioterapi. Rådet anbefaler, at området forskningsbaseret uddannelse vægtes højt med henblik på at sikre de grundlæggende akademiske forudsætninger for videnskabeligt arbejde. Rådet anbefaler videre, at der i højere grad tænkes forskning ind i udviklingsprojekter og udviklingsstillinger. 6/7

7 Rådet opfordrer til, at ovennævnte perspektiver inddrages i Danske Fysioterapeuters strategiske og forhandlingsmæssige arbejde for at fremme fysioterapirelevant forskning herunder øge antallet af forskere med fysioterapifaglig baggrund. Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter er nedsat af Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse og har til formål at rådgive Danske Fysioterapeuter i spørgsmål vedrørende forskning som basis for professionsudvikling. Medlemmerne af Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter er : Professor Mogens Hørder (formand) Professor Peter Magnusson Professor Ewa Roos Professor Michael Kjær Post doc. Mette Aadahl Lektor Uffe Læssøe 7/7

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning Årsmøde på Christiansborg 12.maj 2010 Liselotte Højgaard Professor, klinikchef,dr.med. Rigshospitalet,

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

DET NATIONALE SAM- ARBEJDSFORUM FOR SUNDHEDSFORSKNING

DET NATIONALE SAM- ARBEJDSFORUM FOR SUNDHEDSFORSKNING DET NATIONALE SAM- ARBEJDSFORUM FOR SUNDHEDSFORSKNING ÅRSRAPPORT FOR 2013 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE MAJ 2014 Side 2 Årsrapport 2013 Maj 2014 Udarbejdet af: Det Nationale Samarbejdsforum for

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

VISIONER FOR SUNDHEDSFORSKNINGEN I DANMARK

VISIONER FOR SUNDHEDSFORSKNINGEN I DANMARK VISIONER FOR SUNDHEDSFORSKNINGEN I DANMARK - TEMAER FOR ARBEJDET I DET NATIONALE SAMARBEJDSFORUM FOR SUNDHEDSFORSKNING Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse April 2009 Kolofon Visioner for sundhedsforskningen

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Disposition Ambitionen Forudsætningerne Potentialet Udfordringerne i sundhedsvæsenet Mulighederne Status. Ambitionen

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere