PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER"

Transkript

1 PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER Marts 2009 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT

2 PENSIONSREGULATIV 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE RÅDERET INDSKUD AFGRÆNSNING AF SYGDOMME SKATTEFORHOLD MODREGNING HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? INDIVIDUEL FORSIKRING VED FRATRÆDELSE PENSIONSBIDRAG OPHØR AF BIDRAGSBETALING MIDLERTIDIG BIDRAGSFRITAGELSE PENSIONSKASSENS YDELSER ALDERSPENSION INVALIDEPENSION ÆGTEFÆLLEPENSION BØRNEPENSION GRUPPEFORSIKRINGER OPSPARINGSORDNINGER OPSPARINGSAFDELING PENSIONENS UDBETALING FORSIKRINGSTEKNISK GRUNDLAG...7 GRUPPEFORSIKRING VED ULYKKE STANDARDBETINGELSER HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? ULYKKESFORSIKRINGENS DÆKNING UDGIFTER TIL SPECIALBEHANDLING UDGIFTER DER IKKE DÆKKES TANDSKADEDÆKNING HVAD OMFATTER TANDSKADEDÆKNINGEN IKKE? GENERELLE FORHOLDSREGLER VED SKADE ANMELDELSE AF SKADE SKATTEFORHOLD UDTRÆDELSE OVERFØRSEL TIL ANDEN PENSIONSORDNING IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER...8 BILAG B OPSPARINGSORDNINGER OPSPARINGSORDNINGER OG OPRETTELSE INDBETALING BILAG A. GRUPPEFORSIKRINGER GRUPPEFORSIKRINGENS DÆKNING DÆKNINGSBERETTIGEDE FORRENTNING INDSÆTTELSE AF BEGUNSTIGET BIDRAGSFRITAGELSE UDBETALING GRUPPEFORSIKRING VED DØD DÆKNINGSSUMMER VED DØDSFALD HVEM UDBETALES FORSIKRINGSSUMMEN TIL? SKATTEFORHOLD...9 BILAG C. VILKÅR FASTSAT I OVERENSKOMSTER, AFTALER OG LIGNENDE OM YDELSESSAMMENSÆTNING ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR GRUPPEFORSIKRING VED INVALIDITET ANSATTE PÅ TEGNESTUER DÆKNINGSSUMMER VED INVALIDITET SKATTEFORHOLD DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME I TILSLUTNING TIL GRUPPELIVSAFTALER OG FG S FORSIKRINGSBETINGELSER BILAG D. TEKNISKE PENSIONSVILKÅR HELBREDSBEDØMMELSE BIDRAG OG INDSKUD PENSIONSBESKATNINGSLOVEN ENGANGSYDELSE AP Side

3 5. FORHØJET STARTPENSION INVALIDEPENSION VALG AF ÆGTEFÆLLEPENSION VALG AF BØRNEPENSION BAGATELGRÆNSE FORSIKRINGSTEKNISK GRUNDLAG BONUSREGULATIV OVERFØRSEL TIL ANDEN PENSIONSORDNING UDTRÆDELSE AF PENSIONSKASSEN VIRKSOMHEDSORDNINGER MEDLEMSKONTI OG SÆRLIGE BONUSKONTI ORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DAGSORDENENS INDHOLD EMNER TIL DAGSORDENEN DAGSORDENENS OFFENTLIGGØRELSE ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN AFSTEMNINGER FORHANDLINGSPROTOKOL BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING BESTYRELSENS HVERV BESTYRELSESMØDER BILAG E. SÆRREGLER FOR ÆLDRE ORDNINGER AFGRÆNSNING AF ORDNINGER SÆRREGLER FOR YDELSESSAMMENSÆTNING ALDERSPENSION INVALIDEPENSION ÆGTEFÆLLEPENSION BØRNEPENSION PENSIONISTTILLÆG DIREKTIONENS HVERV RETSHANDLER TAVSHEDSPLIGT REVISION ÅRSRAPPORT PENSIONSHENSÆTTELSER MV MIDLERNES ANBRINGELSE AFGØRELSE AF TVISTER VEDTÆGTSÆNDRINGER VEDTÆGT NAVN OG HJEMSTED PENSIONSKASSENS OPLØSNING IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER FORMÅL MEDLEMMER AP Side

4 PENSIONSREGULATIV 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 1. Helbredsoplysninger Ved optagelse eller genoptagelse af bidragsbetaling i pensionskassen skal medlemmet afgive helbredsoplysninger efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Omkostninger til evt. lægeattester betales af pensionskassen. Medlemmet skal tillige på opfordring skriftligt give de oplysninger om forhold, som af bestyrelsen skønnes af betydning for pensionsordningen. Medlemmet skal herunder oplyse, om vedkommende er ansat i et job, hvor der er taget særlige hensyn til medlemmets helbredsmæssige eller sociale forhold. Medlemmer, der ved optagelsen er fyldt 60 år eller ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, optages i opsparingsafdelingen. Stk. 2. Klausuler Er et medlems helbredsoplysninger ikke tilfredsstillende, kan optagelse - efter retningslinier fastsat af bestyrelsen - ske med klausul om begrænsninger i dækningen for et eller flere helbredsområder. Stk. 3. Tjenestemandsdeponering Ethvert medlem har adgang til at deponere helbredsoplysninger svarende til dem, som anvendes i forbindelse med tjenestemandsansættelse. Pensionskassen foretager ingen kontrol heraf. 2. RÅDERET Retten til ydelser fra pensionskassen, herunder udbetalingen er personlig. Medlemmer kan ikke råde over disse rettigheder, og de kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. Dette gælder tillige i forbindelse med udtræden eller overførsel til anden pensionsordning og for andre pensionsberettigede efter dette regulativ, ægtefæller etc. 3. INDSKUD Stk. 1. Indskud fra tidligere ansættelse Medlemmer, der i en tidligere ansættelse var omfattet af en forsikringsmæssig pensionsordning eller pensionskasseordning eller har været tjenestemandsansat, kan anvende beløb overført herfra som indskud. Stk. 2. Andre indskud Medlemmer kan herudover betale indskud. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herfor. Indskud forudsætter afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis risikosummen forøges med mere end 25 %. 4. PENSIONSBIDRAG Stk. 1. Bidrag efter overenskomst etc. Pensionsbidrag, som indbetales i overensstemmelse med kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, anvendes til ydelser, som opfylder kravene heri. Bestyrelsen kan indenfor rammerne af dette regulativ fastsætte de nærmere regler for disse ordninger. Stk. 2. Individuelle bidrag For pensionsbidrag indbetalt efter individuel ansættelsesaftale eller af medlemmet selv, kan bestyrelsen fastsætte nærmere regler. Stigninger i pensionsbidrag forudsætter afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis risikosummen forøges med mere end 25 %. Stk. 3. Forfald Pensionsbidrag forfalder månedsvis bagud og ophører med udgangen af den måned, der går umiddelbart forud for pensionering eller død. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan bestyrelsen fastsætte en morarente. 5. OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget før det fyldte 60. år, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, overgår medlemmet til bidragsfri dækning. Herved vil beregningen af medlemmets pension være uændret i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko, gruppeforsikringspræmie og administration mv. i medlemmets egen opsparing. Efter ansøgning kan 12-måneders fristen forlænges. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden bidragsophør. Stk. 2. Hvilende medlemskab Efter udløb af en evt. bidragsfri dækningsperiode overgår medlemmet til hvilende medlemskab, medmindre medlemmet genoptager bidragsbetalingen, pensioneres, udtræder eller overføres til anden pensionsordning. Medlemmet kan vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Ved hvilende medlemskab sker pensionsberegningen på grundlag af opsparingen. 6. MIDLERTIDIG BIDRAGSFRITAGELSE Stk. 1. Ansøgning Medlemmet er berettiget til midlertidig bidragsfritagelse for pensionsordninger efter 7, stk. I, såfremt erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 eller tilstrækkeligt til, at medlemmet ikke kan bestride sit hidtidige erhverv, og nedsættelsen har varet i mindst 3 måneder uafbrudt. Bidragsfritagelse forudsætter, at medlemmet ikke mere oppebærer løn. Hvilende medlemmer kan ikke opnå bidragsfritagelse. Bidragsfritagelse kan ikke opnås ved forhold, hvor der er indsat klausuler i helbredsbedømmelsen. Bidragsfritagelsen ophører, når medlemmet skønnes at være i stand til at genoptage sit hidtidige arbejde eller påtage sig andet arbejde. Stk. 2. Tilkendelse AP Side

5 Så længe bidragsfritagelse er tilkendt, er medlemmet pensionsdækket, som om pensionsbidrag fortsat blev indbetalt. 7. PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 1. Ydelsestilbud Pensionskassen tilbyder sine medlemmer følgende ordninger og ydelser: I. Pension a. Alderspension ( 8) b. Invalidepension ( 9) c. Ægtefællepension ( 10) d. Børnepension ( 11) II. Gruppeforsikringer ( 12) III. Opsparing a. Opsparing med løbende udbetaling ( 13) b. Rateopsparing ( 13) c. Kapitalopsparing ( 13) d. Opsparingsafdeling ( 14) Stk. 2. Skatteforhold Pensionsordningernes indplacering i forhold til den til enhver tid gældende skattelovgivning fastlægges af bestyrelsen. 8. ALDERSPENSION Stk. 1. Retten til alderspension Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. For medlemmer, der modtager invalidepension, indtræder retten først ved ophør heraf. Retten er livsvarig. Alderspensionen kan af medlemmet vælges udsat. Ved udsættelse forhøjes pensionsberegningen i overensstemmelse med det forsikringstekniske grundlag, dog ikke ud over det fyldte 70. år. Stk. 2. Overgang til deltid Ved overgang til deltidsansættelse efter det fyldte 60. år har medlemmet ret til delpension, svarende til en brøkdel af fuld pension. Brøkdelen kan ikke overstige den brøkdel, hvormed arbejdstiden nedsættes. Stk. 3. Engangsydelse Et medlem kan efter det fyldte 60. år og senest ved alderspensionering vælge at få udbetalt engangsydelse mod en tilsvarende nedsættelse af øvrige ydelser. Udbetalingen forudsætter, at medlemmet ikke modtager invalidepension. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for engangsydelsen. Medlemmet indskyder til engangsydelsen en andel af pensionsbidraget til ordninger efter 7, stk. 1, pkt. I og 7, stk. 1, pkt. III, a. og d. Medlemmet kan ved skriftlig meddelelse fravælge retten til engangsydelse for fremtidige bidrag. Stk. 4. Alderspensionens størrelse Beregningen af den løbende alderspension og engangsydelsen finder sted i overensstemmelse med det forsikringstekniske grundlag. Stk. 5. Pensionisttillæg Medlemmet kan ved overgang til pension vælge at forhøje den løbende pension med et pensionisttillæg. Retningslinierne for pensionisttillægget fastsættes af bestyrelsen. 9. INVALIDEPENSION Stk. 1. Retten til invalidepension Nedsættes medlemmets erhvervsevne varigt med mindst 2/3 inden det fyldte 60. år, har medlemmet ret til invalidepension. Retten indtræder den 1. i måneden efter, at den varige erhvervsevnenedsættelse er konstateret, dog tidligst ved ophør af løn - erhvervsindtægt. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for administration heraf, herunder for afgrænsning af samt vilkår for modregning i invalidepension af løn/erhvervsindtægt. Retten til invalidepension ophører ved det fyldte 65. år, eller når medlemmets erhvervsevne ikke mere skønnes nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Medlemmet er pligtig på foranledning at oplyse sine indtægtsforhold til pensionskassen. Er erhvervsevnen nedsat med mindst 1/2 og højst 2/3 kan bestyrelsen fastsætte regler for tilkendelse af indtil halv invalidedækning. Stk. 2. Bedømmelse af erhvervsevne Forringelsen af erhvervsevnen bedømmes efter retningslinier, fastsat af pensionskassens bestyrelse. I vurderingen indgår helbredsforholdene og medlemmets indtjeningsevne set i relation til det for medlemmerne normale. I bedømmelsen indgår udtalelser fra medlemmets læge og eventuelle af bestyrelsen indhentede yderligere lægeerklæringer. Medlemmet er forpligtet til at lade sig undersøge af en af pensionskassen valgt læge. Pensionskassen betaler omkostningerne hertil. Stk. 3. Invalidepensionens størrelse Medlemmer optages med en invalidepension af samme størrelse som den beregnede alderspension ved det 65. år, medmindre medlemmet: a. er omfattet af en overenskomst, aftale eller lignende, som foreskriver andre dækninger, eller b. selv vælger en anden invalidepension. Bestyrelsen fastsætter de beløbsstørrelser og evt. reguleringsmekanismer, som invalidepensionen af medlemmet kan vælges fastsat til. Medlemmet kan ændre valget efter stk. 3, pkt. b, dog kun mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25 %. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for omvalget. Stk. 4. Midlertidig invalidepension Bestyrelsen kan fastsætte regler for tilkendelse af midlertidig invalidepension i tilfælde, hvor erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, men således at der er formodning om, at tilstanden ikke vil være varig. AP Side

6 10. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets alderseller invalidepensionering og inden det 65. år. Stk. 2. Separation og skilsmisse I tilfælde af separation eller skilsmisse finder de til enhver tid gældende regler i lovgivning om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse anvendelse for ægtefæller til såvel mandlige som kvindelige medlemmer. Stk. 3. Registreret partnerskab Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab. Stk. 4. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af pension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, 4. medlemmet har meddelt samleverens navn til pensionskassen. Stk. 5. Valg af ægtefællepension Medlemmer optages med en 10 årig ægtefællepensionsret, medmindre de ved optagelsen vælger en livsvarig ægtefællepension eller helt fravælger denne. Ægtefællepension udbetales senest til ægtefællens død. Omvalg forudsætter afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25 %. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for omvalget. Stk. 6. Ægtefællepensionens størrelse Ægtefællepensionens størrelse udgør medmindre medlemmet har foretaget fravalg efter stk % af medlemmets pension, hvis medlemmet modtager invalide- eller alderspension. For erhvervsaktive medlemmer, der har ret til alderspension, udgør beløbet 60 % af den beregnede alderspension ved det 65. år. For erhvervsaktive medlemmer, der ikke har ret til alderspension, udgør beløbet 60 % af invalidepensionen. 11. BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 65. år eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 24 år. Denne ret tilkommer også adoptiv- og stedbørn. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår ikke ret til pension. Stk. 2. Valg af børnepension Medlemmer optages med ret til børnepension, medmindre de ved optagelsen har fravalgt denne. Valg af børnepension sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Børnepensionens størrelse Børnepensionens størrelse udgør medmindre medlemmet har foretaget fravalg efter stk. 2 - for hvert barn 20 % af medlemmets pension, hvis medlemmet modtager invalide- eller alderspension. For erhvervsaktive medlemmer, der har ret til alderspension, udgør beløbet 20 % af den beregnede alderspension ved det 65. år. For erhvervsaktive medlemmer, der ikke har ret til alderspension, udgør beløbet 20 % af invalidepensionen. 12. GRUPPEFORSIKRINGER Pensionskassens medlemmer er dækket af gruppeforsikringer, hvis dækningsvilkår og beløb fastsættes af bestyrelsen. 13. OPSPARINGSORDNINGER Stk. 1. Indbetaling af bidrag Medlemmerne kan indbetale til opsparingsordninger på særlige konti. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for disse. Bestyrelsen kan desuden fastlægge retningslinier for særlige konti, hvis forrentning finder sted på grundlag af nærmere afgrænsede dele af pensionskassens investeringsportefølje. Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til udbetaling, når medlemmet er fyldt 60 år, eller såfremt medlemmet tilkendes invalidepension. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: a. løbende udbetaling: udbetaling over en 10 årig periode samt engangsydelse, b. rateudbetaling: udbetaling over 10 år eller c. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. Stk. 3. Udbetaling ved død Afgår medlemmet ved døden, efterladende sig pensionsberettiget ægtefælle, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. a i stedet til ægtefællen. Efterlades ingen ægtefælle, eller afgår ægtefællen ved døden, finder udbetaling sted til børn, indtil de fylder 24 år. AP Side

7 Afgår medlemmet ved døden, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. b og c til nærmeste pårørende subsidiært boet. Stk. 4. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. 14. OPSPARINGSAFDELING Stk. 1. Medlemmer For ethvert medlem, som ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, oprettes en opsparingskonto, hvortil pensionsbidrag indbetales. Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 9, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle eller børn efter samme principper, som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. 15. PENSIONENS UDBETALING Stk. 1. Udbetaling Pensionen udbetales månedsvis forud, sidste gang i den måned, hvori retten til pension ophører. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for pensionsudbetalingen. Stk. 2. Attester Forinden pensionen kan udbetales, skal den pågældende fremskaffe de til fastsættelse af pensionens størrelse nødvendige attester (dåbsattest, vielsesattest, dødsattest) På forlangende skal ved hver udbetaling af pension afleveres leveattest. Stk. 3. Bagatelgrænse Såfremt den årlige pension er mindre end en bagatelgrænse, kan pensionskassen udbetale pensionen som et engangsbeløb. 16. FORSIKRINGSTEKNISK GRUNDLAG Stk. 1. Udarbejdelse og anmeldelse Pensionskassens bestyrelse fastsætter i samråd med aktuaren det forsikringstekniske beregningsgrundlag, der herefter anmeldes til Finanstilsynet. Bestyrelsen fastsætter samtidig, hvilke personer der kan foretage sådanne anmeldelser. Stk. 2. Pensionsoversigter Medlemmerne underrettes årligt i pensionsoversigter om udviklingen i den enkeltes opsparing og pensionsberegning. Medlemmerne modtager endvidere ved optagelsen en pensionsberegning. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinier herfor samt for det grundlag og de forudsætninger, som pensionsberegningerne hviler på. Medlemmerne holdes informerede herom. Stk. 3. Bonusregulativ Alle medlemmer får andel i pensionskassens overskud i form af bonus i henhold til bonusregulativet. Bonusregulativet fastsættes af pensionskassens bestyrelse i samråd med aktuaren og anmeldes til Finanstilsynet. Stk. 4. Spekulation mod kassen Såfremt dele af dette regulativ eller det forsikringstekniske grundlag giver anledning til spekulation mod pensionskassen, kan bestyrelsen efter samråd med aktuaren og med anmeldelse til Finanstilsynet sætte de pågældende forhold ud af kraft eller fastsætte begrænsninger. 17. UDTRÆDELSE Stk. 1. Adgang til udtrædelse Et medlem, der fratræder sin stilling uden at blive ansat i en anden stilling med obligatorisk pensionsordning med tilsvarende ydelser, har mulighed for at få udbetalt kontant godtgørelse, når der er forløbet mindst 12 måneder efter bidragsophør. Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af de for vedkommende medlem gældende vilkår. Udbetalingstidspunktet efter tidsfristens udløb er den 1. i måneden, efter at der er ansøgt herom. Beregningen af den kontante godtgørelse sker efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Medlemskabet ophører ved udtrædelse. Stk. 2. Emigration Ved emigration kan udbetaling ske, før der er forløbet 12 måneder efter bidragsophør. Udbetalingen forudsætter varig fast bopæl i udlandet. Stk. 3. Udenlandske statsborgere Når et medlem, der ikke har dansk statsborgerskab, varigt forlader Danmark, kan udtrædelsesgodtgørelsen udbetales i forbindelse hermed. Stk. 4. Begrænsninger Udbetaling kan ikke ske, såfremt medlemmet på udbetalingstidspunktet er fyldt 60 år eller er tilkendt invalidepension eller bidragsfritagelse på grund af invaliditet. 18. OVERFØRSEL TIL ANDEN PENSIONSORDNING Stk. 1. Fratræden af stilling Et medlem, der i forbindelse med fratrædelse af stilling bliver ansat i en ny stilling med en obligatorisk pensionsordning med tilsvarende ydelser, herunder en tjenestemandspensionsordning, har ret til at overføre en værdi, opgjort efter regler, fastsat i pensionskassens tekniske grundlag, til den nye pensionsordning. Overførselstidspunktet er den 1. i måneden efter at der er ansøgt herom, medmindre andet er aftalt. Vilkår for overførsel og beregning af overførselsbeløb fastsættes af bestyrelsen. Medlemskabet ophører ved overførsel. Stk. 2. Begrænsninger AP Side

8 Medlemmet må ikke på overførselstidspunktet være fyldt 60 år eller være berettiget til invalidepension eller bidragsfritagelse på grund af invaliditet. Stk. 3. Accept fra fraskilte ægtefæller Retten til overførsel kan for fraskilte medlemmer være betinget af en fraskilt ægtefælles accept. 19. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2005 og er gældende fra og med vedtagelsen. Stk. 2. Ændring af regulativ Ved ændring af dette regulativ efter bestemmelserne herom i vedtægternes 24 og af de udfyldende bestemmelser, som regulativet giver grundlag for, ændres alle pensionsvilkår fra og med ændringsdatoen, bortset fra de i stk. 3 omfattede tilfælde, hvor hidtidige ydelsesrettigheder fortsætter uændret. Stk. 3. Overgangsbestemmelser Dette regulativ afløser regulativ vedtaget den 27. april Medlemmer der er optaget inden den 1. maj 2004, og som ikke har tilvalgt sig ydelsesrettigheder efter regulativ vedtaget den 27. april 2005, er fortsat omfattet af regulativet, som fastlagdes på generalforsamlingen den 23. april 2002, i stedet for dette regulativ. AP Side

9 Bilag A. GRUPPEFORSIKRINGER 1. GRUPPEFORSIKRINGENS DÆKNING Gruppeforsikringen efter pensionsregulativets 12 omfatter dækning ved død (3-5), invaliditet (6-7), visse kritiske sygdomme (8-10) og ulykke (14-25). Gruppeforsikringer ved død, invaliditet og kritisk sygdom er tegnet gennem Forenede Gruppeliv. Forsikring ved ulykke er tegnet gennem Codan. Nærværende tekst er et uddrag af forsikringsbetingelserne. 2. DÆKNINGSBERETTIGEDE Stk. 1. Følgende er omfattet af pensionskassens gruppeforsikring: bidragsbetalende medlemmer, dog ikke medlemmer, der alene betaler til opsparingsordninger efter pensionsregulativets 7, stk. 1, pkt. III, a., b. og c., pensionerede medlemmer, som var bidragsbetalende ved pensioneringen, medlemmer på bidragsfri dækning, medlemmer, der har opnået bidragsfritagelse, medlemmer, der alene betaler til opsparingsordninger (efter ansøgning). Stk. 2. Gruppeforsikringen er virksom straks fra optagelsen i pensionskassen og bortfalder ved det fyldte 65. år. Medlemmer der pr. 1. juli 1999 var fyldt 60 år, er dog omfattet til det fyldte 67. år. GRUPPEFORSIKRING VED DØD 3. DÆKNINGSSUMMER VED DØDSFALD Stk. 1. For medlemmer, der er optaget i pensionsordningen, udgør forsikringssummen ved død følgende: Under alder 40 år kr Fyldt alder 40 år kr Fyldt alder 45 år kr Fyldt alder 50 år kr Fyldt alder 55 år kr Fyldt alder 60 år kr Fyldt alder 65 år kr. 0 Efterlader et medlem ved sin død før det fyldte 65. år børn under 24 år, udbetales kr pr. barn under 24 år. 4. HVEM UDBETALES FORSIKRINGSSUMMEN TIL? Stk. 1. Ved medlemmets død udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende, som her er nævnt i prioriteret rækkefølge: Afdødes ægtefælle/registreret partner. Samlever, som man enten 1) bor sammen med og har eller har haft barn sammen eller 2) har boet sammen i ægteskabslignende forhold, de sidste 2 år før dødsfaldet. Afdødes livsarvinger (børn, børnebørn osv.). Arvinger ifølge testamente. Arvinger ifølge arveloven, dvs. afdødes forældre, søskende eller søskendebørn. Herefter afdødes bedsteforældre eller disses børn, men ikke fætre og kusiner. Forsikringssummen vil i første omgang blive udbetalt til medlemmets ægtefælle/registrerede partner. Efterlades der ingen ægtefælle, udbetales forsikringssummen til medlemmets børn osv. Stk. 2. Forsikringssummen kan tilfalde andre end nærmeste pårørende. Det kan f.eks. være en samlever eller et særskilt barn. Ønskes forsikringssummen udbetalt til andre end nærmeste pårørende skal der indsættes en begunstiget i pensionskassen. 5. SKATTEFORHOLD Beskatningsmæssigt er gruppeforsikringen omfattet af pensionsbeskatningsloven under skattekode 5 Livsforsikring uden fradragsret. Det betyder, at selve forsikringssummen er skattefri ved udbetaling. Der kan dog blive fratrukket boafgift (tidligere arveafgift) alt efter, hvem der skal modtage forsikringssummen. Ægtefælle/registreret partner betaler aldrig boafgift. Det samme gælder visse godkendte institutioner. Der skal betales 15 % af forsikringssummen i boafgift, når summen tilfalder: Afdødes børn, stedbørn og disses børn. Afdødes forældre. Personer der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet og samlevere, der opfylder betingelserne for at være nærmeste pårørende, jf. p. 58. Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle. Plejebørn, der har haft bopæl i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. Alle andre betaler en tillægsboafgift på 25 % eller i alt 36 ¼% i boafgift. GRUPPEFORSIKRING VED INVALIDITET 6. DÆKNINGSSUMMER VED INVALIDITET Stk. 1. Nedsættes medlemmets erhvervsevne med minimum 2/3 af den fulde erhvervsevne inden det fyldte 60. år, og tilkendes der løbende invalidepension, udbetales en invalidesum efter følgende skala: Under alder 40 år kr Fyldt alder 40 år kr Fyldt alder 45 år kr Fyldt alder 50 år kr Fyldt alder 60 år kr. 0 Stk. 2. En udbetalt invalidesum fratrækkes ved en evt. senere dødsfaldsudbetaling. 7. SKATTEFORHOLD Invalidesummen er skattefri ved udbetalingen. AP Side

10 8. DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME I TILSLUTNING TIL GRUPPELIVSAFTALER OG FG S FORSIKRINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar Ved konstatering af kritisk sygdom inden det fyldte 65. år udbetales en sum på kr Det er en betingelse, at sygdommen er diagnosticeret efter medlemmets optagelse i pensionskassen og efter , dog efter for medlemmer over 60. Efter udbetaling af en sum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen for medlemmer, hvor diagnosen er stillet efter Pensionskassens medlemmer er dækket under 3 b.i forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikringer. 1. Med visse kritiske sygdomme menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypass-operation/ballonudvidelse i hjertets kranspulsårer, hjerteklapkirurgi, hjerneblødning/blodprop i hjernen, sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, dissemineret sklerose, ALS (amyotrofisk lateralsklerose), muskelsvind, HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, AIDS, nyresvigt og større organtransplantationer, Parkinsons sygdom*, blindhed*, døvhed*, aortasygdom**, følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse**, Borreliainfektion** samt større forbrændinger***, jfr. 8, hvor diagnosekravene er anført. *Diagnosen er gældende fra 1. januar ** Diagnosen er gældende fra 1. januar *** Diagnosen er gældende fra 1. januar Det er en betingelse for udbetaling ved kritisk sygdom, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden, dog tidligst efter udløbet af en eventuel karensperiode. Forsikringstid og eventuel karensperiode fremgår af gruppelivsaftalen. Diagnoser, der stilles efter forsikringstidens udløb, er ikke dækket af forsikringen. Ved en diagnose forstås de sygdomme, der er nævnt i overskrifterne til 8 A-U. Eksempelvis er 8 A én diagnose, således at der ikke kan ske udbetaling mere end én gang, selv om forsikrede efterfølgende får diagnosticeret andre kræftformer. Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme i 8, som forsikrede har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringstidens begyndelse (det er diagnosetidspunktet, der er afgørende og ikke det tidspunkt, forsikrede får kendskab til diagnosen). For 8 A (kræft) gælder dog, at hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret kræft, og der er gået mindst 10 år siden kræftdiagnosen blev stillet, vil der være ret til udbetaling, hvis der atter diagnosticeres en kræftsygdom. Det er en forudsætning, at der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i nævnte periode. Såfremt forsikrede inden forsikringstiden har fået stillet diagnosen efter 8 B (blodprop i hjertet) eller 8 C (bypass-operation/ballonudvidelse) er forsikrede ikke omfattet af hverken 8 B eller C. Er forsikrede konstateret HIV-positiv inden forsikringstiden, er forsikrede ikke dækket af 8 K og L, der omhandler HIV og AIDS. 3. Når der er sket udbetaling efter 8, dækker forsikringen ikke længere den eller de diagnoser, der har medført udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom. Er der sket udbetaling efter 8 B eller C, dækker forsikringen ikke længere 8 B og C. Det er en betingelse for udbetaling af mere end én dækning, at der er forløbet mindst 3 måneder siden sidste dækningsberettigede diagnose blev stillet og tidspunktet for den nye diagnose Retten til udbetaling af den for kritisk sygdom fastsatte forsikringssum bortfalder ved forsikredes død, medmindre der inden skriftligt er søgt om udbetaling over for FG. 6. Er forsikrede udtrådt af gruppelivsaftalen, eller er gruppelivsaftalen ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat over for FG inden 6 måneder efter udløbet af forsikringstiden. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringssummen for kritisk sygdom, der ikke er anmeldt. 7. Udbetaling efter 8 omfatter den forsikringssum ved kritisk sygdom, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret. 9. AFGRÆNSNING AF SYGDOMME 8. Ved kritisk sygdom forstås: A. Kræft. Ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi i stadium III og IV (high risk/stadie B og C), lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom i stadie II-IV. Desuden dækkes malignt melanom (modermærkekræft). Undtaget fra dækningen er: Forstadier til kræft (dysplasi og in situ-cancer ) f.eks. i livmoderhals, bryst eller testes, alle former for hudkræft, herunder Kaposi s sarkom, godartede blærepapillomer og svulster opstået som følge af infektion med HIV. Krav: Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf vurderet af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). B. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt). Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på: Typisk stigning og fald af blodværdierne (TnT eller CK- MB). Sammen med mindst ét af følgende kriterier: Sygehistorie med pludseligt opståede typiske, vedvarende brystsmerter eller Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen akut myokardieinfarkt. Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. C. Bypass-operation eller ballonudvidelse ved kranspulsåre forkalkning. Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene- og/eller arteriegrafts. AP Side

11 Krav: Ved planlagt bypass-operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse med eller uden stentanlæggelse skal operation være gennemført. D. Hjerteklapkirurgi. Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. E. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi). En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som følge af et infarkt forårsaget af emboli eller trombose, af en blødning i hjernen eller mellem hjernehinderne. Der skal foreligge hjernescanning (CT/MR) med fund svarende til ovennævnte lidelser. Såfremt en blodprop i hjernen ikke er påvist ved en hjernescanning (CT/MR), er tilfældet omfattet, hvis klassiske kliniske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er varige objektive neurologiske udfaldssymptomer i form af lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel reduktion. De objektive neurologiske udfaldssymptomer kan tidligst vurderes efter 3 måneder. Undtaget fra dækningen er: Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/Transitorisk iskæmisk attak (TIA) og hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjernescanning (CT/MR), f.eks. som led i udredning af anden sygdom. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling eller bekræftet af neurologisk speciallæge. F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt kavernøst angiom i hjernen. Planlagt eller gennemført operation for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse eller kavernøst angiom, som skal være påvist ved røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT/MR-scanning. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv. Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som ikke kan fjernes ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en méngrad på mindst 15% efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Méngraden kan tidligst vurderes efter 3 måneder. H. Dissemineret sklerose. En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Diagnosen skal dokumenteres ved én eller flere veldefinerede episoder (attakker) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes til dissemineret sklerose, og være bekræftet ved mindst en af følgende tre undersøgelser: Forhøjet IgG indeks eller oligoklonale bånd i spinalvæsken. Forlænget latens ved VEP (ikke tilstrækkeligt, hvis der klinisk kun er affektion af nervus opticus). Typiske forandringer ved MR-scanning af centralnervesystemet, med multiple affektioner af den hvide substans. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge. I. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS). En fremadskridende sygdom med degeneration af de motoriske nerveceller i centralnervesystemet. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved elektromyografi. J. Visse typer af muskelsvind. Progressiv muskeldystrofi af en af typerne: Facio-/scapulo- /humeraldystrofi, Limb-girdle muskeldystrofi, Myastenia gravis, hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb.Charcot-Marie-Tooth) eller inklusionslegememyositis. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge. K. HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte. Infektion med HIV som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Krav: Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIVinfektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. Desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler HIV-infektion. Krav: Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade samt en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV-test inden for de næste 12 måneder. L. AIDS. En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (HIV). Krav: Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. M. Uigenkaldeligt nyresvigt. Nyresvigt i en sværhedsgrad så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten varig dialyse eller nyretransplantation foretages. Krav: Ved planlagt transplantation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. N. Større organtransplantationer. Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge, lever eller knoglemarv, hvor forsikrede er organmodtager. AP Side

12 Krav: Ved planlagt transplantation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. P. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans). Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor eller oligokinesi. Symptomer på Parkinsons syge fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge. Q. Blindhed. Totalt og irreversibelt tab af synsfunktionen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Krav: Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. R. Døvhed. Totalt og irreversibelt høretab på begge ører. Krav: Diagnosen skal være stillet på en audiologisk klinik. S. Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren). En lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter, aortaruptur eller aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen eller total aortaokklusion. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta, men ikke dens grene. Krav: Diagnosen aortaaneurisme eller -dissektion skal være stillet ved ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/MR-scanning eller eventuelt ved aortografi. Total aortaokklusion diagnosticeres på de kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi. T. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse. Blivende neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra: a. Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller b. Spinalvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein, og eventuelt suppleret med CT/MR-scanning. Beskadigelsen skal have medført blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer, som tidligst kan vurderes efter 3 måneder og skal være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. U. Følger efter Borreliainfektion. Længerevarende eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført blivende neurologiske følger. Krav: Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser med borreliaspecifikke antistoffer. De neurologiske følger kan tidligst vurderes efter 3 måneder og skal være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. 10. SKATTEFORHOLD Udbetaling ved kritisk sygdom er skattefri. Fælles bestemmelser for dækning ved død, invaliditet og kritisk sygdom: 11. MODREGNING Er medlemmet omfattet af andre gruppelivsforsikringer vil der i en udbetalingssituation ikke ske modregning. 12. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder forsikringsdækningen. Erhvervsministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand er indtrådt. Udenfor dansk område dækker forsikringen ikke invaliditet eller dødsfald, der er opstået som følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende operation. 13. INDIVIDUEL FORSIKRING VED FRATRÆDELSE Fratræder medlemmet sin stilling, kan gruppelivsforsikringens aktuelle dødsfaldssum videreføres privat på en individuel forsikring. Forsikringen etableres uden afgivelse af helbredsoplysninger. Præmien beregnes individuelt. Ønskes en individuel forsikring, skal medlemmet inden 2 måneder fra fratrædelsen kontakte Forenede Gruppeliv. GRUPPEFORSIKRING VED ULYKKE 14. STANDARDBETINGELSER Stk. 1. Følgende forsikringsbetingelser er gældende for ulykkesforsikringen: KUL-L. Stk. 2. Forsikringsdækningen ved ulykke ophører ved medlemmets fyldte 65. år. Ulykkesforsikringen dækker kun medlemmet og ikke øvrige familiemedlemmer. Der er tale om en heltidsulykkesforsikring, dvs. at medlemmet er dækket døgnet rundt. Forsikringen dækker overalt i verden. 15. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig af forsikredes vilje uafhængig, pludselig og udefrakommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge. Ved beskadigelse af arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. V. Større forbrændinger (ambustio). Brandsår (også forfrysninger eller ætsninger) af 3. grad, der dækker mindst 20% af forsikredes legemsoverflade. Krav: Diagnosen skal fremgå af journaludskrift eller epikrise fra en brandsårsafdeling. AP Side

13 16. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? Følgende er ikke omfattet af ulykkesforsikringen: 1. Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved forsæt eller grov uagtsomhed. 2. Skader, der er forårsaget af tilskadekomne under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, eller under dertil svarende påvirkning. 3. Skader, der overgår tilskadekomne som følge af deltagelse i slagsmål. 4. Skader, der indtræffer under deltagelse i boksning, motorløb af enhver art, bjergbestigning, faldskærmsudspring og drageflyvning. 5. Skader, der skyldes jordskælv i Danmark. 6. Skader, der skyldes udløsning af atomenergi, under alle forhold, herunder krig. 7. Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 8. Invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom, besvimelsestilfælde eller ildebefindende. 9. Invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 10. Invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. 11. Invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet. 12. Invaliditet, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 17. ULYKKESFORSIKRINGENS DÆKNING Hvis ulykkestilfældet har medført en invaliditetsgrad på mindst 5 %, har medlemmet ret til erstatning. Forsikringssummen udgør kr. ved en invaliditetsgrad på 100 %. Der sker ingen aldersnedtrapning af forsikringssummen. Ved mindre invaliditetsgrader udbetales en sum, der forholdsvis svarer til graden af invaliditet. Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet, dvs. uden hensyn til specielle erhverv eller færdigheder. Grundlaget for fastsættelsen er følgende skala (Arbejdsskadestyrelsens méntabel), gengivet i uddrag: Tab af synet på begge øjne 100 % Tab af synet på ét øje 20 % Tab af hørelsen på begge ører 75 % Tab af hørelsen på ét øre 10 % Tab af ben fra hoften 65 % Tab af ben i eller ovenfor knæet % Tab af underben % Tab af fod % Tab af tæer på én fod 10 % Tab af storetå 5 % Tab af arm fra skulderen 70 % 65 % Tab af hånd 65 % 55 % Tab af tommelfinger og - mellemhåndsben 30 % 25% Tab af tommelfinger 25 % 25 % Tab af tommelfinger - yderste led 12 % 12 % Tab af langfinger 10 % 10 % - to yderste 8 % 8 % Tab af lillefinger 8 % 8 % - to yderste led 5 % 5 % Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den medicinske invaliditetsgrad efter tilsvarende principper som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, erhverv eller andre individuelle forhold. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at invaliditetsgraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ. Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er følge heraf, ikke vil medføre døden, og medlemmets tilstand i øvrigt må betragtes som stationær. Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. 18. UDGIFTER TIL SPECIALBEHANDLING I det omfang medlemmet ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækker forsikringen udgifter til fysioterapeut eller kiropraktor. Behandling hos fysioterapeut skal være ordineret af en læge. Den samlede godtgørelse af udgifterne kan maksimum udgør 2 % af forsikringssummen. Udgifterne betales indtil helbredstilstanden lægeligt anses for stationær, dog aldrig længere end til 3 år efter ulykkesdagen. Det er en betingelse, at udgifter til specialbehandling er opstået som følge af et ulykkestilfælde. 19. UDGIFTER DER IKKE DÆKKES Forsikringen dækker ikke udgifter til: Befordring Advokatbistand Lægebehandling Anden specialbehandling Medicin Hjælpemidler af enhver art 20. TANDSKADEDÆKNING Ulykkesforsikringen dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde. Erstatning ydes dog kun, hvis medlemmet ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Behandling og pris godkendes af Codan inden selve behandlingen påbegyndes, med mindre der er tale om akut nødbehandling. AP Side

14 Tandskader opstået ved spisning dækkes også, når skaden skyldes et fremmedlegeme i maden. Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, forudsat at ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse. Ved sygelige eller unormale forandringer i tænderne sker der kun betaling for den del af skaden, som ville være blevet en følge af ulykkestilfældet, hvis disse forandringer ikke have været til stede. Var tænderne eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet fx som følge af: fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme reduceres eller bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i forhold til velbevarede tænder eller proteser. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling, under forudsætning af, at nabotænder er der og er sunde. Når forsikringen har betalt udgiften til tandbehandling, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning på et senere tidspunkt. 21. HVAD OMFATTER TANDSKADEDÆKNINGEN IKKE? Tandskadeerstatningen udbetales ikke for: Tandbehandling, når ulykkestilfældet skyldes sygdom, besvimelsestilfælde eller ildebefindende. Tandbehandling, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Tandbehandling, som skyldes følger af læge- eller tandbehandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 22. GENERELLE FORHOLDSREGLER VED SKADE Medlemmet skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. Codan har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, lægelig institution, eller andre, der behandler eller har behandlet medlemmet. Codan har ret til at udpege en læge, der skal undersøge medlemmet. Codan betaler eventuelle udgifter til lægeattester, som selskabet forlanger. 23. ANMELDELSE AF SKADE En skade skal anmeldes straks til pensionskassen, hvorefter kassen sender en skadeanmeldelse til udfyldelse. Skadeanmeldelsen sendes direkte til Codan Forsikring, hvor ulykkesforsikringen er etableret. 24. SKATTEFORHOLD Forsikringssummen er skattefri ved udbetalingen. AP Side

15 BILAG B OPSPARINGSORDNINGER 1. OPSPARINGSORDNINGER OG OPRETTELSE. Pensionskassen tilbyder efter pensionsregulativets 7, stk. 1, pkt. III, følgende opsparingsordninger: a. opsparing med løbende udbetaling over 10 år samt engangsydelse (skattekode 1), b. ratepension (skattekode 2) og c. kapitalpension (skattekode 3). Rate- og kapitalpensionsordninger kan alene oprettes inden det fyldte 60. år. Der kan dog derefter fortsættes med indbetalinger på allerede oprettede ordninger samt overføres ordninger fra anden bank/forsikringsselskab. 2. INDBETALING Der er ingen begrænsninger for indbetalinger til opsparing med løbende ydelser og ratepension. For kapitalpension kan der (i 2009) højst indbetales kr årligt (for arbejdsgiveradministrerede ordninger dog efter arbejdsmarkedsbidrag). Opsparingsordninger kan aftales som arbejdsgiveradministrerede ordninger og som private ordninger. For private ordninger kan årlige indbetalinger op til kr (i 2009) altid fratrækkes i den skattepligtige indkomst, for kapitalpension dog ikke i topskatten. 5. BIDRAGSFRITAGELSE Rate- og kapitalpension kan ved oprettelsen tegnes med eller uden ret til bidragsfritagelse i tilfælde af, at medlemmet tilkendes invalidepension. Bidrag indbetales i så fald af pensionskassen. 6. UDBETALING Udbetaling kan tidligst påbegyndes ved det fyldte 60. år, for rate- dog tidligst 5 år efter oprettelsen. Udbetalinger beskattes som personlig indkomst, kapitalpension dog med 40 % afgift. Ved tilkendelse af mellemste eller højeste førtidspension kan udbetaling tillige finde sted. Udbetaling beskattes som ved pensionering. Udbetaling i tilfælde af død af opsparing med løbende ydelser til ægtefælle eller børn (børne- ægtefælle/samlever-pension) beskattes som personlig indkomst. Udbetaling i tilfælde af død af rate- og kapitalpension sker med fradrag af 40 % afgift. Sker udbetaling til andre end ægtefællen, tilbageholder pensionskassen boafgift. Opsparingsordninger kan tillige hæves på andre tidspunkter end de her nævnte. I så fald sker der beskatning med 60 %. Årlige indbetalinger over dette beløb kan alene fratrækkes i indbetalingsåret, hvis indbetalingerne opretholdes i en periode på mindst 10 år. Ellers fordeles fradraget over en 10-årig periode. For arbejdsgiveradministrerede ordninger fragår indbetalinger i den skattepligtige indkomst. Pensionskassen skal afregne arbejdsmarkedsbidrag. 3. FORRENTNING Forrentningen af opsparingsordninger fastsættes på samme måde som for anden pensionsopsparing af bestyrelsen i henhold til bonusregulativet. Muligheden for efter pensionsregulativets 13, stk. 1, 3. punktum at etablere særlige konti, hvis forrentning finder sted på grundlag af nærmere afgrænsede dele af pensionskassens investeringsportefølje, er ikke taget i anvendelse. 4. INDSÆTTELSE AF BEGUNSTIGET For ratepension og kapitalpension tilfalder udbetaling ved død som udgangspunkt nærmeste pårørende subsidiært boet. Der er dog mulighed for at indsætte en eller flere navngivne personer, nemlig forsikredes/kontohavers ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, livsarvinger, stedbørn, stedbørns livsarvinger eller navngivne personer, der har fælles bopæl med forsikrede (kontohaver) ved indsættelse eller deres livsarvinger. Det er også muligt at indsætte dødsboet som begunstiget. AP Side

16 BILAG C. VILKÅR FASTSAT I OVERENSKOMSTER, AFTALER OG LIGNENDE OM YDELSESSAMMENSÆTNING 1. ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR A. PERSONALESTYRELSENS REGLER OM PENSION TIL OVERENSKOMST- OG KONTRAKTSATTE Gengivelse af Personalestyrelsens cirkulære (27. maj 2005): INDLEDNING OG DÆKNINGSOMRÅDE 1. Denne aftale fastlægger de generelle krav, der stilles til indholdet af bidragsdefinerede pensionsordninger i henhold til overenskomster for ansatte i staten mv. Stk. 2. Aftalen omfatter ikke supplerende pensionsordninger, der er etableret til modtagelse af pensionsbidrag for tjenestemænd af pensionsgivende løndele udover den tjenestemandspensionsgivende løn. YDELSESSAMMENSÆTNING 2. Pensionsordningen skal inden for 2/3 af det samlede pensionsbidrag indeholde: a) Livsvarigt løbende livsbetinget alderspension, b) invalidepension løbende indtil alderspensioneringstidspunktet eller livsvarigt løbende invalidepension, c) børnepension ved død længst indtil barnets fyldte 24. år. Stk. 2. Inden for de i stk. 1 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan der etableres en livsbetinget livsvarigt løbende eller tidsbegrænset ægtefællepension og samleverpension. Samleverpension kan alene etableres for samlevere, der opfylder de i pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra d), 2. led fastsatte krav. Stk. 3. Inden for de i stk. 1 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan der etableres gruppelivsforsikring, gruppeulykkesforsikring, gruppeinvalideforsikring og forsikring i forbindelse med kritisk sygdom. 3. 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan anvendes valgfrit af den enkelte medarbejder inden for de rammer, der af det pågældende pensionsinstitut stilles til rådighed, herunder til kapital- og ratepension. Til kapitalpension og andre sumydelser end de i 2, stk. 3, nævnte, kan dog maksimalt anvendes 1/6 af det samlede pensionsbidrag. Stk. 2. Den valgfrie 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan investeres efter medarbejderens eget valg inden for investeringspuljer, der stilles til rådighed af pensionsinstituttet eller andre finansinstitutter, som pensionsinstituttet indgår aftale med herom. TILBAGEKØB 4. Det kan i den enkelte pensionsordning bestemmes, at pensionsordningen kan tilbagekøbes 1) i tilfælde, hvor den forsikrede er fyldt 60 år og udtræder af arbejdsmarkedet, eller hvor den forsikrede er tilkendt invalidepension. I begge tilfælde er det en betingelse, at de løbende ydelser, der ville kunne komme til udbetaling, ikke kan overstige et grundbeløb på kr. årligt, der reguleres som anført i personskattelovens 20 (pr. 1. januar kr.), 2) i tilfælde, hvor der ikke er foretaget indbetaling på pensionsordningen i de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og hvor depotet ikke overstiger et grundbeløb på kr. der reguleres som anført i personskattelovens 20 (pr. 1. januar kr.), 3) i tilfælde, hvor den forsikrede tager varigt ophold i udlandet, dvs. framelder sig folkeregistret i Danmark, ikke har ansættelse eller andet erhvervsarbejde i Danmark, hvor der ikke er sket indbetaling af bidrag de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997, der procentreguleres svarende til statens lønninger), og 4) i tilfælde, hvor den forsikrede er udenlandsk statsborger, fratræder sin stilling og tager varigt ophold i udlandet. OVERFLYTNING TIL ANDEN PENSIONSORDNING I FORBINDELSE MED JOBSKIFTE 5. Pensionsordningen kan overflyttes til en anden pensionsordning, der opfylder de ovennævnte krav til ydelsessammensætning og tilbagekøb. Stk. 2. Hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes foretaget, indeholder regler om ydelsessammensætning og/eller tilbagekøb, der ikke opfylder betingelserne i denne aftale, kan pensionsordningen dog overføres, hvis den klausuleres således, at den del, der er opsparet i staten, fortsat respekterer de betingelser, der hidtil har været gældende. IKRAFTTRÆDELSE MV. 6. Denne aftale træder i kraft den 1. maj 2005, og har virkning for pensionsaftaler, der indgås efter denne dato. Stk. 2. Bestående kollektive pensionsordninger, der forud for denne aftale er godkendt af aftalens parter, bevarer denne godkendelse, selv om de er etableret med en ydelsessammensætning, regler om tilbagekøb eller regler om overflytning til anden pensionsordning i forbindelse med jobskifte, der ikke opfylder betingelserne i denne aftale. Stk. 3. Senere ændringer af aftaler som nævnt i stk. 2 forelægges Personalestyrelsen til godkendelse. Stk. 4. Samtidig med ikrafttrædelse af denne aftale ophæves følgende aftaler: 1) Pensionsaftale af 16. august 1993 til overenskomster inden for StK s forhandlingsområde 2) Pensionsaftale af 16. september 1993 til overenskomster inden for COII s forhandlingsområde 3) Pensionsaftale af 27. december 1993 til overenskomster inden for TOK s forhandlingsområde 4) Pensionsaftale af 24. august 1993 til overenskomster inden for AC s forhandlingsområde Stk. 5. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts AP Side

17 B. YDELSESVILKÅR FOR PENSIONSINDBETALINGER Medlemsbidrag indbetales til ordninger efter pensionsregulativets 7, stk. 1, pkt. I - III efter følgende retningslinier: Rate-, kapitalpension ( 13) og livrente ( 8 og 14): Max. 1/3 af bidraget kan indbetales til rate-/kapitalpension ( 7, stk. 1, pkt. III, b (rateopsparing) og c (kapitalopsparing)) og heraf max. 50 % til kapitalpension. Min 2/3 af bidraget skal indbetales til en livrenteordning ( 7, stk. 1, pkt. I (pensionsordning) eller III, d (opsparingsafdeling)). Invalidepension ( 9): Dækning skal ligge indenfor følgende begrænsninger: Max. 80 % af løn (administrativt fastsat til 65 x pensionsbidrag), % af alderspension (livrente), Forsikringsteknisk risikosum må ikke overstige kr. 10 mio. Ægtefællepension ( 10): Dækningen skal ligge indenfor intervallet 0-60 % af alders-/invalidepension (livrente). Børnepension ( 11): Dækningen skal udgøre 20 % af alders-/invalidepension (livrente). 2. ANSATTE PÅ TEGNESTUER A. AFTALEVILKÅR FOR PENSIONSBIDRAG Ansatte arkitekter på tegnestueoverenskomsten mellem Arkitektforbundet og Danske Arkitektvirksomheder er medlemmer i pensionskassen. Pensionsbidraget udgør 5,6 % af den pensionsgivende løn (pr ), idet størrelsen og beregningen af pensionsbidragene fremgår af denne aftale. B. YDELSESVILKÅR FOR PENSIONSINDBETALINGER Medlemsbidrag indbetales til ordninger efter pensionsregulativets 7, stk. 1, pkt. I III efter følgende retningslinier: Rate-, kapitalpension ( 13) og livrente ( 8 og 14): Max. 2/3 af bidraget kan indbetales til rate-/kapitalpension ( 7, stk. 1, pkt. III, b (rateopsparing) og c (kapitalopsparing)). Min. 1/3 af bidraget skal indbetales til en livrenteordning ( 7, stk. 1, pkt. I (pensionsordning) eller III, d (opsparingsafdeling)). Invalidepension ( 9): Dækning skal ligge indenfor følgende begrænsninger: Max. 80 % af løn (administrativt fastsat til 65 x pensionsbidrag), % af alderspension (livrente), Forsikringsteknisk risikosum må ikke overstige kr. 10 mio. Ægtefællepension ( 10): Dækningen skal ligge indenfor intervallet 0-60 % af alders-/invalidepension (livrente). Børnepension ( 11): Dækningen skal ligge indenfor intervallet 0 20 % af alders-/invalidepension (livrente). AP Side

18 BILAG D. TEKNISKE PENSIONSVILKÅR 1. HELBREDSBEDØMMELSE Ifølge pensionsregulativets 1, stk. 1 skal medlemmerne afgive helbredsoplysninger ved: optagelse i pensionskassen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, genoptagelse efter hvilende medlemskab i forbindelse med samme bidragsstigninger, hvis risikosummen forøges med mere end 25 % indenfor et år indskud, hvis risikosummen forøges med mere end 25 % indenfor et år tilvalg af valgfri ægtefællepension omvalg fra 10-årig ægtefællepension til livsvarig ægtefællepension etablering af ratepension (med bidragsfritagelse) etablering af kapitalpension (med bidragsfritagelse) I de nævnte tilfælde skal medlemmet afgive helbredsoplysninger på en helbredserklæring, som medlemmet selv skal udfylde. Det vil sige, at medlemmets egen læge ikke skal udfylde punkter eller underskrive helbredserklæringen. Medlemmet kan dog søge hjælp hos egen praktiserende læge, hvis medlemmet skønner det nødvendigt. Helbredserklæringen er udarbejdet pensionskassen. Ved individuel optagelse i pensionskassen eller individuel genoptagelse efter hvilende medlemskab, skal medlemmets læge udfylde en helbredsattest. Denne attest er tillige udarbejdet af pensionskassen. Finder pensionskassens administration eller lægekonsulent det nødvendigt, på baggrund af de indsendte helbredsoplysninger, at indhente yderligere helbredsoplysninger fra medlemmet sker det ved udfyldelse eller indsendelse af: helbredsattest (udfyldes af medlemmet og egen læge) specialerklæringer journalmateriale, hospitalspapirer, papirer anvendt i forbindelse med ansøgning om offentlig førtidspension m.v. (På helbredserklæringen giver medlemmet tilladelse til, at pensionskassen må indhente disse oplysninger) Endvidere kan pensionskassen anmode medlemmet om at få foretaget en undersøgelse hos speciallæge. I den forbindelse udpeger pensionskassen en speciallæge. Medlemmet kan dog vælge speciallæge efter eget ønske. Valget skal dog godkendes af pensionskassens administration eller lægekonsulent. Alle afgivne helbredsoplysninger er gyldige i 3 måneder. Derefter vil der som hovedregel skulle afgives nye helbredsoplysninger. Medlemmet kan dog indenfor et år, fra den dato, hvor der sidst er afgivet helbredsoplysninger, nøjes med at bekræfte på en tro og love erklæring at der ikke er sket ændringer i helbredstilstanden siden der sidst blev afgivet helbredsoplysninger. Alle omkostninger i forbindelse med medlemmets afgivelse og indhentelse af relevante helbredsoplysninger betales af pensionskassen. Rene helbredseklæringer kan antages direkte af pensionskassens administration. Ved rene helbredserklæringer forstås erklæringer, hvor det fremgår at medlemmet kun har været sygemeldt pga.: almindelige influenza, forkølelse og lignende tilfælde normal graviditet/fødsel ulykkestilfælde, der ikke har givet varige mén Alle andre helbredserklæringer skal helbredsbedømmes af pensionskassens lægekonsulent. Lægekonsulenten udarbejder indstilling til pensionskassen omhandlende, hvilke helbredsvilkår medlemmet kan optages på. Medlemmer, der helbredsbedømmes til risikotavler D3/I3 eller derunder, optages som udgangspunkt i pensionsordningen på normale helbredsvilkår. Pensionsregulativet giver mulighed for, at medlemmer kan antages med helbredsklausuler. Klausuler vil give medlemmet mulighed for at blive optaget i den almindelige pensionsordning, selvom medlemmet ved optagelsen har en sygdom, der under normale omstændigheder ville betyde optagelse i opsparingsafdelingen. Eksempler på sygdomme, lidelser eller følger af ulykkestilfælde, som kunne indgå i en klausulering kunne være: - svært høretab i hørekrævende arbejde, - øjensygdomme med synsnedsættelse eller risiko for dette, - fysiske handicap, eks. efter amputation, svær gigt, - ryg- og nakkelidelser. Klausuleringen skal være tidsbegrænset f.eks. 1-3 år, men uden tilsagn. Hvis en lidelse efter denne periode er stationær, vil klausulen efter ny indhentning af lægelig dokumentation evt. kunne fjernes. Er der tilfælde som pensionskassen ikke kan klausulere vil medlemmet blive optaget i pensionskassens opsparingsafdeling. 2. BIDRAG OG INDSKUD 2.1. Aftalevilkår for bidrag og indskud Bidrag og indskud, fastsat efter overenskomster, aftaler og lignende kan anvendes til ydelser efter pensionsregulativets 7, stk. 1 indenfor rammerne af overenskomstteksten, jf. bilag C. Indbetalinger udover de i overenskomsterne fastsatte bidrag (pensionsregulativets 3, stk. 2 og 4, stk. 2) i form af frivillige bidrag, frivillige indskud, overførsler udenfor jobskifteaftalen etc. kan kun anvendes til ydelser efter 7, stk. 1, pkt. I, indtil invalidepensionen og alderspensionen udgør et beløb på kr En evt. resterende del af indbetalingerne anvendes i så fald til opsparingsordninger efter 7, stk. 1, pkt. III. Et medlem har dog ret til at opretholde en dækning, der er opnået ved overenskomstmæssige indbetalinger, og som overstiger grænsen, ved frivillige indbetalinger, såfremt disse påbegyndes senest ved ophør af den overenskomstmæssige ansættelse eller udløbet af den efterfølgende bidragsfrie dækning. AP Side

19 2.2. Mindste bidrag Medmindre der foreligger overenskomstvilkår eller andre aftaler, der foreskriver andet, skal det månedlige bidrag overstige kr for at være omfattet af gruppeforsikringerne ( 12) og af mulighederne for ydelsesvalg ( 9, stk. 3, 10, stk. 5 og 11, stk. stk. 2). Mindre bidrag og indskud kan altid indgå på opsparingsordninger efter 7, stk. 1, pkt. III, b og c. 3. PENSIONSBESKATNINGSLOVEN Pensionskassens ordninger efter 7 opfylder retningslinierne i pensionsbeskatningsloven på følgende måde: I. Pension a. Alderspension ( 8) b. Invalidepension ( 9) c. Ægtefællepension ( 10) d. Børnepension ( 11) Ordningerne følger PBL, 2-5. II. Gruppeforsikringer ( 12) Ordningerne følger PBL, 53A. III. Opsparing a. Opsparing med løbende udbetaling ( 13) b. Rateopsparing ( 13) c. Kapitalopsparing ( 13) d. Opsparingsafdelingen ( 14) Ordningerne efter pkt. a. og d. følger PBL, 2-5, pkt. b. PBL, 8 og pkt. c. PBL, 10. Ændring af aldersgrænser i pensionsregulativet på grund af velfærdsreformen Som led i forliget om velfærdsreformen har folketinget vedtaget (lov nr. 347 af 18. april 2007) at forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen tillige skal omfatte fradragsberettigede pensionsordninger. Loven omfatter medlemmer optaget i pensionskassen 1. maj 2007 eller senere og som er født i 1959 eller senere. For disse medlemmer vil en bevarelse af fradragsretten for pensionerne være betinget af en udskydelse af den tidligste pensionsalder med indtil 2 år (fra 60 år til 62 år). For medlemmer født i 1963 eller senere kan de 62 år ændres. Aldersgrænser Optagelsesdato Fødselsdato Minimumsalder for udbetaling (år) Før 1. maj maj 2007 eller senere Før ½ ½ (kan ændres) Kapitalpensioner skal udbetales senest 10 år efter minimumsalderen. Ratepensioner skal være påbegyndt udbetalt senest 15 år efter minimumsalderen. 4. ENGANGSYDELSE Til beregning af engangsydelse efter pensionsregulativets 8, stk. 3 anvendes 10 % af medlemmets bidrag. 5. FORHØJET STARTPENSION Ved alderspensionering kan der efter pensionsregulativets 8, stk. 5 vælges et tillæg til den løbende pensionsudbetaling. Tillæggene udbetales sammen med den månedlige pension. Tillægget betyder, at der udbetales mere af pensionen i starten af udbetalingsperioden og mindre siden hen. Bestyrelsen fastlægger hvert år, hvor store tillæg, der må vælges ved pensionering. Det maksimale tillæg udgør i % for medlemmer, hvis opsparing indgår på et teknisk grundlag, baseret på unisex forudsætninger og en grundlagsrente på 2 % (moderniseret ordning). Tillægget er baseret på en højere forventet rente af pensionsmidlerne. Det indebærer, at den årlige regulering af en pension med valgt tillæg bliver mindre end reguleringen af en pension uden valgt tillæg. Reguleringen kan blive negativ og pensionen inkl. tillæg kan derved blive mindre end den oprindelige pension uden tillæg. Valget omfatter både medlemmets egen pension og pensionen til eventuelle efterlevende. 6. INVALIDEPENSION 6.1. Valg af invalidepension. Medlemmet optages med en invalidepension, fastsat efter pensionsregulativets 9. Medlemmet kan efterfølgende ændre dette valg indenfor nedenstående retningslinier. Der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25 %. Meddelelse om ændring skal ske skriftligt. Omvalg forudsætter, at medlemmets opsparing indgår på et teknisk grundlag, baseret på unisex forudsætninger og en grundlagsrente på 2 % (moderniseret ordning). Dækning skal ligge indenfor følgende begrænsninger: 1. Max. 80 % af løn (administrativt fastsat til 65 x pensionsbidrag), % af alderspension (livrente), 3. Forsikringsteknisk risikosum må ikke overstige kr. 10 mio. Medlemmet kan dog altid vælge en invalidepension, svarende til den beregnede alderspension (livrente) ved alder 65 år. Dækningen skal endelig ligge indenfor gældende overenskomstfastsatte rammer, jf. bilag C. AP Side

20 Nedsætter eller indstiller medlemmet bidragsbetalingen, skal invalidepensionen tillige nedsættes efter udløbet af den bidragsfri dækningsperiode til et niveau, som der er beregningsmæssig dækning for Anden indtægt, fleksjob etc. Medlemmets ret til invalidepension indtræder tidligst den 1. i måneden efter, at den varige erhvervsevnenedsættelse er konstateret, dog tidligst ved ophør af løn - eller erhvervsindtægt. Som løn eller erhvervsindtægt medregnes indtægter fra lønnet arbejde, herunder hele medlemmets indtægt fra fleks/skånejobs samt fra selvstændig erhvervsvirksomhed. I tilfælde af, at løn/erhvervsindtægten i forbindelse med erhvervsudygtighedens indtræden falder til et lavere niveau end den invalidepension, medlemmet ville være tilkendt, kan der tilkendes en lavere invalidepension, hvor løn/erhvervsindtægten modregnes. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet efter tilkendelse af invalidepension genoptager eller forøger sit arbejde og dermed sine løn/erhvervsindtægter Tilkendelse af midlertidig invalidepension Pensionskassen kan i henhold til pensionsregulativets 9, stk. 4 tilkende midlertidig invalidepension. Det vil kunne ske i tilfælde, hvor erhvervsevnen på bedømmelsestidspunktet er nedsat med mere end 2/3, men hvor erhvervsprognose og sygdomsforløb er uvis, sådan at der stadig er mulighed for, at erhvervsevnen ikke er varigt nedsat. Der skal således være en formodning om, at forløbet vil ende med en varigt nedsat erhvervsevne med mere end 2/3, idet ordningen ikke må have karakter af en sygeforsikring Halv invalidepension Der sker ikke anvendelse af muligheden for fastsættelse af regler for tilkendelse af halv invalidepension efter pensionsregulativets 9, stk. 1, sidste punktum. 7. VALG AF ÆGTEFÆLLEPENSION Medlemmet optages med en ægtefællepension, fastsat efter pensionsregulativets 10. Medlemmet kan efterfølgende indtil alder 54 år ændre dette valg indenfor nedenstående retningslinier. Der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25 %. Meddelelse om ændring skal ske skriftligt. Omvalg forudsætter, at medlemmets opsparing indgår på et teknisk grundlag, baseret på unisex forudsætninger og en grundlagsrente på 2 % (moderniseret ordning). Dækningen skal ligge inden for intervallet 0-60 % af alderspension (livrente). 8. VALG AF BØRNEPENSION Medlemmet optages med en børnepension, fastsat efter pensionsregulativets 11. Medlemmet kan efterfølgende ændre dette valg indenfor nedenstående retningslinier. Der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25 %. Omvalg forudsætter, at medlemmets opsparing indgår på et teknisk grundlag, baseret på unisex forudsætninger og en grundlagsrente på 2 % (moderniseret ordning). Dækningen skal ligge indenfor intervallet 0-20 % af alderspension (livrente). Dækningen skal endelig ligge indenfor gældende overenskomstfastsatte rammer, jf. bilag C. 9. BAGATELGRÆNSE Bagatelgrænsen i pensionsregulativets 15, stk. 3 for sumudbetaling af pensionsopsparing udgør i 2009 kr FORSIKRINGSTEKNISK GRUNDLAG Pensionskassens ydelser beregnes i overensstemmelse med det forsikringstekniske grundlag, jf. pensionsregulativets 16, stk. 1. Pensionsydelser ved alder, død og erhvervsudygtighed oplyses som summen af en grundpension og en tillægspension, idet tillægspensionens andel oplyses særskilt. Grundpensionen beregnes i henhold til det forsikringstekniske grundlag som en betinget pension, der er betinget af, at forudsætningerne i det forsikringstekniske grundlag opfyldes. Teksten herom er gengivet nedenfor. Tillægspensionen beregnes i henhold til bonusregulativets bestemmelser som et ét - årigt tillæg. Dette tillæg kan tillige nedsættes eller bortfalde efter bestyrelsens beslutning. Betingelserne i det forsikringstekniske grundlag, som den betingede pension (grundpensionen) hviler på, er følgende: Pensionskassens ydelser er betinget af, at forudsætningerne i det tekniske grundlag opfyldes. Bestyrelsen kan efter samråd med aktuaren beslutte, at de skal nedsættes, såfremt en eller flere af følgende forudsætninger opfyldes: 1. Den konstaterede dødelighed eller invaliditetshyppighed i pensionskassen set over en 3-årig periode afviger til ugunst for pensionskassen i forhold til grundlagets forudsætninger. 2. De konstaterede forhold vedrørende børn og ægtefæller afviger til ugunst for kassen set i forhold til grundlagets forudsætninger. 3. Grundlagets forudsatte omkostningsprocent er lavere end gennemsnittet af livsforsikringsselskabers og pensionskassers omkostningsprocent (jf. nøgletallene i regnskabsbekendtgørelsen) for de sidste 3 år. 4. Grundlagsrenten overstiger nyinvesteringsafkastet efter skat på lange statsobligationer. 5. Pensionskassens realiserede afkast efter skat har over en 3-årig periode ligget under grundlagsrenten. Ydelser, der hidrører fra bonus for 1998 og derefter er betingede som angivet i bonusregulativet. Betingelserne betyder eksempelvis, at hvis levealderen og prognoserne for levealderen i fremtiden måtte stige udover grundlagets forudsætninger, så vil de blive ændret. Et andet eksempel kunne være rentefald. Falder renten, så beregningen af grundlagsrenten kommer under de 2 %, vil den også blive ændret. Meddelelse om ændring skal ske skriftligt. AP Side

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT 8. DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME I PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)...4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE...

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2011 PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING... 4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE... 4 2. OPLYSNINGSPLIGT...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)... 4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE... 4 3. RÅDERET... 4 4. INDSKUD...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER Januar 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT MP Side 1 2010 PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)... 4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE... 4 2. OPLYSNINGSPLIGT...

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2010 PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING... 4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE... 4 3. RÅDERET...

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JULI 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028 VEDTÆGT...

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2011 PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIVER VEDTÆGT MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 20766816

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2016 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7 Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2016 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Betingelser nr. 20-6 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere