Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie"

Transkript

1 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage, hvis de bliver syge under ferien. 2 Arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger og -forsikringer Vækstkapital til SMV er 3 Forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler Registrering af ihændehaveraktier Sygdom under ferie 4 5 Tab på fordringer til nærtstående fradrag for dette Miljøafgifter mange bække små Vi noterer at Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne Tlf Fax

2 2 Nye administrative bøder Af Mette Bøgh Larsen, Skattekonsulent, cand.merc.jur., FSR danske revisorer Virksomheder, der indberetter forkert eller for sent for deres medarbejdere, risikerer klækkelige bøder, efter at Folketinget har vedtaget en ny lov, der fastsætter satser for administrative bøder. Der er fra 1. juli 2012 ekstra god grund for virksomhederne til at sikre korrekte og rettidige indberetninger for løn, personalegoder mv. til SKAT. Skatteministeriet har nemlig fået Folketingets godkendelse af en stramning af bødesatserne for mangelfuld eller forsinket indberetning af medarbejdernes lønforhold. Herudover har ministeriet pointeret, at en overtrædelse af arbejdsgiverens indberetningspligt kan være en grov uagtsom overtrædelse af skattelovgivningen. Dermed er der åbnet op for, at enhver fejl vedrørende indberetningspligten udløser en bøde, hvis SKAT opdager det. Indberetningspligten Alle virksomheder, der eksempelvis har udbetalt løn, feriegodtgørelse mv., stillet personalegoder såsom fri telefon, fri bolig, fri bil mv. til rådighed for en medarbejder eller har indbetalt pensionsbidrag for en medarbejder, skal indberette dette til indkomstregisteret hver måned. Undlader virksomheden dette, er der i skattekontrolloven mulighed for at straffe virksomheden med en bøde. Bøden kan fastsættes administrativt, og virksomheden kan herefter klage over bøden til Landsskatteretten og domstolene. Der er tillige mulighed for en bødestraf, hvis indberetningen er mangelfuld, f.eks. fordi virksomheden har glemt eller af anden årsag undladt at indberette f.eks. fri telefon eller fri bil for medarbejderen, da indberetningen af lønnen skete. Goder omfattet af indberetningspligten Det er i princippet alle udbetalinger til medarbejderen, herunder løn, bonusser, godtgørelse af visse udgifter, som medarbejderen har haft også selvom udbetalingen er skattefri for medarbejderen, feriegodtgørelse/feriepenge mv., der skal indberettes. Herudover skal virksomheden også indberette de personalegoder, som medarbejderen har fået. Dette gælder f.eks. fri telefon, fri helårsbolig, fri bil, medarbejderaktier og personalegoder, hvis de sammen med en evt. julegave til medarbejderen overstiger 1000 kr. De nye bødestørrelser Indberetter virksomheden ikke ovennævnte udbetalinger og goder, er det en overtrædelse af indberetningspligten, og virksomheden kan straffes med en bøde. Det nye er, at bødesatserne, som SKAT vil udstikke bøder efter, er fastsat på en objektiv betingelse antallet af ansatte i virksomheden. Det er således ikke nødvendigvis afgørende, hvorvidt fejlen var en forglemmelse eller en bevidst undladelse. Hver gang virksomheden laver fejl og f.eks. undlader at indberette korrekt eller rettidigt (hver måned udbetalingen er sket eller personalegodet stillet til rådighed), risikerer virksomheden en bøde efter følgende satser: 1-4 ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr. Alle overtrædelser straffes Det er som udgangspunkt alle fejl i indberetnin- ger, der straffes med ovenstående bødesats. Og det er tillige som udgangspunkt ligegyldigt, om en virksomhed med 75 ansatte overser én skattepligtig, fri telefon, eller om en virksomhed med 4 ansatte helt undlader at indberette fri telefon for alle 4 medarbejdere. I første eksempel vil bøden være kr. for den ene manglende indberetning, mens bøden i det andet eksempel vil være kr. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at bødesatsen må antages at være pr. manglende, rettidige indberetning. Er det flere måneder, hvor virksomheden ikke har indberettet fri bil, risikerer virksomheden således en ganske stor bøde, da antallet af måneder uden rettidig indberetning får bøden til at vokse. Ikke fradrag for bøden Sluttelig skal man være opmærksom på, at der jo ikke er skattemæssigt fradrag for bøder, der udstikkes af det offentlige. Det vil sige, at virksomheden selv kommer til at bære hele omkostningen ved bøden.

3 3 Arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger og -forsikringer Af Mikael Risager, Partner, leder af skatteafdelingen SKAT har udsendt et såkaldt styresignal (vejledning) SKM med præciseringer og fortolkninger, som er knyttet til vedtagelsen af lov nr af 28. december Styresignalet præciserer, hvornår der af arbejdsgiver skal iværksættes beskatning/indeholdelse og indberetning til SKAT, når præmie er skattepligtig (beskatningstidspunktet). Beskatningstidspunktet afhænger af, a) om medarbejderen har personalegodet til rådighed kun i den periode, hvor medarbejderen er ansat hos arbejdsgiveren, dvs. godet bortfalder ved fratræden, eller b) om godet fortsat er til rådighed efter fratræden og indtil forsikringsperiodens ophør. Ad a) Hvor forsikringen kun dækker i ansættelsesperioden, anses medarbejderen for at få ydelsen ifølge policen til rådighed løbende og i takt med afviklingen af ansættelsesforholdet. Derfor skal der ske en løbende beskatning af præmien på månedsbasis, dvs. med månedlige indeholdelser og indberetninger fra arbejdsgiveren af 1/12 af en årspræmie eller forholdsmæssigt af en præmie for en kortere periode. Der indtræder månedlig beskatning for første del af 2012 f.eks. for nyansatte, når arbejdsgiveren har forudbetalt i 2011 for en præmieperiode med start i 2011 og slutdato et år senere. Ad b) Hvor forsikringen dækker for en forudbestemt periode, og dette også gælder selv om medarbejderens ansættelse afbrydes og ophører før periodens udløb, skal arbejdsgiveren indeholde AM-bidrag og A-skat og foretage indberetning til SKAT af markedsværdien af den fulde præmie for den lønperiode, hvori forsikringsperioden påbegyndes. Overvejelser De ændrede regler får også den betydning, at mange personaleordninger fremover vil medføre beskatning af de medarbejdere, som er omfattet af sådanne ordninger. Er der tale om ordninger der alene retter sig mod behandling af arbejdsrelaterede skader, vil arbejdsgiverens betaling heraf ikke udløse beskatning af medarbejderen. Er der derimod tale om en generel ordning, vil der som udgangspunkt skulle ske beskatning. Det kan derfor overvejes, om eksisterende ordninger skal opdeles i to, således at der dels er en ordning der alene dækker behandling af arbejdsrelaterede skader, og at der dels er en mere generel ordning. Formålet med opdelingen er, at der alene vil skulle ske beskatning af arbejdsgiverens dækning af den generelle ordning, hvorimod ordningen med behandling af arbejdsrelaterede skader vil være skattefri. Opdeling vil således medføre en besparelse for den enkelte medarbejder, frem for at have en samlet ordning, der efter ændringerne medfører beskatning af det fulde beløb til ordningen. Til førnævnte styresignal har SKAT som bilag udarbejdet en glimrende og overskuelig tabel, hvortil der henvises, da det fører for vidt at bringe tabellen her. Vækstkapital til SMV er Af Thomas Tai Bang Christensen, Partner, advokat, HjulmandKaptain Regeringen samt forligspartierne (V, DF, K og LA) har i foråret 2012 indgået aftale om en udviklingspakke til støtte for SMV er (små og mellemstore virksomheder). Formålet med udviklingspakken er at forbedre SMV ers adgang til finansiering af særligt udviklings- og eksportaktiviteter. Som følge af finanskrisen har mange SMV er oplevet problemer med at opnå bankfinansiering til udvikling af virksomheden. Dette uanset, at der i mange tilfælde er tale om ellers veldrevne virksomheder. Med udviklingspakken er det hensigten at gøre det nemmere for SMV erne at finansiere udviklings- og eksportaktiviteter, idet de planlagte initiativer fra regeringen og forligspartiernes side overordnet set har til formål at øge virksomhedernes adgang til bankfinansiering. Det er hensigten, at Vækstfonden og Eksport Kredit Fonden (EKF) får forbedrede muligheder for at give garantier og lån til virksomhedens vækst. Der er derfor bevilget yderligere midler til eksportlåneordningen under EKF, ligesom muligheden for EKF til at afgive eksportgarantier forbedres. Hertil kommer, at der bevilges yderligere midler til vækstkaution. Vækstkaution er en garanti på pengeinstitutternes udlån til SMV er. Kautionen dækker som udgangspunkt 75 % af pengeinstituttets tab. Endelig etableres en ny ordning, hvor Vækstfonden gives mulighed for at yde ansvarlige lån til SMV er inden for en ramme på 500 mio. kr. En betingelse for, at en virksomhed kan ydes et ansvarligt lån er, at virksomheden samtidig skal have adgang til lån fra et pengeinstitut på minimum det samme beløb. Det ansvarlige lån adskiller sig fra andre lån ved, at virksomheden ikke skal stille sikkerhed for lånet. Afgørende for om lånet ydes er derfor primært en vurdering af virksomheden, dennes ledelse samt produkternes modenhed. De ansvarlige lån er derfor primært fokuseret på de mere etablerede SMV er, der har til hensigt at ekspandere. De ansvarlige lån er interessante for virksomhederne, idet de får adgang til risikovillig kapital, hvilket ellers kun i meget begrænset omfang er muligt for de pågældende virksomheder. Virksomheden får derfor en mulighed for at vækste. Modsat må det forventes, at lånet ydes til en højere rente end andre lån, idet långiver ikke får sikkerhed for lånet i virksomhedens aktiver eller på anden måde. Kendetegnende for et ansvarligt lån er tillige, at långiver står tilbage for virksomhedens øvrige gæld. Virksomhedens øvrige långivere har således fortrinsret frem for den långiver, der har ydet et ansvarligt lån. At virksomheden har indgået en aftale med Vækstfonden om et ansvarligt lån forventes således ikke at have negativ betydning i forhold til virksomhedens adgang til i øvrigt at låne kapital.

4 4 Forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler Af Erik Høegh Tax partner Selvstændige erhvervsdrivende og selskaber får nu mulighed for at afskrive med 115 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler. Sådanne driftsmidler indgår herefter i afskrivningsgrundlaget med 115 %, hvis de er anskaffet i perioden fra og med 30. maj 2012 og indtil udgangen af kalenderåret Et driftsmiddel anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor driftsmidlet er: leveret til en igangværende virksomhed, bestemt til at indgå i virksomhedens drift og færdiggjort i et sådant omfang, at driftsmidlet kan indgå i driften. Det er en betingelse for anvendelsen af de nye regler, at driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Blandede benyttede driftsmidler er ikke omfattet af lovforslaget. Driftsmidler omfattet af de forhøjede afskrivninger skal føres på en særskilt saldo, der afskrives med indtil 25 % om året svarende til den gældende afskrivningssats for driftsmidler. De nye bestemmelser omfatter ikke investeringer i følgende driftsmidler m.m. Investeringer, der kan straksafskrives, hvilket vil sige driftsmidler med fysisk levetid ikke over 3 år, driftsmidler med en anskaffelsessum på kr eller derunder, edb-software samt driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Investeringer i personbiler (dvs. biler der er indrettet til befordring af højst 9 personer inkl. fører) og skibe. Investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid (fx fly, tog m.m.), herunder aktiver i forbindelse med udvindingsvirksomhed. Investeringer i udlejningsdriftsmidler foretaget af selskaber. For at undgå misbrug ved, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå højere afskrivningsgrundlag og derefter videresælges, vil salgssummen skulle forhøjes med 15 % for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 % til anskaffelsessummen. For at undgå eksempelvis koncerninterne overdragelser af brugte driftsmidler omfatter lovændringen alene fabriksnye driftsmidler. Ved udgangen af indkomståret 2017 skal den afskrivningsberettigede saldoværdi for driftsmidler med forhøjede afskrivninger lægges sammen med saldoværdien for driftsmidler, der er afskrevet efter den almindelige saldoværdimetode. Den derved fremkomne samlede saldoværdi skal fra og med indkomståret 2018 indgå på den almindelige driftsmiddelsaldo. Denne sammenlægning indebærer, at afståelsessummen for driftsmidler omfattet af den særlige saldo ikke længere skal fragå med 115 %, men alene med 100 % som normalt. Registrering af ihændehaveraktier Af Grethe Søtorp, Cand.jur. Det følger af selskabsloven, at kapitalejere med en ejerandel på mindst 5 % skal registreres i det kommende ejerregister, som forventes færdigt i slutningen af 2013, når Erhvervsstyrelsen har fået nyt itsystem. Dette gælder for både navneaktier og ihændehaveraktier. Det er selskabet, der har pligten til registreringen. Ejere af navneaktier fremgår allerede af selskabets ejerbog. Ejere af ihændehaveraktier har haft ejerskabet i form af at have aktien i hænde og har haft anonymitet over for selskabet og omverdenen ved ejerskab under 5 %, da pligten til at give meddelelse til selskabet efter selskabslovens regler i lighed med navneaktier ikke omfatter ihændehaveraktier under 5 %. Ihændehaveraktier kan udstedes af aktieselskaber. Fra international side har der været rejst kritik af Danmark for ikke at have adgang til oplysninger om ejere af ihændehaveraktier under 5 %. Derfor har Folketinget ultimo maj 2012 vedtaget en ny bestemmelse i selskabslovens 57a, hvorefter ejere af ihændehaveraktier med en ejerandel under 5 % selv skal foretage registrering i det kommende ejerregister senest 2 uger efter erhvervelsen. Ved ejerandele under 5 % vil ejerne stadig- væk kunne forblive anonyme over for selskabet og omverdenen, men ikke længere over for de offentlige myndigheder. Dermed vil Danmark kunne leve op til sine internationale forpligtelser. Registreringen skal indeholde oplysninger om Selskabet, hvori ihændehaveraktien er erhvervet Dato for erhvervelsen Antallet af ihændehaveraktier Erhververens fulde navn, bopæl og cpr-nummer (ved virksomheder: navn, hjemsted og cvr-nummer) Udenlandske statsborgere eller virksomheder, som ikke har cpr- eller cvr-nummer, skal registrere sig med oplysninger, der entydigt identificerer dem. Ved afhændelse af aktierne skal overdrageren registrere, at vedkommende ikke længere er i besiddelse af aktierne. Samtidig skal datoen for overdragelsen registreres. De rent praktiske forhold omkring registreringen offentliggøres i forbindelse med ibrugtagningen af ejerregisteret. Overtrædelse af registreringspligten kan straffes jf. Selskabslovens 367, stk. 1 med bøde. Registreringspligten for aktier på 5 % eller mere fremgår allerede af selskabslovens 55 om storaktionærers pligt til at give meddelelse til selskabet. Ovenstående gælder ikke for aktier i selskaber, der er børsnoteret. Loven træder i kraft, når erhvervs- og vækstministeren fastsætter dette, ligesom der må forventes en overgangsordning for registrering af allerede erhvervede ihændehaveraktier. Med andre ord er lovgivningen nu på plads, men det offentlige register er ikke klar til registreringer før ultimo 2013.

5 5 Sygdom under ferie Af Mette Klingsten, advokat, Bech-Bruun Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage, hvis de bliver syge under ferien. Før 1. maj var der alene ret til erstatningsferie, hvis sygdommen var opstået inden feriens start. Er en medarbejder blevet syg, før den planlagte ferie begynder, har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Medarbejderen kan i den situation vælge at holde ferien som planlagt eller give besked til arbejdsgiveren om, at der foreligger en feriehindring. Medarbejderen får i givet fald ret til at holde erstatningsferie på et senere tidspunkt. Såfremt medarbejderen vil påberåbe sig sygdommen som en feriehindring, skal medarbejderen melde sig syg i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder for sygemeldinger i virksomheden, fx pr. telefon eller mail. Bliver medarbejderen rask, inden den planlagte ferie er til ende, skal medarbejderen raskmelde sig og give besked til virksomheden om, hvorvidt vedkommende ønsker at holde den resterende ferie, eller om han eller hun vil genoptage arbejdet. Medarbejderen har kun ret til at holde den resterende del af den planlagte ferie, da medarbejderen ikke har ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af raskmelding, medmindre virksomheden accepterer dette. Tidspunktet for erstatningsferien kan i givet fald aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Virksomheden kan også varsle ferie i overensstemmelse med de almindelige regler for varsling af hoved- og restferie. Normalt gælder der et varsel på 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferien, men varslet for hovedferien kan i den situation forkortes, således at medarbejderen kan holde hovedferien inden for hovedferieperioden (inden 30. september). De nye regler i ferieloven drejer sig om sygdom, der opstår under ferien. Det vil sige, såfremt medarbejderen eksempelvis blev syg om onsdagen, efter at vedkommende havde startet ferien mandag. Efter de tidligere regler var der ingen ret til erstatningsferie, hvis medarbejderen blev syg under ferien. Ferien blev efter de tidligere regler anset for holdt, selvom medarbejderen var syg i den resterende del af ferien, uanset at feriens rekreative formål var forspildt. Med de nye regler har medarbejdere, der bliver syge under ferien, fået ret til erstatningsferie, hvis de er syge i mere end 5 dage under ferieåret. Der er således ret til op til 4 ugers erstatningsferie på et ferieår. Medarbejderen skal melde sig syg til arbejdsgiveren og komme med en lægeerklæring eller lignende dokumentation for sygdommen for at opnå ret til erstatningsferie. Medarbejderen skal selv betale lægeerklæringen, og der skal foreligge dokumentation for hver enkelt sygdomsperiode. Retten til erstatningsferie gælder ligeledes først, hvis medarbejderen har haft mere end 5 sygedage i sin ferie i løbet af et ferieår. De 5 sygedage dækker over hele ferieåret. Har medarbejderen haft 4 dage med sygdom på den første ferie, kan medarbejderen sikre sin ret til erstatningsferie på den næste ferie i ferieåret, hvis vedkommende bliver syg på ny. Erstatningsferien skal efter de almindelige regler afholdes inden for ferieåret. Er dette ikke muligt på grund af sygdom kan ferien overføres til næste ferieår. Medarbejderen kan dog også vælge at få feriepengene udbetalt. De nye regler om erstatningsferie må forventes at medføre nye og større administrative opgaver for virksomhederne, der fremover skal kontrollere lægeerklæringer og lønmodtagerens beregninger af antallet af ferieerstatningsdage.

6 6 Tab på fordringer til nærtstående fradrag for dette Af Bent Ramskov, Advokat, Dahl Advokatfirma Kursgevinstloven er den lov, der regulerer, hvornår en kreditor har fradrag for tab på udlån til en debitor. Loven regulerer også, hvornår et sådant eventuelt fradrag kan anvendes. I det følgende vil der blive sat fokus på ét udvalgt område, nemlig hvornår en kreditor har fradrag for tab på en fordring til en nærtstående. Kursgevinstloven opdeler imellem fysiske personer og juridiske personer, f.eks. aktie- og anpartsselskaber. Endvidere må man sondre imellem, om et udlån er etableret før eller efter 27. januar I det følgende forudsættes det, at udlånet er etableret efter 27. januar Fysiske personer Fysiske personer har som hovedregel fradragsret for tab på sådanne udlån. Til dette udgangspunkt er der dog en væsentlig begrænsning for fradrag for tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens 4, eller tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Persongruppen er udtømmende angivet. De selskaber, som man kan udlåne til uden at få fradragsret for tab, er selskaber, hvor man på noget tidspunkt inden for de sidste 5 år har ejet 25 % eller mere af kapitalen eller rådet over mere end 50 % af stemmerne. Ved opgørelse af kapital og stemmer medregner man den kapital og de stemmer, som en nærmere personkreds også har svarende til den førnævnte personkreds. Denne begrænsning om, at man ikke kan fratrække tab på sådanne udlån, brydes dog for en bestemt udlånstype. Ifølge kursgevinstlovens 17 har man fradrag for tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring (dvs. fordringer, der er etableret i forbindelse med almindelig samhandel, f.eks. ved salg af varer eller tjenesteydelser), og for tab på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden, jf. i øvrigt statsskattelovens 6 a. Har det pågældende tab altså den nødvendige og tilstrækkelige årsagssammenhæng til en erhvervsmæssig indkomst, vil der være fradrag for tab på sådanne fordringer. Er der derimod tale om private udlån til f.eks. familiemedlemmer, vil der ikke kunne opnås fradrag for tab på sådanne fordringer. Juridiske personer Selskaber, fonde og foreninger m.v. har som udgangspunkt fradrag for tab på fordringer, jf. kursgevinstlovens 3. I kursgevinstlovens 4 er der imidlertid en række undtagelser, hvor den mest relevante vedrører koncernforbundne selskaber. Såfremt der lides tab på en fordring på enten et sambeskattet selskab eller et koncernforbundet selskab, er der dog ikke fradrag for tabet. Ved et sambeskattet selskab forstås et selskab, som man har bestemmende indflydelse over. Ved et koncernforbundet selskab forstås et selskab m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af kapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Når antallet af stemmer/kapitalandele skal optælles, medregnes det antal kapitalandele og stemmer, som personkredsen i aktieavancebeskatningslovens 4, stk. 2, også er ejer af. Denne begrænsning af fradragsretten for tab finder dog ikke anvendelse i enkelte særlige situationer, jf. nærmere kursgevinstlovens 4, stk Afslutning Som det fremgår af ovenstående, er området ikke uden udfordringer og kompleksitet. Er der tale om transaktioner i forhold til nærtstående, må man derfor være påpasselig med, hvordan mulighederne for fradrag for tab nu engang er reguleret.

7 7 Miljøafgifter mange bække små Af Jens A. Staugaard, VAT Director, Revitax Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter hvor godtgørelsen som udgangspunkt sker i samme omfang, som der er fradragsret for momsen af afholdte omkostninger til vand og el. Da der de seneste år er sket afgiftsomlægninger, afgiftsstigninger og ændringer i adgangen til godtgørelse, har nedenstående til formål at give et grundlæggende kendskab til gældende regler. Vandafgift Momsregistrerede virksomheder har siden 1. januar 2005 kunnet opnå godtgørelse af vandafgiften, i samme omfang som der er fradragsret for momsen på vandregningen. Med virkning fra 1. januar 2012 er der sket en stigning i selve afgiftssatsen på 23 øre pr. m3, samt at vandafgiften er blevet belagt med en tillægsafgift (bidrag til drikkevandsbeskyttelse) på 67 øre pr. m3. Både indekseringen af afgiften og den nye tillægsafgift er godtgørelsesberettiget. For 2012 vil momsregistrerede virksomheder, der er forbrugere af vand, således kunne opnå en godtgørelse på 5,90 kr. pr. m3 vand. Afgiftssatser År Afgiftssats 2011: 5,00 kr./m3 2012: 5,90 kr./m3 Godtgørelse 100 pct. 100 pct. Elafgift Med hensyn til godtgørelse af elafgift er der et par ekstra forhold, der skal være opfyldt, ud over at virksomheden skal være momsregistreret og forbruger af energien. Her skal energien være anvendt til proces, og så må virksomheden ikke være omfattet af bilaget til elafgiftsloven. Endvidere er det et krav, at den godtgørelsesberettigede energi kan måles et skønnet forbrug berettiger ikke til godtgørelse. Procesformål Der gives godtgørelse for procesenergi. Ved procesenergi forstås energi anvendt til processer i virksomheden, f.eks. til produktion, belysning, drift af maskiner, computere mv. Opvarmning eller køling af lokaler anses som udgangspunkt ikke for at være procesenergi, hvorfor der ikke kan opnås godtgørelse herfor. Med virkning fra 1. januar 2012 er der dog indført en delvis godtgørelse af energi anvendt til komfortformål (rumvarme, opvarmning af brugsvand og aircondition). Afgifter 2012 Afgiftssats Godtgørelsesberettiget Elafgift 63,5 øre/kwh 63,5 øre/kwh Energisparebidrag 0,6 øre/kwh 0,6 øre/kwh Eldistributionsbidrag 4,0 øre/kwh 3,0 øre/kwh Tillægsafgift 6,1 øre/kwh 3,1 øre/kwh Energispareafgift (CO2afgift) 6,4 øre/kwh 0 øre/kwh Samlet afgift/ herunder godtgørelsesberettiget 80,6 øre/kwh 70,2 øre/kwh Vandafgift 5,90 kr./m3 5,90 kr./m3 El anvendt til komfortformål Bilagsvirksomheder Liberale erhverv kan ikke få godtgørelse for afgiften af elektricitet anvendt til procesenergi. Liberalt erhverv betegner brancher, der leverer serviceydelser og således ikke har egentlig produktion. Virksomheder omfattet af bilaget til elafgiftsloven er f.eks. advokater, revisorer, mæglere og bureauer, herunder rådgivningsvirksomheder generelt set. Fra 2012 kan de liberale erhverv dog få delvis godtgørelse for afgiften af elektricitet anvendt til komfortformål. 11,8 øre/kwh Komfortenergi Med virkning fra den 1. januar 2012 kan alle momsregistrerede virksomheder, herunder også liberale erhverv, få godtgjort en del af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmtvand eller komfortkøling (aircondition). Godtgørelsen udgør for ,8 øre/kwh. Sammenfatning For 2012 ser godtgørelse af vand- og elafgift ud som følgende for en momsregistreret virksomhed, der anvender vand og el til virksomhedens produktion og salg af varer.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Begrænset fremførsel af skattemæssigt underskud for selskaber Der indføres nye regler for selskabers fradrag for underskud fra tidligere år. Der vil således altid kunne modregnes skattemæssige underskud for 7,5 mio. kr. pr år (2010-niveau). Er den skattepligtige indkomst for et indkomstår større end 7,5 mio. kr., indtræder der en begrænsning i adgangen til at fremføre yderligere skattemæssigt underskud fra tidligere år. Den resterende skattepligtige indkomst kan alene reduceres med 60 % ved modregning af skattemæssige underskud fra tidligere. Det betyder, at selskaber, der har en skattepligtig indkomst på mere end 7,5 mio. kr., vil komme i en skattebetalingssituation, uanset om der er skattemæssige underskud til fremførsel. Grundbeløbet på 7,5 mio. kr. gælder også ved sambeskatning. De nye regler har virkning for indkomstår, der starter den 1. juli 2012 og senere. Autorisation af rådgivere til SKAT s TastSelv system Det er nu muligt at give en generel autorisation til rådgivere til at gå ind i den enkeltes Tast Selv menu. Adgangen giver rådgiverne mulighed for at foretage indberetning/skatteberegning mulighed for at gøre brug af oplysningerne i skattemappen Autorisationen foretages ved at indtaste rådgiverens CVR-/SE-/ eller personnummer. Rådgiveren får adgang til TastSelv menuen ved at logge på med digital signatur. Autorisationen gives automatisk for en tidsbegrænset periode, således at udløbsdatoen bliver sat til dags dato + 1 år. Autorisationen kan forlænges, dog højst for 5 år ad gangen. Autorisationen kan når som helst ophæves af den enkelte borger, ligesom det altid vil være muligt, at se hvem der har været inde i TastSelv systemet i logbogen under skattemappen. Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Kina En ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kina blev underskrevet den 16. juni 2012 i København. Den nye overenskomst indeholder følgende væsentlige ændringer: Nedsættelse af kildeskatten fra 10 % til 5 % på udbyttebetalinger fra et kinesisk datterselskab til dets danske moderselskab, hvis moderselskabet ejer mindst 25 % af aktierne i det kinesiske selskab ophør af matching credit på kildeskat på royalties, hvilket vil sige, at det danske selskab ikke længere får fuldt creditfradrag for kilde- beskatning af rente- og royaltybetalinger, men fremover alene credit for den faktisk betalte skat i Kina kildeskat på aktieavancer indsnævres til moder-/datterselskabssituationer, hvor ejerbesiddelsen er minimum 25 % af aktierne i det kinesiske selskab tidsgrænsen for hvornår bygge- og mineraludvindingsarbejde anses for at være fast driftssted udvides fra 6 til 12 måneder. Dette betyder, at skattepligt første indtræder, hvis denne type arbejde varer i mere end 12 måneder. Ydelserne må ikke være af kommerciel karakter indgå i organiseret byttehandel bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler modtager for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem. Det samme gælder for vederlag op til kr. for ikke erhvervsmæssigt arbejde udført af en folkepensionist. Her tænkes på ydelser som husholdningsarbejde, havearbejde, vask og støvsugning af bil, indkøb af dagligvarer m.v. De nye regler har virkning fra og med indkomståret Skattefrihed for vennetjenester Der er nu sket en lovfæstelse af praksis for skattefri familie- og vennetjenester, defineret som sædvanlige ydelser, der udføres inden for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed m.m. Som eksempler herpå kan nævnes husholdningsarbejde, afhentning/aflevering af børn i daginstitution m.m., børnepasning, havearbejde, vedligeholdelse og små reparationer af boligen m.m. Dato Fra 16. januar 2009 Fra 6. marts 2009 Fra 3. april 2009 Fra 11. maj 2009 Fra 8. juni 2009 Fra 14. august 2009 Fra 28. august 2009 Fra 25. september 2009 Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Desuden indføres der skattefrihed for vederlag til en person under 16 år, som vedkommende Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 2,75 % 2,00 % 1,75 % 1,40 % 1,20 % 1,10 % 0,75 % 1,25 % 0,75 % 0,25 % 3,00 % 2,25 % 2,00 % 1,65 % 1,55 % 1,45 % 1,35 % 1,25 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Jørn Munch Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 14. juli 2012

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven 2011/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-311-0083 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender - 1 Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere