Forebyggelsespakke om alkohol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsespakke om alkohol"

Transkript

1 Forebyggelsespakke om alkohol 1

2 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats... 8 Anbefalinger... 9 Rammer... 9 Tidlig opsporing Tilbud Information og Undervisning Implementering og opfølgning Kompetencer Samarbejde og partnerskaber Monitorering og indikatorer Omkostninger Dimensionering af de anbefalede indsatser Litteraturliste

3 Der er et stort forebyggelses- og behandlingspotentiale for kommunerne på alkoholområdet. Estimater viser, at ca danskere har et storforbrug af alkohol, ca danskere har et skadeligt forbrug og ca danskere et afhængigt forbrug. I gennemsnit går der år før en borger med et stort alkoholforbrug kommer i alkoholbehandling. Det har betydelige omkostninger ikke kun for borgeren men også for børnene og samfundet. (1,2) Forebyggelsespakken skal gøre kommunerne i stand til at udarbejde konkrete planer og iværksætte indsatser, der understøtter og bidrager til at nå følgende kommunale mål på alkoholområdet: o At begrænse tilgængeligheden af alkohol. o At reducere alkoholforbruget til lavrisikogrænsen. o At udskyde alkoholdebuten og reducere unges alkoholforbrug. o At sikre en systematisk tidlig indsats. o At sikre en kvalificeret alkoholrådgivning og behandling. En række af forebyggelsespakkens anbefalinger vedr. unge og alkohol adresserer også stoffer, idet der er en tæt sammenhæng mellem brug af alkohol og brug af stoffer blandt unge. Fakta Forekomst Sundhedsstyrelsen lancerede i 2010 en højrisikogrænse og en lavrisikogrænse for indtagelse af alkohol. Den nationale sundhedsprofil fra 2010 er den første og nyeste befolkningsundersøgelse, der er gennemført efter de supplerende udmeldinger på alkoholområdet. Undersøgelsen er derfor den primære reference i beskrivelsen af omfanget af brug af alkohol i Danmark. Sundhedsstyrelsens udmeldinger på alkoholområdet: Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred Drik ikke alkohol for din sundheds skyld Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd (lavrisikogrænse) Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14/21 om ugen (højrisikogrænse) Stop før 5 genstande ved samme lejlighed Er du gravid undgå alkohol. Prøver du at blive gravid undgå alkohol for en sikkerheds skyld 10 % af danskerne drikker over højrisikogrænsen og godt 24 % af danskerne overskrider lavrisikogrænsen. Andelen er dog sandsynligvis en del højere, da alkoholforbrug underrapporteres med op til 40 %, og da grupper med et stort alkoholforbrug ofte ikke deltager. (3). Næsten 28 % af de danskere, der drikker over højrisikogrænsen ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug (3). 3

4 I alle aldersgrupper er der en større andel blandt mænd end blandt kvinder, der overskrider højrisikogrænsen. Det gælder ikke for lavrisikogrænsen, hvor andelen mellem kønnene er mere lige. (3). For begge risikogrænser er der flest unge (16-24-årige), der drikker over grænserne. De laveste andele ses blandt aldersgruppen år, som ofte er den periode, hvor man etablerer sig på arbejdsmarkedet og stifter familie. (3). Danske unge drikker mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande. Der ses dog en positiv udvikling, idet debutalderen er stigende og alkoholforbruget blandt danske unge er faldet de senere år (4). Det er blandt andet 15 års aldersgrænsen fra 1998 og 16 års aldersgrænsen fra 2004 samt den nye 18 års grænse fra marts 2011 vedr. salg af stærk alkohol, der har medvirket til et fald i alkoholforbruget, navnlig blandt drengene. De nyeste tal fra Den Europæiske Skolebørnsundersøgelse (ESPAD) viser, at der fra 2007 til 2011 er sket en halvering af andelen af danske unge, der har været fulde mere end 1-2 gange inden for den sidste måned. Der er sket et fald fra 24 % blandt de 15 årige drenge og 16 % blandt de 15 årige piger til 12 % blandt drengene og 7,5 % blandt pigerne. (4) Alkoholbruget ligger dog stadig højt blandt børn og unge. I alt 22 % af de årige, lidt flere drenge end piger, overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. Her af ønsker 8,2 af de årige at nedsætte deres alkoholforbrug. (5). Et drikkemønster hvor der drikkes 5 eller flere genstande på én gang (binge drinking), er mere skadeligt end et jævnt forbrug fordelt ud på alle ugens dage. Det er karakteristisk for det danske alkoholforbrug, at binge drinking er udbredt. 59 % af de årige og 38 % af de årige har drukket mere end 5 genstande ved samme lejlighed indenfor den seneste måned. (3). Der er flere drenge end piger der binge-drikker. (5). Den højeste andel, der drikker over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse findes blandt unge og ældre med en længere, videregående uddannelse. I de aldersgrupper hvor man fokuserer på familie og arbejde er der en tendens til, at andelen, der drikker over højrisikogrænsen, er højst blandt de, der ikke har en erhvervsuddannelse og de som har en kort erhvervsuddannelse. (3) Der er sammenhæng mellem beskæftigelse og alkoholforbrug. Der er flere blandt arbejdsløse, førtidspensionister og personer på efterløn, der overskrider højrisikogrænsen, sammenlignet med personer i beskæftigelse. (3) Personer der er socialt belastede eller bor i belastede boligområder oplever flere skader ved samme alkoholforbrugsniveau end socialt bedrestillede grupper (X). Mange børn og unge i Danmark vokser op i hjem belastet af alkohol. Det skønnes at ca børn mellem 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer. I alt vurderer voksne danskere, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer. (6). Tabte leveår tabte gode leveår 4

5 o Mindst 3000 dødsfald om året kan tilskrives alkohol. I perioden registreredes 25 alkoholrelaterede dødsfald blandt de årige. Blandt de årige mænd er ca. hvert tredje dødsfald alkoholrelateret og blandt kvinder i samme aldersgruppe er ca. hvert femte. (7). o Alkohol resulterer hvert år i godt tabte leveår for mænd og tabte leveår for kvinder. (7). o Mænd der overskrider højrisikogrænsen kan forvente 5 færre leveår uden langvarig belastende sygdom sammenlignet med mænd, der ikke overskrider højrisikogrænsen. For kvinder er det knap et år. (7) o Som enkeltstående risikofaktor er alkohol årsag til 17 % af den samlede sygdomsbelastning (X). o Alkohol er i aldersgruppen år den største årsag til sygdom og for tidlig død målt i DALY - før usikker sex og dobbelt så betydningsfuld som tobak. (X). o Alkohol er et kræftfremkaldende stof og bidrager til 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmssygdomme, hjerte-kar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk, nedsat immunforsvar, angst, depression mv. (13). o Alkohol er skyld i ulykker som fald, forgiftninger, drukning, trafikulykker, vold, selvmord og lignende. (13). o Alkoholindtag under graviditeten øger risikoen for føtal død, og kan give føtale skader, lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Et højt alkoholforbrug under graviditeten kan medføre, at barnet fødes med føtalt alkoholsyndrom. (13, 15). Brug af sundhedsvæsenet o I 2008 var der alkoholrelaterede hospitalskontakter blandt borgere over 14 år, hvilket i gennemsnit svarer til 21 alkoholrelaterede kontakter pr borgere over 14 år pr. kommune. (8). o I 2008 havde ca unge i alderen år kontakt til hospital på grund af akut beruselse eller forgiftning med alkohol. (16). o I 2010 var der ca borgere over 18 år registreret i alkoholbehandling og ca modtog antabus i almen praksis. (18). o De kommunale meromkostninger, der er forbundet med den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er 2,5 gange højere blandt borgere med alkoholoverforbrug sammenlignet med borgere uden. (12). o Kommunerne medfinansierer årligt til indlæggelser, skadestuebesøg, ambulante besøg samt ekstra besøg hos praktiserende læge forårsaget af 5

6 alkoholoverforbrug. (7). Tal på sundhed i kommunen I det følgende er der taget udgangspunkt i en kommune med borgere. Det antages at borgere er 18 år eller derover. Mindst 3900 borgere (10 %) drikker over højrisikogrænsen for alkohol børn lever med en forælder, hvis alkoholforbrug kan reducere omsorgsevnen i større eller mindre omfang. Af de 3600 borgere, der drikker over højrisikogrænsen, vurderes borgere (5-15 %) at være afhængige af alkohol. Disse borgere vil have behov for et mere intensivt alkoholbehandlingstilbud. Ca af kommunens borgere drikker over højrisikogrænsen uden at være afhængige. Disse borgere bør tilbydes en kort samtale. Pårørende til borgere med alkoholproblemer kan have behov for støttende samtaler. Det antages, at kommunen kan have op til 450 borgere med alkoholafhængighed, hvis pårørende, herunder navnlig børn, kan have behov for støtte I 44 % af kommunernes anbringelsessager er alkohol en væsentlig medvirkende årsag. (17). For både gruppen af alkoholoverforbrugere, der har haft en alkoholrelateret sygehuskontakt og borgere i alkoholbehandling er der 3-4 gange så mange, der modtager førtidspension sammenlignet med personer uden et alkoholoverforbrug. (12). Lovgivning Alkoholforebyggelse- og behandling: Alkoholforebyggelse er omfattet af Sundhedsloven 119 og alkoholbehandling af Sundhedsloven 141. Alkoholreklamer: 13 i Kulturministeriets BEK nr. 338 af 16/04/2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber samt de frivillige retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Markedsføring af alkohol: 8, stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr. 839 af 31/08/2009 om markedsføring. Udskænkningsregler og alkoholbevillinger: Restaurationsloven 29 i Lovbekendtgørelse nr. 135 af 18/01/2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. samt Restaurationsloven 10 15: I henhold til restaurationsloven har kommunen 6

7 myndighedsopgaven med at udstede alkoholbevillinger og politiet har opgaven med at udstede lejlighedstilladelser. Butikssalg: 2 i Lovbekendtgørelse nr af 21/10/2008 om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år, som ændret ved lov nr. 707 af 25/06/2010 om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. Kørsel i beruset tilstand: 53 i Lovbekendtgørelse nr af 24/10/2011 om færdselsloven. Undervisning i folkeskolen: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, kapitel 2, 7, hvori det fremgår, at der i folkeskolen skal være undervisning i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt faghæfte 21, hvor trinmålene for de enkelte klassetrin præciseres. Underretning af kommunen: Servicelovens 153 i den kommende Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr.3 til Serviceloven). Evidens På alkoholområdet foreligger der god dokumentation for effekten af forskellige metoder til forebyggelse, tidlig indsats og behandling. WHO har samlet evidensen for effekt af de mest centrale metoder i rapporterne European Status Report on Alcohol and Health 2010 og Alcohol in the European Union Consumption, Harm and Policy Approaches fra De metoder, hvor evidensen for effekt er højest, og som samtidig er relevante i en kommunal sammenhæng er: Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol Håndhævelse af aldersgrænser for salg og udskænkning (Ansvarlig udskænkning) Tidlig opsporing og en kort rådgivende samtale (Kort intervention) Alkoholbehandling Der er god dokumentation for, at begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er effektiv i forhold til at reducere alkoholforbruget hos borgerne. Flere studier peger på, at begrænsninger på antal af steder, hvor alkohol sælges, samt begrænsning på antallet af dage og timer, hvor der sælges alkohol har god effekt. Herudover er et centralt tiltag at håndhæve lovgivningen om forbud mod salg og udskænkning af alkohol til unge og udskænkning til personer, der i forvejen er berusede. Metoden Ansvarlig udskænkning har vist dokumenteret effekt blandt andet i forhold til at reducere vold i nattelivet og alkohol- og stofrelaterede skader. (X) Metoden har til formål at varetage den kommunale og politimæssige opgave med at udstede alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser med et alkohol- og stofforebyggende sigte. Metoden Kort intervention, som er defineret som en kort samtale på 5-20 minutter 1 til 5 gange, har vist dokumenteret effekt i forhold til at nedsætte alkoholforbruget hos patienter i almen praksis med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol. (X). Kort intervention kan være en god metode til tidlig opsporing. Jo tidligere der sættes ind, jo mindre indgribende indsats er nødvendig, idet det er lettere at ændre vaner inden, der har udviklet sig en afhængighed. Det er baggrunden for 7

8 at anbefale, at andre faggrupper i kommunen, der i forvejen har kontakt med eller udreder brede grupper af borgere fx i socialforvaltningen eller jobcentre, benytter den korte samtale om alkohol til at opspore alkoholproblemer. WHO og PHEPA har opstillet en model for udførelse af kort intervention (X). Der er desuden god evidens for effekt af såvel farmakologisk behandling som psykosocial behandling af personer med et afhængigt og/eller skadeligt forbrug af alkohol. (X). Derudover er der en række tilgange og indsatser som det vurderes, at der er positiv effekt af, men hvor der ikke er dokumentation for effekten i samme omfang: Alkoholpolitik på arbejdspladser, i institutioner og i sportsklubber kan begrænse tilgængeligheden af alkohol og lægge vægt på kvalificering af nøglepersoner med henblik på tidlig intervention og henvisning til alkoholbehandling. Alkoholpolitikker sammenfatter således tre af de metoder, der har en overbevisende dokumentation. (X). Skoleundervisning og kampagner har ikke i sig selv en dokumenteret effekt, men understøtter indsatser, der har direkte betydning for begrænsning af forbruget af alkohol. Desuden er undervisning og information en vigtig kilde til viden, der er et centralt afsæt i en adfærdsændringsproces. (X). Generelt vil den største effekt af det forebyggende og behandlende arbejde opnås, når der samtidigt arbejdes på forskellige niveauer med flere forskellige tilgange og indsatser. Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats Der eksisterer ikke noget samlet overblik over kommunernes indsats på alkoholområdet. En række kommuner har gennemført puljeprojekter med fokus på at opbygge en systematisk indsats i forhold til forebyggelse, tidlig indsats og behandling på alkoholområdet (X). Flere undersøgelser viser dog, at alkohol er det område, som kommunerne fokuserer mindst på af de fire KRAM-faktorer (X). Det er generelt et underprioriteret område til trods for, at alkoholområdet er præget af en høj grad af modenhed i forhold til dokumentation af alkohols skadelige konsekvenser og i forhold til dokumentation af effektive metoder til forebyggelse, tidlig indsats og behandling. Kommunerne har ansvaret for både forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Med det samlede ansvar rummer kommunen en lang række arenaer og muligheder for at styrke og udvikle En sammenhængende indsats med fokus på at reducere borgernes forbrug af alkohol. En systematisk tidlig indsats for at forebygge alkoholskader hos den, der drikker og de pårørende, navnlig børnene. At flere borgere kommer i behandling, og at behandlingen etableres på et tidligt tidspunkt. En forudsætning for en kvalificeret forebyggelses og behandlingsindsats på alkoholområdet er, at der samarbejdes på tværs af kommunen. Alkoholproblemer vedrører en lang række af kommunens forvaltninger, og mange af kommunens ansatte har kontakt med borgere med alkoholproblemer og deres pårørende. Det gælder både arbejdsmarkeds-, social- og sundhedsområdet, i børnefamiliesager, i hjemmeplejen, i sygedagpengesager, i sundhedsplejen og ved fx fastsættelse af udskænkningsregler og bevillinger i festmiljøer. Det gælder også skole- og kulturområdet, hvor man møder børn i skole og institutioner, der er belastet af forældres alkoholproblemer. 8

9 Alkoholproblemer er ofte en barriere for, at borgeren kommer fri af offentlig forsørgelse, eller hurtigere bliver rask og bedre i stand til at håndtere sit liv og sin familie tilfredsstillende. Fx har en tredjedel af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere i jobcentre alkoholproblemer (X). Sociale sager med alkoholproblemer kan være tunge og langvarige sager, hvis ikke disse borgere henvises til alkoholbehandling. Anbefalinger De anbefalede indsatser er beskrevet i et grundniveau (G) og et udviklingsniveau (U). Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, og udviklingsniveauet anviser indsatser der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet og som bl.a. forudsætter mere opsøgende arbejde og udvikling af nye kompetencer. Anbefalingerne for hhv. grund- og udviklingsniveau er så vidt muligt placeret i sammenhæng. Det bør tydeliggøre hvilke indsatser i udviklingsniveauet der er en videreudvikling af indsatser i grundniveauet. Læs mere om idéen bag opbygning af anbefalingerne i publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Anbefalingerne som gives i forhold til grundniveau (G) og udviklingsniveau (U) er opdelt under afsnittene rammer, tidlig opsporing, tilbud og information og undervisning, og knytter an til de tilgange, metoder og indsatsområder, hvor der er vist god dokumentation for effekt. Rammer (G) Kommunal alkoholpolitik Kommunen vedtager en kommunal alkoholpolitik med egne forpligtende mål. Alkoholpolitikken bør dække både forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling samt tage stilling til alkoholopgaven på tværs af forvaltninger. (G) Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner Der vedtages alkoholpolitikker for kommunens arbejdspladser og institutioner med fokus på indtagelse af alkohol blandt medarbejdere og borgere, der benytter institutionen og hvordan man reagerer ved formodning om et alkoholproblem. Det drejer sig om: daginstitutioner, skoler, fritidshjem, arbejdspladser, plejehjem, klubber, sportshaller mv. (G) Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner Kommunen iværksætter en dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner i kommunen for at sikre en ensartet alkoholpolitik. Målsætningen kan være, at der ikke udskænkes alkohol på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. (U) Alkoholpolitik på private arbejdspladser Kommunen støtter private arbejdspladser i kommunen i at udarbejde og implementere alkoholpolitikker. (U) Krav om alkoholpolitik ved leje af kommunens haller 9

10 Kommunen stiller krav til de foreninger og lignende som lejer kommunens haller, festlokaler etc., om at de bør have en alkoholpolitik. Inspiration til handling: - Inspirationshæfte alkoholforebyggelse i kommunen - 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats, Sundhedsstyrelsen Kommunale eksempler, alkoholforebyggelse i kommunen, Sundhedsstyrelsen Alkoholpolitiske handleplaner en håndbog for kommuner, Sundhedsstyrelsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen, Sundhedsstyrelsen Til grundskolens lærere og ledelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer, Sundhedsstyrelsen Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur - sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer, Sundhedsstyrelsen Til ungdomsuddannelsernes lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning, Sundhedsstyrelsen Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager, Sundhedsstyrelsen Festkultur og rusmidler i Gymnasieskolen, Sundhedsstyrelsen Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis, Sundhedsstyrelsen (G) Ansvarlig udskænkning Kommunen håndterer alkoholbevillingsområdet efter ansvarlig udskænkning metoden. Kommunen etablerer et fast samarbejdsforum, der sikrer, at bevillingsopgaven og opgaven med lejlighedstilladelserne løses i et samarbejde mellem politi, alkoholbevillingsindehavere (restauratører mv.) og foreninger, sportshaller og andre, der typisk får lejlighedstilladelser. I samarbejdet indgås aftaler om at sikre et trygt natteliv, ligesom behovet for kurser for udskænkningspersonale vurderes og etableres. Herudover udarbejder kommunen en samlet restaurationsplan. (U) Alkohollovgivning håndhæves Lovgivning om salg af alkohol håndhæves. Det kan gøres via etablering af dialog og samarbejde med fx handelsstandsforeningen og gennem et samarbejde med politiet. Inspiration til handling: - Ansvarlig udskænkning, Sundhedsstyrelsen Inspirationskatalog: Ansvarlig udskænkning, Sundhedsstyrelsen Tidlig opsporing (G) Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kommunens medarbejdere, der møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv. har tidlig opsporing og indsats over for borgere og familier med alkoholproblemer som en del af deres professionelle funktion. 10

11 (G) Handlevejledninger Kommunen udarbejder handlevejledninger til frontpersonale med fokus på spørgeguides til samtalen om alkoholvaner og henvisning til rådgivning og behandling. Handlevejledningen til den pædagogiske sektor bør desuden omfatte retningslinjer for samarbejde og underretning til socialforvaltningen samt retningslinjer for hvordan institutionen kan støtte børn, der belastes af forældres alkoholproblemer. (G) Udskolingssamtale om alkohol Den kommunale sundhedstjeneste gennemfører systematisk en udskolingssamtale om alkohol i folkeskolens afgangsklasser og tilbyder rådgivning ved behov. (U) Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen Kommunen etablerer et samarbejde med det regionale sundhedsvæsen for at sikre en systematisk tidlig opsporing af alkoholproblemer hos patienterne. Alle patienter med et alkoholproblem bør henvises til en tidlig indsats eller alkoholbehandling. Tilsvarende bør der systematisk spørges til familiens belastning og henvises til relevant behandling. (U) Samarbejde om gravide og børnefamilier Kommunen har i samarbejde med det regionale sundhedsvæsen fokus på alkoholproblemer blandt gravide og i børnefamilier. Alle gravide bør spørges til alkoholvaner og ved behov henvises til det regionale familieambulatorium. Inspiration til handling: - Handlevejledning til sagsbehandlere i voksenforvaltningen vedr. klienter med alkoholmisbrug, Sundhedsstyrelsen, Socialministeriet og Fyns Amt Handlevejledning til sagsbehandlere i børneforvaltningen vedr. klienter med alkoholmisbrug, Sundhedsstyrelsen, Socialministeriet og Fyns Amt Inspirationshæfte, alkoholforebyggelse i kommunen, Sundhedsstyrelsen Børn i familier med alkoholproblemer. Gode eksempler på kommunal praksis. Sundhedsstyrelsen Børn som lever med forældres alkohol-og stofproblemer, Sundhedsstyrelsen Den nødvendige samtale, Sundhedsstyrelsen En børnehavefe og en skolealf, Sundhedsstyrelsen Når forældre har alkoholproblemer pædagogisk støtte til børn i dagtilbud, Lene Lind, Dansk pædagogisk forum Tilbud (G) Korte rådgivningsforløb til storforbrugere, partner, børn og pårørende Kommunen tilbyder korte rådgivningssamtaler (kort intervention) af høj kvalitet til storforbrugere med et skadeligt forbrug af alkohol samt til partner, børn og andre pårørende. Tilbuddet tilpasses og placeres så det svarer til målgruppens behov, fx i sundhedscentre eller som udgående tilbud til fx ældre, eller i forbindelse med uddannelsesinstitutioner. 11

12 (G) Differentierede alkoholbehandlingstilbud Kommunen kvalificerer alkoholbehandlingen, så den imødekommer behandlingsbehovet hos borgere med alkoholproblemer på forskellige niveauer og med baggrund i den eksisterende dokumentation for kvalificeret alkoholbehandling. Der bør i kommunen være differentierede alkoholbehandlingstilbud af høj kvalitet rettet mod: Borgere med alkoholproblemer. Særligt tilrettelagte familieorienterede behandlingstilbud rettet mod familier, partnere, børn og andre pårørende. Dobbeltfokuseret behandling til borgere med både et afhængigt eller skadelig forbrug og med en personlighedsforstyrrelse eller anden psykisk belastning i samarbejde med det regionale sundhedsvæsen, herunder psykiatrien. Gravide i samarbejde med det regionale familieambulatorium. (G) Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og familiebehandling Kommunen sikrer samspil mellem alkoholbehandlingen og den kommunale socialforvaltning med henblik på at sikre social støtte til familien som opfølgning på behandlingen. Herunder bør der sikres samspil og kompetencedeling mellem alkoholbehandlingen og familiebehandlingen, da begge institutioner arbejder med familier, der kan have alkoholproblemer og familieproblemer. (G) Information om regler for alkoholbehandling og tilbud Kommunen sikrer, at information vedr. regler for alkoholbehandling samt kommunens behandlingstilbud er synlige for borgere og samarbejdspartnere fx på kommunens hjemmeside. (U) Familieorienteret alkoholbehandling Kommunen gør familieorienteret alkoholbehandling til et fast tilbud, der systematisk tilbydes alle familier, hvor et medlem af familien har et alkoholproblem. (U) Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Kommunen gør dobbeltfokuseret alkoholbehandling til et fast tilbud til alle borgere med behov. (U) Implementering af kvalitetssystem Kommunens alkoholbehandling implementerer et kvalitetsudviklingssystem. Det omfatter tydelige udviklingsmål, indsamling af data for de ydelser, der tilbydes, måling af tilfredshed samt løbende analyser af behandlingsforløb med henblik på at finde kvalitetsproblemer. Inspiration til handling: - Kvalitet i alkoholbehandling et rådgivningsmateriale, Sundhedsstyrelsen Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, Sundhedsstyrelsen Vedr. rådgivningssamtaler: Inspirationshæfte alkoholforebyggelse i kommuner, Sundhedsstyrelsen

13 Information og Undervisning (G) Sundhedsskadelige konsekvenser Kommunen informerer borgerne om de sundhedsskadelige konsekvenser af alkohol for såvel unge som voksne. (G) Nationale informationskampagner Kommunen understøtter de nationale informationskampagner om alkohol gennem spredning af centralt informationsmateriale til borgere og nøglepersoner. (G) Frontpersonale informerer om kommunens tilbud Kommunens medarbejdere i sundhedsplejen, hjemmeplejen, daginstitutioner, skoler, social- og jobcentre mv. informerer om kommunens rådgivnings og behandlingstilbud samt familieambulatoriernes tilbud til gravide. (G) Information til detailhandel Kommunen bidrager til at viderebringe information til detailhandelen og understøtte budskaberne om regler for salg af alkohol. (G) Forældremøder og inddragelse af forældre Forældre inddrages gennem forældremøder, herunder indgåelse af forældreaftaler i klasserne om udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester. (G) Undervisning i folkeskolen Kommunen gør undervisning i folkeskolen om alkohol obligatorisk med henblik på at udskyde alkoholdebut, mindske forbrug af alkohol, stoffer og andre rusmidler og med henblik på at informere såvel børn som forældre om de belastninger børn lever med, hvis deres forældre har alkoholproblemer. (U) Udvidet indsats ved nationale kampagner Kommunen udvider indsatsen i forbindelse med nationale informationskampagner. Det kan ske ved aktivt at støtte de nationale informationskampagner med egne informationsaktiviteter rettet mod særlige målgrupper eller arenaer. Inspiration til handling: - Tackling, Sundhedsstyrelsen og Forlaget Alinea Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer, Sundhedsstyrelsen Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur, Sundhedsstyrelsen Til Ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning, Sundhedsstyrelsen Til forældre til unge på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager, Sundhedsstyrelsen Når mor og far drikker 8 faktablade, Sundhedsstyrelsen Børn som lever med forældres alkohol- og stofproblemer, Sundhedsstyrelsen

14 Implementering og opfølgning Kompetencer Grundlæggende kompetencer Kommunen sikrer kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, der arbejder med alkoholforebyggelse, så der sikres grundlæggende viden om og kendskab til: - Alkoholproblematik og konsekvenser for den der drikker, partner og børn. - Alkohols fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. - Unges brug af stoffer, virkningen af de vigtigste stoffer og samspillet mellem alkohol og stoffer. - Relevante alkoholforebyggende og tidligt opsporende metoder. - Relevante alkoholforebyggende materialer. - Kommunens tilbud om rådgivning og behandling for at kunne henvise hertil. Kommunens frontpersonale bør kunne foretage en kort opsporende samtale ved formodning om alkoholproblemer samt henvise til kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud for såvel den, der drikker, som de pårørende. Det sikres, at der i den pædagogiske sektor er kompetencer til stede med hensyn til at yde daglig støtte til børn i familier med alkoholproblemer. Det er relevant, at kommunens alkoholbehandlere har viden og kompetencer svarende til en grunduddannelse i alkoholbehandling. Supplerende kompetencer Mulige supplerende kompetencer: Det vil være relevant, at kommunens alkoholbehandlere opnår viden og kompetencer inden for familieorienteret alkoholbehandling og dobbeltfokuseret alkoholbehandling. Det vil være relevant, at kommunens frontpersonale opnår kompetencer inden for motiovational interviewing. Samarbejde og partnerskaber Samarbejde på tværs af forvaltninger og institutioner er et vigtigt fundament for implementering af den kommunale alkoholpolitik omfattende forebyggelse, tidlig opsporing, korte samtaler og behandling. Alkoholbehandlingen forudsættes at have et samarbejde med almen praksis samt den regionale psykiatri og familieambulatorier. Samarbejde med det øvrige regionale sygehusvæsen er relevant i forhold til henvisning af patienter med til alkoholbehandling. Samarbejde med restaurationsbranchen og politiet er relevant i forbindelse med ansvarlig udskænkning, herunder ved udstedelse og overholdelse af lejlighedsbevillinger i haller, diskoteker med videre. Kommunen vurderer, om det er relevant at inddrage flere 14

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

TIDLIG INDSATS HVORFOR?

TIDLIG INDSATS HVORFOR? ALKOHOL/RUSPROBLEMER Opsporing, tidlig indgriben og forebyggelse Rudersdal Kommune. Kursusforløb 2013-2014 I rusens skygge hvordan træde ud? Det er kun den, der drikker/tager rusmidler, der har ansvar

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Mental Sundhed Forekomst Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd.

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd. 1 UNGE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser unges alkoholvaner i forhold til alkoholforbrug, debutalder, alkoholrelateret sygehuskontakt, alkoholrelateret død og de unges angivelse af negative oplevelser med

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling 10:00 Velkomst v. Sundhedsstyrelsen 10:30 Kort præsentation af projekterne Gruppeopdelt efter geografi 11:25 Oplæg om familieorienteret alkoholbehandling

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Forord JANUAR 2018 1 KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER 2 Indledning KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Hvad er de kommunale omkostninger ved alkoholoverforbrug. Jakob Kjellberg, Sundhedsøkonom. Dansk Sundhedsinstitut

Hvad er de kommunale omkostninger ved alkoholoverforbrug. Jakob Kjellberg, Sundhedsøkonom. Dansk Sundhedsinstitut Hvad er de kommunale omkostninger ved alkoholoverforbrug Jakob Kjellberg, Sundhedsøkonom. Dansk Sundhedsinstitut 1 Ikke første gang den type undersøgelse er lavet I 1999 publicerede sundhedsministeriet

Læs mere