Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave"

Transkript

1 Fonetik og Fonologi

2

3 Nina Grønnum Fonetik og Fonologi Almen og dansk Tredje udgave

4 Fonetik og Fonologi Almen og dansk Nina Grønnum og Akademisk Forlag et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont 1998, 2001, 2005 Omslagsdesign: Mark Borello, T.I.A. Partners Layout og sats: Forfatteren Tryk: Clemenstrykkeriet Printed in Denmark 2009 ISBN udgave, 2. oplag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Akademisk Forlag - Pilestræde København K.

5 Forord Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i fonetik og fonologi på bacheloruddannelsen i lingvistik på Københavns Universitet. Den bør tillige kunne bruges ved universitetets sprogstudier. Og jeg håber at også audiologopæder og lærere i dansk såvel for udlændinge som for hørehæmmede kan få gavn af den. Hovedvægten i undervisningen på universitetet lægges på den artikulatoriske lydbeskrivelse og på fonologien. Begge er nødvendige for at beskæftige sig meningsfuldt med en række sprogvidenskabelige emner teoretiske såvel som anvendte, fx universelle egenskaber ved lydsystemer, historisk lydudvikling, sprogslægtskab, sprogtypologi, fremmedsprogspædagogik, børns tilegnelse af modersmålet, logopædi og taleteknologi. Men bogen er ikke en generel indføring i alle fonetikkens og fonologiens områder. Der er således ikke særskilte afsnit om hverken talens akustik eller om perception. Og de seneste tiårs fonologiske teoridannelser er heller ikke udførligt behandlet. Derimod er her en grundig beskrivelse af dansk fonetik og fonologi. De læsere der skal beskæftige sig med fonetik og fonologi i videregående studier, vil under alle omstændigheder være henvist til den rige engelsksprogede litteratur om emnerne. Og dér er glimrende større fremstillinger der dækker hele fonetikkens virkefelt, jf. de forslag til videre studier jeg anfører sidst i bogen. Jeg vil særligt fremhæve J. Clark & C. Yallop An Introduction to Phonetics and Phonology; og dertil P. Ladefoged & I. Maddieson The Sounds of the World's Languages som er en uvurderlig kilde til inspiration og faktuelle oplysninger. Viden og erkendelse om sprog opstår ikke i et tomrum, men dels i videreudvikling af tidligere tiders erkendelser i takt med at mængden af sproglige undersøgelser og undersøgte sprog vokser, dels i diskussioner i samtiden om hvordan sproglige data bedst forstås og beskrives. Denne bog er naturligvis også et stadium på en vej og repræsenterer min syntese og mine ideer om hvordan emnerne bedst beskrives for nye læsere. På den anden side er fonetikken og fonologien nu så gamle videnskabsgrene at der må siges at være et stort fond af viden som er fælles gods, og hvis kilder ikke længere citeres. Meget af hvad der står i de almene afsnit dvs. kapitel 1-9 og har den karakter, bortset fra oplysninger om de mere fremmedartede sprog, som jeg har hovedsagelig fra P. Ladefoged & I. Maddieson The Sounds of the World's Languages, R. Lass Phonology, J. Laver Principles of Phonetics og I. Maddieson Patterns of Sound, som igen bygger på en meget lang række arbejder af en lige så lang række forfattere. Kapitlerne om dansk er i meget højere grad en direkte afspejling af diskussioner der har været ført i relativt nylige publikationer om dansk. Det gælder især kapitlerne om stødet, trykket, stavelsen, konsonanter og diftonger (11-13, 15-16) som i udstrakt grad

6 6 Forord bygger på en række arbejder af Hans Basbøll og Jørgen Rischel, ligesom oplysninger om tidligere generationers sprog til dels bygger på L. Brink & J. Lund Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. Kapitel 14 om vokaler er skrevet hovedsagelig og kapitel 18 udelukkende på basis af mine egne undersøgelser. I slutningen af hvert kapitel om dansk bringes en liste over arbejder som enten danner baggrund for eller har direkte tilknytning til emnet. Jeg er nødt til at tage et forbehold over for oversættelserne af ordeksemplerne fra de mange fremmedsprog jeg omtaler. De fleste eksempler har jeg fra engelsksproget litteratur, og oversættelsen fra engelsk til dansk er ikke altid entydig. Bogen igennem refereres der til de unge, til min generation og den ældre generation. De unge er født efter Min generation er født mellem 1940 og 1950, og den ældre generation er lidt bredere, dvs. født mellem 1910 og Jeg har fået meget beredvillig hjælp af flere kolleger. Peter Molbæk Hansen udarbejdede en elektronisk baglænsordbog til mig ud fra opslagene i hans Dansk Udtale, som jeg har haft stor nytte af. Hans Basbøll har kommenteret flere udgaver af kapitlet om stødet, og Eli Fischer-Jørgensen har med stort engagement skrevet omfattende bemærkninger til hele bogen. Jeg står i særlig gæld til Jørgen Rischel som midt i sit feltarbejde læste den seneste udgave af manuskriptet og fra et sted i Thailand sendte mig særdeles omfangsrige kritiske bemærkninger og opmuntrende kommentarer. Una Canger, Birgit Hutters, Ole Kongsdal Jensen og Holger Juul har også givet mig gode ideer. Peter Holtse har stillet nogle af sine tegninger fra N. Grønnum og O. Thorsen Fonetik for Sprogstuderende til rådighed for mig. Gert Foget Hansen har lavet tegningerne efter mine røntgenbilleder. De studerende som fulgte undervisningen i fonetik og fonologi i 1997 og 1998, udryddede en del trykfejl. Preben Dømler og Otto Bertelsen har løst mange tekniske problemer med scanner, printer og lydskriftsymboler. Svend-Erik Lystlund assisterede ved fremstillingen af palatogrammerne. En særlig tak retter jeg til docent, dr.odont. Ib Sewerin, Københavns Tandlægehøjskole, som stillede sin ekspertise og sit udstyr til rådighed for mig ved røntgenoptagelserne og til tandlæge Preben Olesen som eksperimenterede med fremstillingen af en ganeplade til mig. Endelig takker jeg forlagsredaktør Helle Lehrmann Madsen for et ualmindelig behageligt samarbejde. København i marts udgave I anden udgave er kapitel 11 om stødet skrevet om i overensstemmelse med Hans Basbølls nyeste forskning på området. Jeg er ham meget taknemlig for at have læst og kommenteret det nye kapitel. Jeg skylder mange opmærksomme læsere af første udgave, især forskningsassistent Christian Jensen, forskningslektor Ole Nedergaard Thomsen, lektor Birgit Hutters og Bendt Fjellum megen tak for at have gjort mig opmærksom på en række fejl og unøjagtigheder. Også tak til Naja Kühn Riegels som læste korrektur. København i maj 2001.

7 Forord 7 3. udgave I tredje udgave er føjet et kort afsnit til om øret i kapitel 5 og korte afsnit om vokalers og konsonanters akustik i kapitel 6 hhv. kapitel 7. Kapitel 11 om stødet er lettere revideret. Endelig har jeg taget konsekvensen af de ændringer der er sket med sproget i anden halvdel af forrige århundrede, og gjort analysen af de danske svækkede udlydskonsonanter lidt mindre abstrakt. Til tredje udgave har jeg udarbejdet en cd-rom med lydeksempler i det omfang det har været muligt. De er markeret med et lille højttalersymbol,, i teksten. En del har jeg selv indtalt. Det tyske skylder jeg Bernd Lászlop, Köln. Det portugisiske har Leonor Dias, Julião, og António Almeida, Tavira, indtalt. Det grønlandske indtalte Naja Trondhjem, det estiske Merike Jürna og en del af det engelske skyldes professor Michael Fortescue. Den fynske stemme tilhører professor Eli Fischer-Jørgensen. Enkelte eksempler stammer fra materiale til undervisningen i lydopfattelse og transskription ved det daværende Institut for Fonetik i 1970erne og 1980erne. Det meste er imidlertid fundet ved søgning i IPA Sound Search (http://egow.org/search/). Ifølge personlig meddelelse fra ophavsmanden, Peter Ladefoged, er disse lydeksempler ikke underlagt copyright, men er til fri afbenyttelse. Jeg er Hans Basbøll, Steven Greenberg, Jan Heegård, Birgit Hutters, Thomas Olander, Jørgen Rischel, Erik Schmidt og John Tøndering taknemmelig for gode råd og meget givtige diskussioner. En særlig tak til Mark Borello for et smukt omslag. Sommerfuglene er hans idé. Deres metamorfose fra larve til puppe til sommerfugl er blevet symbol for forandring. Her antyder sommerfuglene de ændringer et talesignal undergår, fra at være et sprogligt budskab i den talendes hjerne, til aktivitet i nervebaner og muskler, til en lydbølge i luften, til svingninger i den lyttendes øre, til aktivitet i hendes hørenerve og til sidst til hendes hjerne hvor det igen bliver til et sprogligt budskab. København i februar 2005 Postscriptum om e-bogsudgaven i 2013: Lydeksemplerne til bogen, der tidligere fandtes på en CD-rom, kan åbnes på denne adresse: Du kan også hente hele CD ens indhold ned på din computer som en zip-fil:

8 Oversigt 1 Indledning 21 2 Talelydenes artikulation og fonetiske klassifikation 26 3 Lydskrift 31 4 Fonologiens grundbegreber 38 5 Taleorganerne 63 6 Vokaler alment 81 7 Konsonanter alment Sammenhængende tale Prosodi alment Dansk fonologi indledning Dansk fonologi stødet Dansk fonologi tryk og længde Dansk fonologi stavelsen og analysen Dansk fonologi vokaler Dansk fonologi diftonger Dansk fonologi konsonanter Dansk fonologi nyere udviklinger Tonegangen i dansk Fonologiske systemer og processer Distinktive træk 377

9 Indholdsfortegnelse Forord 5 Figurer 16 Skemaer 20 1 Indledning Fonetik og fonologi Spredte sproglige iagttagelser som involverer fonetikken og fonologien 22 2 Talelydenes artikulation og fonetiske klassifikation 26 3 Lydskrift 31 4 Fonologiens grundbegreber Indledning Terminologien og dens anvendelse Fonologisk analyse/fonemanalyse Konsonantlyde i dansk Konsonanter initialt Konsonanter finalt Ingen aspirationskontrast finalt i dansk Andre konsonantlyde Konsonantfonemerne i dansk Vokallyde i dansk Vokalfonemerne i dansk Fuldvokalernes manifestationsregler Danske diftonger Ordtryk og stød i dansk 62 5 Taleorganerne Indledning Struben og stemmelæberne De øvre taleorganer Øret og hørelsen 76

10 10 Indholdsfortegnelse 6 Vokaler alment Indledning Dimensioner i vokalbeskrivelsen Artikulationssted Åbningsgrad Runding Detaljeret vokalbeskrivelse Kardinalvokalerne Diakritiske tegn Modifikationer Runding Nasalitet Spændt vs. slap og advanced tongue root Faryngalisering Retrofleksion Fonationstyper Længde Diftonger, diftongering, triftonger og halvvokaler aDiftonger (101); b diftongering (102); c triftonger (103); d halvvokaler (103) 6.4 Fysiologisk vokalbeskrivelse Vokalernes akustik Indledning Artikulationssted, åbningsgrad og runding Diftonger Konsonanter alment Indledning Artikulationssted Stemthed, aspiration og fortis/lenis; prænasalering Stemthed Aspiration Fortis/lenis Prænasalering Obstruenter Lukkelyde a Simple lukkelyde (132); b affrikation (135); c dobbeltlukke (135) Hæmmelyde (frikativer) aIkke-sibilanter (138); b sibilanter (143) Affrikater Approksimanter Sonoranter Nasalkonsonanter 150

11 Indholdsfortegnelse aStemthed og fonationstyper (152) Lateraler aStemthed og fonationstyper (154); b laterale frikativer (154); c lateral flap eller tap (155) r-lyde aVibranter (156); b taps og flaps (157); c usnurrede frikative og støjfri r-lyde (158); d stemthed og fonationstyper (159) Halvvokaler Sekundære artikulationer Labialisering/labiovelarisering Palatalisering Velarisering Faryngalisering Andre luftstrømsmekanismer: ejektiver, implosiver og clicks Glottaliske lyde: ejektiver og implosiver aEjektiver (163); b implosiver (164) Clicks Længde Konsonanternes akustik Obstruenter a Lukkelyde (168); b hæmmelyde (170); c affrikater (172) Sonoranter aNasaler (172); b lateraler (173); c r-lyde (173); d halvvokaler (173) 8 Sammenhængende tale Indledning Stavelsen og stavelsestruktur Den fonetiske stavelse Sonoritetsprincippet Stavelsestruktur Stavelserytme og trykrytme Koordinering, koartikulation, assimilation og dissimilation Koordinering Koartikulation, assimilation og dissimilation Schwa-assimilation i dansk Prosodi alment Indledning Stavelse og mora Varighed/længde Intrinsik og ekstrinsik varighed 190

12 12 Indholdsfortegnelse Længde og kvalitet Tryk Trykkets virkning Trykkets manifestation aTrykgruppemønster (193); b varighed (193); c kvalitet (193); d intensitet (193) Trykkets funktion aOrdtryk (194); b frasetryk (195); c sætningsaccent (195); d kontrasttryk/emfase (196); e affektivt tryk (196) 9.4 Junktur Ord- og stavelsetoner Ordtoner Stavelsetoner Notation Intonation Notation Dansk fonologi indledning Fonetik og fonologi igen De sproglige data Om danske ord og fremmede ord Segmental struktur Tryk Materialets afgrænsning Sprogtilstand og sprogforandring Dansk fonologi stødet Indledning Det grundlæggende stødprincip Tre forskellige slags endelser Stødløse tunge stavelser Forekomst i leksemer Oxytone leksemer a Underliggende konsonantgruppe i gruppe iii? (224); b skrift og fonologi (225) Paroxytone leksemer Polymorfematiske ord Fuldproduktive endelser a Ikke-sonorante endelser (230); b sonorante endelser (230) Semiproduktive endelser a Ikke-sonorant endelse (233); b sonorante endelser (234)

13 Indholdsfortegnelse Uproduktive endelser Stød i ubetonede afledningsendelser Sammensatte ord Stød i større syntaktiske sammenhænge Stød i flere ordformer Stødprincipperne i anvendelse Dansk fonologi tryk og længde Tryk Trykplacering a Enhedstryk Trykgrader Længde 251 Monomorfematiske ord (244); b polymorfematiske ord (246); c dobbelt tryk (247); d vekslende trykplacering (248) 13 Dansk fonologi stavelsen og analysen Den fonologiske stavelse i dansk Stavelsegrænser a Ambisyllabicitet (257); b regler der refererer til fonologiske stavelsegrænser (257) Stavelsestruktur i dansk To forskellige analyseprincipper Et eksempel Strukturalistisk versus morfologisk baseret fonologi Dansk fonologi vokaler Indledning Stødvokaler er lange vokaler fonologisk Længde er en prosodi Vokallydene Udtalen før og nu Fra overfladekontraster til underliggende størrelser Urundede fortungevokaler a Korte vokaler, ikke efter /r/ (274); b korte vokaler efter /r/ (277); c lange vokaler og stødvokaler, ikke efter /r/ (277); d lange vokaler og stødvokaler efter /r/ (278) Rundede fortungevokaler a Korte vokaler, ikke efter /r/ (279); b korte vokaler efter /r/ (279); c lange vokaler og stødvokaler, ikke efter /r/ (280); d lange vokaler og stødvokaler efter /r/ (280)

14 14 Indholdsfortegnelse Rundede bagtungevokaler a Korte vokaler, ikke efter /r/ (280); b korte vokaler efter /r/ (283); c lange vokaler og stødvokaler (284) 14.5 r-påvirkning Dansk fonologi diftonger Klassifikation af inventaret De faldende diftongers forekomst a [j]-diftonger (295); b [w]-diftonger (295); c [ ] -diftonger (296) Halvvokalbortfald Tolkningen Den postvokaliske konsonant a [w]-diftongernes halvvokal (298); b [j]-diftongernes halvvokal (299) 16 Dansk fonologi konsonanter Indledning Tolkningen af [p t s k ] Tolkningen af [ ] Tolkningen af [ ] Fraværet af en final aspirationsmodsætning: defektiv distribution eller neutralisation? /p t k/ findes ikke finalt: defektiv distribution Neutralisation (evt. Arkifonem) Konsonantgraduering Morfologisk baseret analyse Finalt [(b ) d ] = /(p) t k/ [ ] = /d/ [w] = /b v/ og [j] = / j/ Svækkelse finalt og /b d / som underliggende stemt Dansk fonologi nyere udviklinger Tonegangen i dansk Indledning Forholdet mellem tryk og grundtoneforløb Vekslende grader af tryk Den manglende sætningsaccent Intonation Antallet af ubetonede stavelser Ytringens længde Ytringens funktion 346

15 Indholdsfortegnelse Intonation og syntaks Fonologiske systemer og processer Fonologisk analyse Fonologiske systemer og universelle tendenser Vokaler Konsonanter a Obstruenter (366); b sonoranter (368) 19.3 Fonologiske processer Assimilation og dissimilation Lenisering og fortisering Forlængelse og forkortelse Elision, epentese, metatese og reduplikation Fonemets status Distinktive træk Indledning Et binært træksystem Kommentarer til de binære træk Redundante træk Binære træk og redundans i dansk Et ikke-binært system for dansk Fonologiske reglers formalisering Notationskonventioner a Forkortelser (398); b genskrivningsregler (399) Processernes domæne Eksempler på fonologiske regler Regelordning Nyere fonologiske retninger 406 Citerede sprog 408 Forslag til videre almene studier 411 Bibliografi 412 IPAs oversigt 418 Nøgle til IPAs fine lydskrift af dansk, bogens IPA-konvention og Dania 419 Illustration af hele det danske lydinventar i fonemskrift og i grov, halvfin og fin IPA lydskrift 420 Kodeord til de almindeligst brugte IPA symboler 422 IPA versus amerikansk tradition 423 Glossar 424 Indeks 438

16 Figurer Forkortelser: L&M =P. Ladefoged og I. Maddieson The Sounds of the World's Languages, 1996, Oxford: Blackwell. C&Y = J. Clark and C. Yallop An Introduction to Phonetics and Phonology, 2nd ed., 1995, Oxford: Blackwell. 2.1 Talesignalets vej fra den talende til den hørende; efter D.B. Denes and E.N. Pinson The Speech Chain, 1973, New York: Anchor Press/Doubleday Skitse af hoved og torso; efter C&Y Skitse af kæbe og strube; efter tegning af Peter Holtse Strubens bruske set fra venstre; efter tegning af Peter Holtse Strubens bruske set skråt bagfra fra venstre; efter tegning af Peter Holtse Skjoldbruskvinklen og skjoldbruskens og ringbruskens indbyrdes bevægelse; efter C&Y Skitse af struben set fra oven, og af bruskene set skråt fra oven forfra; efter C&Y Lodret tværsnit af struben set bagfra frem mod skjoldbruskens spids Skematisk tegning af stemmelæbernes bevægelse i løbet af en periode; efter C&Y Åbne- og lukkefasens forløb set i samme snit som fig. 5.6 til venstre; efter P. Lindblad Rösten, 1992, Lund: Studentlitteratur Model af gennemskåret hoved Midtsagittalt snit gennem forfatterens taleorganer i hvile Stiliseret røntgenprofil med artikulatoriske betegnelser Profil af [n] Billede af gennemskåret øre; efter Skitse af det indre øre Tværsnit af cochlea; efter Stiliseret tegning af det cortiske organ; efter Skematisk tegning af basilarmembranen med angivelse af dens frekvensrespons; efter K. Johnson Acoustic and Auditory Phonetics,1997, Cambridge Mass.: Blackwell s Profiler af 8 danske vokaler [i y a u ] De danske vokallyde anbragt i kardinalvokalskemaet Røntgenprofiler af Daniel Jones. Profiler af [i a u] efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich 89

17 Figurer Primære og sekundære kardinalvokaler Kardinalvokalskemaet inddelt i felter urundede vokaler Kardinalvokalskemaet inddelt i felter rundede vokaler Profil af [o ]; efter M. Durand De la formation des voyelles nasales, Studia Linguistica 7, 1953: Profiler af tyske spændte og slappe vokaler; efter T. Chiba and M. Kajiyama The Vowel, its Nature and Structure, 1958, The Phonetic Society of Japan Profiler af akan vokaler med advanced tongue root og retracted tongue root; fra UCLA Archives Profiler af umodificerede og faryngaliserede vokaler i even; efter L&M Stiliseret retrofleks vokal; efter tegning af Peter Holtse Diftonger i kardinalvokalskemaet Triftong i kardinalvokalskemaet Profiler af otte vokaler som auditivt svarer til de primære kardinalvokaler; efter P. Ladefoged A Phonetic Study of West African Languages, 1968, Cambridge Universiy Press Mikrofonsignal af en fløjtetone og en vokal Fem perioder af en fløjtetone på ca Hz Spektrogram af en fløjtetone og vokalen [ ] Spektrogram af vokalerne i fig F1-F2 diagram over vokalerne i fig Spektrogrammer af diftongerne i fig og triftongen i fig De aktive artikulatorer Artikulationsstederne Udsnit af fig Stiliseret bilabialt lukke, bilabialt hæmme og labiodentalt hæmme; efter tegning af Peter Holtse Apikal alveolær lukkelyd og laminal dental lukkelyd; efter P. Ladefoged Instrumental techniques for linguistic phonetic fieldwork, in A Handbook of Phonetic Science (W.J. Hardcastle and J. Laver, eds.), 1997, Oxford: Blackwell Palatogram af en apikal alveolær lukkelyd Palatogram af en laminal dental lukkelyd Billede af ren gane Palatogram af en laminal alveolær lukkelyd Apikal alveolær nasalkonsonant og laminal alveolær nasalkonsonant; efter L&M Apikalt postalveolært lukke og laminalt postalveolært lukke; efter L&M Retroflekse lukkelyde: apikal postalveolær og en subapikal postalveolær; efter L&M Palatogram af en subapikal palatal lukkelyd Palatal lukkelyd og velær lukkelyd ; efter L&M; uvulær lukkelyd ; efter tegning af Peter Holtse Palatogram af palatal lukkelyd Palatogram af velær lukkelyd foran [i] hhv. [ ] 125

18 18 Figurer 7.17 Velær lukkelyd i dansk i forbindelse med fortungevokal hhv. bagtungevokal; efter E. Fischer-Jørgensen Almen Fonetik, 3. udg., 1962, København: Rosenkilde og Bagger (Supra-)faryngal hæmmelyd og epiglottal hæmmelyd; efter L&M Laminal alveolær spaltehæmmelyd og apikal alveolær spaltehæmmelyd; efter L&M Dansk [ ] Palatogram af velær hæmmelyd Palatogram af palatal hæmmelyd Palatal lukkelyd og palatal hæmmelyd; efter L&M Svensk labiodental-velær hæmmelyd [ ]; efter P. Lindblad Svenskans sje- og tje-ljud i Allmänfonetisk Perspektiv, 1980, Lund: Gleerup Sibilanter: dental og alveolær; efter L&M Palatogram af apikalt alveolært [s] Sibilanter: apikal dental (polsk), apikal alveolær (kinesisk) og laminal postalveolær (polsk/kinesisk); efter L&M Sibilanter: palatoalveolær og alveopalatal; efter L&M Palatogram af [ ] Palatogram af [ ] Profiler af dansk [s] og [ ] Profil af subapikalt [ ]; efter L&M Palatogram af subapikalt og apikalt postalveolært [ ] Profil af [n] Profil af [ ] Palatogram af alveolært [l] Palatogram af retroflekst [ ] Palatogram af palatalt [ ] Uvulært [ ]; efter L&M Bunched r; efter L&M Koronal sibilant og tilsvarende faryngaliseret; efter L&M Velær ejektiv lukkelyd; efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich Bilabial implosiv lukkelyd; efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich Dentalt click; efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich Spektrogram af [ p b ] Spektrogram af [ b d ] Spektrogram af [ik i k uk u] Spektrogram af [ f s z ] Spektrogram af [ x h ] Spektrogram af [ t s t ] Spektrogram af [ m n ] Spektrogram af [ l ] 174

19 7.53 Spektrogram af [ r ] Spektrogram af [ b w ] Final default sætningsaccent i svensk Torbens syster heter Kamma Stiliseret accent I og accent II; efter data i G. Bruce Swedish Word Accents in Sentence Perspective, 1977, Lund: Gleerup Grundtoneforløbet i østslesvigsk (et) lys og (at) lys(e) De tre toner i ibibio De fire toner i mandarinkinesisk De fem toner i thai Typisk stigende spørgeintonation og faldende deklarativ intonation i engelsk Spørgsmål med faldende intonation og svar med stigende intonation i engelsk Transskription af tonegangen i ytringerne i fig Mikrofonsignal af ordet læser De danske vokallyde anbragt i kardinalvokalskemaet Grundtonekurver af tre ytringer Stiliseret grundtoneforløb i den prosodiske trykgruppe i moderne københavnsk rigsmål Stiliseret grundtoneforløb af en deklarativ ytring Trykgruppemønstret i seks forskellige regionale rigsmålsvarianter Grundtonekurve af en terminal deklarativ ytring med og uden kontrasttryk Lange deklarative ytringer: Nexø og København Stiliserede intonationskonturer Stiliseret intonationskontur i en lang terminal deklarativ ytring Stiliserede intonationskonturer med varierende hældning 348 Figurer 19

20 Skemaer 7.1 IPAs klassifikation af pulmoniske konsonanter Alternativ klassifikation af pulmoniske konsonanter Artikulatorer og artikulationssteder Nøjagtig hhv. forenklet notation af koronale artikulationssteder Forekomsten af stemtheds- og aspirationsforskelle i forskellige lydtyper Almindeligt forekommende lukkelydstyper Almindeligt forekommende hæmmelydstyper Almindeligt forekommende affrikater Almindeligt forekommende nasalkonsonanter Almindeligt forekommende lateraler Almindeligt forekommende r-lyde De fem click-typer Stød i leksemer grupperet efter fonologisk struktur Fuldproduktive endelser Semiproduktive og uproduktive endelser Vokalkontraster i dansk. Korte vokallyde, ikke efter /r/ Vokalkontraster i dansk. Korte vokallyde, efter /r/ Vokalkontraster i dansk. Lange vokallyde med stød Vokalkontraster i dansk. Lange vokallyde uden stød De danske vokalers manifestation r-påvirkning Ordene i skema 14.1 i fonologisk repræsentation Ordene i skema 14.2 i fonologisk repræsentation Ordene i skema 14.3 i fonologisk repræsentation Ordene i skema 14.4 i fonologisk repræsentation Danske diftonger Alternationer mellem ordfinal obstruent og morfemfinal obstruent i adjektiver, verber, verbalsubstantiver og adjektivsubstantiver foran +t Eksempler på dannelse af [j w ] fra underliggende / / Eksempler på dannelse af [w f ] fra underliggende /v d/ Karakteristik ved hjælp af binære træk af lydtyperne i IPAs lydskriftoversigt Karakteristik ved hjælp af binære træk af lydene i IPAs lydskriftoversigt Binære distinktive træk i dansk 392

21 KAPITEL 1 Indledning 1.1 Fonetik og fonologi Sproget er billedligt talt en levende organisme, ikke en død maskine. Det tjener et formål, og det bliver brugt. Det slides, og det fornyr sig. Det er på en gang et socialt fænomen og noget individuelt. Det skal læres forfra fra grunden af hvert nyt menneske der fødes ind i verden, men det kan kun ske i interaktion med andre. Det er i høj grad med til at give mennesker identitet og knytte dem sammen i grupper, samtidig med at sproget og stemmen er tæt bundet til det enkelte menneskes personlighed og selvopfattelse. Sprogudøvelse som psykologiske, neurologiske og fysiologiske processer er ufatteligt kompliceret, og derfor er beskrivelsen af processerne heller ikke helt ligetil. Sprogudøvelsen foregår ikke desto mindre eller måske netop derfor normalt uden bevidsthed om hvad der er på færde, uden bevidst kontrol. Man kan også undre sig over at mennesker overhovedet kan beherske mere end et sprog flydende, men to- eller flersprogethed er ganske almindeligt i mange egne af verden hvor flere sprog og kulturer mødes og sameksisterer. Alt dette taget i betragtning er det ikke mærkeligt at sprog ændrer sig, at der sker en udvikling fra generation til generation; dels på grund af ydre påvirkninger fx sprogkontakt som følge af migrationer eller kultur- og handelssamkvem; dels også på grund af en iboende tendens der skyldes sprogets væsen og brug. Ændringerne rammer alle sider af sproget, både ordforrådet, betydningerne, syntaksen, morfologien og udtalen. Det er også forståeligt at sproget og talen kan rammes af forstyrrelser hos det enkelte menneske ved forskellige former for hjernelæsioner; ligesom sprogudøvelsen er følsom for psykologiske faktorer som træthed, fuldskab, stress osv. Og det er ikke forbavsende at indlæring af et nyt sprog er svær når man er nået ud over den alder hvor det kan foregå ubevidst. Fonetikken og fonologien studerer den lydlige side af sprogbeherskelsen og sprogudøvelsen. Fonetikken undersøger hvordan talen frembringes af taleorganerne (det artikulatoriske aspekt), dens fysiske egenskaber (det akustiske aspekt), og hvordan talen opfattes og forstås (det auditive eller perceptoriske aspekt). Fonologien undersøger sproglydene som funktionelle og psykologiske størrelser, sammen med de processer der fører til de konkrete lyde. Heri ligger bogens programerklæring eller formålsparagraf sammen med en bemærkning om at fonetik og fonologi ikke er uafhængige videnskabsgrene:

NINA GRØNNUM. Rødgrød med Fløde. En lille bog om dansk fonetik

NINA GRØNNUM. Rødgrød med Fløde. En lille bog om dansk fonetik Rødgrød med Fløde NINA GRØNNUM Rødgrød med Fløde En lille bog om dansk fonetik Rødgrød med Fløde En lille bog om dansk fonetik Nina Grønnum og Akademisk Forlag, København, 2007 Omslagsdesign: Mark Borello,

Læs mere

Ændringer i e-bogsudgaven af Rødgrød med Fløde. En lille bog om dansk fonetik, 1. udg.

Ændringer i e-bogsudgaven af Rødgrød med Fløde. En lille bog om dansk fonetik, 1. udg. 12.11.2010 Ændringer i e-bogsudgaven af Rødgrød med Fløde. En lille bog om dansk fonetik, 1. udg. side 5: Til forordet føjes: Postscriptum om e-bogsudgaven i 2010: Professor Hans Basbøll, Syddansk Universitet

Læs mere

Toner i århusiansk regiolekt

Toner i århusiansk regiolekt 236 Bodil Kyst Copenhagen Business School Toner i århusiansk regiolekt 1. Forskellen mellem københavnsk og århusiansk regiolekt Moderne danske regiolekter adskiller sig primært fra hinanden ved deres sætningsmelodier.

Læs mere

Prosodi i ledsætninger

Prosodi i ledsætninger Eksamensopgave 2 Dansk talesprog: Prosodi og syntaks Prosodi i ledsætninger Ruben Schachtenhaufen Indledning I denne opgave vil jeg undersøge nogle forhold vedrørende prosodi og syntaks i ledsætninger

Læs mere

Læbe-ganespalte Torsdag d. 22. september 2016 FTHF Vingsted

Læbe-ganespalte Torsdag d. 22. september 2016 FTHF Vingsted Læbe-ganespalte Torsdag d. 22. september 2016 FTHF Vingsted Louise Leturgie, ganespalteafdelingen i Århus www.regionmidtjylland.dk Dagens program Kort om læbe-ganespalte Hvordan fungerer ganen og hvorfor

Læs mere

NOGET OM... Spontanbenævnt fonologisk test til vurdering af førskolebørns udtale

NOGET OM... Spontanbenævnt fonologisk test til vurdering af førskolebørns udtale NOGET OM... Spontanbenævnt fonologisk test til vurdering af førskolebørns udtale Kaj-testen er et resultat af erfaringer, bearbejdninger og mange års anvendelse af Kaj Lauridsens udtaleprøve, der blev

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE 46304_om_retorik_r2 29/12/04 12:33 Page 1 Foto: Scanpix Jørgen Fafner, f. 1925, professor i retorik ved Københavns Universitet 1970-95. Fafner har arbejdet med både teori og praktisk analyse, fx i Strofer

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 1 2. Metode og materiale... 3 3. Udtaletilegnelse... 4. 4. Udtale af dansk og islandsk... 14

Indhold 1. Indledning... 1 2. Metode og materiale... 3 3. Udtaletilegnelse... 4. 4. Udtale af dansk og islandsk... 14 Indhold 1. Indledning... 1 2. Metode og materiale... 3 3. Udtaletilegnelse... 4 3.1. Udtale er fysiologisk betinget... 4 3.1.1. Fysiologiske færdigheder... 4 3.1.2. Taleorganerne... 5 3.2. Børns tilegnelse

Læs mere

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er Dansk Resumé I denne afhandling undersøges fremmedsprogsperformans inden for tre lingvistiske domæner med henblik på at udforske hvorvidt der er domænerelateret modularitet i fremmedsprogsperformans, dvs.

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Fonologi den 19. januar 2009

Fonologi den 19. januar 2009 Disposition Fonologi den 19. januar 2009 Talesprog hvorfor er det svært at stave Fonetik/artikulation Det fonematiske princip - for enkeltbogstaver og bogstavfølger Fonologisk opmærksomhed og udvikling

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

Udtaleundervisning. (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg

Udtaleundervisning. (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg Udtaleundervisning (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg 1 Hvad skal der til, for at rette op på udtaleproblemer? Skal man som voksen lære et nyt sprog, er udtalen ikke noget, der bare kommer

Læs mere

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag JO HERMANN Latinsk grammatik på dansk Akademisk Forlag Latinsk grammatik på dansk 2. udgave, 2. 4. oplag, 2. 2011 Jo Hermann og Akademisk Forlag, et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk

Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk Disposition Hjernens udvikling Sprogets udvikling Hukommelse & læring Hjernens

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Information om dysartri 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Matematikkens filosofi filosofisk matematik

Matematikkens filosofi filosofisk matematik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Det Naturvidenskabelige Fakultet Matematikkens filosofi filosofisk matematik Flemming Topsøe, topsoe@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

Når børn læser fiktion

Når børn læser fiktion BO STEFFENSEN Når børn læser fiktion Grundlaget for den nye litteraturpædagogik AKADEMISK FORLAG Når børn læser fiktion Grundlaget for den nye litteraturpædagogik Denne side er købt på www.ebog.dk og er

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring This page intentionally left blank 2 Thyge Winther-Jensen Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Domstolens blinde øje

Domstolens blinde øje Jesper Ryberg Domstolens blinde øje Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jesper Ryberg Domstolens blinde øje Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring 2 Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

NEUROPÆDAGOGIK om kompliceret læring

NEUROPÆDAGOGIK om kompliceret læring For ganske mange børn og voksne er læreprocesserne i forbindelse med basale færdigheder som det at lære at læse, skrive og regne forbundet med komplikationer. Men det kan der gøres noget ved. Mange børn

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER A K A D E M I S K F O R L A G Læringsdiskurser og praktikker KAREN BORGNAKKE Læringsdiskurser og praktikker AKADEMISK FORLAG Læringsdiskurser og praktikker

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere This page intentionally left blank 2 Lisbeth Sommerbeck Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Dansk, kultur og kommunikation

Dansk, kultur og kommunikation Pædagoguddannelsen i fokus Dorthe Bleses Nina Christensen Thomas O. Madsen Hans Månsson Anna Poulsen Hans Vejleskov Dansk, kultur og kommunikation Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Kroghs

Læs mere

1. Vibrationer og bølger

1. Vibrationer og bølger V 1. Vibrationer og bølger Vi ser overalt bevægelser, der gentager sig: Sætter vi en gynge i gang, vil den fortsætte med at svinge på (næsten) samme måde, sætter vi en karrusel i gang vil den fortsætte

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Oplæg om øret & hørelsen

Oplæg om øret & hørelsen Workshop for sprogvejledere 271113 Oplæg om øret & hørelsen Talehørefagkonsulent Erik Cloyd Ebsen PPRS børn & unge Aarhus Kommune Disposition Lidt om lyd Hvordan virker øret Hvordan hører man? Årsager

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Den lille sprogkunstner. Audiologopædisk Forening. Anders Højen. Hvor svært kan det være? Lær et sprog!

Den lille sprogkunstner. Audiologopædisk Forening. Anders Højen. Hvor svært kan det være? Lær et sprog! Den lille sprogkunstner Audiologopædisk Forening 12.04.2010 2010 1 Hvor svært kan det være? Lær et sprog! 2 1 Begyndelsen i mors mave Sprogtilegnelsen begynder i mors mave Hører kun lave frekvenser Baggrundsstøj

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Når jeg møder nye mennesker, er deres evne for stilhed et parameter som jeg ubevidst måler - Michael Begg.

Når jeg møder nye mennesker, er deres evne for stilhed et parameter som jeg ubevidst måler - Michael Begg. Om auditive Når jeg møder nye mennesker, er deres evne for stilhed et parameter som jeg ubevidst måler - Michael Begg. Hørelsen fungerer bedst når man er stille. Man hører ikke bedre ved at virre med hovedet

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

I sku bare ha set mig!

I sku bare ha set mig! I sku bare ha set mig! Aksel Rask og Rikke Yde Tordrup (red.) I sku bare ha set mig Akademisk Forlag I sku bare ha set mig Daniel N. Stern og specialpædagogik 27 fortællinger fra en døgninstitution Af

Læs mere

Sproglig udredning af tosprogede elever

Sproglig udredning af tosprogede elever folkeskolen.dk september 1 /5 Sproglig udredning af tosprogede elever Er Ali et specialklassebarn, eller er han en dreng med læsevanskeligheder? For at afgøre det spørgsmål er det nødvendigt at undersøge

Læs mere

Sproglyde uden for og inden i vores hoveder. Nyborg Strand 24/ Ruben Schachtenhaufen schwa.dk

Sproglyde uden for og inden i vores hoveder. Nyborg Strand 24/ Ruben Schachtenhaufen schwa.dk Sproglyde uden for og inden i vores hoveder Nyborg Strand 24/3 2014 Ruben Schachtenhaufen schwa.dk 1 Fonetik Fonologi 2 Fonetik Fonologi [fʷʊnəˈt ( sikʰ] /fonoloˈgiːˀ/ 3 Fonetik studiet af sproglydes fysiske

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no?

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? Cd A que no? - CD ISBN 13 9788761617682 Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? 200.00 DKK Inkl. moms CD'en

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Talesprog skriftsprog taleprocessering

Talesprog skriftsprog taleprocessering Talesprog skriftsprog taleprocessering Disposition Introduktion til min undersøgelse, 2003 Undersøgelsen og resultater fokus på udvalgte dele Praksis eksempler Talepædagogen og læsepædagogen som vigtige

Læs mere

Dansk sproghistorie 12

Dansk sproghistorie 12 Dansk sproghistorie 12 opsamling og afrunding Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 29. november 2010 i dag opfølgning dansk sproghistorie i overblik fonetik morfosyntaks og leksikon

Læs mere

NyS. NyS og artiklens forfatter

NyS. NyS og artiklens forfatter NyS Titel: Forfatter: Kilde: Udgivet af: URL: Fonetik og fonologi Eli Fischer-Jørgensen NyS Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori 19, 1994, s. 37-56 Dansklærerforeningen www.nys.dk NyS og artiklens

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Hvad sker der i hjernen når vi lærer at læse? Seniorforsker dr. pæd. Bo Steffensen Nationalt Videncenter for læsning

Hvad sker der i hjernen når vi lærer at læse? Seniorforsker dr. pæd. Bo Steffensen Nationalt Videncenter for læsning Hvad sker der i hjernen når vi lærer at læse? Seniorforsker dr. pæd. Bo Steffensen Nationalt Videncenter for læsning Revideret diasoplæg Dette oplæg svarer til en del af indholdet i kapitel 1 i Bo Steffensen:

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Dysartri. Information til dysartriramte og deres pårørende

Dysartri. Information til dysartriramte og deres pårørende Dysartri Information til dysartriramte og deres pårørende 2013 Pjecen er udarbejdet af Charlotte Aagaard Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Vores projekt/vores undervisningsmateriale

Vores projekt/vores undervisningsmateriale Vores projekt/vores undervisningsmateriale Dansk udtale og grammatik nu med musik - for alle med dansk som andetsprog - Det er titlen på vores CD med tilhørende skriftligt materiale i e-form. Der er 25

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE

DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE Normalitet og magt i skolen Af Åsa Bartholdsson er oversat fra svensk efter Den vänliga maktutövningens regim om normalitet och makt i skolan af Joachim

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Hvis din hest er død - så stå af Coaching for lærere og pædagoger KARINA LANGE Akademisk Forlag 01-168_9788750041634.indd 1 27/01/10 13:19:18 Hvis din hest er død så stå af. Coaching for lærere og pædagoger

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1 Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010

Læs mere

Sprog, krop og hjerne

Sprog, krop og hjerne Sprog, krop og hjerne o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o o o o o Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus Universitet.

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere