Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave"

Transkript

1 Fonetik og Fonologi

2

3 Nina Grønnum Fonetik og Fonologi Almen og dansk Tredje udgave

4 Fonetik og Fonologi Almen og dansk Nina Grønnum og Akademisk Forlag et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont 1998, 2001, 2005 Omslagsdesign: Mark Borello, T.I.A. Partners Layout og sats: Forfatteren Tryk: Clemenstrykkeriet Printed in Denmark 2009 ISBN udgave, 2. oplag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Akademisk Forlag - Pilestræde København K.

5 Forord Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i fonetik og fonologi på bacheloruddannelsen i lingvistik på Københavns Universitet. Den bør tillige kunne bruges ved universitetets sprogstudier. Og jeg håber at også audiologopæder og lærere i dansk såvel for udlændinge som for hørehæmmede kan få gavn af den. Hovedvægten i undervisningen på universitetet lægges på den artikulatoriske lydbeskrivelse og på fonologien. Begge er nødvendige for at beskæftige sig meningsfuldt med en række sprogvidenskabelige emner teoretiske såvel som anvendte, fx universelle egenskaber ved lydsystemer, historisk lydudvikling, sprogslægtskab, sprogtypologi, fremmedsprogspædagogik, børns tilegnelse af modersmålet, logopædi og taleteknologi. Men bogen er ikke en generel indføring i alle fonetikkens og fonologiens områder. Der er således ikke særskilte afsnit om hverken talens akustik eller om perception. Og de seneste tiårs fonologiske teoridannelser er heller ikke udførligt behandlet. Derimod er her en grundig beskrivelse af dansk fonetik og fonologi. De læsere der skal beskæftige sig med fonetik og fonologi i videregående studier, vil under alle omstændigheder være henvist til den rige engelsksprogede litteratur om emnerne. Og dér er glimrende større fremstillinger der dækker hele fonetikkens virkefelt, jf. de forslag til videre studier jeg anfører sidst i bogen. Jeg vil særligt fremhæve J. Clark & C. Yallop An Introduction to Phonetics and Phonology; og dertil P. Ladefoged & I. Maddieson The Sounds of the World's Languages som er en uvurderlig kilde til inspiration og faktuelle oplysninger. Viden og erkendelse om sprog opstår ikke i et tomrum, men dels i videreudvikling af tidligere tiders erkendelser i takt med at mængden af sproglige undersøgelser og undersøgte sprog vokser, dels i diskussioner i samtiden om hvordan sproglige data bedst forstås og beskrives. Denne bog er naturligvis også et stadium på en vej og repræsenterer min syntese og mine ideer om hvordan emnerne bedst beskrives for nye læsere. På den anden side er fonetikken og fonologien nu så gamle videnskabsgrene at der må siges at være et stort fond af viden som er fælles gods, og hvis kilder ikke længere citeres. Meget af hvad der står i de almene afsnit dvs. kapitel 1-9 og har den karakter, bortset fra oplysninger om de mere fremmedartede sprog, som jeg har hovedsagelig fra P. Ladefoged & I. Maddieson The Sounds of the World's Languages, R. Lass Phonology, J. Laver Principles of Phonetics og I. Maddieson Patterns of Sound, som igen bygger på en meget lang række arbejder af en lige så lang række forfattere. Kapitlerne om dansk er i meget højere grad en direkte afspejling af diskussioner der har været ført i relativt nylige publikationer om dansk. Det gælder især kapitlerne om stødet, trykket, stavelsen, konsonanter og diftonger (11-13, 15-16) som i udstrakt grad

6 6 Forord bygger på en række arbejder af Hans Basbøll og Jørgen Rischel, ligesom oplysninger om tidligere generationers sprog til dels bygger på L. Brink & J. Lund Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. Kapitel 14 om vokaler er skrevet hovedsagelig og kapitel 18 udelukkende på basis af mine egne undersøgelser. I slutningen af hvert kapitel om dansk bringes en liste over arbejder som enten danner baggrund for eller har direkte tilknytning til emnet. Jeg er nødt til at tage et forbehold over for oversættelserne af ordeksemplerne fra de mange fremmedsprog jeg omtaler. De fleste eksempler har jeg fra engelsksproget litteratur, og oversættelsen fra engelsk til dansk er ikke altid entydig. Bogen igennem refereres der til de unge, til min generation og den ældre generation. De unge er født efter Min generation er født mellem 1940 og 1950, og den ældre generation er lidt bredere, dvs. født mellem 1910 og Jeg har fået meget beredvillig hjælp af flere kolleger. Peter Molbæk Hansen udarbejdede en elektronisk baglænsordbog til mig ud fra opslagene i hans Dansk Udtale, som jeg har haft stor nytte af. Hans Basbøll har kommenteret flere udgaver af kapitlet om stødet, og Eli Fischer-Jørgensen har med stort engagement skrevet omfattende bemærkninger til hele bogen. Jeg står i særlig gæld til Jørgen Rischel som midt i sit feltarbejde læste den seneste udgave af manuskriptet og fra et sted i Thailand sendte mig særdeles omfangsrige kritiske bemærkninger og opmuntrende kommentarer. Una Canger, Birgit Hutters, Ole Kongsdal Jensen og Holger Juul har også givet mig gode ideer. Peter Holtse har stillet nogle af sine tegninger fra N. Grønnum og O. Thorsen Fonetik for Sprogstuderende til rådighed for mig. Gert Foget Hansen har lavet tegningerne efter mine røntgenbilleder. De studerende som fulgte undervisningen i fonetik og fonologi i 1997 og 1998, udryddede en del trykfejl. Preben Dømler og Otto Bertelsen har løst mange tekniske problemer med scanner, printer og lydskriftsymboler. Svend-Erik Lystlund assisterede ved fremstillingen af palatogrammerne. En særlig tak retter jeg til docent, dr.odont. Ib Sewerin, Københavns Tandlægehøjskole, som stillede sin ekspertise og sit udstyr til rådighed for mig ved røntgenoptagelserne og til tandlæge Preben Olesen som eksperimenterede med fremstillingen af en ganeplade til mig. Endelig takker jeg forlagsredaktør Helle Lehrmann Madsen for et ualmindelig behageligt samarbejde. København i marts udgave I anden udgave er kapitel 11 om stødet skrevet om i overensstemmelse med Hans Basbølls nyeste forskning på området. Jeg er ham meget taknemlig for at have læst og kommenteret det nye kapitel. Jeg skylder mange opmærksomme læsere af første udgave, især forskningsassistent Christian Jensen, forskningslektor Ole Nedergaard Thomsen, lektor Birgit Hutters og Bendt Fjellum megen tak for at have gjort mig opmærksom på en række fejl og unøjagtigheder. Også tak til Naja Kühn Riegels som læste korrektur. København i maj 2001.

7 Forord 7 3. udgave I tredje udgave er føjet et kort afsnit til om øret i kapitel 5 og korte afsnit om vokalers og konsonanters akustik i kapitel 6 hhv. kapitel 7. Kapitel 11 om stødet er lettere revideret. Endelig har jeg taget konsekvensen af de ændringer der er sket med sproget i anden halvdel af forrige århundrede, og gjort analysen af de danske svækkede udlydskonsonanter lidt mindre abstrakt. Til tredje udgave har jeg udarbejdet en cd-rom med lydeksempler i det omfang det har været muligt. De er markeret med et lille højttalersymbol,, i teksten. En del har jeg selv indtalt. Det tyske skylder jeg Bernd Lászlop, Köln. Det portugisiske har Leonor Dias, Julião, og António Almeida, Tavira, indtalt. Det grønlandske indtalte Naja Trondhjem, det estiske Merike Jürna og en del af det engelske skyldes professor Michael Fortescue. Den fynske stemme tilhører professor Eli Fischer-Jørgensen. Enkelte eksempler stammer fra materiale til undervisningen i lydopfattelse og transskription ved det daværende Institut for Fonetik i 1970erne og 1980erne. Det meste er imidlertid fundet ved søgning i IPA Sound Search (http://egow.org/search/). Ifølge personlig meddelelse fra ophavsmanden, Peter Ladefoged, er disse lydeksempler ikke underlagt copyright, men er til fri afbenyttelse. Jeg er Hans Basbøll, Steven Greenberg, Jan Heegård, Birgit Hutters, Thomas Olander, Jørgen Rischel, Erik Schmidt og John Tøndering taknemmelig for gode råd og meget givtige diskussioner. En særlig tak til Mark Borello for et smukt omslag. Sommerfuglene er hans idé. Deres metamorfose fra larve til puppe til sommerfugl er blevet symbol for forandring. Her antyder sommerfuglene de ændringer et talesignal undergår, fra at være et sprogligt budskab i den talendes hjerne, til aktivitet i nervebaner og muskler, til en lydbølge i luften, til svingninger i den lyttendes øre, til aktivitet i hendes hørenerve og til sidst til hendes hjerne hvor det igen bliver til et sprogligt budskab. København i februar 2005 Postscriptum om e-bogsudgaven i 2013: Lydeksemplerne til bogen, der tidligere fandtes på en CD-rom, kan åbnes på denne adresse: Du kan også hente hele CD ens indhold ned på din computer som en zip-fil:

8 Oversigt 1 Indledning 21 2 Talelydenes artikulation og fonetiske klassifikation 26 3 Lydskrift 31 4 Fonologiens grundbegreber 38 5 Taleorganerne 63 6 Vokaler alment 81 7 Konsonanter alment Sammenhængende tale Prosodi alment Dansk fonologi indledning Dansk fonologi stødet Dansk fonologi tryk og længde Dansk fonologi stavelsen og analysen Dansk fonologi vokaler Dansk fonologi diftonger Dansk fonologi konsonanter Dansk fonologi nyere udviklinger Tonegangen i dansk Fonologiske systemer og processer Distinktive træk 377

9 Indholdsfortegnelse Forord 5 Figurer 16 Skemaer 20 1 Indledning Fonetik og fonologi Spredte sproglige iagttagelser som involverer fonetikken og fonologien 22 2 Talelydenes artikulation og fonetiske klassifikation 26 3 Lydskrift 31 4 Fonologiens grundbegreber Indledning Terminologien og dens anvendelse Fonologisk analyse/fonemanalyse Konsonantlyde i dansk Konsonanter initialt Konsonanter finalt Ingen aspirationskontrast finalt i dansk Andre konsonantlyde Konsonantfonemerne i dansk Vokallyde i dansk Vokalfonemerne i dansk Fuldvokalernes manifestationsregler Danske diftonger Ordtryk og stød i dansk 62 5 Taleorganerne Indledning Struben og stemmelæberne De øvre taleorganer Øret og hørelsen 76

10 10 Indholdsfortegnelse 6 Vokaler alment Indledning Dimensioner i vokalbeskrivelsen Artikulationssted Åbningsgrad Runding Detaljeret vokalbeskrivelse Kardinalvokalerne Diakritiske tegn Modifikationer Runding Nasalitet Spændt vs. slap og advanced tongue root Faryngalisering Retrofleksion Fonationstyper Længde Diftonger, diftongering, triftonger og halvvokaler aDiftonger (101); b diftongering (102); c triftonger (103); d halvvokaler (103) 6.4 Fysiologisk vokalbeskrivelse Vokalernes akustik Indledning Artikulationssted, åbningsgrad og runding Diftonger Konsonanter alment Indledning Artikulationssted Stemthed, aspiration og fortis/lenis; prænasalering Stemthed Aspiration Fortis/lenis Prænasalering Obstruenter Lukkelyde a Simple lukkelyde (132); b affrikation (135); c dobbeltlukke (135) Hæmmelyde (frikativer) aIkke-sibilanter (138); b sibilanter (143) Affrikater Approksimanter Sonoranter Nasalkonsonanter 150

11 Indholdsfortegnelse aStemthed og fonationstyper (152) Lateraler aStemthed og fonationstyper (154); b laterale frikativer (154); c lateral flap eller tap (155) r-lyde aVibranter (156); b taps og flaps (157); c usnurrede frikative og støjfri r-lyde (158); d stemthed og fonationstyper (159) Halvvokaler Sekundære artikulationer Labialisering/labiovelarisering Palatalisering Velarisering Faryngalisering Andre luftstrømsmekanismer: ejektiver, implosiver og clicks Glottaliske lyde: ejektiver og implosiver aEjektiver (163); b implosiver (164) Clicks Længde Konsonanternes akustik Obstruenter a Lukkelyde (168); b hæmmelyde (170); c affrikater (172) Sonoranter aNasaler (172); b lateraler (173); c r-lyde (173); d halvvokaler (173) 8 Sammenhængende tale Indledning Stavelsen og stavelsestruktur Den fonetiske stavelse Sonoritetsprincippet Stavelsestruktur Stavelserytme og trykrytme Koordinering, koartikulation, assimilation og dissimilation Koordinering Koartikulation, assimilation og dissimilation Schwa-assimilation i dansk Prosodi alment Indledning Stavelse og mora Varighed/længde Intrinsik og ekstrinsik varighed 190

12 12 Indholdsfortegnelse Længde og kvalitet Tryk Trykkets virkning Trykkets manifestation aTrykgruppemønster (193); b varighed (193); c kvalitet (193); d intensitet (193) Trykkets funktion aOrdtryk (194); b frasetryk (195); c sætningsaccent (195); d kontrasttryk/emfase (196); e affektivt tryk (196) 9.4 Junktur Ord- og stavelsetoner Ordtoner Stavelsetoner Notation Intonation Notation Dansk fonologi indledning Fonetik og fonologi igen De sproglige data Om danske ord og fremmede ord Segmental struktur Tryk Materialets afgrænsning Sprogtilstand og sprogforandring Dansk fonologi stødet Indledning Det grundlæggende stødprincip Tre forskellige slags endelser Stødløse tunge stavelser Forekomst i leksemer Oxytone leksemer a Underliggende konsonantgruppe i gruppe iii? (224); b skrift og fonologi (225) Paroxytone leksemer Polymorfematiske ord Fuldproduktive endelser a Ikke-sonorante endelser (230); b sonorante endelser (230) Semiproduktive endelser a Ikke-sonorant endelse (233); b sonorante endelser (234)

13 Indholdsfortegnelse Uproduktive endelser Stød i ubetonede afledningsendelser Sammensatte ord Stød i større syntaktiske sammenhænge Stød i flere ordformer Stødprincipperne i anvendelse Dansk fonologi tryk og længde Tryk Trykplacering a Enhedstryk Trykgrader Længde 251 Monomorfematiske ord (244); b polymorfematiske ord (246); c dobbelt tryk (247); d vekslende trykplacering (248) 13 Dansk fonologi stavelsen og analysen Den fonologiske stavelse i dansk Stavelsegrænser a Ambisyllabicitet (257); b regler der refererer til fonologiske stavelsegrænser (257) Stavelsestruktur i dansk To forskellige analyseprincipper Et eksempel Strukturalistisk versus morfologisk baseret fonologi Dansk fonologi vokaler Indledning Stødvokaler er lange vokaler fonologisk Længde er en prosodi Vokallydene Udtalen før og nu Fra overfladekontraster til underliggende størrelser Urundede fortungevokaler a Korte vokaler, ikke efter /r/ (274); b korte vokaler efter /r/ (277); c lange vokaler og stødvokaler, ikke efter /r/ (277); d lange vokaler og stødvokaler efter /r/ (278) Rundede fortungevokaler a Korte vokaler, ikke efter /r/ (279); b korte vokaler efter /r/ (279); c lange vokaler og stødvokaler, ikke efter /r/ (280); d lange vokaler og stødvokaler efter /r/ (280)

14 14 Indholdsfortegnelse Rundede bagtungevokaler a Korte vokaler, ikke efter /r/ (280); b korte vokaler efter /r/ (283); c lange vokaler og stødvokaler (284) 14.5 r-påvirkning Dansk fonologi diftonger Klassifikation af inventaret De faldende diftongers forekomst a [j]-diftonger (295); b [w]-diftonger (295); c [ ] -diftonger (296) Halvvokalbortfald Tolkningen Den postvokaliske konsonant a [w]-diftongernes halvvokal (298); b [j]-diftongernes halvvokal (299) 16 Dansk fonologi konsonanter Indledning Tolkningen af [p t s k ] Tolkningen af [ ] Tolkningen af [ ] Fraværet af en final aspirationsmodsætning: defektiv distribution eller neutralisation? /p t k/ findes ikke finalt: defektiv distribution Neutralisation (evt. Arkifonem) Konsonantgraduering Morfologisk baseret analyse Finalt [(b ) d ] = /(p) t k/ [ ] = /d/ [w] = /b v/ og [j] = / j/ Svækkelse finalt og /b d / som underliggende stemt Dansk fonologi nyere udviklinger Tonegangen i dansk Indledning Forholdet mellem tryk og grundtoneforløb Vekslende grader af tryk Den manglende sætningsaccent Intonation Antallet af ubetonede stavelser Ytringens længde Ytringens funktion 346

15 Indholdsfortegnelse Intonation og syntaks Fonologiske systemer og processer Fonologisk analyse Fonologiske systemer og universelle tendenser Vokaler Konsonanter a Obstruenter (366); b sonoranter (368) 19.3 Fonologiske processer Assimilation og dissimilation Lenisering og fortisering Forlængelse og forkortelse Elision, epentese, metatese og reduplikation Fonemets status Distinktive træk Indledning Et binært træksystem Kommentarer til de binære træk Redundante træk Binære træk og redundans i dansk Et ikke-binært system for dansk Fonologiske reglers formalisering Notationskonventioner a Forkortelser (398); b genskrivningsregler (399) Processernes domæne Eksempler på fonologiske regler Regelordning Nyere fonologiske retninger 406 Citerede sprog 408 Forslag til videre almene studier 411 Bibliografi 412 IPAs oversigt 418 Nøgle til IPAs fine lydskrift af dansk, bogens IPA-konvention og Dania 419 Illustration af hele det danske lydinventar i fonemskrift og i grov, halvfin og fin IPA lydskrift 420 Kodeord til de almindeligst brugte IPA symboler 422 IPA versus amerikansk tradition 423 Glossar 424 Indeks 438

16 Figurer Forkortelser: L&M =P. Ladefoged og I. Maddieson The Sounds of the World's Languages, 1996, Oxford: Blackwell. C&Y = J. Clark and C. Yallop An Introduction to Phonetics and Phonology, 2nd ed., 1995, Oxford: Blackwell. 2.1 Talesignalets vej fra den talende til den hørende; efter D.B. Denes and E.N. Pinson The Speech Chain, 1973, New York: Anchor Press/Doubleday Skitse af hoved og torso; efter C&Y Skitse af kæbe og strube; efter tegning af Peter Holtse Strubens bruske set fra venstre; efter tegning af Peter Holtse Strubens bruske set skråt bagfra fra venstre; efter tegning af Peter Holtse Skjoldbruskvinklen og skjoldbruskens og ringbruskens indbyrdes bevægelse; efter C&Y Skitse af struben set fra oven, og af bruskene set skråt fra oven forfra; efter C&Y Lodret tværsnit af struben set bagfra frem mod skjoldbruskens spids Skematisk tegning af stemmelæbernes bevægelse i løbet af en periode; efter C&Y Åbne- og lukkefasens forløb set i samme snit som fig. 5.6 til venstre; efter P. Lindblad Rösten, 1992, Lund: Studentlitteratur Model af gennemskåret hoved Midtsagittalt snit gennem forfatterens taleorganer i hvile Stiliseret røntgenprofil med artikulatoriske betegnelser Profil af [n] Billede af gennemskåret øre; efter Skitse af det indre øre Tværsnit af cochlea; efter Stiliseret tegning af det cortiske organ; efter Skematisk tegning af basilarmembranen med angivelse af dens frekvensrespons; efter K. Johnson Acoustic and Auditory Phonetics,1997, Cambridge Mass.: Blackwell s Profiler af 8 danske vokaler [i y a u ] De danske vokallyde anbragt i kardinalvokalskemaet Røntgenprofiler af Daniel Jones. Profiler af [i a u] efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich 89

17 Figurer Primære og sekundære kardinalvokaler Kardinalvokalskemaet inddelt i felter urundede vokaler Kardinalvokalskemaet inddelt i felter rundede vokaler Profil af [o ]; efter M. Durand De la formation des voyelles nasales, Studia Linguistica 7, 1953: Profiler af tyske spændte og slappe vokaler; efter T. Chiba and M. Kajiyama The Vowel, its Nature and Structure, 1958, The Phonetic Society of Japan Profiler af akan vokaler med advanced tongue root og retracted tongue root; fra UCLA Archives Profiler af umodificerede og faryngaliserede vokaler i even; efter L&M Stiliseret retrofleks vokal; efter tegning af Peter Holtse Diftonger i kardinalvokalskemaet Triftong i kardinalvokalskemaet Profiler af otte vokaler som auditivt svarer til de primære kardinalvokaler; efter P. Ladefoged A Phonetic Study of West African Languages, 1968, Cambridge Universiy Press Mikrofonsignal af en fløjtetone og en vokal Fem perioder af en fløjtetone på ca Hz Spektrogram af en fløjtetone og vokalen [ ] Spektrogram af vokalerne i fig F1-F2 diagram over vokalerne i fig Spektrogrammer af diftongerne i fig og triftongen i fig De aktive artikulatorer Artikulationsstederne Udsnit af fig Stiliseret bilabialt lukke, bilabialt hæmme og labiodentalt hæmme; efter tegning af Peter Holtse Apikal alveolær lukkelyd og laminal dental lukkelyd; efter P. Ladefoged Instrumental techniques for linguistic phonetic fieldwork, in A Handbook of Phonetic Science (W.J. Hardcastle and J. Laver, eds.), 1997, Oxford: Blackwell Palatogram af en apikal alveolær lukkelyd Palatogram af en laminal dental lukkelyd Billede af ren gane Palatogram af en laminal alveolær lukkelyd Apikal alveolær nasalkonsonant og laminal alveolær nasalkonsonant; efter L&M Apikalt postalveolært lukke og laminalt postalveolært lukke; efter L&M Retroflekse lukkelyde: apikal postalveolær og en subapikal postalveolær; efter L&M Palatogram af en subapikal palatal lukkelyd Palatal lukkelyd og velær lukkelyd ; efter L&M; uvulær lukkelyd ; efter tegning af Peter Holtse Palatogram af palatal lukkelyd Palatogram af velær lukkelyd foran [i] hhv. [ ] 125

18 18 Figurer 7.17 Velær lukkelyd i dansk i forbindelse med fortungevokal hhv. bagtungevokal; efter E. Fischer-Jørgensen Almen Fonetik, 3. udg., 1962, København: Rosenkilde og Bagger (Supra-)faryngal hæmmelyd og epiglottal hæmmelyd; efter L&M Laminal alveolær spaltehæmmelyd og apikal alveolær spaltehæmmelyd; efter L&M Dansk [ ] Palatogram af velær hæmmelyd Palatogram af palatal hæmmelyd Palatal lukkelyd og palatal hæmmelyd; efter L&M Svensk labiodental-velær hæmmelyd [ ]; efter P. Lindblad Svenskans sje- og tje-ljud i Allmänfonetisk Perspektiv, 1980, Lund: Gleerup Sibilanter: dental og alveolær; efter L&M Palatogram af apikalt alveolært [s] Sibilanter: apikal dental (polsk), apikal alveolær (kinesisk) og laminal postalveolær (polsk/kinesisk); efter L&M Sibilanter: palatoalveolær og alveopalatal; efter L&M Palatogram af [ ] Palatogram af [ ] Profiler af dansk [s] og [ ] Profil af subapikalt [ ]; efter L&M Palatogram af subapikalt og apikalt postalveolært [ ] Profil af [n] Profil af [ ] Palatogram af alveolært [l] Palatogram af retroflekst [ ] Palatogram af palatalt [ ] Uvulært [ ]; efter L&M Bunched r; efter L&M Koronal sibilant og tilsvarende faryngaliseret; efter L&M Velær ejektiv lukkelyd; efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich Bilabial implosiv lukkelyd; efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich Dentalt click; efter P. Ladefoged A Course in Phonetics, 1975, New York: Harcourt Brace Jovanovich Spektrogram af [ p b ] Spektrogram af [ b d ] Spektrogram af [ik i k uk u] Spektrogram af [ f s z ] Spektrogram af [ x h ] Spektrogram af [ t s t ] Spektrogram af [ m n ] Spektrogram af [ l ] 174

19 7.53 Spektrogram af [ r ] Spektrogram af [ b w ] Final default sætningsaccent i svensk Torbens syster heter Kamma Stiliseret accent I og accent II; efter data i G. Bruce Swedish Word Accents in Sentence Perspective, 1977, Lund: Gleerup Grundtoneforløbet i østslesvigsk (et) lys og (at) lys(e) De tre toner i ibibio De fire toner i mandarinkinesisk De fem toner i thai Typisk stigende spørgeintonation og faldende deklarativ intonation i engelsk Spørgsmål med faldende intonation og svar med stigende intonation i engelsk Transskription af tonegangen i ytringerne i fig Mikrofonsignal af ordet læser De danske vokallyde anbragt i kardinalvokalskemaet Grundtonekurver af tre ytringer Stiliseret grundtoneforløb i den prosodiske trykgruppe i moderne københavnsk rigsmål Stiliseret grundtoneforløb af en deklarativ ytring Trykgruppemønstret i seks forskellige regionale rigsmålsvarianter Grundtonekurve af en terminal deklarativ ytring med og uden kontrasttryk Lange deklarative ytringer: Nexø og København Stiliserede intonationskonturer Stiliseret intonationskontur i en lang terminal deklarativ ytring Stiliserede intonationskonturer med varierende hældning 348 Figurer 19

20 Skemaer 7.1 IPAs klassifikation af pulmoniske konsonanter Alternativ klassifikation af pulmoniske konsonanter Artikulatorer og artikulationssteder Nøjagtig hhv. forenklet notation af koronale artikulationssteder Forekomsten af stemtheds- og aspirationsforskelle i forskellige lydtyper Almindeligt forekommende lukkelydstyper Almindeligt forekommende hæmmelydstyper Almindeligt forekommende affrikater Almindeligt forekommende nasalkonsonanter Almindeligt forekommende lateraler Almindeligt forekommende r-lyde De fem click-typer Stød i leksemer grupperet efter fonologisk struktur Fuldproduktive endelser Semiproduktive og uproduktive endelser Vokalkontraster i dansk. Korte vokallyde, ikke efter /r/ Vokalkontraster i dansk. Korte vokallyde, efter /r/ Vokalkontraster i dansk. Lange vokallyde med stød Vokalkontraster i dansk. Lange vokallyde uden stød De danske vokalers manifestation r-påvirkning Ordene i skema 14.1 i fonologisk repræsentation Ordene i skema 14.2 i fonologisk repræsentation Ordene i skema 14.3 i fonologisk repræsentation Ordene i skema 14.4 i fonologisk repræsentation Danske diftonger Alternationer mellem ordfinal obstruent og morfemfinal obstruent i adjektiver, verber, verbalsubstantiver og adjektivsubstantiver foran +t Eksempler på dannelse af [j w ] fra underliggende / / Eksempler på dannelse af [w f ] fra underliggende /v d/ Karakteristik ved hjælp af binære træk af lydtyperne i IPAs lydskriftoversigt Karakteristik ved hjælp af binære træk af lydene i IPAs lydskriftoversigt Binære distinktive træk i dansk 392

21 KAPITEL 1 Indledning 1.1 Fonetik og fonologi Sproget er billedligt talt en levende organisme, ikke en død maskine. Det tjener et formål, og det bliver brugt. Det slides, og det fornyr sig. Det er på en gang et socialt fænomen og noget individuelt. Det skal læres forfra fra grunden af hvert nyt menneske der fødes ind i verden, men det kan kun ske i interaktion med andre. Det er i høj grad med til at give mennesker identitet og knytte dem sammen i grupper, samtidig med at sproget og stemmen er tæt bundet til det enkelte menneskes personlighed og selvopfattelse. Sprogudøvelse som psykologiske, neurologiske og fysiologiske processer er ufatteligt kompliceret, og derfor er beskrivelsen af processerne heller ikke helt ligetil. Sprogudøvelsen foregår ikke desto mindre eller måske netop derfor normalt uden bevidsthed om hvad der er på færde, uden bevidst kontrol. Man kan også undre sig over at mennesker overhovedet kan beherske mere end et sprog flydende, men to- eller flersprogethed er ganske almindeligt i mange egne af verden hvor flere sprog og kulturer mødes og sameksisterer. Alt dette taget i betragtning er det ikke mærkeligt at sprog ændrer sig, at der sker en udvikling fra generation til generation; dels på grund af ydre påvirkninger fx sprogkontakt som følge af migrationer eller kultur- og handelssamkvem; dels også på grund af en iboende tendens der skyldes sprogets væsen og brug. Ændringerne rammer alle sider af sproget, både ordforrådet, betydningerne, syntaksen, morfologien og udtalen. Det er også forståeligt at sproget og talen kan rammes af forstyrrelser hos det enkelte menneske ved forskellige former for hjernelæsioner; ligesom sprogudøvelsen er følsom for psykologiske faktorer som træthed, fuldskab, stress osv. Og det er ikke forbavsende at indlæring af et nyt sprog er svær når man er nået ud over den alder hvor det kan foregå ubevidst. Fonetikken og fonologien studerer den lydlige side af sprogbeherskelsen og sprogudøvelsen. Fonetikken undersøger hvordan talen frembringes af taleorganerne (det artikulatoriske aspekt), dens fysiske egenskaber (det akustiske aspekt), og hvordan talen opfattes og forstås (det auditive eller perceptoriske aspekt). Fonologien undersøger sproglydene som funktionelle og psykologiske størrelser, sammen med de processer der fører til de konkrete lyde. Heri ligger bogens programerklæring eller formålsparagraf sammen med en bemærkning om at fonetik og fonologi ikke er uafhængige videnskabsgrene:

Fonologi den 19. januar 2009

Fonologi den 19. januar 2009 Disposition Fonologi den 19. januar 2009 Talesprog hvorfor er det svært at stave Fonetik/artikulation Det fonematiske princip - for enkeltbogstaver og bogstavfølger Fonologisk opmærksomhed og udvikling

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Dansk udtale - en undervisningsvejledning

Dansk udtale - en undervisningsvejledning Dansk udtale - en undervisningsvejledning Danskuddannelse til voksne udlændinge September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning Udgiver:

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 37 > SEPT. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 TEMA: Udtale side 3 Undervisning i digitalt sproglaboratorium side 3 Kontrastiv fonetik og diagnosticering af udtalevanskeligheder

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser Ragnhild Söderbergh Lunds Universitet (emeritus) E-mail: ragnhild.soderbergh@tele2.se Abstrakt Formålet med dette

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992.

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. Tillæg A til SNAK 5. årg., 1992 Nyhedsbrevet SNAK er udgivet af styringsgruppen for initiativområde Dansk talesprog i dets variationer

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fonetisk reduktion i dansk

Fonetisk reduktion i dansk copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fonetisk reduktion i dansk Fonetisk reduktion i dansk Ruben Schachtenhaufen ISSN 0906-6934 Print ISBN:

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Den Sproglige Udvikling

Den Sproglige Udvikling Den Sproglige Udvikling Tilegnelsen af tale og sprog er komplekse færdigheder og alligevel forstår babyer ord og hele sætninger, længe før de kan tale. Hvad det ekstraordinære er, er at babyer op til en

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

KLASSELEDELSE Nye forståelser og handlemuligheder

KLASSELEDELSE Nye forståelser og handlemuligheder KLASSELEDELSE Nye forståelser og handlemuligheder KLASSELEDELSE. Nye forståelser og handlemuligheder Elsebeth Jensen, Ole Løw og bidragyderne 2009 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

De danske Ling-lyde The Danish Ling Sounds

De danske Ling-lyde The Danish Ling Sounds De danske Ling-lyde The Danish Ling Sounds En frekvensanalyse af den danske udtale af Ling-lydene A frequency analysis of the Danish pronunciation of the Ling Sounds Joakim Fruerlund Nielsen Speciale 1.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Er danske bogstaver. til at stole på?

Er danske bogstaver. til at stole på? B C Er danske bogstaver til at stole på? Hvor meget betyder afstanden mellem skrift og tale, når børn skal lære skriftens kode? Og hvor stor er afstanden egentlig? Af Holger Juul Vi kan næsten ikke få

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kærlighed og overlevelse

Kærlighed og overlevelse Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG Praktikkens læringslandskab 1 2 Praktikkens læringslandskab At lære gennem arbejde Redigeret

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

Sproget set gennem hjernens krystalkugle

Sproget set gennem hjernens krystalkugle - DENMARK Sproget set gennem hjernens krystalkugle Mikkel Wallentin lektor, PhD, mikkel.w@llentin.dk Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen, Vingsted 18. september 2015 - DENMARK - DENMARK Sproget

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Semantiske vanskeligheder

Semantiske vanskeligheder Semantiske vanskeligheder Ordforråd kvantitet og kvalitet samt ordmobilisering 1 Ehris interaktive model Ordkendskab Ex diaphragma Når det opfattede visuelle ordbillede bearbejdes i hjernen, genkendes

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere