1 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Forord Praktiske oplysninger Hvad er omfattet af vejledningen? Spil, der kan søges tilladelse til Spil, der ikke kan søges tilladelse til Spil, der kan udbydes uden tilladelse Hvem skal ansøge? Underleverandører White label Affiliates Ansøgningen Krav til ansøgere Krav til personer Krav til selskaber Krav til medlemmer af direktion og bestyrelse Ansøger har bopæl eller er etableret udenfor EU eller EØS landene Krav om faglig og økonomisk forsvarlig drift Økonomisk forsvarlig drift Faglig forsvarlig drift Kontrol af spildata mv Tilslutning til SAFE og ROFUS... 23

2 8.2.3 Krav til jeres spilsystem Registrering af kunder (spillere) Politisk udsatte personer bosiddende i et andet land Spillernes spilkonti Information til spillerne Spillernes mulighed for at begrænse spil Krav der kun gælder ved tilladelse til væddemål Tilladelsesudstedelse Den indtægtsbegrænsede tilladelse Ændring af en tilladelse Ansøgning om andre spil end nævnt i tilladelsen Overdragelse af en tilladelse Andre ændringer Yderligere krav i forbindelse med udbud af spil Markedsføring af spil Klager fra spillerne Suspension af spilkonto Salg af landbaserede væddemål Det årlige gebyr Bortfald af tilladelser Tilbagekaldelse af tilladelse Klage over Spillemyndighedens afgørelse

3 2 Forord Vejledningen henvender sig til borgere og virksomheder, der ønsker at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark efter spilleloven (lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil og lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med senere ændringer) og de tilhørende bekendtgørelser. Den 22. september 2011 offentliggjorde Spillemyndigheden blanketter, hvorefter det er muligt at søge om tilladelse. Ved offentliggørelsen gjorde myndigheden opmærksom på, at alle ansøgninger, der er kommet frem inden d. 17. oktober 2011 kl. 12, ville give ansøgerne en mulighed for at komme på markedet den 1. januar Ansøgningen kan afleveres i etaper, blot det samlede materiale er modtaget i udfyldt stand inden ansøgningsfristens udløb, forstået på den måde, at det f.eks. er muligt undervejs At indsende selve ansøgningsblanketten uden at indsende tillæg A og/eller tillæg B. At indsende selve ansøgningsblanketten kun udfyldt delvist. At indsende selve ansøgningsblanketten og tillæg A og/eller tillæg B. Der opfordres specielt til denne fremgangsmåde, hvis dele af ansøgningsmaterialet faktisk er klar til at kunne gennemgås af Spillemyndigheden før den 17. oktober eller ansøgeren er i tvivl om ansøgningsblanketten og/eller tillæg A eller B er korrekt udfyldt. Dermed er der bedre mulighed for, at Spillemyndigheden kan gå i dialog med ansøgeren om ansøgningsmaterialet og få eventuelle tvivlsspørgsmål mv. afklaret med henblik på overholdelse af ansøgningsfristen. Hvis ansøgningsmaterialet afleveres i etaper, skal der ved hver indsendelse vedlægges en oversigt over hvilken del af ansøgningen de indsendte dokumenter dækker, og hvilke dele af ansøgningen, der dermed fortsat udestår. Hvis ansøgeren er i tvivl om, hvorvidt visse bilag er fyldestgørende skal dette ligeledes fremgå af oversigten. Der skal altid betales fuldt ansøgningsgebyr, før Spillemyndigheden behandler hele eller dele af ansøgningen. Undtagelsesvist kan Spillemyndigheden dispensere fra fristen og stadig arbejde for at ansøgerne kommer på markedet 1. januar 2012, hvis det efter en konkret bedømmelse vurderes, at en senere aflevering af mindre dele af ansøgningsmaterialet ikke vil medføre en større arbejdsbyrde, som vil genere sagsbehandlingen af de ansøgninger, der er modtaget i fuldt omfang før fristens udløb. I tilfælde hvor bilag er indsendt, men Spillemyndigheden vurderer, at disse ikke er fyldestgørende nok, vil en eftersendelse som udgangspunkt ikke forhindre, at ansøgeren kommer på markedet 1. januar 2012, hvis disse kommer frem til Spillemyndigheden indenfor kort tid specielt hvis ansøger selv har gjort opmærksom på, at denne er i tvivl om, hvorvidt bilaget er fyldestgørende. 3

4 Vejledningen er dynamisk og Spillemyndigheden arbejder hele tiden på at forbedre den. Vejledningen vil løbende blive ajourført og uddybet på relevante punkter. 3 Praktiske oplysninger Vejledningen beskriver de vigtigste regler for borgere og virksomheder, der ønsker at udbyde væddemål og onlinekasino. Lovgrundlaget er spillelovene (lov om spil og lov for Grønland om visse spil) og følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om onlinekasino Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om landbaseret væddemål. Det er Spillemyndigheden, der udsteder tilladelser, opkræver gebyrer og har kontrollen og tilsynet med området. Indtægtsbegrænsede tilladelser er ikke omfattet af ovennævnte bekendtgørelser, men Spillemyndigheden vil kunne fastsætte vilkår. SKAT foretager registrering af tilladelsesindehaver, opkrævning, kontrol og inddrivelse af afgiften. Spil om penge er fritaget for moms. Spilvirksomheder, der udbyder spil om penge, skal betale lønsumsafgift efter lønsumsafgiftslovens 1, stk. 1. Yderligere spørgsmål vedrørende moms- og lønsumsafgift kan rettes til SKAT. For mere information herom, se skat.dk. Du kan finde yderligere information på spillemyndigheden.dk, hvor du også kan finde blanketter og andet materiale til brug for en eventuel ansøgning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden på eller tlf. nr Hvad er omfattet af vejledningen? Spillemyndigheden kan give tilladelse til væddemål og onlinekasino. Nogle spil kan udbydes uden tilladelse, selv om der fx er tale om et onlinekasinospil. Andre spil er det ikke muligt at få tilladelse til, selv om det er væddemål eller onlinekasino spil. I dette afsnit gennemgås reglerne kort. 4

5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til Væddemål Væddemål er spil, hvor deltagerne gætter på udfaldet af en begivenhed, som fx Oddset og managerspil. Det er ikke kun væddemål om sportsbegivenheder, der er omfattet af begrebet. Fx vil et spil på, hvilket navn et nyt medlem af kongehuset får, også være et væddemål. Væddemål kan deles op i to typer: Fastoddsvæddemål fx Oddset hvor spilleren vædder direkte mod udbyderen af væddemålet og kender sin mulige gevinst på forhånd. Definitionen omfatter også væddemålsbørs. Puljevæddemål fx managerspil hvor hele eller dele af gevinsten bestemmes af størrelsen af puljen eller deles mellem vinderne. En tilladelse til væddemål omfatter både online og landbaseret salg af væddemål. Online væddemål er, når spilleren og udbyderen ikke mødes fysisk, fx ved salg via internet, telefon og tv. Det er ikke tilladt at udbyde spil på sportsbegivenheder, som er forbeholdt unge under 18 år. En tilladelse til væddemål omfatter yderligere landbaserede væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder. Væddemål kan kun udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden. Onlinekasino Online udbud af spil er, når spilleren og udbyderen ikke mødes fysisk, fx ved salg via internet, telefon og tv. Onlinekasino spil er fx roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. Spil, som i dag typisk også findes i de fysiske kasinoer. Begrebet onlinekasino i spilleloven er bredere end de spil, der udbydes i fysiske kasinoer, da begrebet også omfatter de såkaldte kombinationsspil. Ved kombinationsspil forstås spil, hvor spillet afgøres af en kombination af tilfældighed og færdighed. Spil, der afgøres fuldstændig ved tilfældighed, som fx lotterier, bingo og lignende, er ikke omfattet, og på samme måde er spil, der alene afgøres ved færdighed, heller ikke omfattet. Færdighedsspil er spil som fx skak. Hvis der i et spil indgår både tilfældighed og færdighed, vil det være omfattet af begrebet onlinekasino. Eksempler herpå er backgammon, whist og gættekonkurrencer. En gættekonkurrence, hvor de, der har svaret rigtigt på et spørgsmål, deltager i en lodtrækning, er derfor et onlinekasino spil. 5

6 Onlinekasino kan kun udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden. 4.2 Spil, der ikke kan søges tilladelse til I kan ikke søge om tilladelse til lotteri eller klasselotteri. Lotteri er spil som: bingo skrabelodder lodtrækninger Disse spil kan kun udbydes af selskaber med særlig tilladelse. Der er bl.a. givet tilladelse til Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Det er dog muligt at søge om tilladelse til landbaseret udbud af almennyttigt lotteri, dvs. lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Læs mere om dette på spillemyndigheden.dk Lotteri. Specielt om væddemål Med en tilladelse til væddemål kan der ikke udbydes spil på: heste- og hundevæddeløb kapflyvning med duer resultatet af lotterier andre tilfældigt frembragte hændelser. Danske Spil A/S kan dog udbyde heste- og hundevæddemål. 4.3 Spil, der kan udbydes uden tilladelse Væddemål og onlinekasino er kun omfattet af spillelovgivningen, hvis deltagerne: betaler et indskud (penge eller lignende), og ved betalingen af indskuddet har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster). Hvis ingen eller kun én af betingelserne er opfyldt, kan I udbyde spillet uden en tilladelse fra Spillemyndigheden. Rene færdighedsspil kan udbydes uden tilladelse, selvom de opfylder ovennævnte betingelser, læs mere herom i afsnit 4.1. onlinekasino. 6

7 Hvad er et indskud? Indskud vil typisk være penge betalt af en spiller for at deltage i et spil. Kontingenter og lignende kan også være et indskud, hvis der er merbetaling for at deltage i spillet. Hvad er en gevinst? En gevinst kan være både penge, varer eller andre ydelser af økonomisk værdi. Der behøver ikke være sammenhæng mellem spillerens indskud, og den gevinst der kan vindes. En sponsoreret gevinst vil derfor også være en gevinst. 5 Hvem skal ansøge? Spilleloven oplister. hvilke krav som en person eller et selskab skal opfylde for at opnå en tilladelse til udbud af spil, men den indeholder ikke en præcis definition af, hvad en tilladelsesindehaver er. Opgaver, ansvar og rettigheder Som udgangspunkt skal alle personer og selskaber, som udbyder væddemål og/eller onlinekasino have en tilladelse. Har en spiludbyder valgt, at de forskellige spil, som udbydes under et varemærke, reelt udbydes fra flere forskellige selskaber, skal alle selskaberne som udgangspunkt have en tilladelse. Tilladelsesindehaveren har ansvaret for, at udbuddet af spil sker i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tilladelsesindehaveren har bl.a. følgende rettigheder og forpligtigelser: 1. Ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse for afvikling af spil. 2. Kontrahering med spillerne. 3. Ejerskab af spillerdata, herunder registrering af spillere. 4. Spillersupport. 5. Ejerskab af immaterielle rettigheder forbundet med spil. 6. Ejerskab af hjemmeside/spilklient. 7. Drift af spilsystem, herunder vedligeholdelse af hardware. 8. Ejer eller lejer af størstedelen af spilsystemet (spilinfrastruktur). 9. Kontrol af snyd (colluding mv.) samt hvidvaskning af penge og bekæmpelse af terrorfinansiering. 10. Betalingsservice og understøttelse af betalingsmidler. 11. Markedsføring af varemærke og/eller spil. 5.1 Underleverandører En tilladelsesindehaver kan anvende underleverandører til en del af ovennævnte opgaver. Hvor mange opgaver, der kan varetages af underleverandører, må vurderes konkret. Hovedparten af ydelserne skal dog som udgangspunkt varetages af tilladelsesindehaveren. Anvendelsen af underleverandører er ikke i strid med forbuddet mod delegering af rettigheder, som nævnt i afsnit 11.2, så længe der er tale om en 7

8 mindre del af driften. Tilladelsesindehaveren skal være opmærksom på, at anvendelsen af underleverandører ikke medfører, at tilladelsesindehaveren kan fraskrive sig ansvar i forhold til myndighederne for det arbejde, som ikke udføres af tilladelsesindehaveren selv. Underleverandører kan ikke varetage opgaverne i pkt. 1 og 3. En underleverandør må ikke være white label køber ved spiludbydere, som denne leverer ydelser til. Netværksplatforme Ved netværksplatform forstås platforme, der anvendes til spil, hvor spillerne spiller mod hinanden (peer-to-peer spil), og hvor der alene faciliteters disse spil. Kunder sendes via tilladelsesindehaveren til en netværksplatform, hvor kunden kan deltage i spil mod eller med spillere fra andre spiludbydere og fra andre lande. Netværksplatforme skal som udgangspunkt ikke have en tilladelse til udbud af spil i Danmark, hvis tilladelsesindehaverne, der benytter platformen, har en tilladelse. Det er ikke et krav, at alle spiludbydere, der er tilsluttet netværket, er tilladelsesindehaver i Danmark. Kunder fra Danmark skal dog altid tilgå netværket via danske tilladelsesindehavere. Netværksplatformene betragtes som underleverandører i det omfang, at netværksplatformen ikke har eller varetager hovedparten af opgaverne nævnt under opgaver, ansvar og rettigheder. Sammenspillet med tilladelsesindehaveren kan medføre, at der kan forekomme overlap af opgaver, men netværksplatformen må som underleverandør alene varetage en mindre del af opgaverne. Netværksplatformen skal have en tilladelse, hvis denne udover at varetage platformen er white labellereller spiludbyder. At netværksplatformen ikke skal have en tilladelse medfører, at den tilladelsesindehaver der videresender kunden til platformen, er ansvarlig for det spil, som faciliteters via netværksplatformen. 5.2 White label Overordnet defineres white label som spil produceret af et selskab (white labeller), der markedsføres af et andet eller flere selskaber (white label), så det fremstår, som om white label udbyder produktet. På denne måde kan et næsten identisk produkt sælges, så det fremstår som et unikt varemærke flere gange. Online udbud af spil kan tillades i white label konstruktioner og er ikke i strid med forbuddet mod delegering af rettigheder under nedenstående forudsætninger, som nævnt i afsnit White labeller White labeller, som er produktejeren, skal i relation til udbuddet af spil, opfylde forpligtelserne og rettighederne i afsnit 5.1. White labeller skal derfor være tilladelsesindehaver. 8

9 White labeller kan anvende underleverandører som nævnt ovenfor. En underleverandør må ikke være white label køber (hos white labeller) eller affiliate. Tilladelsesindehaveren er uanset white label konstruktionen ansvarlig for, at spillene bliver afviklet i overensstemmelse med lovgivningen eller de vilkår, som er fastsat i tilladelsen. White label køber Det er alene markedsføringen af hjemmesiden og de tilknyttede spil, som må udføres af white label køber (virksomhed 1, 2 og 3). De selskaber eller personer, som har købt white label løsningen, må ikke have adgang til spilkonti og drift i øvrigt. White label køberen må ikke have en relation til de registrerede spillere, udover hvad der er nødvendigt for markedsføringen. Forbuddet mod relationer gælder kun for spilaktiviteten. Har white label køberen relationer til de registrerede spillere på grund af driften af sit normale forretningsområde (andet end spil), er der ikke tale om en omgåelse af forbuddet. må alene have adgang til de oplysninger i kundedatabasen, der er nødvendige for markedsføringen. må ikke have ejerskab af databasen over registrerede spillere eller spilsystemet. White label køberen kan kontraktretligt overtage ejerskabet af databasen, når samarbejdet med white labeller ophører. Har white label køber indflydelse på driften eller spilkonti, vil konstruktionen ikke længere kunne anses som white label. En white label køber kan ikke være underleverandør til white labeller. Det er ikke i strid med reglerne, hvis white label køberen ejer det varemærke, som anvendes til at markedsføre dennes spilhjemmeside. 9

10 Det er tilladelsesindehaveren, der er ansvarlig for, at spillene bliver afviklet i overensstemmelse med lovgivningen og de vilkår, som er fastsat i tilladelsen. Derfor kan ansvar for white label køberen i forhold til afviklingen af spil normalt ikke komme på tale. Tilladelsesindehaver kan ikke fraskrive sig ansvaret. White label køberen kan dog pådrage sig ansvar fx i det omfang, at et eller flere selskaber (virksomhed 1, 2 og 3) har haft indflydelse på driften af spillene mv., eller hvis de har viden eller burde vide, at der sker overtrædelser af lovgivningen eller vilkår. Ansvar for white label køber (virksomhed 1, 2 og 3) kan også komme på tale, hvis der handles i strid med generelle markedsførings- og forbrugerbeskyttelsesregler samt spillelovens regler herom. Selvom white label køberen typisk står for hovedparten af markedsføringen af spilhjemmesiden, er der intet til hinder for, at der også sker markedsføring ved brug af affiliates. 5.3 Affiliates Ved en affiliate forstås en person eller en virksomhed, som arbejder for at markedsføre en anden virksomheds produkter eller tjenesteydelser. Spiludbydere anvender ofte denne form for affiliate marketing til at markedsføre deres hjemmeside og spiludbud, fx ved anvendelse af links eller bannerreklamer, men også artikler mv., som ikke har karakter af redaktionel omtale. Selvom affiliates typisk anvendes ved elektronisk kommunikation er det begrænset hertil. Der kan også være tale om hoteller, caféer og andre offline kanaler, som kan anvendes i forbindelse med markedsføring. Affiliates skal ikke have en tilladelse, hvis disse kun markedsfører spiludbyderen, og dermed ikke: har relationer til spillerne. ejer spildata. ejer rettigheder forbundet med varemærker og hjemmesider, der markedsføres. ejer dele af det spilsystem, der anvendes til det spil eller hjemmeside, som markedsføres. De generelle forbrugerbeskyttelses- og markedsføringsregler samt spillelovens regler om markedsføring og formidling gælder også for affiliates. Affiliate kan ifalde ansvar efter disse regler. 6 Ansøgningen Det er muligt at søge om 4 typer af tilladelser: 10

11 1) Tilladelse til væddemål. 2) Tilladelse til onlinekasino. 3) Tilladelse til væddemål af et års varighed og med en bruttospilleindtægt på maksimalt 1 mio. kr. (indtægtsbegrænset tilladelse). 4) Tilladelse til onlinekasino af et års varighed og med en bruttospilleindtægt på maksimalt 1 mio. kr. (indtægtsbegrænset tilladelse). Blanketter I skal anvende blanket nr til at ansøge om tilladelse til væddemål og onlinekasino. Blanketten finder I på Spillemyndigheden.dk Blanketter. Det er den samme blanket, som I skal anvende, uanset hvilken tilladelse I søger. Nøglepersonerne i jeres virksomhed (læs mere om disse i afsnit 7.1 om krav til personer) skal desuden udfylde blanket nr Derudover skal I levere informationer om spiludbuddet på tillæg B - blanket nr En del af kravene til spilsystemet mv. kan imidlertid ikke opfyldes, medmindre spilsystemet er etableret. Kontakt Spillemyndigheden, hvis I vil udsætte opfyldelse af fx de tekniske krav, for information om, hvordan en sådan ansøgning indsendes og kravene i dette forløb. Der kan kun ske udskydelse i forbindelse med oplysninger, der skal afgives i tillæg B. Ved udskydelse kan der påregnes en længere sagsbehandlingstid. Hvis I ønsker at søge en indtægtsbegrænsede tilladelse, skal I udfylde ansøgningsblanket nr og tillæg A. I modsætning til øvrige ansøgere vil der være punkter i ansøgningen eller de tilhørende bilag, som I ikke vil være i stand til at udfylde på grund af de særlige karakteristika ved indtægtsbegrænsede tilladelser. Tillæg A skal altid udfyldes og vedlægges alle bilag. Tillæg B skal ikke udfyldes. I stedet skal I sende en detaljeret beskrivelse af det påtænkte udbud af spil, redegørelse for administration/forretningsgange samt beskrivelse af det tekniske udstyr. Spillemyndigheden vil i forbindelse med behandling af ansøgningen kunne kræve yderligere oplysninger og eventuelt indkalde til et møde. Det afhænger af spillets karakteristika, og hvilke foranstaltninger Spillemyndigheden vurderer, der skal til for at sikre spillerne. Ansøgningsgebyr Inden I sender ansøgningen, skal I betale et gebyr. På ansøgningsblanketten fremgår det kontonummer, som I skal indbetale gebyret til. Pr. 1. januar 2011 udgør gebyret: kr. for en ansøgning om tilladelse til væddemål eller onlinekasino. 11

12 kr. for en ansøgning om tilladelse til både væddemål og onlinekasino kr. for en ansøgning om en indtægtsbegrænset tilladelse til enten væddemål eller onlinekasino. Gebyret skal være betalt, når I sender ansøgningen til Spillemyndigheden. Dokumentation for betalingen skal vedlægges. Gebyret bliver som udgangspunkt ikke betalt tilbage heller ikke, hvis I ikke får en tilladelse. I kan læse mere om gebyrerne og de aktuelle gebyrsatser på spillemyndigheden.dk. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen skal sendes med fysisk post i et elektronisk format og i to eksemplarer. Dette kan fx være to cd-rom er eller USB-nøgler, der hver indeholder den udfyldte ansøgningsblanket, tillæg samt andre relevante bilag. Alle dokumenter skal være i separate navngivne filer og i et standardiseret elektronisk læsbart filformat, fx pdf. Det er ikke muligt at sende ansøgningen i papirform. Ansøgningen kan også sendes pr. , hvis materialet i sagen er af begrænset omfang, fx ansøgning om en indtægtsbegrænset tilladelse. Sendes ansøgningen via sikker , skal I være opmærksom på, at Spillemyndigheden kun kan modtage op til 20 MB pr. , inklusive vedhæftede filer. Har I et ønske om at kryptere oplysningerne, kan Spillemyndighedens offentlige nøgle (certifikat) hentes på certifikat.dk I skal sende ansøgningen til: Spillemyndigheden Helgeshøj Allé Taastrup eller 12

13 7 Krav til ansøgere Tilladelse til udbud af spil kan søges af både personer og selskaber. Der er ikke krav om, at ansøger skal bo eller være etableret i Danmark. Personer eller selskaber, der søger om indtægtsbegrænset tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino i Grønland, skal dog være etableret i Grønland. 7.1 Krav til personer Der er fire objektive krav og tre subjektive krav, som du skal opfylde før, at du kan få en tilladelse. Ved objektive krav forstås, at forholdene er let konstaterbare. Det vil sige, at Spillemyndigheden som udgangspunkt ikke skal foretage en vurdering. De objektive krav er: Du skal være fyldt 21 år. Du må ikke være under værgemål eller samværgemål. Du må ikke have indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs, gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering. Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige. o At skylde penge til det offentlige og den er forfalden betyder, at betalingsfristen er overskredet, og at gælden er overgivet til restanceinddrivelsesmyndigheden, som varetages af SKATs Inddrivelsescenter. o Gæld har ikke indflydelse på, om du kan få en tilladelse, hvis 1) du har indgået en aftale om betaling, 2) der er stillet fuld sikkerhed for gælden, eller 3) hvis der er strid mellem dig og SKAT om gældens eksistens eller størrelse, og SKAT har oplyst dig, at gælden ikke vil blive inddrevet, før uoverensstemmelserne er afklaret. Ved subjektive krav forstås, at Spillemyndigheden skal vurdere, hvorvidt du opfylder kravet. De subjektive krav er: Du må ikke være dømt for en forbrydelse i ind- og/eller udland, der kan betyde, at der er fare for, at du vil misbruge adgangen til at arbejde med spil. Du skal opfylde kravet om faglig forsvarlig drift. Du skal opfylde kravet om økonomisk forsvarlig drift. Krav Hvad betyder kravet? 13

14 Du må ikke være dømt for en forbrydelse i ind- og/eller udland, der kan betyde, at der er fare for, at du vil misbruge adgangen til at arbejde med spil. Du skal udbyde spil på økonomisk forsvarlig måde. Du skal udbyde spil på faglig forsvarlig måde. Spillemyndigheden skal vurdere, om overtrædelser af love mv. kan medføre, at der er stor sandsynlighed for, at du vil misbruge adgangen til at arbejde med spil. Alle domme kan være relevante, men der vil altid blive taget hensyn til typen af overtrædelse, hvornår den er sket i forhold til ansøgningstidspunktet, og om der er tale om gentagelser eller systematiske overtrædelser. Også overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen kan have betydning ved vurderingen af dig. Vedtagelse af bøder mv. er også domme. Ved vurderingen lægger Spillemyndigheden bl.a. vægt på, at virksomheden har mulighed for at udbetale alle potentielle gevinster, budgetterne stemmer overens med de mål, der er fastsat i forretningsplanen, der er afsat tilstrækkelige midler til drift af virksomheden. Læs mere herom i afsnit 8.1. Ved vurderingen lægger Spillemyndigheden bl.a. vægt på dine tidligere erfaringer med virksomhedsdrift og spilvirksomhed. Hvis du ikke har tidligere erfaringer, lægges vægt på uddannelse og anden erfaring. Derudover vurderes, hvorvidt spiludbuddet, spilsystem mv. opfylder kravene i lov og bekendtgørelser. Læs mere herom i afsnit Krav til selskaber Der gælder de samme krav for selskaber som til personer. 14

15 Dog gælder alderskravet og kravet om, at personer ikke må være under værgemål eller samværgemål ikke. 7.3 Krav til medlemmer af direktion og bestyrelse Medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse skal opfylde de samme betingelser, som personer skal opfylde. 7.4 Ansøger har bopæl eller er etableret udenfor EU eller EØS landene Bor du, eller er dit selskab etableret uden for EU eller EØS, er det et krav, at du/i har en repræsentant i Danmark. Repræsentanten kan både være en person eller et selskab og skal godkendes af Spillemyndigheden. På Skat.dk kan du finde en oversigt over EU og EØS lande under Borger Aktier, pension og spil Spil Poker EU- og EØS lande. Din repræsentant skal kunne repræsentere dig/jer som tilladelsesindehavere i forvaltningsretlige, processuelle og strafferetlige forhold, da personen eller selskabet bl.a. skal stå for den daglige kommunikation med Spillemyndigheden. Hvis repræsentanten er en person, skal repræsentanten opfylde de samme betingelser som ansøgeren, se krav til personer i afsnit 7.1. Repræsentanten skal derudover have bopæl i Danmark. Hvis repræsentanten er et selskab, skal repræsentanten opfylde de samme betingelser, som ansøgeren, se krav til selskaber i afsnit 7.2. Selskabet skal derudover være etableret i Danmark. 8 Krav om faglig og økonomisk forsvarlig drift For at få en tilladelse til udbud af spil i Danmark skal I sandsynliggøre, at driften af spillevirksomheden vil ske på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. Nedenfor vil de to begreber blive gennemgået hver for sig, men grænsen mellem de to kan være flydende. 8.1 Økonomisk forsvarlig drift En spilvirksomhed skal drives på en økonomisk forsvarlig måde. Derfor skal I, når I søger om tilladelse vedlægge dokumentation, som kan give Spillemyndigheden mulighed for at vurdere jeres selskabs økonomi mv. 15

16 Spillemyndigheden lægger bl.a. vægt på, at selskabet har mulighed for at udbetale alle potentielle gevinster, budgetterne stemmer overens med de mål, der er fastsat i forretningsplanen, og der er afsat tilstrækkelige midler til drift af jeres selskab. Mange af oplysningerne vil Spillemyndigheden sende til et revisionsfirma, der assisterer Spillemyndigheden i vurderingen. Revisionsfirmaet er underlagt tavshedspligt. Revisionsfirmaet træffer ikke den endelige afgørelse af, om ansøgeren vurderes at kunne drive virksomhed med spil på en økonomisk forsvarlig måde. Spillemyndigheden foretager den endelig vurdering ud fra revisionsfirmaets anbefaling. Ansøgningsblanketten skal vedlægges følgende bilag, der vil blive sendt til Spillemyndighedens revisionsfirma: Økonomisk situation, interne kontroller og finansiel kapacitet Ansøgers årsregnskaber for de sidste 5 år. Ansøgers finansieringsplan (fundingplan). Ansøgers driftsbudget for de næste 12 måneder med ledelsens kommentarer. Dokumentation, der viser en oversigt over ansøgers største tilgodehavender på ansøgningstidspunktet. Se afsnittet Ansøgers risikoprofil nedenfor. Driftsbudget for de kommende 12 måneder opdelt på forventet omsætning pr. spiltype, forventede omkostninger fordelt på hovedgrupper som fx lønninger, salgsomkostninger, administrationsomkostninger, afskrivninger, service charges til tilknyttede virksomheder, renteomkostninger netto og indkomstskatter med tillæg af ledelseskommentarer herunder budgetforudsætninger. En aldersfordelt debitorliste, hvor de enkelte tilgodehavender er opdelt efter følgende forfald: Uforfalden mere end 1 måned mere end 3 måneder mere end 6 måneder mere end 9 måneder 16

17 Af listen skal debitornavn fremgå samt tilgodehavendets beløbsmæssige størrelse. Oplysninger om, hvem der er ansøgers ejere Den ultimative ejers årsregnskab for de sidste 5 år. Ejere defineres ud fra kvalificerede andele. Der ønskes oplyst navne, adresser og registreringsnumre på alle ejere, der er karakteriseret ved at besidde kvalificerede andele på 10 % eller derover. En ultimativ ejer defineres som den eller de ejere, der tilsammen besidder kvalificerede andele på over 50 %. Der bedes fremsendt årsregnskaber for de sidste 5 år fra det / de øverste koncernselskaber, aflagt efter almindeligt anerkendt GAAP (Årsregnskabsloven, IFRS, US mv.). Såfremt den ultimative ejer er en person, bedes fremsendt tilsvarende oplysninger som årsregnskaber, formueopgørelser eller lignende. Den ultimative ejers driftsbudget for de næste 12 måneder. Interne kontroller Kopi af ansøgers compliance og etisk programmer (etiske regler) bedes fremsendt. Driftsbudget for de kommende 12 måneder for det / de øverste koncernselskaber indeholdende den forventede omsætning, omkostninger, renteudgifter netto og indkomstskatter med tillæg af ledelseskommentarer herunder væsentlige budgetforudsætninger. Et compliance og etisk program omfatter beskrivelser af etablering og implementering af regler og principper for eksempelvis udelukkelse af besvigelser, fairnessadfærd, hvidvask, accept og udelukkelse af kunder, ludomani mv. 17

18 Kopi af skriftlige procedurer for: 1. Generelle politikker vedrørende ansøgers interne kontroller 2. Framework (rammeværk) vedrørende interne kontroller, såsom COSO 3. Gennemførsel af risikovurderinger inden for områder: a) Modregningsfri konto, b) It, c) Bogføring, d) Afstemning af kundemidler, e) Finansieringsprocedurer og f) Matematiske modeller. 4. Vurdering af alle større risici underbygget af de tilknyttede politikker herfor. Ad 1: Nedskrevne forretningsgange vedrørende virksomhedens interne kontroller. Interne kontroller kan eksempelvis vedrøre følgende områder: Omsætning Bogføring Afstemninger Modregningskonto Lønfastsættelse Bonusberegning Liste over tegningsberettigede personer, herunder adgang til likvide konti i banken. IT-sikkerhed. Ad 2: Committee Of Sponsoring Organisations (COSO) er et almindeligt anerkendt rammeværk, der beskriver et internt kontrolsystem ud fra følgende faser: - Internal Environment - Objective settings - Event identification - Risk Assessment - Risk Respons - Control Activities - Information & Communication - Monitoring Rammeværket er alene vejledende, og den enkelte virksomhed kan have etableret sit kontrolsystem udfra andre lignende principper. Ad 3: Dokumentation for, at ansøger har identificeret risici, der er forbundet med de nævn- 18

19 te områder, samt dokumentation for at ansøger har implementeret kompenserende kontroller eller lignende for at imødegå disse risici. Ad 4: Ledelsens konkrete beskrivelse af alle væsetlige risici og beskrivelse af imødegående kontroller. Kopi af ansøgers politik for at acceptere kunder fra områder omfattet af OFAC restriktioner. Kopi af arbejdsområder for intern revision, compliance gruppe eller andre kontrollerende instanser. Kopi af de sidste 12 måneders risikostyringsrapporter til ledelse og bestyrelse. OFAC relaterer sig til fiansielle virksomheder. Det kan dog være relevant for spilrelaterede virksomheder. OFAC offentliggører en liste jævnligt, hvor de red flagger en række lande, virksomheder, personer etc. Ansøger kan have etableret politikker omkring denne liste, hvor de eksempelvis laver et udtræk månedligt og sammenholder OFACs liste med deres egen udbetalingsflow for at sikre, at der ikke bliver udbetalt til red flaggede instanser/personer. Såfremt ansøger har etableret en intern revision, compliance gruppe eller andre uvildigt kontrollerende instanser, bedes dokumentation herfor fremsendt. Dokumentationen kan være i form af en beskrivelse af disse afdelinger, deres ledelsesmæssige indplacering, rapporteringsveje, arbejdsområder og gennemførte reviews. Rapport indeholdende prioriteret overblik over væsentlige risici, der er forbundet med ansøgers virksomhed og de spil, som udbydes af ansøger. Rapporten vil typisk indeholde beskrivelse af risici, de foranstaltninger, der er iværksat for at imødegå disse risici, og om risikostyringen af de enkelte risici fungerer som forudsat eller kræver forbedringer. 19

20 Kopi af ansøgers procedurer og kontroller til sikring af, at ansøger har tilstrækkelige midler til at udbetale alle potentielle gevinster. Kopi af fundingplan, der dokumenterer, hvordan ansøger vil sikre korrelation mellem overvågningssystem af nettopositioner og den faktiske finansiering. Finansiel kapacitet Kopi af garantiudbyders kreditvurdering af ansøger. Dokumentation for software, der kontinuerligt overvåger og afstemmer alle kundekonti til en modregningsfri bankkonto i ansøgers navn. Softwaresystemet skal testes løbende. Kopi af afgivne garantier til tredjeparter. Organisation Selskabshistorie og dokumentation for selskabsregistrering. Ledelseshistorik understøttet af myndighedserklæringer. En fundingplan indeholdende en konkret beskrivelse af matematiske beregninger af finansielle risici og finansiering af disse. Finansielle risici indebærer eksempelvis valutarisiko, renterisiko, spilrisiko mv. En fundingplan indeholdende en konkret beskrivelse af matematiske beregninger af finansielle risici og finansiering af disse. Finansielle risici indebærer eksempelvis valutarisiko, renterisiko, spilrisiko mv. Såfremt der er stillet garantier til afdækning af ansøgers økonomiske risiko eller lignende af tredjepart over for ansøger, skal der fremsendes dokumentation herfor. Hvis der foreligger en officiel kreditvurdering eksempelvis fra S&P (Standard and Poor s kreditvurderingsbureau), skal denne fremsendes. Såfremt ansøger har stillet garantier overfor tredjepart, bedes dokumentation herfor fremsendt. Eksempelvis udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende. Eksempelvis udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende med kommentarer til væsentlige og eller hyppige ledelsesskift. 20

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere