P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen"

Transkript

1 Afdeling: HR-Personaleudvikling Udarbejdet af: AGJ/IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi Dato: 16. februar 2011 Telefon: REFERAT Mødereferat fra 48. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark. Tidspunkt: Torsdag, d. 10. februar 2011 kl Sted: P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen Fyn: Anders Gadegaard Jensen, Ingeborg Moritz Hansen, Rikke Ilsø, Hans Erik Steiner-Johnsen Sygehus Lillebælt: Helle V. Andersen, Pernille Ibsgaard, Helle Ørding, Inge-Lise Pedersen. Sønderjylland: Hanne Svejstrup Demant, Gunhild Kjærgaard-Andersen, Dorthe Midtgaard, Esbjerg:Jette Slinkert, Henrik Jordening(en kort del af mødet). HR Uddannelse og Udvikling: Inge-Marie Kristensen. Afbud: Arne Brehm Høj, Susanne Barren, Mødeleder: Anders Gadegaard Jensen Referent: Inge-Marie Kristensen Referat skrives og godkendes på mødet via PC med projektor.. VELKOMMEN til nyt medlem: Det Regionale Specialuddannelsesråd byder velkommen til Gunhild Kjærgaard-Andersen, Lægefaglige leder af Medicinsk Læringscenter i Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Gunhild afløser Klinikchef Peter Toft. REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden a) AGJ fratræden som formand i DRS AGJ ønsker nyt punkt på dagsorden pga sin fratræden som formand for DRS jf. mail fra AGJ d vedlagt som bilag 1. Denne problemstilling drøftes. Rådet respekterer AGJ s beslutning, men beklager meget at afd. V, OUH trækker den lægefaglige ekspertise ud af samarbejdet omkring specialuddannelsen. HØ vil på vegne af DRS udarbejde et forslag med en beklagelse som rådets medlemmer får til gennemsyn inden fremsendelse til HR Personaleudvikling att. AAC og Per Busk i Sundhedsdirektion. Da det er afd. V, OUH der har udstukket rammerne for den overordnede beslutning, ønsker AGJ og IMH ikke at være medunderskriver på denne beklagelse. Efter beklagelsen er fremsendt sendes kopi til AGJ og IMH. Medlemmerne i DRS takker Anders for et fantastisk godt, udviklende og konstruktivt samarbejde gennem årerne, hvor et højt fagligt niveau i uddannelsen af anæstesisygeplejersker altid har været omdrejningspunktet. b) Formandskifte IMH forslår på vegne af det fynske område Hanne Sveistrup som formand og Henrik Jordening som næstformand. I DRS forretningsordenen står, at det er en læge der skal være formand for rådet. IMK foreslår at der indkaldes til et ekstraordinært DRS møde hvor forretningsorden og formandsvalget dagsordensættes. Det er aktuelt HVA der er næstformand i rådet, og denne post er ikke på valg på dagens møde. Til trods for, at forretningsordenen ikke følges og at næstformandsposten ikke er på valg, mener rådet, at det i den aktuelle situation er god fornuft, at ændre rådets sammensætning straks som foreslået af IMH. De involverede personer accepterer forslaget, ligesom rådet også tilslutter sig forslaget. Samtidig besluttes det at forretningsordenen dagsordensættes til revidering på næste møde i DRS. Side 1 af 7

2 2. Opsamling fra sidste møde, den 26. nov a) AGJ orienterer om, at det kun er Sygehus Sønderjylland der har svaret på brevet sendt fra DRS til sygehusledelserne, med cc til AaC og Per Busk i september Se endvidere problemstillingen under dagsordenens punkt 9. b) Vedr. punkt 6: IMH arbejder videre. 3. Godkendelse af revidering af Region Syddanmarks Uddannelsesordning Uddannelsesordningen godkendes efter enkelte korrektioner, og er gældende fra d.d. IMK fremsender straks efter mødet Uddannelsesordningen til Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse. Uddannelsesordningen kan ses på 4. Godkendelse af Årsrapport 2010 Årsrapporten godkendes efter enkelte korrektioner og fremsendes til de i rapporten nævnte samarbejdspartnere. Kan ses på 5. Godkendelse af kliniske uddannelsessteder De kliniske uddannelsessteder gennemgås og godkendes. Kan ses på 6. Efteruddannelse hold II september 2011 maj 2012 Invitation udsendes ultimo februar/primo marts med ansøgningsfrist primo maj måned. Der er ingen deltagerbetaling pga. de tidligere bevilgede midler fra RUF. Afdelingerne skal selv dække arbejdsfrihed og evt. transportomkostninger. De 24 pladser fordeles efter den tidligere godkendte fordeling på DRS-møde den 9. feb Afdelingerne er forpligtiget til at sende det aftalte antal deltagere: START efterudd. Sept maj 2012 Antal deltagere OUH 6 Svendborg 3 Sygehus Lillebælt * 6 Aabenraa 3 Sønderborg 3 Esbjerg 3 * Sygehus Lillebælt skal selv fordele pladserne mellem sygehusene. Afviklingen på de forskellige sygehuse og datoerne vil fremgå af invitationen og så vidt mulig følge mønsteret fra det første hold. En oversigt vil blive tilgængelig på Alle moduler afvikles. IMK melder fripladser ud til over- og afdelingssygeplejersker efter ansøgningsfristens udløb. Fripladserne udbydes herefter efter først til mølle princippet. 7. Landsudvalgets Visionsmøde i København, d. 28. marts 2011 Invitationen uddeles, men fremsendes også sammen med referatet fra dagens møde. Region Syddanmark vil meget gerne invitere lokalrådsmedlemmerne med på mødet. IMK undersøger hvor mange pladser der er til rådighed og melder tilbage til DRS. IMK har forespurgt formanden for Landsudvalget (Tove Olsen) om medlemmer fra lokalrådene kan deltage i Visionsseminaret. Dette er muligt så længe der er fysisk plads i mødelokalet. Hver enkelt deltager tilmelder sig via mailen på invitationen HUSK tilmeldingsfristen d. 1. marts Skulle der opstå pladsproblemer kan det blive nødvendigt at prioritere blandt deltagerne. 8. Valg af ledelsesrepræsentant til landsudvalget - jf. beslutning fra DRS d. 27. august Side 2 af 7

3 Det er Helle Andersen der er på valg, men dagens problemstilling med formandsskift vanskeliggør hele situationen, idet der nu ikke længere er en lægelig repræsentant i Landsudvalget. DRS fastholder at der skal være en læge repræsenteret i Landsudvalget. Forskellige muligheder drøftes. Konklusionen bliver at Gunhild indtræder i Landsudvalget gældende fra næste møde, den 3. maj Rådet takker HVA for indsatsen i Landsudvalget i den forgangne valgperiode. 9. Antal ansatte kursister på regionens sygehus pr. 1. februar 2011 ANSATTE kursister pr. 1. feb Forventet ansættelse af kursister pr. 1. aug OUH 3 0 Svendborg 2 0 Vejle 2 0 Kolding 2 0 Esbjerg 3 0 Sønderborg* 0 0 Aabenraa 2 0 Ialt 14 0* *ansætter pr. 1. januar og 1. juli På teoriholdet til efterår 2011 er der således på nuværende tidspunkt 14 deltagere. * Grundet erfaringer med forholdsvis få deltagere på teoriforløb efter antallet af teoriforløb er øget til to pr. år og denne tendens formentlig vil fortsætte drøftes problemstillingen. Det er meget sårbart, omkostningstungt og læringsmæssigt ikke optimalt med så forholdsvis få deltagere. Derfor beslutter DRS at vende tilbage til tidligere praksis med et teoriforløb pr. år gældende fra efteråret Nyt fra de Lokale Uddannelsesråd: Fyn: Drøfter kompetencekort med henblik på implementering. Dimensionering og uddannelsesforløb er konstant i fokus. Revidering af Uddannelsesordningen og opgavevejleder/censor problematikken har ligeledes været drøftet. Sygehus Lillebælt: Implementering af kompetencekort går rigtig godt. Der er udarbejdet en lommemodel som kursisterne kan have i lommen. Sygehus Sønderjylland: Her har man fokus på samlet undervisning til yngre læger og kursister, hvilket fungerer rigtig fint. Man arbejder succesfuldt med vejlederteam til den enkelte kursist. Det opleves meget professionelt for både vejledere og kursister. Vejlederteam laver endvidere temaaftener for alle i afdelingen. Fokus har bl.a. været opfølgning fra diplomuddannelse med forskellige læringstemaer Esbjerg: Al lokalundervisning er nu beskrevet samlet i et flot udkast som indeholder materiale til både læger, anæstesi- og intensiv kursister. Rådet vil meget gerne have tilsendt en fil til orientering Undervisningen afvikles samlet. Et af emnerne har fx. været den nye landsdækkende test i anæstesiapparat. Samtidig arbejder man videre med kompetencekort. Der arbejdes med indførelse af to nye kompetencekort. Man forsøger at tænke e-learning ind på sigt. 11. Orientering fra de kliniske afdelinger Svendborg: Til august åbner et nyt Dagkirurgisk Center i Svendborg som en selvstændig afd. Side 3 af 7

4 I Nyborg lukkes et sengeafsnit, så fremover bliver det kun dagkirurgiske patienter. Aktuelt har man 10 kursister ialt. Det forsøges at samkøre undervisning for intro læger, og anæstesikursister og evt. intensiv kursister. OUH, Odense: Der kommer rigtig mange højt specialiserede patienter fra forskellige specialer til OUH fra det østdanske område jf. den aftale der er indgået mellem regionerne pr. 1. januar Sydvestjysk Sygehus Esbjerg: Er påbegyndt operation af bariatriske patienter. Sygehus Lillebælt, Vejle Kolding Den fælles undervisning man afvikler her i forhold til opgaveskrivning blev afviklet 2 dage efter at teoriholdet afsluttede sit forløb og havde fået kriterierne gennemgået her. Man oplevede, at det var en tydelig mere engageret tilgang kursisterne viste for emnet, da en gruppe straks skal i gang med opgaveskrivning pga. aflysning af sidste forårs teoriforløb. 12. Orientering v/ IMK a) Teoriforløb 2010 Efterår: Den landsdækkende teoriprøve er afviklet d. 28. januar 2011, med 25 deltagere fra SYD, hvor alle har bestået prøven. KARAKTEROVERSIGT Region Syd: Karakter (point) 12 ( ) 10 ( ) 7 ( ) 4 ( ) 02 ( ) Sygehus OUH Svendborg Vejle 1 3 Kolding 1 4 Aabenraa/ Sønderborg Esbjerg (129 76) IKKE bestået -3 (75 0) IKKE bestået Gennemsnit for Region Syd: MC max 150 point Essay max 100 point Total Max 250 point Karakter gennemsnit Der udarbejdes i hver region en statistik over point givet i både MC og Essay spørgsmålene. Disse kan hjælpe med at afspejle evt. tendenser i forhold til vidensniveauet på specifikke områder. Der var dog en ting der allerede var tydeligt ved retningen af MC spørgsmålene over hele landet, og det var omkring MC-spørgsmål vedr. inhalationsanæstesi. Her afspejlede der sig næsten generelt, i hele landet, et lavt vidensniveau. Denne problemstilling blev ganske kort drøftet under rettedagen af Essay-opgaverne d. 1. februar 2011, og en af de ting der blev påpeget og som evt. kan være årsagen til dette er, at man ikke anvender inhalationsanæstesier så meget i klinikken. Teoriprøve- pensumgruppen vil følge op på dette når alle statistikker foreligger. De 4 dage med teoretiske emner som skal afvikles efter teoriprøven blev afviklet fra mandag torsdag i uge 5 umiddelbart efter teoriprøven. Det opleves at kursisterne har lidt svært ved at holde motivationen mens de afventer og modtager karakteren for prøven. IMK foreslår at rådet drøfter en evt. fremtidig placering af disse emner 1-2 måneder efter teoriprøven. Forslaget dagsordenssættes til næste møde. Side 4 af 7

5 Teoriforløbet blev afsluttet 3. februar 2011 med mundtlig slutevaluering hvor HVA deltog. Kursisterne gav klart udtryk for, at forløbet har været rigtig godt. Forløbet med gode og engagerede underviser og meget videbegærlige kursister har gået godt i spænd. c) Teoriforløb 2011 Forår: Dette hold er startet det teoretiske forløb mandag, d. 7. februar2011. Der er 14 deltagere på holdet d) Den igangværende efteruddannelse for specialuddannede anæstesisygeplejersker De 3 obligatoriske moduler samt modul 4 i Medicinsk Læringscenter i Haderslev er afviklet. Evalueringerne har generelt været rigtig gode. IMK følger op i forhold til deltagernes selvevalueringer fra dette modul. Det første af de valgfrie moduler er afviklet d. 25 og 26. januar 2011 her var det overvejende individuelle tilmeldte deltagere der deltog på fripladser. e) Reviderede opgavekriterier En gruppe nedsat (IMK det ene medlem) af Landsudvalget har afsluttet en revidering af de gældende opgavekriterier. Den nye udgave udkom d. 1. februar 2011, og tages første gang i anvendelse til de opgaver der skal afleveres til maj Opgavevejledning er blevet obligatorisk. Kriterierne kan ses på f) Aflevering af afsluttende skriftlige opgave Dato for aflevering af de afsluttende skriftlige opgaver er fremover den 4 mandag i maj og den 4. mandag i november. g) Fremtidig bedømmelse af afsluttende skriftlige opgaver På Landsudvalget møde i november 2010 blev det besluttet, at karaktergivningen til opgaverne ophører, gældende fra maj Fremover skal opgaven bestås og det er igen censors pligt at udarbejde en skriftlig tilbagemelding til kursisten. h) Regionsmøde for censorer og vejledere i Region Syd Tirsdag, den 8. februar var der møde for censorer og opgavevejledere hvor bl.a. de nye kriterier blev gennemgået sammen med de nye regler for bedømmelse og skriftlig tilbagemelding. i) Censorformandskabets udmeldte temadag den 5. april 2011 Den landsdækkende temadag under titlen Fra opgavevejleder til bedømmer og Den professionelle dialog mellem opgavevejleder og censor som Censorformandskabet havde meldt ud til 5. april 2011 i Fredericia er blevet udsat til efteråret Beslutningen om dette tema tog udgangspunkt i karaktergivningen, og da dette nu igen er ændret skal indholdet på dagen tilpasses. i ) L-FUA arrangement efteråret 2011 Der planlægges en temadag i Skejby den 24. oktober Det præcise indhold er endnu ikke helt på plads, men de foreløbige tanker er, at det vil være evaluering/bedømmelse i den kliniske praksis der bliver det gennemgående tema. j) Postgraduat Vejledning forår 2011 UCL har udbudt et forløb i Odense fordelt på 2 x 3 uger her i foråret. Der er 13 deltagere på holdet, hvoraf de 11 kommer fra OUH og Svendborg og 2 fra Sygehus Lillebælt. I efteråret vil et forløb blive udbudt til afvikling på UCL i Vejle. Forløbet skal findes på UCL`s hjemmeside. IMH ønsker at gruppen der har samarbejdet med UCL om disse forløb, skal drøfte reduceringen af antal undervisningstimer set i forhold til den høje kursusafgift. 13. Eventuelt. a) Medlemsoversigten revideres kan ses på b) Møderne fremover ønskes placeret i Kolding. IMK undersøger om der er mulighed for at placere møderne der resten af året. Side 5 af 7

6 14. Næste møde Fredag, d. 6. maj 2011 Lokale Lillebælt på Sygehus Lillebælt, Kolding er bestilt til næste møde Foreløbige dagsordenspunkter til næste møde: Revidering af Forretningsorden Deltagere på efterårets Efteruddannelse og fordelingen af fripladser Fremtidige kursistansættelser og antal teorihold Udsættelse af de ikke naturvidenskabelige emner på teoriforløbet til 1-2 måneder efter teoriprøven. Bilag vedlagt referatet: Bilag 1 Mail (d ) fra AGJ vedr. fratrædelse som formand for DRS Med venlig hilsen Inge-Marie Kristensen mail: Side 6 af 7

7 Bilag 1 Fra: Inge-Marie Kristensen Sendt: 3. februar :36 Til: Anders Gadegaard Jensen; Arne Brehm Høj; Dorthe Midtgaard; Hanne Sveistrup Demant; Hans Erik Steiner- Johnsen; Helle Vibeke Andersen; Helle Ørding; Henrik Jordening; Ingeborg Moritz Hansen; Inge-Lise Pedersen; Inge-Marie Kristensen; Jette Slinkert; Pernille Ibsgaard; Rikke Birgitte Ilsø; Susanne Barren Emne: Orientering fra AGJ forud for DRS-møde 10. feb Kære alle medlemmer i DRS Jeg har lovet Anders at fremsende nedenstående orientering til jer alle hvilket jeg selvfølgelig vil gøre, omend det er med stor beklagelse. Anders har tilbudt at han vil påtage sig mødeledelsen og referat m.m. i forbindelse med mødet d. 10. februar, hvilket jeg i hvert tilfælde har sagt 1000 tak for. Håber der er opbakning til dette fra jer alle. Vi ses på torsdag. Til medlemmerne af det regionale råd for sygeplejerskers uddannelse i anæstesiologisk sygepleje. På grund af besparelseskrav på OUH kan jeg ikke længere påregne at få fri til non-klinisk arbejde se vedlagte bilag. Det nye regelsæt trådte i kraft per 1. februar. Dette betyder at mit engagement som formand for det regionale råd, og de deraf udledte andre engagementer, skal ophøre. Der skal således vælges ny formand for rådet. Det bliver derfor nødvendigt at indlægge et ekstra punkt på dagsordenen til mødet den 10. februar, hvor der udpeges ny formand for rådet mm. I forbindelse med godkendelse af dagsordenen kan vi på mødet tage stilling til, i hvilken rækkefølge punkterne skal diskuteres. Venlig hilsen Anders Gadegaard Jensen Overlæge, Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling V - Tlf / OUH, Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Tlf Venlig hilsen Inge-Marie Kristensen Regional Uddannelseskoordinator Human Resources, Personaleudvikling Direkte tlf Mobil: Damhaven Vejle Telefon Side 7 af 7