Nydanskere i energisektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydanskere i energisektoren"

Transkript

1 Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø- Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening samt Fagligt Internationalt Center for Uddannelse

2 Indhold 1. Forord side 5 2. Resume side Projektets aktiviteter og resultater side Projektets anbefalinger side 8 3. Projektets formål, mål og succeskriterier side Ansøgningens intentioner side Omdrejningspunkter for projektet side Undersøgelse af forventninger til projektet side Styregruppens forventninger til projektet side Projektets organisation side Styregruppens sammensætning og opgaver side Arbejdsgrupper side Styregruppens forventninger til egen og øvrige aktørers rolle i projektet side Valg af målgruppe, planlagt indhold og omfang side Målgruppen side Krav til indhold og omfang af uddannelsen side Evalueringsmetode og datagrundlag side Arbejdsdeling mellem Kubix og FIC side Evalueringsmetode side Datagrundlag side Projektets effekt side Effektmålingsmetode side Resultat af effektevalueringen side Uddannelseseffekten side Effekt i forbindelse med oplæring og integration side Beskæftigelseseffekten side Jobsøgningskursus side Beskrivelse af visitationsmetode og rekruttering side Visitationsplan side Visitering af mentorer side Nydanskernes forudsætninger og forventninger til projektet side Svarede de visiterede til målgruppen side Projektets gennemførelse i forhold til mål og ønskede resultater side Formålet med uddannelsen side Uddannelsens varighed side Uddannelsestemaer side Model for uddannelsen side Pædagogisk metode side Evaluering af uddannelsesforløbet side Jobtilskudsordning og ordinær beskæftigelse side Uddannelse af mentorer og mellemledere side Etablering af mentorordning side Målgruppe for uddannelsesforløbet side Konteksten hvorunder forløbet blev afviklet side 45

3 10.4 Model og indhold i uddannelsen side Det første modul side Det andet modul side Det tredje modul side Evaluering af mentoruddannelsen side Kursusdage for mellemlederne side Information og erfaringsformidling side Resultatet af projektets interne informationsindsats side Formidling af projektets erfaringer side Integration på arbejdspladserne side Hvad har påvirket projektets resultater side Perspektiver for integration og mangfoldighed side 78

4 Udgivet af Fagligt Internationalt Center for Uddannelse, Thorvaldsensvej 3, 1871 Frederiksberg. Tlf December 2004 Oplag: 400 Udgivet med støtte fra EU s Socialfond Layout og tryk: Kruses Offset a/s Forsidefoto: Ole Christiansen

5 1. Forord Mange ledige med anden etnisk baggrund oplever stadig store problemer med at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Det er efterhånden blevet en udbredt erkendelse, at netværksdannelse og etablering af kontakter spiller en stor rolle i spørgsmålet om at opnå ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Ofte har ledige med anden etnisk baggrund ikke mulighed for at skabe de rette kontakter eller opbygge et netværk inden for de forskellige brancheområder, og en del fagområder har ikke tradition for at ansætte andre etniske minoriteter. Inden for forsyningsbranchen er det i dag en udbredt erkendelse, at det i løbet af de næste par år vil blive sværere at rekruttere arbejdskraft blandt gruppen af ikke-faglærte personer. Dette skyldes bl.a., at den samlede andel af arbejdsstyrken er faldende. Det forventes derfor, at konkurrencen om arbejdskraften i fremtiden vil være stigende. Samtidig er der i dag en tendens til, at yngre personer vælger at tage en erhvervsfaglig, mellemlang eller videregående uddannelse, hvilket vil mindske potentialet for at rekruttere nye medarbejdere inden for forsyningsområdet. Denne rapport er en beskrivelse af integrationsprojektet Nydanskere i energisektoren, der er gennemført i 2003 og Rapporten indeholder en konkret beskrivelse af erfaringer opnået i projektet, baggrund for igangsættelse af projektet, samt gennemgang af selve projektforløbet, som består af uddannelse jobtræning og ordinær beskæftigelse af ledige med anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere indeholder rapporten en beskrivelse af de udviklede værktøjer der er anvendt i projektet, herunder uddannelsesforløb for mentorer og mellemledere fra de deltagende virksomheder. Som en del af rapporten indgår 3 kapitler (12, 13 og 14), udarbejdet af konsulentvirksomheden Kubix, der har været ekstern evaluator på den del af projektet, der retter sig mod den konkrete integration på arbejdspladserne. Projektet er udviklet og gennemført i samarbejde med 3 virksomheder i energibranchen Frederiksberg Forsyning, Energi E2 og Hovedstadsregionens Naturgas (HNG), den faglige organisation Miljø-, Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening (MEFF) og Fagligt Internationalt Center for uddannelse (FIC) der har været ansvarlig for projektledelse og administration. I rapporten har vi anvendt udtrykket nydanskere for deltagerne i projektet. Det er ikke fordi vi synes at ordet er dækkende, men der er en del forvirring om, hvilken betegnelse der er mest korrekt: personer med anden etnisk baggrund end dansk, personer der har et andet modersmål end dansk, flygtninge og indvandrere o.s.v. så vi valgte det korteste. Vi vil gerne pointere, at projektet har været mindst lige så lærerigt for os selv som for de der har deltaget i projektet, og vi håber, at vi med rapporten kan inspirere samt give ny viden og indsigt i, hvordan udformning af integration målrettet og konkret kan gribes an. Vi vil her benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte vi har fået fra EU s Socialfond og Arbejdsformidlingen i Storkøbenhavn, samt SiD og AOF Danmark der har støttet kursusforløbet for mentorerne. Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til FIC, Thorvaldsensvej 3, 1871 Frederiksberg. God læselyst! Styregruppen 5

6 2. Resumé Vi er dem de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Sådan starter en folkekær og populær sang skrevet af Kim Larsen. Ordlyden i teksten er på mange måder dækkende for den virkelighed, der stadig gør sig gældende i forbindelse med integration af nydanskere på mange arbejdspladser i Danmark. En virkelighed som idémagerne og samarbejdsparterne bag projektet Nydanskere i energisektoren har ønsket at være med til at ændre. I januar måned 2003 gik Miljø- Energi og Forsynsarbejdernes Fagforening (MEFF), Frederiksberg Forsyning, Energi E2, Hovedstadens Naturgas (HNG) og Fagligt Internationalt Center for Uddannelse (FIC) sammen om at udvikle et projekt, som skulle bidrage til integrationen af nydanskere. Projektet blev igangsat i juni 2003 og afsluttet i december Projektet har været støttet af EU s Socialfond i København og på Frederiksberg. Projektets samarbejdspartnere har valgt at udgive denne rapport for at give andre virksomheder og organisationer som overvejer eller allerede er i gang med at gennemføre lignede projekter mulighed for at få glæde af de erfaringer vi har gjort os undervejs. Projektets aktiviteter og erfaringer er kort beskrevet i dette kapitel, og uddybes i resten af rapporten. Formålet Det særlige fornyende Nåede vi målene Formålet med projektet var at udvikle, afprøve og beskrive et sammenhængende integrationsforløb, der byggede på vekslen mellem uddannelse, læring på jobbet, jobtræning og ordinær beskæftigelse. Det særligt fornyende i projektet var at skabe en målrettet indsats og et formaliseret netværkssamarbejde inden for et defineret brancheområde, med det formål at bidrage til udvikling og udbredelse af erfaringer, som kan give ledige med anden etnisk baggrund en større tilknytning til arbejdsmarkedet såvel i forsyningsbranchen som mere generelt. Netværkssamarbejdet bestod af virksomhederne, ledelse, tillidsrepræsentanter, medarbejdere, den faglige organisation, Arbejdsformidlingen, uddannelsesinstitution m.fl. som alle har været repræsenterede i projektets styregruppe. Ved afslutning af projektet er der blandt parterne enighed om, at projektets overordnede intentioner og mål er blevet opfyldt. Projektet havde givet alle gode og fremadrettede erfaringer der kan anvendes ved lignende aktiviteter. Foto: Per Daugaard 6

7 2.1 Projektets aktiviteter og resultater Visitering Projektets primære målgruppe har været ikke-faglærte dagpengeberettigede ledige over 25 år med anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen skulle som minimum have kvalifikationer svarende til 9. klasse i dansk, samt interesse for matematik og fysik, være i AMU-målgruppen, have interesse for teknik samt være i besiddelse af det lille kørekort (kategori B) For at sikre at deltagerne efter projektets afslutning ville have opnået en større tilknytning til arbejdsmarkedet såvel i forsyningsbranchen som mere generelt, var det fastsatte niveau for uddannelsen meget alsidigt og rimeligt højt. Det betød, at der blev stillet store krav til de kommende deltagers danskkundskaber og matematiske viden, og det var derfor nødvendigt, at der blev foretaget en grundig visitering. Ved visiteringen til projektet viste det sig imidlertid svært at finde det nødvendige antal deltagere fra målgruppen. Ud af de 16 der blev visiteret til projektet kom 3 deltagere fra det kommunale system. Alle havde dog de nødvendige kvalifikationer. Fælles for kursisterne var, at ingen af dem havde tidligere erfaringer fra arbejde i energibranchen, da de startede i projektet. To af deltagere havde ikke tidligere haft ordinær beskæftigelse i Danmark. Uddannelsesforløb for nydanskere Periode med jobtilskud og ordinær beskæftigelse Fusioner i energisektoren Status ved projektets afslutning De 16 nydanskere gennemgik et uddannelsesforløb på 26 uger, hvori der indgik 2x2 ugers praktik. Indhold i uddannelsen blev aftalt med de deltagende virksomheder og den faglige organisation. Ud af de 16 deltagere gennemførte 15 uddannelsen. 1 stoppede i projektet umiddelbart efter endt uddannelse. Deltagerne var 3 måneder i en tilskudsordning og minimum 3 måneder i ordinær beskæftigelse. I løbet af projektperioden er der sket ændringer på alle 3 virksomheder og i energisektoren som helhed. Energibranchen og dermed de deltagende virksomheder er midt i en stærk omstillingsproces med fusioner, sammenlægninger af værker, udlicitering af opgaver, opsigelse af medarbejdere mv. Ud af de 16 der startede på projektet stoppede 1 under uddannelsen og 1 stoppede umiddelbart efter endt uddannelse. Den 1. december 2004 er 12 ud af de 16 i ordinær beskæftigelse, hvilket svarer til 75%. Dette på trods af fortsat stor arbejdsløshed blandt målgruppen og ændringerne i energisektoren. 1 er under uddannelse (6,25%) og 1 er fortsat ledig (6,25%). Ny viden Mentorordning en god idé Ud over de overordnede mål har projektet bidraget til læring og øget forståelse på arbejdspladserne. Det gælder såvel nydanskerne i form af nye kvalifikationer, som mentorer og mellemledere. Flere af mellemlederne giver udtryk for, at de gennem projektet er blevet mere opmærksomme på, hvordan oplæringspraksis fremover kan forbedres. En del mentorer og mellemledere (men ikke alle) peger på, at de har fået større kendskab til nydanskere og større forståelse for deres situation. Nydanskerne har været glade for at have en mentor, der har vist dem til rette og har svaret på de mange forskellige spørgsmål, der er opstået undervejs. 7

8 Udannelsesforløb for mentorer og mellemledere Systematisk oplæring gavner Information og erfaringsspredning Som en del af projektet blev gennemført en uddannelse på 5 dage for mentorer, og 2 x 1 / 2 for mellemledere. Forløbet har øget kompetencerne til at oplære og integrere. Mentorer og mellemledere havde på kurset udarbejdet oplæringsplaner. Det er imidlertid forskelligt i hvilket omfang planerne er blevet realiseret. Der hvor oplæringsplanerne blev anvendt, har de bidraget til at give overblik og har givet såvel mentor som nydansker mulighed for at tage initiativ og være selvstændige (kvalifikationer som alle arbejdspladser lægger vægt på). Der er i projektet udarbejdet en informationsstrategi, der både rettede sig mod intern information til medarbejdergrupperne i de deltagende virksomheder samt mod offentligheden. Visionen med informationsstrategien var at udbrede den gode historie som modvægt til den megen negative omtale af flygtninge og indvandrere i medierne. 2.2 Projektets anbefalinger Visitering En grundig visitation er naturligvis væsentlig. Og sådan har det også været i dette projekt. Men trods dette, var erfaringen at den håndværksmæssige kunnen var en barriere for enkelte af nydanskerne. Det kan derfor anbefales, hvis dette er muligt, at teste deltagernes håndværksmæssige kunnen eller at indlægge et individuelt kompetenceafklaringsforløb der kunne vise om der var behov for supplerende kurser, fx i værktøjslære, så fagudtryk læres. Information og visitering tager lang tid, og ofte længere end man tror. Det kan derfor anbefales, at der i første fase i projektet udarbejdes en informationsstrategi, der indeholder en plan for, hvem der skal kontaktes i forhold til målgruppen f.eks. kontakt til den enkelte sagsbehandler i A-kasser, sagsbehandlere i AF m.v.. Endvidere anbefales det, at der aftales og gennemføres indtil flere informationsmøder over 2-3 uger, samt mulighed for et ekstra informationsmøde inden aftalt visiteringsdato. Annoncering Uddannelsesforløb for nydanskere Vælges, den ofte noget dyrere løsning at annoncere i uge- og dagblade i forbindelse med projekter er det vores erfaringer, at den meste effektive annoncering er anvendelse af gratis dagblade, samt annonceaviser der uddeles til husstande. En generel overvejelse er, hvordan ressourceindsatsen matcher med målgruppen. Hvis målgruppen er meget velfungerende, som den har været i dette projekt, er det nærliggende at stille spørgsmålet, om uddannelsen evt. kan kortes ned eller evt. bør suppleres med faglige kvalifikationer, som sigter bredere i forhold til regionens arbejdsmarked end blot den valgte sektor. En af vejene kunne være at afprøve om forløbet kan tilrettelægges mere differentieret med afsæt i både virksomhedernes krav og deltagernes forudsætninger. Dette kræver, at der er en forholdsvis lang periode fra selve visiteringen til påbegyndelse af uddannelsen, med fare for at de ledige enten er kommet i arbejde eller visiteret til andre aktiviteter, når uddannelsen skal igangsættes. En anden vej kunne være at tilrettelægge forløbet mere som en vekseluddannelse, hvor praktikken kom til at fylde mere og jobtræningsperioden evt. blev opdelt. Denne idé støder givetvis på administrative og juridiske barrierer, men læringen ville blive højere. 8

9 Et vigtigt element i uddannelsen af de ledige har været at inddrage tillidsog sikkerhedsrepræsentanter og den faglige organisation som undervisere på kurset. Undervisningen bestod i introduktion om løn og arbejdsforhold, sikkerheden på arbejdspladsen m.v. Samtidig kunne information om daglige arbejdsopgaver, kultur på arbejdspladsen og fagudtryk med fordel inddrages. Praktik og jobtilskudsforløb Jobtræning og job er vigtige elementer i alle projekter, der retter sig mod de ledige. I dette projekt har det ikke kun drejet sig om at motivere og oplære nydanskerne, men også om at øge deres netværk. Samtidig skulle virksomhederne få flere erfaringer og lære mere om mangfoldighed med henblik på at øge deres rekrutteringsgrundlag. Det er vigtigt at være meget præcis, når der tales om ansættelse i job. I dette projekt har nogle misforstået budskabet i starten, og troet at der var tale om fast ansættelse og ikke bare ansættelse i 3 måneder. Selvom det fra projektets side flere gange blev understreget, at der ikke blev lovet nogen ansættelsesgaranti, hørte nogle af deltagerne ikke dette budskab. Oplæringsplan Et vigtigt element for såvel praktik som sidemandsoplæringen er, at der udarbejdes en oplæringsplan. Planen skal give den nye medarbejder og mentor struktur og overblik over oplæringsperioden, ved at beskrive hvad der skal læres, og hvad der forventes. Samtidig er en løbende evaluering og feedback en god metode til at justere opfattelser af, hvordan det går. I dette projekt ser det ud til at nogle af de lærende overdriver betydningen af teori og undervurderer betydningen af at kunne udføre opgaverne i praksis. Samtidig fordrer det læring, at få lov til at udføre opgaverne selv. Iagttagelse af andres praksis kan naturligvis være et første skridt på vejen, men motivationen falder, hvis den lærende i lang tid bare ser på. Udannelsesforløb for mentorer og mellemledere Et mentorkursus er en god idé, da medarbejdere kan øge deres viden om og opmærksomhed på en systematisk oplæringspraksis, kulturforståelse og integration. Arbejdspladserne er ofte præget af en lighedskultur som fordrer, at alle behandles ens og at den enkelte ikke skiller sig ud. Samtidig har nydanskerne i projektet erfaret, at de er blevet anset for at være fremmede, at deres handlinger er blevet tolket som udtryk for kulturelle forskelle og at enkelte kolleger har optrådt respektløst over for dem. Nydanskerne er altså ikke i praksis blevet behandlet som alle andre. Mentorer og mellemledere har brug for viden og værktøjer for at kunne håndtere denne slags situationer, hvilket et kursusforløb kan bidrage til. For både mentorforløbet og mellemlederforløbet er det vigtigt, at inddrage de erfaringer arbejdspladserne har, så indholdet opleves relevant og vedkommende og deltagerne føler sig mødt. Uddannelsesforløbene er i dette projekt primært tilrettelagt som forberedelse til en ny situation, at blive klædt på og få input. Erfaringerne har vist os, at det bør overvejes, at se kurserne som en mulighed for at reflektere over de erfaringer der gøres med oplæring og integration i jobtræningsperioden. For at sikre at mellemlederne er godt informerede og ved hvilken rolle de forventes at spille, må mellemlederkurset iværksættes parallelt med eller forud for mentorkurset og i hvert fald starte inden de ledige kommer ud i virksomhederne i deres første praktikperiode. 9

10 I dette forløb var mellemledere og mentorer sammen på sidste kursusdag om at udarbejde en oplæringsplan. Måske kunne flere fælles dage i jobtræningsperioden bidrage til at skabe anledninger og tid til at mødes og følge op på oplæringsforløbet, koordinere og evt. justere oplæringsplanen. Ved at indlægge sådanne aktiviteter i uddannelsesforløbene ville det måske være lettere at få evalueret forløbet sammen. Det kunne også være en idé undervejs at samle alle tre aktører: nydanskere, mentorer og mellemledere til en fælles opfølgnings- og evalueringsseance. Information og erfaringsspredning Information fra beslutningstagere om formålet med og forventninger til arbejdspladsens deltagelse i projektet, ville øge handlingsberedskabet og motivationen hos alle de involverede parter. En synlig prioritering kunne også have form af en udmelding om, at virksomheden ønsker at ansætte nydanskerne, så det er tydeligt for mellemledere, mentorer og nydanskere, at virksomheden lægger vægt på projektet. En strategisk prioritering af mangfoldighed gennem bredere rekruttering og arbejde med arbejdspladsens holdninger og kultur vil naturligvis være et stærkt signal. Prioriteringen kan synliggøres ved at sætte tid og ressourcer af. Dette kan have form af et bestemt tidsrum der sættes af, som en af arbejdspladserne har praktiseret. Igennem dette projekt har vi bl.a. erfaret, hvor svært det er at formidle positive erfaringer gennem de store landsdækkende medier. Det skyldes bl.a. at positive nyheder ikke er helt så sensationelle som de negative erfaringer. Da netop de positive erfaringer omkring integration af nydanskere er vigtige i henhold til at ændre på det generelle billede i befolkningen, kunne det styrke effekten over for medierne, hvis flere projekter eller aktører dannede netværk og samarbejdede om at formidle de positive historier til pressen. Ejerskab er afgørende Afrunding Mellemledernes interesse for og opbakning om et forløb af denne karakter er meget vigtig for mentorer og nydanskere. Det er derfor vigtigt at de tager ejerskab. Ejerskabet hos de involverede øges af at blive informeret og inddraget i beslutninger. Det gælder fx inddragelse af mellemledere i valg af nydanskere. Inddragelse af alle mellemledere er selvsagt vanskeligt i et projekt med tre virksomheder og fem arbejdspladser. Som minimum bør alle mellemledere informeres om baggrunden for at deres ansættelseskompetence evt. sættes ud af kraft, om virksomhedens bevæggrunde for at deltage i projektet og om evt. specifikke forventninger der på den baggrund er knyttet til mellemledernes arbejde. Generelt har det i forbindelse med gennemførelse af projektet været vores erfaring, at ingen af de indlagte elementer i projektet kunne have været undværet. Såvel uddannelsesforløbet for de ledige, som praktikperioden, jobtilskudsordningen og ansættelsesperioden har alle været vigtige elementer i forhold til udvikling af de lediges kompetencer, motivation og ageren på arbejdsmarkedet. Det samme gælder uddannelsen af mentorer og mellemledere. Selvom disse forløb som beskrevet ovenfor kunne have været tilrettelagt anderledes, har mentorordningen haft en vigtig betydning for såvel deltagernes integration i virksomheden som i forhold til udvikling af de øvrige medarbejderes holdning og viden om mangfoldighed. Selvom det ikke er lykkedes at sprede denne viden til alle medarbejdere i de involverede virksomheder, har pro- 10

11 jektet i høj grad medvirket til at sætte større fokus på fordelene ved at prioritere mangfoldighed ved fremtidig ansættelse. Selvom projektets forskellige elementer har været essentielle for projektets gennemførelse og til hver en tid bør indgå i et fremtidigt projekt, vil der være mange muligheder for planlægning af de forskellige elementer. Som tidligere beskrevet har vi lært en masse nyt af at gennemføre dette forløb. Selvom vi i denne rapport har forsøgt at videregive vores erfaringer til andre, vil det ved planlægning af et nyt forløb altid være vigtigt at tage højde for de involverede parters kompetencer og forventninger til forløbet. Vi håber dog, at vi med denne rapport har været med til at gøre opmærksom på nogle af de ting, man skal huske at tage højde for i planlægningen, og samtidig håber vi at have inspireret andre til at gennemføre nye og spændende integrationsprojekter. Privat foto 11

12 3. Projektets formål, mål og succeskriterier 3.1. Ansøgningens intentioner Formålet med projektet Målrettet indsats og et formaliseret netværks- Samarbejde Afprøve og udvikle rammer og struktur for integrationsarbejdet Formålet med projektet var at udvikle, afprøve og beskrive et sammenhængende integrationsforløb, der byggede på vekslen mellem uddannelse, læring på jobbet, jobtræning og ordinær beskæftigelse, der kunne skabe tradition for ansættelse af ledige med anden etnisk baggrund end dansk i forsyningsbranchen. Endvidere var formålet, at bidrage til udvikling af modeller, der generelt kan være med til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet blandt ledige i denne målgruppe. Det særligt fornyende i projektet var at skabe en målrettet indsats og et formaliseret netværkssamarbejde inden for et defineret brancheområde, med det formål at bidrage til udvikling og udbredelse af erfaringer, som kan give ledige med anden etnisk baggrund en større tilknytning til arbejdsmarkedet såvel i forsyningsbranchen som mere generelt. Netværkssamarbejdet bestod af virksomhederne, ledelse, tillidsrepræsentanter, medarbejdere, den faglige organisation, A-kassen, Arbejdsformidlingen, uddannelsesinstitutioner m.fl. Målet for samarbejdet var, at der skulle skabes et erfaringsgrundlag, der kunne være med til at bidrage til den videre erfaringsspredning omkring integration af ledige med anden etnisk baggrund. De tre virksomheder som indgik i projektet, er alle beskæftigede inden for samme brancheområde, og samtidig er de konkurrerende virksomheder. Målet var at afprøve og udvikle rammer og struktur for integrationsarbejdet i virksomhederne, som skulle kunne fortsætte efter projektets afslutning. 3.2 Omdrejningspunkter for projektet Kvalificere ledige med anden etnisk baggrund end dansk Det danske arbejdsmarked Ny viden hos medarbejderne Opkvalificering af aktører Uddannelse af mentorer Et af omdrejningspunkterne i projektet var at kvalificere ledige med anden etnisk baggrund end dansk gennem uddannelse, praktik og jobtræning, så de kunne opnå ordinær beskæftigelse som specialarbejdere på det danske arbejdsmarked f.eks. ved ansættelse i de deltagende virksomheder. Endvidere var målet, at virksomhederne og branchen fik mulighed for at udvide og kvalificere rekrutteringsgrundlaget for nye medarbejdere, samt at der blev skabt et fundament for videreudvikling af det interne samarbejde i virksomhederne, som ville kunne danne eksempel for andre sektorer. En vellykket integration og dermed en tradition for ansættelse af ledige med anden etnisk baggrund kræver ofte, at der skabes ny viden og erkendelse blandt de eksisterende medarbejdere. Derfor var et andet omdrejningspunkt i projektet, at sikre at de ansvarlige aktører i netværket fik tilstrækkelige redskaber og kvalifikationer til at kunne påvirke indsatsen og udbredelsen af erfaringer omkring integration af ledige med anden etnisk baggrund ud fra den enkeltes forudsætninger og virksomhedernes rammer. Det var endvidere målet, at yde en opkvalificering af ansvarlige aktører, og på den måde gøre netværket i stand til at udvide sit generelle rekrutteringsgrundlag efter projektets afslutning. Gennem uddannelse af mentorer i virksomhederne var målet at etablere et 12

13 internt netværk der have til formål at øge den interkulturelle kompetence i virksomhederne og dermed forbedre chancerne for integration. Som led heri blev udpeget 16 erfarne medarbejdere som mentorer. Deres ansvar var at stå for den praktiske oplæring, introduktion til arbejdspladsen m.v. Som en del af projektet skulle endvidere gennemføres korte kursusdage for mellemledere på de deltagende arbejdspladser. Udvikle model for bedst praksis Udvikle en informationsstrategi Et tredje omdrejningspunkt for projektet har været at udvikle en model for bedste praksis i forbindelse med udvikling af strategier, værktøjer og metoder til fastholdelse af ledige med anden etnisk baggrund. Som en del af projektets samlede evalueringsværktøjer var målet at udvikle metoder til vurdering af såvel projektets samlede effekt samt effekten af de forskellige faser i projektet, så de kunne anvendes som inspiration og vurdering af fremtidige projekter inden for området. Som integreret del af projektet skulle der udvikles en informationsstrategi, der havde til formål både at informere internt i virksomhederne om projektet, og som samtidig havde til formål at fokusere på udbredelse af projektets erfaringer som et bidrag til den fremtidige beskæftigelsesindsats for nydanskere inden for rammerne af den nationale strategi og de vedtagne indsatsområder. 3.3 Undersøgelse af forventninger til projektet Styregruppens forventninger til projektet Fokusgruppeinterview Spørgeskema Konsensus om projektet Fokuspunkter for fokusgruppeinterviews: Egen rolle og andres roller Hvad var svært Hvad var let Med henblik på at afklare styregruppens forventninger til projektet og samtidig sikre at forventningerne til projektet var afstemt imellem de forskellige deltagere i styregruppen valgte vi at gennemføre et fokusgruppeinterview med styregruppens medlemmer i starten af projektperioden. Interviewet blev gennemført på et udvidet styregruppemøde i september måned Interviewet er siden hen blevet fulgt op af endnu et interview med styregruppen som blev afholdt på et styregruppemøde i slutningen af august måned De to interview danner udgangspunkt for en vurdering af, hvorvidt projektet har levet op til forventningerne blandt de deltagende virksomheder, fagforeningen, AF samt den uddannelsesinstitution, som har været repræsenteret i projektets styregruppe. Som supplement til interviewet udfyldte styregruppen et spørgeskema. Deltagernes synspunkter og kommentarer blev efterfølgende uddybet i diskussionen. Valget af fokusgruppeinterview som metode skulle på den ene side sikre, at de forskellige synspunkter i styregruppen blev kendt af alle og på den anden side skabe mulighed for opnåelse af en fælles opfattelse af projektets overordnede mål. Selvom projektets parter indledningsvis havde deltaget i de første drøftelser og beslutninger omkring fastsættelse af projektets mål, vurderede vi, at de personer der oprindeligt havde været med til at fastsætte projektets mål kun repræsenterede en del af styregruppen. Vi fandt det derfor nødvendigt at sikre en overordnet konsensus omkring projektets mål ved projektstart. Udover deltagernes forventninger til projektet blev der i forbindelse med interviewet fokuseret på såvel deltagernes opfattelse af deres egen, øvrige aktørers, og de øvrige styregruppemedlemmers rolle i projektet, hvilket er nærmere beskrevet i kapitel 4.1 (s. 15). Som en del af interviewet havde vi desuden valgt at fokusere på styregruppens vurdering af, hvad der fra projektets opstartsperiode i juni indtil afholdelse af interviewet i september havde været henholdsvis let og svært at få 13

14 til at fungere. Valget af sidstnævnte fokusområde skulle ses i forhold til et ønske om at bruge de løbende evalueringer af projektet til at ændre arbejdsmetoder og indhold undervejs, hvis dette skulle blive nødvendigt. Især styregruppemøderne, samarbejdet med de øvrige styregruppemedlemmer og ledelsesformen i projektet blev positivt vurderet, hvilket resulterede i en beslutning om at fastholde den planlagte struktur og arbejdsform. Bekymringer i forhold til rekruttering Bekymringer i forhold til medarbejderne Til gengæld var der en del bekymringer i forhold til rekruttering af deltagere til projektet, hvilket bar præg af erfaringerne i projektet på daværende tidspunkt, hvor der efter afholdelse af de første informationsmøder, måtte arrangeres ekstra møder samt indrykkes nye annoncer, for at sikre det nødvendige rekrutteringsgrundlag til projektet. En del af styregruppens medlemmer udtrykte desuden bekymring om, de øvrige medarbejderes holdning og lyst til at indgå i projektet, f.eks. som mentorer. Dette problem er siden hen blevet løst, da især mentorerne har været meget engagerede i både projektet og nydanskerne. 3.4 Styregruppens forventninger til projektet Bidrage til at fremme integrationen i Danmark Udvide virksomhedernes rekrutteringsgrundlag Projektets aktualitet Udvikling af modeller og information om projektets erfaringer Ingen af de ovennævnte faktorer har dog påvirket styregruppens generelle vurdering af projektets oprindelige mål om at bidrage til udvikling af modeller, der kan være med til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet blandt ledige nydanskere såvel generelt som i forsyningsbranchen. Selvom styregruppens medlemmer repræsenterer organisationer med forskellige interesser, har der generelt været enighed om, at en af de væsentligste intentioner med projektet har været at bidrage til fremme af integrationen i Danmark ved udvikling og udbredelse af metoder og modeller, så andre kan drage nytte af de erfaringer, der opnås i projektet. De deltagende virksomheder og den faglige organisation har samtidig haft en forventning om, at projektet kunne bidrage til at udvide virksomhedernes rekrutterings- og ansættelsesgrundlag i form af udannelse af nye medarbejdere med anden etnisk baggrund. Styregruppens medlemmer har generelt lagt vægt på projektets aktualitet grundet den forholdsvis store ledighed blandt nydanskere, som de mente krævede en ekstraordinær indsats. Samtidig har de deltagende virksomheder set projektet som aktuelt, da de på opstartstidspunktet for projektet generelt stod over for en større udfordring med en aldrende arbejdsstyrke. En del af arbejdsstyrken forventedes at ville gå på efterløn indenfor en kort årrække. Samtidig havde flere af de deltagende virksomheder haft svært ved at rekruttere medarbejdere til ikke-faglærte jobs. Styregruppens forventninger til projektets resultat såvel på kortere som på længere sigt blev ligeledes afspejlet i en mere generel forventning om at medvirke/bidrage til at skabe en øget integration af nydanskere gennem udvikling af modeller og information om projektets erfaringer. På længere sigt blev det forventet at projektets erfaringer kunne bidrage til at påvirke holdningen til nydanskere såvel i andre virksomheder som i samfundet generelt. Blandt virksomhedsrepræsentanterne i styregruppen var der ved projektets start ligeledes en forventning om at projektets resultat kunne bidrage til rekruttering/ansættelse af veluddannet personale. På længere sigt blev det forventet at dette ville give en effekt i energibranchen generelt i henhold til mulighederne for at rekruttere kvalificerede nydanskere i branchen. 14

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere