Nydanskere i energisektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydanskere i energisektoren"

Transkript

1 Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø- Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening samt Fagligt Internationalt Center for Uddannelse

2 Indhold 1. Forord side 5 2. Resume side Projektets aktiviteter og resultater side Projektets anbefalinger side 8 3. Projektets formål, mål og succeskriterier side Ansøgningens intentioner side Omdrejningspunkter for projektet side Undersøgelse af forventninger til projektet side Styregruppens forventninger til projektet side Projektets organisation side Styregruppens sammensætning og opgaver side Arbejdsgrupper side Styregruppens forventninger til egen og øvrige aktørers rolle i projektet side Valg af målgruppe, planlagt indhold og omfang side Målgruppen side Krav til indhold og omfang af uddannelsen side Evalueringsmetode og datagrundlag side Arbejdsdeling mellem Kubix og FIC side Evalueringsmetode side Datagrundlag side Projektets effekt side Effektmålingsmetode side Resultat af effektevalueringen side Uddannelseseffekten side Effekt i forbindelse med oplæring og integration side Beskæftigelseseffekten side Jobsøgningskursus side Beskrivelse af visitationsmetode og rekruttering side Visitationsplan side Visitering af mentorer side Nydanskernes forudsætninger og forventninger til projektet side Svarede de visiterede til målgruppen side Projektets gennemførelse i forhold til mål og ønskede resultater side Formålet med uddannelsen side Uddannelsens varighed side Uddannelsestemaer side Model for uddannelsen side Pædagogisk metode side Evaluering af uddannelsesforløbet side Jobtilskudsordning og ordinær beskæftigelse side Uddannelse af mentorer og mellemledere side Etablering af mentorordning side Målgruppe for uddannelsesforløbet side Konteksten hvorunder forløbet blev afviklet side 45

3 10.4 Model og indhold i uddannelsen side Det første modul side Det andet modul side Det tredje modul side Evaluering af mentoruddannelsen side Kursusdage for mellemlederne side Information og erfaringsformidling side Resultatet af projektets interne informationsindsats side Formidling af projektets erfaringer side Integration på arbejdspladserne side Hvad har påvirket projektets resultater side Perspektiver for integration og mangfoldighed side 78

4 Udgivet af Fagligt Internationalt Center for Uddannelse, Thorvaldsensvej 3, 1871 Frederiksberg. Tlf December 2004 Oplag: 400 Udgivet med støtte fra EU s Socialfond Layout og tryk: Kruses Offset a/s Forsidefoto: Ole Christiansen

5 1. Forord Mange ledige med anden etnisk baggrund oplever stadig store problemer med at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Det er efterhånden blevet en udbredt erkendelse, at netværksdannelse og etablering af kontakter spiller en stor rolle i spørgsmålet om at opnå ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Ofte har ledige med anden etnisk baggrund ikke mulighed for at skabe de rette kontakter eller opbygge et netværk inden for de forskellige brancheområder, og en del fagområder har ikke tradition for at ansætte andre etniske minoriteter. Inden for forsyningsbranchen er det i dag en udbredt erkendelse, at det i løbet af de næste par år vil blive sværere at rekruttere arbejdskraft blandt gruppen af ikke-faglærte personer. Dette skyldes bl.a., at den samlede andel af arbejdsstyrken er faldende. Det forventes derfor, at konkurrencen om arbejdskraften i fremtiden vil være stigende. Samtidig er der i dag en tendens til, at yngre personer vælger at tage en erhvervsfaglig, mellemlang eller videregående uddannelse, hvilket vil mindske potentialet for at rekruttere nye medarbejdere inden for forsyningsområdet. Denne rapport er en beskrivelse af integrationsprojektet Nydanskere i energisektoren, der er gennemført i 2003 og Rapporten indeholder en konkret beskrivelse af erfaringer opnået i projektet, baggrund for igangsættelse af projektet, samt gennemgang af selve projektforløbet, som består af uddannelse jobtræning og ordinær beskæftigelse af ledige med anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere indeholder rapporten en beskrivelse af de udviklede værktøjer der er anvendt i projektet, herunder uddannelsesforløb for mentorer og mellemledere fra de deltagende virksomheder. Som en del af rapporten indgår 3 kapitler (12, 13 og 14), udarbejdet af konsulentvirksomheden Kubix, der har været ekstern evaluator på den del af projektet, der retter sig mod den konkrete integration på arbejdspladserne. Projektet er udviklet og gennemført i samarbejde med 3 virksomheder i energibranchen Frederiksberg Forsyning, Energi E2 og Hovedstadsregionens Naturgas (HNG), den faglige organisation Miljø-, Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening (MEFF) og Fagligt Internationalt Center for uddannelse (FIC) der har været ansvarlig for projektledelse og administration. I rapporten har vi anvendt udtrykket nydanskere for deltagerne i projektet. Det er ikke fordi vi synes at ordet er dækkende, men der er en del forvirring om, hvilken betegnelse der er mest korrekt: personer med anden etnisk baggrund end dansk, personer der har et andet modersmål end dansk, flygtninge og indvandrere o.s.v. så vi valgte det korteste. Vi vil gerne pointere, at projektet har været mindst lige så lærerigt for os selv som for de der har deltaget i projektet, og vi håber, at vi med rapporten kan inspirere samt give ny viden og indsigt i, hvordan udformning af integration målrettet og konkret kan gribes an. Vi vil her benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte vi har fået fra EU s Socialfond og Arbejdsformidlingen i Storkøbenhavn, samt SiD og AOF Danmark der har støttet kursusforløbet for mentorerne. Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til FIC, Thorvaldsensvej 3, 1871 Frederiksberg. God læselyst! Styregruppen 5

6 2. Resumé Vi er dem de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Sådan starter en folkekær og populær sang skrevet af Kim Larsen. Ordlyden i teksten er på mange måder dækkende for den virkelighed, der stadig gør sig gældende i forbindelse med integration af nydanskere på mange arbejdspladser i Danmark. En virkelighed som idémagerne og samarbejdsparterne bag projektet Nydanskere i energisektoren har ønsket at være med til at ændre. I januar måned 2003 gik Miljø- Energi og Forsynsarbejdernes Fagforening (MEFF), Frederiksberg Forsyning, Energi E2, Hovedstadens Naturgas (HNG) og Fagligt Internationalt Center for Uddannelse (FIC) sammen om at udvikle et projekt, som skulle bidrage til integrationen af nydanskere. Projektet blev igangsat i juni 2003 og afsluttet i december Projektet har været støttet af EU s Socialfond i København og på Frederiksberg. Projektets samarbejdspartnere har valgt at udgive denne rapport for at give andre virksomheder og organisationer som overvejer eller allerede er i gang med at gennemføre lignede projekter mulighed for at få glæde af de erfaringer vi har gjort os undervejs. Projektets aktiviteter og erfaringer er kort beskrevet i dette kapitel, og uddybes i resten af rapporten. Formålet Det særlige fornyende Nåede vi målene Formålet med projektet var at udvikle, afprøve og beskrive et sammenhængende integrationsforløb, der byggede på vekslen mellem uddannelse, læring på jobbet, jobtræning og ordinær beskæftigelse. Det særligt fornyende i projektet var at skabe en målrettet indsats og et formaliseret netværkssamarbejde inden for et defineret brancheområde, med det formål at bidrage til udvikling og udbredelse af erfaringer, som kan give ledige med anden etnisk baggrund en større tilknytning til arbejdsmarkedet såvel i forsyningsbranchen som mere generelt. Netværkssamarbejdet bestod af virksomhederne, ledelse, tillidsrepræsentanter, medarbejdere, den faglige organisation, Arbejdsformidlingen, uddannelsesinstitution m.fl. som alle har været repræsenterede i projektets styregruppe. Ved afslutning af projektet er der blandt parterne enighed om, at projektets overordnede intentioner og mål er blevet opfyldt. Projektet havde givet alle gode og fremadrettede erfaringer der kan anvendes ved lignende aktiviteter. Foto: Per Daugaard 6

7 2.1 Projektets aktiviteter og resultater Visitering Projektets primære målgruppe har været ikke-faglærte dagpengeberettigede ledige over 25 år med anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen skulle som minimum have kvalifikationer svarende til 9. klasse i dansk, samt interesse for matematik og fysik, være i AMU-målgruppen, have interesse for teknik samt være i besiddelse af det lille kørekort (kategori B) For at sikre at deltagerne efter projektets afslutning ville have opnået en større tilknytning til arbejdsmarkedet såvel i forsyningsbranchen som mere generelt, var det fastsatte niveau for uddannelsen meget alsidigt og rimeligt højt. Det betød, at der blev stillet store krav til de kommende deltagers danskkundskaber og matematiske viden, og det var derfor nødvendigt, at der blev foretaget en grundig visitering. Ved visiteringen til projektet viste det sig imidlertid svært at finde det nødvendige antal deltagere fra målgruppen. Ud af de 16 der blev visiteret til projektet kom 3 deltagere fra det kommunale system. Alle havde dog de nødvendige kvalifikationer. Fælles for kursisterne var, at ingen af dem havde tidligere erfaringer fra arbejde i energibranchen, da de startede i projektet. To af deltagere havde ikke tidligere haft ordinær beskæftigelse i Danmark. Uddannelsesforløb for nydanskere Periode med jobtilskud og ordinær beskæftigelse Fusioner i energisektoren Status ved projektets afslutning De 16 nydanskere gennemgik et uddannelsesforløb på 26 uger, hvori der indgik 2x2 ugers praktik. Indhold i uddannelsen blev aftalt med de deltagende virksomheder og den faglige organisation. Ud af de 16 deltagere gennemførte 15 uddannelsen. 1 stoppede i projektet umiddelbart efter endt uddannelse. Deltagerne var 3 måneder i en tilskudsordning og minimum 3 måneder i ordinær beskæftigelse. I løbet af projektperioden er der sket ændringer på alle 3 virksomheder og i energisektoren som helhed. Energibranchen og dermed de deltagende virksomheder er midt i en stærk omstillingsproces med fusioner, sammenlægninger af værker, udlicitering af opgaver, opsigelse af medarbejdere mv. Ud af de 16 der startede på projektet stoppede 1 under uddannelsen og 1 stoppede umiddelbart efter endt uddannelse. Den 1. december 2004 er 12 ud af de 16 i ordinær beskæftigelse, hvilket svarer til 75%. Dette på trods af fortsat stor arbejdsløshed blandt målgruppen og ændringerne i energisektoren. 1 er under uddannelse (6,25%) og 1 er fortsat ledig (6,25%). Ny viden Mentorordning en god idé Ud over de overordnede mål har projektet bidraget til læring og øget forståelse på arbejdspladserne. Det gælder såvel nydanskerne i form af nye kvalifikationer, som mentorer og mellemledere. Flere af mellemlederne giver udtryk for, at de gennem projektet er blevet mere opmærksomme på, hvordan oplæringspraksis fremover kan forbedres. En del mentorer og mellemledere (men ikke alle) peger på, at de har fået større kendskab til nydanskere og større forståelse for deres situation. Nydanskerne har været glade for at have en mentor, der har vist dem til rette og har svaret på de mange forskellige spørgsmål, der er opstået undervejs. 7

8 Udannelsesforløb for mentorer og mellemledere Systematisk oplæring gavner Information og erfaringsspredning Som en del af projektet blev gennemført en uddannelse på 5 dage for mentorer, og 2 x 1 / 2 for mellemledere. Forløbet har øget kompetencerne til at oplære og integrere. Mentorer og mellemledere havde på kurset udarbejdet oplæringsplaner. Det er imidlertid forskelligt i hvilket omfang planerne er blevet realiseret. Der hvor oplæringsplanerne blev anvendt, har de bidraget til at give overblik og har givet såvel mentor som nydansker mulighed for at tage initiativ og være selvstændige (kvalifikationer som alle arbejdspladser lægger vægt på). Der er i projektet udarbejdet en informationsstrategi, der både rettede sig mod intern information til medarbejdergrupperne i de deltagende virksomheder samt mod offentligheden. Visionen med informationsstrategien var at udbrede den gode historie som modvægt til den megen negative omtale af flygtninge og indvandrere i medierne. 2.2 Projektets anbefalinger Visitering En grundig visitation er naturligvis væsentlig. Og sådan har det også været i dette projekt. Men trods dette, var erfaringen at den håndværksmæssige kunnen var en barriere for enkelte af nydanskerne. Det kan derfor anbefales, hvis dette er muligt, at teste deltagernes håndværksmæssige kunnen eller at indlægge et individuelt kompetenceafklaringsforløb der kunne vise om der var behov for supplerende kurser, fx i værktøjslære, så fagudtryk læres. Information og visitering tager lang tid, og ofte længere end man tror. Det kan derfor anbefales, at der i første fase i projektet udarbejdes en informationsstrategi, der indeholder en plan for, hvem der skal kontaktes i forhold til målgruppen f.eks. kontakt til den enkelte sagsbehandler i A-kasser, sagsbehandlere i AF m.v.. Endvidere anbefales det, at der aftales og gennemføres indtil flere informationsmøder over 2-3 uger, samt mulighed for et ekstra informationsmøde inden aftalt visiteringsdato. Annoncering Uddannelsesforløb for nydanskere Vælges, den ofte noget dyrere løsning at annoncere i uge- og dagblade i forbindelse med projekter er det vores erfaringer, at den meste effektive annoncering er anvendelse af gratis dagblade, samt annonceaviser der uddeles til husstande. En generel overvejelse er, hvordan ressourceindsatsen matcher med målgruppen. Hvis målgruppen er meget velfungerende, som den har været i dette projekt, er det nærliggende at stille spørgsmålet, om uddannelsen evt. kan kortes ned eller evt. bør suppleres med faglige kvalifikationer, som sigter bredere i forhold til regionens arbejdsmarked end blot den valgte sektor. En af vejene kunne være at afprøve om forløbet kan tilrettelægges mere differentieret med afsæt i både virksomhedernes krav og deltagernes forudsætninger. Dette kræver, at der er en forholdsvis lang periode fra selve visiteringen til påbegyndelse af uddannelsen, med fare for at de ledige enten er kommet i arbejde eller visiteret til andre aktiviteter, når uddannelsen skal igangsættes. En anden vej kunne være at tilrettelægge forløbet mere som en vekseluddannelse, hvor praktikken kom til at fylde mere og jobtræningsperioden evt. blev opdelt. Denne idé støder givetvis på administrative og juridiske barrierer, men læringen ville blive højere. 8

9 Et vigtigt element i uddannelsen af de ledige har været at inddrage tillidsog sikkerhedsrepræsentanter og den faglige organisation som undervisere på kurset. Undervisningen bestod i introduktion om løn og arbejdsforhold, sikkerheden på arbejdspladsen m.v. Samtidig kunne information om daglige arbejdsopgaver, kultur på arbejdspladsen og fagudtryk med fordel inddrages. Praktik og jobtilskudsforløb Jobtræning og job er vigtige elementer i alle projekter, der retter sig mod de ledige. I dette projekt har det ikke kun drejet sig om at motivere og oplære nydanskerne, men også om at øge deres netværk. Samtidig skulle virksomhederne få flere erfaringer og lære mere om mangfoldighed med henblik på at øge deres rekrutteringsgrundlag. Det er vigtigt at være meget præcis, når der tales om ansættelse i job. I dette projekt har nogle misforstået budskabet i starten, og troet at der var tale om fast ansættelse og ikke bare ansættelse i 3 måneder. Selvom det fra projektets side flere gange blev understreget, at der ikke blev lovet nogen ansættelsesgaranti, hørte nogle af deltagerne ikke dette budskab. Oplæringsplan Et vigtigt element for såvel praktik som sidemandsoplæringen er, at der udarbejdes en oplæringsplan. Planen skal give den nye medarbejder og mentor struktur og overblik over oplæringsperioden, ved at beskrive hvad der skal læres, og hvad der forventes. Samtidig er en løbende evaluering og feedback en god metode til at justere opfattelser af, hvordan det går. I dette projekt ser det ud til at nogle af de lærende overdriver betydningen af teori og undervurderer betydningen af at kunne udføre opgaverne i praksis. Samtidig fordrer det læring, at få lov til at udføre opgaverne selv. Iagttagelse af andres praksis kan naturligvis være et første skridt på vejen, men motivationen falder, hvis den lærende i lang tid bare ser på. Udannelsesforløb for mentorer og mellemledere Et mentorkursus er en god idé, da medarbejdere kan øge deres viden om og opmærksomhed på en systematisk oplæringspraksis, kulturforståelse og integration. Arbejdspladserne er ofte præget af en lighedskultur som fordrer, at alle behandles ens og at den enkelte ikke skiller sig ud. Samtidig har nydanskerne i projektet erfaret, at de er blevet anset for at være fremmede, at deres handlinger er blevet tolket som udtryk for kulturelle forskelle og at enkelte kolleger har optrådt respektløst over for dem. Nydanskerne er altså ikke i praksis blevet behandlet som alle andre. Mentorer og mellemledere har brug for viden og værktøjer for at kunne håndtere denne slags situationer, hvilket et kursusforløb kan bidrage til. For både mentorforløbet og mellemlederforløbet er det vigtigt, at inddrage de erfaringer arbejdspladserne har, så indholdet opleves relevant og vedkommende og deltagerne føler sig mødt. Uddannelsesforløbene er i dette projekt primært tilrettelagt som forberedelse til en ny situation, at blive klædt på og få input. Erfaringerne har vist os, at det bør overvejes, at se kurserne som en mulighed for at reflektere over de erfaringer der gøres med oplæring og integration i jobtræningsperioden. For at sikre at mellemlederne er godt informerede og ved hvilken rolle de forventes at spille, må mellemlederkurset iværksættes parallelt med eller forud for mentorkurset og i hvert fald starte inden de ledige kommer ud i virksomhederne i deres første praktikperiode. 9

10 I dette forløb var mellemledere og mentorer sammen på sidste kursusdag om at udarbejde en oplæringsplan. Måske kunne flere fælles dage i jobtræningsperioden bidrage til at skabe anledninger og tid til at mødes og følge op på oplæringsforløbet, koordinere og evt. justere oplæringsplanen. Ved at indlægge sådanne aktiviteter i uddannelsesforløbene ville det måske være lettere at få evalueret forløbet sammen. Det kunne også være en idé undervejs at samle alle tre aktører: nydanskere, mentorer og mellemledere til en fælles opfølgnings- og evalueringsseance. Information og erfaringsspredning Information fra beslutningstagere om formålet med og forventninger til arbejdspladsens deltagelse i projektet, ville øge handlingsberedskabet og motivationen hos alle de involverede parter. En synlig prioritering kunne også have form af en udmelding om, at virksomheden ønsker at ansætte nydanskerne, så det er tydeligt for mellemledere, mentorer og nydanskere, at virksomheden lægger vægt på projektet. En strategisk prioritering af mangfoldighed gennem bredere rekruttering og arbejde med arbejdspladsens holdninger og kultur vil naturligvis være et stærkt signal. Prioriteringen kan synliggøres ved at sætte tid og ressourcer af. Dette kan have form af et bestemt tidsrum der sættes af, som en af arbejdspladserne har praktiseret. Igennem dette projekt har vi bl.a. erfaret, hvor svært det er at formidle positive erfaringer gennem de store landsdækkende medier. Det skyldes bl.a. at positive nyheder ikke er helt så sensationelle som de negative erfaringer. Da netop de positive erfaringer omkring integration af nydanskere er vigtige i henhold til at ændre på det generelle billede i befolkningen, kunne det styrke effekten over for medierne, hvis flere projekter eller aktører dannede netværk og samarbejdede om at formidle de positive historier til pressen. Ejerskab er afgørende Afrunding Mellemledernes interesse for og opbakning om et forløb af denne karakter er meget vigtig for mentorer og nydanskere. Det er derfor vigtigt at de tager ejerskab. Ejerskabet hos de involverede øges af at blive informeret og inddraget i beslutninger. Det gælder fx inddragelse af mellemledere i valg af nydanskere. Inddragelse af alle mellemledere er selvsagt vanskeligt i et projekt med tre virksomheder og fem arbejdspladser. Som minimum bør alle mellemledere informeres om baggrunden for at deres ansættelseskompetence evt. sættes ud af kraft, om virksomhedens bevæggrunde for at deltage i projektet og om evt. specifikke forventninger der på den baggrund er knyttet til mellemledernes arbejde. Generelt har det i forbindelse med gennemførelse af projektet været vores erfaring, at ingen af de indlagte elementer i projektet kunne have været undværet. Såvel uddannelsesforløbet for de ledige, som praktikperioden, jobtilskudsordningen og ansættelsesperioden har alle været vigtige elementer i forhold til udvikling af de lediges kompetencer, motivation og ageren på arbejdsmarkedet. Det samme gælder uddannelsen af mentorer og mellemledere. Selvom disse forløb som beskrevet ovenfor kunne have været tilrettelagt anderledes, har mentorordningen haft en vigtig betydning for såvel deltagernes integration i virksomheden som i forhold til udvikling af de øvrige medarbejderes holdning og viden om mangfoldighed. Selvom det ikke er lykkedes at sprede denne viden til alle medarbejdere i de involverede virksomheder, har pro- 10

11 jektet i høj grad medvirket til at sætte større fokus på fordelene ved at prioritere mangfoldighed ved fremtidig ansættelse. Selvom projektets forskellige elementer har været essentielle for projektets gennemførelse og til hver en tid bør indgå i et fremtidigt projekt, vil der være mange muligheder for planlægning af de forskellige elementer. Som tidligere beskrevet har vi lært en masse nyt af at gennemføre dette forløb. Selvom vi i denne rapport har forsøgt at videregive vores erfaringer til andre, vil det ved planlægning af et nyt forløb altid være vigtigt at tage højde for de involverede parters kompetencer og forventninger til forløbet. Vi håber dog, at vi med denne rapport har været med til at gøre opmærksom på nogle af de ting, man skal huske at tage højde for i planlægningen, og samtidig håber vi at have inspireret andre til at gennemføre nye og spændende integrationsprojekter. Privat foto 11

12 3. Projektets formål, mål og succeskriterier 3.1. Ansøgningens intentioner Formålet med projektet Målrettet indsats og et formaliseret netværks- Samarbejde Afprøve og udvikle rammer og struktur for integrationsarbejdet Formålet med projektet var at udvikle, afprøve og beskrive et sammenhængende integrationsforløb, der byggede på vekslen mellem uddannelse, læring på jobbet, jobtræning og ordinær beskæftigelse, der kunne skabe tradition for ansættelse af ledige med anden etnisk baggrund end dansk i forsyningsbranchen. Endvidere var formålet, at bidrage til udvikling af modeller, der generelt kan være med til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet blandt ledige i denne målgruppe. Det særligt fornyende i projektet var at skabe en målrettet indsats og et formaliseret netværkssamarbejde inden for et defineret brancheområde, med det formål at bidrage til udvikling og udbredelse af erfaringer, som kan give ledige med anden etnisk baggrund en større tilknytning til arbejdsmarkedet såvel i forsyningsbranchen som mere generelt. Netværkssamarbejdet bestod af virksomhederne, ledelse, tillidsrepræsentanter, medarbejdere, den faglige organisation, A-kassen, Arbejdsformidlingen, uddannelsesinstitutioner m.fl. Målet for samarbejdet var, at der skulle skabes et erfaringsgrundlag, der kunne være med til at bidrage til den videre erfaringsspredning omkring integration af ledige med anden etnisk baggrund. De tre virksomheder som indgik i projektet, er alle beskæftigede inden for samme brancheområde, og samtidig er de konkurrerende virksomheder. Målet var at afprøve og udvikle rammer og struktur for integrationsarbejdet i virksomhederne, som skulle kunne fortsætte efter projektets afslutning. 3.2 Omdrejningspunkter for projektet Kvalificere ledige med anden etnisk baggrund end dansk Det danske arbejdsmarked Ny viden hos medarbejderne Opkvalificering af aktører Uddannelse af mentorer Et af omdrejningspunkterne i projektet var at kvalificere ledige med anden etnisk baggrund end dansk gennem uddannelse, praktik og jobtræning, så de kunne opnå ordinær beskæftigelse som specialarbejdere på det danske arbejdsmarked f.eks. ved ansættelse i de deltagende virksomheder. Endvidere var målet, at virksomhederne og branchen fik mulighed for at udvide og kvalificere rekrutteringsgrundlaget for nye medarbejdere, samt at der blev skabt et fundament for videreudvikling af det interne samarbejde i virksomhederne, som ville kunne danne eksempel for andre sektorer. En vellykket integration og dermed en tradition for ansættelse af ledige med anden etnisk baggrund kræver ofte, at der skabes ny viden og erkendelse blandt de eksisterende medarbejdere. Derfor var et andet omdrejningspunkt i projektet, at sikre at de ansvarlige aktører i netværket fik tilstrækkelige redskaber og kvalifikationer til at kunne påvirke indsatsen og udbredelsen af erfaringer omkring integration af ledige med anden etnisk baggrund ud fra den enkeltes forudsætninger og virksomhedernes rammer. Det var endvidere målet, at yde en opkvalificering af ansvarlige aktører, og på den måde gøre netværket i stand til at udvide sit generelle rekrutteringsgrundlag efter projektets afslutning. Gennem uddannelse af mentorer i virksomhederne var målet at etablere et 12

13 internt netværk der have til formål at øge den interkulturelle kompetence i virksomhederne og dermed forbedre chancerne for integration. Som led heri blev udpeget 16 erfarne medarbejdere som mentorer. Deres ansvar var at stå for den praktiske oplæring, introduktion til arbejdspladsen m.v. Som en del af projektet skulle endvidere gennemføres korte kursusdage for mellemledere på de deltagende arbejdspladser. Udvikle model for bedst praksis Udvikle en informationsstrategi Et tredje omdrejningspunkt for projektet har været at udvikle en model for bedste praksis i forbindelse med udvikling af strategier, værktøjer og metoder til fastholdelse af ledige med anden etnisk baggrund. Som en del af projektets samlede evalueringsværktøjer var målet at udvikle metoder til vurdering af såvel projektets samlede effekt samt effekten af de forskellige faser i projektet, så de kunne anvendes som inspiration og vurdering af fremtidige projekter inden for området. Som integreret del af projektet skulle der udvikles en informationsstrategi, der havde til formål både at informere internt i virksomhederne om projektet, og som samtidig havde til formål at fokusere på udbredelse af projektets erfaringer som et bidrag til den fremtidige beskæftigelsesindsats for nydanskere inden for rammerne af den nationale strategi og de vedtagne indsatsområder. 3.3 Undersøgelse af forventninger til projektet Styregruppens forventninger til projektet Fokusgruppeinterview Spørgeskema Konsensus om projektet Fokuspunkter for fokusgruppeinterviews: Egen rolle og andres roller Hvad var svært Hvad var let Med henblik på at afklare styregruppens forventninger til projektet og samtidig sikre at forventningerne til projektet var afstemt imellem de forskellige deltagere i styregruppen valgte vi at gennemføre et fokusgruppeinterview med styregruppens medlemmer i starten af projektperioden. Interviewet blev gennemført på et udvidet styregruppemøde i september måned Interviewet er siden hen blevet fulgt op af endnu et interview med styregruppen som blev afholdt på et styregruppemøde i slutningen af august måned De to interview danner udgangspunkt for en vurdering af, hvorvidt projektet har levet op til forventningerne blandt de deltagende virksomheder, fagforeningen, AF samt den uddannelsesinstitution, som har været repræsenteret i projektets styregruppe. Som supplement til interviewet udfyldte styregruppen et spørgeskema. Deltagernes synspunkter og kommentarer blev efterfølgende uddybet i diskussionen. Valget af fokusgruppeinterview som metode skulle på den ene side sikre, at de forskellige synspunkter i styregruppen blev kendt af alle og på den anden side skabe mulighed for opnåelse af en fælles opfattelse af projektets overordnede mål. Selvom projektets parter indledningsvis havde deltaget i de første drøftelser og beslutninger omkring fastsættelse af projektets mål, vurderede vi, at de personer der oprindeligt havde været med til at fastsætte projektets mål kun repræsenterede en del af styregruppen. Vi fandt det derfor nødvendigt at sikre en overordnet konsensus omkring projektets mål ved projektstart. Udover deltagernes forventninger til projektet blev der i forbindelse med interviewet fokuseret på såvel deltagernes opfattelse af deres egen, øvrige aktørers, og de øvrige styregruppemedlemmers rolle i projektet, hvilket er nærmere beskrevet i kapitel 4.1 (s. 15). Som en del af interviewet havde vi desuden valgt at fokusere på styregruppens vurdering af, hvad der fra projektets opstartsperiode i juni indtil afholdelse af interviewet i september havde været henholdsvis let og svært at få 13

14 til at fungere. Valget af sidstnævnte fokusområde skulle ses i forhold til et ønske om at bruge de løbende evalueringer af projektet til at ændre arbejdsmetoder og indhold undervejs, hvis dette skulle blive nødvendigt. Især styregruppemøderne, samarbejdet med de øvrige styregruppemedlemmer og ledelsesformen i projektet blev positivt vurderet, hvilket resulterede i en beslutning om at fastholde den planlagte struktur og arbejdsform. Bekymringer i forhold til rekruttering Bekymringer i forhold til medarbejderne Til gengæld var der en del bekymringer i forhold til rekruttering af deltagere til projektet, hvilket bar præg af erfaringerne i projektet på daværende tidspunkt, hvor der efter afholdelse af de første informationsmøder, måtte arrangeres ekstra møder samt indrykkes nye annoncer, for at sikre det nødvendige rekrutteringsgrundlag til projektet. En del af styregruppens medlemmer udtrykte desuden bekymring om, de øvrige medarbejderes holdning og lyst til at indgå i projektet, f.eks. som mentorer. Dette problem er siden hen blevet løst, da især mentorerne har været meget engagerede i både projektet og nydanskerne. 3.4 Styregruppens forventninger til projektet Bidrage til at fremme integrationen i Danmark Udvide virksomhedernes rekrutteringsgrundlag Projektets aktualitet Udvikling af modeller og information om projektets erfaringer Ingen af de ovennævnte faktorer har dog påvirket styregruppens generelle vurdering af projektets oprindelige mål om at bidrage til udvikling af modeller, der kan være med til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet blandt ledige nydanskere såvel generelt som i forsyningsbranchen. Selvom styregruppens medlemmer repræsenterer organisationer med forskellige interesser, har der generelt været enighed om, at en af de væsentligste intentioner med projektet har været at bidrage til fremme af integrationen i Danmark ved udvikling og udbredelse af metoder og modeller, så andre kan drage nytte af de erfaringer, der opnås i projektet. De deltagende virksomheder og den faglige organisation har samtidig haft en forventning om, at projektet kunne bidrage til at udvide virksomhedernes rekrutterings- og ansættelsesgrundlag i form af udannelse af nye medarbejdere med anden etnisk baggrund. Styregruppens medlemmer har generelt lagt vægt på projektets aktualitet grundet den forholdsvis store ledighed blandt nydanskere, som de mente krævede en ekstraordinær indsats. Samtidig har de deltagende virksomheder set projektet som aktuelt, da de på opstartstidspunktet for projektet generelt stod over for en større udfordring med en aldrende arbejdsstyrke. En del af arbejdsstyrken forventedes at ville gå på efterløn indenfor en kort årrække. Samtidig havde flere af de deltagende virksomheder haft svært ved at rekruttere medarbejdere til ikke-faglærte jobs. Styregruppens forventninger til projektets resultat såvel på kortere som på længere sigt blev ligeledes afspejlet i en mere generel forventning om at medvirke/bidrage til at skabe en øget integration af nydanskere gennem udvikling af modeller og information om projektets erfaringer. På længere sigt blev det forventet at projektets erfaringer kunne bidrage til at påvirke holdningen til nydanskere såvel i andre virksomheder som i samfundet generelt. Blandt virksomhedsrepræsentanterne i styregruppen var der ved projektets start ligeledes en forventning om at projektets resultat kunne bidrage til rekruttering/ansættelse af veluddannet personale. På længere sigt blev det forventet at dette ville give en effekt i energibranchen generelt i henhold til mulighederne for at rekruttere kvalificerede nydanskere i branchen. 14

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen 1 Godkendt 31-08-05 Revideret 04.04.06 Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen År 2005 Uge 31-32 Fase 1: Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere