NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD"

Transkript

1 Sagsnr NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Problemstilling Medlemskab af Brugerklubben Bidrag til vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet Indkøb af ydelser til eget brug Sammenfatning Side 2 af 18

3 1. Indledning 1.1. Struer Kommune har på vegne af Brugerklubben SBSYS bedt Bender von Haller Dragsted om at udarbejde et notat, der tager stilling til, om en offentlig myndighed kan opnå adgang til at bruge det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS uden afholdelse af et forudgående EU-udbud SBSYS anvendes i dag af Region Midtjylland, Struer Kommune, Mariagerfjord Kommune, Vejle Kommune, Hjørring Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Hedensted Kommune. Brugerne af SBSYS har stiftet en forening med navnet Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). Det følger af Brugerklubbens vedtægter, at danske kommuner og regioner kun kan opnå brugsret til SBSYS, hvis de optages som medlemmer af Brugerklubben, jf. 4, stk. 1 og Formålet med Brugerklubben er at gennemføre udvikling og vedligeholdelse af SBSYS i fællesskab, jf. vedtægternes 2. Beslutninger herom skal derfor træffes af Brugerklubbens generalforsamling, jf. vedtægternes 3. Brugerklubmedlemmerne er enige om at fastholde én enkelt version af systemet (herefter SBSYS-kernemodulet ), jf. vedtægternes 3 med note 1. Af vedtægternes 3 følger videre, at Brugerklubmedlemmerne enkeltvis eller i samarbejde med andre medlemmer kan udvikle og vedligeholde tillægsmoduler til SBSYS-kernemodulet efter godkendelse på Brugerklubbens generalforsamling Brugerklubben har efter det oplyste en række løbende driftsudgifter, som består i 1) godtgørelse til de fem medlemmer af Brugerklubbens forretningsudvalg, der vælges blandt repræsentanter for Brugerklubbens medlemmer til at varetage det daglige samarbejde med leverandører og tegne Brugerklubben udadtil, 2) sekretærbistand, 3) udgifter til møder, seminarer, ekstern bistand, PR og kildekodereview, og 4) udgifter til vedligeholdelse af en elektronisk manual til SBSYS. Disse driftsudgifter fordeles blandt Brugerklubbens medlemmer i henhold til en særskilt samarbejdsaftale og ud fra en fordelingsnøgle baseret på antallet af indbyggere, jf. 6, stk. 1, i Brugerklubbens vedtægter Det er oplyst, at SBSYS er kodet af Ditmer A/S (herefter benævnt Ditmer ) og videreudviklet i et samarbejde mellem Ditmer og Brugerklubmedlemmerne. Der er indgået en aftale mellem Ditmer og Brugerklubben, der regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med videreudvikling og brug af SBSYS (herefter kildekodeaftalen ). Det følger af kildekodeaftalens 2.1, at Brugerklubben har ubegrænset brugsret til det samlede SBSYS og kan videregive denne brugsret til andre offentlige myndigheder i både ind- og udland. Denne brugsret er vederlagsfri, jf. kildekodeaftalens 9.1. Kildekodeaftalens 9.2 oplyser, at Brugerklubben betaler vederlag til Ditmer for videreudvikling af SBSYS i henhold til en særskilt rammeaftale herom. Det præci- Side 3 af 18

4 seres samtidigt, at Brugerklubben har ret til helt eller delvist at overlade videreudviklingen af SBSYS til en anden leverandør, jf. kildekodeaftalens Brugerklubmedlemmerne har aftalt at indgå aftale med Ditmer om vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS. Det er samtidigt aftalt, at Region Midtjylland skal foretage de konkrete indkøb af ydelser under denne aftale på vegne af de øvrige medlemmer af Brugerklubben, jf. Aftale mellem Brugerne i brugerklubben vedr. koordineringskøb i forbindelse med opgradering/opdatering af SBSYS (herefter indkøbskoorderingeringsaftalen ). Hedensted Kommune blev medlem af Brugerklubben i 2009 og tiltrådte i den forbindelse indkøbskoorderingeringaftalen Den indgåede aftale med Ditmer om vedligeholdelse af SBSYS (herefter leveringsaftalen ) er indgået af alle Brugerklubmedlemmerne bortset fra Hedensted Kommune. Leveringsaftalen er indgået uden et forudgående EU-udbud, idet den er indgået gennem SKI Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S som en rammeaftale (vedligehold med forbrugsafregning) under SKI-rammeaftale (systemløsninger, projekter samt vedligehold). Det følger af leveringsaftalens punkt 2, at den omfatter tilretninger og tilpasninger, fejlretning samt teknisk support og driftsstøtte i relation til såvel SBSYS som tilhørende integrationer og systemer. Det er endvidere oplyst, at vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet faktureres samlet til Region Midtjylland, jf. indkøbskoordineringsaftalen, hvorefter beløbet fordeles internt blandt Brugerklubmedlemmerne i henhold til en særskilt samarbejdsaftale og ud fra en fordelingsnøgle baseret på antallet af indbyggere, jf. 6, stk. 1, i Brugerklubbens vedtægter, at vedligeholdelse og videreudvikling af tillægsmoduler, som alle eller de fleste Brugerklubmedlemmer har indgået en særskilt samarbejdsaftale om, ligeledes faktureres samlet til Region Midtjylland, hvorefter udgifterne fordeles blandt de Brugerklubmedlemmer, som deltager i samarbejdsaftalen, jf. vedtægternes 6, stk. 3 og 4, og at Brugerklubmedlemmerne desuden hver især indkøber en række ydelser til eget brug under leveringsaftalen med Ditmer, nemlig support og driftsstøtte og i nogle tilfælde også vedligeholdelse og videreudvikling af tillægsmoduler. Disse ydelser faktureres direkte til de enkelte Brugerklubmedlemmer. 2. Problemstilling 2.1. Det fremgår ovenstående, at en offentlig myndighed kan opnå adgang til at bruge SBSYS mod Side 4 af 18

5 at forpligte sig som medlem af Brugerklubben, herunder bidrage til afholdelse af Brugerklubbens driftsudgifter, og at bidrage til afholdelse af udgifter til vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet. Det vil endvidere ses, at anvendelsen af SBSYS som regel vil indebære, at den offentlige myndighed må afholde udgifter til vedligeholdelse og videreudvikling af tillægsmoduler samt udgifter til support og driftsstøtte til eget brug Det spørgsmål, som skal besvares i det følgende er, hvorvidt disse forpligtelser og udgifter er udtryk for, at en offentlig myndighed, som ønsker at bruge SBSYS, foretager en udbudspligtig anskaffelse. I bekræftende fald skal det undersøges, om den offentlige myndighed skal afholde et selvstændigt forudgående EUudbud, eller om udbudspligten kan opfyldes på anden måde. 3. Medlemskab af Brugerklubben 3.1. Brugerklubben er som nævnt indehaver af en ubegrænset brugsret til SBSYS og har ret til at videregive denne brugsret til andre offentlige myndigheder, jf. kildekodeaftalens 2.1. Brugerklubbens vedtægter bestemmer i tråd hermed, at enhver offentlig myndighed, herunder kommuner og regioner, kan søge om optagelse som medlem i Brugerklubben, jf. 4, stk. 1. Optagelse som medlem betyder uden videre, at den offentlige myndighed opnår brugsret til SBSYS. Der skal ikke betales for medlemskab af Brugerklubben, og erhvervelsen af brugsretten er dermed i sig selv vederlagsfri. Brugsretten er til gengæld fra Brugerklubbens side betinget af, at den offentlige myndighed påtager sig en række forpligtelser, herunder til at vedligeholde og videreudvikle SBSYS-kernemodulet i fællesskab med de øvrige Brugerklubmedlemmer, at indhente godkendelse fra Brugerklubbens generalforsamling til vedligeholdelse og videreudvikling af tillægsmoduler, og at bidrage økonomisk til afholdelse af udgifterne til drift af Brugerklubben og vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet en forpligtelse, der dog hvert år skal konkretiseres i en særskilt samarbejdsaftale mellem Brugerklubmedlemmerne Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18 om indgåelse af offentlige kontrakter (herefter udbudsdirektivet ) definerer i artikel 1, stk. 2, litra a), offentlige kontrakter som Side 5 af 18

6 gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser. Af den engelske udgave fremgår mere specifikt, at der skal være tale om contracts for pecuniary interest concluded in writing between one or more economic operators and one or more contracting authorities (min understregning). Det må heraf følge, at den modydelse, som den ordregivende myndighed skal præstere, skal være et sædvanligt økonomisk vederlag. Denne fortolkning finder da også støtte i udtalelse fra generaladvokat Cosmas i sag C-107/98, Teckal, præmis Sammenholdt med denne fortolkning kan det konstateres, at den foreliggende situation er karakteriseret ved, at en myndighed ved indmeldelse i en forening opnår en brugsret til et edb-program mod at påtage sig en række forpligtelser, der ikke i sig selv er udtryk for, at myndigheden betaler et sædvanligt økonomisk vederlag for brugsretten. Henset hertil er det vores vurdering, at opnåelsen af en brugsret til SBSYS ved indmeldelse i Brugerklubben ikke kan betragtes som indgåelse af en offentlig kontrakt i udbudsdirektivets forstand Der kan imidlertid være anledning til at overveje, om en myndigheds faktiske økonomiske bidrag til driften af Brugerklubben kan hævdes at udgøre en indirekte løbende betaling for brugsretten til SBSYS. Brugerklubben har som sit formål at sikre, at vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS sker i fællesskab efter fælles beslutning og fælles retningslinjer. Driftsudgifterne relaterer sig til opfyldelsen af dette formål. Bidrag hertil udgør derfor ikke betaling for brugsretten, men går til dækning af konkrete udgifter, som Brugerklubmedlemmerne ved indgåelse af en årlig samarbejdsaftale bliver enige om at afholde for at sikre og gennemføre den fælles vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS. Efter vores vurdering er en afholdelse af sådanne løbende driftsudgifter ikke ensbetydende med, at myndigheden foretager en udbudspligtig anskaffelse Noget andet er så, at Brugerklubben selv må betragtes som en ordregivende myndighed i udbudsdirektivets forstand. Opmærksomheden henledes derfor på, at Brugerklubben ved anskaffelse af ydelser fra tredjemand til brug for driften er forpligtet til at foretage et EU-udbud, i det omfang hvor direktivets tærskelværdier er overskredet Sammenfattende er det herefter vores vurdering, at selve optagelsen som medlem af Brugerklubben og den samtidige vederlagsfrie erhvervelse af en brugsret til SBSYS kan ske uden afholdelse af et forudgående EU-udbud, og dette uanset at myndigheden samtidigt forpligter sig til at bidrage økonomisk til afholdelsen af Brugerklubbens driftsudgifter. Side 6 af 18

7 4. Bidrag til vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet 4.1. Alle nuværende Brugerklubmedlemmer, bortset fra Hedensted Kommune, har i fællesskab indgået en rammeaftale med Ditmer om vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS, jf. nærmere herom i afsnit 1 ovenfor. Ved indgåelsen af denne aftale har Brugerklubmedlemmerne i princippet været forpligtede til at foretage et udbud efter udbudsdirektivets regler. Vi lægger imidlertid til grund, at de nuværende Brugerklubmedlemmer lovligt har kunnet afløfte deres udbudspligt ved at indgå aftalen som en leveringsaftale under SKIrammeaftale En offentlig myndighed, som ønsker adgang til SBSYS, og som derfor optages som nyt medlem af Brugerklubben, skal samtidig forpligte sig til at bidrage økonomisk til indkøbet af vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet fra tredjemand, jf. 6 i Brugerklubbens vedtægter. Uanset de nærmere aftaleforhold vil der således være tale om, at et nyt Brugerklubmedlem skal betale en andel af udgifterne til tredjemands vedligeholdelse og videreudvikling af det ESDH-system, som myndigheden har opnået brugsret til. Efter vores vurdering er dette ensbetydende med, at et nyt Brugerklubmedlem foretager et udbudspligtigt indkøb af tjenesteydelser Det er dog ikke dermed givet, fra hvem og hvordan dette indkøb skal foretages. Efter vores opfattelse er der navnlig anledning til at overveje to modeller. Begge modeller bygger på den grundlæggende præmis, at et nyt Brugerklubmedlem ikke kan udbyde og indgå en selvstændig aftale om indkøb af sin andel af de pågældende ydelser fra tredjemand. Kernen i SBSYS-samarbejdet er således, at vedligeholdelse og videreudvikling ønskes foretaget i fællesskab med de øvrige Brugerklubmedlemmer og derfor under en aftale med samme leverandør Model 1: Indgåelse af ny fælles aftale med tredjemand Den første model indebærer, at et nyt Brugerklubmedlem opnår status som kunde på lige fod med de øvrige Brugerklubmedlemmer i en fælles aftale om indkøb af vedligeholdelse og videreudvikling fra tredjemand. Denne model bygger videre på de eksisterende aftaleforhold, idet leveringsaftalen med Ditmer netop er indgået af alle Brugerklubmedlemmer, bortset fra Hedensted Kommune, der ikke var medlem af Brugerklubben på tidspunktet for aftalens indgåelse. Det centrale udbudsretlige spørgsmål er her, om et nyt Brugerklubmedlem vil kunne opnå status som kunde i en allerede indgået fælles indkøbsaftale med tredjemand uden afholdelse af et forudgående udbud Praksis åbner mulighed for, at der kan foretages visse ændringer af bestående kontrakter, uden at dette udløser en pligt til at foretage et nyt udbud. Således vil Side 7 af 18

8 ændringer kun udløse en ny udbudspligt, hvis de nye bestemmelser er afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og derfor viser, at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende elementer, jf. EUdomstolens dom af 19. juni 2008 i sag C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur, præmis 34. Vi finder det imidlertid ikke særligt sandsynligt, at en udvidelse af kredsen af kunder i en bestående aftale om indkøb af vedligeholdelse og videreudvikling fra tredjemand vil kunne rummes inden for denne adgang til at foretage ikkeafgørende ændringer af en kontrakt. Dette skyldes ikke mindst en forventning om, at en udvidelse af kredsen af Brugerklubmedlemmer vil medføre en udvidelse af omfanget af de ydelser, der indkøbes under aftalen. Betydelige udvidelser af kontraktens omfang vil således i sig selv udgøre en væsentlig ændring af kontrakten, der udløser en pligt til fornyet udbud, jf. den ovenfor citerede doms præmis 36. Dette gælder, selv om udvidelsen ikke i sig selv har et omfang, som overstiger direktivets tærskelværdi Hvis det mod vores forventning må antages, at omfanget af de ydelser, der består i vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet, ikke i sig selv påvirkes nævneværdigt af antallet af Brugerklubmedlemmer, kan der være anledning til at overveje en model, hvor det i forbindelse med en udvidelse af kredsen af kunder i den eksisterende aftale samtidigt præciseres, at aftalen ikke omfatter nye Brugerklubmedlemmers indkøb af ydelser til eget brug. Af flere grunde mener vi imidlertid ikke, at en sådan model er hensigtsmæssig For det første kan det ikke udelukkes, at en ændring af kontraktens parter i sig selv vil blive betragtet som en væsentlig ændring af kontrakten, der udløser en ny udbudspligt, uanset om omfanget af de ydelser, der skal præsteres under kontrakten, i princippet forbliver uændret. Modellen risikerer derfor under alle omstændigheder at blive betragtet som en overtrædelse af udbudsreglerne For det andet vil et nyt Brugerklubmedlem i denne situation formentlig under alle omstændigheder være forpligtet til at foretage et særskilt udbud af de ydelser, der indkøbes til eget brug. Ved beregningen af tærskelværdien er det således vores vurdering, at indkøbet af vedligeholdelse og videreudvikling af tillægsmoduler samt support og driftsstøtte må lægges sammen med bidraget til indkøb af vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet ud fra den betragtning, at disse forskellige ydelser alle er en del af en samlet anskaffelse af et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Et medlemskab af Brugerklubben er tidsubegrænset, jf. opsigelsesbestemmelsen i 4, stk. 7, i Brugerklubbens vedtægter. Kontraktens værdi må derfor beregnes for en fireårig periode. Tærskelværdien for kommunale tjenesteydelseskontrakter er i øjeblikket kr Det vil heraf ses, at flere af de eksisterende Brugerklubmedlemmer gennem deres medlemskab foretager anskaffelser, der selvstændigt overskrider tærskelværdien. Vi forventer derfor, at det samme kan gælde for potentielle nye Brugerklubmedlemmer. Side 8 af 18

9 Er situationen som forventet den, at nogle eller alle nye Brugerklubmedlemmer under alle omstændigheder vil være nødt til at foretage et udbud af de ydelser, der indkøbes til eget brug, vil der ikke være meget vundet ved at søge at fastholde en eksisterende kontrakt med tredjemand med de anførte præciseringer. Også i lyset af den risiko, der som nævnt er forbundet hermed, synes det derfor mest hensigtsmæssigt som hidtil at afløfte udbudspligten for en samlet kontrakt for samtlige de ydelser, der er forbundet med anskaffelsen af SBSYS Det vil på denne baggrund ses, at anvendelsen af en model, hvor leveringsaftalen med tredjemand indgås af alle Brugerklubmedlemmer i fællesskab, i praksis vil indebære, at der ved enhver optagelse af et nyt medlem af Brugerklubben skal indgås en ny fælles aftale med tredjemand om vedligeholdelse og videreudvikling, hvilket principielt udløser en ny udbudsforpligtelse I den aktuelle situation, hvor SKI har indgået rammeaftale med Ditmer, vil udbudspligten for en sådan ny fælles aftale imidlertid kunne afløftes ved at indgå en leveringsaftale med Ditmer under denne rammeaftale. Dette forudsætter dog, at alle de Brugerklubmedlemmer, som deltager i den nye aftale, var abonnenter hos SKI på det tidspunkt, hvor SKI udbød rammeaftale 02.18, jf. nærmere om denne forudsætning nedenfor i punkt Rammeaftale trådte i kraft den 1. juli I praksis er det vores forventning, at en ny aftale efter sit indhold vil kunne være identisk med den eksisterende aftale, idet vi dog ikke har foretaget en egentlig vurdering af, om en udvidelse af kundekredsen nødvendiggør andre ændringer af aftalen. At der indgås en ny fælles leveringsaftale med Ditmer ændrer ikke ved den mellem Brugerklubmedlemmerne indgåede indkøbskoordineringsaftale eller nye Brugerklubmedlemmers mulighed for at tilslutte sig denne aftale. Det forhold, at Brugerklubmedlemmerne har aftalt at koordinere deres indkøb under den fælles aftale med Ditmer, således at indkøbene i praksis foretages af Region Midtjylland på de øvrige Brugerklubmedlemmers vegne, ses således ikke at have nogen selvstændig udbudsretlig betydning Model 2: Indkøb af ydelser fra tredjemand gennem en indkøbscentral Under den første model vil det være nødvendigt at indgå en ny fælles leveringsaftale med tredjemand ved enhver optagelse af et nyt medlem af Brugerklubben. I en situation, hvor der ikke længere eksisterer en rammeaftale mellem SKI og Ditmer, som kan benyttes ved en sådan ny aftaleindgåelse, vil optagelsen af et nyt medlem af Brugerklubben derfor indebære, at der må afholdes et udbud med henblik på indgåelse af en fælles leveringsaftale med den nye kreds af Brugerklubmedlemmer som kunder. Side 9 af 18

10 Der er derfor anledning til at overveje, om ny aftaleindgåelse med tredjemand kan undgås ved i stedet at anvende en model, hvor Region Midtjylland eller alternativt Brugerklubben som sådan optræder som indkøbscentral i udbudsdirektivets forstand. Denne model bygger videre på den tankegang, som er afspejlet i den indgåede indkøbskoordineringsaftale, der fastslår, at Region Midtjylland foretager indkøb på vegne af de øvrige medlemmer af Brugerklubben. Som situationen er i dag, hvor Brugerklubmedlemmerne i fællesskab har indgået leveringsaftalen med Ditmer, må indkøbskoordineringsaftalen betragtes som en samarbejdsaftale, der ikke i sig selv har udbudsretlige konsekvenser. Efter den her drøftede model vil den nuværende leveringsaftale med Ditmer imidlertid skulle erstattes af en ny leveringsaftale, hvori alene Region Midtjylland eller alternativt Brugerklubben som sådan er kunde. Under en sådan aftale foretages indkøbet af vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet af Region Midtjylland, der herefter videresælger disse ydelser til kredsen af Brugerklubmedlemmer. Fordelen ved denne model vil i givet fald være, er den ikke er afhængig af, at der vedvarende eksisterer en rammeaftale mellem SKI og Ditmer. Er der først én gang indgået en leveringsaftale mellem Region Midtjylland i dennes egenskab af indkøbscentral og Ditmer, vil selve leveringsaftalen fortsat bestå, selv om rammeaftalen mellem SKI og Ditmer, som har været anvendt ved indgåelsen af leveringsaftalen, ophører uden at blive erstattet af en ny og tilsvarende rammeaftale. Det spørgsmål, som skal undersøges, er imidlertid, om det under denne model overhovedet vil være muligt at foretage en løbende udvidelse af kredsen af Brugerklubmedlemmer, uden at dette udløser en ny udbudspligt Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 10, definerer en indkøbscentral som en ordregivende myndighed, der - indkøber varer og/eller tjenesteydelser for andre ordregivende myndigheder eller - indgår offentlige kontrakter eller rammeaftaler om varer eller tjenesteydelser for andre ordregivende myndigheder. Udbudsdirektivets artikel 11, stk. 1, fastslår, at medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser, der giver de ordregivende myndigheder mulighed for at anskaffe varer og/eller tjenesteydelser gennem indkøbscentraler. Af direktivets artikel 11, stk. 2, følger, at ordregivende myndigheder, der anskaffer varer og/eller tjenesteydelser gennem en indkøbscentral, anses for at have overholdt bestemmelserne i dette direktiv, forudsat at indkøbscentralen har overholdt dette. Side 10 af 18

11 Undtagelsen for indkøbscentraler er gjort anvendelig i dansk ret ved 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. I sin vejledning om udbudsdirektiverne, punkt 2.3, forklarer Konkurrencestyrelsen, at indkøbscentraler både kan virke som lagerførende grossister, og som det allerede kendes fra dansk praksis, som formidlere af rammeaftaler eller kontrakter. Vejledningen præciserer i samme punkt, at brugen af en indkøbscentral kan både være vedvarende og baseret på ad hoc opgaver. Det er således efter direktiverne muligt for en kreds af ordregivere at slå sig sammen og fungere som indkøbscentral på et enkeltstående kontraktområde Det vil af de citerede bestemmelser og fortolkningsbidrag ses, at Brugerklubmedlemmerne kan udpege Region Midtjylland som fælles indkøbscentral på det foreliggende område og derfor kan indkøbe vedligeholdelse og videreudvikling fra eller gennem Region Midtjylland uden at foretage et selvstændigt EU-udbud. Brugerklubmedlemmerne vil således blive anset for at have overholdt deres forpligtelser efter udbudsdirektivet, såfremt Region Midtjylland har overholdt direktivet. Samtidigt ses der ikke formelt set at være noget til hinder for, at Region Midtjylland kan afløfte sin udbudspligt ved selv at indkøbe de pågældende ydelser gennem en indkøbscentral som SKI Hvor SKI optræder som formidler af rammeaftaler, må Region Midtjyllands funktion i hvert fald for så vidt angår indkøbet af vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet snarere betragtes som lagerførende grossist. Begge funktioner kan - som det fremgå af Konkurrencestyrelsens vejledning udøves af en indkøbscentral i udbudsdirektivets forstand. Konstruktionen med en indkøbscentral, der køber gennem en indkøbscentral, er dog usædvanlig. Henset til Konkurrencestyrelsens aktuelle fokus på de aktiviteter, der udøves af SKI, kan det derfor allerede af denne grund overvejes at rette en henvendelse til Konkurrencestyrelsen med henblik på at opnå en vejledende udtalelse om konstruktionens lovlighed. Under alle omstændigheder er det principielle spørgsmål imidlertid, om Region Midtjylland i sin egenskab af indkøbscentral kan indgå en rammeaftale med tredjemand under overholdelse af udbudsdirektivet og herefter anvende denne rammeaftale til at foretage indkøb til brug for såvel nuværende som eventuelt fremtidige Brugerklubmedlemmer Udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2, præciserer, at: Side 11 af 18

12 Kontrakter, der er baseret på en rammeaftale, indgås efter procedurerne i stk. 3 og 4. Disse procedurer finder kun anvendelse mellem de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører, der oprindeligt var parter i rammeaftalen. I Kommissionens Explanatory Note Framework Agreements Classic Directive, punkt 2.1, fortolkes denne bestemmelse som følger: When a framework agreement is to be used by several contracting authorities, therefore, these contracting authorities, must be identified explicitly in the contract notice, either by naming them directly in the notice itself or through reference to other documents (e.g. the specifications or a list available from one of the contracting authorities, etc.). In other words, framework agreements constitute a closed system which no-one else can enter, either as a purchaser or a supplier. Videre præciseres det i fodnote 14 til denne forklarende meddelelse: For example, in the case of a framework agreement concluded by a central purchasing body acting as an intermediary rather than as a wholesale dealer, it would not therefore be sufficient to indicate that the agreement can be used by contracting authorities established in the Member State in question. On the other hand, a description permitting immediate identification of the contracting authorities concerned for example the municipalities of x province or of y region renders it possible to verify that the provision of Article 32(2), second indent has been observed. I en vejledende udtalelse om rammeaftaler af 28. oktober 2009 har Konkurrencestyrelsen tilsvarende fortolket udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2, således, at en ordregivende myndighed, der ikke er oprindelig part på rammeaftalen, [har] ikke afløftet sin udbudspligt ved at anvende en rammeaftale, som ikke er udbudt med henblik på at dække denne ordregivers behov. Når en central indkøbsorganisation indgår en rammeaftale, er det kun de myndigheder, der er indkøbsorganisationens abonnenter på udbudstidspunktet, der har mulighed for at få adgang til at benytte aftalen. Såfremt en ordregivende myndighed, der ikke var abonnent på udbudstidspunktet, benytter denne aftale, er myndighedens udbudspligt således ikke afløftet. Konkurrencestyrelsen understreger også, at Eksisterende rammeaftaler kan således ikke anvendes af nye ordregivende myndigheder, selv om disse har de samme karakteristika som parterne på rammeaftalen. Side 12 af 18

13 Sammenfattende vurderer Konkurrencestyrelsen, at en rammeaftale alene kan anvendes af de oprindelige parter, jf. udbudsdirektivet artikel 32, stk. 2, 2. afsnit. De oprindelige parter er den kreds af ordregivende myndigheder, der fastlægges allerede ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Kredsen kan ikke efterfølgende ændres eller udvides med udefrakommende ordregivende myndigheder eller andre abonnenter hos indkøbscentralen, der ikke er parter på aftalen fra starten. Rammeaftaler udgør således et lukket system. Det er desuden Konkurrencestyrelsens samlede vurdering, at der skal foreligge en klar beskrivelse af, hvilke ordregivende myndigheder der kan anvende rammeaftalen. Der stilles i den forbindelse krav om, at det er muligt entydigt og præcist at identificere de ordregivende myndigheder, der er parter på en rammeaftale og/eller abonnenter hos indkøbscentralen. Hvorvidt dette krav er opfyldt, vil bero på en konkret vurdering. En generisk beskrivelse af de ordregivende myndigheder kan således konkret være tilstrækkelig, såfremt det til enhver tid er muligt at identificere præcis, hvilke ordregivere der var omfattet af denne beskrivelse på udbudstidspunktet Disse fortolkningsbidrag kan alle hævdes at pege i retning af, at Region Midtjylland i sin egenskab af indkøbscentral ikke kan indgå en rammeaftale med tredjemand om vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS, der efterfølgende vil kunne benyttes også af nye Brugerklubmedlemmer. På trods heraf vil vi ikke udelukke, at en sådan model er forenelig med udbudsreglerne. Efter vores vurdering kan der navnlig anføres to begrundelser til støtte herfor For det første er det muligt, at der må sondres mellem situationen, hvor en indkøbscentral optræder som formidler af en rammeaftale, og situationen, hvor indkøbscentralen optræder som lagerførende grossist. I hvert fald ved indkøbet af vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYSkernemodulet vil Region Midtjylland have den sidstnævnte funktion. I tråd med den allerede indgåede indkøbskoordineringsaftale vil det her være Region Midtjylland, som foretager de konkrete anskaffelser af ydelser under rammeaftalen, og som faktureres herfor. Følgelig kan det hævdes, at det alene er Region Midtjylland, som anvender aftalen, jf. herved sprogbrugen i de ovenfor angivne fortolkningsbidrag. Situationen synes væsensforskellig fra situationen, hvor en indkøbscentral indgår en rammeaftale på vegne af en række ordregivende myndigheder, som herefter kan benytte rammeaftalen til at indgå konkrete anskaffelsesaftaler. De fortolkningsbidrag, som er gengivet ovenfor, synes at fokusere på den sidstnævnte situation, og vi er tilbøjelige til at mene, at der må gælde noget andet, når en indkøbscentral fungerer som lagerførende grossist og dermed selv indgår de konkre- Side 13 af 18

14 te anskaffelsesaftaler under rammeaftalen. Den ovenfor citerede fodnote 14 til Kommissionens forklarende meddelelse taler antydningsvist i denne retning. Dette vil i givet fald betyde, at en indkøbscentral, der fungerer som lagerførende grossist og derfor i første omgang selv foretager de konkrete anskaffelser af ydelser under en rammeaftale, frit vil kunne videresælge disse ydelser til en kreds af ordregivende myndigheder, der ikke behøver at være kendt på det tidspunkt, hvor indkøbscentralen indgik rammeaftalen under overholdelse af udbudsdirektivet For det andet kan det med styrke hævdes, at der må gælde en særlig regel i den specielle situation, hvor en indkøbscentral indgår aftale med en indkøbscentral. I den foreliggende situation synes det således ikke væsentligt at identificere kredsen af Brugerklubmedlemmer på det tidspunkt, hvor Region Midtjylland afløfter sin udbudspligt ved indgåelse af en leveringsaftale under SKI-rammeaftale Afgørende må i stedet være, om alle nuværende eller nye Brugerklubmedlemmer var abonnenter hos SKI på det tidspunkt, hvor SKI-rammeaftale blev udbudt. I så fald blev denne rammeaftale nemlig udbudt med henblik på at dække de pågældende Brugerklubmedlemmers behov. Under denne forudsætning må de udbudsretlige hensyn efter vores opfattelse anses for varetaget, uanset om Brugerklubmedlemmerne selv indgår en SKIleveringsaftale med Ditmer, som efter den første model, eller lader denne indgå af en mellemkommende indkøbscentral, der er udpeget af dem til at forestå et fælles indkøb, som efter den anden model Sammenfattende er det således vores vurdering, at Region Midtjylland vil kunne indgå en leveringsaftale med Ditmer under SKI-rammeaftale med henblik på vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet og siden videresælge disse ydelser til den til enhver værende kreds af Brugerklubmedlemmer, uden at dette udløser en ny udbudspligt. Dog vil der muligvis gælde en forudsætning om, at de pågældende Brugerklubmedlemmer alle var abonnenter hos SKI på det tidspunkt, hvor SKI foretog sit udbud af rammeaftale Det må dog samtidigt erkendes, at modellen med to på hinanden følgende indkøbscentraler er usædvandlig og risikerer at blive betragtet som en omgåelse af de begrænsninger, som Kommissionen og Konkurrencestyrelsen i deres vejledende udtalelser har opstillet for indkøbscentralers anvendelse af rammeaftaler. Henset hertil er det vores anbefaling, at Konkurrencestyrelsen anmodes om at afgive en vejledende udtalelse om modellens forenelighed med udbudsdirektivet. 5. Indkøb af ydelser til eget brug 5.1. Anvendelsen af SBSYS forudsætter i praksis, at myndigheden ikke blot deltager i det fælles indkøb af vedligeholdelse og videreudvikling af SBSYS-kernemodulet, Side 14 af 18

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere