Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt. om din pensionskasse i 2010"

Transkript

1 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Det går godt for vores pensionskasse. I 2010 præsterede vi igen ét af markedets bedste investeringsafkast, vores medlemmer har fået én af markedets bedste forrentninger, og vi har lave omkostninger. Kommercielle pensionsselskaber bruger ofte arbejdsmarkedspensionerne som løftestang for debatten om frit pensionsvalg. De hævder, at fordi vi får leveret de fleste af medlemmerne, falder incitamentet til at levere det optimale. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. For det første kan organisationerne bag os allerede i dag skrive os ud af overenskomsterne, hvis vi ikke gør det godt nok. For det andet har vi over en årrække moderniseret og fremtidssikret pensionskassen til fordel for både nuværende og kommende medlemmer. For det tredje er vi ejet af medlemmerne, som har flertal i pensionskassens bestyrelse her er ingen aktionærer, som skal have deres del af udbyttet. Vi kan på ingen måde leve af eller med at være måske egnede. Man kan da også spørge sig selv, hvor stor valgfriheden egentlig er for fx privatansatte. Størstedelen af dem har i dag en obligatorisk firmapension i et kommercielt selskab, hvor de skal dele overskuddet med aktionærerne. I deres tilfælde er det HR-afdelingen og ikke overenskomstparterne, som afgør, hvem der skal administrere pensionspengene. I bestyrelsen har vi konstant fokus på at fortsætte den gode udvikling, pensionskassen har gennemgået de seneste år. Jeg håber, du vil læse videre om året 2010 i pensionskassen og føle dig tryg ved, at en del af din fremtid ligger i vores hænder. God læselyst. Venlige hilsner på vegne af bestyrelsen Erik Bisgaard Madsen, formand Besøg os på Her kan du også downloade årsrapporten. Igen flotte afkast i pensionskassen Unipension gør det billigere Meget mere medlemsservice Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

2 Igen flotte afkast i pensionskassen 2010 var et turbulent år på de finansielle markeder med store udsving i både aktie- og obligationskurser. Året endte dog rigtig godt med positive afkast for alle aktivklasser undtaget ejendomme og et samlet investeringsafkast på 15,1 pct. Det danske obligationsmarked blev ikke ramt af gældskrisen i 2010, fordi den offentlige gæld i Danmark er betydeligt mindre end i Sydeuropa. Danske statsobligationer blev derfor en efterspurgt vare. aktiekurserne i negativ retning. I efteråret rettede aktiemarkederne sig i takt med de stigende obligationsrenter, og det blev klart, at det økonomiske opsving fortsatte i både USA og Vesteuropa. Opsvinget i USA er dog fortsat skrøbeligt. Investeringsafkastet på 15,1 pct. er blandt de bedste i sektoren, og jeg er meget tilfreds med, at vi igen i 2010 har så flot et afkast på trods af vanskelige markeder og store renteudsving i løbet af året, siger formand Erik Bisgaard Madsen. Faldende inflation i Europa og USA kombineret med tvivl om opsvingets holdbarhed betød, at obligationsrenterne faldt kraftigt frem til slutningen af august, hvor de danske statsrenter nåede ned i et historisk lavt niveau. Siden er renterne steget i takt med, at det økonomiske opsving fortsatte. Pensionskassen udnyttede det lave renteniveau i efteråret til at reducere rentefølsomheden, og den efterfølgende rentestigning ramte derfor kun pensionskassen i mindre omfang. Aktivfordeling ultimo 2010 Guldrandede obligationer (44 pct.) Øvrige obligationer (16 pct.) Danske aktier (5 pct.) Udenlandske aktier (33 pct.) Ejendomme (2 pct.) Den europæiske gældskrise satte tydelige spor på det europæiske obligationsmarked, hvor især renterne på græske, spanske, portugisiske og irske statsobligationer steg kraftigt. Aktiemarkedet var i første halvdel af 2010 præget af tvivl om holdbarheden af det økonomiske opsving i USA. Samtidig påvirkede den europæiske gældskrise Afkast før skat (pct.)* Guldrandede obligationer 7,6 7,5 Øvrige obligationer 36,4 22,4 Danske aktier 41,7 35,4 Internationale aktier 28,6 24,3 Ejendomme -24,8-1,2 Samlet afkast 17,8 15,1 Benchmark 16,2 12,7 Samlet merafkast ift. benchmark 1,6 2,4 *Afkastet er tidsvægtet og kan derfor ikke sammenlignes med nøgletal 1 og 2, som er pengevægtede.

3 Aktiv forvaltning giver resultater Pensionskassens flotte afkast skyldes blandt andet en aktiv porteføljeforvaltning, hvor investeringsafdelingen opsøger de muligheder, markedet byder på. Resultatet skyldes dog også, at pensionskassen undersøger, hvornår man bør gå uden om mulighederne. Et eksempel på det er håndteringen af den finansielle situation i de sydeuropæiske lande, blandt andet Grækenland. Renten på græske statsobligationer så meget attraktiv ud i starten af 2010, og den generelle opfattelse var, at det kunne være favorabelt at købe stort ind. Vi valgte dog at opsøge vores egne kilder i Grækenland, blandt andet embedsmænd og fagforeningsfolk. Og fra dem fik vi indtryk af, at det kun var et spørgsmål om tid, før det græske statsbudget ville vælte og renterne stige, fortæller investeringschef Niels Erik Petersen. Derfor solgte pensionskassen sin beskedne beholdning af græske statsobligationer og afstod fra at investere i de sydeuropæiske lande eller Irland. Pensionskassens investeringsafdeling vurderede nemlig, at risikoen var for stor og det skulle vise sig at være en klog beslutning. I løbet af 2. kvartal 2010 ramte gældskrisen Europa, og renterne steg i flere lande til høje niveauer. Det gjaldt også Grækenland. Dermed var statsobligationerne med ét blevet til en særdeles dårlig forretning. - Aktiv porteføljeforvaltning er et centralt begreb i vores arbejde, siger investeringschef Niels Erik Petersen. Aktiv porteføljeforvaltning er et centralt begreb i vores arbejde. Vi følger markederne dagligt, så vi ved, hvad der rører sig. Derfor kan vi som i tilfældet Grækenland spare medlemmerne for tab, slutter Niels Erik Petersen. Pensionskassen som ansvarlig investor Siden 2008 har pensionskassen arbejdet med ansvarlige investeringer, og i 2010 blev investeringschef Niels Erik Petersen valgt ind i bestyrelsen for UN PRI, som er FN s organ for arbejdet med ansvarlige investeringer. I 2008 blev medlemmerne spurgt, om det var vigtigt for dem, at deres pensionskasse prioriterede arbejdet med ansvarlige investeringer. Hertil svarede medlemmerne klart ja. Efter medlemsundersøgelsen begyndte vi for alvor at arbejde med ansvarlige investeringer. I dag er vi faktisk blandt de virksomheder i Danmark, som er længst fremme på området. Vi er mig bekendt de eneste i Danmark, som offentliggør vores afstemninger på hjemmesiden, fortæller Zaiga Strautmane, som varetager pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer. Investeringschef i UN PRI s bestyrelse UN PRI United Nations Principles for Responsible Investsments er FN s organ for ansvarlige investeringer. I sensommeren 2010 blev pensionskassens investeringschef valgt ind i UN PRI s bestyrelse som den første repræsentant fra Norden nogensinde. Det betyder, at pensionskassen sidder med ved bordet, når der bliver truffet vigtige beslutninger, som kan påvirke udviklingen på området både nationalt og internationalt. Pensionskassen har naturligvis underskrevet UN PRI s principper for ansvarlige investeringer, og i 2010 afleverede pensionskassen sin første rapport. 03 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger April 2011

4 Resultatet af vores UN PRI rapportering var meget tilfredsstillende. I en sammenligning med alle andre investorer, som har tilsluttet sig UN PRI, lå vi i den øverste kvartil på globalt plan. Og i 2010 har vi også bidraget med eksempler på implementering af UN PRI i den danske regerings Vejledning om ansvarlige investeringer, siger Zaiga Strautmane. Læs mere På kan man læse meget mere om arbejdet med ansvarlige investeringer. I foråret 2011 lancerer pensionskassen en funktion, hvor man kan klikke rundt på et verdenskort og se aktiebeholdningerne på verdensdele, lande og selskabsniveau. Arbejdet med ansvarlige investeringer kaldes også ESG. Det står for Environmental, Social and Corporate Governance, fortæller ESG-ansvarlig, Zaiga Strautmane Ændringer for fællesskabet Pensionskassen besluttede i februar 2010 at ændre gruppeforsikringen med virkning fra og med 1. januar Det medførte, at alle medlemmer, som er omfattet af gruppeforsikringen, fik bedre dækninger fra og med 1. januar Samtidig blev det besluttet, at gruppeforsikringen kun skulle omfatte medlemmer, som indbetaler til deres pensionsordning, er bidragsfrit dækket eller har bidragsfritagelse. Denne ændring medførte forringelser for cirka 5 pct. af medlemmerne, som fik opsagt deres gruppeforsikring med tilbud om at fortsætte den privat til kostpris og uden at afgive helbredsoplysninger. Princippet om kostpris medførte, at prisen for disse medlemmer steg betragteligt. Opsigelsen mødte kritik fra blandt andet berørte medlemmer, presse og Finanstilsynet. De mente, at pensionskassen burde have lavet en overgangsperiode i stedet for frivillige tillægs- og fortsættelsesforsikringer. Imidlertid er pensionskassen medlemsejet og plejer alene medlemmernes interesser, og det er fortsat vores opfattelse, at ændringerne er rigtige både medlemspolitisk, økonomisk og juridisk. Det er bestyrelsens pligt at sikre, at alle aldersgrupper behandles rimeligt. Vi er i dialog med Finanstilsynet herom, siger Erik Bisgaard Madsen. Pensionskassen har udskudt forringelserne i gruppeforsikringen til 30. juni 2011 for ikke at tage medlemmerne som gidsler i perioden frem til afgørelsen. To argumenter for ændringerne Gruppeforsikringen er en etårig forsikring, som supplerer dækningerne i den almindelige pensionsordning, fx invalidepension, ægtefællepension og naturligvis livsvarig alderspension. To ting var afgørende for ændringerne: For det første skulle dækningerne svare bedre til medlemmernes behov. Yngre medlemmer med prioritetsgæld, hjemmeboende børn og en forventning om et langt arbejdsliv har typisk brug for større engangsudbetalinger sammenlignet med ældre medlemmer. Ældre medlemmer har typisk både friværdi, opsparing og en månedlig udbetaling fra pensionskassen på omkring kroner, fortæller Erik Bisgaard Madsen. For det andet skulle pensionskassen sikre en mere rimelig økonomisk balance mellem aldersgrupperne. Tidligere var de nuværende regler for gruppeforsikringen rimelige, og den hvilede i sig selv. Men i dag betaler unge medlemmer for meget i forhold til ældre. Set over et livsforløb betalte unge medlemmer ikke for meget før i tiden. Men i dag skifter medlemmerne oftere job og dermed også pensionsudbyder. Det betyder for det første, at pensionskassen optager nye medlemmer, som er fyldt både 40 og 50 år. De har ikke været med til at bidrage til fællesskabet, mens de var yngre, men de kan alligevel få gavn af dækningerne. Prisen betaler de unge. For det andet udtræder medlemmer helt ned i 20 erne, fordi de skifter job og får en tvungen firmapension. De får ikke gavn af den aldersmæssige udligning i gruppeforsikringen. Det er vores opgave at sikre, at alle aldersgrupper bliver behandlet rimeligt, og vi hverken kan eller vil sende regningen til børneværelset, slutter Erik Bisgaard Madsen. På pensionskassens hjemmeside findes et tema om gruppeforsikringen herunder de nye dækninger og pensionskassens redegørelser til Finanstilsynet.

5 Unipension gør det billigere I 2008 oprettede pensionskassen Administrationsfællesskabet Unipension sammen med Arkitekternes Pensionskasse og MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Det giver stordriftsfordele at være flere om at dele udgifterne. Pensionskassen er en lille finansiel virksomhed, men det berettiger hverken manglende udvikling eller høje omkostninger. Det er dog ikke muligt på en og samme tid at udvikle pensionskassen og holde omkostningerne nede alt imens myndighedernes krav til fx risikostyring og dokumentation stiger. Derfor blev Administrationsfællesskabet Unipension oprettet i I stedet for at fordele udgifterne på medlemmer, er der i dag knapt medlemmer, som bærer udgifterne i fællesskab. Uden Unipension ville omkostningerne være væsentligt højere, for kravene til en finansiel virksomhed er de samme, uanset om man er lille eller stor, fortæller økonomichef Mads Harbo. Hvad koster det? I medlemsejede pensionskasser bliver alle penge forvaltet med ét formål: At - Uden Unipension ville omkostningerne være væsentlig højere for kravene til en finansiel virksomhed er de samme, uanset om man er lille eller stor, siger økonomichef Mads Harbo. skabe det bedst mulige afkast og give pengene tilbage til medlemmerne i form af pensioner. Ingen aktionærer, pensionsmæglere eller arbejdsgivere skal have deres del af kagen. De administrative omkostninger er fortsat lave. Nettoeffekten er, at medlemmerne over tid alene betaler kostprisen eller de faktiske omkostninger, der anvendes til at drive pensionskassen. Det gælder både udgifter til forsikringer og administration, slutter Mads Harbo. Omkostninger Indbetalinger til den alm. pensionsordning 2,00 pct. 2,00 pct. Indbetalinger til rate- og kapitalpension 1,75 pct. 1,75 pct. Månedligt medlemsgebyr for alle 30 kr. 30 kr. Gebyr ved udtrædelse 5 pct. maks kr. 5 pct. maks kr. Gebyr ved overførsler til pensionskassen* 0 kr. 0 kr. Gebyr ved overførsler fra pensionskassen** 0 kr. 0 kr. * Ved overførsler til pensionskassen uden for jobskifteaftalen er gebyret 2,0 pct. af det samlede beløb. ** Ved overførsler fra pensionskassen uden for jobskifteaftalen er gebyret 5,0 pct. af det samlede beløb dog maks kr. Meget mere medlemsservice Pensionskassen har foretaget markante forbedringer af sin medlemsservice i 2010 ikke mindst på it-området. I løbet af sommeren blev pensionskassen koblet på Pensionsinfo. Her kan medlemmerne få et samlet overblik over dækningerne ved alderspension, invalidepension og død herunder også oplysninger om ATP, folkepension og efterløn. Hvis medlemmerne ønsker rådgivning om deres samlede pensionsforhold, kan oplysningerne fra Pensionsinfo sendes direkte til en rådgiver her i pensionskassen som grundlag for den videre rådgivning, fortæller medlemschef Kenneth Petersen. I november lancerede pensionskassen Min pension, som medlemmerne kan logge sig på via hjemmesiden. Når medlemmerne har logget sig på med NemId, kan de se deres egne tal, simulere til- og fravalg på pensionsordningen, få hjælp til at foretage ekstra indbetalinger og anmode om tilbud på 05 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger April 2011

6 fx ratepension. Og er der behov for det, kan pensionsrådgiverne logge på via det såkaldte Rådgiverspejl og se det samme som medlemmerne. Derved kan pensionsrådgiverne bruge systemet aktivt i rådgivningen, fortsætter Kenneth Petersen. Registersamkørsel ved kritisk sygdom Pensionskassen er med i en ny ordning, som skal være med til at sikre, at medlemmer, der rammes af en alvorlig sygdom, får udbetalt den erstatning, de måtte have krav på. Vi giver hver måned Sundhedsstyrelsen besked om, hvilke medlemmer der har en forsikring ved visse kritiske sygdomme. Så samkører Sundhedsstyrelsen vores data med de diagnoser, der er registreret i Landspatientregistret. Hvis der er sammenfald mellem forsikrede medlemmer og patienter, sender Sundhedsstyrelsen et brev til vores medlemmer og opfordrer dem til at kontakte os, siger Kenneth Petersen. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme er en del af pensionskassens gruppeforsikring. Nyt på hjemmesiden i 2010 Book rådgivning online. Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev. Læs et af ni nye temaer om pension. Følg pensionskassens stemmeafgivning på nationale og internationale aktieinvesteringer. Stabil forrentning Pensionskassen er ejet af medlemmerne, som dermed har sikkerhed for, at pengene havner i deres lommer og ingen andres. Medlemmerne får årets forrentning i form af kontorenten, som også kaldes depotrenten. Pensionskassen udlodder overskud til medlemmerne efter et princip om gennemsnitsrente. Det sker for at sikre en stabil forrentning og stabile pensioner over årene på trods af svingende investeringsafkast. I modsætning til princippet om gennemsnitsrente er princippet om markedsrente. Her kan forrentningen og pensionerne svinge voldsomt op og ned i takt med investeringsafkastet. Forskellen mellem gennemsnitsrente og markedsrente er illustreret i grafen. anden side har vi holdt fast i princippet om gennemsnitsrente for at sikre vores medlemmer gode, stabile pensioner, siger formand Erik Bisgaard Madsen. En af branchens højeste kontorenter Selv om en stor del af tabene fra 2008 er blevet indhentet af flotte afkast i både 20,0% 15,0% 2009 og 2010, har pensionskassen fortsat brug for at genopbygge reserverne for at kunne opretholde en stabil forrentning til medlemmerne i dårlige år. Selv om markedet har været svært og obligationsrenten er lav, kan medlemmerne glæde sig over at få en af Investeringsafkast efter skat (nøgletal 2) og kontorente Kontorente efter skat Investeringsafkast efter skat Vi har en model, som tager det bedste fra begge verdener. På den ene side har medlemmerne valgt ugaranterede pensioner, som har gjort det muligt for pensionskassen at optimere investeringerne og fastholde en relativt høj aktieandel. Det kunne vi ikke tidligere, hvor vi på lige fod med andre pensionsselskaber var begrænsede af pensioner med garanti for en bestemt udbetaling. På den 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0%

7 branchens bedste kontorenter på 4,71 pct. før skat og samtidig være med til at fremtidssikre pensionskassen, siger Erik Bisgaard Madsen. Sammenligningen gælder pr. 3. januar 2011 og er foretaget på baggrund af oplysninger fra selskabernes hjemmesider. Marginalt fald i udbetalinger fra den fleksible pensionsordning Pensionerne i den fleksible pensionsordning er beregnet med en rente på 4,25 procent. I år hvor kontorenten ligger under beregningsrenten, falder pensioner under udbetaling med forskellen. Pensionsselskab Industriens Pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Arkitekternes Pensionskasse MP Pension AP Pension Funktionær Pension Sampension Nordea Liv & Pension SEB Pension PFA Pension Danica Top Danmark Liv 1 Kontorenten 2011 før skat 5,25 pct. 4,71 pct. 4,71 pct. 4,71 pct. 4,70 pct. 4,40 pct. 4,00 pct. 3,75 pct. 3,53 pct. 3,50 pct. 3,25 pct. 3,25 pct. I 2010 var kontorenten 4,00 pct. før skat og 3,40 pct. efter skat. Derfor faldt pensioner under udbetaling op til 0,85 pct. svarende til forskellen mellem beregningsrenten og kontorenten efter skat. En månedlig pensionsudbetaling på kr. blev i værste fald reduceret med 170 kr. pr. 1. januar Tilsvarende medfører kontorenten for 2011 et maksimalt fald på 0,25 pct. svarende til 50 kroner af en månedlig pensionsudbetaling på kr. En firedobling på 20 år I perioden har pensionskassens gennemsnitlige investeringsafkast før skat (nøgletal 1) været 7,80 pct. Det betyder, at kr. er blevet til ikke mindre end kr. i perioden. Et gennemsnitligt medlem indbetaler til pensionskassen i cirka 30 år og får en månedlig pensionsudbetaling på cirka kr. Pensionskassen er bundsolid Flere end 9 ud af 10 medlemmer sagde ja til ugaranterede pensionsordninger i Det betyder, at pensionskassen i dag er meget robust og kan modstå selv de værste krisescenarier. Moderniseringen af pensionskassen startede for alvor i Her fik medlemmerne valget mellem lave, garanterede pensioner med lille valgfrihed og højere, ugaranterede pensioner med stor valgfrihed. Formålet var at ruste pensionskassen til fremtiden og frigøre bundne penge til investering. Medlemmerne viste stor opbakning til de nye pensionsordninger, og flere end 9 ud af 10 sagde ja til fornyelsen. Langt de fleste af vores medlemmer har selv valgt at modernisere deres pensionsordning ved at fravælge de garanterede pensioner. Det har givet os den fordel, at vi nu kan tåle store udsving, og derfor kan vi opretholde en langsigtet investeringsstrategi med en passende andel af risikofyldte aktiver, siger investeringschef i Unipension, Niels Erik Petersen. Rustede til nye solvenskrav Investeringsafdelingen styrer og overvåger løbende pensionskassens risiko for at sikre den helt rigtige balance mellem aktiver og forpligtelser. Vi har de seneste år arbejdet med at udvikle pensionskassens risikostyring, og vi har i 2010 deltaget i prøveberegningerne til de nye fælles europæiske solvensregler kaldet Solvency II. Og det ser meget fornuftigt ud. Pensionskassen kan overholde de nye skrappe EU solvenskrav med god margin, fortæller Niels Erik Petersen. 07 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger April 2011

8 Hovedtal og nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr) Medlemsbidrag Pensionsydelser Investeringsafkast før skat Pensionsmæssige administrationsomkostninger Pensionsteknisk resultat Resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Balance (mio. kr.) Aktiver Ejendomme Kapitalandele (aktier mv.) Investeringsforeningsandele Obligationer Likvide beholdninger og andre aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Medlemskonti Pensionshensættelser Kollektivt bonuspotentiale 152 Særlige bonushensættelser Gæld Passiver i alt Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat 6,8% 3,6% -19,4% 16,8% 14,5% 2. Afkast efter pensionsafkastskat 5,9% 3,2% -16,6% 14,4% 12,5% 3. Omkostningsprocent af medlemsbidrag 2,6% 2,4% 1,9% 2,5% 2,6% 4. Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 5. Omkostninger per medlem 871 kr. 856 kr. 876 kr kr. 978 kr. 6. Omkostningsresultat 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 7. Risikoresultat 0,20% 0,03% -0,09% -0,30% 0,27% 8. Bonusgrad 3,2% 9. Medlemskapitalgrad 0,1% 0,1% 5,7% 6,5% 10. Egenkapitalgrad 43,5% 42,1% 24,8% 23,4% 27,1% 11. Overdækningsgrad 39,4% 39,2% 21,3% 26,5% 30,7% 12. Solvensdækning 1034% 1409% 733% 1141% 1188% 13. Egenkapitalforrentning før skat * 9,9% 4,5% -42,2% -2,4% 23,5% 14. Egenkapitalforrentning efter skat 9,9% 4,5% -42,2% -2,4% 23,5% 15. Forrentning af hensættelser til pensionsaftaler før skat 4,0% 1,9% -13,0% 14,5% 9,7% 16. Forrentning af medlemskonti før skat 0,8% 0,6% 19. Forrentning af særlige bonushensættelser før skat 15,4% 16,2% Nøgletal (syge- og ulykkesforsikring) Bruttoerstatningsprocent 37,7% 31,8% 52,0% 185,5% Bruttoomkostningsprocent 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Combined ratio 43,7% 37,8% 58,0% 191,5% Operating ratio 43,7% 37,8% 58,0% 191,5% Der er kun vist hoved- og nøgletal for koncernen, idet de er sammenfaldende med moderselskabet med undtagelse af Aktiver i alt. Nøgletal er ikke relevante for pensionskassen og gengives derfor ikke. *Med Skat menes i denne sammenhæng selskabsskat. Nøgletal 13 og 14 er derfor ens for pensionskasser. Årsrapport 2010 kan downloades på Redaktion: Erik Adolphsen (ansv.), Pernille Mølgaard Toft (red.). Foto: istockphoto. Layout og tryk: Rosendahls Schultz Grafisk. Oplag: Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte, Telefon: , CVR-nummer Åbningstider: Mandag - torsdag , fredag Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Kommercielle pensionsselskaber bruger ofte arbejdsmarkedspensionerne som løftestang for debatten om frit pensionsvalg. De hævder, at fordi

Læs mere

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Det går godt for vores pensionskasse. I 2010 præsterede vi igen ét af markedets bedste investeringsafkast, vores medlemmer har fået én af

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet December 2010 MEDLEMSNYT Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet 02 06 08 Tjek dine pensionstal på Min pension Bedre dækninger i gruppeforsikringerne Kontorente og bonus i 2011 Arkitekternes

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Årsrapport for 2010. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte. CVR nr. 30 18 60 28

Årsrapport for 2010. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte. CVR nr. 30 18 60 28 Årsrapport for 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR nr. 30 18 60 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på pensionskassens ordinære generalforsamling

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport for 2010. Arkitekternes Pensionskasse. Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte. CVR nr. 22 07 86 15

Årsrapport for 2010. Arkitekternes Pensionskasse. Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte. CVR nr. 22 07 86 15 Årsrapport for 2010 Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR nr. 22 07 86 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på pensionskassens ordinære generalforsamling 28. april 2011 Dirigent:

Læs mere

MEDLEMSNYT. Gode afkast i Unipension. Dialog med pensionskassernes medlemmer. 07 Din pension og skattereformen. Oktober 2012

MEDLEMSNYT. Gode afkast i Unipension. Dialog med pensionskassernes medlemmer. 07 Din pension og skattereformen. Oktober 2012 Oktober 2012 MEDLEMSNYT 02 04 Gode afkast i Unipension Dialog med pensionskassernes medlemmer 07 Din pension og skattereformen Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 3018 6028 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt. Side 2. I top med ansvarlige investeringer Side 6

Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt. Side 2. I top med ansvarlige investeringer Side 6 December 2015 Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt Side 2 I top med ansvarlige investeringer Side 6 Udsigten til pension skal være realistisk Side 7 Opsparing for enhver pris?

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

MEDLEMSNYT. Tema: Forbered din fremtid. Medlemmerne forbereder deres fremtid. Fortsat godt investeringsafkast. 07 Dine tal på pensionsinfo.

MEDLEMSNYT. Tema: Forbered din fremtid. Medlemmerne forbereder deres fremtid. Fortsat godt investeringsafkast. 07 Dine tal på pensionsinfo. September 2010 MEDLEMSNYT Tema: Forbered din fremtid 02 05 Medlemmerne forbereder deres fremtid Fortsat godt investeringsafkast 07 Dine tal på pensionsinfo.dk Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr. 30 18 60 28 HALVÅRSRAPPORT 2017 Indhold Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Ledelsesberetning Hovedresultater i 1. halvår 2017

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

Årsrapport for 2010. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte. CVR nr. 20 76 68 16

Årsrapport for 2010. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte. CVR nr. 20 76 68 16 Årsrapport for 2010 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR nr. 20 76 68 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på pensionskassens ordinære generalforsamling

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere