Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 138 Folketinget Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.) 1 I lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. november 2012, som ændret ved 34 i lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 2, indsættes efter»indirekte tab«:», jf. dog stk. 3 og 4,«. 2. I 4 indsættes som stk. 3-5:»Stk. 3. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Der ydes kun erstatning for den del af genhusning, som overstiger én måned. Erstatning til genhusning kan maksimalt udgøre kr. pr. måned. Stk. 4. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod eller oversvømmelse, jf. 2, stk. 1 og 2. Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatning efter stk. 1-4.«3. I 24, stk. 3, ændres»20 kr.«til:»30 kr.«. 4. I 27, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»statsgarantien til stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 400 mio. kr. til og med 2017.«5. I 27, stk. 4, ændres»10 kr.«til:»20 kr.«2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 1 nr. 1 og 2 har virkning for skader indtrådt fra den 6. december Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/00020 BP000826

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. oktober 2012 trådte en ny stormflodsordning i kraft. Den nye stormflodsordning blev vedtaget af et enigt Folketing den 26. maj 2010 ved lov om ændringer i stormflodsloven. Lovændringerne følger anbefalingerne i Rapport om Revision af Stormflodsordningen afgivet den 30. november 2009 fra det af den tidligere regering nedsatte Stormflodsudvalg. Stormflodsudvalget bestod udover repræsentanter fra en række ministerier af bl.a. Forsikring & Pension, Forbrugerrådet og Kommunernes Landsforening. Der blev i udformningen af den nye lovgivning lagt vægt på at bevare stormflodsordningen som en katastrofeordning. Dette har været et bærende princip siden ordningens etablering tilbage i 1991 for at fastholde et incitament for borgerne til at tegne forsikring og generelt selv sikre sig mod skader på deres ejendele. Dette ønske om at fastholde den enkeltes incitament og ansvar skal ses i lyset af, at stormflodsordningen er en kollektivt finansieret ordning af alle, der har tegnet en brandforsikring. At der er tale om en katastrofeordning, udmønter sig bl.a. ved, at loven kun dækker situationer, der statistisk forekommer sjældnere end hvert tyvende år, og hvor der ikke i almindelighed er mulighed for at tegne en privat forsikring. Erstatningsmodellen i stormflodsordningen, som bygger på Stormflodsudvalgets anbefalinger, indeholder dels en såkaldt negativliste, der er en oplistning af områder, ejendom og genstande m.v., som eksplicit er undtaget muligheden for erstatning efter stormflodsordningen ud fra den betragtning, at ordningen er en katastrofeordning, dels at der er en selvrisiko, som vokser ved gentagne oversvømmelser af samme ejendom. Negativlisten kodificerer i en vis udstrækning Stormrådets hidtidige praksis, særligt for så vidt angår ejendom og løsøre, som har været placeret på udsat beliggende steder. At der er en selvrisiko i stormflodsordningen, og at den kan stige ved gentagne oversvømmelser af samme ejendom er til en vis grad tilsvarende almindelige private forsikringer. I de fleste private forsikringsaftaler anvendes der også en selvrisiko i forbindelse med skade på bil, hus m.v., og gentagne skader kan få betydning for enten forsikringspræmien eller selvrisikoen. Undtagelserne fra ordningen opregnet i negativlisten og selvrisikoen skal give incitamenter for ejerne m.v. til at gennemføre foranstaltninger, som kan være med til - helt eller delvist - at forebygge fremtidige skader. Der er tale om en afbalanceret erstatningsmodel, når der henses til, at stormflodsordningen skal bevares som en katastrofeordning. Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i store dele af landet i forbindelse med stormen den december 2013 (stormen Bodil). De skadesramte har derved mulighed for at søge om erstatning fra stormflodsordningen for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. Stormflodsordningen yder erstatning for umiddelbart indtrådte skader eller såkaldte direkte tab, mens erstatning for indirekte tab ikke dækkes. Det er i overensstemmelse med, hvad der almindeligvis er praksis i private forsikringsaftaler. I private husforsikringer er det dog almindeligt forekommende, at der ved væsentlige skader, der betyder at boligen ikke er beboelig, mens der sker udbedring af skaden, ydes dækning for rimelige omkostninger til genhusning og flytteomkostninger m.v. efter forudgående aftale, ligesom det er almindelig praksis, at der ydes en vis dækning for skimmelsvamp, hvis det er en direkte følgeskade af en dækningsberettigende vandskade på bygningen. Stormflodsordningen har ikke efter de gældende regler mulighed for at yde en lignende erstatning. Der er dermed en forskel mellem dækningen i tilfælde af, at en bolig er ubeboelig eller blevet ramt af skimmelsvamp og dækket af en privat forsikring og stormflodsordningens dækning ved skader opstået ved en stormflod. Formålet med dette lovforslag er derfor at udvide stormflodsordningens dækningsområde til også at omfatte erstatning for rimelige udgifter i forbindelse med nødvendig genhusning, herunder opmagasinering og flytning i forbindelse med stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Det foreslås samtidigt, at ordningen udvides til også at yde erstatning til omkostninger til en vis udbedring af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af en skade på fast ejendom, der er forårsaget af stormflod eller af oversvømmelser fra vandløb og søer, ligesom finansieringen af ordningen foreslås justeret som følge af de nævnte udvidelser. Lovforslaget skal ses i lyset af, at stormfloden i forbindelse med stormen Bodil medførte betydelige skader på en række helårsboliger, og ikke kun sommerhusområder ved kystnære områder som primært har været ramte områder ved tidligere stormfloder, hvorfor der er behov for længerevarende genhusning for en større gruppe af personer. For de skadesramte familier kan der være tale om ikke ubetydelige genhusningsomkostninger, og mange har henvendt sig til forsikringsselskaberne med henblik på at undersøge mulighederne for at få dækning. Forslaget har ikke derudover til formål at ændre på den eksisterende erstatningsmodel for så vidt angår andre indirekte tab eller på ordningens dækningsomfang i øvrigt, herunder selvrisikoen eller negativlisten i 4, stk. 2, idet disse er centrale for at bevare stormflodsordningen som en katastrofeordning. I forbindelse med behandlingen af sager efter stormfloden i december 2013 er den nye skadesopgørelses- og værdiansættelsesmetode i stormflodsordningen for første gang taget i brug. Den nye skadesopgørelsesmetode indebærer brug af genanskaffelsesprincippet, der svarer til det skadesopgørelsesprincip, der anvendes i almindelige forsikringsaftaler, hvilket var en af intentionerne bag den nye lovgivning i

3 I behandlingen af sagerne er der således taget udgangspunkt i almindelige forsikringsmæssige principper. Det har imidlertid vist sig, at der er en vis forskel i den konkrete skadesopgørelsespraksis mellem stormflodsordningen og de private forsikringsselskaber for så vidt angår brugen af afskrivningstabeller for bygninger og bygningsdele. Stormflodsordningen anvender i højere grad afskrivningstabeller på bygninger og bygningsdele end forsikringsselskaberne gør det i dag. Denne forskel indebærer, at stormflodsordningen giver en lavere erstatninger på disse elementer. En ændring heraf har finansielle konsekvenser for ordningen, hvilket foreslås håndteret med nærværende lovforslag. Det foreslås, at lovforslaget gives tilbagevirkende kraft fra og med den 6. december 2013, således at ændringen kan komme de allerede skadesramte som følge af stormfloden i forbindelse med stormen Bodil til gode. Dog foreslås det, at bestemmelserne vedrørende ordningens finansiering gennem forøget afgiftsopkrævning først får virkning fra lovens ikrafttræden. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Gældende ret Efter den gældende stormflodsordning ydes der erstatning for umiddelbart indtrådte skader, mens erstatning for indirekte tab ikke dækkes. Indirekte tab omfatter bl.a. omkostninger til genhusning, opmagasinering, driftstab m.v. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser om skader dækket af ordningen. De skadesramte har klageadgang til Stormrådet. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift på 30 kr. pr. brandforsikringspolice, heraf 20 kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen og 10 kr. til stormfaldspuljen. Stormflodsordningen er derfor en kollektivt finansieret ordning, som betales af alle, der har tegnet en brandforsikring. Det uanset om de bor i et område, hvor der er risiko for at blive ramt af en stormflod. Hertil kommer en statsgaranti på 200 mio. kr., såfremt puljens egenkapital skulle vise sig utilstrækkelig. Såfremt statsgarantien aktiveres, hæves afgiften midlertidigt med 10 kr. til 40 kr. for at tilbagebetale det beløb, der udbetales under statsgarantien. Når statsgarantien er tilbagebetalt, nedsættes afgiften igen til 30 kr. pr. brandforsikringspolice. 2.2 Lovforslagets indhold Det foreslås, at udvide stormflodsordningens dækning, så der også kan ydes erstatning for rimelige omkostninger til genhusning, herunder opmagasinering og flytning som følge af skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer. I overensstemmelse med principperne bag den eksisterende erstatningsmodel, herunder selvrisikoen, foreslås det, at erstatningen kun dækker udgifter til genhusning efter den første måned og maksimalt kan udgøre kr. pr. måned. Af hensyn til at undgå misbrug af ordningen, f.eks. i form af genhusning under mere luksusprægede forhold, bør der alene ske dækning af rimelige omkostninger forbundet med genhusning. Dette skal også ses i lyset af, at stormflodsordningen er en kollektivt finansieret katastrofeordning, og ikke en egenfinansieret privat forsikring. Ved at sætte et loft over, hvad rimelige omkostninger maksimalt kan udgøre, bliver grænserne for erstatningen let forståelig for de skadesramte borgere. Det foreslås desuden, at ordningen udvides til at yde erstatning for omkostninger til en vis udbedring af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af den primære skade på fast ejendom, der er forårsaget af stormflod eller oversvømmelser, og som er erstatningsberettigende i medfør af 4. Da en lang række boliger og sommerhuse i forvejen indeholder skimmelsvamp, er formålet med udvidelsen alene at dække omkostninger til udbedring af skimmelsvamp, der er opstået som en direkte følgeskade i forbindelse med en erstatningsberettigende vandskade efter en stormflod eller en oversvømmelse. Andre former for indirekte omkostninger eller tab, som f.eks. driftstab, låneomkostninger på eksisterende boliglån m.v., skal fortsat ikke være dækket. Derved bevares et vist incitament til at gennemføre sikring af boliger i størst muligt omfang imod stormflods- og oversvømmelsesskade, og samtidig fastholdes det grundlæggende princip om, at stormflodsordningen er en katastrofeordning. Det foreslås, at forsikringsselskaberne skal administrere denne form for erstatning efter de samme regler og praksis, som gælder for de øvrige typer erstatning efter stormflodsloven. Det betyder bl.a., at forsikringsselskaberne har mulighed for at lægge ud for betaling og fakturere Stormrådet efterfølgende. Administrationen er i øvrigt underlagt Stormrådets tilsyn og i øvrigt omfattet af de skadesramtes klageadgang til Stormrådet. Udover at de foreslåede udvidelser af stormflodsordningen har en påvirkning på ordningens økonomi, har det vist sig, at der er en forskellig praksis for anvendelse af afskrivning for bygninger og bygningsdele i henholdsvis stormflodsordningen og hos forsikringsselskaberne. Stormrådet har i samarbejde med Forsikring & Pension foretaget en undersøgelse af, om stormflodsordningens anvendelse af afskrivningstabeller svarer til sammenlignelige private forsikringer i dag. Undersøgelsen viser, at stormflodsordningen på en række elementer i forhold til fast ejendom, men ikke i forhold til løsøre, benytter sig af afskrivninger, hvor sammenlignelige private forsikringer i dag enten har mindre eller ingen afskrivninger. På den baggrund ændres brugen af afskrivningstabeller på fast ejendom, hvilket sker administrativt, men det påvirker ordningens økonomi og finansiering. Derfor foreslås finansieringen af ordningen justeret. Konkret foreslås det, at stormflodsordningens statsgaranti midlertidigt udvides med 200 mio. kr. til 400 mio. kr. til og med 2017, hvorefter statsgarantien reduceres til 200 mio. kr. igen. Erhvervs- og vækstministeren kan herudover, såfremt der opstår behov herfor, i overensstemmelse med almindelig praksis efter forelæggelse for og godkendelse af Folketingets Finansudvalg af et aktstykke midlertidigt forhøje statsgarantien udover det nævnte beløb. Det foreslås desuden, at den årlige afgift på brandforsikringspolicer hæves med 10 kr. til i alt 40 kr. Endelig foreslås

4 4 det, at den midlertidige forhøjelse af afgiften på brandforsikringspolicer ved statsgarantiens aktivering hæves med 10 kr. til 20 kr. Det foreslås, at lovændringen for så vidt angår dækning af omkostninger til genhusning m.v. og erstatning til dækning af omkostninger til udbedring af skimmelsvamp får virkning fra og med den 6. december 2013, således at ændringen kan komme de allerede skadesramte til gode, og at lovændringen for så vidt angår finansieringen får virkning fra lovens ikrafttræden. Muligheden for erstatning, herunder eventuel pristalsregulering af beløbsstørrelser, vil blive evalueret senest i foråret 2015, hvor der i øvrigt skal ske evaluering af lovens muligheder for erstatning for oversvømmelse fra vandløb og søer. Erstatning for genhusning og skimmelsvamp vil også gælde for oversvømmelsesordningen, hvor behandlingen af sagerne dog varetages af Stormrådet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommune og regioner Den nuværende ordning finansieres ved en årlig afgift på 30 kr. på hver enkelt brandforsikringspolice, heraf tilgår 20 kr. stormflodsordningen og de resterende 10 kr. stormfaldsordningen. Hertil kommer en bagvedliggende statsgaranti for stormflodsordningen på 200 millioner kr. Ved træk på statsgarantien kan den årlige afgift midlertidigt forhøjes til 40 kr. pr. brandforsikringspolice. De årlige indtægter, der tilgår stormflods- og oversvømmelsespuljen, er ca. 85 mio. kr. Da udbetalinger siden 2006 har været mindre end indtægterne, var egenkapitalen i stormflods- og oversvømmelsespuljen ca. 245 mio. kr., før stormen d december 2013 ramte. Stormflodsordningen har løbende omkostninger til stormflods- og oversvømmelsesskader, som historisk set beløber sig til ca. 60 mio. kr. årligt i gennemsnit. Med det foreslåede loft for erstatningen til genhusning m.v. på maksimalt kr. pr. måned, og med en antagelse om at de gennemsnitlige omkostninger ved genhusning m.v. udgør kr., bliver den samlede udgift til genhusning efter stormfloden i december 2013 ca. 40 mio. kr., når det skønsmæssigt lægges til grund, at der er behov for genhusning af familier. Skønnet på genhusning af familier er bekræftet af Forsikring & Pension på baggrund af Forsikring & Pensions drøftelser med forsikringsselskaberne. På baggrund af de afskrivninger, der er indberettet til Stormrådet fra private forsikringsselskaber, er det vurderingen, at en tilpasning af stormflodsordningens afskrivningspraksis vil medføre ekstraordinære omkostninger i 2014 for ca. 120 mio. kr. og ca. 20 mio. kr. årligt herefter. Der er på baggrund af stormen foreløbigt hensat ca. 445 mio. kr. til udbedring af skader. Der hensættes i overensstemmelse med tidligere praksis kr. pr. anmeldelse. Skønnet på en gennemsnitlig omkostning på kr. pr. sag er højere end de gennemsnitlige udbetalinger ved tidligere store storme. I 2006 var den gennemsnitlige udbetaling kr. pr. anmeldelse. Den endelige omkostning kendes først, når alle sagerne er afsluttet. Det samlede beløb vurderes ikke at blive væsentligt større idet fristen for at anmelde en skade udløb den 10. februar 2014, dog med undtagelse af udvidelserne af stormflodsområderne i den vestlige del af Limfjorden og den sydlige del af Ringkøbing Fjord og da det alene er sager, hvortil der gives dispensation på grund af særlig omstændigheder, som kan anmeldes efter fristens udløb. På denne baggrund forventes de samlede omkostninger i 2014 at udgøre 665 mio. kr. inkl. omkostninger til genhusning, skimmelsvamp og ændret afskrivningspraksis. Dermed forventes ordningen uden ændret finansiering at have en egenkapital ultimo 2014 på ca. minus 315 mio. kr. På den baggrund foreslås det midlertidigt at udvide ordningens statsgaranti fra 200 mio. kr. til 400 mio. kr. og samtidig ændre de nugældende beløb til en årlig afgift på 40 kr. på hver enkelt brandforsikringspolice, hvoraf 30 kr. vil tilgå stormflodsordningen og 10 kr. vil tilgå stormfaldsordningen. Hertil kommer en yderligere midlertidig forhøjelse med 20 kr. til i alt 60 kr., såfremt der trækkes på den bagvedliggende statsgaranti tilknyttet stormflods- og oversvømmelsespuljen. Udbetalinger under statsgarantien vil få statsfinansielle konsekvenser for det pågældende finansår. Da statens udlæg skal forrentes og tilbagebetales, vil forslaget på sigt imidlertid ikke få statsfinansielle konsekvenser. Den økonomiske vurdering er dog behæftet med en vis usikkerhed, som skyldes, at det endelige omkostningsniveau pr. anmeldt skade endnu ikke kendes og da beregningen af resultatet af ændringer i afskrivningspraksis er baseret på et relativt begrænset antal sager. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har været sendt i høring hos Erhvervsstyrelsen, Team Effektiv Regulering (TER), som bemærker, at lovforslaget ikke medfører væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forsikringsselskaberne skal fremover i deres sagsbehandling, vedrørende sager dækket af lov om stormflod og stormfald, medtage udgifter til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. TER bemærker endvidere, at virksomhederne i dag kompenseres for denne sagsbehandling. De administrative konsekvenser bliver ikke kvantificeret yderligere. Hvorvidt de med lovforslaget foreslåede ændringer samlet vil give anledning til justering af kompensationen til forsikringsselskaberne i op- eller nedadgående retning vil blive fastlagt ved forhandling efter lovforslagets vedtagelse. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser

5 5 7. Forholdet til EU-retten Forslaget vurderes ikke at have EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra d. 8. januar 2014 til d. 29. januar 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation ABF, Andelsbolighavernes LO, Boligselskabernes Landsforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Sejlunion, Danske Advokater, Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere (Forsikringsmæglerforeningen), Danske Havne, Danske Regioner, Datatilsynet, Dansk Industri (DI), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID), Forsikring & Pension, Fritidshusejernes Landsforening, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening (KL), Lejernes LO, Parcelhusejernes Landsforening, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Danske Småøer og Stormrådet. Økonomiske konsekvenser for stat, kommune og regioner 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Administrative konsekvenser for stat, kommune og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Forslaget vurderes ikke at have EU-retlige aspekter. Negative konsekvenser/merudgifter Udbetalinger under statsgarantien vil få statsfinansielle konsekvenser for det pågældende finansår. Da statens udlæg skal forrentes og tilbagebetales, vil forslaget på sigt imidlertid ikke få statsfinansielle konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at der som en konsekvens af, at det foreslås at udvide stormflods- og oversvømmelsesordningen til at dække omkostninger til genhusning m.v. samt udbedring af skimmelvamp indsættes en henvisning til stk. 3 og 4 for at præcisere, at der ikke ydes erstatning til indirekte tab medmindre der er tale om dækning af udgifter til genhusning m.v. samt udbedring af skimmelvamp. Til nr. 2 Bestemmelsen indeholder et forslag om, at stormflods- og oversvømmelsesordningens dækningsområde udvides til også at omfatte erstatning for rimelige omkostninger til nødvendig genhusning, opmagasinering og flytning som følge af skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer. Omkostninger forbundet med flytning dækker både fra- og tilbageflytning til boligen. For at opnå erstatning for genhusning, skal den skadesramte have et reelt behov for genhusning, dvs. at genhusning er nødvendig fordi boligen, der anvendes som helårsbolig, ikke er beboelig, mens der sker udbedring af skaden. Omkostninger til genhusning, opmagasinering og flytning dækkes således kun i det omfang, den faste ejendom er en helårsbolig eller et sommerhus, som er undtaget forbuddet om helårsbeboelse i sommerhuse i planlovens 40 eller 41. Den skadesramte dokumenterer i givet fald, at et sommerhus er undtaget fra forbuddet om helårsbeboelse. Har den skadesramte mulighed for at bo i eksempelvis eget sommerhus i nærheden eller er genhusning finansieret af kommunen eller andre, kan der ikke opnås erstatning for omkostninger til selve genhusningen, mens omkostninger til opmagasinering og flytning dækkes efter ordningen. Der ydes erstatning til rimelige omkostninger til genhusning. Rimelige omkostninger til genhusning kan omfatte omkostninger til midlertidige foranstaltninger på skadestedet, f.eks. opstilling af barak/skurvogn og opsætning af køkken/bad. I forbindelse med genhusning kan der ligeledes ydes erstatning til omkostninger til opmagasinering, hvis dette er nødvendigt, og omkostning til flytning, såfremt der skal ske egentlig flytning. Der dækkes omkostninger til både flytning fra den skadesramte ejendom og tilbage til ejendommen, når denne igen er beboelig.

6 6 Erstatningen til genhusning, herunder eventuelt til opmagasinering og flytning, kan ikke samlet set overstige kr. pr. måned. Der dækkes endvidere kun udgifter til genhusning efter den første måned, det vil sige, at omkostningerne til den første måneds genhusning dækkes af den skadesramte selv. Dette betyder ikke, at erstatning ikke kan udbetales i den første måned efter en stormflod, men er alene en beregningsmæssig selvrisiko på kr., som efterfølgende kan fordeles over de følgende måneder. Det er op til forsikringsselskaberne at udøve den nødvendige administration heraf. I øvrigt er det alene selve genhusningsomkostningerne, som er pålagt en måneds selvrisikobetaling. Opmagasinering og flytningsomkostninger er ikke omfattet af selvrisikoen. Udover at den skadesramte selv skal betale den første måneds genhusning, beregnes derfor ikke yderligere selvrisiko. Lovens 6 og 6 a finder således ikke anvendelse i forbindelse med genhusning. Eventuelle sparede omkostninger til husleje i medfør af lejeloven for den skadesramte modregnes i omkostningerne til genhusning m.v. før erstatningen udbetales. Dette skyldes, at lejere ellers ville få en utilsigtet økonomisk gevinst og modsvares af, at ejere stadig betaler de finansielle omkostninger på lån m.v. på deres faste ejendom. Såfremt omkostningerne til genhusning m.v. efter fradrag af eventuelle sparede omkostninger ligger under kr., så dækker stormflodsordningen alene dette mindre beløb. Behandling af spørgsmål om erstatning for omkostninger til genhusning af lejere varetages i øvrigt af lejerens (løsøre)forsikringsselskab. I lighed med hvad der allerede gælder for stormflodsordningen i øvrigt, vil det være forsikringsselskaberne, der skal administrere denne udvidelse af erstatningsordningen med mulighed for dækning af rimelige omkostninger til genhusning, efter de samme regler og praksis, som gælder for de øvrige typer erstatning efter stormflodsloven. Det betyder bl.a., at forsikringsselskaberne har mulighed for at lægge ud for betaling og fakturere Stormrådet efterfølgende, og at det er forsikringsselskaberne, der skal vurdere om den enkelte skadesramte har et reelt behov for genhusning. Administrationen er underlagt Stormrådets tilsyn og i øvrigt omfattet af de skadesramtes klageadgang til Stormrådet. Herudover foreslås det, at der kan ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået som en direkte følge af en skade på fast ejendom, der er forårsaget af stormflod eller af oversvømmelser fra vandløb og søer. Det foreslås alene, at ordningen udvides til også at yde erstatning til omkostninger til afrensning af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af stormflod eller oversvømmelser. Hermed menes, at der alene ydes erstatning til afrensning af skimmelsvamp, som skyldes den vandindtrængning, som stormfloden eller oversvømmelsen har medført. Da mange huse allerede har enten svampesporer eller skimmelsvamp, kan det være svært at afgrænse både tids- og omfangsmæssigt i hvilket omfang skimmelsvampen skyldes stormfloden eller oversvømmelsen eller andre forhold. Derfor foreslås det, at der alene ydes erstatning til dækning af omkostninger til selve afrensningen af skimmelsvamp i den ramte bygning eller de ramte bygningsdele, hvor der er en direkte årsagssammenhæng mellem den indtrådte skade og den vandpåvirkning som oversvømmelsen eller stormfloden har medført. Det er i overensstemmelse med, hvad der er praksis i en række private forsikringsselskaber. Omkostninger til afrensning af skimmelsvamp på løsøre er ikke omfattet dog bortsat fra påkrævede afrensning af skimmelsvamp i forbindelse med opmagasinering. I lighed med hvad der allerede gælder for stormflodsordningen i øvrigt, vil det være forsikringsselskaberne, der skal administrere denne udvidelse af erstatningsordningen med mulighed for dækning af rimelige omkostninger til genhusning, efter de samme regler og praksis, som gælder for de øvrige typer erstatning efter stormflodsloven. Det betyder bl.a., at forsikringsselskaberne har mulighed for at lægge ud for betaling og fakturere Stormrådet efterfølgende, og at det er forsikringsselskaberne, der skal sikre, at der sker udbedring af skimmelsvamp-skader efter de nærmere fastsætte regler herom. Administrationen er underlagt Stormrådets tilsyn og i øvrigt omfattet af de skadesramtes klageadgang til Stormrådet. Endelig foreslås det, at erhvervs- og vækstministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om erstatning efter 4. Det er dels udtryk for en supplerende hjemmel til den eksisterende hjemmel i 8, stk. 6, og dels er det vurderet nødvendigt at indsætte en hjemmel, som giver ministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om erstatning som følge af skimmelsvamp. Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at fastsætte regler om opgørelsesprincippet for erstatningen, afgrænsning af umiddelbart indtrådte skader og indirekte skader, udover hvad der følger direkte af lovens bestemmelser særligt negativlisten. I forhold til genhusning kan ministeren fastsætte nærmere regler om, hvornår genhusning anses for at være nødvendig, krav til dokumentation for udgifter, modregning af sparet leje m.v. Særligt i forhold til skimmelsvamp kan ministeren fastsætte nærmere regler om erstatningens opgørelse og beregning, afgrænsningen af den dækningsberettigede skade, udbedringsniveau, afrensningsmetode og lignende. Til nr. 3 I den nuværende ordning har den årlige afgift på brandforsikringspolicer siden 2010 været 30 kr. Afgiftsindtægten i stormflodsordningen udgør i dag ca. 130 mio. kr. årligt, hvor ca. 85 mio. går til stormflods- og oversvømmelsespuljen. På baggrund af de foreslåede udvidelser af ordningen og den ændrede praksis i brugen af afskrivninger foreslås det, at den faste årlige afgift til stormflods- og oversvømmelsesordningen forhøjes fra 20 kr. pr. police til 30 kr. pr. police. Således foreslås det, at der på hver enkelt brandforsikringspolice opkræves 30 kr. til stormflods- og oversvømmelsesordningen og 10 kr. til stormfaldsordningen, dvs. i alt 40 kr. pr. police. Dette vil forøge ordningernes samlede indtægter med godt 40 mio. kr. årligt. Sammen med den midlertidige udvidelse af statsgarantien og udvidelsen af beløbet, som kan opkræ-

7 7 ves til tilbagebetaling af statsgarantien, er det vurderingen, at dette vil sikre at ordningen hænger sammen økonomisk både i forhold til stormen december 2013 og fremadrettet. Der forventes således herved at kunne være en positiv egenkapital i ordningen i Til nr. 4 Det foreslås, at statsgarantien til stormflods- og oversvømmelsespuljen udvides til 400 mio. kr. til og med 2017, da en udvidelse af ordningen og ændring af praksis af nedskrivninger i 2014 forventeligt vil medføre manglende likviditet på ca. 115 mio. kr. Udvidelsen foreslås at bortfalde ved udgangen af Til nr. 5 Det foreslås, at den midlertidige afgift til tilbagebetaling af garantien tilknyttet stormflods- og oversvømmelsespuljen forhøjes med 10 kr. til 20 kr. pr. police. Dermed sikres en hurtigere tilbagebetaling af statsgarantien i tilfælde, hvor der sker træk herpå, og ordningens samlede økonomi forbedres dermed, da der ikke skal betales rente i samme omfang som tidligere. Det foreslås i stk. 1, at ændringerne af lov om stormflod og stormfald træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Dette sker af hensyn til sikring af en hurtig ikrafttræden efter lovens vedtagelse, så det nødvendige hjemmelsgrundlag for Stormrådets afholdelse af omkostninger til dækning af genhusning m.v., herunder til at refundere forsikringsselskaberne for deres udlæg for omkostninger til genhusning m.v., som de afholder frem til lovens vedtagelse, er tilvejebragt hurtigst muligt. Dermed skabes der også hurtigst muligt klarhed og tryghed for de familier, der bor i de stormflodsramte områder. Virkningstidspunktet for erstatningerne for genhusning m.v., skimmelsvamp samt ændringen af afskrivningspraksis er fastsat til at ligge før ikrafttrædelsestidspunktet af hensyn til, at ændringen kan komme de allerede skadesramte som følge af stormfloden i forbindelse med stormen Bodil til gode. Det skal bemærkes, at der er tale om ændringer, der udelukkende er af begunstigende karakter for de skadesramte. Når lovforslaget er vedtaget kan forsikringsselskaberne iværksætte de fornødne ændringer i IT-systemer, skabeloner m.v. med henblik på at implementere afgiftsforhøjelsen. Denne implementering kan til dels være tidskrævende, hvorfor der kan gå op til 3 måneder før den forhøjede afgift rent faktisk bliver opkrævet. Til 2 Ikrafttræden

8 8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 1 Gældende formulering Lovforslaget Stk. 2. Erstatning ydes ikke for indirekte tab samt for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre: 1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed. 2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade. 3) Løsøre i kældre og rum under terræn. 4) Jord. 5) Saltskadede afgrøder. 6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige. 7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet. 8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign. 9) Haveanlæg og løsøre placeret i haven. 10) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 11) Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri. 12) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 13) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. I lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. november 2012, som ændret ved 34 i lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 2, indsættes efter» indirekte tab «:», jf. dog stk. 3 og 4, «.

9 9 14) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 15) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug. 16) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn Stk. 3. Afgiften udgør årligt 20 kr. pr police til stormflods- og oversvømmelsesordningen og 10 kr. pr. police til stormfaldsordningen og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret. 2. I 4 indsættes som stk. 3-5:»Stk. 3. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Der ydes kun erstatning for den del af genhusning, som overstiger én måned. Erstatning til genhusning kan maksimalt udgøre kr. pr. måned. Stk. 4. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod eller oversvømmelse, jf. 2, stk. 1 og 2. Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatning efter stk. 1-4.«3. I 24, stk. 3, ændres»20 kr.«til:»30 kr.« I 27, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: Stk. 2. Dækker den til enhver tid værende formue i henholdsvis stormflods- og oversvømsespuljen udgør 400 mio. kr. til og med 2017.Statsgarantien til stormflods- og oversvømmelmelsespuljen og stormfaldspuljen ikke de administrationsomkostninger, erstatninger og tilskud, der skal udbetales i henhold til denne lov, bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til i henhold til statsgarantien at udbetale indtil 200 mio. kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen og indtil 200 mio. kr. til stormfaldspuljen Stk Stk. 4. Statens tilgodehavende ved træk på statsgarantien tilknyttet stormflods- og oversvømmelsespuljen tilbagebetales af midler fra en midlertidig forhøjelse på 10 kr. af den årlige afgift. 5. I 27, stk. 4, ændres»10 kr.«til:»20 kr.«.

10 10 2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 1 nr. 1 og 2 har virkning for skader indtrådt fra den 6. december 2013.

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Fremsat den [ ] 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129. Lovtidende A 2014 Udgivet den 22. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1129. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!!

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald L 138 Positive ændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald LBK nr 1129 af 20/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07183

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom.

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. december 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Inhabilitet og skadesopgørelse Du er indtrådt som part i sagen på en betinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere