Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Ingen Bemærkninger Der er dialogmøde med Idrætsrådet kl. 15:30-16:00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 4. marts Orienteringspunkter - 4. marts Godkendelse af folkeoplysende forening Orienteringssag DM hædring Planer for Vandhus på Panteren Kommunikation og PR af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde Høringssvar til dialogstruktur på kultur-, idræts- og fritidsområdet Stillingtagen til årligt tilskud til Fuglsang Kunstmuseum Nye modeller for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 4. marts Bilagsoversigt...22 Underskriftsside...23

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 4. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 4. marts 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra formanden a) Formanden orienterer om bestyrelsesseminar hos Cantabile2 den 21. februar Orientering fra administrationen b) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 4. marts c) Artikler i digital form direkte i brugerens postkasse Vordingborg Bibliotekerne har tegnet abonnement på en service, så brugeren fremover kan fremsøge artikler direkte i ww.bibliotek.dk. Servicen er udviklet af Statsbiblioteket i Århus. Bilag er vedlagt. d) OrienterimgPanteren Der arbejdes på at gøre Panteren klar til koncerten med Dizzi Mizz Lizzy den 18. april. Der er kommet bookinger fra nye foreninger, som ønsker at være på Panteren. Vordingborg Bueskyttelau ønsker at afvikle deres interne mesterskaber en weekend. Prins Jørgen Garden ønsker nogle weekend tider, hvor de kan træne tattoo. Vordingborg Gymnastik forening ønsker ekstra træning inden forårsopvisningerne. En ny patientforening ønsker at træne flere gange ugentligt og er derfor nu på Panteren om tirsdagen. En aftale med ByplanLab om en konference den 1. og 2. oktober 2015 for kommunale byplanlæggere er ved at være på plads. Der vil komme mellem 500 og 600 deltagere fra hele landet. Bilag: 1 Åben Økonomiskema til KIF møde /15 2 Åben Artikler i digital form 25012/15 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af folkeoplysende forening Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jens Frimann Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Resumé Godkendelse af folkeoplysende foreninger. Sagsfremstilling Foreningerne er vurderet i forhold til bestemmelserne i folkeoplysningslovens 3 og 4. En folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, være hjemmehørende i tilskudskommunen og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Der er i januar/februar 2015 godkendt 2 frivillige folkeoplysende foreninger og 1 forening er afvist. Sydsjællands Floorball Club Formål: Foreningens formål er at spille floorball samt på anden måde virke for denne idræts fremme. Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig og foreningen skal endvidere være demokratisk opbygget, således at medlemmerne her igennem motiveres til, i forhold til evne og lyst, at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningen har endnu ikke oplyst medlemstal eller ansøgt om tilskud. Museumsforening Sydsjælland og Møn Foreningens formål er, at støtte museumsaktiviteterne i Vordingborg Kommune samt fremme kendskab hertil. Endvidere nærer foreningen medlemmernes interesse for museerne for egnens og Danmarks kulturarv, ved diverse arrangementer. Det er foreningens formål, at tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke sine interesser på det kultur historiske område, og dermed udvikle evner og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. Foreningen har endnu ikke oplyst medlemstal eller ansøgt om tilskud. Radio HSR Formål: Foreningens formål er at lave frivillig upolitisk non-kommerciel lokalradio med fokus på det lokale. Dette skal ske via lokale nyheder, lokalsport, foreningsliv, lokalinformation samt magasin programmer for Vordingborg Kommune. Foreningen afvises, da formålet ikke beskriver en kontinuerlig folkeoplysende aktivitet i henhold til folkeoplysningsloven. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt, og administrationen oplyste, at Radio HSR efterfølgende har afgivet supplerende oplysninger som gør, at Radio HSR kan godkendes. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringssag DM hædring Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Sagsfremstilling Lollands Bank og Vordingborg Kommune har haft en treårig aftale om sammen at hædre de danske mestre samt en anerkendelse af det frivillige foreningsliv. Lollands Bank har valgt ikke at forlænge denne aftale. Hidtil har Lollands Bank på aftenen finansieret hædring af Årets foreningsleder, Årets udøver og Årets talent, i alt kr. og Vordingborg Kommune har betalt gaver til alle mestre og forbundsmestre og lejen af Stars. Udgifterne til foredrag og evt. underholdning har været delt mellem Vordingborg Kommune og Lollands Bank. Der har erfaringsmæssigt været mellem deltagere fordelt på både idrætsfolk, forældre, venner og presse. Administrationen har på den baggrund udarbejdet 3 forskellige mulige scenarier for de kommende arrangementer: Model 1: Hædring af officielle mesterskaber vundet i Danmarks Idrætsforbunds regi. Der vil med erfaring fra tidligere års hædringer være mellem ca Danmarksmestre og mulige Nordiske og Europæiske og Olympiske mestre på de sidste tre år. Administrationen vurderer, at dette vil medføre, at arrangementet vil omfatte mellem personer på aftenen.. Arrangementet vil have fokus på elite. Arrangør: Afdelingen for Kultur og Fritid Model 2: Nuværende model dog uden udpegning af årets forening, talent og idrætsleder. Hædring af Danmarksmestre og forbundsmestre. Der har de sidste tre år været i alt 72, 47 og 65 mestre og forbundsmestre. Administrationen vurderer, at det ved et sådan arrangement vil omfatte at ca. 200 personer på aftenen. Arrangementet vil have fokus på bredden. Arrangør: Afdelingen for Kultur og Fritid Model 3: Udvikling af et nyt koncept i samarbejde med nye samarbejdspartnere og nye mulige sponsorer, hvor den nuværende model inklusiv udpegning af årets forening, talent og idrætsleder udvides til at omfatte sølv og bronzevindere ved nordiske og internationale mesterskaber samt mestre, som er bosiddende i Vordingborg Kommune men dyrker deres idræt uden for kommunen. Administrationen vurderer, at der ved et sådan arrangement forventes ca. 250 deltagere. Arrangementet vil have fokus på både eliten og bredden. Idrætsrådet ønsker at indgå i et tæt samarbejde omkring finansiering, herunder sponsorarbejde, planlægning og afvikling af dette arrangement. Arrangementet forventes afholdt i perioden april/maj. Administrationen foreslår, at model 3 gennemføres. Der er i budgettet afsat kr til afholdelse af arrangementet. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de forskellige modeller og beslutter hvilken model for hædring af mestre 2014 administrationen skal arbejde videre med. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med model 3. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalget ønsker, at der udarbejdes et mere konkret oplæg for arrangementet, som forelægges til udvalgets behandling. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Planer for Vandhus på Panteren Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Resumé Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat 55 mio. kr. til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning for den nedslidte Iselinge Svømmehal. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren fremsender anbefalinger vedr. funktionalitet mv. i et nyt vandhus, ligesom administrationen har undersøgt forskellige muligheder vedr. finansiering. Sagsfremstilling Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat 55 mio. kr. til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal, der forventes at lukke medio 2017, da den på dette tidspunkt ikke længere kan leve op til lovgivningens krav. Det er derfor ønskeligt, at et nyt vandhus står klar til brug i Med Kommunalbestyrelsens beslutning i september 2015 om at overdrage driften af Panteren til den almennyttige fond DGI Huset Panteren besluttede man samtidig, at fonden skulle fungere som rådgivere for Kommunalbestyrelsen ved udviklingen af hele den 6,5 hektar store Panter grund. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har derfor i november nedsat en arbejdsgruppe vedr. vandhus og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har efter anmodning fra bestyrelsen udpeget to medlemmer til at indgå i arbejdsgruppen vedr. vandhus. Arbejdsgruppen fik til opgave at identificere 2-4 forskellige typer af vandhuse baseret på eksempler fra realiserede projekter samt samle viden om anlægs- og driftsøkonomi for disse. Desuden skulle arbejdsgruppen sikre dialog med forskellige nuværende og kommende brugergrupper samt med de relevante politiske fagudvalg. Arbejdsgruppen har nu sammenfattet resultaterne af studieture, dialogmøder og arbejdsgruppemøder, og Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har den 24. februar tiltrådt arbejdsgruppens anbefalinger. Arbejdsgruppens notat baserer sig som anført på viden fra dialog med repræsentanter for de kommende brugere samt fra besøg i nyere og ældre etablerede svømmehaller samt i svømmehaller under opbygning. Denne viden drejer sig både om erfaringer med forskellige bassintyper og forskellige tekniske løsninger samt effekterne for forskellige målgrupper Hovedkonklusion og anbefaling fra bestyrelsen for DGI Huset Panteren og arbejdsgruppen vedr. vandhus Det vurderes, at det vil være muligt at anlægge et vandhus med tilhørende faciliteter indenfor den afsatte ramme på 55 mio. kr. Der kan anlægges enten et 50 meter bassin med 6 baner inklusiv de nødvendige omklædningsfaciliteter * et 25 meter bassin med 8-10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere mindre varme bassiner til træning, leg og familier. Arbejdsgruppen anbefaler på baggrund af den samlede vurdering, at Kommunalbestyrelsen beslutter: at anlægge et 25 meter bassin med 10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere varme bassiner til træning, leg og familier. at der i forhold til faciliteter arbejdes med en prioriteret liste, hvor ting som unisex sauna, familierum, rutsjebane, hæve/sænkebund og klatrevæg er højt på listen, mens fx vipper er langt nede på listen. at der arbejdes med løsninger som tænker i standardiserede materialer, som vægter funktionalitet og effektivitet for flest mulige brugergrupper. at der i alle elementer af anlæg og design som vurderes, hvorledes disse kan bidrage til en efterfølgende effektiv og billig drift at dialogen med Lokale og Anlægsfonden og evt. andre fonde fortsætter i forhold til nytænkende indretning og multifunktionalitet. at der arbejdes med økonomiske modeller som OPP og OPS, hvor der kan skabes finansiering til fællesfunktioner som cafe, træning mv. Anbefalinger vedr. finansiering Parallelt med arbejdsgruppen vedr. vandhus s arbejde har administrationen undersøgt de aktuelle muligheder og begrænsninger ved at etablere vandhuset som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) eller som en selvstændig byggefond. Der har været gennemført dialog med bl.a. Frederiksberg Kommune, Holbæk Kommune, Kommunekredit samt kommunens revisor, ligesom administrationen har indhentet informationer fra et advokatfirma med erfaringer og viden indenfor området. Baseret på den opsamlede viden er det administrationens vurdering, at etablering af et OPS model, hvor KommuneKredit finansierer i form af finansiel leasing vil det være mest hensigtsmæssige for Vordingborg Kommune, hvis der skal arbejdes videre med sådanne finansieringsformer.. I en OPS model med offentlig fremmedfinansiering er det muligt at opnå alle de fordele, som ses i et traditionelt OPP. I en OPS konstruktion er det endvidere muligt at etablere en konstruktion hvor, OP- Partneren står for design, projektering, anlæg, drift og vedligehold af bygning og det tekniske anlæg ift. vandhuset og Fonden DGI Huset Panteren står for øvrig drift og vedligehold, mens KommuneKredit finansierer. Fordelen ved modellen er bl.a. at renteniveauet for hele projektet bliver lavere grundet de bedre kreditmuligheder, hvorved de sparede renteudgifter kan tilgå projektet eller kassen, frem for en privatfinancier. Ved anvendelse af OPS modellen skal der ske deponering, mens anlægsloft ikke påvirkes. OPS modellen med finansiel leasing hos KommuneKredit er netop anvendt i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune har ved projektet fået et større byggeri og flere faciliteter end oprindeligt forventet. På Frederiksberg er der indgået aftale med én partner, som varetager alle opgaver forbundet med projektet i kontraktperioden, altså også den daglige drift efter byggeperiodens afslutning. Det videre forløb Administrationen foreslår, at man efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i marts straks går i gang med at forberede udbud inklusiv funktionskrav mv. med henblik på at etablere Vandhuset på Panteren som kan stå klar til ibrugtagning medio Parallelt med denne proces vil drøftelserne med Lokale og Anlægsfonden omkring mulige samarbejder fortsætte. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren og dens nedsatte arbejdsgruppe vedr. vandhus vil i perioden frem til byggestart fungere som rådgivere for Vordingborg Kommune. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil være byggeherre for Vandhuset, og vil få forelagt en tids- og procesplan for den samlede proces snarest muligt. Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i byggeprojektet. Der er jf. den godkendte investeringsplan samlet afsat 55 mio. kr. til anlæg af vandhus på Panteren. Anlægsrammen er fordelt med 7 mio. kr. i 2016, 23 mio. kr. i 2017 og 25 mio. kr. i Med henblik på at kunne etablere Vandhuset på Panteren, som kan stå klar til ibrugtagning medio 2017, foreslås at der af bevilliges overførsel og frigivelse af 0,5 mio kr. fra anlægsrammen for 2016 til anvendelse i Beløbet anvendes til teknisk og juridisk rådgivning i forbindelse med forberedelse af udbud inklusiv funktionskrav m.v. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg 0,5-0,5 Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning -0,5 0,5 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen ydereligere kommentarer. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Åben Notat vedr muligheder og begrænsninger ved OPP, OPS og fond i forbindelse 27351/15 med Vandhus på Panteren 2 Åben Nyt kortbilag Panteren - Panteren_dispositionsplan_2.pdf 27384/15 3 Åben Udvalgte foto fra studiebesøg vedr vandhus. pdf.pdf 27182/15 4 Åben Notat fra Arbejdsgruppen vedr. vandhus /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at at at at der arbejdes videre med projektering af et vandhus udfra de opstillede anbefalinger, der arbejdes videre med mulighederne for at vandhuset udbydes i en Offentligt Privat Samarbejde model, dialogen med Lokal og Anlægsfonden omkring eventuel støtte til nogle af ekstra funktoner fortsætter, der bevilliges 0,5 mio. kr. til teknisk og juridisk rådgivning, anlægsrammen på 55 mio. kr. i 2016 og 2017 reduceres med 0,5 mio. kr. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler, at der sikres et idéoplæg til, hvorledes udearealerne kan kobles til det kommende vandhus. Det forudsættes, at udgifter til oplægget kan holdes indenfor inden for den foreslåede økonomiske ramme. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kommunikation og PR af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde Sagsnr.: 15/33 - Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling På baggrund af temadrøftelse den 21. oktober 2014 omkring Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets opgaver med henblik på den fremadrettede strategi, - anmodede udvalget administrationen om en række på i alt 9 oplæg. Et forslag til styrkelse af kommunikation og markedsføring af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde er et af de ønskede oplæg. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i En del af visionens fokusområder og de ønskede effekter målretter sig mod kultur, idræt og fritidsområdet. For at udbrede Kommunalbestyrelsens vision og øge kendskabet om kommunens samlede kultur-, idræts- og fritidstilbud har administrationen et udkast til en række handlinger der skal: skabe viden om resultater skabe viden om aktiviteter skabe engagement både internt og eksternt Initiativer der skal fokusere på: Øget markedsføring til udvalgte målgrupper Oplevelser nær dig Events der samler generationer Samarbejde og synergier i unikke kultur, idræts og fritidstilbud Frivillige som ressource og medborgere-samskabelse Oplev Vordingborg fælles markedsføring på tværs af købstæder og attraktioner. De foreslåede initiativer skal gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige initiativer, der bliver taget for at implementere den vedtagne vision Ligeledes vil det være væsentligt at arbejdet vil kunne tilpasses det kommende CMS system. Administrationen vil være i tæt dialog med begge disse arbejder. De konkrete handlinger som administrationen vil iværksætte vil være: Udfolde alle undermenuer på Oplev Vordingborg, så sitet fremstår aktuelt og inspirerende Booste Oplev Vordingborg - fremme synligheden Sikre sammenkøring af Foreningsportalen og Oplev Vordingborg Fremstille en oplevelseskalender til lokale trykte medier 3-4 gange årligt Indføre fast udsendelse af pressemeddelelse efter hvert enkelt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgsmøde. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Opsøgende indsats overfor foreninger, frivillige, ildsjæle mv. med henblik på at skabe større synergi mellem deres tiltag og Oplev Vordingborg Der vil være en del ekstraudgifter til at booste Oplev Vordingborg samt til at fremstille de beskrevne trykte materialer. Den samlede udgift til disse initiativer forventes at være på i alt kr. Igangsættelse af de beskrevne initiativer forventes iværksat i andet kvartal De initiativer, der igangsættes vil samtidig bidrage til at understøtte tiltag i forbindelse med Vordingborg bys 600 års jubilæum. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udviklings og 75 aktivitetspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings og 75 aktivitetspuljen Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrationen indstiller., at de beskrevne initiativer til styrkelse af kommunikation og PR iværksættes fra 2. kvartal 2015, at der afsættes kr. til gennemførsel af de beskrevne initiativer. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev drøftet, og udvalget besluttede at bevilge kr. Samtidig ønsker udvalget at ansøge om yderligere kr. i Udviklings- og markedføringspuljen under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Kim Errebo (O) kunne ikke tiltræde udvalgets beslutning, idet han kan tiltræde administrationens indstilling. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Høringssvar til dialogstruktur på kultur-, idræts- og fritidsområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling På møde d. 9. december 2014 besluttede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at sende udkast til en ny dialogstruktur i høring blandt relevante parter. Ved høringsperiodens udløb havde 14 foreninger fremsendt høringssvar til administrationen. Formålet med dialogstrukturen er at sikre dialogen med de mange forskellige aktører på kultur-, idræts- og fritidsområdet og at sikre det politiske beslutningsgrundlag i så flad en struktur, som muligt. Formålet med at revidere dialogstrukturen er, at sikre en overordnet struktur for dialog med aktører på kultur-, idræts- og fritidsområdet, som afspejler den gældende folkeoplysningslov samt kommunens gældende folkeoplysningspolitik, idrætspolitik, frivilligpolitik og kommunens vision Forslaget til ny dialogstruktur indebærer: Tre årlige dialogmøder med forskellige målgrupper med fælles oplæg, workshops og plenum debatter. I dialogstrukturen er der lagt op til, at dialogmødet for fritidsområdet afholdes i marts, dialogmødet for idræt afholdes i maj og dialogmødet for kulturområdet afholdes i november. Derudover afholdes et særligt Frivillig Fredag arrangement i september. Løbende orientering via fast sagspunkt med enkeltsager/spørgsmål til enkelthændelser, administration af diverse love og politikker, puljer og lignende fra aktører inkl. administrationens svar. Den løbende orientering vil foregå direkte mellem den enkelte borger eller forening og administrationen, så vidt muligt via foreningsportalen. Såfremt henvendelserne vurderes at kunne have et mere generelt indhold, vil de blive forelagt udvalget. Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vurderer administrationen, at der er opbakning til at implementere forslag til ny dialogstruktur. Nærmere bestemt er der blandt høringsparterne: 1. Opbakning til 3 årlige dialogmøder for områderne kultur, idræt og fritid. 2. Opbakning til ét årligt Frivillig Fredag arrangement. Dog med forslag om 1.) at forlænge arrangementet til kl ) at erstatte arrangementet af et Frivillig Lørdag arrangement, så flere har mulighed for at deltage. 3.) at dele arrangementet op i tre, ét for hvert af områderne kultur, idræt og fritid. 3. Tilslutning til at foreningsportalen bruges som den primære kommunikationskanal mellem frivillige/foreninger og administrationen vedr. forhold omkring ny dialogstruktur (fx invitationer til dialogmøder, udsendelse af dagsorden, tilmeldingsfrist mv.) og for generel information til hvert af de tre områder til intern brug. 4. Positiv respons på at det stadig er muligt at booke medarbejdere i administrationen til en snak. 5. Ønske om at ny dialogstruktur får lov at virke. 6. Ønske om at det tydeliggøres, at fritidsrådet og idrætsrådet ikke har en funktion i tilkobling til gennemførslen af ny dialogstruktur og dermed kan vælge at nedlægge sig selv. 7. Ønske om at det uddybes, hvordan kommunens dialog med egne institutioner (fx mellem Bibliotekerne, Musikskolen og Svømmehallen) er tænkt. 8. Ønske om at det uddybes, hvordan udvælgelse af repræsentanter for de tre dialogområder er tænkt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Tre af de i alt 14 indkomne høringssvar tilkendegiver ønske om at bevare den nuværende dialogstruktur på området, med henvisning til at man ønsker at fastholde de årlige møder. Administrationen har følgende kommentarer og forslag til hvorledes ovenstående ønsker vil kunne imødekommes: Ad punkt 6, Idrætsrådet og Fritidsrådet har ikke en funktion i forbindelse med den foreslåede dialogstruktur og kan derfor beslutte at nedlægge sig selv. Ad punkt 7: Dialogen med de kommunale institutioner kan som udgangspunkt være en del af de planlagte dialogmøder. Ad hoc sager vil kunne foregå ved direkte dialog med udvalget. Ad punkt 8: Administrationen udarbejder procedure for, hvorledes repræsentanter for hver af de tre dialogområder udvælges. Administrationen anbefaler, at ny dialogstruktur implementeres og, på baggrund af tilbagemelding fra idrætsområdet, at dialogmøde med idrætten af hensyn til sæsonstart og turneringer, afholdes i januar i stedet for i maj. Det bemærkes, at det nye folkeoplysningsråd ikke har konstitueret sig, men at repræsentanter for det tidligere folkeoplysningsråd har fremsendt høringssvar. Såfremt anbefalingen følges, vil administrationen til intern brug udarbejde: Oversigt over hvilke foreninger, der refererer til hvilke dialogområder. Retningslinjer for kontakt med frivillige/foreninger via foreningsportalen vedr. forhold omkring ny dialogstruktur og for målrettet information til hvert af de tre dialogområder. Procedure for hvordan repræsentanter for de tre dialogområder udvælges. Administrationen foreslår at møderne i 2015 afholdes i forlængelse af udvalgsmøderne: Fritidsområdet den 6. maj Kulturområdet den 4. november Idrætsområdet den 2. december Bilag: 1 Åben Dialogstruktur udkast sendt i høring 14. januar /15 2 Åben Oversigt over indkomne høringssvar til dialogstruktur på Kultur-, Idræts og Fritidsområdet 25880/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at ny dialogstruktur for Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet godkendes og implementeres, dialogmøder i 2015 afholdes d. 6. maj for Fritidsområdet, d. 4. november for Kulturområdet og d. 2. december for Idrætsområdet. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Udvalget konstaterer, at den nye dialogstruktur vil kræve, at Idrætsrådets og Fritidsrådets opgaver vil skulle tilpasses de nye muligheder. Udvalget anmodede administrationen om sammen med de to råd at komme med oplæg med rådenes input til fremtidige opgaver. Datoerne fastlægges hurtigst muligt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stillingtagen til årligt tilskud til Fuglsang Kunstmuseum Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Britt Steensgaard Jensen Lovgrundlag Museumsloven. Resumé På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 31. oktober 2013 blev det besluttet at yde et tilskud til Fuglsang Kunstmuseum på kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen, foreløbig kun i Tilskuddet blev ydet på baggrund af et forslag om at yde et årligt tilskud til udvidelse og udvikling af Fuglsang Kunstmuseums formidlingsaktiviteter, ligesom der blev stillet forslag om at tilskuddet blev indarbejdet i budget 2015 og fremover. Sagsfremstilling Fuglsang Kunstmuseum er et af de få bredt dækkende kunstmuseer i Region Sjælland, med tilholdssted i en nytegnet museumsbygning fra 2008, designet af den engelske arkitekt Tony Fretton. Museet er oprindeligt grundlagt i 1890 Museet har samarbejdet med andre store kunstmuseer i Danmark, hvilket en række kunstfaglige bogproduktioner vidner om. Museet er kendt omkring i Danmark for både sin arkitektur, sin samling og de særudstillinger de har produceret. Som eneste statsanerkendte kunstmuseum i et vidstrakt geografisk område, har Fuglsang Kunstmuseum det kunstmusealt faglige ansvar for billedkunsten i Vordingborg Kommune. Museet har gennem årene ydet forskellig faglig konsulentbistand i forbindelse med skadede værker i det offentlige rum, samt i den igangværende arbejdsgruppe omkring etableringen af KunsthalGLAS i Præstø, hvor museets leder leverer både faglighed og praktisk assistance i fx fundraising m. fl. Derudover har Vordingborg Kommune på formidlingsdelen en særlig glæde af formidlingsaktiviteter i Fuglsang Kunstmuseum via Kulturtjenesten, som Kunstmuseet er medinitiativtager til og fast kulturaktør i. Udvalget har igennem en årrække årligt bevilget tilskud på ca kr. til Fuglsangs særudstillinger, hvilket afløstes af sidste års bevilling på kr. til ovennævnte formidlingsaktiviteter. Afdelingen for Kultur og Fritid vurderer, at Fuglsang Kunstmuseum er et vigtigt omdrejningspunkt for billedkunst i regionen. Gennem aktiviteter og initiativer sikrer Fuglsang Kunstmuseum fastholdelsen af et højt kunstfagligt niveau hvilket også Vordingborg Kommune har fordel af. Der er i budget 2015 ikke afsat midler til afholdelse af driftsstøtte til Fuglsang Kunstmuseum. Støtten kan i 2015 tages fra aktivitets- og udviklingspuljen og efterfølgende indarbejdes i budget 2016 og fremefter. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 Drift Aktivitets- og udviklingspuljen for 2015 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen for 2015 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Anmodning om driftstilskud.pdf 25602/15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. fra 2015 til udvidelse og udvikling af Fuglsang Kunstmuseums formidlingsaktiviteter, at midlerne tages fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2015, at tilskuddet indarbejdes i budget 2016 og fremover. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat med henblik på yderligere belysning af hvorledes øvrige kommuner bidrager til museet. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts - og Fritidsudvalget den 4. marts 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 4. februar 2015, jf. ovenstående, at det skal belyses yderligere, hvorledes øvrige kommuner bidrager til museet. Følgende andre kommuner bidrager til museets drift: Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune bidrog begge til museets drift i 2015 med 8,61 kr. per indbygger. For Lolland Kommunes vedkommende betyder det, at tilskuddet i 2015 et beløb på kr Disse midler indgår i museets drift. Derudover bidrager Guldborgsund Kommune, i hvilken museet er beliggende, med yderligere kr øremærket til udstilling og formidling. Desuden kan bemærkes at: Som eneste statsanerkendte kunstmuseum i et vidstrakt geografisk område, har Fuglsang Kunstmuseum det kunstmusealt faglige ansvar for billedkunsten i Vordingborg Kommune. Det kunsthistoriske ansvar varetages ikke af andre aktører i området. Fuglsang Kunstmuseum har således en værdifuld samling af kunst, særligt Guldalderkunst, skabt af kunstnere i Vordingborg Kommune, og som Vordingborg Kommunes borgere kan glæde sig over at have i geografisk nærhed. 546 borgere fra Vordingborg Kommune besøgte sidste år museet, viser museets opgørelse over salg af enkeltbilletter. Udvalget har igennem en årrække årligt bevilget tilskud på ca kr. til Fuglsangs særudstillinger, hvilket afløstes af sidste års bevilling på kr. til formidlingsaktiviteter. Formidlingsaktiviteter dækker over bl.a. workshopforløb for skolebørn, og her kan nævnes at der i kommende år forventes megen aktivitet som følge af Kulturtjenesten, der også dækker Vordingborg Kommune. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget tiltræder administrationens indstilling. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Nye modeller for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Kultur, - Idræts, - og Fritidsudvalget vedtog d. 8. april 2014 et sæt retningslinjer for, hvordan Vordingborg Kommune ønsker at udmønte folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Udmøntningen er beskrevet i Guiden (se bilag). I denne sagsfremstilling sættes der fokus på den tilskudsmodel, Vordingborg Kommune har valgt for det frie folkeoplysende foreningsarbejde og hvilke muligheder, der er for alternative tilskudsformer. Tilskud skal her forstås som økonomisk tilskud, anviste lokaler samt lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede faciliteter. Det frie folkeoplysende foreningsarbejde omfatter idræt, idé-bestemt og samfundsengagerende børneog ungdomsarbejde som fx er spejderne, politiske ungdomsorganisationer og religiøse børne- og ungdomsorganisationer. Folkeoplysningsloven som rammelov Folkeoplysningsloven er en rammelov, der i vid udstrækning giver kommunen mulighed for at tilpasse tilskudsmodellerne efter lokale forhold herunder den økonomiske ramme. På enkelte områder begrænser loven imidlertid kommunes handlefrihed. Helt overordnet er kommunen forpligtet til at støtte det folkeoplysende foreningsarbejde på en række områder. Skal-bestemmelser: Yde tilskud til de folkeoplysende foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. En del af beløbet forudsættes at være til foreningernes egen disposition og derudover kan tilskuddet gives til særlige aktiviteter eller målgrupper defineret af kommunen. Beløbets størrelse og hvordan det nærmere tildeles, afgør kommunen. Kommunen kan desuden vælge, at der også gives til medlemmer over 25 år. Anvise de folkeoplysende foreninger offentlige lokaler, haller og udendørsanlæg vederlagsfrit Der kan indføres en gebyrordning, hvis kommunen giver mere end 65 % i lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler. Yde lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser med minimum 65 % af driftsudgifterne for børn og unge under 25 år. Haller er en bestemt slags haller jf. loven. Kommunen kan undlade at imødekomme ansøgninger, hvis der kan anvises kommunale faciliteter eller hvis det er tale om nye ansøgninger herunder ændrede vilkår for eksisterende. Hvis lokaletilskuddet er over 65 % må kommunen indføre gebyrordning for de offentlige faciliteter i punkt b. Kommunen kan desuden vælge, at der også gives til medlemmer over 25 år. Nuværende tilskudsmodel 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vordingborg Kommune yder tilskud til de godkendte folkeoplysende foreninger med et grundtilskud, aktivitetstilskud, lokaler, lokaletilskud og uddannelsestilskud: Der ydes et grundtilskud på kr. årligt til godkendte foreninger, der har mindst 10 medlemmer under 25 år. Kommunen har selv fastsat størrelsen på tilskuddet, der i 2014 udgjorde i alt kr. svarende til 140 foreninger, der har mere end 10 medlemmer under 25 år. Der ydes et medlemstilskud (kaldet et aktivitetstilskud i guiden) for medlemmer under 25 år ved aktiviteter med instruktion i forhold til antal aktivitetsuger. Tilskuddet bliver beregnet ud fra et pointsystem, og beløbets størrelse er fastsat af kommunen. I budgetrammen for 2015 er der afsat i alt kr. til aktivitetstilskud. Der anvises lokaler, haller og udendørsanlæg vederlagsfrit Der ydes lokaletilskud med 65 % af driftsudgifterne til lokaler, haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der udover gives der i Vordingborg Kommune lokaletilskud til forskellige faciliteter, kommunen ikke er forpligtet til at yde lokaletilskud til. Det gælder udendørsanlæg som golfbaner, skydebaner, gocartbaner, tennisbaner, kroketbaner samt lokaler, hvortil der samtidig er betalende gæster (bowlingbaner). I 2014 er der ydet lokaletilskud til denne tyde faciliteter for mellem kr. Desuden gives der tilskud til uddannelse i form af en fælles uddannelsesdag for alle folkeoplysende foreninger arrangeret af folkeoplysningsrådet. Der er afsat kr. til uddannelsesdagen i Muligheder for ny tilskudsmodel I Vordingborg kommune er både grundtilskuddet og aktivitetstilskuddet til foreningernes egen disposition og fortæller ikke noget om aktivitetsniveauet eller indholdet i øvrigt, men er alene tildelt ud fra alder og antal aktivitetsuger. Vordingborg Kommune har mulighed for, udover et fast tilskud til foreningsdisposition, at tildele midler i forhold til f.eks. foreningstype, aktivitetstype, specifikke mål eller for særlige målgrupper. Det betyder, at kommunen kan definere til hvilke formål, midlerne skal anvendes. Vordingborg Kommune har mulighed for at ændre på tilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler, idet der ydes tilskud til faciliteter, kommunen ikke er forpligtet til at give. Det vil være muligt at ændre på: Grundtilskuddets størrelse Grundtilskuddets størrelse kan ændres således, at grundbeløbet gradueres efter antal medlemmer under 25 år. Foreninger med op til 40 medlemmer kunne fortsat få kr. i grundtilskud, mens foreninger med mellem medlemmer under 25 kunne modtage kr., og foreninger med 80 og flere medlemmer under 25 år kunne modtage kr. i grundbeløb årligt. Aktivitetens indhold 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Aktivitetstilskuddet kan ændres således, at der ydes forhøjet/gradueret tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov. Kommunen kan selv definere aktivitetsformer, hvilket betyder, at der kan gradueres i forhold til f.eks.: - type forening (f.eks. spejderforeninger, håndbolden mv.) - type aktivitet (f.eks. tværgående aktiviteter, stævner, aktiviteter for handicappede) - særlige målgrupper (f.eks. talenter, udsatte unge mv.) Gradueringen skal ske ud fra objektive kriterier, så hvis håndboldt skal have flere point end spejderne, skal det gælde for alle håndboldklubber i kommunen osv. Det skal fremgå af kommunens politikker mv. hvordan kommunen ønsker at tildele midler ud fra specifikke formål. Aktivitetens omfang Der kan også stilles krav om aktivitetens reelle omfang (f.eks. at aktiviteten skal gennemføres et vist antal gange og ikke blot reguleres ud fra kontingentperioden, der alene siger noget om betalingsperioden). Partnerskaber Der kan ydes særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Det kunne være i tilknytning til åben skole mv. Gebyrordning for anviste kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg Der kan indføres en gebyrordning, hvor foreningerne betaler for brug af de kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Ordningen kan alene indføres, hvis der ydes supplerende lokaletilskud udover de lovpligtige 65 % af driftsudgifterne. Gebyret skal indgå i puljen til lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler, haller og lejrpladser. Ordningen vurderes at have en mindre effekt i forhold til administration af ordningen. Ændring af lokaletilskudsordning Da udendørsanlæg samt lokaler, hvortil der samtidig er betalende gæster (undtaget svømmehaller), ikke er omfattet af kommunens lokaletilskudsforpligtelse, kan disse faciliteter undtages lokaletilskudsordningen. Desuden kan lokaletilskud, der allerede er givet til disse områder, fratages foreningerne. Tilskud samt lokaletilskud kan udvides til også at omfatte medlemmer over 25 år. Bilag: 1 Åben Guiden for foreninger og aftenskoler 2014_Version /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at at udvalget beslutter, hvorvidt beløbet på grundtilskuddet, til foreningernes egen disposition, skal fastholdes med kr. årligt eller gradueres i forhold til antal medlemmer under 25 år. udvalget drøfter, hvilke principper, tilskud skal tildeles ud fra, og at administrationen udarbejder modeller ud fra disse principper til en ny tildelingsstruktur udvalget beslutter, hvorvidt der skal ydes lokaletilskud til faciliteter, kommunen ikke er forpligtet til at yde herunder hvorvidt allerede tildelte lokaletilskud skal bortfalde. 19

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde

Dagsorden Ordinært møde Vordingborg Kommune Det Frivillige Samråd Dagsorden Ordinært møde Do: Mandag den 12. maj 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Sted: Deltagere: Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Else Marie L Sørensen Niels

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard Vordingborg Kommune Folkeoplysningsrådet REFERAT Ordinært møde Do: Torsdag den 13. november 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Herefter afholdes Valg fra 19,00 21,00 Sted: Panteren, Vordingborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om folkeoplysning Lov om biblioteksvirksomhed Lov om musikskoler Museumsloven Øvrige regelsæt

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Sagsbehandling (Antal)

Sagsbehandling (Antal) Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 28-01-2014 Pulje der søges kr. Indstillet kr. Geografisk placering Punkt Primære målgruppe Bemærkning Fransk Forår Aktivitets- og udviklingspulje 93.000

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 28. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 21. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:25 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Panteren, lille mødelokale/værksted Solbakkevej 42-56, Vordingborg Eva

Læs mere

Sagsbehandling (Antal)

Sagsbehandling (Antal) Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 11. november 2014 Pulje der søges Ansøgt kr. Indstillet kr. Geografisk placering Punkt Bemærkning I alt ansøgt til udvalget 0 0 Oversigt Aktivitets- og udviklingspulje

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Komiteen for PANTEREN

Komiteen for PANTEREN Komiteen for PANTEREN Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 12:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere