FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)"

Transkript

1 FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på foreningens økonomi, budget samt foreningens beregning af andelsværdier (maksimalpris). Det er hensigten med denne granskning at give foreningens medlemmer og samarbejdspartnere; kreditforening, bank, ejendomsmægler og forsikringsselskab samt fremtidige købere af andelsboliger i foreningen og långivere til disse købere overblik over alle væsentlige forhold i foreningen. Samtidig påpeges eventuelle risici eller mulighed for optimering. Det gælder mulighed for stigning eller fald i maksimalprisen på andelene og/eller mulighed for stigninger eller fald i boligafgiften. 1.2 Gyldighed Granskningen er baseret på de dokumenter og oplysninger, som er nævnt under pkt. 1.3., og konklusionen under pkt. 6 er gældende, indtil foreningens næste ordinære generalforsamling. Næste ordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning den 31. december 2011, eller senest den 30. april Med mindre der indtræffer uforudsigelige begivenheder, eller andelsboligforeningen på ekstraordinær generalforsamling træffer andre beslutninger, er nærværende granskning således gældende til foreningens næste ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i april Dokumenter/oplysninger - Vedtægt for A/B med ændringer vedtaget senest 21. juni Referat af ordinær generalforsamling af 28. april Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 28. april Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21. juni Årsregnskab for Budget for Tilstandsrapport for ejendommen, udarbejdet af Peter Jahn & Partnere Tingbogsattester af 8. april Servitutter - BBR-meddelelser af 8. april Kommunalt oplysningsskema ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø. TLF FAX

2 2/12 - Ejendomsvurdering for Bygningsforsikring m.v. - Tinglyste pantebreve i andelsboligforeningens ejendom - Energimærke Erklæring fra bestyrelsen af 26. maj Erhvervslejekontrakter (gennemgået men ikke uploaded) 1.4 Habilitet Nielsen & Thomsen Advokater erklærer herved, at vi ikke har nogen selvstændig økonomisk interesse i A/B, bortset fra udarbejdelsen af nærværende granskning. Det bemærkes, at vi forestod stiftelsen af foreningen i Generelt har vi i forhold til granskning af andelsboligforeninger besluttet, at vi ikke kan anses for inhabile i forhold til andelsboligforeninger, hvor vi har medvirket til stiftelsen mere end 5 år fra granskningstidspunktet. 1.5 Ansvarsfraskrivelse Granskningen er udarbejdet på baggrund af det i pkt nævnte materiale, som bestyrelsen samt administrator har erklæret, er gældende for foreningen. Vi har ikke ansvar for manglende eller forkerte oplysninger, ligesom vi ikke har mulighed for at vurdere byggetekniske forhold vedrørende foreningens ejendom. Ved køb af andel i foreningen kan der i relation til den enkelte andelsbolig være forhold, som bør undersøges nærmere af køber. Det understreges således, at granskningen er af foreningen og ikke af den enkelte andel. 2. FORENINGEN 2.1 Bestyrelsen Bestyrelsen består i henhold til vedtægtens 27 af en formand og yderligere 4-6 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Nuværende bestyrelse består af: Formand 5 bestyrelsesmedlemmer; (formand) (1. suppleant) (2. suppleant)

3 3/ Administrator administrerer i alt enheder, heraf 43 andelsboligforeninger. Det er en kompetent og velrenommeret ejendomsadministration. Administrator er medlem af administratorsektionen i Ejendomsforeningen Danmark. Via sit medlemskab er administrator ansvars- og kautionsforsikret. 2.3 Revisor Revisionsfirmaet er blandt de største på revision af andelsboligforeninger i landet. 2.4 Vedtægter Standardvedtægter har en betydelig udbredelse blandt andelsboligforeninger. Både ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) og Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet standardvedtægter for andelsboligforeninger, som løbende revideres. Standardvedtægterne ligner hinanden både i struktur og i indhold. Hvis foreningens vedtægter er baseret på en standardvedtægt, kommenterer vi som udgangspunkt kun fravigelser og alene de fravigelser, som vi finder væsentlige i forhold til formålet med granskningen. Foreningens vedtægter er baseret på en standardvedtægt. Vedtægten er som anført i punkt 1.3 senest ændret 21. juni Vi finder anledning til at fremhæve følgende: 7 Den hjemlede mulighed for at oprette boligaftaler benyttes ikke i praksis. 8 I henhold til vedtægternes punkt 8.2 er boligafgifterne reguleret med minimum 2,5% p.a. i perioden fra 1. januar 2006 til og med 1. januar Der er ved generalforsamlingsbeslutning 22. april 2010 besluttet, at bestyrelsen indarbejder en tilsvarende forhøjelse i de fremtidige årlige budgetforslag. 11 Retten til at fremleje andelsboligen er udvidet. Andelshavere har ret til at fremleje op til i alt 3 år indenfor en samlet periode på 5 år uden nærmere begrundelse. 24 Quorumkravet det vil sige hvor mange andelshavere, der skal være repræsenteret på generalforsamlingen for at træffe beslutninger er 1/10 af samtlige mulige stemmer.

4 4/12 26 Bestyrelsen har i vedtægtens 26, stk. 2, fået en udvidet bemyndigelse til at konvertere (omlægge) prioritetsgælden i foreningens ejendom. Bemyndigelsen er praktisk nødvendig, når hensyn tages til den finansieringsform, som foreningen benytter sig af, jævnfør punkt Vedtægterne bliver løbende opdateret og tilpasset til foreningens situation, hvilket afspejler en bestyrelse og en administration, som stedse gør det nødvendige for at drive foreningen optimalt. 2.5 Generalforsamlingen Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, hvilket vil sige, at generalforsamling skal afholdes i perioden 1. januar til 30. april. Foreningens seneste ordinære generalforsamling blev afholdt 28. april På generalforsamlingen blev foreningens årsrapport 2010 samt budget 2011 enstemmigt godkendt. Samtidig blev foreningens andelskrone på kr. 38,00 vedtaget (se nærmere punkt 5). 2.6 Foreningens medlemmer Foreningen har 423 medlemmer eller andelshavere med brugsret til en beboelseslejlighed i foreningens ejendom. 151 lejligheder er fortsat udlejet på almindelige lejekontrakter. Ved lejemålenes ophør overgår lejlighederne til andelsboliger. 3. EJENDOMMEN 3.1 BBR-oplysninger Foreningens ejendom er matr.nr. og noteret som en samlet ejendom matr.nr., beliggende,. Ejendommene er opført i perioden I følge BBR-meddelelserne er en del af ejendommene væsentligt om- eller tilbyggede i Ejendommene forsynes med fjernvarme. I følge BBR-meddelelserne indholder ejendommene 573 beboelseslejligheder med et samlet bruttoareal på m 2. Det samlede erhvervsareal andrager m 2, som fordeles med 912 m 2 ( ) heraf 304 m 2 kælder, 281 m m 2, som udlejes til (varmecentral), 324 m 2 som udlejes til børneinstitution og endelig 95 m 2, som udlejes til lægepraksis.

5 5/12 Det tinglyste grundareal andrager m 2, heraf vej m Offentlig ejendomsværdi Den offentlige vurdering fastsættes efter retningslinierne i SKAT s Vurderingsvejledning. Ejendomme ejet af en andelsboligforening vurderes som private udlejningsejendomme. Vurderingen foretages hvert andet år, senest pr. oktober Vurderingen andrager samlet Foreningen benytter ikke den offentlige ejendomsværdi ved ansættelse af andelsværdierne. 3.3 Forsikring Ejendommen er forsikret i, herunder mod svamp og insekter uden forbehold. Herudover er der tegnet diverse særlige dækninger, herunder bestyrelsesansvarsforsikring. 3.4 Vedligeholdelsesstand Der stilles ikke krav om, at andelsboligforeninger får udført drifts- og vedligeholdelsesplaner med henblik på at sikre, at ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand gennemgås og kontrolleres, samt at der i foreningens budgetter afsættes tilstrækkelige midler til at foretage løbende nødvendig vedligeholdelse. Heller ikke i forbindelse med salg af andelsboliger stilles krav om udarbejdelse af byggeteknisk rapport over foreningens ejendom. Det anbefales generelt, at andelsboligforeninger udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner for at sikre, at foreningens ejendom vedligeholdes, også således at foreningens ejendomsforsikring kan bevares uden forbehold. Andelsboligforeningen blev stiftet i 2004, hvor det i teknisk rapport fra Peter Jahn & Partnere A/S (august 2004) overordnet konkluderes følgende: Efter af have gennemgået bebyggelsen kan det konstateres, at denne med hensyn til de primære bygningsdele, så som fundamenter, bærende facadedele, etageadskillelser, bærende vægge m.v. må betegnes som værende i god stand. Med hensyn til de sekundære bygningsdele, så som overflader på facadeelementer, altandøre og vinduer, enkelte af tekniske installationer, må disse betegnes som værende til mere varierende stand, idet der under udførelse af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder er foretaget en prioritering af arbejdet på en sådan måde, at der stadig resterer nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Som helhed må ejendommen betegnes som værende i god stand sammenlignet med ejendomme af tilsvarende alder og beliggenhed. Det må forventes, at der skal ofres væsentlige udgifter til istandsættelse af ejendommen ud over den almindelige løbende vedligeholdelse i henhold til vedlagte budgetoversigt.

6 6/12 Bestyrelsen har oplyst, at man følger anbefalingerne fra Peter Jahn & Partnere A/S. Det er således bestyrelsens opfattelse, at ejendommen er i bedre/tilsvarende vedligeholdelsesstand, som ved rapportens udarbejdelse i I rapporten anbefales, at der afsættes ca. kr til løbende vedligeholdelse. Foreningen har i regnskabet for 2010 og i budgettet for 2011 afsat kr til løbende vedligeholdelse og herudover kr til ekstraordinær vedligeholdelse. Det anbefales, at foreningen fornyer tilstandsrapporten indenfor en overskuelig periode. Tilstandsrapporter er generelt vigtige som styringsredskab i forhold til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer. Bestyrelsen har med generalforsamlingens tilslutning den 22. april 2010 iværksat totalfornyelse af vandinstallationer og kloakrenovering. En betydelig del af driftsunderskuddet kan henføres til, at foreningen har påbegyndt dette ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde i Tinglyste rettigheder Matr.nr Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om vej m.v Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Byplanvedtægt nr Dokument om transformerstation/anlæg m.. samt kabler. Ikke til hinder for prioritering Dokument om transformerstation/anlæg m.. samt kabler. Ikke til hinder for prioritering Dokument om oversigt m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om vandindvindingsanlæg m.v Dokument om ekspropriation m.v Dokument om ekspropriation m.v Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Dokument om varslingssirene m.v. Ikke til hinder for prioritering Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Matr.nr.

7 7/ Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om vej m.v Byplanvedtægt nr Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Matr.nr Dokument om vej m.v Byplanvedtægt nr Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Matr.nr Dokument om vej m.v Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Byplanvedtægt nr Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Dokument om varslingssirene m.v. Ikke til hinder for prioritering Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Det er vores vurdering, at ingen af de tinglyste servitutter kan betragtes som værende usædvanlige eller umiddelbart kan anses for værdiforringende for ejendomme af denne karakter. Dog bemærkes, at den tinglyste forkøbsret (1969) må betragtes som værende usædvanlig. Den juridiske rækkevidde af servitutten er tvivlsom, men den har selvsagt ingen betydning med mindre andelsboligforeningen likvideres og ejendommen skal overdrages.

8 8/ Kommunale oplysninger Kommunale oplysningsskemaer indeholder ingen usædvanlige oplysninger. 3.7 Forurening Ifølge kommunale oplysningsskemaer er ejendommen beliggende i et område, som er klassificeret som lettere forurenet. Stort set hele Storkøbenhavn er klassificeret som lettere forurenet. Der er i øvrigt ikke konkrete oplysninger om forurening på foreningens ejendom. Bestyrelsen er ikke bekendt med, at ejendommen skulle være forurenet. 3.8 Energimærke Andelsboligforeningens ejendom er senest energimærket i For tiden er lovkravet, at energimærket skal fornyes hvert 5. år. På en skala fra A-M, hvor A er bedst og M dårligst, er ejendommens energiforbrug sat til D (middel) 4. DRIFTSØKONOMI/BOLIGAFGIFT Det er et væsentligt formål med granskningen at vurdere, hvorvidt andelsboligforeningen kan overholde sine økonomiske forpligtelser med den gældende boligafgift. I den forbindelse sammenholder vi de indhentede oplysninger om andelsboligforeningen med det seneste regnskab (punkt 4.1) og med det senest vedtagne budget (punkt 4.2). 4.1 Årsrapport 2010 I andelsboligforeninger er der sædvanligvis 3 ting, som kan påvirke boligafgiften. Det er andelsboligforeningens indtægter, navnlig i form af lejeindtægter og andelsboligforeningens udgifter, navnlig til vedligeholdelse og reparationer af ejendommen samt eventuelle ændringer i ydelsen på andelsboligforeningens lån. Det fremhæves, at årsrapporten er udarbejdet efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven fra december Lejeindtægt Andelsboligforeningen udlejer fortsat 151 lejligheder og har på granskningstidspunktet derudover 5 ledige lejligheder til salg. De udlejede lejligheder betaler omkostningsbestemt leje. Lejeindtægten for boligerne andrager ca. kr Der er ingen risiko for lejeindtægten, bortset fra at denne løbende vil blive mindre, når boligerne overdrages til andelshavere, som i stedet betaler boligafgift.

9 9/12 Den løbende overgang fra leje til andele vil alt andet lige bidrage positivt til foreningens drift. Lejeindtægten for erhvervslejemålene andrager ca. kr Det udlejede erhvervsareal andrager, jævnfør punkt 3.1, ca m 2, heraf ca. 300 m 2 kælder. Der er næppe nogen risiko, men på den anden side heller ikke nogen lejereserve i erhvervslejemålene Driftsudgifter Resultatet af foreningens drift i 2010 blev et underskud på kr før skat, hvilket stort set kan henføres til, at foreningen budgetterede med en indtægt for salg af ledige boliger på kr , men kun realiserede ca. kr I budgettet for 2011 er der ikke budgetteret med indtægter fra salg af lejligheder. Budgettet viser således et underskud på kr På generalforsamlingen blev det imidlertid oplyst, at foreningen forventer indtægt ved salg af lejelejligheder på ca. kr Det reelle underskud vil således være ca. kr Foreningen budgetterer som tidligere anført med ekstraordinær vedligeholdelse på ca. kr ud over den almindelige løbende vedligeholdelse, som budgetteres til kr Foreningens lån Foreningen har en samlet prioritetsgæld på kr , som fordeles på 4 lån. Beskrivelsen af prioritetsgælden fremgår af note 21 til Årsrapporten for Endvidere henvises til Årsrapportens note 25, hvorefter rente på finansieringen afdækkes med renteswapaftaler med relativ kort løbetid men med et rullende forfald, som giver en vis sikkerhed for, at boligafgiften ikke ændres drastisk på grund af ændrede renteforhold. Den gennemsnitlige rente på foreningen prioritetsgæld udgør ca. 3,75%. Lånene forvaltes som udgangspunkt således, at et af lånene fornyes hvert år i princippet således, at det fornyede lån refinansieres med en fast rente for en 4 års periode. De specifikke udløbsdatoer fremgår af Årsrapporten, note 21. Hvis renten i et år stiger 1 procentpoint, således at ¼ af gælden skulle refinansieres til 4,75% p.a., vil det aktuelt betyde, at boligafgiften skulle stige med ca. 5%, hvilket kunne imødegås ved at reducere den ekstraordinære vedligeholdelse fra kr til kr Budget Foreningens budget for 2011 blev enstemmigt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april Boligafgiften svarer til cirka kr. 700,- pr. m².

10 10/12 Bestyrelsen lægger op til at fortsætte den hidtidige politik, hvorefter boligafgiften er steget med 2,5% p.a. I forbindelse med stiftelsen af andelsboligforeningen blev det besluttet, at de lejere, som betalte særmoderniseringstillæg, skulle fortsætte med moderniseringstillægget i en periode, som herefter skulle udtrappes. Udtrapningen blev påbegyndt i 2010 og sker over 10 år, således at den afsluttes i Beslutningen om at fortsætte forhøjelsen med boligafgiften med 2,5% p.a. udligner det provenuetab, som opstår ved udtrapningen af særmoderniseringerne. Den eneste væsentlige budgetrisiko er renten på foreningens prioritetsgæld, men denne risiko skal ses i sammenhæng med den betydelige reserve, som foreningen har i form af usolgte lejligheder. Bestyrelsens strategi med løbende mindre justeringer af boligafgifter og de betydelige beløb, som afsættes til ekstraordinær vedligeholdelse har tilvejebragt en situation, hvor andelsboligforeningen har et økonomisk råderum, som giver mulighed for løbende forbedringer og/eller ændret strategi i forhold til prioritetsgælden. 4.3 Konklusion Foreningen drives forretningsmæssigt. Der tages en kalkuleret risiko på prioritetsgælden. Når denne risiko ses i sammenhæng med foreningens reserver, forekommer det helt overvejende sandsynligt, at bestyrelsens strategi er holdbar. 5. ANDELSVÆRDI I modsætning til ejerboliger, gælder der for andelsboliger en i lovgivningen fastsat maksimalpris. Maksimalprisen er en lovteknisk beregningsmetode, som ikke nødvendigvis afspejler markedsprisen for den enkelte andelslejlighed. Formålet med granskningen er blandt andet en undersøgelse af maksimalprisen, som i almindeligt sprogbrug også kaldes andelsværdien. Udover maksimalprisen i loven, kan den enkelte andelsboligforening fastsætte yderligere prisbegrænsninger i vedtægten. Den samlede andelsværdi til fordeling mellem medlemmerne tager udgangspunkt i andelsboligforeningens egenkapital. Værdiansættelsen af foreningens ejendom er afgørende, men også opgørelsen af foreningens gæld kan være af betydning ved fastsættelse af andelsværdien. Ved opgørelsen af foreningens egenkapital kan foreningens ejendom værdiansættes efter 3 forskellige beregningsmetoder, som angivet i ABL (Andelsboligloven) 5, stk. 2. Ejendommen kan værdiansættes til: A. Anskaffelsesprisen B. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel.

11 11/12 C. Den senest ansatte offentlige ejendomsværdi. Foreningen benytter beregningsmetoden i ABL 5, stk. 2, litra B, handelsværdien som udlejningsejendom, som i henhold til vurderingsrapport af 9. februar 2011 udarbejdet af, statsaut. ejendomsmægler og valuar, er fastsat til kontant kr , hvilket svarer til ca. kr etagem 2 indtægtsgivende areal. Efter denne beregningsmetode kan foreningens maksimale merværdi til fordeling på de solgte andele opgøres til kr , hvilket svarer til en faktor (i det følgende kaldet andelskrone) på kr. 38,11. På generalforsamlingen den 28. april 2011 har foreningen vedtaget en andelskrone på kr. 38,00, svarende til en teoretisk merværdi på kr Maksimalprisfastsættelsen følger således reglerne i Andelsboligloven. Købere af andelsboliger bør være opmærksom på, at den finansielle krise også har medført, at handel med større udlejningsejendomme stort set er gået i stå. Handelsværdifastsættelserne hviler derfor på et spinkelt grundlag og giver dermed større usikkerhed. Vurderingsmanden anfører i den i øvrigt udførlige vurdering, at der på ejendommen er mulighed for at bygge tagetage på en del af ejendommen og muligvis yderligere byggemuligheder. Værdien af disse ekstra byggemuligheder indgår i den samlede vurdering og er ikke særskilt værdiansat, hvilket i øvrigt også er særdeles vanskeligt. I 2009 var andelskronen ansat til kr. 44,00. I 2010 er andelskronen ansat til kr. 40,00 og i 2011 kr. 38,00. Det er vores vurdering, at der er risiko for yderligere fald i andelskronen. Det er også vores vurdering, at risiko for andelsværdien kan henføres til værdiansættelsen af foreningens ejendom og værdien af de indgåede renteswapaftaler, jævnfør Årsrapportens note 20. Da foreningens prioritetsgæld finansieres kort, er der en meget begrænset risiko for kurstab eller lignende. 6. KONKLUSION 6.1 Generelt Andelsboligforeningen er særdeles professionelt drevet og bærer præg af en bestyrelse og administration, som udviser rettidigt omhu i enhver henseende. 6.2 Ved køb af andel Den af generalforsamlingen godkendte andelskroneværdi (maksimalpris) på kr. 38,00 er fastsat i overensstemmelse med Andelsboliglovens bestemmelser.

12 12/12 Ved køb eller pantsætning bør det indgå i overvejelsen, at værdiansættelsen af foreningens ejendom er vanskelig ikke mindst i et marked, hvor der omsættes meget få udlejningsejendomme, jævnfør punkt 5. Granskningen af foreningen giver ikke i øvrigt anledning til at påpege særlige forhold. København, den 27. maj 2011 Nielsen & Thomsen Advokater Allan Thomsen Lars Brun Nielsen

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Dato: 18. marts 2010 Beliggenhed: Matr. nr.: Ejer: Rekvirent: Bergthorasgade 37 m.fl., 2300 København S 180-183, Amagerbros Kvarter Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 Jernbanegade 2 A og B, 6740 Bramming Velbeliggende udlejningsejendom med beboelse og erhverv Pris kontant kr. 1.975.000 Afkast 1. år, anslået 10,2 % Årlig lejeindtægt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ålekistevej 220B, 1.th. 2720 Vanløse Advokatens

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg.

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg. RSM plus ArbejdseksernPrai NB Østerhøj Arsrapport 28 Godkendt på den ordinære generalforsamling København, den....1.... 2OOg RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kôlvebod Brygge 45, DKl56 København

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 75.000 Boligydelse pr. md. 4.000 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.531 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Blomberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00.

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00. ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKAT~ SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER #'TORSTEN SVENDSEN (L) Cerlificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) #'LOTTE

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere