FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)"

Transkript

1 FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på foreningens økonomi, budget samt foreningens beregning af andelsværdier (maksimalpris). Det er hensigten med denne granskning at give foreningens medlemmer og samarbejdspartnere; kreditforening, bank, ejendomsmægler og forsikringsselskab samt fremtidige købere af andelsboliger i foreningen og långivere til disse købere overblik over alle væsentlige forhold i foreningen. Samtidig påpeges eventuelle risici eller mulighed for optimering. Det gælder mulighed for stigning eller fald i maksimalprisen på andelene og/eller mulighed for stigninger eller fald i boligafgiften. 1.2 Gyldighed Granskningen er baseret på de dokumenter og oplysninger, som er nævnt under pkt. 1.3., og konklusionen under pkt. 6 er gældende, indtil foreningens næste ordinære generalforsamling. Næste ordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning den 31. december 2011, eller senest den 30. april Med mindre der indtræffer uforudsigelige begivenheder, eller andelsboligforeningen på ekstraordinær generalforsamling træffer andre beslutninger, er nærværende granskning således gældende til foreningens næste ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i april Dokumenter/oplysninger - Vedtægt for A/B med ændringer vedtaget senest 21. juni Referat af ordinær generalforsamling af 28. april Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 28. april Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21. juni Årsregnskab for Budget for Tilstandsrapport for ejendommen, udarbejdet af Peter Jahn & Partnere Tingbogsattester af 8. april Servitutter - BBR-meddelelser af 8. april Kommunalt oplysningsskema ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø. TLF FAX

2 2/12 - Ejendomsvurdering for Bygningsforsikring m.v. - Tinglyste pantebreve i andelsboligforeningens ejendom - Energimærke Erklæring fra bestyrelsen af 26. maj Erhvervslejekontrakter (gennemgået men ikke uploaded) 1.4 Habilitet Nielsen & Thomsen Advokater erklærer herved, at vi ikke har nogen selvstændig økonomisk interesse i A/B, bortset fra udarbejdelsen af nærværende granskning. Det bemærkes, at vi forestod stiftelsen af foreningen i Generelt har vi i forhold til granskning af andelsboligforeninger besluttet, at vi ikke kan anses for inhabile i forhold til andelsboligforeninger, hvor vi har medvirket til stiftelsen mere end 5 år fra granskningstidspunktet. 1.5 Ansvarsfraskrivelse Granskningen er udarbejdet på baggrund af det i pkt nævnte materiale, som bestyrelsen samt administrator har erklæret, er gældende for foreningen. Vi har ikke ansvar for manglende eller forkerte oplysninger, ligesom vi ikke har mulighed for at vurdere byggetekniske forhold vedrørende foreningens ejendom. Ved køb af andel i foreningen kan der i relation til den enkelte andelsbolig være forhold, som bør undersøges nærmere af køber. Det understreges således, at granskningen er af foreningen og ikke af den enkelte andel. 2. FORENINGEN 2.1 Bestyrelsen Bestyrelsen består i henhold til vedtægtens 27 af en formand og yderligere 4-6 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Nuværende bestyrelse består af: Formand 5 bestyrelsesmedlemmer; (formand) (1. suppleant) (2. suppleant)

3 3/ Administrator administrerer i alt enheder, heraf 43 andelsboligforeninger. Det er en kompetent og velrenommeret ejendomsadministration. Administrator er medlem af administratorsektionen i Ejendomsforeningen Danmark. Via sit medlemskab er administrator ansvars- og kautionsforsikret. 2.3 Revisor Revisionsfirmaet er blandt de største på revision af andelsboligforeninger i landet. 2.4 Vedtægter Standardvedtægter har en betydelig udbredelse blandt andelsboligforeninger. Både ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) og Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet standardvedtægter for andelsboligforeninger, som løbende revideres. Standardvedtægterne ligner hinanden både i struktur og i indhold. Hvis foreningens vedtægter er baseret på en standardvedtægt, kommenterer vi som udgangspunkt kun fravigelser og alene de fravigelser, som vi finder væsentlige i forhold til formålet med granskningen. Foreningens vedtægter er baseret på en standardvedtægt. Vedtægten er som anført i punkt 1.3 senest ændret 21. juni Vi finder anledning til at fremhæve følgende: 7 Den hjemlede mulighed for at oprette boligaftaler benyttes ikke i praksis. 8 I henhold til vedtægternes punkt 8.2 er boligafgifterne reguleret med minimum 2,5% p.a. i perioden fra 1. januar 2006 til og med 1. januar Der er ved generalforsamlingsbeslutning 22. april 2010 besluttet, at bestyrelsen indarbejder en tilsvarende forhøjelse i de fremtidige årlige budgetforslag. 11 Retten til at fremleje andelsboligen er udvidet. Andelshavere har ret til at fremleje op til i alt 3 år indenfor en samlet periode på 5 år uden nærmere begrundelse. 24 Quorumkravet det vil sige hvor mange andelshavere, der skal være repræsenteret på generalforsamlingen for at træffe beslutninger er 1/10 af samtlige mulige stemmer.

4 4/12 26 Bestyrelsen har i vedtægtens 26, stk. 2, fået en udvidet bemyndigelse til at konvertere (omlægge) prioritetsgælden i foreningens ejendom. Bemyndigelsen er praktisk nødvendig, når hensyn tages til den finansieringsform, som foreningen benytter sig af, jævnfør punkt Vedtægterne bliver løbende opdateret og tilpasset til foreningens situation, hvilket afspejler en bestyrelse og en administration, som stedse gør det nødvendige for at drive foreningen optimalt. 2.5 Generalforsamlingen Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, hvilket vil sige, at generalforsamling skal afholdes i perioden 1. januar til 30. april. Foreningens seneste ordinære generalforsamling blev afholdt 28. april På generalforsamlingen blev foreningens årsrapport 2010 samt budget 2011 enstemmigt godkendt. Samtidig blev foreningens andelskrone på kr. 38,00 vedtaget (se nærmere punkt 5). 2.6 Foreningens medlemmer Foreningen har 423 medlemmer eller andelshavere med brugsret til en beboelseslejlighed i foreningens ejendom. 151 lejligheder er fortsat udlejet på almindelige lejekontrakter. Ved lejemålenes ophør overgår lejlighederne til andelsboliger. 3. EJENDOMMEN 3.1 BBR-oplysninger Foreningens ejendom er matr.nr. og noteret som en samlet ejendom matr.nr., beliggende,. Ejendommene er opført i perioden I følge BBR-meddelelserne er en del af ejendommene væsentligt om- eller tilbyggede i Ejendommene forsynes med fjernvarme. I følge BBR-meddelelserne indholder ejendommene 573 beboelseslejligheder med et samlet bruttoareal på m 2. Det samlede erhvervsareal andrager m 2, som fordeles med 912 m 2 ( ) heraf 304 m 2 kælder, 281 m m 2, som udlejes til (varmecentral), 324 m 2 som udlejes til børneinstitution og endelig 95 m 2, som udlejes til lægepraksis.

5 5/12 Det tinglyste grundareal andrager m 2, heraf vej m Offentlig ejendomsværdi Den offentlige vurdering fastsættes efter retningslinierne i SKAT s Vurderingsvejledning. Ejendomme ejet af en andelsboligforening vurderes som private udlejningsejendomme. Vurderingen foretages hvert andet år, senest pr. oktober Vurderingen andrager samlet Foreningen benytter ikke den offentlige ejendomsværdi ved ansættelse af andelsværdierne. 3.3 Forsikring Ejendommen er forsikret i, herunder mod svamp og insekter uden forbehold. Herudover er der tegnet diverse særlige dækninger, herunder bestyrelsesansvarsforsikring. 3.4 Vedligeholdelsesstand Der stilles ikke krav om, at andelsboligforeninger får udført drifts- og vedligeholdelsesplaner med henblik på at sikre, at ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand gennemgås og kontrolleres, samt at der i foreningens budgetter afsættes tilstrækkelige midler til at foretage løbende nødvendig vedligeholdelse. Heller ikke i forbindelse med salg af andelsboliger stilles krav om udarbejdelse af byggeteknisk rapport over foreningens ejendom. Det anbefales generelt, at andelsboligforeninger udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner for at sikre, at foreningens ejendom vedligeholdes, også således at foreningens ejendomsforsikring kan bevares uden forbehold. Andelsboligforeningen blev stiftet i 2004, hvor det i teknisk rapport fra Peter Jahn & Partnere A/S (august 2004) overordnet konkluderes følgende: Efter af have gennemgået bebyggelsen kan det konstateres, at denne med hensyn til de primære bygningsdele, så som fundamenter, bærende facadedele, etageadskillelser, bærende vægge m.v. må betegnes som værende i god stand. Med hensyn til de sekundære bygningsdele, så som overflader på facadeelementer, altandøre og vinduer, enkelte af tekniske installationer, må disse betegnes som værende til mere varierende stand, idet der under udførelse af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder er foretaget en prioritering af arbejdet på en sådan måde, at der stadig resterer nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Som helhed må ejendommen betegnes som værende i god stand sammenlignet med ejendomme af tilsvarende alder og beliggenhed. Det må forventes, at der skal ofres væsentlige udgifter til istandsættelse af ejendommen ud over den almindelige løbende vedligeholdelse i henhold til vedlagte budgetoversigt.

6 6/12 Bestyrelsen har oplyst, at man følger anbefalingerne fra Peter Jahn & Partnere A/S. Det er således bestyrelsens opfattelse, at ejendommen er i bedre/tilsvarende vedligeholdelsesstand, som ved rapportens udarbejdelse i I rapporten anbefales, at der afsættes ca. kr til løbende vedligeholdelse. Foreningen har i regnskabet for 2010 og i budgettet for 2011 afsat kr til løbende vedligeholdelse og herudover kr til ekstraordinær vedligeholdelse. Det anbefales, at foreningen fornyer tilstandsrapporten indenfor en overskuelig periode. Tilstandsrapporter er generelt vigtige som styringsredskab i forhold til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer. Bestyrelsen har med generalforsamlingens tilslutning den 22. april 2010 iværksat totalfornyelse af vandinstallationer og kloakrenovering. En betydelig del af driftsunderskuddet kan henføres til, at foreningen har påbegyndt dette ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde i Tinglyste rettigheder Matr.nr Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om vej m.v Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Byplanvedtægt nr Dokument om transformerstation/anlæg m.. samt kabler. Ikke til hinder for prioritering Dokument om transformerstation/anlæg m.. samt kabler. Ikke til hinder for prioritering Dokument om oversigt m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om vandindvindingsanlæg m.v Dokument om ekspropriation m.v Dokument om ekspropriation m.v Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Dokument om varslingssirene m.v. Ikke til hinder for prioritering Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Matr.nr.

7 7/ Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. 8/ og 11/ lyst ptgn Dokument om vej m.v Byplanvedtægt nr Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Matr.nr Dokument om vej m.v Byplanvedtægt nr Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Matr.nr Dokument om vej m.v Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Byplanvedtægt nr Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v Dokument om forkøbsret Dokument om pligt til at aftage varme m.v. Ikke til hinder for prioritering Dokument om fjernvarme/anlæg m.v Dokument om varslingssirene m.v. Ikke til hinder for prioritering Tillæg til servitut lyst Deklaration ang. grundejerforening, udstykning, bebyggelse og fælles anlæg m.v. Tillige lyst pantstiftende Det er vores vurdering, at ingen af de tinglyste servitutter kan betragtes som værende usædvanlige eller umiddelbart kan anses for værdiforringende for ejendomme af denne karakter. Dog bemærkes, at den tinglyste forkøbsret (1969) må betragtes som værende usædvanlig. Den juridiske rækkevidde af servitutten er tvivlsom, men den har selvsagt ingen betydning med mindre andelsboligforeningen likvideres og ejendommen skal overdrages.

8 8/ Kommunale oplysninger Kommunale oplysningsskemaer indeholder ingen usædvanlige oplysninger. 3.7 Forurening Ifølge kommunale oplysningsskemaer er ejendommen beliggende i et område, som er klassificeret som lettere forurenet. Stort set hele Storkøbenhavn er klassificeret som lettere forurenet. Der er i øvrigt ikke konkrete oplysninger om forurening på foreningens ejendom. Bestyrelsen er ikke bekendt med, at ejendommen skulle være forurenet. 3.8 Energimærke Andelsboligforeningens ejendom er senest energimærket i For tiden er lovkravet, at energimærket skal fornyes hvert 5. år. På en skala fra A-M, hvor A er bedst og M dårligst, er ejendommens energiforbrug sat til D (middel) 4. DRIFTSØKONOMI/BOLIGAFGIFT Det er et væsentligt formål med granskningen at vurdere, hvorvidt andelsboligforeningen kan overholde sine økonomiske forpligtelser med den gældende boligafgift. I den forbindelse sammenholder vi de indhentede oplysninger om andelsboligforeningen med det seneste regnskab (punkt 4.1) og med det senest vedtagne budget (punkt 4.2). 4.1 Årsrapport 2010 I andelsboligforeninger er der sædvanligvis 3 ting, som kan påvirke boligafgiften. Det er andelsboligforeningens indtægter, navnlig i form af lejeindtægter og andelsboligforeningens udgifter, navnlig til vedligeholdelse og reparationer af ejendommen samt eventuelle ændringer i ydelsen på andelsboligforeningens lån. Det fremhæves, at årsrapporten er udarbejdet efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven fra december Lejeindtægt Andelsboligforeningen udlejer fortsat 151 lejligheder og har på granskningstidspunktet derudover 5 ledige lejligheder til salg. De udlejede lejligheder betaler omkostningsbestemt leje. Lejeindtægten for boligerne andrager ca. kr Der er ingen risiko for lejeindtægten, bortset fra at denne løbende vil blive mindre, når boligerne overdrages til andelshavere, som i stedet betaler boligafgift.

9 9/12 Den løbende overgang fra leje til andele vil alt andet lige bidrage positivt til foreningens drift. Lejeindtægten for erhvervslejemålene andrager ca. kr Det udlejede erhvervsareal andrager, jævnfør punkt 3.1, ca m 2, heraf ca. 300 m 2 kælder. Der er næppe nogen risiko, men på den anden side heller ikke nogen lejereserve i erhvervslejemålene Driftsudgifter Resultatet af foreningens drift i 2010 blev et underskud på kr før skat, hvilket stort set kan henføres til, at foreningen budgetterede med en indtægt for salg af ledige boliger på kr , men kun realiserede ca. kr I budgettet for 2011 er der ikke budgetteret med indtægter fra salg af lejligheder. Budgettet viser således et underskud på kr På generalforsamlingen blev det imidlertid oplyst, at foreningen forventer indtægt ved salg af lejelejligheder på ca. kr Det reelle underskud vil således være ca. kr Foreningen budgetterer som tidligere anført med ekstraordinær vedligeholdelse på ca. kr ud over den almindelige løbende vedligeholdelse, som budgetteres til kr Foreningens lån Foreningen har en samlet prioritetsgæld på kr , som fordeles på 4 lån. Beskrivelsen af prioritetsgælden fremgår af note 21 til Årsrapporten for Endvidere henvises til Årsrapportens note 25, hvorefter rente på finansieringen afdækkes med renteswapaftaler med relativ kort løbetid men med et rullende forfald, som giver en vis sikkerhed for, at boligafgiften ikke ændres drastisk på grund af ændrede renteforhold. Den gennemsnitlige rente på foreningen prioritetsgæld udgør ca. 3,75%. Lånene forvaltes som udgangspunkt således, at et af lånene fornyes hvert år i princippet således, at det fornyede lån refinansieres med en fast rente for en 4 års periode. De specifikke udløbsdatoer fremgår af Årsrapporten, note 21. Hvis renten i et år stiger 1 procentpoint, således at ¼ af gælden skulle refinansieres til 4,75% p.a., vil det aktuelt betyde, at boligafgiften skulle stige med ca. 5%, hvilket kunne imødegås ved at reducere den ekstraordinære vedligeholdelse fra kr til kr Budget Foreningens budget for 2011 blev enstemmigt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april Boligafgiften svarer til cirka kr. 700,- pr. m².

10 10/12 Bestyrelsen lægger op til at fortsætte den hidtidige politik, hvorefter boligafgiften er steget med 2,5% p.a. I forbindelse med stiftelsen af andelsboligforeningen blev det besluttet, at de lejere, som betalte særmoderniseringstillæg, skulle fortsætte med moderniseringstillægget i en periode, som herefter skulle udtrappes. Udtrapningen blev påbegyndt i 2010 og sker over 10 år, således at den afsluttes i Beslutningen om at fortsætte forhøjelsen med boligafgiften med 2,5% p.a. udligner det provenuetab, som opstår ved udtrapningen af særmoderniseringerne. Den eneste væsentlige budgetrisiko er renten på foreningens prioritetsgæld, men denne risiko skal ses i sammenhæng med den betydelige reserve, som foreningen har i form af usolgte lejligheder. Bestyrelsens strategi med løbende mindre justeringer af boligafgifter og de betydelige beløb, som afsættes til ekstraordinær vedligeholdelse har tilvejebragt en situation, hvor andelsboligforeningen har et økonomisk råderum, som giver mulighed for løbende forbedringer og/eller ændret strategi i forhold til prioritetsgælden. 4.3 Konklusion Foreningen drives forretningsmæssigt. Der tages en kalkuleret risiko på prioritetsgælden. Når denne risiko ses i sammenhæng med foreningens reserver, forekommer det helt overvejende sandsynligt, at bestyrelsens strategi er holdbar. 5. ANDELSVÆRDI I modsætning til ejerboliger, gælder der for andelsboliger en i lovgivningen fastsat maksimalpris. Maksimalprisen er en lovteknisk beregningsmetode, som ikke nødvendigvis afspejler markedsprisen for den enkelte andelslejlighed. Formålet med granskningen er blandt andet en undersøgelse af maksimalprisen, som i almindeligt sprogbrug også kaldes andelsværdien. Udover maksimalprisen i loven, kan den enkelte andelsboligforening fastsætte yderligere prisbegrænsninger i vedtægten. Den samlede andelsværdi til fordeling mellem medlemmerne tager udgangspunkt i andelsboligforeningens egenkapital. Værdiansættelsen af foreningens ejendom er afgørende, men også opgørelsen af foreningens gæld kan være af betydning ved fastsættelse af andelsværdien. Ved opgørelsen af foreningens egenkapital kan foreningens ejendom værdiansættes efter 3 forskellige beregningsmetoder, som angivet i ABL (Andelsboligloven) 5, stk. 2. Ejendommen kan værdiansættes til: A. Anskaffelsesprisen B. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel.

11 11/12 C. Den senest ansatte offentlige ejendomsværdi. Foreningen benytter beregningsmetoden i ABL 5, stk. 2, litra B, handelsværdien som udlejningsejendom, som i henhold til vurderingsrapport af 9. februar 2011 udarbejdet af, statsaut. ejendomsmægler og valuar, er fastsat til kontant kr , hvilket svarer til ca. kr etagem 2 indtægtsgivende areal. Efter denne beregningsmetode kan foreningens maksimale merværdi til fordeling på de solgte andele opgøres til kr , hvilket svarer til en faktor (i det følgende kaldet andelskrone) på kr. 38,11. På generalforsamlingen den 28. april 2011 har foreningen vedtaget en andelskrone på kr. 38,00, svarende til en teoretisk merværdi på kr Maksimalprisfastsættelsen følger således reglerne i Andelsboligloven. Købere af andelsboliger bør være opmærksom på, at den finansielle krise også har medført, at handel med større udlejningsejendomme stort set er gået i stå. Handelsværdifastsættelserne hviler derfor på et spinkelt grundlag og giver dermed større usikkerhed. Vurderingsmanden anfører i den i øvrigt udførlige vurdering, at der på ejendommen er mulighed for at bygge tagetage på en del af ejendommen og muligvis yderligere byggemuligheder. Værdien af disse ekstra byggemuligheder indgår i den samlede vurdering og er ikke særskilt værdiansat, hvilket i øvrigt også er særdeles vanskeligt. I 2009 var andelskronen ansat til kr. 44,00. I 2010 er andelskronen ansat til kr. 40,00 og i 2011 kr. 38,00. Det er vores vurdering, at der er risiko for yderligere fald i andelskronen. Det er også vores vurdering, at risiko for andelsværdien kan henføres til værdiansættelsen af foreningens ejendom og værdien af de indgåede renteswapaftaler, jævnfør Årsrapportens note 20. Da foreningens prioritetsgæld finansieres kort, er der en meget begrænset risiko for kurstab eller lignende. 6. KONKLUSION 6.1 Generelt Andelsboligforeningen er særdeles professionelt drevet og bærer præg af en bestyrelse og administration, som udviser rettidigt omhu i enhver henseende. 6.2 Ved køb af andel Den af generalforsamlingen godkendte andelskroneværdi (maksimalpris) på kr. 38,00 er fastsat i overensstemmelse med Andelsboliglovens bestemmelser.

12 12/12 Ved køb eller pantsætning bør det indgå i overvejelsen, at værdiansættelsen af foreningens ejendom er vanskelig ikke mindst i et marked, hvor der omsættes meget få udlejningsejendomme, jævnfør punkt 5. Granskningen af foreningen giver ikke i øvrigt anledning til at påpege særlige forhold. København, den 27. maj 2011 Nielsen & Thomsen Advokater Allan Thomsen Lars Brun Nielsen

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2015/2016 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk København den 18. december 2015 J.nr. 135508-(d00000069) 000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr ) ÅGERUP Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr ) ÅGERUP Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 www.hrrevision.dk ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr. 29 49 28 16) ÅGERUP 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling afholdt

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS!

DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS! Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS! Kong Eriks Have 29, 1.th. Smørumnedre 2765 Smørum Sags nr. 30-61205 Advokatens

Læs mere

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Dato: 18. marts 2010 Beliggenhed: Matr. nr.: Ejer: Rekvirent: Bergthorasgade 37 m.fl., 2300 København S 180-183, Amagerbros Kvarter Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE B lerholm VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2014 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent - STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Thorshammer 191, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1067 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Nyere velholdt

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00.

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00. ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKAT~ SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER #'TORSTEN SVENDSEN (L) Cerlificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) #'LOTTE

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

IBDO EVISOR. AlB "SØNDERHUS" AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

IBDO EVISOR. AlB SØNDERHUS AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35 Ttf: 3915 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Havnehotmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 EVISOR AlB "SØNDERHUS" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX.

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. NAVN OG FORMÅL: 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Kollegiet Glanshatten lejlighed XX". stk. 2: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2011 23. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

2. GENVURDERINGSFORRETNING

2. GENVURDERINGSFORRETNING Side 1 af 9 2. GENVURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup VURDERINGSFORRETNING Side 2 af

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere