En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga."

Transkript

1 LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende regelsæt. En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. Indberetningskravene og de øvrige krav til indehaveren af en ligalicens skal alene opfyldes af den forening eller det selskab, der faktisk driver den professionelle ishockeyvirksomhed. Den forening, der er tildelt licensen, hæfter dog uanset licensoverdragelsen til et selskab eller lign. for opfyldelsen af alle krav, der påhviler en licensindehaver efter DIUs love og turneringsbestemmelser. I de følgende licensregler dækker betegnelsen ligaforening også det selskab, der driver professionel ishockeyvirksomhed ved udnyttelse af en foreningslicens. Det er målet, at Superisligaen til stadighed består af minimum 10 hold. 9 Foreninger, som er sportsligt kvalificeret til at deltage i Superisligaen, og som driver en passende ungdomsafdeling, skal søge om ligalicens for næste sæson inden hvert års 15. april. Ansøgning fremsendes til Licensudvalget på et særskilt af DIU udarbejdet skema. Ved passende ungdomsafdeling forstås, at følgende krav som minimum er opfyldt: Der er oprettet mindst fem ungdomshold, Ungdomsholdene skal være oprettet i forskellige årgange i aldersgruppen 6-20 år, og Ungdomsholdene skal deltage i en turnering udskrevet af DIU. Licensudvalget skal senest den 1. maj meddele foreningerne, om disse er bevilget ligalicens eller ej. Ansøgninger, der ikke er udfyldt forskriftsmæssigt, eller hvor nødvendig dokumentation mangler, kan ikke påregne at blive behandlet, medmindre fejlen er ubetydelig og bliver rettet inden Licensudvalgets behandling af ansøgningen. Der henvises i øvrigt til 13 om sanktioner ved mangelfuld eller forsinket opfyldelse af ansøgningskravene. DIU's bestyrelse kan efter indstilling fra Licensudvalget pålægge en forening dagbøder á kr. i tilfælde af væsentlige eller gentagne mangler ved den indsendte dokumentation, eller ved

2 gentagne eller væsentlige forsinkelser med indsendelsen af materiale til Licensudvalget. En overskridelse af den foreskrevne indsendelsesfrist med 8 dage vil automatisk blive betragtet som en væsentlig forsinkelse. 10 Med ansøgningen om ligalicens skal følge nedenstående informationer om den professionelle ishockeyvirksomhed: Et af ligaforeningen udarbejdet og af en statsautoriseret/registreret revisor påtegnet regnskab for foregående regnskabsår, DIUs holdkort, der viser holdsammensætningen og ansættelsesvilkårene for de angivne spillere og trænere på ansøgningstidspunktet, og Alle spiller- og trænerkontrakter, som er indgået på ansøgningstidspunktet. Spillerkontrakterne skal være indgået på DIUs dansksprogede eller engelsksprogede standardkontrakt med bilag. Spillerkontrakter, der er indgået inden 9. juni 2007, indsendes dog i deres gældende form. Med spillerkontrakter ligestilles lejekontrakter o.lign. Trænerkontrakterne kan udformes individuelt. Både spiller- og trænerkontrakter med tilhørende bilag indsendes i kopi til Licensudvalget til godkendelse. Spiller- og trænerkontrakterne med tilhørende bilag skal udtømmende gøre op med ligaforeningens økonomiske forpligtelser og spillerens/trænerens økonomiske rettigheder ved ansættelsesforholdet. Ligaforeningen eller en anden juridisk person i foreningens sted må således ikke indgå andre aftaler mundtlige eller skriftlige med spillere eller trænere eller med andre parter på disses vegne, som indebærer økonomiske forpligtelser for ligaforeningen eller økonomiske rettigheder for spilleren eller træneren. 11 Ligaforeningen skal senest 10 hverdage efter en ordinær generalforsamling indsende det godkendte årsregnskab med revisors påtegning. Endvidere skal ligaforeningen indsende et budget for det kommende regnskabsår, så snart dette foreligger og inden den første dag i det ny regnskabsår. Budgettet skal være forsynet med en udførlig redegørelse for budgettets forudsætninger og sammenhæng mellem forudsætninger og budgettal. Budgettet skal omfatte et resultat-, likviditets- og balancebudget og være forsynet med en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om budgettets forudsætninger samt sammenhængen mellem forudsætninger og budgettets tal. Alle nye spillerkontrakter med såvel danske som udenlandske spillere samt eventuelle nye trænerkontrakter skal i kopi løbende indsendes til Licensudvalget til godkendelse. Om form og indhold for spiller- og trænerkontrakterne henvises til 10. Efter hver indsendelse af spiller- eller trænerkontrakter opdaterer Licensudvalget ligaforeningens holdkort.

3 Licensudvalget kan i forbindelse med godkendelsesbehandlingen af indsendte kontrakter eller på andre tidspunkter forlange, at ligaforeningen giver yderligere information om kontraktforhold eller om andre forhold i ligaforeningen af økonomisk betydning. Informationerne kan indhentes under et møde med ligaforeningens ledelse eller tilsendes Licensudvalget og kan fx omfatte følgende materiale: Ligaforeningens seneste perioderegnskab, som skal kunne skabe tilstrækkelig med sikkerhed for foreningens økonomiske drift i forhold til budgettet Likviditetsoversigt dokumenteret i form af udskrift fra ligaforeningens pengeinstitut Likviditetsbudget for den resterende del af regnskabsåret Dokumenteret sponsoroversigt sammenholdt med budgettet samt dokumentation for individuelle indbetalte sponsorbeløb Debitoroversigt evt. suppleret med erklæring fra ligaforeningens revisor Erklæring fra revisor eller fra ligaforeningens egen økonomifunktion om foreningens mulighed for at honorere en indgået spiller- eller trænerkontrakt i forhold til budgettet Evt. møde med klubbens ledelse, hvor økonomien drøftes og efterfølgende dokumenteres. Listen er ikke udtømmende. Derudover kan Licensudvalget udføre stikprøvekontrol på indgåede kontrakter og kan til brug for denne kontrol forlange, at ligaforeningen fremviser lønsedler samt kopi af lønmodtagerens bankkontoudskrifter som dokumentation for, at der er overensstemmelse mellem kontraktens pålydende og den faktiske lønoverførsel. Ligaforeningen er forpligtet til af egen drift straks at underrette Licensudvalget, såfremt der er indtruffet begivenheder, som har eller kan have væsentlig økonomisk betydning for foreningens økonomiske stilling siden aflæggelsen af den seneste reviderede årsrapport eller det seneste perioderegnskab. En spiller er først spilleberettiget, når hans kontrakt er godkendt af Licensudvalget. Godkendelsen kan bero på forhold, der ikke vedrører kontrakten, men som påvirker ligaforeningens evne til at overholde de økonomiske vilkår for ligalicensen En ligaforenings regnskabsmæssige egenkapital opgjort med eventuelle reguleringer i overensstemmelse med 12.2 og 12.3 skal i forhold til ligaforeningens samlede lønsum pr. samme opgørelsestidspunkt udgøre mindst 25%. Ved egenkapital forstås indskudskapital, eventuelle reserver samt ansvarlig lånekapital med en restløbetid på mindst 12 måneder regnet fra opgørelsesdatoen.

4 Ved lønsum forstås enhver aflønning af spillere og trænere i ligaforeningen. Aflønningen omfatter såvel løn som lønaccessorier og sign-on fee. Den samlede lønsum opgøres som aflønningen af ligaforeningens spillere og trænere 12 måneder frem En ligaforening, der opnår ligalicens, kan tildeles et særligt såkaldt goodwill-beløb, som i en overgangsperiode kan indgå i beregningen af foreningens egenkapital efter dette regelsæt. Goodwill-beløbet udgør kr. for sæsonerne , dog kan ligaforeningens samlede egenkapital inkl. goodwill-beløbet maksimalt udgøre kr. i overgangsperioden, når lønsum/egenkapitalformlen skal beregnes for den enkelte ligaforening. Herefter må en ligaforening maksimalt have en lønsum på kr. i sæsonerne Loftet for lønsummen forhøjes dog i de tilfælde, hvor en ligaforening i god tro har indgået spillerkontrakter før den 4. januar 2009, som forpligter ligaforeningen udover sæsonen 2009/10. Forhøjelsen sker med et beløb svarende til forskellen mellem spillerens løn og gennemsnitslønnen i sæsonen 2008/09 for danske, henholdsvis udenlandske spillere. Forhøjelsen er maksimeret til et beløb svarende til gennemsnitslønnen og gælder kun for den periode, spilleren er ansat i ligaforeningen i henhold til den kontrakt, der er indgået med spilleren før den 4. januar Et eventuelt transferbeløb, som betales i forbindelse med ansættelsen af en kontraktspiller, skal afskrives lineært over kontraktperioden for den enkelte kontraktspiller, eller hurtigere. En ligaforening må i opgørelser af egenkapitalen efter dette regelsæt højst medtage den enkelte kontraktspiller til en værdi, der svarer til den på statusdagen endnu uafskrevne del af det transferbeløb, der blev betalt for den pågældende spiller i forbindelse med dennes ansættelse Viser en ligaforenings indberetning efter 11 eller informationer, som på anden måde er tilgået Licensudvalget, at foreningen ikke opfylder de økonomiske mindstekrav efter 12, kan foreningen derefter hverken få godkendt spillerkontrakter for nye spillere eller forlængelser af kontrakter for eksisterende spillere, når disse udløber. Det samme gælder, såfremt ligaforeningens indberetning efter 11 ikke foretages rettidigt, eller er mangelfuld. For det tilfælde, at en ligaforening væsentligt eller gentagne gange overtræder ligalicenskravene, herunder ved forsinket, forkert eller mangelfuld indberetning, jf. 8-12, kan foreningen efter Licensudvalgets indstilling og DIU bestyrelsens beslutning sanktioneres med følgende straffe:

5 Ligaforeningen kan pålægges dagbøder á kr. ved gentagne eller væsentlige forsinkelser med indsendelsen af materiale til Licensudvalget. En overskridelse af den foreskrevne indsendelsesfrist med 8 dage vil automatisk blive betragtet som en væsentlig forsinkelse. I tilfælde af gentagne eller væsentlige mangler ved den indsendte dokumentation kan ligaforeningen ligeledes pålægges dagbøder á kr., indtil forholdet er bragt i orden, eller pålægges en skærpet bødestraf, der udmåles således: 1. gangs overtrædelse: 50% af det reklamevederlag, der tilfalder ligaforeningen for den pågældende sæson i h.t. DIU s Turneringsbestemmelser, kap. VII. 2. gangs overtrædelse: De resterende 50% af ligaforeningens reklamevederlag i h.t. DIUs Turneringsbestemmelser, kap. VII. I begge tilfælde overgår beløbet til fordeling blandt de øvrige ligaforeninger, der er berettiget til reklamevederlag. Fratagelse af points optjent i ligaturneringen Ønsker en ligaforening, som i medfør af 13.1 har mistet adgangen til at få godkendt nye kontrakter, på et senere tidspunkt at generhverve denne adgang, skal den indsende en indberetning til Licensudvalget, som utvivlsomt godtgør, at foreningen på det ønskede generhvervelsestidspunkt opfylder de økonomiske krav i 12. Indberetningen skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor Generhvervelse af adgangen til at få godkendt nye kontrakter kan tidligst ske med virkning fra det tidspunkt, hvor Licensudvalget har godkendt den i 13.2 nævnte indberetning. Generhvervelse kan altså ikke ske med tilbagevirkende kraft.

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere