Reserver. Beskrivelse af reserver i Aarhus Kommune i forslag til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reserver. Beskrivelse af reserver i Aarhus Kommune i forslag til budget"

Transkript

1 Reserver Beskrivelse af reserver i Aarhus Kommune i forslag til budget

2 Indhold Reserver i afdelingernes budget... 3 Ressourcer... 3 Reservebeløb vedr. driften... 4 Hovedkonto: Overførsel øvrige... 4 Hovedkonto: Overførsel lovændringer... 7 Hovedkonto: Service øvrige... 7 Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet Hovedkonto: Finansiering Hovedkonto: Udenfor service Reservebeløb vedr. anlæg AARHUS KOMMUNE

3 Reserver i Magistratens budget Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det formål, de hører ind under. Ved budgetlægningen er det ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at placere beløbene på de bevillingskonti, som de vedrører. Da både reservebeløb og deres formål varierer fra år til år, er reservebeløb samlet i en sektor. Reservebeløb, der vedrører overførelsesindkomster, er optaget på de kontonumre, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har anvist til formålet. Dette er sket, for at nettoudgifterne budgetteres korrekt ved opgørelsen af serviceudgifterne i Aarhus Kommune. For de reservebeløb, der entydigt kan henføres til en bestemt sektor, henvises til den pågældende sektor for en beskrivelse af de gældende målsætninger, lovgivninger og bindinger. Ressourcer Tidligere år Da det ikke umiddelbart er meningsfuldt at sammenligne regnskabstallene for forskellige regnskabsår, er dette udeladt. Kommende år Sektorens budget for : Nettodriftsudgifter Nettoanlægsudgifter *) Budget 2017 er fremskrevet til 2018-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Af tabellen ses en difference fra 2017 til 2021 for de budgetlagte nettodriftsudgifter på reserven. I det vedtagne budget 2017 var der budgetlagt 14,5 mio. kr. i merudgifter, mens der i det aktuelle budget for 2018 er budgetlagt mindreudgifter/merindtægter på godt 146 mio. kr. Nettoanlægsudgifterne varierer ligeledes mellem budgetårene. Gennemsnitligt er der budgetlagt med nettoudgifter på 161 mio. kr. fra 2018 til 2021 De væsentligste poster er byggemodning og salg af de bynære havnearealer, pladsbehov på daginstitutionsområdet samt infrastrukturprojekter. 3 AARHUS KOMMUNE

4 Reservebeløb vedr. driften De budgetterede reservebeløb til drift fordeler sig på følgende hovedkonti. Hovedkonti på driftsafsnittet for 2017 til 2021 Reserve og PSPelement Overførsel øvrige Overførsel lovændringer Service øvrige Service lovændringer Løn og pension Udenfor Service Finansiering Reservebeløb i alt *) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter I de følgende afsnit vil ovenstående beløb på hovedkontiene på driftsafsnittet blive nærmere specificeret. Specifikationerne nedenfor vil alene omfatte de reserver, der vedrører budget 2018 og overslagsårene. Det betyder, at de reserveposter, der vedrører det vedtagne budget 2017, men hvor der ikke optræder reservebeløb i det aktuelle , er udeladt. Ovenstående fremgangsmåde er valgt, fordi der på reservekontoen optræder en række beløb, som løbende overføres til de respektive afdelinger i takt med, at byrådsindstillinger udmønter reserverne. I sådanne tilfælde kan der f.eks. optræde et reservebeløb i det vedtagne budget for 2017 det år der sammenlignes med mens reservebeløbet i perioden er udmøntet ved byrådsbeslutning. I disse tilfælde er reservebeløbet typisk overført til den (evt. flere) magistratsafdeling, der har ansvaret for det pågældende område. I andre tilfælde optræder reservebeløbene både i det vedtagne budget for 2017 og budgetforslaget for I disse tilfælde er reservebeløbene endnu ikke udmøntet, og reserverne er optaget i budgettet med henblik på, at sikre budgetmæssig dækning for forventede mer-/ mindreudgifter. Hovedkonto: Overførsel øvrige Generel overførselsreserve Inv. model fra ufaglært til faglært Forhøjelse af grundtilskud, indtægtsreserve Beskæftigelsestilskud Grundtilskud indtægter Danskuddannelse manko ved ny lovgivning *) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter 4 AARHUS KOMMUNE

5 Generel overførselsreserve XG I Magistratens budgetforslag for er der budgetlagt med en generel overførselsreserve på 125,482 mio. kr. i Den fremkommer på baggrund af følgende beregninger: Der er i Magistatens budgetforslag budgetteret med en udvikling i overførselsudgifterne fra 2016 til 2018, som er 63 mio. kr. højere end den vækst, som KL og regeringen har forventet i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for Mindreudgiftsreserven oprettes til imødegåelse af enten en positiv midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2018 eller til imødegåelse af mindreudgifter på overførselsområdet i løbet af På reserven budgetteres for det andet med en årligt forventet gevinst på overførselsområdet i 2018 på 47 mio. kr. Dette svarer til forudsætningen i B dog korrigeret med 10 mio. kr. som følge af, at resultatet på overførselsområdet fra 2015 til 2016 betød, at den gennemsnitlige gevinst på overførselsområdet i de seneste 4 kendte regnskaber (R2013-R2016) er 10 mio. kr. lavere (6,7 mio. kr.) end forudsat ved budgetlægningen for 2017 (16,7 mio. kr.). For det tredje korrigeres reserven med virkningerne af nye/justerede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, som de blev vedtaget i B2016 og R2016. Da disse endnu ikke indgår i et regnskab, skal der korrigeres særskilt herfor. Dette svarer til 7,5 mio. kr. Endeligt korrigeres for, at der i budgetforliget for blev indlagt en forudsætning om øgede årlige indtægter fra generelle tilskud på 8 mio. kr. som følge af en forbedret byggesagsbehandling. Investeringsmodel fra ufaglært til faglært XG I budgettet for 2017 blev det besluttet, at igangsætte en ny investeringsmodel for 100 ufaglærte med henblik på at etablere ordinær erhvervsuddannelse, voksenlærlingeforløb samt IGU for flygtninge og indvandrere. Denne reserve dækker de forventede mindreudgifter til overførsler som følge af investeringsmodellen. Se også XG Investeringsmodel fra ufaglært til faglært. Forhøjelse af grundtilskud indtægtsreserve XG Reserven skal ses samlet med XG Forhøjelse af grundtilskud- udgifter. Som følge af topartsaftalen blev det kommunale grundtilskud per modtaget borger under integrationsprogrammet hævet midlertidigt med 50% for flygtninge og visse familiesammenførte i 2017 og MSB beregnede i sommeren 2016, at Aarhus kunne forvente merudgifter som følge af dette på 16,478 mio. kr. i 2017 og 18,580 mio. kr. i Der er både en indtægts- og en udgiftsbevilling på reserven på disse beløb i 2017 og Merudgiftsreserven er udmøntet for 2017, så merudgifterne ligger i de berørte afdelinger. Det vurderes desuden på nuværende tidspunkt, om reserven for 2018 muligvis skal korrigeres. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med at regeringen tidligere har udmøntet særtilskud til finansiering af de ekstraordinære udgifter kommunerne har fået med de mange flygtninge og derfor er midlerne optaget på reserven, så de efter politisk prioritering kan bruges til finansiering af nye initiativer og eller til at delvist dække berørte områder, hvor der er ikke merudgifter, som ikke er fuldt finansieret på nuværende tidspunkt. 5 AARHUS KOMMUNE

6 Beskæftigelsestilskud XG Aarhus Kommune modtager i 2018 et foreløbigt beskæftigelsestilskud på 520 mio. kr. Det skal finansiere udgifterne til bl.a. A-dagpenge til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i sommeren 2018 og er genstand for en endelig efterregulering i sommeren Der er i Beskæftigelsesforvaltningen budgetteret med udgifter under beskæftigelsestilskuddet på i alt 688 mio. kr. i Forskellen mellem det foreløbige tilskud og de budgetterede udgifter - i alt -168 mio. kr. - optages som udgangspunkt på reserven til imødegåelse af enten mindreudgifter til A- dagpenge eller til merindtægter ved midtvejs-/efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Dette korrigeres dog for et forventet tab vedr. beskæftigelsestilskuddet for 2018 på 200 mio. kr. Reserven udgør således i alt 32 mio. kr. Tabet på de 200 mio. kr. svarer til det samlede tab vedrørende tilskuddet i 2016, der som udgangspunkt videreføres i beskæftigelsestilskuddets grundtilskud i Alt efter ledighedsudviklingen fra 2016 til 2018 i Aarhus Kommune og i Landsdel Østjylland (svarende til kommunerne i Business Region Aarhus bortset fra Viborg Kommune), vil tabet vedr både kunne blive større eller mindre. Det endelige tab vedr kan først endeligt gøres op i 2019, hvor den endelige efterregulering finder sted. I overslagsårene budgetteres med balance som følge af en forventning om, at den kommende udligningsreform (gældende fra 2019) fremadrettet vil tage hånd om beskæftigelsestilskuddets systemfejl. Grundtilskud - indtægter XG Der oprettes en indtægtsreserve (overførsel) og en udgiftsreserve (service) som følge af, at der i Sociale Forhold og Beskæftigelses decentraliserede budget indgår finansiering via et grundtilskud til afholdelse af en række udgifter til flygtninge og familiesammenførte. I budgettet indgår et normalniveau, men da der i disse år er markant flere flygtninge m.v. end tidligere, bliver indtægter og udgifter til området også væsentligt større. Området er omfattet af en reguleringsmodel, der sikrer, at indtægter og udgifter bringes på plads ved regnskabet, men da indtægter konteres som en overførsel, og de afholdte udgifter er til service, laves der i budget 2018 en foreløbig forhøjelse af bevillingerne, så udgifterne, herunder under servicerammen, budgetteres så retvisende som muligt. Der foretages fortsat en endelig regulering af udgifterne i forbindelse med regnskab Begge reserver udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse på 1. Fællesmøde. Danskuddannelse manko i forhold til ny lovgivning XG Der oprettes en merudgiftsreserve vedrørende danskuddannelse som følge af to forhold. 1) Dels blev budgettet ikke som vanligt revurderet i forbindelse med Afdelingernes Budget Det skyldes, at der endnu ikke var klarhed over de økonomiske konsekvenser af lovændringen vedrørende danskuddannelse. Som følge af en generel stigende aktivitet på danskuddannelse i de senere år (dels som følge af flere flygtninge under integrationsloven, men også som følge af danskuddannelse til et større antal arbejdstagere, studerende og ægtefæller til arbejdstagere), hæves budgettet med ca. 8 mio. kr. om året. 2) Dels som følge af en mindre underkompensationen i forhold til ovennævnte lovændring, som er på lov- og cirkulæreprogrammet, og som grundlæggende kan henføres til, at der i Aarhus (og i særdeleshed København) er flere studerende og arbejdstagere end i andre kommuner - dvs. at DUT-reguleringen rammer skævt, når den fordeles efter befolkningsandel. Underkompensationen kan opgøres til ca. 5 mio. kr. i 2018 og ca. 3 mio. kr. i de efterfølgende år. 6 AARHUS KOMMUNE

7 Danskuddannelse er en overførselsudgift, som er placeret på sin egen sektor 1.45, hvor der er fuld efterregulering på udgifterne. Reserven udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse på 1. Fællesmøde. Hovedkonto: Overførsel lovændringer Disse reservebeløb optages parallelt med budgettering af de generelle tilskud og vedrører punkter fra sidste års lov- og cirkulæreprogram. Staten korrigerer virkningen af en række lovændringer via det generelle tilskud jf. det gældende totalbalanceprincip. Denne korrektion af det generelle tilskud indarbejdes i Aarhus Kommunes generelle tilskud. Da virkningen af en del af disse lovændringer ikke umiddelbart kan udmøntes på institutionernes driftskonti, optages de forventede merudgifter/ merindtægter på reservekontoen til senere udmøntning via byrådsindstillinger eller i den videre budgetlægning. Ved udmøntningen overføres de optagne reserver til de berørte magistratsafdelinger. BG pkt. A - Virksomhedsrettet danskudd BG pkt. B - trepartsaft. beskæftigelse BG pkt. C - forsøg beskæftigelsesområdet Repatriering Ydelsesloft tabt arbejdsfortjeneste (L286) Ydelse tabt arbejdsfortjeneste (L1613) Forenkling merudgifter - voksne funktionsnedsatte Skattereform (L920) FØP reform (L285) SeniorFØP mv.(l1386) Barselslov og -udligning *) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Til uddybning af reserverne henvises der til KLs budgetvejlednings- og supplementskrivelser. Hovedkonto: Service øvrige Velfærdsteknologi Reservation af serviceramme 1%jf budgetlov Fald i dagplejeprocenten Indfasning Aarhus Letbane og busdrift Eventpulje UDK It bidrag Datavalidering i ESR Forhøj. grundtilskud - midl. til flygtninge Forhøj. af grundtilskud - indtægtsreserve Videreførsel af trepartsinitiativer Administrative besparelser Inv.model fra ufaglært til faglært Nye løsninger - ældre handicappede AARHUS KOMMUNE

8 Inv.model sundhedsområdet (MSO/MBU) Inv.model sundhedsområdet. (MSO/MBU) -INDT Ny vederlagsordning Grundtilskud - udgifter Moderniserings- og effektiviseringsprogram Barselsudligning Whistleblowerordning Bypark Gellerup Borgernes Psykiatrihus Turisme, Erhvervspuljen Reduceret prisfremskrivning *) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Velfærdsteknologi XG Forligspartierne bag budgettet for 2016 var enige om at oprette en reserve på 4 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til finansiering af velfærdsteknologiske tiltag i nye og eksisterende plejeboliger til borgere med handicap. Reserven udmøntes på baggrund af analysen af voksenhandicapområdet og i det omfang analysen kan dokumentere driftsgevinster, der kan realiseres ved velfærdsteknologiske tiltag. Faldende dagplejeprocent XG Igennem en længere årrække har andelen af 0-2-årige, der passes i dagplejen været faldende. I Budget 2015 blev der budgetteret med, at 13 % af de 0-2-årige passes i dagplejen. I Budget 2018 er denne andel på baggrund af regnskabsresultatet reduceret til 10 %. Samtidigt forventes et fortsat fald til 9 % i 2019 og Da pasning i institution er dyrere end pasning i dagplejen optages der, til dækning af de forventede merudgifter i forbindelse hermed, en merudgiftsreserve på 1 mio. kr. fra 2019 og frem. Midlerne udmøntes årligt i forbindelse med Afdelingernes Budget samtidigt med at budgetmodellerne på området opdateres. Udmøntningen sker ud fra en konkret vurdering af den stedfundne udvikling i andelen af børn, der passes i dagplejen. Såfremt dagplejeprocenten ikke udvikler sig som forventet vil mer-/mindreudgifterne forbundet hermed indgå i kommunens råderum. Eventpulje XG I budgetforliget for blev det besluttet, at overføre 16 mio. kr. fra Borgmesterens Afdelings opsparing til en særlig reserve (buffer). Beløbet afsættes med 4 mio. kr. årligt i perioden Reserven anvendes til finansiering af større events, der ikke kan finansieres inden for de løbende bevillinger eller særskilt afsatte budgetbeløb. Udbetaling DK IT bidrag XG I afdelingernes budget for 2017 blev der indlagt merudgifter under det ikkedecentraliserede område til betaling af IT-bidrag til Udbetaling Danmark. Hidtil har betalingen for systemerne været budgetlagt på det decentraliserede område. Restbeløbet er anbragt på reservekontoen, da der er usikkerhed, om der fortsat vil være systemudgifter for kommunen. 8 AARHUS KOMMUNE

9 Forhøjelse grundtilskud - midler til flygtninge XG Reserven skal ses i sammenhæng med Forhøjelse af grundtilskud indtægtsreserve XG Som følge af topartsaftalen blev det kommunale grundtilskud per modtaget borger under integrationsprogrammet hævet midlertidigt med 50% for flygtninge og visse familiesammenførte i 2017 og MSB beregnede i sommeren 2016, at Aarhus kunne forvente merudgifter som følge af dette på 16,478 mio. kr. i 2017 og 18,580 mio. kr. i Der er både en indtægts- og en udgiftsbevilling på reserven på disse beløb i 2017 og Merudgiftsreserven er udmøntet for 2017, så merudgifterne ligger i de berørte afdelinger. Det vurderes desuden på nuværende tidspunkt, om reserven for 2018 muligvis skal korrigeres. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med at regeringen tidligere har udmøntet særtilskud til finansiering af de ekstraordinære udgifter kommunerne har fået med de mange flygtninge og derfor er midlerne optaget på reserven, så de efter politisk prioritering kan bruges til finansiering af nye initiativer og eller til at delvist dække berørte områder, hvor der er ikke merudgifter, som ikke er fuldt finansieret på nuværende tidspunkt. Videreførsel af trepartsinitiativer XG Med økonomiaftalen for 2012 blev kommunerne tilført penge over bloktilskuddet til at finansiere de af trepartsaftalerne, som løb frem til og med Kommunerne fik i alt ca. 540 mio. kr. årligt (2017-priser). Aarhus Kommunes andel heraf var ca. 31 mio. kr. Midlerne skulle blandt andet være med til at finansiere øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne (sosu) og uddannelsen til pædagogisk assistent (pa), indførelsen af voksenelevløn samt lederudvikling. Initiativerne vedrørende dimensionering af sosu- og pa-uddannelserne og voksenelevløn berørte kun Børn og Unge, Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse. Størstedelen af midlerne for 2018 er udmøntet, mens der I 2019 og frem er reserveret 12,8 mio. kr. årligt. Beløbene vil blive udmøntet i budgetlægningen for Administrative besparelser XG Det blev i budgettet for 2017 besluttet, at kommunen skal reducere de administrative udgifter med yderligere 15,4 mio. kr. fra 2018 og frem. I forbindelse med budgettet for 2017 blev der udmøntet 17 mio. kr. årligt, men da der er en løbende udfordring at skabe tilstrækkelig mulighed for udvikling af kommunens kerneydelser skal der reduceres yderligere. Sparekravet for 2017 blev fordelt efter en vedtaget nøgle, mens de nærmere rammer for udmøntningen af sparekravet for 2018 drøftes i Magistraten i løbet af 2017 på baggrund af oplæg fra Borgmesterens Afdeling. Investeringsmodel fra ufaglært til faglært XG I forliget for budget 2017 er det besluttet, at igangsætte en ny investeringsmodel for 100 ufaglærte med henblik på at etablere ordinær erhvervsuddannelse, voksenlærlingeforløb samt IGU for flygtninge og indvandrere. Der er afsat 3,2 mio. kr. på reserven, som jf. principper for brug af investeringsmodeller i Aarhus Kommune udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse, når der foreligger en gennemarbejdet business case og en fuldt belyst investeringsmodel, der lever op til de byrådsvedtagne principper. 9 AARHUS KOMMUNE

10 Nye løsninger ældre handicappede XG Der blev i budget 2017 afsat 5 mio. kr. på reserven til investering i nye og billigere løsninger for ældre handicappede mellem 60 og 67 år i 2017, som udmøntes i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg. Fokus skal også i dette arbejde lægges på anvisningen af muligheder for at nedbringe enhedsudgifterne. Det kan eksempelvis være via velfærdsteknologi, hjælpemidler, rehabilitering og oprettelse af attraktive alternative tilbud. Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender fælles byrådsindstilling til udmøntning af midlerne. Investeringsmodel sundhedsområdet XG Investeringsmodel sundhedsområdet indtægt XG Fra 2018 sker der en ændring af den kommunale medfinansiering, så den stiger for de 0-2-årige og for ældre på 65 år og derover. Kommunen vil derfor intensivere deres indsats over for disse to målgrupper. På den baggrund har forligspartierne bag budget 2017 besluttet, at der sigtes mod at etablere en investeringsmodel i at forebygge behandling og indlæggelse for disse aldersgrupper og på den baggrund er der afsat en reserve på 6,1 mio. kr. i 2017 stigende til 12,8 mio. kr. fra 2018 og frem finansieret af en tilsvarende indtægtsreserve. Sundhed og Omsorg, Børn og Unge samt Borgmesterens Afdeling arbejder på investeringsmodellen, hvor investeringsbeløbene udmøntes ved byrådsindstilling til indsatser i hhv. Sundhed og Omsorg og Børn og Unge, mens finansieringen tilvejebringes fra budgettet på sektor 3.35 vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Byrådsindstillingen og investeringsmodellen vil basere sig på de byrådsvedtagne principper for brug af investeringsmodeller i Aarhus Kommune. Ny vederlagsordning XG Som følge af Aftale om fuldtidspolitikeres vederlæggelse af 3. oktober 2016 er det i Byrådet i januar besluttet at ændre vederlagsordningerne pr Bekendtgørelsesændringen medførte højere vederlag til Borgmester og Rådmænd og den afledte konsekvens var, at der skete en forhøjelse af udgiftsrammen for udvalgsmedlemmer, formænd og næstformænd. De samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne under et, var et emne under de generelle økonomiske drøftelser i Økonomiaftalen, og KL henviser til løftet af servicerammen på 300 mio. til finansiering af bl.a. dette. I 2017 bliver kommunerne under et kompenseret for udgiften i form af et særtilskud. Bekendtgørelsesændringen og de besluttede ændringer deraf medfører i Aarhus en merudgift på kr. årligt i 2018-priser. Merudgifterne ligger på Borgmesterens afdelings decentraliserede område og der er optaget en reserve til finansiering af denne. Grundtilskud - udgifter XG Reserven skal ses i sammenhæng med XG Forhøjelse af grundtilskud- indtægter. Som følge af topartsaftalen blev det kommunale grundtilskud per modtaget borger under integrationsprogrammet hævet midlertidigt med 50% for flygtninge og visse familiesammenførte i 2017 og MSB beregnede i sommeren 2016, at Aarhus kunne forvente merudgifter som følge af dette på 16,478 mio. kr. i 2017 og 18,580 mio. kr. i Der er både en indtægts- og en udgiftsbevilling på reserven på disse beløb i 2017 og Merudgiftsreserven er udmøntet for 2017, så merudgifterne ligger i de berørte afdelinger. Det vurderes desuden på nuværende tidspunkt, om reserven for 2018 muligvis skal korrigeres. 10 AARHUS KOMMUNE

11 Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med at regeringen tidligere har udmøntet særtilskud til finansiering af de ekstraordinære udgifter kommunerne har fået med de mange flygtninge og derfor er midlerne optaget på reserven, så de efter politisk prioritering kan bruges til finansiering af nye initiativer og eller til at delvist dække berørte områder, hvor der er ikke merudgifter, som ikke er fuldt finansieret på nuværende tidspunkt. Moderniserings- og effektiviseringsprogram XG Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem KL og regeringen, medfører en årlig reduktion af kommunernes bloktilskud på ½ mia. kr., som forudsættes realiseret via moderniserings- og effektiviseringstiltag. Aarhus Kommune har i B2017 finansieret reduktionen til og med Det foreslås, at realiseringen af reduktionen i 2021 og efterfølgende år drøftes i forbindelse med den økonomiske politik i 2018, hvor der også skal tages stilling til en videreførelse af Aarhus Kommunes effektiviseringsindsats og gevinsterne herfra. Der optages derfor en forventet mindreudgift på beløbet i Barselsudligning XG Aarhus Kommune har en barselspulje, som udbetaler kompensation til afdelingerne til vikarer mv. ved barsler. Puljen finansieres af bidrag fra afdelingerne, og bidraget beregnes som en andel af lønsummen. De decentraliserede områder er hidtil blevet kompenseret for udgifter til bidrag til barselspuljen. De fleste andre kommuner herunder 6-byerne finansierer deres barselspulje via bidrag fra afdelingerne, som ikke kompenseres for denne udgift. Da der er begrænsede udisponerede midler i kommunens overordnede økonomi, og da der samtidig erfaringsmæssigt er årlige overskud i afdelingerne, foreslås det at aftrappe kompensationen for bidraget til barselspuljen fremover. Kompensationsbeløbet i 2018 fastholdes på 2017 niveau. Fra 2019 og frem aftrappes kompensationen for forsikringsbeløbet med 25 mio. kr. årligt. Der gives samme kompensation til arbejdspladserne ved medarbejderes barsel som hidtil, og den ligestillingsmæssige virkning er dermed uændret. Det skal således understreges, at den enkelte arbejdsplads ikke vil opleve nogen ændring, men fortsat vil få fuld kompensation, når en medarbejder holder barselsorlov. Whistleblowerordning XG Der er afsat 0,5 mio. kr. i en treårig forsøgsperide til etablering af en whistlebloerordning, hvor kommunens medarbejdere trygt kan indrapportere ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder. 11 AARHUS KOMMUNE

12 Byparken i Gellerup XG Byparken er et af de centrale elementer i omdannelsen af Gellerup til en attraktiv bydel i Aarhus. Der skabes liv og trygheden øges med en centralt placeret grøn kile med stisystemer, opholdsområder og i tilknytning til en række aktiviteter i området, eksempelvis Sport- og Kulturcampus. Byparkens drift skal finansieres af de beboere og brugere, som har arealer, der grænser op til Byparken. Det vil sige både Brabrand Boligforening, private aktører og Aarhus Kommune. Der afsættes derfor en reserve på 0,4 mio. kr. årligt til den kommunale del af driften af Byparken i Gellerup. Borgernes Psykiatrihus XG Der er afsat en reserve på 5 mio. kr. årligt til etablering af et Borgenes Psykiatrihus for borgerne. Huset skal etableres i samarbejde med Region Midtjylland. Midlerne skal både dække den kommunerelaterede drift og etableringen i form af husleje eller driftsfinansieret anlæg, men det det samlede overblik over muligheder, udfordringer og medfinansiering skal afdækkes. Midlerne udmøntes derfor efter indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. Borgernes Psykiatrihus kan samtænkes med en fremtidig placering af Museum Ovartaci og eventuelt andre relevante initiativer og institutioner Øget international tilgængelighed XG Der afsættes en reserve på 5 mio. kr. årligt til udvikling af turisme og den internationale infrastruktur, der betjener Aarhus, Danmarks Vækstcenter nr. 2. Det skal give mulighed for at omsætte international opmærksomhed til et øget antal turister. Det vil ikke mindst være til fordel for det aarhusianske og østjyske erhvervslivs konkurrenceevne. I den sammenhæng spiller international tilgængelighed en betydende rolle. Reduceret prisfremskrivning XG Reserven stammer fra en beslutning i Byrådet 3. maj 1995 om, at de kommunale udgifter til varer og tjenesteydelser - når der bortses fra visse undtagelser - fremover kun skulle fremskrives med 50 % af den forventede inflationsstigning. Efter en gennemgang af samtlige udgiftsområder blev det fastlagt, hvilke områder, der kontraktligt var bundet af aftaler og lignende, og dermed ikke skulle være omfattet af den reducerede fremskrivning. Efterfølgende i budgetforliget for besluttede byrådet, at budgetterne til vare- og tjenesteydelser ikke skal fremskrives i årene frem til og med Magistratsafdelingerne kan frit vurdere, om budgetreduktionen skal omsættes til konkrete besparelser via lavere budgetter til materialekøb, tjenesteydelser m.v., eller om reduktionen skal hentes ind evt. via effektiviseringer af driften. Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet I lighed med reservebeløn på hovedkonto: Overførsler lovændringer optages disse reservebeløb parallelt med budgettering af de generelle tilskud og vedrører punkter fra sidste års lov- og cirkulæreprogram. Staten korrigerer virkningen af en række lovændringer via det generelle tilskud jf. det gældende totalbalanceprincip. Denne korrektion af det 12 AARHUS KOMMUNE

13 generelle tilskud indarbejdes i Aarhus Kommunes generelle tilskud. Da virkningen af en del af disse lovændringer ikke umiddelbart kan udmøntes på institutionernes driftskonti, optages de forventede merudgifter/ merindtægter på reservekontoen til senere udmøntning via byrådsindstillinger eller i den videre budgetlægning. Ved udmøntningen overføres de optagne reserver til de berørte magistratsafdelinger. Inddrivelse af ejendomsskatter IT system BYS Barnets reform (L628) Kontinuitet i anbringelsen (L318) Servicebetaling ophold i botilbud afskaffelse Obligatorisk dagtilbud v/sprogstøtte Bilstøtte Forenkling merudgift- voksne funktionsnedsat (L660) Læger på plejecentre Psyk.afd. særlige pladser Tandsundhed svageste ældre Faste læger på botilbud Reform FØP og fleksjob (L1380) Gymnasiale udd. akt. 10 Kl. (L1716) Gymnasiereform Opfølgning folkeskolereform (L192) Antimobbestrategi (L311) Frie grundskoler (FL2017) Folkeoplysningslov Vandområdeplaner Natura 2020-planer (L119) Andre reg.: telemedicinske løsninger Andre reg.: Kræftplan *) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Til uddybning af reserverne henvises der til KLs budgetvejlednings- og supplementskrivelser. Hovedkonto: Løn og pension Lærere fra den lukkede gruppe Ændret lønskøn (KL juni 2017) *) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Lærere fra den lukkede gruppe XG Reserve til dækning af merudgifter til tjenestemandspension: Beløbet på reserven budgetteres på baggrund af den faktiske afgang blandt tjenestemænd i gruppen i MBU. Ændret lønskøn (KL juni 2017) XG AARHUS KOMMUNE

14 Aarhus Kommune korrigerer lønfremskrivningsprocenten, såfremt fremskrivningsgrundlaget er for høj eller lavt i forhold til nyeste lønskøn. Da KL i juni 2017 har nedskrevet det forventede skøn, betyder det en nedjustering af skønnet for lønfremskrivningen i budget 2018 på 1,09 procent svarende til en reduktion af budgettet på knap 104 mio. kr. Driftsreserven foreslås udmøntet til alle afdelinger i forbindelse med 1. fællesmøde. Hovedkonto: Finansiering Der er ikke optaget reserver på hovedkonto XG finansiering. Hovedkonto: Udenfor service Aktivitetsbestemt medfinansiering Kræftplan KMF serviceplatform og fælles medicinkort Kræftplan 4, KMF *) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter De sidste tre reserver følger af Lov- og cirkulæreprogrammet. Til uddybning af reserverne henvises der til KLs budgetvejlednings- og supplementskrivelser. Aktivitetsbestemt medfinansiering nyt skøn for 2017, vækst for 2018 mv. XG Den samlede effekt for Aarhus Kommune af nyt skøn for 2017 (-6,4 mio. kr.) og vækst for 2018 (27,4 mio. kr.) samt øvrige ændringer (6,4 mio. kr. som skyldes ændret pris og løn fremskrivning på sektor 3.35 og DUT og skæv profil) er en forventet merudgift på 27,4 mio. kr. Reservebeløb vedr. anlæg. Foruden driftsreserver er der også afsat anlægsreserver. Anlægsreserverne vedrører primært opsparing til større infrastrukturprojekter som letbanen, Marselistunlen og MOVE (mobilitets- og vejfonden), nettoindtægter fra de bynære havnearealer, helhedsplan for Gellerup, nettoudgifter til pladsbehov og lokaleprogram, indskud i landsbyggefonden med mere. Anlægsreserver og projekt Trafikløsning på havnen (XA ) Bynære havnearealer (XA ) Udv.plan for kollektiv trafik (XA ) AARHUS KOMMUNE

15 Arealudvikling (XA ) Pladsbehov/lokaleprogram (XA ) Infrastruktur/kollektiv trafik (XA ) Buffer/øvrige områder (XA ) Landsbyggefonden (XA ) Mobilitets- og vejfond (XA ) THG Anlæg (XA ) 0 Genopretning af brandhaner (XA ) Letbanen (XA ) Almene boliger/salg af udlejningsejendomme (XA ) Forskydninger Anlæg (XA ) Filmbyen (XA ) Reservebeløb i alt Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver m Magistratens budgetforslag Trafikløsning på havnen Trafikløsning- Marselis Boulevard opsparing XA Reservebeløb i alt Byrådet tiltrådte den 17. december 1997 Handlingsplan i tilknytning til Masterplanen. Som beskrevet i handlingsplanen blev der påbegyndt en opsparing fra 1999 til den planlagte kommunale andel af en lukket tunnel på Marselis Boulevard på strækningen fra havnen til vest for Skanderborgvej. Byrådet har den 8. oktober 2008 vedtaget indstillingen Projekteringsbevilling for igangsætning af anlægsprojekt for forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej. Af indstillingen fremgår det, at den kommunale opsparing videreføres til I december 2011 blev der indgået en aftale om at videreføre fastfrysningen af dækningsafgiften til 2020 og derefter nedtrappe den. Den del af provenuet fra dækningsafgiften, som hidtil er gået til letbanen, bidrager indtil til færdiggørelsen af den forbedre vejforbindelse til Aarhus Havn. I forbindelse med Anlægsplanen, der blev vedtaget i B2014, afsættes provenuet fra fastfrysningen af dækningsafgiften, bortset fra 2021, hvor provenuet indgår i fiansieringen af Anlægsplanen. Bynære havnearealer XA Byn. havnear., Byggemodning XA Byn. havnear., afregn. iht. indg. aft. XA Byn. havnear., afregn. iht. indg. aft. XA Byn. havnear., jordkøb XA AARHUS KOMMUNE

16 Reservebeløb i alt Til styring af økonomien i De bynære havnearealer, er der optaget en række anlægsreserver til byggemodning, jordkøb og -salg. Udviklingsplan for kollektiv trafik XA Udv. koll. trafik, eff.gevinst XA Udv. koll. trafik, dækn.afg XA Reservebeløb i alt Letbanevisionens realisering forudsætter, at både Aarhus Kommune, regionen, staten og andre eksterne parter bidrager til finansieringen. Aarhus Kommunes eget bidrag til 1. etape af letbanen tilvejebringes dels ved at aftrapningen af dækningsafgiften sættes i bero, dels ved at der ved forhandlinger med de faglige organisationer skal gennemføres en række rationaliseringstiltag hos Aarhus Sporveje i forbindelse med indførelse af nye planlægnings- og økonomisystemer, nye turnusformer, ændret arbejdstilrettelæggelse og optimering af køreplan. 1. etape af letbanevisionen er under anlæg og forventes færdig i Beløbene på reserven revurderes løbende i takt med ændringerne i de forventede indkomster fra dækningsafgiften, og udmøntes løbende i henhold til reviderede indskudsplaner. Arealudvikling XA Arealudvikling XA Arealudvikling - salgsindtægter XA Arealudvikling salgsindtægter KB XA Reservebeløb i alt I Budget 2014 blev indsatsen i regi af Arealudvikling Aarhus opprioriteret med et beløb på 20 mio. kr. årligt (2014-priser). Beløbet er afsat som en anlægsreserve, hvorfra der kan ske udmøntning efter beslutning i Magistraten. Udgifterne til opprioriteringen finansieres via modregning i salgsindtægterne fra de pågældende byudviklings- og byomdannelsesområder. Der er i forbindelse med for forventet regnskab 2014 udmøntet ca. 10. mio. kr. årligt til Arealudvikling, som en KB-bevilling. Pladsbehov/lokaleprogram XA Pladsbehov/lokaleprogram XA Reservebeløb i alt I forbindelse med Ny anlægsplan for , som blev vedtaget i budget 2014, blev der afsat 139 mio. kr og 100 mio. kr. årligt i 16 AARHUS KOMMUNE

17 perioden i 2014-priser til pladsbehov, lokaleprogram på dagpasnings- og folkeskoleområdet. Beløbet blev afsat efter revurdering af pladsbehov på de to områder. Hvis prognoserne fortsat viser behov for udbygning i 2016 og 2017, gives der adgang til at fremrykke beløb fra Infrastruktur/kollektiv trafik XA Infratruktur/Kollektiv trafik (XA ) Heraf Letbanen (XA ) Reservebeløb i alt I forbindelse med Ny anlægsplan for , som blev vedtaget i budget 2014, er afsat et rammebeløb til infrastruktur på årligt 100 mio. kr. i 2014-priser i årene Forlods prioriteres herfra midler til kommunens forventede andel af anlægs-investeringen i udbygning af letbanen med nye etaper til Brabrand, Hinnerup og Aarhus Ø indskud på i alt 100 mio. kr. samt efterfølgende finansiering af kapitalomkostningerne på forventet 22,5 mio. kr. årligt i 2014-priser. For så vidt letbanens efterfølgende etaper, så vil der herunder blandt andet skulle ses på mulighederne for en udbygning til Aarhus Lufthavn Tirstrup. For 2019 blev der i anlægsplanen forlods afsat 57 mio.kr. i 2014-priser til påbegyndelsen af Bering-Beder vejen. Buffer/Øvrige områder XA Buffer/øvrige områder (XA ) Reservebeløb i alt I forbindelse med Ny anlægsplan for , som blev vedtaget i budget 2014, er også reserver til andre kommunale serviceområder, således at behovet for investeringer fremover også bliver tilgodeset på disse områder. Erfaringen fra den seneste 10-års in-vesteringsplan er, at der viser sig nye behov over tid, som ikke må undervurderes. Derfor er der afsat en buffer, som udmøntes hvert andet år. I anlægsplanen blev der således afsat 76 mio. kr årligt i 2014-priser. Landsbyggefonden XA Landsbyggefonden Ungdomsboliger XA Landsbyggefonden Boliger XA Reservebeløb i alt I budgetforliget for 2016 er der afsat 5 mio. kr. i 2018 og 2019 til opførelse af almene ungdomsboliger. Reserven er med til at sikre, at der vil blive opført næsten almene ungdomsboliger i Aarhus kommune i perioden I forbindelse med anlægsplanen fra Budget 2014 er der i perioden afsat et årligt rammebeløb på 10 mio. kr. i 2014-priser til flere nye almene boliger. I forbindelse med udmøntningen skal der tages stilling til fordelingen mellem hhv. ungdomsboliger, familieboliger og ældrehandicapboliger. Beløbene i 2018 og 2019 blev udmøntet i Budget 2016, og der er optaget en ny reserve i AARHUS KOMMUNE

18 Mobilitets- og vejfond XA Mobilitets- og vejfond udgifter XA Mobilitets- og vejfond indtægter XA Reservebeløb i alt I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at oprette en Mobilitets- og vejfond. Mobilitets- og vejfonden har til formål at investere i trafikal infrastruktur, der kan medvirke til at sikre eller øge mobiliteten i og omkring Aarhus. Mobilitet skal forstås bredt og indbefatter alle former for trafikarter, herunder veje, cyklisme, gang, gods og kollektiv trafik. Prioriteringen af fondens midler sker ud fra tanken om mest mulig mobilitet for pengene med udgangspunkt i rapporten Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder og med investeringsmæssigt fokus på grundscenariet i denne rapport. Mobilitets- og vejfondens årlige midler tilvejebringes via de løbende indtægter, som kommunen realiserer fra tilbagekøbsklausuler fremover. Mobilitets- og vejfondens finansieringsgrundlag fastsættes som udgangspunkt med afsæt i forudsatte årlige indtægter fra tilbagekøbsklausuler på 50 mio. kr. om året i 2015-priser. Prioriterede mobilitetsprojekter kan fremrykkes inden for en ramme på 100 mio. kr. THG Anlæg XA Tage Hansens Gade Køb XA Tage Hansens Gade salgsindtægter XA Reservebeløb i alt 0 Der er i 2018 på anlægsreserven optaget udgiftsrådighedsbeløb på 423 mio. kr. til kommunens køb af Tage Hansens Gade 2 (Amtssygehuset) fra Regionen. Samtidig er optaget et tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven i 2018 på 423 mio. kr. fra salg af arealer. Genopretning af brandhaner XA Genopretning af brandhaner XA Reservebeløb i alt I forbindelse med dannelsen Østjyllands brandvæsen skal alle fire deltagerkommuner aflevere et beredskab i økonomisk balance. Der er i den sammenhæng optaget en anlægsreserve på 13 mio. kr. til genopretning af brandhaner. Letbanen XA Lisbjergskole E45 XA Aarhus Ø Brabrand XA Reservebeløb i alt AARHUS KOMMUNE

19 Med åbning af letbanens første etape i 2017 nås første milepæl i etableringen af et effektivt transportsystem, der skal sikre fremkommelighed og vækst i og omkring Aarhus. Etape 1 er dog kun første skridt. Med etape 2 bringes letbanen til Hinnerup, Brabrand og Aarhus Ø. Byrådet har i august 2015 igangsat VVM-processen for etape 2 og har tidligere afsat midler til dækning af Aarhus kommunes forventede andel af anlægsudgifterne for strækningen Lisbjerg-E45 og Aarhus Ø-Gellerup. I budgetforliget for 2016 er der besluttet at afsætte yderligere midler, således at etape 2 kan videreføres til Brabrand, og så det bliver muligt at etablere et depotspor. På den baggrund er der til letbanens etape 2 Aarhus Ø-Gellerup afsat henholdsvis 116 mio. kr. i 2018 og 31 mio.kr. i 2019, mens der er afsat henholdsvis 15,6 mio. kr. og 4,3 mio. kr. til stykket Lisbjergskole E45. Almene boliger XA Almene boliger XA Salg af udlejningsejendomme XA Reservebeløb i alt I budgetforliget for 2016 er der besluttet at prioritere 240 mio. kr. til at øge kvoten til nybyggeri af almene boliger. I den forbindelse er der oprettet en reserve på 69,1 mio. kr. i perioden 2016 til 2019, som er finansieret af salg af kommunale udlejningsejendomme. Udmøntningen til almenboligkvoterne foretages i takt med salg af ejendomme, og i det omfang de solgte ejendomme ikke er indbefattet af indtægtskravet vedr. salg af kommunale ejendomme. Forskydninger Anlæg XA Udskudt Anlæg (XA ) Modregning Gellerup byggeri (XA ) Reservebeløb i alt For at overholde den indgåede aftale mellem KL og regeringen vedr. bruttoanlægsinvesteringer på det skattefinansierede områder, optages et reservebeløb svarende til de forventede tidsforskydninger i anlægsinvesteringer på godt 10 mio. kr. i Budget Borgmesterens afdeling vil følge udviklingen i de faktiske anlægsinvesteringer i 2017, og hvis det bliver nødvendig vil Borgmesterens Afdeling igangsætte en proces i samarbejde med afdelingerne, således at der sikres overholdelse af det samlede bruttoudgiftsbudget til anlæg. Der er med byrådsbeslutningen den 18/ givet anlægsbevilling til byggeri i Gellerup på 607 mio. kr. Anlægsbevillingen skal omlægges til drift i form af en leasingaftale, når resultat af leasingudbud er endelig på plads. Derfor optages en negativ anlægsreserve, som senere udmøntes ved at beløbet lægges ind på driften i form af leasingydelsen og den øvrige finansiering. 19 AARHUS KOMMUNE

20 Filmbyen XA Filmbyen - Salgsindtægter (XA ) Filmbyen - Evt. refusion til køber (XA ) Filmbyen - Byggemodning/evt.bidrag K2017 (XA ) Reservebeløb i alt Anlægsudgiftsreserverne for Filmbyen i 2018 vedr. dels eventuel refusion til køber sfa. værre jordbundsforhold en forudsat ved salget (7,5 mio. kr.) samt udgifter til byggemodning / medfinansiering af kommunens bidrag til Kulturhovedstad 2017 (30,1 mio. kr.). De optagne reservebeløb vil blive udmøntet, når der er klarhed over størrelsen af en eventuel refusion til køber samt byggemodningsudgifterne. Det bemærkes, at udgiftsreserverne er finansieret via en indtægtsanlægsreserve i 2017 fra salget af grunden på 37,6 mio. kr. 20 AARHUS KOMMUNE

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 101.079 XA-8919000809 Bynære havnearealer -226.180-554.426-83.991 49.843 437.844 XA-8919000909

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 100.486 XA-8919000509 Investeringer i fremtiden 24.244-3.563 XA-8919000809 Bynære havnearealer

Læs mere

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke

Læs mere

Bilag 11. Den 31.maj2011. Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Aarhus Kommune

Bilag 11. Den 31.maj2011. Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Aarhus Kommune Bilag 11 Den 31.maj2011 Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Formålog baggrund Formåletmedde te notater atpræsentere etoplæg tildetfremtidige investeringsniveauiaarhuskommune,herunder

Læs mere

Budgetreserver. Reservekontoen omfatter beløb, som det ikke er praktisk eller hensigtsmæssigt at placere på sektorernes konti.

Budgetreserver. Reservekontoen omfatter beløb, som det ikke er praktisk eller hensigtsmæssigt at placere på sektorernes konti. - 163 - Budgetreserver Reservekontoen omfatter beløb, som det ikke er praktisk eller hensigtsmæssigt at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget Til Magistraten Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget 2015-2018 Side 1 af 8 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag,

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 4 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Af tidligere indstillinger til byrådet omhandlende De Bynære Havnearealer har det fremgået, at de bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere