Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri"

Transkript

1 Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning Mål Ansvar Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt Vurdering af brugerne Opfølgning på vurdering Brugere, der er i stand til at handle fornuftsmæssigt Indgåelse af aftaler Administrationsaftaler Aftale om administration af pension, jf. pensionslovens 36, stk Dokumentation og tilsyn ved administration af midler Opbevaring af værdier Brugere, der ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt Værgemål Ansøgning om værgemål Afgørelse om administration Administration af social pension Afgørelse om administration af kontanthjælp Administration af fælleskasser, fx gavekasser NemID, netbank, hævekort, offentlige tjenester mv NemID Hævekort Konto uden hævekort bankseddel Betalingsservice...11 Underbilag 1 - Administrationsaftale...12 Underbilag 2 De lokale bankers fuldmagtsløsninger til netbank...14 Underbilag 3 Fuldmagtsløsninger for digitale offentlige tjenester...15 Underbilag 4 Hvornår er aftaler ugyldige?

2 1. Indledning Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har i lighed med andre ret til at råde over deres økonomi og indgå forpligtende aftaler, hvis der ikke er foretaget særlige begrænsninger fx via værgemål. Retten til selv at bestemme over egen økonomi er således en rettighed, som alle har. Det er ikke noget, som den enkelte skal kvalificere sig til. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der administrerer og træffer beslutninger om egne økonomiske midler og værdier. Den enkelte bruger bør om nødvendigt støttes i selv at administrere og selvstændigt træffe disse beslutninger, så bruger bliver i stand til så selvstændigt som muligt at varetage sin økonomi. Skal administration af brugers økonomiske midler varetages af andre, eksempelvis pårørende eller personalet, skal varetagelsen af opgaven altid ske ud fra et retligt grundlag, fx via fuldmagt eller ud fra værgemålsreglerne Mål Målene med retningslinjerne er: At brugernes behov for hjælp til håndtering af deres økonomi afdækkes. At personalet har så lidt omgang med brugernes penge som overhovedet muligt - så meget som muligt skal overlades til bruger selv. At faste betalinger så vidt muligt betales via bankens betalingsservice. At enhver aftale vedr. administration af økonomiske midler fremgår af brugers administrationsaftale. At der løbende samt ved opfølgningmøder tages stilling til om: o der er grundlag for at aftale, at tilbuddet varetager håndteringen af en del af brugers økonomi. o der skal søges værgemål til bruger eller træffes afgørelse om administration af pension eller kontanthjælp Ansvar Det er centerleders ansvar, at retningslinjerne overholdes og at der foretages stikprøvekontrol. 2

3 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt Retningslinjerne dækker håndteringen af økonomi for samtlige brugere på de kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri. Brugere opdeles i to persongrupper, brugere der: er i stand til at handle fornuftsmæssigt og derfor kan indgå bindende aftaler, afgive fuldmagt til administration af økonomi mv. (afs. 3 og 5) og brugere, der på grund af lavt psykisk funktionsniveau ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt og derfor ikke kan indgå bindende aftaler. (afs. 4 og 5) Evne til at handle fornuftsmæssigt At være i stand til at handle fornuftsmæssigt vil sige, at man er i stand til at varetage egne anliggender på en fornuftsmæssig måde og med den fornødne dømmekraft i en given situation. Man skal således kunne overskue situationen og vurdere eventuelle valgmuligheder og deres konsekvenser Vurdering af brugerne Der skal for: samtlige brugere med udviklingshæmning, samtlige brugere, som bor i kommunale botilbud og øvrige brugere, som får hjælp til økonomi iht. handleplanen, tages stilling til, om vedkommende er i stand til at handle fornuftsmæssigt ift. sin økonomi, jf. ovenfor. Procedure for vurdering: Centerleder og daglige ledere gennemgår de nuværende brugeres funktionsevne og forhold. For nye brugere foretager rådgiver vurderingen ifm. visitationen til ydelser. Det afdækkes, om bruger er i stand til at varetage sine økonomiske anliggender på en fornuftsmæssig måde og med den fornødne dømmekraft. Hvis det vurderes, at bruger er i stand til at handle fornuftsmæssigt henvises til afs. 3. Hvis bruger ikke er i stand hertil henvises til afs. 4. Vedr. afgørelser om administration se afs Opfølgning på vurdering Der følges løbende - og senest på opfølgningsmøder - op på vurderingen af bruger. Vedr. ændringer i brugers evne til at handle fornuftsmæssigt se Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kap. 3 (Socialstyrelsen, 2013). 3

4 3. Brugere, der er i stand til at handle fornuftsmæssigt Nogle brugere er - med varierende grad af støtte - i stand til at handle fornuftsmæssigt og kan indgå bindende aftaler, herunder afgive fuldmagt til tilbuddet om administration af midler ved behov. Støtte, vejledning og administration af disse brugeres økonomi sker på baggrund af administrationsaftaler, der indgås med bruger. Tilbuddet skal for disse brugere tage initiativ til, at: der indgås en administrationsaftale med bruger, afs og 3.3. der ved behov indgås aftale om opbevaring af midler, afs der ved behov træffes afgørelse om administration af pension eller kontanthjælp, afs. 5. Der kan alene foretages dispositioner på brugers vegne, når der foreligger en fuldmagt, fx i form af en administrationsaftale. Det er vigtigt, at den støtte, der ydes, jævnligt tages op til overvejelse og tilrettelægges, så bruger bliver i stand til at varetage sin økonomi så selvstændigt som muligt Indgåelse af aftaler I Danmark er der almindelig aftalefrihed. Det vil sige, at man som hovedregel kan indgå retligt bindende aftaler også aftaler som forpligter den enkelte økonomisk. Når der ydes støtte ved indgåelse af aftaler, er det vigtigt, at bruger forud for sin stillingtagen modtager nødvendig og tilstrækkelig information om, hvad aftalen indebærer og rækkevidden heraf, samt at det er frivilligt for bruger at indgå aftalen. Informationen til bruger skal være tilpasset den enkeltes kommunikationsform og funktionsevne. Når personalet yder støtte til bruger i forbindelse med indgåelse af en aftale, er det således væsentligt at være opmærksom på, at aftalen er frivillig, specifik og informeret: Frivillig betyder, at aftalen ikke må være indgået under nogen form for tvang. Specifik betyder, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvad der konkret er indgået en aftale om. Informeret betyder, at den, der indgår aftalen, har forstået, hvad vedkommende giver samtykke til. HUSK bruger kan frit vælge at opsige en indgået aftale. Vedr. hvornår aftaler er ugyldige se underbilag Administrationsaftaler Der skal oprettes administrationsaftaler for: samtlige brugere med udviklingshæmning, samtlige brugere, som bor i kommunale botilbud og øvrige brugere, som får hjælp til økonomi iht. handleplanen, når bruger er i stand hertil. Skabelon til aftale se underbilag 1. 4

5 Administrationsaftaler underskrives af bruger, dennes kontaktperson samt daglig leder. Tilbuddet opbevarer en kopi af aftalen. Der følges op på administrationsaftalen løbende og senest på opfølgningsmøder Hvis bruger selv ønsker at administrere sin økonomi Hvis bruger selv ønsker at administrere sin økonomi eller ønsker, at en pårørende skal stå for administrationen, skal dette fremgå af administrationsaftalen. Skønner kommunen, at bruger ikke kan administrere sin pension eller kontanthjælp, kan der træffes afgørelse om administration heraf, jf. afs Hvis bruger har behov for støtte, vejledning eller administration af sin økonomi Hvis bruger har behov for, at administrationen af midler sker med bistand fra tilbuddets personale, skal brugers administrationsaftale indeholde oplysninger om hjælpens omfang. Hjælpen kan bestå i støtte, vejledning eller administration. Administration af brugers midler bør alene ydes, i det omfang bruger har behov herfor og vedrørende de områder, hvor det er nødvendigt. Der ydes ikke støtte til investering af brugers midler eller til rådgivning omkring større gæld og gældsanering. Det bør undersøges, om bruger har givet eller ønsker at give fuldmagt til, at en pårørende varetager administration af hele eller dele af brugers økonomi, eller om bruger kan indgå aftale direkte med banken, evt. med støtte fra personalet eller pårørende, om betaling af udgifter via Betalingsservice. Har bruger behov for, at tilbuddet varetager administrationen af brugers midler, skal det klart fremgå af administrationsaftalen, hvem der kan foretage dispositioner og på hvilke bankkonti. Når der sker administration af kontante midler, føres der regnskab med disse i KMD EKJ. Er dette ikke muligt, føres regnskabet på regnskabsark Aftale om administration af pension, jf. pensionslovens 36, stk. 2 Det følger af Pensionslovens 36, stk. 2, at bruger og kommunen kan aftale, at kommunen administrerer brugers pension. Aftalen omfatter også boligstøtte. Ved aftale om administration af pension udbetales hele brugers pension og boligstøtte til kommunen, som herefter betaler brugers faste udgifter. Det resterende beløb udbetales til bruger. Hvilke faste udgifter, der skal betales, afhænger af den konkrete aftale med bruger. Pensionsafdelingen i Borgerservice i Skjern varetager administrationen af pension efter 36, stk. 2. En aftale om administration vil være relevant, hvis en aftale om, at personalet eller en pårørende skal administrere brugers midler, giver anledning til konflikter. Hvis bruger har indgået aftale med Borgerservice om administration af pension, skal dette fremgå af brugers administrationsaftale. Se underbilag 1. En aftale om administration af pension kan indeholde fuldmagt til træk i pensionen. Dvs. at brugers udgifter til egenbetaling trækkes direkte fra pensionen, der udbetales til bruger af Udbetaling Danmark. Bruger får herefter udbetalt det resterende beløb. Det er besluttet, at 5

6 denne løsning kun anvendes i helt særlige tilfælde pga. omfanget af administration ved ordningen. Information om træk i pensionen findes i Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kap. 5 (Socialstyrelsen, 2013) Dokumentation og tilsyn ved administration af midler Dokumentation og kvittering for midler, der er omfattet af administrationsaftale Brugers rådighedsbeløb/lommepenge, jf. administrationsaftale, er fritaget fra dokumentation og kvittering i forbindelse med brugers anvendelse af beløbet. Ved hævninger fra bankkonti skal der foreligge kvittering fra bruger eller ekstern kvittering (kassebon el.lign.) for køb af varer eller tjenesteydelser til bruger. Hvis kvittering ikke forefindes udfyldes et udgiftsbilag, som underskrives af bruger og kontaktperson. Midler til mindre personlige fornødenheder kan forefindes som kontanter. Kontantbeløbet må ikke overstige kr. Dog kan der i særlige tilfælde, fx ved større indkøb af nyt tøj, ferie o.lign., foreligge større beløb i en kort periode. Bilagsmaterialet opbevares i kronologisk rækkefølge på tilbuddet eller hos bruger i 5 år Tilsyn med midler, der er omfattet af administrationsaftale Der føres løbende regnskab for alle beholdninger. Centerleder, daglig leder eller administrativ medarbejder har pligt til med jævne mellemrum (dog mindst 2 gange årligt) at gøre sig bekendt med forskydninger i brugers midler samt påse, at der ikke forekommer udokumenterede eller usædvanlige dispositioner. Kontrollen kan ske stikprøvevis for hver bruger. Eventuelle stikprøver skal markeres. Centerleder, daglig leder eller administrativ medarbejder skal ved dateret påtegning dokumentere, at kontrollen er foretaget. Kommunens revision og den interne revision har til enhver tid adgang til at foretage eftersyn efter aftale Opbevaring af værdier Brugere i botilbud mv. bærer ligesom alle andre borgere selv risikoen for, hvordan deres værdier opbevares evt. med hjælp fra en pårørende eller en værge. Tilbuddet bør oplyse om muligheden for at tegne forsikring for almindeligt indbo, hvis det er relevant. Bruger opbevarer selv midler og værdier. Det skal fremgå af brugers administrationsaftale (underbilag 1), hvis personalet skal have nøglen til brugers skab/pengekasse. Det er altid kun én part, der kan have nøglen, dvs. at bruger ikke har en nøgle til skab/pengekasse, hvis vedkommende har ønsket at personalet har en nøgle. 6

7 4. Brugere, der ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt Nogle brugere er, på grund af lavt psykisk funktionsniveau, ikke i stand til at handle fornuftsmæssigt og kan ikke indgå bindende aftaler eller afgive fuldmagter. Disse brugere har behov for, at andre håndterer hele eller dele af deres økonomi. Tilbuddet skal for disse brugere tage initiativ til en vurdering af, om der skal anmodes om iværksættelse af et værgemål Værgemål Der er grundlag for at iværksætte et værgemål, hvis bruger ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt og afgørelser om administration, jf. afs. 5, ikke imødekommer bruger behov for støtte. Værgemål er en støtteforanstaltning, hvor en person indsættes som værge for at sikre rettighederne for en anden person og beskytte denne mod misbrug fra omverdenen. Der findes forskellige typer af værgemål: 5-værgemål, hvor personen er myndig, men får beskikket en hjælpeperson til at varetage de forhold, som personen ikke selv kan klare. Værgemålet omfatter som udgangspunkt både personlige og økonomiske anliggender, men kan begrænses til en af delene, ligesom det kan begrænses til bestemte økonomiske eller personlige forhold. 6-værgemål, hvor personen fratages den retlige handleevne. Samværgemål, hvor personen er myndig, men får beskikket en hjælpeperson til fælles varetagelse af de økonomiske forhold, der inddrages i samværgemålet. Værgemål kan medføre en udgift for bruger. Se herom på Ansøgning om værgemål Procedure for ansøgning om værgemål: I samarbejde med Myndighed i Specialteam tages der i det enkelte tilfælde initiativ til at ansøge Statsforvaltningen om at beskikke en værge, hvis dette skønnes nødvendigt, herunder hvis der allerede er iværksat et værgemål, som ikke findes tilstrækkeligt. Har bruger anden handlekommune, har denne ansvaret for at fremsende ansøgningen. Ved ansøgning anvendes Statsforvaltningens ansøgningsblanket, som findes på I ansøgningen skal det angives hvilke opgaver, vi ønsker, at værgen skal påtage sig. Statsforvaltningen sørger i øvrigt for, at de nødvendige oplysninger er til stede til brug for behandling af sagen. De indhenter bl.a. en lægeerklæring om den pågældendes helbred og evt. en udtalelse fra det tilbud, hvor bruger bor. 7

8 5. Afgørelse om administration 5.1. Administration af social pension Hvis kommunen skønner, at en bruger ikke kan administrere sin pension, afgør kommunen, på hvilken måde pensionen skal udbetales, jf. Pensionslovens 36, stk. 1. Dette kan fx være tilfældet, hvis der gentagne gange har været behov for økonomisk hjælp til bruger, hvis bruger gentagne gange har misligholdt sin huslejebetaling eller hvis brugers udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om udsættelse af brugers lejemål pga. betalingsmisligholdelse. Der vil altid være tale om en konkret vurdering af sagen. Kommunen kan som en del af afgørelsen beslutte, at en række udgifter, som bruger skal betale for ophold i botilbud mv., skal ske ved træk i pensionen. Se yderligere herom i Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Socialstyrelsen, 2013). Afgørelsen om administration kan også omfatte boligstøtte. I Ringkøbing-Skjern Kommune ligger afgørelseskompetencen hos Pensionsafdelingen i Borgerservice i Skjern. Før der træffes afgørelse om administration, forsøger man altid at indgå en frivillig administrationsaftale med bruger. Der kan ikke træffes afgørelse, hvis bruger er frataget den retlige handleevne eller er under en anden form for værgemål. Henvendelse om afgørelse om administration vil ofte komme fra pårørede eller en kommunal medarbejder Administration af pension i praksis Når der er truffet en beslutning om, hvordan pensionen skal udbetales, kan den månedlige pension fx administreres sådan, at kommunen sørger for betaling af rimelige faste udgifter og udbetaler et beløb til modtageren af pensionen til personlige fornødenheder. Udbetalingen kan eventuelt ske med kortere mellemrum, fx hver 14. dag. Pensionen indsættes evt. på en konto i et pengeinstitut, hvorfra der overføres penge til en budgetkonto til betaling af faste udgifter. På budgetkontoen kan bruger kun hæve med visse begrænsninger, eventuelt sammen med en medarbejder fra kommunen. Kommunen skal føre regnskab med pensionen Afgørelse om administration af kontanthjælp Kommunen har ligeledes mulighed for at træffe afgørelse om at administrere brugers kontanthjælp efter Aktivlovens 90, hvis bruger ikke skønnes selv af kunne administrere kontante beløb. Dette kan fx være tilfældet, hvis der gentagne gange har været behov for økonomisk hjælp til bruger, hvis bruger gentagne gange har misligholdt sin huslejebetaling eller hvis brugers udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om udsættelse af brugers lejemål pga. betalingsmisligholdelse. Der vil altid være tale om en konkret vurdering af sagen. Det er en forudsætning for at administrere hjælpen, at kommunen først har forsøgt at vejlede bruger. Vurderer kommunen, at vejledningen ikke er tilstrækkelig, kan kommunen umiddelbart overtage administrationen af hjælpen. I Ringkøbing-Skjern Kommune ligger afgørelseskompetencen hos Kontanthjælpsteamet i Beskæftigelse. Administrationen kan fx bestå i, at kommunen betaler rimelige faste udgifter direkte til kreditor, at kommunen udleverer naturalydelser/rekvisitioner, eller at kommunen udbetaler hjælpen for kortere perioder. 8

9 6. Administration af fælleskasser, fx gavekasser Fælleskasser administreres på følgende måde: Brugerne indbetaler til bankkonto eller kontantkasse. Der opbevares kun et mindre kontantbeløb. Alle ind- og udbetalinger registreres i et excelark i KMD EKJ. Regnskabet afstemmes med den fysiske beholdning mindst 1 gang månedligt. Dato og initialer for afstemningen påføres regnsskabet. Det bemærkes, at ovenstående også gælder i dagtilbud. 9

10 7. NemID, netbank, hævekort, offentlige tjenester mv NemID NemID er en slags nøgle til fx netbank, oplysninger hos det offentlige og virksomheder, der bruger NemID. NemID er strengt fortroligt, og NemID må ikke overdrages til andre. Derfor må en bruger aldrig oplyse sin adgangskode til nogen heller ikke tilbuddets personale. En bruger må heller ikke overdrage sit NemID til personalet på baggrund af en fuldmagt. Hvis en bruger ikke selv kan administrere og taste sin NemID-adgangskode, skal der således ikke søges om NemID for bruger Hvis bruger selv kan anvende NemID: Hvis bruger selv kan huske og taste sin personlige NemID-kode ved login på netbank, digital postkasse mv., kan medarbejderen sidde ved siden af bruger og hjælpe med forståelse og anvendelse af fx netbanksløsningen. Medarbejderen kan også hjælpe med bestilling og aktivering af NemID, så længe bruger selv vælger og taster sin adgangskode. Medarbejderen må ikke kende brugers adgangskode eller foretage login Hvis bruger ikke selv kan anvende NemID - Netbank: Hvis bruger ikke selv kan logge ind med NemID og anvende netbank, kan bruger i tillæg til sin administrationsaftale give fuldmagt til, at personalet kan anvende netbank på brugers vegne. Bankerne vil ofte have standardfuldmagter hertil. Det er en forudsætning, at bruger er i stand til at handle fornuftsmæssigt, jf. afs. 2 og 3. Personalet kan ikke anvende brugers NemID til at få adgang til brugers netbank, da der ikke kan gives fuldmagt til NemID. Endvidere er det besluttet, at personalet ikke må anvende eget NemID til at få adgang til brugers netbank, idet det er uhensigtsmæssigt, at en medarbejder anvender sit private NemID til at betjene brugers konti i sin private netbank. For at få adgang til brugers netbank kræves således en anden digital løsning, fx adgang via erhvervsnetbank. Hvis en konkret netbanksløsning ikke kan håndtere, at der anvendes fx erhvervsnetbank til at tilgå brugers konti iht. en fuldmagt, skal banken stille en anden (ikke-digital) løsning til rådighed. Se de lokale bankers netbanksløsninger i underbilag Hvis bruger ikke selv kan anvende NemID Offentlige tjenester: Hvis bruger ikke selv kan anvende NemID til at tilgå en offentlig tjeneste digitalt, og der ikke findes en anvendelig digital fuldmagtsløsning, skal instansen stille en ikke-digital løsning til rådighed. Der findes af sikkerhedsmæssige grunde ikke en generel digital fuldmagt til samtlige instanser. Man må derfor kontakte den enkelte instans og forhøre sig om muligheden for fuldmagt til løsningen. Se fuldmagtsløsninger for offentlige tjenester på underbilag 3. Digitaliseringsstyrelsen har udviklet en fuldmagtskomponent, som de enkelte offentlige instanser på frivilligt basis - kan implementere i deres løsninger. Fuldmagtskomponenten ses indtil videre i enkelte af de offentlige selvbetjeningsløsninger, herunder lægevalg, udrejse og Navne-/adressebeskyttelse. 10

11 Tilknytning af det offentlige certifikat (OCES-certifikat) Hvis en bruger har fået udstedt et NemID igennem sin bank, og det ikke er oprettet med OCES-certifikat, kan NemID et ikke anvendes til de digitale offentlige tjenester. Certifikatet kan efterfølgende tilknyttes NemID et, hvis bruger har gyldig billedlegitimation. Har bruger ikke det, skal der udstedes et nyt NemID. Det er ikke muligt at benytte cpr.nr. som brugernavn til det nye NemID Hjælpemidler og undervisning til brug af NemID NemID findes med stort nøglekort (A4) til svagsynede samt med "Voice Response", hvor bruger bliver ringet op på sin telefon og får læst nøglen højt. Det er desuden muligt at købe en nøgleviser, der for nogle kan være enklere at bruge end nøglekortet. Få mere information på I forhold til offentlige og nogle private hjemmesider er det muligt at købe NemID på hardware (USB-stick). Efter installationen fungerer NemID på hardware ligesom den gamle digitale signatur, hvor man kun skal taste sin adgangskode. Denne hardware kan ikke benyttes til netbank. Der er endvidere mulighed for at få hjælp til bl.a. NemID igennem Borgere hjælper Borgere med IT, hvor frivillige undervisere hjælper borgere med selv at kunne mestre NemID. Se Hævekort Bruger kan i særlige tilfælde give fuldmagt til, at en medarbejder kan hæve kontanter på brugers konto ved hjælp af særligt udstedt hævekort. De fleste banker tilbyder udstedelse af en kontofuldmagt til en medarbejder, som herefter kan bruge et separat hævekort tilknyttet brugers konto. Der kan derimod ikke udstedes en fuldmagt til brugers hævekort Konto uden hævekort bankseddel Ved hævning af kontanter uden hævekort skal bruger altid være medunderskriver Betalingsservice Betalingsservice er tilrettelagt således, at den enkelte indgår en aftale med sit pengeinstitut. Herefter kan bruger eventuelt med støtte tilmelde sine regninger betalingsservice. Ved brug af betalingsservice skal kontohaver kontrollere sin betalingsoversigt og kontoudskrift for at sikre, at de betalinger, som gennemføres, er korrekte. Hvis kontohaver ikke er i stand til dette, er det kommunens ansvar i samarbejde med kontohaveren at sikre, at de gennemførte betalinger er korrekte. Udarbejdet af Handicap og Psykiatri, 2014 Spørgsmål kan rettes til Udviklingskonsulent Mette Andersen via mail på 11

12 Underbilag 1 - Administrationsaftale Administrationsaftale Dette dokument udarbejdes i 2 eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til bruger og det andet opbevares på tilbuddet. Økonomisk tilkendegivelse: Undertegnede Navn: Center/tilbud: Adresse: Cpr.nr.: Telefon: har følgende ønsker til hjælp, støtte og vejledning i forhold til min økonomi: Jeg ønsker selv at administrere mine penge Jeg ønsker at mine pårørende skal administrere mine penge. Jeg ønsker støtte til at administrere min økonomi. Jeg ønsker støtten på følgende måde: (Støtte kan fx være: hjælp til opsparing til særlige ønsker, hjælp til at lægge budget, hjælp til at betale regninger, hjælp til ikke at bruge flere penge end jeg har/også have nogle sidst på måneden, hjælp til altid at have penge i min pung) Jeg ønsker at modtage vejledning i forhold til min økonomi. Jeg ønsker vejledningen på følgende måde: (Vejledningen kan fx være: Samtaler om penge og økonomi i form af fx prioriteringer, ønsker og drømme, forbrug i hverdagen og på længere sigt) Jeg ønsker administration af følgende midler: Kontanter, optalt d.d.: kr. Der føres regnskabsark med de kontante midler, der er under administration. Bankkonto: Indestående d.d.: kr. Bankkonto: Indestående d.d.: kr. Bankkonto: Indestående d.d.: kr. Følgende ansatte bemyndiges til sammen med mig at hæve på ovennævnte bankkonto: Navn: Og i dennes fravær: a. 12

13 b. c. Følgende udgifter overføres automatisk fra ovennævnte konto via Betalingsservice: a. b. c. Jeg ønsker, at min pension og boligstøtte administreres af kommunen, jf. Pensionslovens 36, stk. 2. Administrationsaftalen indgås med Pensionsafdelingen i Borgerservice. Jeg har xxx kr. hver uge, som jeg selv administrerer således: (Rådighedsbeløb/lommepenge, taxa, frisør, banko, massage osv.) Beløbet overføres til rådighedskonto, kontonr. xxx Jeg opbevarer selv mine værdier. Jeg ønsker at personalet på tilbuddet har en nøgle til mit skab/pengekasse. Det betyder, at jeg ikke selv har en nøgle til mit skab. Underskrift Bruger Underskrift Kontaktperson Underskrift Daglig leder 13

14 Underbilag 2 De lokale bankers fuldmagtsløsninger til netbank Følgende løsning anvendes i Andelskassen, Jyske Bank, Nordea, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank, Sydbank og Vestjysk Bank: Ringkøbing-Skjern Kommune opretter en konto med erhvervsnetbank for tilbuddet, huset eller afdelingen/teamet. Bankerne opkræver et gebyr for oprettelsen af konti. Oprettes konti i Nordea, er dette gebyr dog dækket. Bruger giver fuldmagt til Ringkøbing-Skjern Kommunes konto. Adgang til Ringkøbing-Skjern Kommunes konto gives af centret, så der er taget hensyn til hvilke medarbejdere, der arbejder med de enkelte beboere. Disse medarbejdere får tildelt et særskilt NemID til brug i kommunens netbank, og skal dermed ikke anvende deres eget private NemID til håndtering af brugers konti. Administration af brugeradgange til Ringkøbing-Skjern Kommunes konto, sker centralt i økonomiafdelingen. Forudsætningen for at anvende løsningen er: at bruger er i stand til at handle fornuftsmæssigt, herunder at bruger forstår, hvad netbank er, hvad der gives fuldmagt til, og hvad konsekvenserne af fuldmagten er. at bruger i forvejen har en konto i banken eller får det i forbindelse med oprettelse af fuldmagten. 14

15 Underbilag 3 Fuldmagtsløsninger for digitale offentlige tjenester Det er en forudsætning for anvendelse af en fuldmagtsløsning, at bruger er i stand til at handle fornuftsmæssigt, herunder at bruger forstår, hvad der gives fuldmagt til, og hvad konsekvenserne af fuldmagten er. Borger.dk og Borgeronline.dk (flytning, boligstøtte, sygesikring, pas mv.) Bruger kan ikke give fuldmagt til, at en anden kan logge ind på brugers Borger.dk eller Borgeronline.dk via eget NemID. Digital postkasse Bruger kan give fuldmagt til, at andre kan få adgang til brugers digitale postkasse, såfremt bruger selv kan logge ind på løsningen via NemID. Vejledning: Åbn din digitale postkasse ved at klikke på Digital Post i den øverste grønne bjælke på borger.dk. Du kommer nu til siden for det offentlige log-in-fællesskab, NemLog-in, hvor du skal logge på med din NemID. vælg Indstillinger", Giv andre adgang" og Opret adgang Indtast de oplysninger, som skærmen angiver. Du skal bl.a. taste cpr-nummeret på den person, som du vil give adgang til din digitale post (cvr-nummer, hvis du giver adgang til en virksomhed. Det er muligt, at det er specifikke medarbejdere alene, der gives fuldmagt til). Angiv, hvad personen (brugeren) med adgang skal have rettigheder til Klik på "Godkend" Den person, du har givet adgang, modtager nu en på den adresse, personen har oplyst i din egen digitale postkasse. I en bliver personen bedt om at logge på sin digitale postkasse og bekræfte adgangen. Han/hun skal bruge den kode, som du valgte, da du oprettede adgangen. Koden skal du selv oplyse ham/hende. Når personen har bekræftet adgangen, kan han/hun vælge at få en med besked om, at der er kommet ny post til dig. Fra 1. marts 2014 kan bruger ved personligt fremmøde i sin folkeregisterkommune anmode om, at andre tildeles læseadgang til brugers digitale postkasse, jf. Bekendtgørelse nr af 18/12/2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. (træder i kraft 1. marts 2014) 13. Bruger kan endvidere ved fuldmagt tillade en anden at give fremmøde i kommunen med henblik på tildeling af fuldmagt til den fremmødte eller en juridisk enhed. Læseadgangen får tidligst virkning fra 1. november Fritagelse for digital postkasse: Pr. 1. november 2014 skal man kunne modtage al sin post fra det offentlige digitalt. Man kan søge om fritagelse fra digital postkasse fra 1. marts 2014 ved henvendelse til Borgerservice. De offentlige myndigheder skal hjælpe og vejlede borgere, der har svært ved at bruge den digitale postkasse. Hvis man trods hjælp og vejledning ikke kan bruge sin digitale postkasse, kan blive fritaget for at modtage posten digitalt, såfremt man opfylder mindst ét af nedenstående kriterier: 15

16 Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. Du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. Du har ikke længere fast bopæl eller fast opholdssted, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR. Du har sproglige barrierer, bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for dig at anvende Digital Post. Du har praktiske vanskeligheder ved at få NemID, fx fordi du opholder dig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, som kan udlevere NemID. Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s. Kriterierne samt procedurer for fritagelse fremgår af Bekendtgørelse nr af 18/12/2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v., som træder i kraft 1. marts Fra dette tidspunkt kan anmodning om fritagelse indgives. Fritagelsen får dog tidligst virkning fra 1. november For yderligere info se Skat.dk Bruger kan få adgang til Skat med en TastSelv-kode, som bruger bestiller på Skats hjemmeside ved at oplyse cpr.nr. Det er muligt, at give autorisation fra bruger til andre. Hvis der gives autorisation til et cvr.nr., er det ikke muligt at begrænse adgangen til specifikke medarbejdere. Endvidere vil det ikke fremgå af logbogen hvilke medarbejdere, der har været logget på brugers TastSelv. Sundhed.dk Bruger kan ikke give fuldmagt til, at en anden kan logge ind på brugers Borger.dk eller Borgeronline.dk via eget NemID Udbetaling Danmark Er det ikke muligt at anvende Udbetaling Danmarks digitale løsninger til fx boligstøtte og pension, kan UDK kontaktes telefonisk, hvorefter der tages stilling til, om der skal fremsendes en papirblanket. 16

17 Underbilag 4 Hvornår er aftaler ugyldige? En aftale kan være ugyldig af følgende grunde: Frataget den retlige handleevne En bruger, der er frataget den retlige handleevne efter Værgemålslovens 6 kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue. I tilfælde, hvor en bruger, der er frataget den retlige handleevne, har indgået en aftale på egen hånd, er den anden part ikke bundet af aftalen, medmindre aftalen forinden er godkendt af brugers værge eller er bindende opfyldt, jf. Værgemålslovens 44. Når en aftale bliver ugyldig, fordi den ene part er frataget den retlige handleevne, skal parterne levere det tilbage, som de har modtaget, eller, hvis dette ikke er muligt, erstatte dets værdi, jf. Værgemålslovens 45. Værgemålslovens 46 En aftale kan også blive kendt ugyldig i de særlige tilfælde, der er nævnt i Værgemålslovens 46. Efter denne bestemmelse er en aftale ikke bindende, hvis det må antages, at den er indgået af en person, der - på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller en lignende tilstand - mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt. I denne situation skal parterne tilbagelevere, hvad de har modtaget, eller, hvis dette ikke er muligt, erstatte dets værdi. Hvis den anden part var i god tro, kan den part, der er omfattet af 46, i det omfang det findes rimeligt, skulle give erstatning for det tab, som aftalen har medført. Det gælder uanset, om nogen opfyldelse af aftalen har fundet sted. Forfalskning, tvang, svig eller udnyttelse Efter reglerne i Aftaleloven kan en aftale blive kendt ugyldig, hvis den bygger på forfalskning, tvang eller svig. En aftale er desuden ikke bindende, hvis den er indgået ved at udnytte en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentlig misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, jf. Aftalelovens 31. Urimelige aftaler Efter Aftalelovens 36 kan en aftale ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. Denne regel har i praksis været anvendt i forhold til vilkår i standardkontrakter, opsigelse af abonnementer og lignende. 17

Håndtering af økonomi Information til pårørende

Håndtering af økonomi Information til pårørende Håndtering af økonomi Information til pårørende Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne råder selv over deres økonomi. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der

Læs mere

Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed

Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsnr.: 27.69.00-A26-1-15 Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed (voksne) 22. juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV.

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42

Læs mere

Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV.

Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV. Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV. Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

mail: Sikker mail: Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard

mail: Sikker mail:  Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard Værgemål til Voksne. Hvornår og Hvordan? Indhold 1. Målgruppe 2. Formål

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Etisk håndtering af. beboermidler

Etisk håndtering af. beboermidler Etisk håndtering af beboermidler Anne Skov Indhold Beboernes selvbestemmelse i praksis fra teori til praksis - holdning og handlinger Ledelsens og personalet opgaver og dilemmaer Støttet beslutningstagen

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014

Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014 Procedure Støtte til administration og økonomi Center for Social og Sundhed Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Procedure, hjælp til økonomi mm... 4 Fuldmagter... 5 Betaling af regninger...

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF. BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet

AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF. BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet Mellem Langeland Kommune (LK) og fornavn/efternavn (BB) Cpr.nr. xxxxxx-xxxx samt pårørende/værge fornavn/efternavn (PÅ)/(VÆ) er

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger Værgemål Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Johan Hartmann Stæger Program Hvem kan komme under værgemål? Betingelser for værgemål Typer af værgemål Hvad kan og skal værgen? Hvad

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Gode tips fra Sparekassen

Gode tips fra Sparekassen Gode tips fra Sparekassen Mobilbank Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9793-9011 eller direkte til en medarbejder. Du finder vores direkte nr. på www.sdrhaa.dk Netbank App s Betalingsservice

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven LBK nr 1015 af 20/08/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-7701-0005 Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven : VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt I medfør af 57 1 i lov nr. 388 af 14. juni 1995 værgemålsloven bestemmes,

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere