UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014"

Transkript

1 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015

2 2BERETNING Ledelsens påtegning Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret virksomhed 32 Noter til resultatopgørelse og balance 31 4.BILAG Egenkapitalforklaring Udgiftsbaserede hovedkonti Bevillingsregnskabet Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Forklaring på tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Anvendt regnskabspraksis Resultatdisponering Balancen Likviditet og lånerammen Opfølgning på lønsumsloft REGNSKAB Redegørelse for reservationer Åretsfaglige resultater Virksomhedens omfang Årets Økonomiske resultat Målrapportering Forventninger til det kommende år Præsentation af Udlændingestyrelsen Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Skematisk oversigt Uddybende analyser og vurderinger 14 INDHOLD

3 Kontante er ansvarlig for: Arsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingestyrelsen, CVR nr , ii. Årsrapportens omfang Side 3 af 33 Udlændingestyrelsen Justitsministeriet Direktør,,/ Departementschef Ienrik Grunn,t Barbara Bertelsen København, den tå. 4 I København, den 1 / p j de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af praksis, og meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, i. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fej linfonnationer Det tilkendegives hermed: 1.2. Ledelsens påtegning bevillingskontrollen for I i i Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.. i I Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark. i I Støtteordninger for asylansøgere,. I i.5 i P22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl Tilskud og samarbejdspartnere. I i 5 I.0 I. Udlændingestytelsen. I i.5 i.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. I ydelser mv. til asylansøgere m.fl. herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med 1. PATEGNING

4 Hovedkonti Udlændingestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet. 2. i. Præsentation af Udlændingestyrelsen Side 4af 33 Desuden sørger Udlændingestyrelsen for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, personer på genbosætning af FNflygtninge og visitation af flygtninge til boligplacering i kommunerne. Endelig behandler Udlændingestyrelsen sager vedrørende udflytning og beskæftigelse til asylansøgere. Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle opgaver på udlændingeområdet, herunder udarbejdelse af statistikker og deltagelse i internationalt samarbejde. Udlændingestyrelsen varetager desuden opgaver vedrørende brugervejledning via brugerportalen nyidanmark.dk, telefoniske og personlige henvendelser i Borgerservice og bruger og interessentdialog i Det Regionale Netværk, Advokatforum, Asylforum, Visumforurn mv. Udlændingestyrelsen har fastlagt sine leveregler og vision frem mod udgangen af 2014 i en styrelsesfortælling. Styrelsesfortællingen udtrykker Udlændingestyrelsens grundlæggende værdier Styrelsesfortællingen indeholder helt konkrete målsætninger for hvert af de tre emner i fortællingen. Målsætningerne omfatter bl.a. en høj grad afbrugerinddragelse, effektiv sagsbehandling af høj kvalitet og løbende medarbejderudvikling. Dette kommer bl.a. til udtryk i den resultat og direktørkontrakt (herefter resultatkontrakten), der er indgået mellem Udlændingestyrelsen og Justitsministeriets departement for 2014 (se afsnit 2.6. Målrapportering). Årsrapporten for Udlændingestyrelsen omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige service og høj kvalitet, løbende forbedringer og effektivitet samt trivsel og motivation. bevillinger, jf. tabel 2. i. i. for Udlændingestyrelsen. og mission. Afstyrelsesfortællingen fremgår Udlændingestyrelsens fokus på samspillet mellem god tålt ophold og personer, der er udvist ved dom. Udlændingestyrelsen varetager endvidere Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Det omfatter bla. sager om asyl, familiesammenføring, permanent ophold og visurn, samt sager om ophold på Færøerne og i Grønland. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om administrativ udvisning og afgiver udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager. Udlændingestyrelsen behandler ligeledes klagesager om ophold efter EUreglerne og sager om arbejds og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet. 2. BERETNING

5 0 Udgifter I I.5 i.2 i. Kontante ydelser mv. til asylansøgere mfl. (7ovbunden Udgiftsbaserede bevillinger i i.5 i 20. Drift og tilpasning af indkvarterinssysternet (difl5bevifling) I i Udlændingestyrelsen (drifishevilling) Side 5af33 56 af 18. december Udgifterne udgjorde 38,2 mio. kr. Under administrerede ordninger er opført øvrige udgifter på indkvarteringsornrådet svarende til til hjemlandet, herunder udgifter til repatrieringsstøtte, erhvervsstøfte og transportudgifter samt udgifter til International Organisation for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne, jf Akt nr i,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter i forbindelse med afviste asylansøgeres frivillige hjemrejse På driftsområdet afholder Udlændingestyrelsen udgifter vedrørende styrelsens behandling af sager permanent ophold og visum. Udgifterne hertil udgjorde netto 287,0 mio. kr. i 20 i 4. Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne er udlagt til eksterne indkvarteringsoperatører. Udgifterne vedrørende bygningsmæssig drift og vedligeholdelse på indkvarteringsornrådet udgjorde netto 497,8 mio. kr. i Hertil kommer udgifter vedrørende indkvartering afasylsøgere rn.fl. I praksis foregår defte ved, at OIT1 udlændinges adgang til ophold i Danmark, herunder bla. sager om asyl, farniliesammenføring, Anlæg Udgifter,,... Administrerede ordningermv. Indtægter.. Udgifter 873, ,6 Indtægter 79 15,4 Indtægter Drift 839,2 800,2 (mio.kr.) Bevilling f Regnskab Tabel 2.2. i. Virksomhede ns s amle de aktivitet Tabel angiver Udlændingestyrelsen bevilling og regnskab for 2014 fordelt på bevillingstyper Virksomhedens omfang i i.5 i.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. ( reservationsbevilling i I.5 i.22. Indkvartering og underhold af asylansogere mfl. (anden bevilling) I 1, Tilskud og samarbejdspartnere (reservationshevilling) i i.5 i 24. Medlernsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark freservalionshevilling i i Stotteordning for asylansøgere (resevationsbevilling) Omkostningsbaserede bei11inger Tihe Hovedkonti for Udlændiji relsen

6 indkvarteringsområdet. Aktivitetsniveauet på asylområdet har også afledt et væsentligt højere aktivitetsniveau på farniliesammenføringsområdet. forsommeren og kulminerede i september til et særdeles højt niveau på over nyindrejste I starten af året lå antallet af asylansøgere på et stabilt, forventet niveau, men steg markant fra S1de6af33 styrelsens brugere. Udlændingestyrelsen har således i implementeret digitale løsninger til Udlændingestyrelsen har endvidere haft fokus på yderligere digitalisering afkornmunikationen med Borgerservice. Der er således blevet opsat digitale standere, hvor brugerne kan få adgang til Udlændingestyrelsen har i 2014 indført en række tihag til yderligere forbedring af betjeningen i selvbetjening via nyidanmark.dk., ligesom der er indført floorwalkers, som kan henvise til de digitale selvbetjeningsløsninger og i øvrigt bistå brugerne. indgang. Den markante aktivitetsudvikling på asyl og farniliesammenføringsområdet har medført, at Udlændingestyrelsen går ud af med langt flere verserende sager end forudsat ved årets ny indkvarteringskapacitet i form af ordinære centerpladser På indkvarteringsornrådet har det stigende antal asylansøgere medført et behov for med kort varsel centre eller ved etablering af nye asylcentre. I tillæg hertil har det været nødvendigt at anvende en enten ved udvidelse af eksisterende kapacitet. Det drejer sig bl.a. om campinghytter, hoteller samt nedlagte skoler og plejehjem. forudsat. række utraditionelle, typisk kortvarige nødindkvarteringsløsninger for at sikre tilstrækkelig På familiesammenføringsområdet er der i indgivet næsten dobbelt så mange ansøgninger om farnihesammenføring som forudsat, primært som følge af ansøgninger fra syriske asylansøgere der Udlændingestyrelsen har også afsluttet væsentligt flere farniliesammenføringssager end oprindeligt har fået asyl. Der blev i alt indgivet ca farniliesammenføringsansøgninger i at etablere et stort antal indkvarteringspladser. I det omfang, det har været muligt, er der etableret for Asyl er som følge heraf blevet udvidet med et nyt asylkontor og ekstra kontorfaciliteter i Hørsholm. Endvidere er der blevet etableret en midlertidig sagsbehandlingsenhed på asylcenteret på ressourcer til sagsbehandling af asylsager end oprindeligt budgetteret. Udlændingestyrelsens Center Sønderborg Kaserne til målrettet behandling af asylsager vedrørende personer fra Syrien. Udlændingestyrelsen har i 2014 afsluttet væsentligt flere asylsager end forudsat og har præsteret en historisk lav gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Det høje og uventede antal asylansøgere har betydet, at Udlændingestyrelsen har anvendt flere året faldt indrejsetallet igen og nåede ved årets udgang stort set samme niveau som ved indgangen asylansøgere skyldes i overvejende grad et stort antal asylansøgere fra Syrien og Eritrea. I de sidste måneder af forudsatte antal asylansøgere for året. det højest antal registrerede asylansøgere i en enkelt måned nogensinde. Stigningen til Det samlede antal asylansøgere i 2014 blev Ca , hvilket er dobbelt så højt, som det Udlændingestyrelsen har i været udfordret af et uventet højt aktivitetsniveau på asyl og 2.3. Årets faglige resultater

7 overgået til anvendelse af digital post. Udlændingestyrelsen har internt arbejdet videre med procesoptirnering gennem en målrettet brug af tavlemøder i de forskellige kontorer og teams. Til at understøtte tavlemøderne og for at muliggøre Side 7 af 33 en mere fleksibel adgang til ledelsesinformation har Udlændingestyrelsen taget en ny software, Qlikview, i brug. Qlikview fungerer som et interaktivt værktøj til brug for sagsstyring og ledelsesinformation og er under udrulning i Udlændingestyrelsen. Der er udviklet en særlig løsning til Udlændingestyrelsen, som allerede har vist sig særdeles anvendelig i kontorernes daglige ledelse og sagsstyring. ansøgning om permanent opholdstilladelse og pas til udlændinge. Desuden har Udlændingestyrelsen implernenteret en kontaktforrnular, der skaï bidrage til en mere effektiv håndtering afhenvendelser via . Endelig er Udlændingestyrelsen pr. i december 2014

8 I 16,2 Herafindtægtsfort Herafeksterne Heraf indtægter 10, i i 1,5 bevilling 562,5 647,0 831,3 0 rdinære driftsindtægter 578,7 657,1 $42,8 Resultatopgotetse (mio. kr.) Tabel UdIændiniestyre1sens økonomiske hoved o nø1eta1 Side 8 af 33 * *) Langfristet gæld reguleres til saldo for anlægsaktiver i januar *) Anlægsaktiver er anført ekskl. statsforskrivning Lønforbrug(rnio. kr.) 137,0 155,2 183,8 Anlægsaktiver *) 154,8 153,6 169,9 Lønsurnsloft fl inkl. TB ogviderefort lønsumsioft (mio. kr.) 130,5 182,7 189,3 Egenkapital 30,6 78,6 125,0 Langfristet gæld **) 155,2 151,5 152,1 Akk. reservationsandel i pct. 0,1 Balance (mio. kr.) Soliditetsgradipct. 8,9 23,0 24,1 Resenationsandel i pct. 0,1 Lånerammen 173,9 1 83,9 Kortfristetgæld 151,3 109,9 241,7 finansielleposter & Resultat afordinær drift 24,2 63,8 64,5 Herafpersonaleomkostninger Herafafskrivninger Herafandre Overskudsgradipct. 3,1 7,3 5,5 Afskrivningsrateipct. 30,9 33,7 36,6 Kapitalandelipct. 2,7 2,5 1,9 Beviflingsandel i pct. 97,2 98,5 98,6 Finansielle nøgletal 83,9 i ,2 1 i 84,0 7,8 8,3 8,5 Ornsætningsakti er 177,1 180, Udnyttelsesgrad aflånerammen i pct. 89,0 83, Herafhusleje 93,2 101,1 129,9 Andredriftsposter 1,8 8,0 10,5 Årets resultat 18,0 47,9 46,4 Trækpåknerarnrnen 154,8 153,6 169,9 Negativudsvingsrateipct. 283,0 882, ,5 Reservationsflowipct. 100,0 Lønomkostninande1 i pct. 23,7 23,6 21,8 Årsværkspris (gns. i tusinde kr.) 473,7 467,5 461,9 Personaleoplysninger Anta1årsærk 289,2 331,7 397,8 Ordinære driftsomkostninger 554,5 593,3 778,2 Resultat før finansielle poster 26,0 55,8 54,0 øvrige indtægter ordinære driftsomkostninger 315,9 328,7 455, Årets økonomiske resultat

9 De ordinære driftsomkostninger udgjorde 778,2 mio. kr. Resultatet for den ordinære drift udviser udviser årets resultat for 2014 et mindreforbrug på 46,4 mio. kr., hvorafet merforbrug på 30,7 mio. således et mindreforbrug på 645 mio. kr. Efter korrektion for finansielle og øvrige regnskabsposter Side 9 af 33 opjusteres til beløbet for anlægsaktiverne, svarende til 1 69,9 mio. kr. Den kortfristede gæld udgør 241,7 mio. kr. De mest markante ændringer i de finansielle nøgletal fra 2013 til 2014 er: til 169,9 mio. kr. i 2014, hvilket primært skyldes åbning afnye asylcentre som følge afdet høje antal asylansøgere i kr. Hovedparten afanlægsaktiveme, svarende til en værdi på I 42,6 mio. kr., vedrører kr. samt akkumuleret videreført overskud svarende til i i 7,0 mio. kr. pct. i 2013 til 92,4 pct. i Årsagen er stigningen i anlægsaktiverne fra 153,6 mio. kr. i 2013 Udnyttelsesgraden Udlændingestyrelsens virksomhed har på balancens aktivside anlægsaktiver svarende til i 69,9 mio. Udlændingestyrelsens grunde og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere. Omsætningsaktiverne udgør 341,3 mio. kr. Passivsiden domineres afden modsvarende langfristede gæld på 152,1 mio. kr., der primo 2015 Udlændingestyrelsens egenkapital udgør 125,0 mio. kr. og består afen statsforskrivning på 8 mio. aflånerammen (langfristet gæld iforhold til lånerammen) er steget fra 83,5 stillet i bero som følge af faldet i indrejsetallet sidst på året, samt at Udlændingestyrelsen fik bortfaldt. Hertil kommer et mindreforbrug som følge af, at gennemsnitspriserne til etablering indkvarteringsområdet til medfinansiering af de øgede udgifter på området. Korrigeret herfor er merforbruget primært relateret til, at Udlændingestyrelsen har haft øgede udgifter til sagsbehandling af asylsager samt sagsunderstøftende aktiviteter, herunder særligt tolkeudgifter. Mindreforbruget kan primært henføres til, at en række planlagte kapacitetstilpasninger blev mulighed for at forlænge driften af en række af de midlertidige indkvarteringssteder, hvilket lyset af, at der på tillægsbevillingsloven for 20 i 4 blev overført i 7 mio. kr. til betød, at en række forventede udgifter til lukning og nyetablering af erstatningspiadser et et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. på Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. merforbrug på 30,7 mio. kr. på i Udlændingestyrelsen. Merforbruget skal ses i og lukning af pladser er blevet lavere end forventet. Det samlede mindreforbrug i 2014 skyldes: i i Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. kr. vedrører Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. vedrører Udlændingestyrelsens virksomhed har i 2014 haft ordinære drifisindtægter på 842,8 mio. kr. Heraf udgjorde indtægtsført bevilling 831,3 mio. kr. og eksterne indtægter I h5 mio. kr. Af sidstnævnte udgjorde 9,9 mio. kr. gebyrindtægter.

10 16,1 6,2 142,0 13,7 Udlændingestyrelsen 2013 til 5,5 pct. i Årsagen er stigningen i Udlændingestyrelsens ordinære driftsindtægter, Overskudsgraden (årets resultat iforhold til de ordinære drifisindtægter) er faldet fra 7,3 pct. i overskud fra 70,6 mio. kr. i 2013 til i l7o mio. kr. ultimo pct. i til i.462,0 pct. i Årsagen er stigningen i Udlændingestyrelsens overførte der i 2013 udgjorde 657,1 mio. kr., mens den i 2014 udgjorde 842,8 mio. kr., hvilket Side 10af33 Der er i 2014 indtægtsført en bevilling på i alt 256,4 mio. kr., hvoraf 13,1 mio. kr. vedrører tillægsbevillingsloven for Endvidere er der oppebåret indtægter på i alt 14J mio. kr. Det *) Ornfattër bla. opgaver i relation til sagsbehandlingen, som er udlagt til Borgersewice. herunder posthâncltering, scannmg og arkivfunktioner. Ialt 256,4 14,1 301,1 30,7 5. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet 14,0 1,6 7,8 3. Visumsager 12,2 4. Indkvartering ,5 0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration*) 41,2 3,7 46,3 1,4 2. Farniiiesarnmenfønngssager 64,6 10,4 76,7 1,8 1. Asylsager 11O,t) 32,0 erfordelt på UdlændingeF+yrelsen Tabel a. Omkostninger fordelt på opgaver, Udlændingestyrelsen vedrørende 11.5 i.01. Udlændingestyrelsen. I tabel 2.5. i.a. fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver Skematisk oversigt Tabellerne 2.5. i.a. og 2.5. i.b. viser ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed for opdelt på virksomhedens to hovedkonti I i og tilpasning af indkvarteringssystemet. og 1 I Drift 2.5. Opgaver og ressourcer mio. kr. i Stigningen skyldes primært ændringen i antal årsværk, jf. ovenfor. Lonforbruget (de sarnledepersonaleornkostninger) er steget fra 155,2 mio. kr. i 2013 til 183,8 større antal medarbejdere i 2014 primært til behandling afasylsager som følge afdet høje antal Antal De mest markante ændringer fra 2013 til 2014 under personaleoplysninger udgøres af følgende: årsværk er steget fra 331,7 i 2013 til 398,6 i Stigningen skyldes, at der er ansat et asylansøgere i stigningen i Udlændingestyrelsens ordinære driftsindtægter. fra 2,5 pct. i 2013 til 1,9 pct. i Årsagen er lighed med overskudsgraden ovenfor i Kapitalandelen (årets renter og afskrivninger iforhold til de ordinære drifisindtægter) er faldet mio. kr. i hovedsagelig skyldes stigningen i den indtægtsførte bevilling fra 647,0 mio. kr. i 2013 til 83 1,3 Den negative udsvingsrate (akk. overført overskud iforhold til startkapitalen) er vokset fra

11 141,2 Andel Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 3.7. Udlændingestyrelsen har haft øgede udgifter til sagsbehandling af asylsager samt til sagsunderstøttende aktiviteter, herunder særligt tolkeudgifier. af de øgede udgifter på området. Korrigeret herfor er merforbruget primært relateret til, at Merforbruget vedrører primært overførsel af bevilling til indkvarteringsområdet til medfinansiering Side 11 af 33 I afsnit Uddybende analyser og vurderinger gennemgås de enkelte resultatkrav nærmere. Udlændingestyrelsens mål (herefter blot resultatkrav eller blot krav) for 2014 er fastsat i resultatkontrakten for 20 14, som er indgået mellem Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet. Resultatkontrakten fungerer også som direktørkontrakt for Udlændingestyrelsens direktør. Opfyldelsen af resultatkravene i resultatkontrakten for 2014 fremgår af tabel 2.6. i. Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad udgør 64 pct. i Udlændingestyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. Vurderingen skal ses i lyset af det markante og uforudsete pres på asylområdet i 2. halvår samt den afledte effekt på familiesammenføringsområdet Skematisk oversigt 2.6. Målrapportering Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 3.7. Mindreforbruget skyldes primært, at en række kapacitetstilpasninger er sat i bero samt, at Udlændingestyrelsen fik mulighed for at forlænge driften af en række af de midlertidige indkvarteringspladser, hvilket betød, at de forventede udgifter til lukning og nyetablering af erstatningspiadser bortfaldt. tillægsbevillingsloven for Endvidere er der oppebåret indtægter på i alt 1,3 mio. kr. Det mindreforbrug på 77,1 mio. kr. samlede forbrug udgør 499, i mio. kr. Dette svarer til, at der i er realiseret et samlet Der er i 2014 indtægtsført bevilling på i alt 574,9 mio. kr., hvoraf 198,5 mio. kr. vedrører I(lIt : 1,3 499,1 77,1 3 Tilpasning afindkvarteringssysternet og opretholdelse af1 sisk beredskab 2O,6 120,5 2. Drift og vedligehold_afejendomsportefølje , [llvejehringe1se_afindkvarteringssteder 304,9, O, ,2 (mio. ki.) bevilling øvrige infitægter omkostninger overskud.. Indtægtsført. af årets systemet Tabel b. Omkostninger fordelt på opgaver, Drift og tilpasning afindkvarterings vedrørende i I.5 i.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. Aftabel b fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver samlede forbrug udgjorde 301,1 mio. kr. Det svarer til, at der i 2014 er realiseret et samlet merforbrug på 30,7 mio. kr.

12 . Tabel Årets resultat Idelse Opgave Resultatkrav Vægt Opnåede resultater Målopfyldelse Mål C1områdetJ Resultatkrav 1.1.: Udlændingestyrelsen skal gennemføre oplysnings og motivsamtalen senest 14 dage efter indgivelse af en asylansogning. Sager, hvor ansøgeren frafalder, forsvinder eller udebliver, er ikke omfattet af opgorelsen. Målet træder i kraft pr. 1. april 2014 og vedrører alle afgjorte sager. 40 p [ 16 Ultimojuli 2014 var ventetiden under 1 4 dage. 14 dage 20 pct. I 2. halvår har den Ikke opfy Idt i perioder udgjort op til 810 uger Resultatkrav 1.2.: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager må højst udgøre 50 dage fra påbegyndelse afrealitetsbehandling i 50 dage 20 pct. 59 dage Ikke opfyldt Danmark til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen. Resultatkrav.3. : Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen må højst udgøre 80 dage for 80 dage 40 pct. 77 dage Opfyldt asylsager, der behandles i Danmark efter den nye asylprocedure. Målet træder i kraft pr. i. april 2014 og vedrører alle afgjorte sager. i Resultatkrav 1.4.: Den gennemsnitlige liggetid for de 10 pct. ældste asylsager, der behandles i Danmark, er højst 150 dage. Målet opgøres pr. 1. juli 2014 og herefter hvert kvartal. Ib] 10 pct. ældste 150 dage 20 ct 233 dage Ikke opfyldt Resultatkrav 2.1.: Enkle farniliesammenføringssager inkl. sager om 90 familiesammenforing ct efter EUreglerne: < Overholdelse 3 af servicernål d på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. Resultatkrav 2.2.: Komplicerede zz:1 Ç) pct. Opfyldt ægtefællesammenføringssager inkl. medfølgende 90 pct. børn: Overholdelse af servicemål 9$ på 5 måneder ct i 5 mdr. p. j3 ldt minimum 90 pct. af sagerne. Ligeligt Resultatkrav 2.3.: Komplicerede vægtet børnesammenføringssager: Overholdelse af 90 pct..... servicemal pa 7 maneder i minimum 90 pct. af 7 mdr. 70 pct. Ikke opfyldt sagerne. Resultatkrav ç 2.4.: Den gennemsnitlige liggetid for de 20 pct. ældste komplicerede.. ægtefællesammenføringssager 20 pct. ældste inkl. medfølgende < 270 børn er højst 270 da e dage. Resultatkravet g opgøres pr. i. 254 dage Opfyldt april 2014 og herefter hvert kvartal. Tidsbegrænsetforkengetse 20 pct. 2.5.: Overholdelse af servicemål på 3 90 pct.... maneder i minimum 90 pct. af sagerne. 3 mdr. 87 pct. Ikke opfyldt 2.6.: Den gennemsnitlige liggetid for Ligeligt de 20 pct. ældste sager er højst 180 dage. 20 pct. ældste vægtet Resultatkravet opgøres I. juli 2014 og herefter 180 dage 255 age Ikl e op yldt hvert kvartal. Resultatkrav Resultatkrav 0 f Side l2af 33

13 T hvert kvartal. Resultatkravet opgøres pr. i. april 2014 og herefier 360 dage 296 da e 0 f ldt g de 20 pct, ældste sager er højst 360 dage. 20 pct. ældste vægtet maneder i minimum 90 pct. afsagerne. 7 mdr pct. Ikke optvldt Resultatkrav 2.7.: Overholdelse af servicernål på 7 90 pct. Resultatkrav 2.8.: Den gennemsnitlige liggetid for Ligeligt Side 13af33 <. Højeste ventetid ved personlig henvendelse: Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 10 < personlig betjening rimelig, og at mindst 95 pct. af 95 pct. Uge 40: brugerne er tilfredse med betjeningen. betjening: 99%, hovedsagstyperne. Den samlede opfyldelse skal 95 point 25 pct. 968 point Opfyldt anvise de digitale selvbetjeningsløsninger og bistå nedbringe antallet af ustrukturerede e implementere digitale løsninger for ansøgninger om 16/ brugerundersøgelser Borgerservice i i henholdsvis foraret og efteraret mindst 95 pct. afbrugerne finder ventetiden på? 95 pct. ventetid: 95% Resultatkrav 3.4.: Brugerundersogelserne viser, at 25 pct. betjening: 98%, Opfyldt Uge 1$: ; 30/1 i 2014 tige 1$ og 40 min. for $0 pct. afhenvendelserne. $0 pct. $0 pc.. 40 pct. Opfyldt / Gennemført i hhv.... Afholdt hhv.. 30 pct. Opfyldt / pct. Opfyldt være mindst 95 ud af 100 point. marts og et møde i Visumforum om kulturelle besøg Medio 2014 bmdinger og pnoriteringsrnuhgheder i budgettet for udgiftsopfølgning i 3 for 20 I 4 opdateres styringskataloget for de væsentligste bindinger og < 16/ nyidanmark.dk og indføre floorwalkers, som skal marts med anvendelse. mailhenvendelser. Kontaktformularen skal bla. på en effektiv måde. prioriteringsmuligheder i btidgettet for relevant og tilstrækkelig information til, at Udlændingestyrelsen kan besvare henvendelserne implementeres en kontaktformular, som skal sikre, at de elektroniske henvendelser indeholder 1. kvartal hvor brugerne kan få adgang til selvbetjening på < 31/ Gennemført i opsættes digitale standere i Borgerservice, Resultatkrav 5.1.: Inden udgangen af 1. kvartal LYfiIIInt1fr [i Ç 6/8 20 l Gennemført Opfyldt et styringskatalog for de væsentligste < 5/ Gennemført Opfyldt i1]j [ø!i1 b]1ii 1_Itu og deltagelse i kongresser medio i 2014 et mode i Visumforurn om forretnmgsvisum i Marts i time for 80 pct. af henvendelserne. min. < 30/ Gennemført i ventetid:_95_% 12/9 20l 80 ct 96 pct. 7/ f Idt Resultatkrav 3.1.: Borgerservice Resultatkrav 3.2. : Borgerservice Resultatkrav 3.3. : Der gennemføres 2 Resultatkrav 3.5.: Kvalitetsmåling af Resultatkrav 3.6. : Udlændingestyrelsen arrangerer Resultatkrav 4.1.: Der udarbejdes senest 1 5. januar Resultatkrav 4.2.: I forbindelse med < 6/4 201 Resultatkrav 5.2.: Inden udgangen af 2. kvartal Resultatkrav 5.3.: I 2014 vil Udlændingestyrelsen Gennemført Permanent op/bif! 30 pct. Opgave Resultatkrav Vægt Opnåede resultater Målopfyldelse

14 2014 skal der ske en kortlægning afrnedarbejdernes 31/ kompetencer i forhold til at mestre to sagsområder skal der udarbejdes en plan for, hvordan hovedparten af Udlændingestyrelsens medarbej dere 3 0/ kan mestre to sagsområder. med mindst to års anciennitet ved udgangen af juni Gennernfoi i 20 pct. Opfyldt mais Gennemført i Resultatkrav 5,4. : Inden udgangen af i. kvartal Resultatkrav 5.5. : Inden udgangen af 1. halvår Side 14 af 33 2 Gældende for sager. indgivet fra og med i. april I Udover visitering til kommunerne. under 14 dage. ultimo juli 2014 havde Udlændingestyrelsen en gennemsnitlig liggetid forud for OMsamtalen på Tallene dækker over en udvikling i liggetiden forud for OMsamtalen i løbet af frem til Resultatkrav Tidforudfor oplysnings og motivsamtale sagsbehandlingsforløbet. Der har derfor været fastsat et krav i resultatkontrakten om, at tiden forud for OMsamtalen højst må vare 14 dage2. gennemsnitlige tid forud for OMsamtalen var 27 dage i I 34 pct. afde afsluttede sager i 2014 er der afholdt OMsamtale inden for 14 dage. Den Et vigtigt element i den nye organisering er således, at OMsamtalen afholdes tidligt i foreliggende grundlag kan afgøres til OMsamtalen, vil der ikke være behov for yderligere sagsskridt, og sagen vil kunne afgøres umiddelbart i forbindelse hermed. Asylornrådet undergik i 2013 en omstrukturering med henblik på effektivisering af sagsbehandlingen. Omstruktureringen indebærer bl.a., at alle asylansøgere umiddelbart efter henvendelse til udlændingernyndighederne skal til en oplysnings og motivsamtale (herefter OMsamtale), hvor det nærmere sagsbehandlingsforløb afklares. Såfremt en asylsag allerede på det restiltatkrav for liggetiden forud for oplysnings og motivsamtalen i forbindelse med den indledende På asylområdet opererer Udlændingestyrelsen med mål for maksimale sagsbehandlingstider. Der er Resultatkrav i. fastsat resultatkrav for såvel det samlede sagsbehandlingsforløb samt for realitetsbehandlingen. Herudover er der fastsat resultatkrav for liggetiden for de ældste sager. Endelig er der fastsat asylsagsbehandling. Asylområdet Nedenfor gennemgås de enkelte resultatkrav nærmere. Udlændingestyrelses resultatkontrakt for 2014 indeholder drifis og kvalitetsmål vedrørende asylog opholdsområdet og økonornistyring. Resultatkontrakten indeholder endvidere udviklingsmål og tilfredshedsmålinger i Borgerservice. vedrørende procesoptimering, kvalitet og service i form af bla. medarbejderudvikling, kanalstrategi Uddybende analyser og vurderinger udlændinge. permanent opholdstilladelse og ansøgning om pas til

15 ugen. ansøgningstal på over i 00 ansøgere om dagen imod et normalniveau på Ca. 140 asylansøgere om Side l5af 33 dødsfald. 3 Til Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen eller sagen afsluttes på baggrund af frafald, forsvindinger eller Udviklingen i sagsbehandlingstiden fremgår af figur a Herefter er sagsbehandlingstiden steget til lidt over 80 dage i december 2014 som en direkte følge afdet høje antal asylansøgere i 2. halvår. Gennemsnittet dækker over en række sager med en væsentlig højere sagsbehandlingstid end hovedparten af de afsluftede sager. i alt 98 pct. af de afgjorte sager har haft en realitetssagsbehandlingstid på i gennemsnit 50 dage. Det er således de 2 pct. ældste sager, som trækker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op over 50 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i realitetsfasen har generelt været faldende frem til september 2014 omkring 90 dage i begyndelsen af2014 til under 30 dage ultimo september fra således 59 dage. resultatkravet. Den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for realitetsbehandlingen blev realitetsbehandlingen på 50 dage har det ikke været muligt for Udlændingestyrelsen at opfylde I forhold til resultatkravet om en maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid for således opfyldt. Udlændingestyrelsen realiseret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 77 dage. Resultatkravet er I forhold til resultatkravet om en maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 80 dage har 1,2.). Herudover er der fastsat et krav om, at realitetsbehandlingen i gennemsnit maksimalt må Resultatkrav 1.2. og Maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider Der er et mål i Asylaftalen af 19. september 2012 om halvering af sagsbehandlingstiden i asylsager. Der er derfor i resultatkontrakten for fastsat et mål om en maksimal gennemsnitlig udgøre 50 dage ( resultatkrav i 3.). sagsbehandlingstid på 80 dage fra indgivelse af ansøgning til der træffes afgørelse3 ( resultatkrav at begrænse liggetiden forud for OMsamtalen til 810 uger ved afslutningen af gennemføre OMsamtaler. Udlændingestyrelsen har således i løbet af2. halvår bl.a. ansat yderligere medarbejdere, der fortrinsvis har gennemført OMsamtaler. Endvidere har Udlændingestyrelsen iværksat en særlig sagsbehandlingsindsats på asylcenteret i Sønderborg, der har betydet en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i hele asylsagskæden, ligesom Udlændingestyrelsen herved har udnyttet tolkekapaciteten i hele landet. Samlet har Udlændingestyrelsens initiativer gjort det muligt Udlændingestyrelsen har løbende prioriteret OMsamtalerne højt og tilført ressourcer til at Den store stigning i antallet afasyyansøgere navnlig frajuni 2014 og frem, har imidlertid sat OMmålet under pres. Da tilgangen af asylansøgere var størst, oplevede Udlændingestyrelsen et

16 bg Gennemsnitligsagsbehandlingstid for realitetsbehandling opdelt på måneder 1 Liggetiden Resultatkrav 2.. i Familiesammenføringsområdet har været præget af en væsentlig større tilgang af sager end Endelig er der formuleret krav til den maksimale ventetid i forbindelse med personlig og telefonisk henvendelse i Borgerservice. Endvidere er der fastsat mål for den maksimale liggetid for de ældste sager. Resultatkrav 2. Opholdsområdet sagsbehandlingstid for de 90 pct. hurtigst behandlede sager (servicemål). På opholdsområdet er der i lighed med tidligere år fastsat krav til den gennemsnitlige pga. afvikling af en række ældre sager fra således været i 50 dage eller derunder. eftersommeren, hvilket skyldes et øget fokus på behandlingen af de ældste sager og tilførsel af ressourcer til asylsagsbehandlingen. Fra og med november 2014 har liggetiden for de ældste sager har dog været faldende siden Det er ikke lykkedes Udlændingestyrelsen at nedbringe liggetiden for de ældste sager i i. Den realiserede gennemsnitlige liggetid for de i 0 pct. ældste sager udgjorde i dage, hvorfor resultatkravet ikke er opfyldt. for de i 0 pct. ældste sager4. For 2014 har der været fastsat et resultatkrav om en maksimal gennemsnitlig liggetid på i 50 dage Som noget nyt er der i resultatkontrakten indført resultatkrav for liggetiden for de ældste sager. Der Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste sager skal dermed sikres et foktis på de sager, hvor sagsbehandlingen af forskellige grunde har trukket ud., _ <. G Måned Gennemsnit sagsbehandlingstid Mål halvår, 3. Servicernålforfamiliesainrnenf.øringssager I 2014 blev der indgivet ca ansøgninger om familiesammenføring, herafca vedrørende børnesammenføring. Den forudsatte 4 Gældende for verserende sager fra og med 1. juli Side 16af33 vedrørende ægtefællesammenføring og 1. forudsat.,,,, Figur a. Sagsbehandhingstid for realitetsbehandling

17 Stigningen vedrører navnlig 2. halvår og er et resultat afden afledte effekt afen stigning i antallet af meddelte tilladelser på asylområdet. Således har de mange tilladelser til syriske asylansøgere medført en tilsvarende stigning i antallet afansøgninger om farniliesammenføring. Affigur b. fremgår udviklingen i asyltilladelser og ansøgninger om farniliesamrnenføring. Side 17af33 liggetid for de 20 pct. ældste sager var i dage. Resultatkravet er således opfyldt. I 2014 er målet for liggetiden for de 20 pct. ældste sager fastsat til 270 dage. Den gennemsnitlige Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste sager på Servicemålet for de komplicerede børnesammenføringssager er på 7 måneder for 90 pct. af sagerne. Udlændingestyrelsen har imidlertid kun opfyldt resultatkravet for 70 pct. af de afsluttede sager, hvorfor resultatkravet ikke er opfyldt. Den manglende målopfyldelse skyldes som tidligere nævnt, samtidig er der tale om komplicerede sager. at antallet af ansøgninger om børnesammenføring har været tæt på dobbelt så stort som forudsat og indsats på områderne for at overholde servicemålene. Den høje målopfyldelse af ovenstående resultatkrav skyldes bl.a., at der har været gjort en særlig For de komplicerede ægtefællesammenføringssager er servicemålet fastsat til 5 måneder for 90 pct. end 5 måneder. af sagerne. Også her er resultatkravet opfyldt, idet 98 pct. af de afsluttede sager er afgjort på mindre afgjorte sager. Udlændingestyrelsen har opfyldt resultatkravet, idet 97 pct. af de afgjorte enkle For de enkle farniliesammenføringssager er der fastsat et servicernål på 3 måneder for 90 pct. af de familiesarnrnenføringssager blev behandlet inden for 3 måneder. Den tiventede store sagstilgang i 2014 har presset servicernålene. Jan Feb Mat Apt Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 0 Familiesam.Tilgang(venstteakse) Asyl, tilladelset(højte akse) 100 :E $00 Tilladelser th asyl og ansøgninger om familiesammenføring i 2014 Figur b. Afgang af asylsager og tilgang af familiesammenføringssager tilgang af sager var på 7. i 00, heraf vedrørende ægtefællesammenføring, og 600 vedrørende børnesammenføring. Der er således samlet set næsten sket en fordobling af antallet af ansøgninger.

18 tilgangen. I 2014 producerede Udlændingestyrelsen således sager imod en forudsat tilgang på 7.500, mens den reelle tilgang blev på næsten sager svarende til Ca. 1/3 flere sager end forudsat. Der har tillige været en højere produktion end forudsat, om end den ikke har fulgt produktion på sager. Side 18af33 afhenvendelserne (resultatkrav 3. 1.). Målopfyldelsen er 96 pct., hvorfor resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav og 3.2. Maksimal ventetid ved betjening i Borgerservice Resultatkravet for personlige henvendelser er fastsat til en maksimal ventetid på i time for 80 pct. Resultatkrav 3. Kvalitet og service Udlændingestyrelsen i også haft fokus på kvalitet og service. Der er derfor i lighed med tidligere år fastsat mål for ventetid og tilfredshed i Borgerservice. Som supplement til målene omhandlende sagsbehandlingstider og servicemål har Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste sager vedrørende permanent Der er i 2014 fastsat et krav om en maksimal gennemsnitlig liggetid på 360 dage for de 20 pct. ældste sager om permanent ophold. Udlændingestyrelsen har opfyldt resultatkravet, idet den gennemsnitlige realiserede liggetid for de 20 pct. ældste sager blev 296 dage. ophold Den manglende opfyldelse skyldes, at Udlændingestyrelsen ved indgangen til havde en række sager med en relativ lang liggetid. sagsbehandlingstid på maksimalt 21 5 dage for 90 pct. af sagerne. Udlændingestyrelsen har ikke For sager om permanent ophold har servicernålet været fastsat til en gennemsnitlig opfyldt resultatkravet, idet kravet kun er opfyldt i 76 pct. afde afsluttede sager. For 2. halvår er servicernålsopfyldelsen imidlertid 90 pct. Resultatkrav Servicernålfor sager vedrørende permanent ophold Antallet af ansøgninger om permanent ophold har stort set fulgt det forudsatte niveau i I alt Udlændingestyrelsen har afsluttet 9. i 00 sager, svarende til tilgangen af sager. har Udlændingestyrelsen modtaget ansøgninger, svarende til blot 200 færre end forudsat. sager. Den gennemsnitlige realiserede liggetid blev 254 dage, hvorfor kravet ikke er opfyldt. I 2014 er der et krav om en maksimal gennemsnitlig liggetid på i 80 dage for de 20 pct. ældste Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste forlængelsessager Årsagen til den manglende målopfyldelse er, at en række af de ældste sager har vist sig mere komplicerede end forudsat. sagsbehandlingstid for de 90 pct. hurtigst afgjorte sager. Udlændingestyrelsen har imidlertid kun opfyldt resultatkravet for 87 pct. af sagerne, hvorfor resultatkravet ikke er opfyldt. Den manglende målopfyldelse skyldes den uventede store sagstilgang. På forlængelsesornrådet er der fastsat et servicemål om maksimalt 3 måneders gennemsnitlig Også forlængelsesområdet har været præget af et stort antal ansøgninger. Der var i 20 i 4 forudsat en Resultatkrav Servicemålforforlængelsessager

19 I begge undersøgelser var tilfredsheden med ventetiden målt til 95 pct., svarende til resultatkravet. Udlændingestyrelsen har i 20 i 4 gennemført to tilfredshedsundersøgelser i Borgerservice. Undersøgelserne har målt graden aftilfredshed med henholdsvis betjening og ventetid. Resultcttkrav og 3 4. Tifredshedsundersøge1ser afborgerservice Udlændingestyrelsen opsatte standere og indsatte ftoorwalkers i marts og har i løbet af i. implementeret kontraktformularen. Resultatkravene er således opfyldt. Resultatkrav Visumforum Udlændingestyrelsen har i 2014 haft et resultatkrav om at afholde to møder i Visumforum I lighed med tidligere år er der fastsat et resultatkrav om kvalitet i sagsbehandlingen. Resultatkravet et I resultatkontrakten for 20 i 4 er der fastsat et mål om, at Udlændingestyrelsen inden udgangen af I. halvår Side l9af 33 Resultatkrav og 5.2. Kanalstrategi kvartal skal opsætte digitale standere i Borgerservice og indføre såkaldte floorwalkers til at understøtte anvendelsen af digitale selvbetjeningsløsninger (resultatkrav 5. 1.). Herudover er der fastsat et krav om, at Udlændingestyrelsen inden udgangen af 2. kvartal skal implementere en kontaktformular til brug for elektroniske henvendelser ( resultatkrav 5.2.). Resultatkrav 5. Udvikling første udgiftsopfølgninger. Resultatkravet er således opfyldt. Udlændingestyrelsen har udarbejdet et styringskatalog og opdateret dette i forbindelse med de tre Resultatkrav 4. God økonomistyring udarbejde et styringskatalog (resultatkrav 4. 1.), og at dette skulle opdateres i forbindelse med de tre første udgiftsopfølgninger (resultatkrav 4.2.). Afresultatkontrakten fremgår det, at Udlændingestyrelsen senest den i 5. januar 2014 har skullet Udlændingestyrelsen afholdt møde om forretningsvisurn den 7. marts og møde om kulturelle besøg marts om forretningsvisurn og et medio året om kulturelle besøg og deltagelse i kongresser. den 12. september. Efter aftale med departernentet har mødet i september fundet sted rettidigt, hvorfor resultatkravet er opfyldt. i er en opnåelse afmindst 95 ud af 100 mulige point. Udlændingestyrelsen har opnået 96,8 point, Res;dtatkrav Kvalitetsmåling afhovedsagstyperne hvorfor resultatkravet er opfyldt. Resultatkravet om 95 pct. tilfredshed er således opfyldt. Tilfredsheden med betjeningen var i den første undersøgelse 98 pct., mens den i den anden undersøgelse blev målt til 99 pct. Resultatkravet for telefoniske henvendelser er fastsat til en maksimal ventetid på 10 minutter for 80 pct. afhenvendelserne (resultatkrav 3.2.). Den realiserede målopfyldeise er 80 pct.. hvorfor resultatkravet er opfyldt.

20 opfyldt. løsninger og ansøgninger om permanent ophold og pas i Udlændingestyrelsen har udrullet digitale løsninger for permanent ophold i februar og for pas i december. Resukatkravet er således Side 20 af 33 organisationsændring, hvor der etableres yderligere to asylkontorer og et ekstra kontor til behandling af sager om familiesammenføring, ligesom Udlændingestyrelsen får behov for endnu en lokalitet til sagsbehandling. Udfordringerne på de større sagsområder stiller store krav til Udlændingestyrelsens evne til at balancere ressourcerne på tværs af sagsområderne og dermed styrke indsatsen, der hvor behovene er understøtte en fleksibel anvendelse af ressourcerne. størst givet den forventede sagstilgang. Udlændingestyrelsen vil derfor også i have fokus på at I lyset af det høje aktivitetsniveau gennemfører Udlændingestyrelsen pr. i. februar en En væsentlig udfordring for Udlændingestyrelsen bliver derfor både at få nedbragt den opståede pukkel afverserende sager samt sikre en løbende afvikling af sager på mindre sagsområder, f.eks. sager vedrørende bortfald og inddragelser. Udlændingestyrelsen har i fået tilført yderligere sagsproduktionsressourcer til håndtering af de verserende sager fra samt en forventet høj tilgang afsager i løfte aktiviteten i samme takt som tilgangen af sager. Det uventede store antal asylansøgere i 2. halvår har medført en øget beholdning afverserende familiesammenføringsområdet og på andre sagsområder på grund af manglende muligheder for at sager ved indgangen til Det gælder ikke alene på asylområdet, men også aftedt på 2.8. Forventninger til det kommende år Der er ingen primoreseiwationer på i Udlændingestyrelsen og i Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og der er ikke oprettet nye reservationer ultimo Redegørelse for reservationer Resultatkrav og Kompetenceudvikling ogfleksibel ressourcestyring Det fremgår af resultatkontrakten, at Udlændingestyrelsen inden. udgangen af i kvartal skal kortlægge medarbejdernes kompetencer i forhold til at mestre to fagområder (resultatkrav 5. 4.) og med mindst to års anciennitet kan mestre to sagsområder ved udgangen af2014 (resultatkrav 5.5.). Udlændingestyrelsen har opfyldt begge resultatkrav, idet Udlændingestyrelsen i marts har kortiagt inden udgangen af2. kvartal skal udarbejde en plan for, hvordan hovedparten af medarbejderne medarbejdernes kompetencer og i juni har udarbejdet en plan for, hvorledes medarbejderne med mindst to års anciennitet kan mestre to sagsområder. AfresuItatkontrakten for fremgår det, at Udlændingestyrelsen skal implementere digitale Resultatkrav Digitale ansøgninger

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport 2016 Udlændingestyrelsen

Årsrapport 2016 Udlændingestyrelsen Årsrapport 2016 Udlændingestyrelsen 1.0 Årsrapport Påtegning 2016 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen 2017 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf: 35 36 66 00 E-mail:

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Udlændingestyrelsen. Mål- og resultatplanen

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SANDER KONSULENTFIRMA ApS

SANDER KONSULENTFIRMA ApS SANDER KONSULENTFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Steen Raagel Dahlfelt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere