UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014"

Transkript

1 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015

2 2BERETNING Ledelsens påtegning Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret virksomhed 32 Noter til resultatopgørelse og balance 31 4.BILAG Egenkapitalforklaring Udgiftsbaserede hovedkonti Bevillingsregnskabet Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Forklaring på tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Anvendt regnskabspraksis Resultatdisponering Balancen Likviditet og lånerammen Opfølgning på lønsumsloft REGNSKAB Redegørelse for reservationer Åretsfaglige resultater Virksomhedens omfang Årets Økonomiske resultat Målrapportering Forventninger til det kommende år Præsentation af Udlændingestyrelsen Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Skematisk oversigt Uddybende analyser og vurderinger 14 INDHOLD

3 Kontante er ansvarlig for: Arsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingestyrelsen, CVR nr , ii. Årsrapportens omfang Side 3 af 33 Udlændingestyrelsen Justitsministeriet Direktør,,/ Departementschef Ienrik Grunn,t Barbara Bertelsen København, den tå. 4 I København, den 1 / p j de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af praksis, og meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, i. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fej linfonnationer Det tilkendegives hermed: 1.2. Ledelsens påtegning bevillingskontrollen for I i i Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.. i I Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark. i I Støtteordninger for asylansøgere,. I i.5 i P22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl Tilskud og samarbejdspartnere. I i 5 I.0 I. Udlændingestytelsen. I i.5 i.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. I ydelser mv. til asylansøgere m.fl. herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med 1. PATEGNING

4 Hovedkonti Udlændingestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet. 2. i. Præsentation af Udlændingestyrelsen Side 4af 33 Desuden sørger Udlændingestyrelsen for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, personer på genbosætning af FNflygtninge og visitation af flygtninge til boligplacering i kommunerne. Endelig behandler Udlændingestyrelsen sager vedrørende udflytning og beskæftigelse til asylansøgere. Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle opgaver på udlændingeområdet, herunder udarbejdelse af statistikker og deltagelse i internationalt samarbejde. Udlændingestyrelsen varetager desuden opgaver vedrørende brugervejledning via brugerportalen nyidanmark.dk, telefoniske og personlige henvendelser i Borgerservice og bruger og interessentdialog i Det Regionale Netværk, Advokatforum, Asylforum, Visumforurn mv. Udlændingestyrelsen har fastlagt sine leveregler og vision frem mod udgangen af 2014 i en styrelsesfortælling. Styrelsesfortællingen udtrykker Udlændingestyrelsens grundlæggende værdier Styrelsesfortællingen indeholder helt konkrete målsætninger for hvert af de tre emner i fortællingen. Målsætningerne omfatter bl.a. en høj grad afbrugerinddragelse, effektiv sagsbehandling af høj kvalitet og løbende medarbejderudvikling. Dette kommer bl.a. til udtryk i den resultat og direktørkontrakt (herefter resultatkontrakten), der er indgået mellem Udlændingestyrelsen og Justitsministeriets departement for 2014 (se afsnit 2.6. Målrapportering). Årsrapporten for Udlændingestyrelsen omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige service og høj kvalitet, løbende forbedringer og effektivitet samt trivsel og motivation. bevillinger, jf. tabel 2. i. i. for Udlændingestyrelsen. og mission. Afstyrelsesfortællingen fremgår Udlændingestyrelsens fokus på samspillet mellem god tålt ophold og personer, der er udvist ved dom. Udlændingestyrelsen varetager endvidere Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Det omfatter bla. sager om asyl, familiesammenføring, permanent ophold og visurn, samt sager om ophold på Færøerne og i Grønland. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om administrativ udvisning og afgiver udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager. Udlændingestyrelsen behandler ligeledes klagesager om ophold efter EUreglerne og sager om arbejds og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet. 2. BERETNING

5 0 Udgifter I I.5 i.2 i. Kontante ydelser mv. til asylansøgere mfl. (7ovbunden Udgiftsbaserede bevillinger i i.5 i 20. Drift og tilpasning af indkvarterinssysternet (difl5bevifling) I i Udlændingestyrelsen (drifishevilling) Side 5af33 56 af 18. december Udgifterne udgjorde 38,2 mio. kr. Under administrerede ordninger er opført øvrige udgifter på indkvarteringsornrådet svarende til til hjemlandet, herunder udgifter til repatrieringsstøtte, erhvervsstøfte og transportudgifter samt udgifter til International Organisation for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne, jf Akt nr i,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter i forbindelse med afviste asylansøgeres frivillige hjemrejse På driftsområdet afholder Udlændingestyrelsen udgifter vedrørende styrelsens behandling af sager permanent ophold og visum. Udgifterne hertil udgjorde netto 287,0 mio. kr. i 20 i 4. Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne er udlagt til eksterne indkvarteringsoperatører. Udgifterne vedrørende bygningsmæssig drift og vedligeholdelse på indkvarteringsornrådet udgjorde netto 497,8 mio. kr. i Hertil kommer udgifter vedrørende indkvartering afasylsøgere rn.fl. I praksis foregår defte ved, at OIT1 udlændinges adgang til ophold i Danmark, herunder bla. sager om asyl, farniliesammenføring, Anlæg Udgifter,,... Administrerede ordningermv. Indtægter.. Udgifter 873, ,6 Indtægter 79 15,4 Indtægter Drift 839,2 800,2 (mio.kr.) Bevilling f Regnskab Tabel 2.2. i. Virksomhede ns s amle de aktivitet Tabel angiver Udlændingestyrelsen bevilling og regnskab for 2014 fordelt på bevillingstyper Virksomhedens omfang i i.5 i.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. ( reservationsbevilling i I.5 i.22. Indkvartering og underhold af asylansogere mfl. (anden bevilling) I 1, Tilskud og samarbejdspartnere (reservationshevilling) i i.5 i 24. Medlernsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark freservalionshevilling i i Stotteordning for asylansøgere (resevationsbevilling) Omkostningsbaserede bei11inger Tihe Hovedkonti for Udlændiji relsen

6 indkvarteringsområdet. Aktivitetsniveauet på asylområdet har også afledt et væsentligt højere aktivitetsniveau på farniliesammenføringsområdet. forsommeren og kulminerede i september til et særdeles højt niveau på over nyindrejste I starten af året lå antallet af asylansøgere på et stabilt, forventet niveau, men steg markant fra S1de6af33 styrelsens brugere. Udlændingestyrelsen har således i implementeret digitale løsninger til Udlændingestyrelsen har endvidere haft fokus på yderligere digitalisering afkornmunikationen med Borgerservice. Der er således blevet opsat digitale standere, hvor brugerne kan få adgang til Udlændingestyrelsen har i 2014 indført en række tihag til yderligere forbedring af betjeningen i selvbetjening via nyidanmark.dk., ligesom der er indført floorwalkers, som kan henvise til de digitale selvbetjeningsløsninger og i øvrigt bistå brugerne. indgang. Den markante aktivitetsudvikling på asyl og farniliesammenføringsområdet har medført, at Udlændingestyrelsen går ud af med langt flere verserende sager end forudsat ved årets ny indkvarteringskapacitet i form af ordinære centerpladser På indkvarteringsornrådet har det stigende antal asylansøgere medført et behov for med kort varsel centre eller ved etablering af nye asylcentre. I tillæg hertil har det været nødvendigt at anvende en enten ved udvidelse af eksisterende kapacitet. Det drejer sig bl.a. om campinghytter, hoteller samt nedlagte skoler og plejehjem. forudsat. række utraditionelle, typisk kortvarige nødindkvarteringsløsninger for at sikre tilstrækkelig På familiesammenføringsområdet er der i indgivet næsten dobbelt så mange ansøgninger om farnihesammenføring som forudsat, primært som følge af ansøgninger fra syriske asylansøgere der Udlændingestyrelsen har også afsluttet væsentligt flere farniliesammenføringssager end oprindeligt har fået asyl. Der blev i alt indgivet ca farniliesammenføringsansøgninger i at etablere et stort antal indkvarteringspladser. I det omfang, det har været muligt, er der etableret for Asyl er som følge heraf blevet udvidet med et nyt asylkontor og ekstra kontorfaciliteter i Hørsholm. Endvidere er der blevet etableret en midlertidig sagsbehandlingsenhed på asylcenteret på ressourcer til sagsbehandling af asylsager end oprindeligt budgetteret. Udlændingestyrelsens Center Sønderborg Kaserne til målrettet behandling af asylsager vedrørende personer fra Syrien. Udlændingestyrelsen har i 2014 afsluttet væsentligt flere asylsager end forudsat og har præsteret en historisk lav gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Det høje og uventede antal asylansøgere har betydet, at Udlændingestyrelsen har anvendt flere året faldt indrejsetallet igen og nåede ved årets udgang stort set samme niveau som ved indgangen asylansøgere skyldes i overvejende grad et stort antal asylansøgere fra Syrien og Eritrea. I de sidste måneder af forudsatte antal asylansøgere for året. det højest antal registrerede asylansøgere i en enkelt måned nogensinde. Stigningen til Det samlede antal asylansøgere i 2014 blev Ca , hvilket er dobbelt så højt, som det Udlændingestyrelsen har i været udfordret af et uventet højt aktivitetsniveau på asyl og 2.3. Årets faglige resultater

7 overgået til anvendelse af digital post. Udlændingestyrelsen har internt arbejdet videre med procesoptirnering gennem en målrettet brug af tavlemøder i de forskellige kontorer og teams. Til at understøtte tavlemøderne og for at muliggøre Side 7 af 33 en mere fleksibel adgang til ledelsesinformation har Udlændingestyrelsen taget en ny software, Qlikview, i brug. Qlikview fungerer som et interaktivt værktøj til brug for sagsstyring og ledelsesinformation og er under udrulning i Udlændingestyrelsen. Der er udviklet en særlig løsning til Udlændingestyrelsen, som allerede har vist sig særdeles anvendelig i kontorernes daglige ledelse og sagsstyring. ansøgning om permanent opholdstilladelse og pas til udlændinge. Desuden har Udlændingestyrelsen implernenteret en kontaktforrnular, der skaï bidrage til en mere effektiv håndtering afhenvendelser via . Endelig er Udlændingestyrelsen pr. i december 2014

8 I 16,2 Herafindtægtsfort Herafeksterne Heraf indtægter 10, i i 1,5 bevilling 562,5 647,0 831,3 0 rdinære driftsindtægter 578,7 657,1 $42,8 Resultatopgotetse (mio. kr.) Tabel UdIændiniestyre1sens økonomiske hoved o nø1eta1 Side 8 af 33 * *) Langfristet gæld reguleres til saldo for anlægsaktiver i januar *) Anlægsaktiver er anført ekskl. statsforskrivning Lønforbrug(rnio. kr.) 137,0 155,2 183,8 Anlægsaktiver *) 154,8 153,6 169,9 Lønsurnsloft fl inkl. TB ogviderefort lønsumsioft (mio. kr.) 130,5 182,7 189,3 Egenkapital 30,6 78,6 125,0 Langfristet gæld **) 155,2 151,5 152,1 Akk. reservationsandel i pct. 0,1 Balance (mio. kr.) Soliditetsgradipct. 8,9 23,0 24,1 Resenationsandel i pct. 0,1 Lånerammen 173,9 1 83,9 Kortfristetgæld 151,3 109,9 241,7 finansielleposter & Resultat afordinær drift 24,2 63,8 64,5 Herafpersonaleomkostninger Herafafskrivninger Herafandre Overskudsgradipct. 3,1 7,3 5,5 Afskrivningsrateipct. 30,9 33,7 36,6 Kapitalandelipct. 2,7 2,5 1,9 Beviflingsandel i pct. 97,2 98,5 98,6 Finansielle nøgletal 83,9 i ,2 1 i 84,0 7,8 8,3 8,5 Ornsætningsakti er 177,1 180, Udnyttelsesgrad aflånerammen i pct. 89,0 83, Herafhusleje 93,2 101,1 129,9 Andredriftsposter 1,8 8,0 10,5 Årets resultat 18,0 47,9 46,4 Trækpåknerarnrnen 154,8 153,6 169,9 Negativudsvingsrateipct. 283,0 882, ,5 Reservationsflowipct. 100,0 Lønomkostninande1 i pct. 23,7 23,6 21,8 Årsværkspris (gns. i tusinde kr.) 473,7 467,5 461,9 Personaleoplysninger Anta1årsærk 289,2 331,7 397,8 Ordinære driftsomkostninger 554,5 593,3 778,2 Resultat før finansielle poster 26,0 55,8 54,0 øvrige indtægter ordinære driftsomkostninger 315,9 328,7 455, Årets økonomiske resultat

9 De ordinære driftsomkostninger udgjorde 778,2 mio. kr. Resultatet for den ordinære drift udviser udviser årets resultat for 2014 et mindreforbrug på 46,4 mio. kr., hvorafet merforbrug på 30,7 mio. således et mindreforbrug på 645 mio. kr. Efter korrektion for finansielle og øvrige regnskabsposter Side 9 af 33 opjusteres til beløbet for anlægsaktiverne, svarende til 1 69,9 mio. kr. Den kortfristede gæld udgør 241,7 mio. kr. De mest markante ændringer i de finansielle nøgletal fra 2013 til 2014 er: til 169,9 mio. kr. i 2014, hvilket primært skyldes åbning afnye asylcentre som følge afdet høje antal asylansøgere i kr. Hovedparten afanlægsaktiveme, svarende til en værdi på I 42,6 mio. kr., vedrører kr. samt akkumuleret videreført overskud svarende til i i 7,0 mio. kr. pct. i 2013 til 92,4 pct. i Årsagen er stigningen i anlægsaktiverne fra 153,6 mio. kr. i 2013 Udnyttelsesgraden Udlændingestyrelsens virksomhed har på balancens aktivside anlægsaktiver svarende til i 69,9 mio. Udlændingestyrelsens grunde og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere. Omsætningsaktiverne udgør 341,3 mio. kr. Passivsiden domineres afden modsvarende langfristede gæld på 152,1 mio. kr., der primo 2015 Udlændingestyrelsens egenkapital udgør 125,0 mio. kr. og består afen statsforskrivning på 8 mio. aflånerammen (langfristet gæld iforhold til lånerammen) er steget fra 83,5 stillet i bero som følge af faldet i indrejsetallet sidst på året, samt at Udlændingestyrelsen fik bortfaldt. Hertil kommer et mindreforbrug som følge af, at gennemsnitspriserne til etablering indkvarteringsområdet til medfinansiering af de øgede udgifter på området. Korrigeret herfor er merforbruget primært relateret til, at Udlændingestyrelsen har haft øgede udgifter til sagsbehandling af asylsager samt sagsunderstøftende aktiviteter, herunder særligt tolkeudgifter. Mindreforbruget kan primært henføres til, at en række planlagte kapacitetstilpasninger blev mulighed for at forlænge driften af en række af de midlertidige indkvarteringssteder, hvilket lyset af, at der på tillægsbevillingsloven for 20 i 4 blev overført i 7 mio. kr. til betød, at en række forventede udgifter til lukning og nyetablering af erstatningspiadser et et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. på Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. merforbrug på 30,7 mio. kr. på i Udlændingestyrelsen. Merforbruget skal ses i og lukning af pladser er blevet lavere end forventet. Det samlede mindreforbrug i 2014 skyldes: i i Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. kr. vedrører Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. vedrører Udlændingestyrelsens virksomhed har i 2014 haft ordinære drifisindtægter på 842,8 mio. kr. Heraf udgjorde indtægtsført bevilling 831,3 mio. kr. og eksterne indtægter I h5 mio. kr. Af sidstnævnte udgjorde 9,9 mio. kr. gebyrindtægter.

10 16,1 6,2 142,0 13,7 Udlændingestyrelsen 2013 til 5,5 pct. i Årsagen er stigningen i Udlændingestyrelsens ordinære driftsindtægter, Overskudsgraden (årets resultat iforhold til de ordinære drifisindtægter) er faldet fra 7,3 pct. i overskud fra 70,6 mio. kr. i 2013 til i l7o mio. kr. ultimo pct. i til i.462,0 pct. i Årsagen er stigningen i Udlændingestyrelsens overførte der i 2013 udgjorde 657,1 mio. kr., mens den i 2014 udgjorde 842,8 mio. kr., hvilket Side 10af33 Der er i 2014 indtægtsført en bevilling på i alt 256,4 mio. kr., hvoraf 13,1 mio. kr. vedrører tillægsbevillingsloven for Endvidere er der oppebåret indtægter på i alt 14J mio. kr. Det *) Ornfattër bla. opgaver i relation til sagsbehandlingen, som er udlagt til Borgersewice. herunder posthâncltering, scannmg og arkivfunktioner. Ialt 256,4 14,1 301,1 30,7 5. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet 14,0 1,6 7,8 3. Visumsager 12,2 4. Indkvartering ,5 0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration*) 41,2 3,7 46,3 1,4 2. Farniiiesarnmenfønngssager 64,6 10,4 76,7 1,8 1. Asylsager 11O,t) 32,0 erfordelt på UdlændingeF+yrelsen Tabel a. Omkostninger fordelt på opgaver, Udlændingestyrelsen vedrørende 11.5 i.01. Udlændingestyrelsen. I tabel 2.5. i.a. fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver Skematisk oversigt Tabellerne 2.5. i.a. og 2.5. i.b. viser ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed for opdelt på virksomhedens to hovedkonti I i og tilpasning af indkvarteringssystemet. og 1 I Drift 2.5. Opgaver og ressourcer mio. kr. i Stigningen skyldes primært ændringen i antal årsværk, jf. ovenfor. Lonforbruget (de sarnledepersonaleornkostninger) er steget fra 155,2 mio. kr. i 2013 til 183,8 større antal medarbejdere i 2014 primært til behandling afasylsager som følge afdet høje antal Antal De mest markante ændringer fra 2013 til 2014 under personaleoplysninger udgøres af følgende: årsværk er steget fra 331,7 i 2013 til 398,6 i Stigningen skyldes, at der er ansat et asylansøgere i stigningen i Udlændingestyrelsens ordinære driftsindtægter. fra 2,5 pct. i 2013 til 1,9 pct. i Årsagen er lighed med overskudsgraden ovenfor i Kapitalandelen (årets renter og afskrivninger iforhold til de ordinære drifisindtægter) er faldet mio. kr. i hovedsagelig skyldes stigningen i den indtægtsførte bevilling fra 647,0 mio. kr. i 2013 til 83 1,3 Den negative udsvingsrate (akk. overført overskud iforhold til startkapitalen) er vokset fra

11 141,2 Andel Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 3.7. Udlændingestyrelsen har haft øgede udgifter til sagsbehandling af asylsager samt til sagsunderstøttende aktiviteter, herunder særligt tolkeudgifier. af de øgede udgifter på området. Korrigeret herfor er merforbruget primært relateret til, at Merforbruget vedrører primært overførsel af bevilling til indkvarteringsområdet til medfinansiering Side 11 af 33 I afsnit Uddybende analyser og vurderinger gennemgås de enkelte resultatkrav nærmere. Udlændingestyrelsens mål (herefter blot resultatkrav eller blot krav) for 2014 er fastsat i resultatkontrakten for 20 14, som er indgået mellem Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet. Resultatkontrakten fungerer også som direktørkontrakt for Udlændingestyrelsens direktør. Opfyldelsen af resultatkravene i resultatkontrakten for 2014 fremgår af tabel 2.6. i. Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad udgør 64 pct. i Udlændingestyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. Vurderingen skal ses i lyset af det markante og uforudsete pres på asylområdet i 2. halvår samt den afledte effekt på familiesammenføringsområdet Skematisk oversigt 2.6. Målrapportering Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 3.7. Mindreforbruget skyldes primært, at en række kapacitetstilpasninger er sat i bero samt, at Udlændingestyrelsen fik mulighed for at forlænge driften af en række af de midlertidige indkvarteringspladser, hvilket betød, at de forventede udgifter til lukning og nyetablering af erstatningspiadser bortfaldt. tillægsbevillingsloven for Endvidere er der oppebåret indtægter på i alt 1,3 mio. kr. Det mindreforbrug på 77,1 mio. kr. samlede forbrug udgør 499, i mio. kr. Dette svarer til, at der i er realiseret et samlet Der er i 2014 indtægtsført bevilling på i alt 574,9 mio. kr., hvoraf 198,5 mio. kr. vedrører I(lIt : 1,3 499,1 77,1 3 Tilpasning afindkvarteringssysternet og opretholdelse af1 sisk beredskab 2O,6 120,5 2. Drift og vedligehold_afejendomsportefølje , [llvejehringe1se_afindkvarteringssteder 304,9, O, ,2 (mio. ki.) bevilling øvrige infitægter omkostninger overskud.. Indtægtsført. af årets systemet Tabel b. Omkostninger fordelt på opgaver, Drift og tilpasning afindkvarterings vedrørende i I.5 i.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. Aftabel b fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver samlede forbrug udgjorde 301,1 mio. kr. Det svarer til, at der i 2014 er realiseret et samlet merforbrug på 30,7 mio. kr.

12 . Tabel Årets resultat Idelse Opgave Resultatkrav Vægt Opnåede resultater Målopfyldelse Mål C1områdetJ Resultatkrav 1.1.: Udlændingestyrelsen skal gennemføre oplysnings og motivsamtalen senest 14 dage efter indgivelse af en asylansogning. Sager, hvor ansøgeren frafalder, forsvinder eller udebliver, er ikke omfattet af opgorelsen. Målet træder i kraft pr. 1. april 2014 og vedrører alle afgjorte sager. 40 p [ 16 Ultimojuli 2014 var ventetiden under 1 4 dage. 14 dage 20 pct. I 2. halvår har den Ikke opfy Idt i perioder udgjort op til 810 uger Resultatkrav 1.2.: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager må højst udgøre 50 dage fra påbegyndelse afrealitetsbehandling i 50 dage 20 pct. 59 dage Ikke opfyldt Danmark til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen. Resultatkrav.3. : Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen må højst udgøre 80 dage for 80 dage 40 pct. 77 dage Opfyldt asylsager, der behandles i Danmark efter den nye asylprocedure. Målet træder i kraft pr. i. april 2014 og vedrører alle afgjorte sager. i Resultatkrav 1.4.: Den gennemsnitlige liggetid for de 10 pct. ældste asylsager, der behandles i Danmark, er højst 150 dage. Målet opgøres pr. 1. juli 2014 og herefter hvert kvartal. Ib] 10 pct. ældste 150 dage 20 ct 233 dage Ikke opfyldt Resultatkrav 2.1.: Enkle farniliesammenføringssager inkl. sager om 90 familiesammenforing ct efter EUreglerne: < Overholdelse 3 af servicernål d på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. Resultatkrav 2.2.: Komplicerede zz:1 Ç) pct. Opfyldt ægtefællesammenføringssager inkl. medfølgende 90 pct. børn: Overholdelse af servicemål 9$ på 5 måneder ct i 5 mdr. p. j3 ldt minimum 90 pct. af sagerne. Ligeligt Resultatkrav 2.3.: Komplicerede vægtet børnesammenføringssager: Overholdelse af 90 pct..... servicemal pa 7 maneder i minimum 90 pct. af 7 mdr. 70 pct. Ikke opfyldt sagerne. Resultatkrav ç 2.4.: Den gennemsnitlige liggetid for de 20 pct. ældste komplicerede.. ægtefællesammenføringssager 20 pct. ældste inkl. medfølgende < 270 børn er højst 270 da e dage. Resultatkravet g opgøres pr. i. 254 dage Opfyldt april 2014 og herefter hvert kvartal. Tidsbegrænsetforkengetse 20 pct. 2.5.: Overholdelse af servicemål på 3 90 pct.... maneder i minimum 90 pct. af sagerne. 3 mdr. 87 pct. Ikke opfyldt 2.6.: Den gennemsnitlige liggetid for Ligeligt de 20 pct. ældste sager er højst 180 dage. 20 pct. ældste vægtet Resultatkravet opgøres I. juli 2014 og herefter 180 dage 255 age Ikl e op yldt hvert kvartal. Resultatkrav Resultatkrav 0 f Side l2af 33

13 T hvert kvartal. Resultatkravet opgøres pr. i. april 2014 og herefier 360 dage 296 da e 0 f ldt g de 20 pct, ældste sager er højst 360 dage. 20 pct. ældste vægtet maneder i minimum 90 pct. afsagerne. 7 mdr pct. Ikke optvldt Resultatkrav 2.7.: Overholdelse af servicernål på 7 90 pct. Resultatkrav 2.8.: Den gennemsnitlige liggetid for Ligeligt Side 13af33 <. Højeste ventetid ved personlig henvendelse: Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 10 < personlig betjening rimelig, og at mindst 95 pct. af 95 pct. Uge 40: brugerne er tilfredse med betjeningen. betjening: 99%, hovedsagstyperne. Den samlede opfyldelse skal 95 point 25 pct. 968 point Opfyldt anvise de digitale selvbetjeningsløsninger og bistå nedbringe antallet af ustrukturerede e implementere digitale løsninger for ansøgninger om 16/ brugerundersøgelser Borgerservice i i henholdsvis foraret og efteraret mindst 95 pct. afbrugerne finder ventetiden på? 95 pct. ventetid: 95% Resultatkrav 3.4.: Brugerundersogelserne viser, at 25 pct. betjening: 98%, Opfyldt Uge 1$: ; 30/1 i 2014 tige 1$ og 40 min. for $0 pct. afhenvendelserne. $0 pct. $0 pc.. 40 pct. Opfyldt / Gennemført i hhv.... Afholdt hhv.. 30 pct. Opfyldt / pct. Opfyldt være mindst 95 ud af 100 point. marts og et møde i Visumforum om kulturelle besøg Medio 2014 bmdinger og pnoriteringsrnuhgheder i budgettet for udgiftsopfølgning i 3 for 20 I 4 opdateres styringskataloget for de væsentligste bindinger og < 16/ nyidanmark.dk og indføre floorwalkers, som skal marts med anvendelse. mailhenvendelser. Kontaktformularen skal bla. på en effektiv måde. prioriteringsmuligheder i btidgettet for relevant og tilstrækkelig information til, at Udlændingestyrelsen kan besvare henvendelserne implementeres en kontaktformular, som skal sikre, at de elektroniske henvendelser indeholder 1. kvartal hvor brugerne kan få adgang til selvbetjening på < 31/ Gennemført i opsættes digitale standere i Borgerservice, Resultatkrav 5.1.: Inden udgangen af 1. kvartal LYfiIIInt1fr [i Ç 6/8 20 l Gennemført Opfyldt et styringskatalog for de væsentligste < 5/ Gennemført Opfyldt i1]j [ø!i1 b]1ii 1_Itu og deltagelse i kongresser medio i 2014 et mode i Visumforurn om forretnmgsvisum i Marts i time for 80 pct. af henvendelserne. min. < 30/ Gennemført i ventetid:_95_% 12/9 20l 80 ct 96 pct. 7/ f Idt Resultatkrav 3.1.: Borgerservice Resultatkrav 3.2. : Borgerservice Resultatkrav 3.3. : Der gennemføres 2 Resultatkrav 3.5.: Kvalitetsmåling af Resultatkrav 3.6. : Udlændingestyrelsen arrangerer Resultatkrav 4.1.: Der udarbejdes senest 1 5. januar Resultatkrav 4.2.: I forbindelse med < 6/4 201 Resultatkrav 5.2.: Inden udgangen af 2. kvartal Resultatkrav 5.3.: I 2014 vil Udlændingestyrelsen Gennemført Permanent op/bif! 30 pct. Opgave Resultatkrav Vægt Opnåede resultater Målopfyldelse

14 2014 skal der ske en kortlægning afrnedarbejdernes 31/ kompetencer i forhold til at mestre to sagsområder skal der udarbejdes en plan for, hvordan hovedparten af Udlændingestyrelsens medarbej dere 3 0/ kan mestre to sagsområder. med mindst to års anciennitet ved udgangen af juni Gennernfoi i 20 pct. Opfyldt mais Gennemført i Resultatkrav 5,4. : Inden udgangen af i. kvartal Resultatkrav 5.5. : Inden udgangen af 1. halvår Side 14 af 33 2 Gældende for sager. indgivet fra og med i. april I Udover visitering til kommunerne. under 14 dage. ultimo juli 2014 havde Udlændingestyrelsen en gennemsnitlig liggetid forud for OMsamtalen på Tallene dækker over en udvikling i liggetiden forud for OMsamtalen i løbet af frem til Resultatkrav Tidforudfor oplysnings og motivsamtale sagsbehandlingsforløbet. Der har derfor været fastsat et krav i resultatkontrakten om, at tiden forud for OMsamtalen højst må vare 14 dage2. gennemsnitlige tid forud for OMsamtalen var 27 dage i I 34 pct. afde afsluttede sager i 2014 er der afholdt OMsamtale inden for 14 dage. Den Et vigtigt element i den nye organisering er således, at OMsamtalen afholdes tidligt i foreliggende grundlag kan afgøres til OMsamtalen, vil der ikke være behov for yderligere sagsskridt, og sagen vil kunne afgøres umiddelbart i forbindelse hermed. Asylornrådet undergik i 2013 en omstrukturering med henblik på effektivisering af sagsbehandlingen. Omstruktureringen indebærer bl.a., at alle asylansøgere umiddelbart efter henvendelse til udlændingernyndighederne skal til en oplysnings og motivsamtale (herefter OMsamtale), hvor det nærmere sagsbehandlingsforløb afklares. Såfremt en asylsag allerede på det restiltatkrav for liggetiden forud for oplysnings og motivsamtalen i forbindelse med den indledende På asylområdet opererer Udlændingestyrelsen med mål for maksimale sagsbehandlingstider. Der er Resultatkrav i. fastsat resultatkrav for såvel det samlede sagsbehandlingsforløb samt for realitetsbehandlingen. Herudover er der fastsat resultatkrav for liggetiden for de ældste sager. Endelig er der fastsat asylsagsbehandling. Asylområdet Nedenfor gennemgås de enkelte resultatkrav nærmere. Udlændingestyrelses resultatkontrakt for 2014 indeholder drifis og kvalitetsmål vedrørende asylog opholdsområdet og økonornistyring. Resultatkontrakten indeholder endvidere udviklingsmål og tilfredshedsmålinger i Borgerservice. vedrørende procesoptimering, kvalitet og service i form af bla. medarbejderudvikling, kanalstrategi Uddybende analyser og vurderinger udlændinge. permanent opholdstilladelse og ansøgning om pas til

15 ugen. ansøgningstal på over i 00 ansøgere om dagen imod et normalniveau på Ca. 140 asylansøgere om Side l5af 33 dødsfald. 3 Til Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen eller sagen afsluttes på baggrund af frafald, forsvindinger eller Udviklingen i sagsbehandlingstiden fremgår af figur a Herefter er sagsbehandlingstiden steget til lidt over 80 dage i december 2014 som en direkte følge afdet høje antal asylansøgere i 2. halvår. Gennemsnittet dækker over en række sager med en væsentlig højere sagsbehandlingstid end hovedparten af de afsluftede sager. i alt 98 pct. af de afgjorte sager har haft en realitetssagsbehandlingstid på i gennemsnit 50 dage. Det er således de 2 pct. ældste sager, som trækker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op over 50 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i realitetsfasen har generelt været faldende frem til september 2014 omkring 90 dage i begyndelsen af2014 til under 30 dage ultimo september fra således 59 dage. resultatkravet. Den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for realitetsbehandlingen blev realitetsbehandlingen på 50 dage har det ikke været muligt for Udlændingestyrelsen at opfylde I forhold til resultatkravet om en maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid for således opfyldt. Udlændingestyrelsen realiseret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 77 dage. Resultatkravet er I forhold til resultatkravet om en maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 80 dage har 1,2.). Herudover er der fastsat et krav om, at realitetsbehandlingen i gennemsnit maksimalt må Resultatkrav 1.2. og Maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider Der er et mål i Asylaftalen af 19. september 2012 om halvering af sagsbehandlingstiden i asylsager. Der er derfor i resultatkontrakten for fastsat et mål om en maksimal gennemsnitlig udgøre 50 dage ( resultatkrav i 3.). sagsbehandlingstid på 80 dage fra indgivelse af ansøgning til der træffes afgørelse3 ( resultatkrav at begrænse liggetiden forud for OMsamtalen til 810 uger ved afslutningen af gennemføre OMsamtaler. Udlændingestyrelsen har således i løbet af2. halvår bl.a. ansat yderligere medarbejdere, der fortrinsvis har gennemført OMsamtaler. Endvidere har Udlændingestyrelsen iværksat en særlig sagsbehandlingsindsats på asylcenteret i Sønderborg, der har betydet en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i hele asylsagskæden, ligesom Udlændingestyrelsen herved har udnyttet tolkekapaciteten i hele landet. Samlet har Udlændingestyrelsens initiativer gjort det muligt Udlændingestyrelsen har løbende prioriteret OMsamtalerne højt og tilført ressourcer til at Den store stigning i antallet afasyyansøgere navnlig frajuni 2014 og frem, har imidlertid sat OMmålet under pres. Da tilgangen af asylansøgere var størst, oplevede Udlændingestyrelsen et

16 bg Gennemsnitligsagsbehandlingstid for realitetsbehandling opdelt på måneder 1 Liggetiden Resultatkrav 2.. i Familiesammenføringsområdet har været præget af en væsentlig større tilgang af sager end Endelig er der formuleret krav til den maksimale ventetid i forbindelse med personlig og telefonisk henvendelse i Borgerservice. Endvidere er der fastsat mål for den maksimale liggetid for de ældste sager. Resultatkrav 2. Opholdsområdet sagsbehandlingstid for de 90 pct. hurtigst behandlede sager (servicemål). På opholdsområdet er der i lighed med tidligere år fastsat krav til den gennemsnitlige pga. afvikling af en række ældre sager fra således været i 50 dage eller derunder. eftersommeren, hvilket skyldes et øget fokus på behandlingen af de ældste sager og tilførsel af ressourcer til asylsagsbehandlingen. Fra og med november 2014 har liggetiden for de ældste sager har dog været faldende siden Det er ikke lykkedes Udlændingestyrelsen at nedbringe liggetiden for de ældste sager i i. Den realiserede gennemsnitlige liggetid for de i 0 pct. ældste sager udgjorde i dage, hvorfor resultatkravet ikke er opfyldt. for de i 0 pct. ældste sager4. For 2014 har der været fastsat et resultatkrav om en maksimal gennemsnitlig liggetid på i 50 dage Som noget nyt er der i resultatkontrakten indført resultatkrav for liggetiden for de ældste sager. Der Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste sager skal dermed sikres et foktis på de sager, hvor sagsbehandlingen af forskellige grunde har trukket ud., _ <. G Måned Gennemsnit sagsbehandlingstid Mål halvår, 3. Servicernålforfamiliesainrnenf.øringssager I 2014 blev der indgivet ca ansøgninger om familiesammenføring, herafca vedrørende børnesammenføring. Den forudsatte 4 Gældende for verserende sager fra og med 1. juli Side 16af33 vedrørende ægtefællesammenføring og 1. forudsat.,,,, Figur a. Sagsbehandhingstid for realitetsbehandling

17 Stigningen vedrører navnlig 2. halvår og er et resultat afden afledte effekt afen stigning i antallet af meddelte tilladelser på asylområdet. Således har de mange tilladelser til syriske asylansøgere medført en tilsvarende stigning i antallet afansøgninger om farniliesammenføring. Affigur b. fremgår udviklingen i asyltilladelser og ansøgninger om farniliesamrnenføring. Side 17af33 liggetid for de 20 pct. ældste sager var i dage. Resultatkravet er således opfyldt. I 2014 er målet for liggetiden for de 20 pct. ældste sager fastsat til 270 dage. Den gennemsnitlige Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste sager på Servicemålet for de komplicerede børnesammenføringssager er på 7 måneder for 90 pct. af sagerne. Udlændingestyrelsen har imidlertid kun opfyldt resultatkravet for 70 pct. af de afsluttede sager, hvorfor resultatkravet ikke er opfyldt. Den manglende målopfyldelse skyldes som tidligere nævnt, samtidig er der tale om komplicerede sager. at antallet af ansøgninger om børnesammenføring har været tæt på dobbelt så stort som forudsat og indsats på områderne for at overholde servicemålene. Den høje målopfyldelse af ovenstående resultatkrav skyldes bl.a., at der har været gjort en særlig For de komplicerede ægtefællesammenføringssager er servicemålet fastsat til 5 måneder for 90 pct. end 5 måneder. af sagerne. Også her er resultatkravet opfyldt, idet 98 pct. af de afsluttede sager er afgjort på mindre afgjorte sager. Udlændingestyrelsen har opfyldt resultatkravet, idet 97 pct. af de afgjorte enkle For de enkle farniliesammenføringssager er der fastsat et servicernål på 3 måneder for 90 pct. af de familiesarnrnenføringssager blev behandlet inden for 3 måneder. Den tiventede store sagstilgang i 2014 har presset servicernålene. Jan Feb Mat Apt Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 0 Familiesam.Tilgang(venstteakse) Asyl, tilladelset(højte akse) 100 :E $00 Tilladelser th asyl og ansøgninger om familiesammenføring i 2014 Figur b. Afgang af asylsager og tilgang af familiesammenføringssager tilgang af sager var på 7. i 00, heraf vedrørende ægtefællesammenføring, og 600 vedrørende børnesammenføring. Der er således samlet set næsten sket en fordobling af antallet af ansøgninger.

18 tilgangen. I 2014 producerede Udlændingestyrelsen således sager imod en forudsat tilgang på 7.500, mens den reelle tilgang blev på næsten sager svarende til Ca. 1/3 flere sager end forudsat. Der har tillige været en højere produktion end forudsat, om end den ikke har fulgt produktion på sager. Side 18af33 afhenvendelserne (resultatkrav 3. 1.). Målopfyldelsen er 96 pct., hvorfor resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav og 3.2. Maksimal ventetid ved betjening i Borgerservice Resultatkravet for personlige henvendelser er fastsat til en maksimal ventetid på i time for 80 pct. Resultatkrav 3. Kvalitet og service Udlændingestyrelsen i også haft fokus på kvalitet og service. Der er derfor i lighed med tidligere år fastsat mål for ventetid og tilfredshed i Borgerservice. Som supplement til målene omhandlende sagsbehandlingstider og servicemål har Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste sager vedrørende permanent Der er i 2014 fastsat et krav om en maksimal gennemsnitlig liggetid på 360 dage for de 20 pct. ældste sager om permanent ophold. Udlændingestyrelsen har opfyldt resultatkravet, idet den gennemsnitlige realiserede liggetid for de 20 pct. ældste sager blev 296 dage. ophold Den manglende opfyldelse skyldes, at Udlændingestyrelsen ved indgangen til havde en række sager med en relativ lang liggetid. sagsbehandlingstid på maksimalt 21 5 dage for 90 pct. af sagerne. Udlændingestyrelsen har ikke For sager om permanent ophold har servicernålet været fastsat til en gennemsnitlig opfyldt resultatkravet, idet kravet kun er opfyldt i 76 pct. afde afsluttede sager. For 2. halvår er servicernålsopfyldelsen imidlertid 90 pct. Resultatkrav Servicernålfor sager vedrørende permanent ophold Antallet af ansøgninger om permanent ophold har stort set fulgt det forudsatte niveau i I alt Udlændingestyrelsen har afsluttet 9. i 00 sager, svarende til tilgangen af sager. har Udlændingestyrelsen modtaget ansøgninger, svarende til blot 200 færre end forudsat. sager. Den gennemsnitlige realiserede liggetid blev 254 dage, hvorfor kravet ikke er opfyldt. I 2014 er der et krav om en maksimal gennemsnitlig liggetid på i 80 dage for de 20 pct. ældste Resultatkrav Maksimal gennemsnitlig liggetidfor de ældste forlængelsessager Årsagen til den manglende målopfyldelse er, at en række af de ældste sager har vist sig mere komplicerede end forudsat. sagsbehandlingstid for de 90 pct. hurtigst afgjorte sager. Udlændingestyrelsen har imidlertid kun opfyldt resultatkravet for 87 pct. af sagerne, hvorfor resultatkravet ikke er opfyldt. Den manglende målopfyldelse skyldes den uventede store sagstilgang. På forlængelsesornrådet er der fastsat et servicemål om maksimalt 3 måneders gennemsnitlig Også forlængelsesområdet har været præget af et stort antal ansøgninger. Der var i 20 i 4 forudsat en Resultatkrav Servicemålforforlængelsessager

19 I begge undersøgelser var tilfredsheden med ventetiden målt til 95 pct., svarende til resultatkravet. Udlændingestyrelsen har i 20 i 4 gennemført to tilfredshedsundersøgelser i Borgerservice. Undersøgelserne har målt graden aftilfredshed med henholdsvis betjening og ventetid. Resultcttkrav og 3 4. Tifredshedsundersøge1ser afborgerservice Udlændingestyrelsen opsatte standere og indsatte ftoorwalkers i marts og har i løbet af i. implementeret kontraktformularen. Resultatkravene er således opfyldt. Resultatkrav Visumforum Udlændingestyrelsen har i 2014 haft et resultatkrav om at afholde to møder i Visumforum I lighed med tidligere år er der fastsat et resultatkrav om kvalitet i sagsbehandlingen. Resultatkravet et I resultatkontrakten for 20 i 4 er der fastsat et mål om, at Udlændingestyrelsen inden udgangen af I. halvår Side l9af 33 Resultatkrav og 5.2. Kanalstrategi kvartal skal opsætte digitale standere i Borgerservice og indføre såkaldte floorwalkers til at understøtte anvendelsen af digitale selvbetjeningsløsninger (resultatkrav 5. 1.). Herudover er der fastsat et krav om, at Udlændingestyrelsen inden udgangen af 2. kvartal skal implementere en kontaktformular til brug for elektroniske henvendelser ( resultatkrav 5.2.). Resultatkrav 5. Udvikling første udgiftsopfølgninger. Resultatkravet er således opfyldt. Udlændingestyrelsen har udarbejdet et styringskatalog og opdateret dette i forbindelse med de tre Resultatkrav 4. God økonomistyring udarbejde et styringskatalog (resultatkrav 4. 1.), og at dette skulle opdateres i forbindelse med de tre første udgiftsopfølgninger (resultatkrav 4.2.). Afresultatkontrakten fremgår det, at Udlændingestyrelsen senest den i 5. januar 2014 har skullet Udlændingestyrelsen afholdt møde om forretningsvisurn den 7. marts og møde om kulturelle besøg marts om forretningsvisurn og et medio året om kulturelle besøg og deltagelse i kongresser. den 12. september. Efter aftale med departernentet har mødet i september fundet sted rettidigt, hvorfor resultatkravet er opfyldt. i er en opnåelse afmindst 95 ud af 100 mulige point. Udlændingestyrelsen har opnået 96,8 point, Res;dtatkrav Kvalitetsmåling afhovedsagstyperne hvorfor resultatkravet er opfyldt. Resultatkravet om 95 pct. tilfredshed er således opfyldt. Tilfredsheden med betjeningen var i den første undersøgelse 98 pct., mens den i den anden undersøgelse blev målt til 99 pct. Resultatkravet for telefoniske henvendelser er fastsat til en maksimal ventetid på 10 minutter for 80 pct. afhenvendelserne (resultatkrav 3.2.). Den realiserede målopfyldeise er 80 pct.. hvorfor resultatkravet er opfyldt.

20 opfyldt. løsninger og ansøgninger om permanent ophold og pas i Udlændingestyrelsen har udrullet digitale løsninger for permanent ophold i februar og for pas i december. Resukatkravet er således Side 20 af 33 organisationsændring, hvor der etableres yderligere to asylkontorer og et ekstra kontor til behandling af sager om familiesammenføring, ligesom Udlændingestyrelsen får behov for endnu en lokalitet til sagsbehandling. Udfordringerne på de større sagsområder stiller store krav til Udlændingestyrelsens evne til at balancere ressourcerne på tværs af sagsområderne og dermed styrke indsatsen, der hvor behovene er understøtte en fleksibel anvendelse af ressourcerne. størst givet den forventede sagstilgang. Udlændingestyrelsen vil derfor også i have fokus på at I lyset af det høje aktivitetsniveau gennemfører Udlændingestyrelsen pr. i. februar en En væsentlig udfordring for Udlændingestyrelsen bliver derfor både at få nedbragt den opståede pukkel afverserende sager samt sikre en løbende afvikling af sager på mindre sagsområder, f.eks. sager vedrørende bortfald og inddragelser. Udlændingestyrelsen har i fået tilført yderligere sagsproduktionsressourcer til håndtering af de verserende sager fra samt en forventet høj tilgang afsager i løfte aktiviteten i samme takt som tilgangen af sager. Det uventede store antal asylansøgere i 2. halvår har medført en øget beholdning afverserende familiesammenføringsområdet og på andre sagsområder på grund af manglende muligheder for at sager ved indgangen til Det gælder ikke alene på asylområdet, men også aftedt på 2.8. Forventninger til det kommende år Der er ingen primoreseiwationer på i Udlændingestyrelsen og i Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og der er ikke oprettet nye reservationer ultimo Redegørelse for reservationer Resultatkrav og Kompetenceudvikling ogfleksibel ressourcestyring Det fremgår af resultatkontrakten, at Udlændingestyrelsen inden. udgangen af i kvartal skal kortlægge medarbejdernes kompetencer i forhold til at mestre to fagområder (resultatkrav 5. 4.) og med mindst to års anciennitet kan mestre to sagsområder ved udgangen af2014 (resultatkrav 5.5.). Udlændingestyrelsen har opfyldt begge resultatkrav, idet Udlændingestyrelsen i marts har kortiagt inden udgangen af2. kvartal skal udarbejde en plan for, hvordan hovedparten af medarbejderne medarbejdernes kompetencer og i juni har udarbejdet en plan for, hvorledes medarbejderne med mindst to års anciennitet kan mestre to sagsområder. AfresuItatkontrakten for fremgår det, at Udlændingestyrelsen skal implementere digitale Resultatkrav Digitale ansøgninger

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere