Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner"

Transkript

1 Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014

2 Indhold Forord 4 1 Indledning Årsrapportens formål Regelsæt Dispensation Aflevering og ressortdepartementernes ansvar Årsrapportens indhold og struktur Særlige vilkår for mindre virksomheder 8 2 Påtegning af det samlede regnskab 9 3 Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapportering 1 del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendte regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Resultatdisponering Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonti 30 5 Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Noter til balancen 33 Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 5.2 Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer Supplerende bilag 39 Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

4 Forord Denne vejledning vedrørende udarbejdelse af årsrapporter gælder statslige institutioner, der har omkostningsbaserede bevillinger. For de få institutioner, der fortsat har en udgiftsbaseret driftsbevilling på finansloven, henvises til Vejledning om udarbejdelse af årsrapport, dateret 29. januar I forhold til den hidtidige vejledning til virksomheder med omkostningsbaserede bevillinger er de vigtigste ændringer i nærværende vejledning følgende: Disponeringen af årsrapporten er en ændret, således at årsrapporter for statslige og selvejende institutioner fremadrettet følger samme overordnede struktur. Dette betyder bl.a. at målrapporteringen er blevet integreret i beretningen. I beretningen er der indført et afsnit om virksomhedens økonomiske omfang. I afsnittet vises virksomhedens bruttobevillinger for såvel det udgifts- som omkostningsbaserede område. (se afsnit 3.2) Hvis virksomheden har tilbageført hensættelser skal dette forklares. Tilsvarende gælder, hvis der er væsentlige afvigelser i periodiseringer. (se afsnit 4.2.3) 4

5 1 Indledning 1.1 Årsrapportens formål Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater. Det betyder, at virksomheden i årsrapporten skal redegøre for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser. For at styrke økonomi- og resultatstyringen er fokus i årsrapporten lagt på afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab. For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer. 1.2 Regelsæt Virksomheder, der er omfattet af Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen) skal udarbejde årsrapport efter de retningslinjer, der er fastsat i regnskabsbekendtgørelsen samt de vejledninger, hvori disse bestemmelser bliver udmøntet. Nedenfor ses regnskabsbekendtgørelsen 2 inkl. stk 2 og 3, hvor det specificeres hvilke virksomheder, der er omfattet: Uddrag af regnskabsbekendtgørelsen: 2. Bestemmelserne om statens regnskabsvæsen omfatter alle statsinstitutioner, dvs. departementer, underliggende institutioner, særlige fonde mv., samt selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner. Stk. 2. Bestemmelserne omfatter ligeledes statsfinansierede selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Stk. 3. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse for selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., hvis regnskaber omfattes af statsregnskabslovens 2, stk. 2. Departementerne skal meddele Moderniseringsstyrelsen, hvilke institutioner der er omfattet af statsregnskabslovens 2, stk. 2. 5

6 Nærværende vejledning er gældende for de statsinstitutioner, der skal udarbejde en årsrapport om årets faglige og økonomiske resultater efter Budgetvejledningens punkt 1.2 og Regnskabsbekendtgørelsens 39. En statslig virksomhed er betegnelsen for en forvaltningsenhed inden for et ministerområde, hvis ledelse er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene inden for ministerområdet og eventuelle fællesparagraffer, jf. Regnskabsbekendtgørelsen 3. De omfattede institutioner, der udgør en virksomhed, fremgår af nummerstrukturen, som kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport. Som led i regnskabsaflæggelsen for finansåret udarbejder departementerne et finansielt regnskab, der omfatter tabellerne fra beretningsdelen, det fulde regnskabsafsnit herunder relevante bilag og noter, regnskabsmæssige forklaringer samt påtegning i overensstemmelse med kravene i denne vejledning. Departementer, der har reserveret bevilling, skal endvidere redegøre verbalt for dette, svarende til kravene for øvrige virksomheder. Departementer, der varetager udadvendte og/eller driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. Det er op til departementet selv at vurdere, om opgaverne har udadvendt og/eller driftsmæssig karakter. Der tænkes i denne forbindelse ikke på klagesagsbehandling, medmindre det er en del af en række opgaver, der tilsammen er af et betydeligt omfang. Særligt for udgiftsbaserede driftsbevillinger For de statslige institutioner, der fortsat har en udgiftsbaseret driftsbevilling på finansloven, henvises til Vejledning om udarbejdelse af årsrapport, dateret 29. januar Dispensation Moderniseringsstyrelsen kan give dispensation fra regnskabsbekendtgørelsens krav om den enkelte virksomheds aflevering af årsrapport, herunder give adgang til at rapporteringen kan fravige kravene til oplysninger i årsrapporten, som de er angivet i denne vejledning. Mindre ændringer af opstillinger o.l. kræver ikke dispensation, når kravene til oplysning er opfyldt. Anmodning om dispensationen kan kun ske gennem ressortdepartementet og skal sendes til Moderniseringsstyrelsens postkasse 6

7 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar Afleveringsdatoen for årsrapporterne er fastsat til 20. marts. For årsrapporter med revisionspåtegning, som omfatter hele årsrapportens indhold er afleveringsfristen dog 15. april. Ressortdepartementerne har ansvaret for at fremsende årsrapporterne til Rigsrevisionen og Finansministeriet v/moderniseringsstyrelsen. Fremsendelse skal ske som søgbar PDF i formatet Portable Document Format (PDF/A), som en søgbar fil i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for offentlige dokumentformater. 1.5 Årsrapportens indhold og struktur Regnskabsbekendtgørelsens 38 fastlægger indholdet i årsrapporterne: Stk. 3. Årsrapporten består af følgende elementer: 1) Beretning. 2) Målrapportering. 3) Finansiel rapportering. 4) Påtegning. Årsrapporterne skal disponeres, således at der indledes med en påtegning, herefter en beretning, som også indeholder målrapportering. Årsrapporten afsluttes med et regnskabsafsnit efterfulgt af noter og bilag: A. Påtegning B. Beretning C. Regnskab D. Bilag For hvert af disse elementer indeholder nærværende vejledning en række krav til hvilke oplysninger, der skal indgå. Udover disse krav kan ressortdepartementerne stille krav om yderligere specifikationer, ligesom rigsrevisionen kan stille krav om yderligere regnskabsmæssige forklaringer. Årsrapporten skal fremstå koncentreret og fokuseret. For en typisk statsinstitution bør årsrapporten have et omfang på ca. 20 sider eksklusive bilag. 7

8 1.6 Særlige vilkår for mindre virksomheder Virksomheder, der har en mindre økonomi, har mulighed for at udarbejde en årsrapport ud fra særlige vilkår. Den størrelsesmæssige afgrænsning af virksomheder med en mindre økonomi er, at bruttoudgiftsbevillingen højest udgør 60 mio. kr. Efter indstilling fra departementerne og godkendelse i Moderniseringsstyrelsen efter høring i Finansministeriets Departement kan disse virksomheder aflægge en årsrapport, der som minimum svarer til den nuværende ordning for departementerne. Dvs. at der aflægges et finansielt regnskab, der omfatter tabellerne fra beretningsdelen, det fulde regnskabsafsnit herunder relevante bilag og noter, regnskabsmæssige forklaringer samt påtegning i overensstemmelse med kravene i denne vejledning. Det enkelte departement kan herudover selv fastlægge, om og i givet fald på hvilken måde disse virksomheder i årsrapporten i øvrigt skal rapportere fsva. beretning og den faglige rapportering. Hvert ressortdepartement vurderer én gang om året, hvilke af de mindre virksomheder, der hensigtsmæssigt kan udarbejde årsrapport under særlige vilkår. Ressortdepartementet sender herefter én samlet ansøgning til Moderniseringsstyrelsen, som i samarbejde med Finansministeriets departement træffer afgørelse herom. Størrelsesgrænsen er vejledende, således at der bl.a. er mulighed for at lade virksomhederne afrapportere på samme måde fra år til år. Størrelsesgrænsen er suppleret med nedenstående kriterier, der eksplicit skal vurderes opfyldt for hver enkelt virksomhed: Der er en forholdsvis ringe økonomisk risiko forbundet med virksomheden, hvilket giver et mindre styringsbehov. Virksomhedens opgavestruktur er forholdsvis enkel, hvorfor fagligt rapporteringsbehov er mindre. Virksomheden har lille kapacitet på det økonomiadministrative område og vil blive belastet væsentligt af at skulle aflægge en fuld årsrapport. En forudsætning for at ansøge om særlige vilkår er således, at ressortdepartementet vurderer at de ovenstående kriterier er opfyldt for alle de virksomheder, ressortdepartementet ansøger om særlige vilkår for. Ressortdepartementet sender én samlet ansøgning for ministerområdet til Moderniseringsstyrelsens postkasse Fristen for ansøgning om at udarbejde årsrapport på særlige vilkår er inden udgangen af det kalenderår, som årsrapporten vedrører. 8

9 2 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten indledes med en påtegning af regnskabet i henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar Det skal påtegnes af virksomhedens ledelse og af ressortministeriets departement. Påtegningen skal være i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 39, stk. 4. Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som [Virksomhedens navn, CVRnummer] er ansvarlig for: [hovedkontonumre og -navne], herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for [finansåret]. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Sted, dato [Underskrift] Direktør Sted, dato [Underskrift] Departement Påtegningen omfatter hele virksomheden, dvs. såvel omkostningsbaserede som udgiftsbaserede hovedkonti. Hvis virksomhedens ledelse ikke kan erklære ovenstående uden forbehold, dvs. hvis den er vidende om væsentlige fejl eller mangler, må ledelsen i sin erklæring oplyse om dette. Erklæringen må da indeholde en begrundelse for årsagen til ledelsens forbehold. Begrundelsen skal forholde sig til hvert af punkterne i regnskabsbekendtgørelsens 39, stk. 4. Hvis der afgives en ledelseserklæring med forbehold, skal der samtidig foreligge en mere detaljeret beskrivelse af forbeholdene, samt en beskrivelse af hvilke initiativer der er iværksat for at rette op på disse forhold. Denne beskrivelse skal indarbejdes om en del af virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til 9

10 Rigsrevisionen. Ledelseserklæringen bør indeholde en kort henvisning til denne beskrivelse. Det er ikke muligt at opstille en fast skabelon for en ledelseserklæring med forbehold, idet den endelige udformning må afhænge af de mere konkrete omstændigheder bag forbeholdene. Som udgangspunkt kan en ledelseserklæring med forbehold imidlertid opbygges omkring nedenstående skabelon. Departementets påtegning indebærer en erklæring om, at departementet har varetaget sin tilsynsforpligtelse i forhold til virksomhedens finansielle regnskab og regnskabsmæssige forklaringer. For de øvrige dele af årsrapporten tilkendegiver departementet, at oplysningerne ifølge departementets vurdering giver et dækkende billede af virksomhedens drift. Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som [Virksomhedens navn, CVRnummer] er ansvarlig for: [hovedkontonumre og -navne], herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for [finansåret]. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. Ledelsen tager imidlertid forbehold for xxxx (kort angivelse af eventuelle forbehold) Baggrunden for forbeholdet og de initiativer der er iværksat for at rette op på dette forbehold er nærmere beskrevet i xxxxxxx (angivelse af om beskrivelsen foreligger i særskilt redegørelse til virksomhedens departement eller i virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen). 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen tager imidlertid forbehold for xxxx (kort angivelse af eventuelle forbehold) Baggrunden for forbeholdet og de initiativer der er iværksat for at rette op på dette forbehold er nærmere beskrevet i xxxxxxx (angivelse af om beskrivelsen foreligger i særskilt redegørelse til virksomhedens departement eller i virk- 10

11 somhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen) 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Ledelsen tager imidlertid forbehold for xxxx (kort angivelse af eventuelle forbehold) Baggrunden for forbeholdet og de initiativer, der er iværksat for at rette op på dette forbehold, er nærmere beskrevet i xxxxxxx (angivelse af om beskrivelsen foreligger i særskilt redegørelse til virksomhedens departement eller i virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen) Sted, dato Underskrift Direktør Sted, dato Underskrift Departement 11

12 3 Beretning Formålet med beretningen er at give en kortfattet introduktion til virksomheden og til regnskabsårets faglige og finansielle resultater. Endvidere skal beretningen fremhæve væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort. Der stilles følgende krav til beretningens indhold: Præsentation af virksomheden, evt. i form af en kort beskrivelse af vision, mission og hovedopgaver Virksomhedens omfang, dvs. såvel drift, anlæg og administrerede ordninger Generel vurdering af de overordnede faglige resultater Generel vurdering af årets økonomiske resultat Gennemgang af opgaver og ressourceforbrug Målrapportering Redegørelse for reserveret bevilling Vurdering og forventninger til det følgende år (B-året) 3.1 Præsentation af virksomheden Præsentationen af virksomheden skal være kort og kan indeholde følgende elementer: Hvilket ministerium hører virksomheden under? Hvad er virksomhedens mission og vision? Hvad er virksomhedens hovedopgaver? Hvilke hovedkonti årsrapporten aflægges for Mission En mission er en begrundelse for virksomhedens eksistens og giver den overordnede retning for virksomhedens udvikling. Missionen giver læseren svar på følgende: Hvilken opgave er virksomheden sat i verden for at løse? Hvad er virksomhedens overordnede mål? Hvad er det for en rolle, virksomheden varetager? Vision Missionen kan konkretiseres i en vision. Visionen beskriver, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen i løbet af de næste år (typisk 3-5 år) under hensyn til lovgivningen, missionen og de aktuelle og fremtidige udfordringer. Visionen sender et klart signal om, hvor virksomheden er på vej hen, og hvad der er vig- 12

13 tigt at stræbe efter. Dermed giver visionen et godt grundlag for prioriteringer af aktiviteter og ressourcer i hverdagen. Opgaver Virksomhedens hovedopgaver skal præsenteres. Der skal ikke gives en udtømmende beskrivelse af de enkelte opgaver - mange vil tale for sig selv, nogle kræver en kortfattet forklaring. Præsentationen af virksomhedens hovedopgaver kan stå alene, hvis virksomheden ikke arbejder med mission og vision, og kan vises i punktform. Beskrivelsen struktureres efter systematikken fra finanslovens oversigt over specifikation af udgifter pr. opgave. Hovedkonti Virksomheden skal vise en oversigt over de hovedkonti, som årsrapporten aflægges for. Oversigten skal som minimum indeholde hovedkonto, navn og bevillingstype. 3.2 Virksomhedens omfang Dette afsnit skal give et samlet overblik over virksomhedens samlede økonomiske aktiviteter. Udgangspunktet er, at forvaltning af diverse ordninger, fx tilskud hos en del virksomheder er en væsentlig del af opgavevaretagelsen, hvor størrelsesordenen på disse ordninger er en relevant oplysning som udgangspunkt for virksomhedens faglige opgavevaretagelse og resultater. Fokus i dette afsnit skal primært rettes imod at skabe et overblik over virksomhedens samlede aktiviteter. Derfor tages udgangspunkt i en tabelopstilling, der viser bruttoudgifter og -indtægter. Dette gælder uanset bevillingstype. Opdelingen skal som minimum følge samme overordnede struktur som i Moderniseringsstyrelsens Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, november De hovedkonti, som virksomheden administrerer skal derfor overordnet grupperes i 3 kategorier: Drift (driftsbevillinger og statsvirksomhed) Administrerede ordninger mv. (lovbunden bevilling, reservationsbevilling statsfinansieret selvejende institution samt anden bevilling) Anlæg (anlægsbevilling) 13

14 Nedenfor ses en tabel svarende til minimumskravet: Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tabellen kan yderligere opdeles af de enkelte virksomheder, således at der opnås en meningsfyldt struktur. Tabellen kan derfor opdeles alt efter, hvad der giver bedst mening for den enkelte virksomhed efter aftale med ressortdepartementet. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan en udbygget udgave af opstillingen vil kunne se ud: Drift I alt xxxxx yyyyy (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Administrerede ordninger mv. (Mio. kr.) Bevilling Regnskab I alt Udgifter Indtægter xxxxx Udgifter Indtægter Øvrige Udgifter Indtægter Anlæg I alt xxxxx yyyyy (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 14

15 3.3 Årets faglige resultater Beretningen formulerer årets faglige resultater i bred forstand dvs. uanset resultatkontrakten eller andre på forhånd aftalte mål. Virksomheden kan efter egen vurdering af behovet vælge at inddrage oplysninger fra hhv. Opgaver og ressourcer og Mål og resultater. 3.4 Årets økonomiske resultat Beretningen om årets økonomiske resultat skal indeholde følgende elementer: Oversigt over virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Vurdering af hvordan årets økonomiske resultat er opnået, herunder særligt væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse herpå Vurdering af årets resultat i forhold til det forventede, herunder forventningerne i årsrapporten fra sidste år, samt forventninger til det kommende år Oversigt over de økonomiske hoved- og nøgletal opstilles som i tabel 2. Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter - Heraf indtægtsført bevilling - Heraf eksterne indtægter - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger - Heraf løn - Heraf afskrivninger - Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinære drift Resultat før finansielle poster Årets resultat R-2 R-1 R-året Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen 15

16 Træk på lånerammen (FF4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate Overskudsgrad Bevillingsandel Frivillige nøgletal f.eks. Reservationsandel f.eks. Kapitalandel f.eks. Opretholdelsesgrad f.eks. Afskrivningsrate Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris Lønomkostningsandel Lønsumsloft Lønforbrug Ud over hovedtal fra resultatopgørelse og balance indeholder tabel 2 seks obligatoriske nøgletal, som vurderes at være relevante i forhold til det statslige regelsæt og belysning af virksomhedens økonomistyring. Definitionen af disse nøgletal er angivet nedenfor. Virksomheden kan supplere disse nøgletal med frivillige nøgletal, som kan hentes i Moderniseringsstyrelsens (tidligere Økonomistyrelsens) vejledning Knæk en statslig årsrapport. Virksomheden bør i givet fald fokusere på de nøgletal, som viser vigtige karakteristika for virksomheden og forekommer bemærkelsesværdige. Endelig skal de personalerelaterede oplysninger fremgå af oversigten. Hensigten med tabel 2 er, at virksomheden på baggrund af denne laver en samlet vurdering af regnskabet og evt. knytter kommentarer til hvordan udviklingen har været de seneste par år samt kommenterer på de nøgletal, der er præsenteret i tabel 1. Vurdering af regnskabet skal derfor udvides med kommentarer til de præsenterede nøgletal. Nøgletal (obligatoriske) Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate Overskudsgrad Bevillingsandel Årsværkspris Lønomkostningsandel Definition Ultimosaldo FF4 / låneramme Overført overskud / startkapital Årets resultat / ordinære driftsindtægter i alt Indtægtsført bevilling / ordinære driftsindtægter i alt Personaleudgifter i alt / årsværk Personaleudgifter i alt / ordinære driftsindtægter i alt 16

17 3.5 Opgaver og ressourcer I dette afsnit foretages en opfølgning på virksomhedens opgaver. Afsnittet har til formål at beskrive virksomhedens opgaver og ressourceforbrug på disse. Rapporteringen i dette afsnit skal omfatte hele virksomheden og struktureres efter specifikationen af opgaver i Finansloven (tabel 6) Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opdelingen vises i en opstilling svarende til nedenstående tabel: Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) 0. Generel ledelse og administration Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 I alt Indtægtsført bevilling Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Øvrige indtægter I denne del af afsnittet redegøres for opgaver og ressourceforbrug. Opgørelsen skal omfatte alle institutionens opgaver og dermed hele institutionens årsværksforbrug. Omkostninger Omkostninger i alt Andel af årets overskud Årets overskud i alt Opstillingen skal dække hele virksomhedens drift, således at alle virksomhedens indtægter og omkostninger vises. Opstillingen indeholder en opdeling af årets indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter, omkostninger og andel af overført overskud for hele virksomheden. Hvis virksomheden ikke i regnskabet har foretaget en fordeling af den indtægtsførte bevilling på opgaver, skal den fordeles manuelt i tabellen, og dette skal anføres som en note til tabellen. Da den indtægtsførte bevilling udgøres af årets bevilling (B+TB) og nettoreservationen, må virksomheden foretage en manuel fordeling af årets bevilling (B+TB) på opgaver og en manuel fordeling af den faktiske nettoreservation på opgaver. 17

18 For hver opgave skal oplysningerne i opstillingen kommenteres fyldestgørende Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Dette afsnit er frivilligt for virksomheden. Ressortdepartementet kan dog stille krav om, at afsnittet benyttes til at afgive yderligere oplysninger om virksomhedens produktion, fx for at tilgodese departementets behov for informationer, som ikke findes i de øvrige dele af årsrapporten. I dette afsnit kan virksomheden afgive yderligere oplysninger om årets produktion i bredere forstand. Virksomheden kan eksempelvis opstille produktionsnøgletal, hvis dette vurderes at være relevant. 3.6 Målrapportering Målrapporteringen skal omfatte alle mål, der er aftalt med eller fastsat af anden part end virksomheden. Det vil som udgangspunkt være mål og resultatkrav i virksomhedens resultatkontrakt eller i tilsvarende styringsdokument, mål på Finansloven eller i andre love. Departementet kan endvidere fastsætte, at der skal afrapporteres på mål i direktørkontrakten. Afsnittet om mål og resultater opdeles i to dele: Første del omfatter alle mål og resultatkrav, der er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden selv. Det vises i skemaform, om de forventede resultater er opnået. I anden del analyseres udvalgte mål mere dybtgående, herunder en analyse af årsagen til om et mål er opfyldt eller ikke er opfyldt. Såfremt der i løbet af regnskabsåret er væsentlige ændringer i forhold til de aftalte eller fastsatte mål, skal dette fremgå af årsrapportens målrapportering. Endvidere skal væsentlige ikke-opfyldte mål altid underkastes en uddybende analyse Målrapportering 1 del: Skematisk oversigt Som grundlag for dette afsnit udarbejdes en oversigt, der viser opfyldelsen af de enkelte mål og resultatkrav. For hvert mål sammenholdes de enkelte resultatkrav med de opnåede resultater, ligesom der for hvert mål gives en samlet vurdering af graden af målopfyldelse. 18

19 Oversigten skal som minimum indeholde oplysninger svarende til nedenstående tabel: Tabellen kan evt. placeres i bilag. Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Opgave Resultatkrav Opgave1 Mål 1 (Beskrivelse) Mål 2 (Beskrivelse) Opgave2 Mål 3 (Beskrivelse) Etc. Opnåede resultater Grad af målopfyldelse For hver enkelt opgave beskriver virksomheden, hvor mange af de opstillede mål og/eller resultatkrav (aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden), der er nået, og hvor mange der ikke er nået. Hvis manglende målopfyldelse skyldes ikke-udførte opgaver, skal det kort redegøres for, om der er reserveret bevilling hertil, jf. afsnit Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Formålet med dette afsnit er at analysere og vurdere de væsentligste opnåede og væsentligste ikke opnåede mål og resultater. Virksomheden aftaler med ressortdepartementet, hvilke mål og resultater, der fokuseres på. Analysen skal som minimum indeholde rapportering af følgende elementer: Hvordan bidrager målet eller resultatet til virksomhedens mission? Hvilket ressourceforbrug er medgået til at nå det givne resultat, herunder om der er anvendt flere eller færre ressourcer end budgetteret? Hvordan er resultaterne nået (hvilke aktiviteter er igangsat)? Hvorfor er resultaterne ikke nået? Hvilke væsentlige begivenheder har haft indflydelse på årets faglige resultater? Er målopfyldelsen tilfredsstillende? 19

20 3.7 Redegørelse for reservation Virksomheden skal redegøre for hvilke opgaver, der er reserveret bevilling til på tidspunktet for regnskabets afslutning. Virksomheden redegør for dette dels ved at opliste de enkelte reservationer i en tabel og dels ved at kommentere på de væsentligste reservationer. Tabellen udarbejdes for hver enkelt hovedkonto og struktureres efter specifikationen af opgaver i Finansloven (tabel 6). Formålet med tabellen er at fordele den reserverede bevilling for hver enkelt hovedkonto ud på de opgaver, som bevillingen er reserveret til. Tabellen skal være udtømmende, således at hele den reserverede bevilling bliver fordelt på ikke-udførte opgaver. 20

21 Tabel 5. Reservation, hovedkonto xx.xx.xx Reserveret år Opgave (beløb i mio. kr.) Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Opgave sum sum sum Reservation 1 Reservation 2 Opgave sum sum sum Reservation 3 Reservation 4 Etc. Udover tabellen skal virksomheden kommentere på reservationer af en beløbsstørrelse over 1,0 mio. kr. pr. reservation. Kommenteringen skal indeholde følgende: Forbrug af reservation, herunder om reservationen er forbrugt i overensstemmelse med det, som tidligere er udmeldt primo året. Hvis dette ikke er tilfældet, angives årsagen til afvigelsen. Baggrund for nye reservationer, samt hvorledes og hvornår opgaverne forventes afviklet. Hvis institutionen har ladet reserveret bevilling bortfalde, skal hvert enkelt bortfald beskrives, herunder begrundelsen for bortfaldet. 3.8 Forventninger til det kommende år. Indholdet i beretningen om forventningerne til det kommende år har til formål kort og præcist at tegne et billede af de udfordringer, virksomheden står overfor. Her kan virksomheden bl.a. redegøre for tiltag, som følger på baggrund af den beskrivelse af virksomhedens økonomiske og faglige resultat, som det er beskrevet i årsrapportens øvrige afsnit. 21

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere