Dato: 14. april Dokument nr /10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement"

Transkript

1 Dato: 14. april 2010 Dokument nr /10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010

2 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING KIRKEMINISTERIETS DEPARTEMENT ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT OPGAVER OG RESSOURCER REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN BALANCEN EGENKAPITALFORKLARING OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKABET PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB FREMLÆGGELSE PÅTEGNING BILAG TIL REGNSKABET NOTER TIL BALANCEN ADMINISTREREDE TILSKUDSORDNINGER OG LOVBUNDNE ORDNINGER

3 2 Beretning 2.1 Kirkeministeriets departement Hovedformålet for Kirkeministeriets virksomhed er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings og styringsfunktioner for folkekirken. Blandt departementets hovedopgaver er: at udarbejde lovforslag og administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde at koordinere fællesfondens økonomi med bistand fra kirkelige myndigheder samt den økonomiske styring af den statsfinansierede del af folkekirken at koordinere og udvikle personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed at bistå folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer. Samlet omfatter årsrapporten følgende hovedkonti på finansloven for 2009: Departement (driftsbevilling), Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v. (driftsbevilling), Kirkeministeriets departements virksomhedsregnskab omfatter hovedkontoerne Departement og Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer for disse driftsbevillinger, hvor der føres regnskab efter omkostningsprincippet. Kirkeministeriets regnskabsmæssige virksomhed omfatter ligeledes en række tilskudsordninger og lovbundne bevillinger, der ikke er overgået til omkostningsprincipper. Regnskabet er beskrevet i bilagene og omfatter: Forskellige tilskud (reservationsbevilling), Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling), Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling), Istandsættelse af kirker m.v. (anlægsbevilling), Biskopper (lovbunden bevilling), Provster og præster (lovbunden bevilling), Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kirkeministeriets departement overgik i 2008 til betjening fra Økonomiservicecentret (ØSC) i Økonomistyrelsen i forhold til regnskabsopgaverne. I forhold til lønopgaverne er overgang sket i november Kirkeministeriet er således fra november 2009 blevet fuldt serviceret af ØSC. 3

4 Det er Kirkeministeriets departements opfattelse af regnskabet er retvisende. 2.2 Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat viser samlet et overskud på 2,8 mio. kr. Dette resultat er inkl. de reserverede bevillinger fra tidligere år, som er optaget i regnskabet en nærmere specifikation følger. En oversigt over Kirkeministeriets hoved- og nøgletal kan ses i tabel 1. 4

5 Tabel 1: Kirkeministeriets hoved- og nøgletal Hovedtal (mio.kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -32,2-35,2-39,4 - Heraf indtægtsført bevilling -31,8-35,2-39,4 - Heraf eksterne indtægter -0,4 0,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 32,3 35,1 36,7 - Heraf løn 18,1 19,7 21,4 - Heraf afskrivninger 0,1 0,1 0,1 - Heraf øvrige omkostninger 14,1 15,3 15,3 Resultat af ordinære drift 0,1-0,2-2,7 - Andre driftsindtægter -0,2-0,1-0,1 - Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,1 Resultat før finansielle poster -0,1-0,3-2,7 - Finansielle poster -0,1-0,3-0,1 - Ekstraordinære poster 1,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,9-0,6-2,8 Balance Anlægsaktiver 0,4 0,3 0,2 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) -0,6 2,2 2,4 Egenkapital 1,0-2,2-5,0 Langfristet gæld -0,4-0,3-0,2 Kortfristet gæld -12,8-13,2-20,3 Lånerammen 0,6 0,6 0,6 Træk på lånerammen 0,4 0,3 0,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 70,7% 52,0% 38,0% Negativ udsvingsrate -2,4 2,0 5,9 Overskudsgrad -2,9% 1,7% 7,1% Bevillingsandel 98,8% 100,0% 100,0% Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,5 0,5 0,5 Lønomkostningsandel -55,6% -55,1% -54,1% Lønsumsloft 20,9 23,9 26,4 Lønforbrug 17,9 19,4 21,3 5

6 Som det kan ses i tabel 1, har Kirkeministeriets departement samlet set en sund økonomi. Der ses en positiv udvikling i resultaterne fra 2007 til 2009, hvor resultaterne løbende er forbedret. Det skal i øvrigt til ovenstående bemærkes, at departementet ikke har foretaget reservationer i 2009, men kun optaget reservationer fra tidligere år i regnskabet. Der er således optaget 2,1 mio. kr. i regnskabet af reservationer foretaget tidligere år. I tabel 4 nedenfor findes en nærmere specifikation af reservationer i Kirkeministeriets departement. I tabel 1 kan det desuden ses, at Kirkeministeriets departement umiddelbart har et relativt stort overskud af lønsum. Opsparingen af denne skyldes mange vakante stillinger i 2007, 2008 og Lånerammen overholdes, idet denne kun er udnyttet 38 % ved udgangen af Regnskabstallene specificeres nærmere i afsnit 2. Kirkeministeriets anlægsbevilling på til istandsættelse af kirker m.v. udviser et forbrug på 20,6 mio. kr. og en indtægt fra bevilling på 20,0 mio. kr. Samlet et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget hidrører fra og finansieres af videreførslerne, som primært vedrører projekter med renovering af Roskilde Domkirke herunder De kgl. gravkapeller. En oversigt over hovedtallene for kan ses i tabel 2. Tabel 2: Anlægsbevillingens hovedtal ( ) Hovedtal (mio.kr.) Anlægsudgifter 43,0 24,6 20,6 Bevilling 58,4 20,8 20,0 Restbevilling til videreførsel 15,4-3,8-0,6 Videreførsel fra tidligere år 16,6 32,0 28,2 Til disposition (ultimo) 32,0 28,2 27,7 2.3 Opgaver og ressourcer Opgaverne, og ressourcerne brugt på disse, vil i nedenstående gennemgang blive opdelt i og henholdsvis departementet og Mindelunden, Frihedskæmpergravene og De kgl. begravelseskapeller. Departementets opgaver er opdelt i Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, Økonomi, Styrelse og Personale. Hjælpefunktionerne omfatter sekretariatsfunktionerne samt den øverste ledelse, de øvrige områder varetages af henholdsvis 1., 2. og 3. kontor. 6

7 Tabel 3a: Sammenfatning af økonomi for departementets opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 23,2 0,1 18,7 4,6 1. Økonomi 2,8 0 3,6-0,8 2. Styrelse 4,9 0 4,9 0,0 3. Personale 6,0 0 7,3-1,3 Note: Indtægter og omkostninger er i tabellen fordelt manuelt på baggrund af en årsværksnøgle, idet regnskabet ikke er registret i forhold til ovenstående opdeling. Alle ordinære omkostninger er medtaget under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. En ændret sammensætning af ressourcefordelingen og løsningen af opgaverne medfører nogle forskydninger mellem budgettet fra Finansloven og regnskabet for Samlet set bliver resultatet på 2,5 mio. kr., som udgør hovedparten af det i tabel 1 viste resultatet på 2,8 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. vedrører , som specificeres her under. Tabel 3b: Sammenfatning af økonomi for Mindelundens, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapellers opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 0 0 0,0 0,0 1. Mindelunden Ryvangen 1,7 0 1,7 0,0 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke 0,1 0 0,2-0,1 0,7 0 0,3 0,4 Note: Indtægter og omkostninger er fordelt efter de egentlige omkostninger, idet regnskabet for Mindelunden, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapeller registreres selvstændigt i Kirkeministeriets regnskab. Samlet set viser regnskabet for et overskud på 0,3 mio. kr. Beløbet stammer fra et mindreforbrug hos Roskilde Domkirke, som varetager vedligeholdelsen og den daglige drift af De kgl. begravelseskapeller. Fri- 7

8 hedskæmperes og soldaters grave har samlet vist sig dyrere end forventet. Dette er der taget højde for i budgettet for Redegørelse for reservationer I nedenstående tabel 4 kan departementets reservationer ses. Der er ingen reservationer på Mindelunden m.fl. Der er i 2009 sket bortfald af reservationer for i alt kr. fordelt på henholdsvis Udvikling af salmebogen online, som blev kr. billigere end forventet og Analyse af uddannelse og arbejdsmarked for præster, som er blevet kr. billigere end forventet. Pengene er optaget i Kirkeministeriets regnskab og indgår i det overførte overskud. Tabel 4: Reservationer, Departementet Mio. kr. Driftsstyringsprojekt for kirkegårde (Skov og Landskab) Implementering af nye økonomistyringsværktøjer i provstier og sogne (betænkning 1491) Samlet datavarehus for folkekirkens økonomi Reservationsår Reservation primo 2009 Forbrug i 2009 Reservation ultimo 2009 Forventet afslutning ,6 0,2 0, ,0 1,3 0, ,0 0,0 1, Aflevering af arkivalier fra edoc ,5 0,0 0, Koncept for lejlighedskirker ,4 0,0 0, Middelalderbygningers konstruktive virkemåde ,3 0,2 0, Salmeforum ,3 0,0 0, Miljørigtig og energirigtig folkekirke ,3 0,0 0, Mindemuren, Mindelunden Ryvangen ,3 0,0 0,3 Afsluttet (2008) Udvikling af salmebogen online ,1 0,1 0,0 Afsluttet Integration af udviklingshæmmede ,1 0,0 0, Driftstyring af kirkegårde og krematorier Opfølgende initiativer vedr. tilgængelighed i folkekirken Analyse af uddanelse og arbejdsmarked for præster ,9 0,0 0, ,5 0,0 0, ,3 0,3 0,0 Afsluttet I alt 7,6 2,1 5,5 8

9 Departementet havde primo 2009 to reservationer, som beløb sig til mere end 1 mio. kr. Pga. vakancer i 1. kontor i 2009 er projekt Samlet datavarehus for folkekirkens økonomi udsat til Der er således intet forbrug på denne reservation i Projekt Implementering af nye økonomistyringsværktøjer i provstier og sogne (betænkning 1491) forløber som planlagt og forventes afsluttet i Der er på dette projekt i alt forbrugt 1,3 mio. kr. i Pengene er bl.a. brugt internt, men også til afholdelse af 11 orienteringsmøder over hele landet som introduktion til de nye værktøjer samt understøttelse af efteruddannelse. Kirkeministeriet har ikke foretaget nye reservationer i De samlede reservationer beløber sig ultimo 2009 til 5,5 mio. kr. efter indtægtsførelse af 2,1 mio. kr. i regnskabet for Der forventes et forbrug på 2,4 mio. kr. af den reserverede bevilling i Administrerede udgifter og indtægter Kirkeministeriet administrerer en række tilskuds- og lovbundne ordninger. Ordningerne kan ses her under. Tabel 5: Tilskudsordninger i Kirkeministeriet 2009 Tilskud Hovedkonto Bevilling Regnskab (udgift) Afvigelse Forskellige tilskud Kirkelig virksomhed i Sydslesvig Kirkelig betjening af danskere i udlandet Biskopper Provster og præster 2.6 Forventninger til det kommende år På grund af en faldende profil for lønsum på Finansloven, vil Kirkeministeriets departement i den kommende periode have fokus på tilpasning af medar- Bevillingstype Reservationsbevilling Reservationsbevilling Reservationsbevilling Lovbunden bevilling Lovbunden bevilling ,9 1,9 0, ,2 14,2 0, ,9 8,9 0, ,7 10,3 0, ,3 453,6 7,7 Kompensation til folkekirken for anden lovgtivnings provenuvirkning for kirkeskatten Anden bevilling ,4 324,4 0,0 Af de ovenfor opstillede ordninger er det kunne statens andel til provster og præsters løn ( ) samt løn til biskopperne ( ), som viser afvigelser. Det kan i tabel 5 ses at regnskabet afviger begrænset fra Finansloven. Afvigelserne fra Finansloven er på henholdsvis 1,7 % for provster og præster og 3,7 % for biskopper. De øvrige tilskud er udmøntet efter Finanslovens intentioner. 9

10 bejderstaben til bevillingen. En løbende tilpasning igennem bl.a. tilbagetrækningsordninger og naturlig afsked kan lade sig gøre, fordi departementet har opsparet lønsum, som kan benyttes i overgangsfasen. 10

11 3 Regnskab Regnskabsdelen af årsrapporten er, hvis ikke andet er angivet, udarbejdet på baggrund data fra SKS. 3.1 Anvendt regnskabspraksis Kirkeministeriets regnskab er omkostningsbaseret og er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen BEK nr af 19. december 2006, Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 18. december 2009 samt øvrige gældende regler på området. Regnskabet for Kirkeministeriets departement følger samme regnskabspraksis, som den der blev fulgt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2007 og Departementet var pr. 1. januar 2009 i besiddelse af to materielle anlægsaktiver opført på balancens aktivside: investeringer i bygningsinstallationer samt øvrigt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelse af departementets lokaler. Kirkeministeriet ejer herudover Mindelunden i Ryvangen, København, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke samt Den Danske Kirke i Paris. Disse ejendomme betragtes imidlertid som national ejendom og aktiveres derfor ikke. 11

12 3.2 Resultatopgørelsen Mio. kr. Note Ordinære driftsindtægter Budget 2010 Indtægtsført bevilling Bevilling -35,7-37,3-39,2 Reserveret af indeværende års bevilling 1,7 0 0 Anvendt af tidligere års bevilling -1,2-2,1-2,4 Indtægtsført bevilling i alt -35,2-39,4-41,6 Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt -35,2-39,4-41,6 Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 2,2 2,4 2,4 Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt 2,2 2,4 2,4 Personaleomkostninger Lønninger 18,5 20,1 20,8 Pension 2,6 3 3,3 Lønrefusion -1,7-1,8-1,1 Andre personaleomkostninger 0,3 0,1 0 Personaleomkostninger i alt 19,7 21,4 23 Af- og nedskrivninger 0,1 0,1 0,1 Andre ordinære driftsomkostninger 13 12,9 16,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 35,1 36,7 41,6 Resultat af ordinær drift -0,2-2,7 0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,1-0,1-0,1 Andre driftsomkostninger 0 0,1 0 Resultat før finansielle poster -0,3-2,7-0,1 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,3-0,1-0,1 Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster -0,6-2,8-0,2 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -0,6-2,8-0,2 Resultatdisponering 2009 Disponeret til bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud 2,8 Stigningen fra regnskab 2009 til budget 2010 vedrørende såvel bevilling som ordinære omkostninger skyldes seniorbonusordningen, som fra 2010 står opført på Finansloven. Overskuddet fra regnskabet 2009 på 2,8 mio. kr. disponeres til overført overskud, og indgår som sådan i egenkapitalen. 12

13 3.3 Balancen Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Note Anlægsaktiver Immaterielle 1 anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under udførelse Imaterielle anlægsaktiver i alt Note Egenkapital Reguleret egenkapital (Startkapital) -0,7-0,7 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver 2 Overført overskud -1,5-4,3 Grunde, arealer og bygninger 0,1 0,1 Egenkapital i alt -2,2-5,0 Infrasturktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtigelser -0,1 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Langfristede gældsposter Inventar og It-udstyr 0,2 0,1 FF4 Langfristet gæld -0,3-0,2 Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 FF6 Bygge- og It-kredit 0,0 0,0 0,3 0,2 Donationer 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Prioritetsgæld 0,0 0,0 Statsforskrivning 0,7 0,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt -0,3-0,2 0,7 0,7 Anlægsaktiver i alt 1,0 0,9 Kortfristede gældsfrister Omsætningsaktiver Leverandører af varer og tjenesteydelser -2,0-8,4 Varebeholdninger 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld -0,4-0,7 Tilgodehavender 2,2 2,4 Skyldige feriepenge -2,8-2,9 Værdipapirer 0,0 0,0 Reserveret bevilling -7,7-5,5 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 9,3 10,8 Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningspost er 0,0-0,8 0,0-2,0 FF7 Finansieringskonto 3,0 11,4 Kortfristet gæld i alt -12,9-20,3 Andre likvider 0,0 0,0 Gæld i alt -13,2-20,5 Likvide beholdninger i alt 12,3 22,2 Omsætningsaktiver i alt 14,5 24,6 Aktiver i alt 15,5 25,5 Passiver i alt -15,5-25,5 13

14 Balancen viser kun på få områder væsentlige ændringer i forhold til tidligere år. Der er sket en stigning i de korte gældsforpligtelser i forhold til varer og tjenesteydelser. Forpligtelsen modsvares af saldoen på FF7-kontoen, som er steget tilsvarende. Desuden er egenkapitalen steget med 2,8 mio. svarende til årets resultat. Specifikationer for de materielle anlægsaktiver kan ses i noterne til årsrapporten. 3.4 Egenkapitalforklaring På baggrund af ovenstående resultatopgørelse og balance kan egenkapitalen opdateres med data for Den samlede egenkapital opsplittes nedenfor. Tabel 8: Egenkapitalforklaring Egenkapital (mio. kr.) Startkapital primo -0,7-0,7 + Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo -0,7-0,7 Overført overskud primo 1,8-1,5 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse -2,7 0,0 + Regulering af det overført overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat -0,6-2,8 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo -1,5-4,3 Egenkapital ultimo -2,2-5,0 Primo 2008 var det negative overførte overskud større end statsforskrivningen grundet en fejl i regnskabet, som blev korrigeret i Påvirkningen af egenkapitalen i 2009 vedrører det overførte overskud fra årets resultat. Det overførte overskud på 2,8 mio. kr. medfører, at den samlede egenkapital ved udgangen af 2009 beløber sig til 5,0 mio. kr. hvoraf statsforskrivningen udgør 0,7 mio. kr. 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen Kirkeministeriets departement har overholdt de gældende disponeringsregler for statens finansieringsordning og de tilhørende konti. I nedenstående tabel 9 kan det ses, at der ikke ved udgangen af 2009 er problemer med overholdelse af lånerammen. 14

15 Tabel 9: Udnyttelse af lånerammen Mio. kr Sum af saldo på FF4 og FF6 ultimo ,2 Lånerammen på FL09 0,6 Udnyttelsesgrad i pct. 38% 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Reglen om at lønsumsloftet ikke må overstiges er overholdt af Kirkeministeriets departement. Der er således i 2009 et mindreforbrug af lønsum, ligesom der er opsparet lønsum. Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft Mio.kr Lønsumsloft FL 21,8 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 21,8 Lønforbrug under lønsumsloft 21,3 Difference (+ overforbrug) -0,5 Akkumuleret opsparing ultimo ,6 Akkumuleret opsparing ultimo ,1 3.7 Bevillingsregnskabet Nedenfor er opstillet bevillingsregnskabet for henholdsvis departementet og Mindelunden m.fl. Afvigelser mellem budget og regnskab vil kort blive berørt nedenfor tabellerne. Tabel 11a: Bevillingsregnskab for departementet ( ) Mio. kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (internt) Regnskab 2009 Difference Budget 2010 (internt) Nettoudgiftsbevilling 33,3 34,8 34,8 0,0 39,2 Nettoforbrug af reservation -0,8 4,4 2,1-2,3 2,4 Indtægter 0,4 0,6 0,2-0,4 0,2 Udgifter -33,0-40,0-34,7 5,3-41,6 Årets resultat -0,1-0,2 2,5 0,2 Den væsentligste årsag til afvigelser mellem departementets interne budget og regnskabet for 2009 skal findes i arbejdet med projekterne vedr. de reserverede bevillinger. Pga. vakancer har det ikke været muligt at gennemføre alle de arbejder, der var planlagt for perioden. Derfor er der ikke blevet indtægtsført så mange midler fra reservationer som forventet, ligesom forbruget er tilpasset aktivitetsniveauet generelt og i forbindelse med reservationerne. 15

16 Det forventes, at aktivitetsniveauet vil være tilbage på normalt niveau i 2010, hvorfor omkostningerne igen ventes højere ligesom der er budgetteret med forbrug fra reservationerne i Tabel 11b: Bevillingsregnskab for Mindelunden m.fl. ( ) Mio. kr. Regnskab 2008 Budget (FL09+TB09) Regnskab 2009 Difference Budget 2010 Nettoudgiftsbevilling 2,4 2,5 2,5 0,0 2,5 Nettoforbrug af reservation 0,3 0,0 Indtægter 0,0 Udgifter -2,1-2,5-2,2 0,3-2,5 Årets resultat 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0 Mindreforbruget hos Mindelunden m.fl. skal findes hos De kgl. begravelseskapeller, som har været billigere i drift og vedligehold end forventet. Man har således kun brugt ca. halvdelen af det forventede budget, hvilket skyldes det igangværende istandsættelsesarbejde af kapellerne. 16

17

18 5 Bilag til regnskabet 5.1 Noter til balancen Immaterielle anlægsaktiver (note 1) Kirkeministeriet har ingen immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver (note 2) Tabel 12: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Note: Kirkeministeriet har ingen igangværende arbejder for egen regning. Inventar og Itudstyr Materielle anlægs-aktiver i alt Kostpris 0,2 0,5 0,7 Primokorrktioner og flytning mellem bogføringskredse - - 0,0 Tilgang - - 0,0 Afgang - - 0,0 Kostpris pr ,2 0,5 0,7 Akkumulerede afskrivninger 0,1 0,4 0,5 Akkumulerede nedskrivninger - - 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,1 0,4 0,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 0,1 0,2 Årets afskrivninger 0,0 0,1 0,1 Årets nedskrivninger 0,0-0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,1 0,1 Afskrivningspeiode (år) 10 5 Kirkeministeriet bor i lejede bygninger. Kirkeministeriet var primo 2009 derfor kun i besiddelse af to materielle aktiver i form af anskaffet bygningsinstallationer samt andet inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelse af departementets lokaler. Begge aktiver blev anskaffet ved udgangen af 2005 til en anskaffelsespris på hhv ,63 kr. og ,64 kr. Primo 2009 var aktiverne regnskabsmæssigt værdisat til hhv ,44 kr. og ,48 kr., og efter årets nedskrivning, til hhv ,08 kr. og ,14 kr. ved udgangen af Afskrivningsprofilen for aktiverne er på henholdsvis 10 og 5 år. Der afskrives lineært på aktiverne. Der er ikke sket værdiforringelse af aktiverne udover de årlige afskrivninger. 5.2 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Nedenstående tabel viser i oversigtsform Kirkeministeriets tilskudsordninger og lovbundne bevillinger. Der vil kort nedenfor tabellen blive knyttet kommentarer til hver ordning. 18

19 Videreførelse, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab Resultat Hensættelser, ultimo Videreførelse, primo Bevilling Disponibel ramme Kirkeministeriets Årsrapport 2010 Tabel 13: Tilskudsregnskaber for Kirkeministeriets ordninger 2009 Mio. kr Ordning Forskellige tilskud ,9 1,9 1,9 0,0 0,4 0,4 1,9 2,3 Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet ,2 14,2 14,2 0, ,5 14,5-8,9 8,9 8,9 0, ,1 9,1 Biskopper ,7 10,7 10,3 0, ,9 10,9 Provster og præster ,3 461,3 453,6 7, ,6 470,6 Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Forskellige tilskud (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til gejstlig betjening af indlagt på sygehuse, Det Mellemkirkelige Råd, Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur samt den præstelige betjening af Christiansø og Hirtsholmene m.m. Der er en restsaldo på afgivet tilsagn til præstegården i Vedersø på 0,4 mio. kr Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet Biskopper (lovbunden) - 324,4 324,4 324,4 0, ,8 98,8 Af hovedkonto afholdes biskoppernes lønudgift samt bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til ti biskopper i Danmark, og én i Grønland. Der er ingen videreførselsadgang for ubrugte midler på bevillingen. 19

20 Provster og præster (lovbunden) Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af landets provster og præster (bortset fra specialpræster) samt det fulde pensionsbidrag for samtlige provster og præster over hovedkonto I 2009 var der budgetteret med udgifter for ca præster og provster (årsværk). Der er ingen videreførselsadgang for ubrugte midler på bevillingen. Fra 2007 overtog Færøernes landsstyre udgifterne til de Færøske præster, men Kirkeministeriet lægger pengene ud til lønnen da lønningerne udarbejdes i SLS og herefter opkræves beløbet hos Færøernes Landsstyre. Ultimo 2009 er der en saldo på ,62. kr. på udlægskontoen en saldo som er betydeligt lavere end 2008, hvor saldoen var 2,6 mio. kr. Faldet skyldes en indsats for at jævne betalingerne ud, så saldoen aldrig bliver væsentlig for balancens sammensætning Kompensation til folkekirken for anden lovgivningsprovenuvirkning for kirkeskatten Kompensationen for 2009 på 324,4 mio. kr. overføres til Folkekirkens fællesfond, idet landskirkeskatten for 2009 samtidig reduceres med samme beløb. 20

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Marts 2016 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2015 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke April 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Beretning... 3 2.1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 3 2.2 Årets økonomiske

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere