på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011

2 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige forudsætninger for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og for en aktiv deltagelse i samfundslivet. Globaliseringen og den teknologiske udvikling har skabt en udvikling på de danske arbejdspladser, der gør, at det kan være svært at klare sig i det lange løb, hvis de grundlæggende almene færdigheder er utilstrækkelige. Desuden er utilstrækkelige basale færdigheder ofte en barriere for deltagelse i e r- hvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Af trepartsudvalgets kortlægning 1 fra 2006 fremgår det, at mellem og personer i den danske arbejdsstyrke har utilstrækkelige læsefærdigheder i større eller mindre omfang. På den baggrund blev der med velfærdsaftalen 2 i 2006 fastsat en målsætning om at øge antallet af deltagere på forberedende voksenundervisning (FVU) til kursister om året. Cirka en tredjedel af de kursister, der årligt deltager i AMU, har vanskeligheder med at læse, skrive eller regne. Derfor blev der i velfærdsaftalen fastsat en målsætning om at FVU, i højere grad end i dag, skal gennemføres på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, hvor en væsentlig del af målgruppen i forvejen deltager i uddannelse. Hensigten med målsætningen er at øge aktiviteten på FVU ved at nå den del af deltagerne på AMU, der har behov for at forbedre deres læse eller regnefærdigheder, og som ellers ikke ville have benyttet sig af tilbuddet om at gennemføre et FVU-forløb. Det er ikke hensigten at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner skal træde i stedet for VUC eller andre FVU-udbydere, når det kommer til udbuddet af FVU, men skal fungere som et supplement hertil. I 2008 var der cirka kursister på FVU. Denne vejledning indeholder praktiske oplysninger om nogle af de gældende regler og de aftaler/samarbejder, der skal indgås, når en erhvervsrettet uddannelsesinstitution ønsker at udbyde og/eller gennemføre FVU. Alene eller i samarbejde med VUC eller en anden FVU-udbyder. Vejledningen præsenterer ligeledes en række eksempler på nogle af de elementer, som arbejdet med FVU på en erhvervsrettet uddannelsesinstitution kan indeholde. Denne del skal alene ses som et oplæg til inspiration for institutionernes arbejde. Vejledningen henvender sig primært til uddannelses-, og undervisningsansvarlige på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, men også til uddannelses- og undervisningsansvarlige på VUC og andre institutioner, der udbyder FVU. Det er Unde r- visningsministeriets håb, at denne vejledning kan bidrage til at understøtte arbejdet med at få flere voksne med utilstrækkelige læse-, skrive og/eller regnefærdigheder i gang med at tage et FVU-forløb. 1 Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet rapport fra Trepartsudvalget, februar Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden, juni

3 Kirsten Overgaard Bach, Kontorchef Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Kontor for livslang læring 3

4 Indholdsfortegnelse Forord Om FVU og AMU Om FVU Målgruppe Uddannelsernes indhold Udbydere Om AMU Målgruppe Uddannelsernes indhold Udbydere FVU på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution Gældende regler Driftsoverenskomst eller samarbejdsaftale Ansvars- og rollefordeling ved driftsoverenskomst Afholdelsesformer Markedsføring Finansiering Godtgørelse til deltagere Deltagerbetaling Indberetning af aktiviteten Vurdering af basale færdigheder og FVU test Elementer i arbejdet Driftsoverenskomst eller samarbejdsaftale Vurdering af basale færdigheder Overgangen til FVU Afholdelse af undervisningen Markedsføring og det virksomhedsopsøgende arbejde Kildehenvisninger Bilag 2. Takster på FVU

5 1. Indledning Gode læse-, skrive- og regnefærdigheder er i stigende grad en forudsætning for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og for aktiv deltagelse i samfundslivet. Voksne med læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder kan erfaringsmæssigt være svære at motivere til undervisning, - især undervisning af almen karakter. Der ligger derfor en stor udfordring i at nå den politiske målsætning i velfærdsaftalen om kursister på FVU om året. Tidligere erfaringer har vist, at en sammenhæng mellem den almene og den erhverv s- rettede voksen- og efteruddannelse kan være et godt redskab til at motivere voksne med læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder til at deltage i almen undervisning. Til dels kan den almene undervisning sættes i relation til en erhvervsrettet, anvende l- sesorienteret og mere jobnær undervisning, som tager udgangspunkt i konkrete opgaver og problemstillinger på arbejdspladsen. Til dels kan den erhvervsrettede unde r- visning være en indgang til at afdække behov for almen opkvalificering, som endnu ikke er erkendt eller handlet på af kursisten. Dertil kommer, at en stor del af målgruppen i forvejen befinder sig på de institutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, heriblandt AMU. På den baggrund kan det være hensigtsmæssigt at arbejde for at styrke samspillet imellem AMU og FVU. Formålet med at styrke samspillet imellem AMU og FVU er at få flere i gang med at tage et FVU forløb. For at opnå et styrket samspil imellem AMU og FVU er det vigtigt, at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner samarbejder med VUC og/eller andre FVU-udbydere om opgaven. Per 1. januar 2010 blev der etableret 13 landsdækkende VEU-centre, som blandt andet har til opgave at understøtte en bedre sammenhæng imellem de erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsestilbud. VEU-centrene spiller derfor en væsentlig rolle i forhold til arbejdet med at styrke samspillet mellem AMU og FVU. I 2009 deltog godt personer i et AMU kursus. Det anslås at cirka en tredjedel af de personer, der årligt deltager i AMU, tilhører gruppen af læse-, skrive-, regnesvage. De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner spiller derfor en væsentlig rolle i forhold til at nå målsætningen om at få flere voksne med læse-, skrive-, og/eller regnevanskeligheder i gang med at tage et FVU-forløb som supplement til VUC og andre FVU-udbydere. For at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan lykkes med denne opgave, er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med at skabe de bedst mulige rammer for at kunne afdække behov for læse- og regneundervisning hos AMU s deltagere, såvel som at kunne følge op med et konkret tilbud om FVU, hvis der bliver afdækket et behov. Det konkrete tilbud om FVU kan enten være til stede på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution, eller uddannelsesinstitutionen kan have en aftale med VUC eller en anden FVU-udbyder om, at institutionen kan tilmelde eller henvise kursister til deres forløb. Det vigtige er ikke, hvilken model der vælges, men at den valgte mo- 5

6 del bedst muligt understøtter, at tilbuddet om FVU imødekommer AMU-deltagernes og virksomhedernes behov, og at flere derved tager imod tilbuddet om undervisning. Når en erhvervsrettet uddannelsesinstitution ønsker at etablere et tilbud om FVU på uddannelsesinstitutionen, kan der være en række udfordringer forbundet med det at skulle arbejde med et nyt uddannelsesprogram. Til dels gælder der andre regler og rammebetingelser for FVU i forhold til AMU. Til dels er formål og indhold et andet, og motivations- og incitamentstrukturer for deltagere og virksomheder har en anden karakter og skal derfor gribes anderledes an. Denne vejledning indeholder en gennemgang af de regler og rammebetingelser, der gør sig gældende, når en erhvervsrettet uddannelsesinstitution ønsker at etablere et tilbud om FVU på uddannelsesinstitutionen. Enten ved indgåelse af driftsoverenskomst eller samarbejdsaftale med VUC. Desuden indeholder vejledningen et afsnit, som giver en række eksempler på nogle af de elementer, som arbejdet på institutionen kan indeholde samt en kort gennemgang af eksempler på særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter, som kan være forbundet med arbejdet. Vejledningen kan læses i sin fulde længde eller bruges som opslagsbog, hvis man ønsker at finde information om et bestemt emne. I 2010 udgav Undervisningsministeriet et temahæfte om AMU og FVU i samspil 3, som indeholder 12 eksempler på, hvordan AMU og FVU på forskellige måder kan spille sammen i praksis. Temahæftet giver eksempler på forskellige typer af samarbe j- de mellem de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC. Publikationen kan findes på Undervisningsministeriet hjemmeside og giver et godt supplement til nærværende vejledning. 2. Om FVU og AMU AMU og FVU er forskellige uddannelser med forskellige regelsæt og økonomiske rammebetingelser, og det er som udgangspunkt forskellige institutioner, der har det overordnede ansvar for uddannelserne. Følgende afsnit giver en kort introduktion til de to uddannelsesprogrammer. Til sidst i vejledningen findes en liste over den ba g- vedliggende lovgivning med links til de aktuelle love og bekendtgørelser i retsinformation (www.retsinformation.dk). 2.1 Om FVU FVU er en forkortelse for Forberedende Voksen Undervisning. FVU er et undervisningsprogram, der har til formål at give voksne muligheder for at forbedre og supple- 3 Samspil mellem AMU og FVU 12 gode eksempler, Undervisningsministeriet,

7 re deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVUlæsning) samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVUmatematik). Til dels med henblik på at styrke den enkeltes muligheder for at deltage i videre uddannelse. Til dels med henblik på at styrke den enkeltes forudsætninger for at medvirke aktivt i alle dele af samfundslivet Målgruppe Målgruppen for FVU er voksne over 18 år med læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder. Der er adgang til FVU for alle, der er fyldt 18 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte. Unge under 18 år kan i nogle tilfælde også blive optaget på FVU. Blandt andet når den unge følger FVU i forbindelse med AMU 5. Desuden kan unge under 18 år deltage i virksomhedsrettet FVU, hvis den unge er ansat på den eller de pågældende virksomheder 6. Unge under 18 år kan ligeledes følge FVU undervisning på uddannelsesinstitutioner under kriminalforsorgen. For at kunne få udbytte af undervisningen skal den voksne beherske det danske talesprog i rimelig grad og have behov for at forbedre sine grundlæggende skriftsproglige færdigheder eller sine grundlæggende funktionelle matematiske færdigheder. Undervisningen retter sig alene mod deltagerens hverdagskompetencer indenfor læsning, skrivning og matematik. FVU-læsning er derfor ikke det rette tilbud for deltagere, som ønsker at blive bedre til at tale dansk. Her kan det i stedet anbefales at henvise deltageren til et sprogundervisningstilbud. Deltagere med et andet modersmål end dansk kan imidlertid godt deltage i undervisningen, hvis de har tilstrækkelige sproglige forudsætninger for at deltage. FVU-læsning er heller ikke det rette tilbud til voksne med specifikke læsevanskeligheder som eksempelvis ordblindhed. Her kan det i stedet anbefales at henvise deltageren til andre relevante undervisningstilbud, såsom ordblindeundervisning for voksne. Voksne med ordblindevanskeligheder kan imidlertid godt deltage i undervisningen, hvis de har de nødvendige forudsætninger for at kunne få udbytte af undervisningen Uddannelsernes indhold FVU omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i to fag: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU læsning). Talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik). 4 Uddybende information kan findes i FVU-loven (2005) og i FVU-bekendtgørelsen (2009). 5 FVU-undervisningen kan finde sted før, under eller efter det eller de pågældende AMU-kurser og behøver ikke at have en direkte tilknytning til AMU-forløbet. 6 Se afsnit om afholdelsesformer. 7

8 Undervisningen tager sigte efter at forbedre de grundlæggende færdigheder i læsning og regning, som er påkrævet på arbejdspladsen og i samfundet, og undervisningen vil som regel blive tilrettelagt med udgangspunkt i de enkelte delt a- geres behov med anvendelse af tekster og problemstillinger fra dagligdagen. Undervisningen på FVU er opdelt i trin: FVU-læsning er opdelt i fire trin, som har en varighed på klokketimer. FVU matematik er opdelt i to trin, hvor trin ét har en varighed på klokketimer og trin 2 har en varighed på klokketimer. Sluttrinet på de to fag afsluttes på et færdighedsniveau, der svarer til 9 klasse eller niveau F i henholdsvis dansk og matematik inden for Almen Voksenuddannelse (AVU). Hvert trin kan afsluttes med en frivillig prøve. FVU er ikke adgangsgivende i forhold til ungdomsuddannelserne. Før kursisten starter på FVU, skal institutionen foretage en test, som skal medvirke til at afdække, om FVU er det rette tilbud. Institutionen skal anvende vejledende læsetest for voksne eller vejledende matematiktest for voksne. 7 Trinindplacering af kursisten kan foretages før eller efter undervisningen er startet Udbydere VUC har per 1. januar 2007 overtaget amternes ansvar for at udbyde FVU. En række andre institutionstyper kan også udbyde FVU efter indgåelse af driftsoverenskomst med VUC. En spredning af udbuddet til forskellige institutionstyper skal bidrage til at sikre, at det samlede tilbud om FVU dækkes geografisk og målrettes forskellige gruppers behov. Følgende institutionstyper kan søge om driftsoverenskomst med VUC 8 : 7 Se afsnit om vurdering af basale færdigheder og FVU-test. 8 Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning(2007), 19, stk 1. 8

9 Folkeoplysende foreninger og daghøjskoler Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Produktionsskoler Sprogcentre Uddannelsesinstitutioner med specialundervisning for voksne Uddannelsesinstitutioner, der udbyder grundlæggende søfartsuddannelser Private institutioner m.v., som før den 1. januar 2001 har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning Enkelte øvrige institutioner. Undervisningsministeren kan godkende, at et VUC indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner end de ovennævnte. VUC eller driftsoverenskomstparten kan vælge at afholde hele eller dele af undervisningen som udlagt undervisning på andre uddannelsesinstitutioner. Det er altid VUC eller driftsoverenskomstparten, der har ansvaret for undervisningen. VUC har pligt til at sikre et tilstrækkeligt udbud af FVU inden for VUC ets geografiske dækningsområde, fordelt på flere institutionstyper. 2.1 Om AMU AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelser. AMU er korterevarende uddannelser, som giver landsdækkende kompetence og har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse. AMU skal bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kompetencer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. 9 9 Uddybende information kan findes i AMU-loven (2010) og AMU-bekendtgørelsen (2003) samt ændring af AMU-bekendtgørelsen (2007) og i Undervisningsministeriets vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser. 9

10 2.1.1 Målgruppe Målgruppen for AMU er primært ufaglærte og faglærte. Uddannelserne udvikles ud fra ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet kompetenceudvikling og således, at de tager hensyn til kvalitet og pædagogik, herunder til deltagere med læse- og regnevanskeligheder Uddannelsernes indhold En arbejdsmarkedsuddannelse beskrives i en handlingsorienteret målformulering, som er en beskrivelse af den afgrænsede job/arbejdsfunktion, som uddannelsen kompetenceudvikler til. Alle arbejdsmarkedsuddannelserne er tilknyttet en af de cirka 150 fælles kompetencebeskrivelser (FKB er). En FKB beskriver mål og rammer for grundlæggende kompetenceudvikling for voksne ufaglærte og faglærte i forhold til behovene inden for et jobområde på arbejdsmarkedet. Uddannelserne varer fra én dag til seks uger, i gennemsnit knap en uge, og veksler normalt mellem teori og praksis. En arbejdsmarkedsuddannelse fører til en landsdækkende kompetence i forhold til udførelsen af en job/arbejdsfunktion. Uddannelserne i AMU kan indgå i uddannelsesstrukturer og kan give merit til erhvervsuddannelserne. AMU har et særligt tilbud målrettet flygtninge og indvandrere. I AMU findes ligeledes kurserne faglig læsning og skrivning og faglig regning og matematik, som er henvendt til kursister med læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder Udbydere Undervisningsministeren godkender efter udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse, hvilke offentlige og private uddannelsesinstitutioner der kan udbyde de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. bydes af AMU-centre Tekniske skoler Handelsskoler Social- og sundhedsskoler Professionshøjskoler (pædagogseminarier) Landbrugsskoler. Den enkelte uddannelsesinstitution kan udlægge undervisningen til en anden institution, som er godkendt til at udbyde AMU, eller på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som ikke er godkendt til at udbyde AMU. Institutionen kan ligeledes vælge at udlicitere dele af undervisningen til private aktører, som ikke er godkendt til 10

11 at udbyde AMU. Den godkendte uddannelsesinstitution har ansvaret for både udlagt og udliciteret undervisning. Uddannelsesinstitutionens godkendelse til at udbyde en FKB gives til et bestemt geografisk dækningsområde. 3. FVU på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution Formålet med at styrke samspillet imellem AMU og FVU er at få flere i gang med at tage et FVU forløb. De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner er en vigtig indgang for voksne med læse, skrive- og/eller regnevanskeligheder til FVU - i supplement til VUC og andre FVU-udbydere. Især i forhold til de AMU-deltagere, der ellers ikke ville have benyttet sig af muligheden for at tage et FVU-forløb. Når tilbuddet om FVU er til stede på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution, kan det være lettere at skabe en kobling til de jobrelaterede behov og til den erhvervsrettede undervi s- ning, hvilket kan virke motiverende for deltageren og for virksomhederne. Der kan i flere tilfælde også være kortere vej fra afdækning af behov til det konkrete tilbud om uddannelse, hvis FVU-undervisningen foregår på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution, hvor kursisten i forvejen befinder sig. Det er vigtigt at understrege, at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner ikke skal træde i stedet for VUC eller andre FVU-udbydere, når det kommer til udbuddet af FVU, men skal fungere som et supplement hertil. For at styrke samspillet imellem AMU og FVU, er det vigtigt, at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC arbejder sammen om at løse opgaven. Med oprettelsen af de 13 landsdækkende VEU-centre er der etableret en platform for samarbejdet. Det er VEU-centrenes opgave at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Til opfyldelse af det formål skal VEU-centrene blandt andet arbejde for, at der bliver skabt en større overskuelighed for brugerne over de almene og erhvervsrettede uddannelsestilbud samt at koordinere markedsføringen og den virksomhedsrettede indsats med henblik på at kunne tilbyde målrettede uddannelsestilbud af høj kvalitet. 10 Det er vigtigt, at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC arbejder sa m- men om at koordinere og målrette indsatsen, så der skabes et tilbud, der er fleksibelt, attraktivt og lettilgængeligt for kursister og virksomheder. Det væsentlige er ikke, hvilken samarbejdsform eller arbejdsmodel, der vælges. Det centrale er, at den valgte model effektivt understøtter, at flere voksne med læse-, skrive- og/eller regnevanske- 10 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (2010), kapitel 3a. 11

12 ligheder kommer i gang med at tage et FVU-forløb. VUC har en mangeårig erfaring med at udbyde og markedsføre FVU, og det er oplagt at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner benytter sig af VUC s erfaringer og kompetencer, hvis de skal i gang med at etablere et tilbud om FVU på institutionen. I de følgende afsnit præsenteres en gennemgang af de regler og rammebetingelser, der gør sig gældende, når en erhvervsrettet uddannelsesinstitution ønsker at etablere et tilbud om FVU på institutionen samt en gennemgang af eksempler på forskellige elementer i arbejdet. 3.1 Gældende regler AMU og FVU er to forskellige uddannelsessystemer med hver sine regelsæt og økonomiske rammebetingelser. I arbejdet med at styrke samspillet mellem AMU og FVU er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan de to regelsæt adskiller sig fra hina n- den. Når en erhvervsrettet uddannelsesinstitution indgår driftsoverenskomst med VUC, er den erhvervsrettede uddannelsesinstitution ansvarlig for at overholde de regler, der følger med ansvaret for at udbyde FVU. Når den erhvervsrettede uddannelsesinstitution indgår en aftale med VUC eller en anden FVU-udbyder om at afholde FVU-undervisningen på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution, er det VUC eller den pågældende FVU-udbyder, der har det fulde ansvar. I dette afsnit skitseres de overordnede regler og rammebetingelser, der er relevante i forhold til gennemførelse af FVU en erhvervsrettet uddannelsesinstitution 11. Dette afsnit relaterer sig primært til de regler og rammebetingelser, der gør sig gældende, når den erhvervsrettede uddannelsesinstitution indgår driftsoverenskomst med VUC Driftsoverenskomst eller samarbejdsaftale For at opnå et styrket samspil imellem AMU og FVU er det vigtigt, at de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner arbejder sammen med VUC om at løse opgaven. Den erhvervsrettede uddannelsesinstitution kan benytte sig af tre forskellige samarbejdsmodeller. 11 I bilag 1 findes en liste over den bagvedliggende lovgivning med links til de aktuelle love og b e- kendtgørelser i retsinformation. 12

13 Uddannelsesinstitutionen kan vælge at: Indgå en driftsoverenskomst med et VUC om at udbyde FVU Indgå en aftale med et VUC eller en anden FVU-udbyder med driftsoverenskomst om at afholde undervisningen på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution Indgå en aftale med VUC eller en anden FVU-udbyder om, at den erhvervsrettede uddannelsesinstitution kan tilmelde eller henvise kursister til deres FVU-forløb. I nogle henseender kan det være en fordel, at tilbuddet om FVU er til stede på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution. Hvis uddannelsesinstitutionen indgår en driftsoverenskomst med VUC, kan institutionen selv afholde FVU undervisningen. Vælger uddannelsesinstitutionen ikke at indgå en driftsoverenskomst, kan institutionen indgå en aftale med VUC eller anden FVU-udbyder om at afholde undervisningen på institutionen. Det vil almindeligvis sige, at den erhvervsrettede uddannelsesinstitution stiller lokaler og evt. udstyr til rådighed, mens FVU-udbyderen tager sig af alt andet. Forskellen på de to typer af aftaler er graden af den erhvervsrettede institutions formelle ansvar og dermed også indflydelse i forhold til udbud, afholdelse og tilrettelæggelse af FVU undervisningen. Flere erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner har allerede søgt og fået driftsoverenskomst med VUC. En liste over disse kan findes i bilag 1. Uanset hvilke(n) af de tre ovennævnte samarbejdsmodeller der vælges, vil formålet altid være at sikre, at FVU kan blive gennemført i det omfang, på det sted og på det tidspunkt, som der er behov for. Hvilken samarbejdsmodel, der bedst understøtter dette, vil primært afhænge af lokale forhold og må derfor besluttes lokalt. Det skal altid tilstræbes at finde den model, der er mest attraktiv og enkel at administrere for begge parter. For en gennemgang af eksempler på fordele ved de forskellige typer af samarbejdsaftaler, se afsnit Ansvars- og rollefordeling ved driftsoverenskomst VUC har per 1. januar 2007 overtaget amternes ansvar for at udbyde FVU. Det vil blandt andet sige, at VUC har ansvaret for samt pligten og myndigheden til at indgå driftsoverenskomst med andre typer uddannelsesinstitutioner om at udbyde FVU inden for det enkelte VUC s geografiske dækningsområde.. På den måde skal VUC sikre, at FVU tilbuddet er dækkende og varierende. 13

14 Ved indgåelse af driftsoverenskomst vil der være en række funktioner og opgaver, som VUC ikke kan videregive til driftsoverenskomstparten. En liste over disse funktioner og opgaver følger herunder. 12 VUC har en koordinerende rolle. Det betyder, at VUC har ansvar for at koordinere det samlede FVU-udbud indenfor det pågældende VUC s geografiske dækningsområde, således at FVU udbydes indenfor en rimelig geografisk afstand og på et varieret udbud af institutioner. FVUbekendtgørelsen beskriver nærmere begrebet rimelig afstand. Det er ligeledes VUC s ansvar, at bekendtgørelsens bestemmelser om udbuddet opfyldes. Det koordinerende ansvar indebærer en forpligtigelse for VUC til at medtænke de politiske ambitioner og målsætninger i arbejdet med FVU. Regionsrådet koordinerer udbuddet af FVU i samarbejde med VUC og de øvrige FVU-udbydere. Dette skal sikre et tilstrækkeligt bredt udbud, geografisk såvel som institutionelt. Til støtte for Regionsrådets koordinering skal det enkelte VUC udarbejde en plan for centrets og eventuelle driftsoverenskomstparters udbud af FVU. Planen revideres løbende, og Regionsrådet høres én gang årligt om planen. Planen for udbuddet skal revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov og skal offentliggøres på VUC ets og driftsoverenskomstparternes hjemmesider. 13 VUC har ansvar for og pligt til at indgå driftsoverenskomst med andre typer uddannelsesinstitutioner om at udbyde FVU inden for det enkelte VUC s geografiske dækningsområde. På den måde skal VUC sikre, at FVU tilbuddet er dækkende og varierende. I driftsoverenskomsten fastlægges de lokale betingelser for driftsoverenskomsttagerne. FVUbekendtgørelsen beskriver kravene til driftsoverenskomsternes indhold. Da driftsoverenskomsterne skal afspejle de lokale forhold, findes der ikke centralt udformede standarddriftsoverenskomster. Når VUC indgår en driftsoverenskomst høres VUC ets uddannelsesudvalg og regionen, inden driftsoverenskomsten indgås. VUC er prøveansvarlig institution. Det indebærer et ansvar for prøvernes tilrettelæggelse og gennemførelse. VUC har ansvar for at distribuere prøverne og gennemføre bedømmelsen i henhold til prøvebekendtgørelsens bestemmelser og prøvebeskrivelserne i FVU-bekendtgørelsen fagbilag. Ønsker en kursist at aflægge prøve på særlige betingelser, er det VUC der fastlægger disse betingelser. De nærmere vilkår for prøveafholdelse fastlægges i den enkelte driftsoverenskomst. 12 Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (2009), Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (2007), kapitel 4 14

15 VUC skal informere offentligt om sit udbud inklusive alle driftsoverenskomstparters udbud. Driftsoverenskomstparterne kan ligeledes informere offentligt om deres udbud (se afsnit 3.1.4). VUC er administrativt bindeled mellem Undervisningsministeriet og driftsoverenskomstparterne. VUC udfører en række opgaver, der omfatter udbetaling af tilskud, indhentning af aktivitets- og deltageroplysninger, videregivelse af information fra Undervisningsministeriet, mv.. Ved indgåelse af en driftsoverenskomst fastlægges betingelserne for driftsoverenskomsttageren i en skriftlig kontrakt. En driftsoverenskomst skal indeholde aftaler om de nærmere vilkår for varetagelsen af undervisningen, herunder 14 Rammerne for udbud, lokaleforhold og undervisningens geografiske placering inden for VUC ets ansvarsområde Eventuel gennemførelse af undervisning lokalt Indberetning om undervisning og deltagelse i undervisning, herunder om indberetning i elektronisk form og i et bestemt format, herunder oplysninger, der kan indkræves af Undervisningsministeriet til brug ved varetagelsen af ministeriets opgaver Økonomiske vilkår Leder- og lærerkvalifikationer Plan for udvikling af medarbejdere Eventuel forsøgs- og udviklingsvirksomhed Ændring og opsigelse af driftsoverenskomsten Vilkår for driftsoverenskomstparternes varetagelse af vejledningspligten. Af driftsoverenskomster, der indgås med private uddannelsesinstitutioner, skal det fremgå, at videregivelse af oplysninger er omfattet af persondataloven. 14 Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (2007),

16 Ansvarsfordelingen på ovenstående områder fastlægges i den enkelte driftsoverenskomst. Da driftsoverenskomsterne skal afspejle de lokale forhold, findes der ikke centralt udformede standarddriftsoverenskomster Afholdelsesformer På FVU, såvel som på AMU, er der meget fleksible muligheder for afholdelse af undervisningen 15. Fælles for FVU og AMU gælder, at undervisningen kan afholdes 16 : på uddannelsesinstitutionen eller på virksomheden på fuldtid eller på deltid på alle ugens dage, på alle tidspunkter af døgnet som åben undervisning af deltagere på flere trin eller niveauer. På AMU kaldes det åbent værksted med løbende optag. På AMU gælder det kun for undervisning i åbent værksted som fjernundervisning. Særligt for FVU gælder, at undervisningen kan afholdes: i foreninger, beboerhuse, m.v. som virksomhedstilrettelagt undervisning, hvor undervisningen udbydes for og forbeholdes én eller flere virksomheders ansatte. FVU skal normalt udbydes og afholdes åbent, så alle har mulighed for at tilmelde sig. FVU-loven åbner imidlertid mulighed for at tilrettelægge lukkede hold, der kun udbydes og afholdes for én eller flere virksomheders ansatte. Denne mulighed findes ikke på AMU. Den virksomhedstilrettelagte FVU-undervisning kan foregå enten på institutionen eller på virksomheden. Der gives en særlig tillægstakst til de virksomhedstilrettelagte forløb. Tillægstaksten gør det lettere at oprette virksomhedstilrett e- 15 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning (2005), kapitel 2 samt Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning( 2007), kapitel Uddybende information om muligheder for afholdelse af undervisningen på AMU kan findes i AMU-bekendtgørelsen (2003) samt i Undervisningsministeriets vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (2010). 16

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning Driftsoverenskomst om Udbud af Forberedende Voksenundervisning 1. Driftsoverenskomstens Parter Voksenuddannelsescentrets navn: CVR-nummer og eventuelle p-nummer: Institutionsnummer: Driftsoverenskomstpartens

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne BEK nr 1589 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/09401-32 Senere

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1.

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1. Uddannelsesudvalget L 94 - Bilag 3 Offentligt Undervisningsministeriet Notat om høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for

Læs mere

Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning.

Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser 10. marts 2010 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Nyt AMU. - en kort introduktion

Nyt AMU. - en kort introduktion Nyt AMU - en kort introduktion Undervisningsministeriet 2003 1 Nyt AMU - en kort introduktion 1. udgave, 1. oplag, december 2003: 4000 stk. ISBN 87-603-2360-4 ISBN (WWW) 87-603-2362-0 Internetadresse:

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser I medfør af 2, stk. 5, 6, stk. 2, 10, stk. 6, 10 a, stk. 2, 3, 4 og 5, 11 stk. 4, 12, 13, 14, stk. 3, 14 a, stk. 4, 15, stk. 6, 15 a, stk. 4, 15 c, 16, stk.

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fælles samråd med Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere