Generalforsamling, København d. 28. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling, København d. 28. marts 2007"

Transkript

1 Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om Mit fokus er DFDS overordnede strategiske situation og udvikling. Administrerende direktør Niels Smedegaard vil herefter berette om udviklingen for Koncernen og fragtaktiviteterne i DFDS Tor Line, hvorefter direktør Søren Jespersen vil berette om udviklingen for passageraktiviteterne i DFDS Seaways. Afslutningsvis vil økonomidirektør Christian Merrild forelægge årsregnskabet for 2006 og resultatforventningerne for Og forhåbentlig til glæde for alle tilstedeværende aktionærer og gæster uddeles også i år fribilletter til DFDS Canal Tours efter generalforsamlingen er afsluttet! Et fremgangsrigt år for DFDS det er overskriften i årsrapporten for Årets resultat før skat blev DKK 402 mio., en fremgang på 74% i forhold til 2005, hvilket således var væsentligt højere end den oprindelige forventning for 2006 om et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 250 mio. Resultatforventningen blev opjusteret til et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 325 mio. i forbindelse med halvårsmeddelelsen og ultimo oktober til et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 400 mio. Det tilfredsstillende resultat er opnået på grundlag af et højt aktivitetsniveau i fragtmarkedet samt den tilpasning og effektivisering af driften, der er gennemført siden 2001, hvor en ny rederistrategi blev iværksat. Men det er ikke kun resultatudviklingen, der er grund til at glæde sig over, også DFDS markedsposition blev styrket gennem flere større, fremadrettede investeringer, som Niels Smedegaard vil fortælle mere om i sin beretning. Indtjeningsniveauet blev afgørende forbedret i 2006, idet forrentningen af den investerede kapital blev 7,1%, hvilket kan sammenholdes med vores beregnede kapitalomkostning på 6,6% var således det første år siden introduktionen af rederistrategien i 2001, at forrentningen overstiger kapitalomkostningen. Det er dog fortsat et hovedmål for strategien, at øge niveauet fremover. Vores økonomiske målsætning er derfor ændret fra opnåelse af et afkast af den investerede kapital på niveau med vores kapitalomkostning til et niveau, der overstiger kapitalomkostningen med 30-50%. Og i vores vision, som findes på side 6 i årsrapporten, ønsker vi nu at øge forrentningen af den investerede kapital til et niveau, der overgår eller svarer til de bedste sammenlignelige virksomheder. Hvordan skal vi opnå dette? Vi skal blive ved med - skridt for skridt - at styrke DFDS konkurrenceevne, hvilket blandt andet skal kunne aflæses i en løbende nedbringelse af omkostningen pr. transporteret fragtenhed og passager samt en forbedring af kapacitetsudnyttelsen. Et andet hovedmål for strategien er en fortsat udbygning af markedspositionen. Dette vil ligeledes på længere sigt understøtte en forbedring af indtjeningsniveauet ved at skabe nye muligheder for at forbedre vor kundeservice og opnå yderligere stordriftsfordele. 1

2 DFDS vil derfor også i de kommende år fortsætte udbygningen af markedspositionen gennem virksomhedskøb samt alliancer og partnerskaber primært i Nordsø- og Østersøområdet. Hovedelementerne i DFDS strategi er nærmere beskrevet i årsrapporten på side 6 til 7, og der er ingen væsentlige ændringer i forhold til Det strategiske hovedspor er således uændret kombineret fragt- og passagerskibsfart med fragtområdet, som det primære vækstområde, og Nordeuropa som det geografiske udviklingsområde suppleret med Den Iberiske Halvø samt Østeuropa/Rusland og SNG-landene. Lad mig her fremhæve nogle af de vigtigste forhold i den overordnede strategi: Omkring den strategiske retning I de fleste nordeuropæiske ro/ro-markeder transporteres fragt og passagerer sammen ved brug af kombinerede passager- og fragtskibe (ro/pax, cruise ferry) eller en kombination af passagerskibe (ro/pax, cruise ferry) og fragtskibe (ro/ro). DFDS vil derfor også fremover videreudvikle aktiviteterne knyttet til såvel fragt som passagerer med henblik på at opnå væsentlige markedsandele i de markedsområder, som vi opererer i. Fragtaktiviteternes andel af Koncernens omsætning er steget i de seneste år som følge af jævn vækst i fragtmarkedet og en løbende udbygning af aktiviteterne. I samme periode har passagermarkedet været præget af stagnerende vækst på grund af ændringer i markeds- og konkurrencevilkår afledt af overkapacitet. Dette generelle vækstmønster forventes at fortsætte i de kommende år, og den fremtidige vækst vil derfor især tage afsæt i fragtbaserede aktiviteter. Omkring den økonomiske strategi Som nævnt tidligere er indtjeningsniveauet blevet forbedret, hvilket er sket på trods af et omfattende investeringsprogram. Alt andet lige, forventer vi, at opretholde et lavere investeringsniveau i de næste par år, hvilket vil bidrage til at reducere den investerede kapital og dermed understøtte en forbedring af afkastet. Foruden et lavere omkostningsniveau og en højere kapacitetsudnyttelse vil en tæt opfølgning på aktiviteter, hvor forrentningen ikke opfylder de økonomiske mål, og realisering af synergier fra en tættere integration af de foretagne virksomhedskøb bidrage til at forbedre indtjeningsniveauet. Omkring vækststrategien Efter alt at dømme vil der fremover ske en yderligere konsolidering blandt fragt- og passagerrederier i Nordeuropa. Baggrunden for denne proces er ændringer i markeds- og konkurrencevilkår herunder en fortsat konsolidering af landtransportsektoren, som er den største kundegruppe for ro/ro-rederiernes fragtaktiviteter. Herudover er der et behov for at forbedre indtjeningsniveauet gennem realisering af industrielle synergier. DFDS er geografisk og aktivitetsmæssigt godt positioneret til at deltage i denne konsolidering gennem virksomhedskøb samt partnerskaber og alliancer. Vækststrategiens mål er at opnå yderligere stordriftsfordele og forbedre konkurrencedygtigheden af produkter og serviceydelser. Nordeuropa forudses også i de kommende år at være DFDS primære markedsområde, om end fragtaktiviteter omfattende Den Iberiske Halvø og Det Irske Hav forventes udbygget. Udviklingspotentialet og markedsvæksten i Østersøområdet forventes også i de kommende år at forblive højere end i Nordsøområdet. Et yderligere mål for vækststrategien er derfor at øge andelen af Koncernens omsætning fra Østersøområdet. En mere balanceret 2

3 omsætningsfordeling mellem Nordsøen, hvor hovedparten af omsætningen genereres i dag, og Østersøen vil ligeledes bidrage til en større risikospredning. Et andet vigtigt element i vores strategi er menneskene i DFDS. På alle niveauer i virksomheden er det afgørende, at vi beskæftiger de rigtige mennesker. Det gælder, når vi skal træffe store, langtrækkende investeringsbeslutninger, og når besætninger skal transportere passagerer og gods sikkert og rettidigt. Det gælder, når vi skal yde den rigtige service på det rigtige tidspunkt til vores passagerer ombord, og når vi taler med dem i telefonen. Det gælder, når vi skal servicere vores fragtkunder, både den enkelte traileroperatør og store industrivirksomheder med mangeårige logistikaftaler, hvor DFDS indgår et partnerskab med kunden. Vi vil fremover øge vores indsats på medarbejderudvikling og pleje samt udvælgelse, hvilket Niels Smedegaard vil fortælle mere om i sin beretning. Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst vores aktionærer for deres bidrag til fremgangen i Vi ser frem til det videre samarbejde mod vores fælles mål. Før jeg giver ordet videre, vil jeg gerne rette en særlig tak til Ole Frie, som gik på pension ved udgangen af Ole Frie har igennem mange år præget DFDS udvikling og ikke mindst siden 2001 stået i spidsen for en succesfuld implementering af rederistrategien, hvor udviklingen i 2006 vel kan siges at være kronen på værket. Tak for din store, mangeårige indsats, Ole! Jeg giver herefter ordet til administrerende direktør Niels Smedegaard. 3

4 DFDS Koncernens og DFDS Tor Lines beretning (Niels Smedegaard) Jeg takker for ordet, og vil indledningsvis berette om udviklingen for DFDS Koncernen og herefter om fragtaktiviteterne i DFDS Tor Line. Koncernens resultatfremgang på 74% - til et resultat før skat på DKK 402 mio. - kan henføres til DFDS Tor Lines fragtaktiviteter, hvor markedsvæksten oversteg vores forventninger ved årets begyndelse. Dette øgede kapacitetsudnyttelsen og dermed indtjeningen. Dertil kommer effekten af et konkurrencedygtigt omkostningsniveau relateret til fornyelsen af flåden igangsat i For passageraktiviteterne i DFDS Seaways var 2006 som forventet præget af vanskelige markedsvilkår som følge af overkapacitet i passagermarkedet samt omstrukturering af ruter og indsættelse af ny tonnage, hvilket medførte flere engangsomkostninger. Derudover steg olieprisen i 2006, hvilket indebar en væsentlig stigning i bunkeromkostningen, som det kun i begrænset omfang var muligt at kompensere for gennem prisforhøjelser. Koncernens omsætning steg med 20% til DKK 7,5 milliarder på baggrund af vækst i DFDS Tor Lines omsætning, mens DFDS Seaways omsætning blev på niveau med Som omtalt af formanden blev DFDS langsigtede konkurrencedygtighed styrket gennem en række væsentlige investeringer og tiltag i I Østersøområdet blev markedspositionen udvidet og styrket gennem indsættelse af et nyere ro/pax-skib på DFDS LISCO Line, der forbinder Klaipeda og Kiel. Hertil kom kapacitetsudvidelser og nye anløb på flere ruter. I marts 2007 øges kapaciteten endvidere på HansaBridge, der sejler mellem Riga og Lübeck, ved indsættelse af yderligere et ro/pax-skib. Serviceniveauet for fragtruterne på Nordsøen blev forbedret gennem indsættelsen af den sjette ro/ro-nybygning og udvidelsen af havneterminalen i Immingham. Derudover blev markedspositionen for flere fragtruter styrket gennem investering i traileroperatører knyttet til ruterne. Inden for lo/lo-segmentet blev markedspositionen udvidet gennem en samarbejdsaftale med det spanske rederi Suardiaz om en rute mellem Det Irske Hav og det nordlige Spanien. Derudover blev markedspositionen mellem Det Irske Hav og Kontinentet udvidet gennem købet af DFDS Container Line (tidl. Norfolk Line Containers). Et nyere, større cruise ferry-skib blev indsat på Amsterdam-ruten medio marts, hvilket øgede rutens passager- og fragtkapacitet. Derudover blev DFDS Seaways rutenetværk omstruktureret i 4. kvartal 2006 gennem åbning af en rute mellem Vestnorge og England herunder køb af et cruise ferry-skib samt lukning af ruten mellem Gøteborg og England. Med disse ændringer er der nu skabt en bæredygtig platform for den videre udvikling af DFDS Seaways passageraktiviteter. Investeringerne påvirkede de strategiske nøgletal for flåden. Således blev fragtflådens ejerandel reduceret til 39%, hvilket primært kan henføres til købet af DFDS Container Line, der opererer fem indchartrede containerskibe. Vi fornyede fragtflåden yderligere i 2006 gennem den rettidige levering af den sjette og sidste nybygning fra Flensborg Værft i juni 2006 og købet af et nyere ro/pax-skib. Derudover blev tre ældre fragtskibe solgt, hvoraf ét blev tilbagechartret, og to fragtskibe på langtidscharter blev tilbageleveret. Alt i alt faldt gennemsnitsalderen til 8,1 år i For at sikre tilstrækkelig kapacitet i rutenetværket indgik vi en tiårig aftale om time-charter af to ro/ro-fragtskibe til levering i henholdsvis marts og november Skibene bygges i Kina og 4

5 indgår som en del af den samme serie af skibe, hvoraf to skibe i 2005 blev indchartret til levering ultimo 2007 og primo På dette grundlag forventes et lavere investeringsniveau i fragtskibe frem til Der vil dog i perioden være behov for at øge ro/pax-kapaciteten i Østersøområdet, og derudover kan der opstå behov for at udskifte ældre indchartret tonnage. Som følge af omstruktureringen af flere passagerruter blev passagerflådens gennemsnitsalder reduceret i 2006 til 20,2 år fra 21,4 i På sigt forventes det udchartrede passagerskib DUKE OF SCANDINAVIA afhændet, hvilket vil reducere gennemsnitsalderen yderligere. Den gennemsnitlige alder for tonnagen beskæftiget på DFDS Seaways ruter var 18,6 år ved udgangen af Som udgangspunkt forventes ingen investeringer i ny passagertonnage frem til 2010, men det kan blive aktuelt at opgradere tonnagen i perioden. Det var de væsentligste begivenheder for Koncernen i Herefter vil jeg vende mig mod fremtiden og strategien, som skal bringe DFDS videre. I dag skriver vi den 28. marts, og det vil sige, at jeg endnu ikke har passeret 100 dage som adm. direktør for DFDS, så jeg har naturligvis en del at lære om både virksomheden og den branche, som vi er en del af. Det, jeg dog med sikkerhed kan sige, er, at jeg har overtaget ledelsen af en utroligt spændende virksomhed i god gænge med mange udviklingsmuligheder i en dynamisk branche. Inden min tiltrædelse havde jeg mulighed for at besøge stort set alle vores lokationer og en del skibe, hvor jeg mødte mange dygtige og meget engagerede medarbejdere. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi sammen kan bringe virksomheden op på det næste niveau. DFDS strategiske hovedspor er uændret, som formanden berettede, men med hensyn til selve udførelsen af strategien vil trykket på nogle områder blive lagt anderledes end tidligere. For DFDS ser jeg tre centrale udfordringer, som vi skal arbejde med: For det første skal vi bruge de næste måneder på at omlægge de interne ledelses- og styringsprocesser. Vi deler virksomheden op i flere forretningsområder for at få et mere direkte resultatansvar og større gennemsigtighed. Og vi skal sikre, at alle udviklingsmuligheder udnyttes fuldt ud. For det andet skal indtjeningsniveauet forbedres yderligere, så det kommer på niveau med de bedste sammenlignelige virksomheder jævnfør visionen. Dette er en forudsætning for, at DFDS kan blive ved med at vokse og skabe værdi for alle interessenter. For det tredje har vi et ønske om at indtage en ledende rolle i den konsolideringsproces, der foregår i vores branche, da det er vores klare mål, at DFDS også fremover skal være et absolut førende fragt- og passagerrederi i Europa. På det operationelle niveau arbejder vi med fire strategiske temaer, som skal være med til at forbedre vores konkurrenceevne og indtjening i de eksisterende aktiviteter. På godt dansk hedder temaerne: Win the customer, Operational excellence, Work as a team og Fund the future. Det handler grundlæggende om, at vi har mulighed for at gøre tingene endnu bedre end i dag. På kundesiden skal vi blive bedre til udnytte vores markeds- og kunde-relationer samt at optimere prissætningen for vores ydelser og opnå større viden om indtjeningen pr. kunde. Vi skal forbedre driften gennem en systematisk udveksling af erfaringer og ideer inden for og mellem aktivitetsområderne, så vi er sikre på, at vi alle steder arbejder så effektivt som muligt. 5

6 Vi skal i højere grad arbejde som en integreret enhed, det vil sige, at relationerne mellem de forskellige aktivitetsområder skal bruges bedre og vi skal sikre, at vi udnytter det fulde synergi potentiale. Og så skal vi ikke mindst forbedre indtjeningsniveauet, blandt andet gennem opgradering af vores rapporteringssystemer og vores styring af pengestrømmene i virksomheden. Dette er nogle af overskrifterne på de mange initiativer, der er igangsat. I forlængelse af formandens bemærkninger om medarbejderne i DFDS, er det afgørende for virksomhedens fremtidige udvikling, at vi er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige kollegaer. I løbet af 2007 igangsættes således flere nye initiativer inden for personaleområdet. Det omfatter en opgradering af HR funktionen, initiativer rettet mod udvikling og fastholdelse af vores nuværende medarbejdere samt tiltrækning af nye medarbejdere. Vi arbejder også med opgradering af programmer for uddannelse og ledelsesudvikling samt introduktion af en mere markeds- og målbaseret tilgang til aflønning og kompensation. Herefter vil jeg gå videre med beretningen for DFDS Tor Line. Som det fremgår af kortet, omfatter aktiviteterne Nordsøen, Det Irske Hav og enkelte aktiviteter til Den Iberiske Halvø. Det andet geografiske hovedområde er Østersøen, hvor aktiviteterne forbinder Skandinavien og Tyskland med de baltiske lande, Rusland og SNG-landene. Markedsudviklingen var positiv i stort set alle markedsområder understøttet af økonomisk vækst dels i de skandinaviske økonomier, dels i Baltikum og SNG-landene. Udviklingen i Storbritannien, der er et centralt marked for DFDS Tor Line, var ligeledes positiv. Den positive markedsudvikling blev desuden understøttet af en tiltagende mangel på chauffører, hvilket generelt øgede markedet for uledsagede trailere. Dertil kommer vejskatter, stramning af køre-/hviletids-bestemmelser for chauffører, miljøhensyn og flaskehalsproblemer i vejtrafikken. Alle forhold, der understøttede vækst i søtransport. Her ser vi ro/ro-ruterne på Nordsøen, hvis primære omdrejningspunkt er vores havneterminal i Immingham, som betjener fem ud af otte broer. Der blev opnået en betydelig resultatfremgang for rutenetværket på Nordsøen på grundlag af højere mængder, et stabilt rateniveau og implementering af en mere optimal tonnagefordeling efter leveringen af den sjette ro/ro-nybygning i juni. De højere mængder var afledt af generel markedsvækst og øget konkurrencedygtighed af søtransport samt indgåelsen af flere industrielle logistikaftaler, hvilket forbedrede kapacitetsudnyttelsen på flere ruter. De seks ro/ro-nybygninger er alle indsat på Nordsøen, og dette har i kombination med rokering af tonnage i øvrigt medvirket til opnåelse af et konkurrencedygtigt service- og omkostningsniveau på de fleste ruter. Her ser vi så rutekortet for ro/ro-aktiviteterne på Østersøen, hvor fire ud af de seks broer fra Tyskland, Sverige og Danmark anløber Klaipeda i Litauen, der fungerer som transitland til Rusland og SNG-landene. Så har vi HansaBridge mellem Tyskland og Letland samt NevaBridge til Rusland. Rutenetværket i Østersøen opnåede ligeledes en betydelig resultatfremgang på grundlag af højere mængder og et stabilt rateniveau samt en stigning i antallet af passagerer på ro/paxruterne med 34% til i alt passagerer. Østersøen er således et markedsområde, hvor vi 6

7 fremover forventer vækst i passagermarkedet i modsætning til den generelle trend i passagermarkedet. På trods af indsættelsen af større tonnage på flere ruter steg kapacitetsudnyttelsen i rutenetværket. Der er dog generelt nogen ubalance i trafikstrømmene i Østersøområdet, idet øst-gående mængder overstiger vestgående mængder. Dette søger vi, at kompensere for gennem logistikaftaler omfattende vestgående mængder. På BalticBridge er der eksempelvis indgået en større logistikaftale omfattende træpiller og møbeldele mellem Danmark og Baltikum. På de øvrige ruter er andelen af mængder fra industrielle aftaler ligeledes stigende. Vores tilstedeværelse og markedsposition på det vigtige russiske marked blev forbedret i Vi overtog 40% af agenturselskabet for SCF DFDS Line, som er vores partnerskab med det russiske rederi Sovcomflot, der driver NevaBridge mellem Tyskland og Rusland. Endvidere åbnede vi et nyt kontor i den russiske enklave Kaliningrad i 4. kvartal Det skete som forberedelse af udvidelsen af RailBridge med et anløb til Baltijsk i Kaliningrad primo Lo/lo-området, som vi ser på kortet her, omfatter DFDS Lys Line, DFDS Container Line og DFDS Suardiaz Line. Rutekortet er mere forgrenet, da det er lo/lo-tonnage, som sejler på ruterne. Lo/lo-tonnage er typisk en del mindre end ro/ro-tonnage, og på de fleste ruter sejles hver uge en til to rundture, hvor der er anløb af op til fem til seks havne. For DFDS Lys Line viste resultatet som helhed god fremgang i 2006 blandt andet som følge af en betydelig forbedring af resultatudviklingen for lo/lo-aktiviteterne. Markedspositionen for lo/lo-aktiviteterne blev udvidet og styrket gennem en samarbejdsaftale mellem DFDS Lys Line og det spanske rederi Suardiaz omfattende en ugentlig containerrute mellem Bilbao, Avonmouth, Dublin og Greenock. Den nye rute markedsføres som DFDS Suardiaz Line. En yderligere udvidelse og styrkelse af lo/lo-aktiviteterne blev opnået gennem købet af DFDS Container Line (tidl. Norfolk Line Containers), der driver to fragtruter mellem Rotterdam og havne i Irland. Hovedparten af kunderne serviceres af egen dør/dør-produktion mellem Kontinentet og Irland. DFDS Tor Line driver egne havneterminaler i Danmark, England, Holland og Norge, hvor fortrinsvis enhedslast så som trailere, containere, biler og industrielt gods håndteres. Havneterminalernes betydning i transportkæden er generelt stigende som følge af en løbende forøgelse af det enkelte skibs kapacitet, hvilket stiller stadig større krav til effektive processer for lastning og losning samt opbevaring af gods i terminalerne til efterfølgende distribution. DFDS Nordic Terminal i Immingham blev udvidet med tre ramper uden for slusen således, at terminalen nu kan besejles uanset tidevandet det er de nye ramper vi ser på billedet - og terminalarealet blev øget med 70% fra m 2 til m 2 for at understøtte det stigende aktivitetsniveau på Nordsøen. Den udvidede terminal blev taget i brug i juni Inden jeg giver ordet videre, vil jeg gerne takke alle i DFDS for en flot indsats i Og med hensyn til 2007, kan jeg oplyse, at vi er kommet godt fra start i de første par måneder. Herefter giver jeg ordet til Søren Jespersen. 7

8 DFDS Seaways beretning (Søren Jespersen) Min beretning for DFDS Seaways vil i lighed med Niels Smedegaards beretning fokusere på den kommercielle udvikling. For DFDS Seaways har 2006 har været præget af flere, større omstillinger: Kapaciteten på Amsterdam-ruten blev øget, ruten mellem Gøteborg, Kristiansand og Newcastle blev lukket, og vi åbnede en ny rute mellem Vestnorge og Storbritannien. Derudover blev Oslo-rutens anløb i Helsingborg indstillet. Indledningsvis vil jeg gerne præsentere vores rutekort og aktiviteter, som omfatter fire ruter og passagerterminalen i København samt DFDS Canal Tours. De tre af ruterne - København-Olso, Amsterdam-Newcastle og vores nye rute Bergen-Haugesund- Stavanger-Newcastle - følger et cruise-ferry koncept, mens Esbjerg-Harwich-ruten følger et ro/paxkoncept, hvilket betyder, at der er en overvægt af fragt i forhold til passagerer, mens forholdet er omvendt på cruise ferry-ruterne. DFDS Seaways driver udelukkende passagerskibsfart med én overnatning, hvor de vigtigste kundegrupper er Mini Cruise-passagerer, ferierejsende med egen bil, grupperejser samt transportog konferencepassagerer. Det er min opfattelse, at der nu er etableret en bæredygtig platform, som fremadrettet skaber en god overensstemmelse mellem tonnagens konfiguration og de enkelte ruters markedssituation. Det er dette udgangspunkt, som skal sikre den videre udvikling af DFDS Seaways passageraktiviteter. Jeg vil senere vende tilbage til omstillingen af rutenetværket, men vil først berette om markedsudviklingen. På den ene side var markedet for passagerskibsfart med én overnatning i 2006 positivt påvirket af et generelt højt aktivitetsniveau i rejsemarkedet og på den anden side negativt påvirket af fortsat overkapacitet i skibs- og luftfartsmarkedet. Der er fortsat overkapacitet i passagerskibsfarten i Nordeuropa, og der pågår således stadig en tilpasningsproces i markedet. Overkapaciteten er en konsekvens dels af de senere års kraftige udbygning af kapaciteten i luftfarten og særligt udbudet af lavprisflyrejser, dels af afviklingen af det toldfrie salg i EU og harmoniseringen af punktafgifter. Overkapaciteten har medført et faldende indtjeningsniveau for de fleste passagerrederier som følge af pres på billetpriserne og stagnerende volumenvækst. For DFDS Seaways kompenseres denne udvikling delvist af stigende ombordomsætning afledt af de nye ombordkoncepter, vi har introduceret gennem de seneste år, og generelt stigende velstand i Nordeuropa. I DFDS Seaways markedsområder oplevede vi en vis stabilisering af billetpriser og volumener i 2006 sammenlignet med Vi forventer, at der i de kommende år ligeledes vil ske en gradvis forbedring af balancen i markedet for passagerskibsfart. Væksten i fritidsmarkedet (leisure) omfattende forskelligartede oplevelser, herunder gastronomiske oplevelser, forudser vi vil fortsætte på baggrund af forbrugeres høje forventninger til fritidsaktiviteter. Denne udvikling vil understøtte en fortsat stigning i forbruget ombord. I forlængelse heraf forventes aktivitetsniveauet i cruise-markedet at forblive højt, hvilket indebærer en positiv afsmittende effekt på efterspørgslen efter maritime oplevelser. 8

9 Vi forventer således samlet, at der frem til 2010 vil ske en gradvis forbedring af markedsvilkårene for passagerskibsfarten på baggrund af: Et fortsat højt aktivitetsniveau i rejsemarkedet En gradvis konsolidering af kapaciteten i passagerskibs- og luftfarten En gradvis stabilisering af billetpriser og volumener i passagerskibsfarten Et fortsat højt aktivitetsniveau i fritidsmarkedet. Med andre ord, så begynder vi, at kunne ane lidt lys for enden af tunnelen og se effekten af vores investeringer. Herefter vil jeg uddybe den gennemførte omstilling af rutenetværket. Den første store begivenhed var en udvidelse af passager- og fragtkapaciteten samt en forbedring af kvaliteten af ombordfaciliteterne på Amsterdam-ruten ved indsættelsen af cruise ferry-skibet KING OF SCANDINAVIA i marts Skibet erstattede DUKE OF SCANDINAVIA og øgede rutens passager- og fragtkapacitet med henholdsvis 16% og 35%. Den samlede investering udgjorde omkring DKK 425 mio., og DUKE OF SCANDINAVIA blev i forbindelse med handelen udchartret uden besætning, en såkaldt bareboat-charter, for en toårig periode, som vi forlængede med et år i efteråret Den anden store begivenhed var åbningen af en ny passagerrute mellem Bergen, Haugesund, Stavanger og Newcastle i november De primære passagermarkeder for ruten er Vestnorge og området omkring Kristiansand samt Storbritannien. Rutens vigtigste kundegrupper i passagermarkedet er Mini Cruise-passagerer og passagerer, der medbringer egen bil. Hertil kommer fragtkunder, som ligeledes udgør en vigtig del af rutens indtjeningsgrundlag. Ruten betjenes af passagerskibet PRINCESS OF NORWAY som vi ser her, der blev købt af Fjord Line med overtagelse i oktober Skibet har 480 kahytter med en samlet kapacitet på passagerer i DFDS Seaways konfiguration. Fragtkapaciteten udgør lanemeter. I sammenhæng med åbningen af ruten mellem Norge og Storbritannien, og som følge af en fortsat utilfredsstillende resultatudvikling blev passagerruten Gøteborg/Kristiansand-Newcastle lukket i november En del af Gøteborg-rutens engelske og norske kunder er overført til den nye rute mellem Norge og Storbritannien. Passagerskibet PRINCESS OF SCANDINAVIA, bygget i 1976, blev samtidigt solgt, hvilket reducerede passagerflådens gennemsnitlige alder. Vi introducerede en ny, dynamisk pris- og distributionsstrategi i løbet af første halvår Det betyder, at billetpriser fastsættes på grundlag af efterspørgslen på de enkelte afgange således, at forud for afgangen sættes prisniveauet lavt med henblik på at stimulere tidlig booking, og i takt med efterspørgselsudviklingen justeres prisniveauet. Det betyder med andre ord, at jo tidligere man bestiller, jo billigere kan man købe produktet. De hidtidige resultater viser en væsentlig stigning i antallet af tidlige bookinger, en øget belægningsgrad og en stigende andel af omsætningen genereres af salg via internettet. Selve prisniveauet er stabilt og ikke negativt påvirket af tidlige bookinger til lavere priser. Væksten i antallet af on-line-bookinger fortsatte som forventet i 2006, hvor omkring 35% af omsætningen blev solgt on-line. Ved udgangen af 2006 var andelen af on-line-salget steget til over 40%. Det er fortsat målsætningen, at omkring 50% af DFDS Seaways omsætning skal sælges on-line ved udgangen af Jeg kan i øvrigt oplyse, at DFDS Seaways hjemmeside blev besøgt af over fire millioner personer i

10 Afslutningsvis vil jeg berette om udviklingen for de enkelte aktiviteter i Oslo-rutens aktivitetsniveau var på niveau med 2005, men ombordomsætningen pr. passager fortsatte med at stige i 2006 på baggrund af den opgradering af ombordkoncepterne vi gennemførte i Rutens samlede dækningsbidrag blev forbedret i 2006, men en betydelig stigning i rutens bunkeromkostning opvejede stort set fremgangen. Det var kun i begrænset omfang muligt at kompensere stigningen i bunkeromkostningen gennem olie-pristillæg. Rutens anløb af Helsingborg blev indstillet i november, hvilket forventes at medføre en positiv resultatpåvirkning som følge af en reduktion af omkostningsniveauet. Salg og markedsføring af rejser på det svenske marked varetages herefter af den danske salgsorganisation og til erstatning af anløbet i Helsingborg har vi etableret en busservice i Sydsverige. Amsterdam-rutens passager- og fragtkapacitet blev som nævnt udvidet i Udnyttelsen af den øgede fragtkapacitet indfriede fuldt ud forventningerne, mens forventningerne til en stigning i passagervolumen ikke blev indfriet. Det var primært volumenudviklingen på det hollandske marked, som ikke indfriede forventningerne. Indsættelsen af større tonnage på ruten medførte derudover en række opstartsomkostninger og højere kapitalomkostninger. I kombination med en betydelig stigning i rutens bunkeromkostning indfriede ruteresultatet således ikke forventningerne. Åbningen af Bergen-ruten er indtil videre forløbet planmæssigt, om end et usædvanlig højt antal dage med stærk blæst i Nordsøen har medført nogen uregelmæssighed i forhold til sejlplanen. På Esbjerg-ruten var antallet af passagerer lidt lavere end i 2005, men en bedre styring af prisniveauet, jævnfør introduktionen af en dynamisk prisstrategi, mere end kompenserede det lavere aktivitetsniveau. Resultatet for rutens passagerdel var således tilfredsstillende. Sidst men ikke mindst, havde DFDS Canal Tours, der driver kanalrundfart i Københavns Havn med 17 turistbåde herunder to restaurantbåde, endnu et godt år. Antallet af gæster var omkring i 2006, og den varme og solrige sommer medvirkede til et meget tilfredsstillende resultat. Inden jeg giver ordet til Christian Merrild, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til medarbejderne i DFDS Seaways og DFDS Canal Tours for en stor og engageret arbejdsindsats med de mange forandringer i

11 Regnskabsberetning (Christian Merrild) Vi går herefter over til at behandle regnskabet for 2006 og resultatforventningen til På generalforsamlingen er det i princippet regnskabet for DFDS A/S, der skal behandles, men da en betydelig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne er beretningen koncentreret om koncernregnskabet. Koncernens omsætningen steg i 2006 med 20% til DKK 7,5 milliarder fra DKK 6,3 milliarder i Stigningen i omsætningen kan henføres til DFDS Tor Line, hvis omsætning steg med 28% til DKK 5,7 milliarder. Omkring 60% af stigningen skyldes virksomheds- og aktivitetskøb foretaget i 2005 og 2006 samt overtagelsen af en 50%-andel af DFDS LISCO Line primo Den resterende stigning kommer fra et generelt højere aktivitetsniveau i DFDS Tor Lines rutenetværk på Nordsøen og Østersøen. DFDS Seaways omsætning blev på niveau med Omsætningen i 2005 og 2006 er dog ikke umiddelbart sammenlignelig som følge af lukningen af Cuxhaven-ruten i november 2005 og Gøteborg-ruten i november 2006 samt åbningen af Bergen-ruten i november 2006 og udchartring af et passagerskib. For de to fortsættende og dermed sammenlignelige ruter, Osloog Amsterdam-ruterne, steg omsætningen i 2006 med 4%. Således blev effekten af de to rutelukninger opvejet af højere omsætning på de to fortsættende ruter, åbning af en ny rute og omsætning fra udchartring af et passagerskib. Driftsresultatet før afskrivninger, også kaldet EBITDA, steg med 27% til DKK mio. Resultatet blev i begge divisioner negativt påvirket af en stigende bunkeromkostning i Påvirkningen var størst i DFDS Seaways, idet omkostningsstigningen kun i begrænset omfang kunne kompenseres ved oliepristillæg, mens prisreguleringsaftaler i DFDS Tor Line i væsentligt omfang afdækkede omkostningsstigningen. Således faldt resultatet i DFDS Seaways, mens et højt aktivitetsniveau i fragtmarkedet øgede kapacitetsudnyttelsen i DFDS Tor Line, hvilket forøgede DFDS Tor Lines resultat i Som følge af indsættelse af ny passagertonnage og omstrukturering af passagerruter, herunder lukning af salgskontorer, indeholder DFDS Seaways EBITDA engangsomkostninger på DKK 24 mio. i Opgjort eksklusive disse ikke-sammenlignelige poster reduceredes DFDS Seaways EBITDA med 2% i Avancer fra salg af skibe, ejendomme og terminaler udgjorde DKK 33 mio. i Salget af to fragtskibe og en terminal samt en førtidig tilbagelevering af to fragtskibe på langtidscharter medførte en samlet avance på DKK 26 mio. Derudover medførte salget af et passagerskib en avance på DKK 7 mio. De samlede af- og nedskrivninger steg med 16% eller DKK 78 mio. til DKK 565 mio. Heraf udgjorde skibsafskrivninger DKK 443 mio., der steg med DKK 31 mio. primært som følge af køb af et ro/pax-skib og to passagerskibe samt leveringen af en ro/ro-nybygning. Hertil kommer nedskrivning af et lo/lo-fragtskib med DKK 5 mio. Tilbageleveringen af to fragtskibe på langtidscharter reducerede endvidere afskrivningerne sammenlignet med Afskrivning af andre langfristede immaterielle aktiver steg med DKK 19 mio. på grund af virksomheds- og aktivitetskøb. Den øvrige stigning i af- og nedskrivningerne skyldes primært tilgang fra virksomheds- og aktivitetskøb. 11

12 Så er vi fremme ved driftsresultatet, eller EBITA, som steg med 38% til DKK 597 mio., og EBITA-margin steg til 7,9% fra 6,9% i Omkostningen til finansiering, netto blev DKK 184 mio., et fald på 9% eller DKK 18 mio. i forhold til Selve netto-renteudgiften steg med DKK 13 mio., men denne stigning blev mere end opvejet af en stigning i netto-indtægten fra kursreguleringer på DKK 28 mio. Den gennemsnitlige netto-rentebærende gæld steg med 17% i 2006, mens stigningen i nettorenteudgiften var 6%. Den forholdsmæssigt lavere stigning i netto-renteudgiften skyldes en reduktion af netto-rentesatsen på omkring 0,4 procentpoint, hvilket primært kan henføres til en forøgelse af andelen af variabelt forrentet gæld i låneporteføljen. Stigningen i netto-indtægten fra kurs-reguleringer var hovedsageligt afledt af ændringer i valutakurserne for SEK og USD. Resultatet før skat blev herefter DKK 402 mio. svarende til en stigning på 74%. Aktiviteterne i DFDS Koncernen er omfattet af tonnageskatteordningerne i Danmark og Norge. Skatten af årets resultat udgør DKK 41 mio., herunder en indtægt på DKK 4 mio. vedrørende regulering af tidligere års skatter. Justeret for denne post var skatteprocenten 11% i Årets resultat blev herefter DKK 364 mio. Herefter går vi videre til investeringerne og balancen. Investeringsniveauet var højt i De samlede investeringer udgjorde DKK 1,7 milliarder., hvoraf DKK 1,4 milliarder var driftsmæssige investeringer i immaterielle og materielle aktiver og DKK 306 mio. vedrørte virksomheds- og aktivitetskøb. Netto-investeringen i skibe udgjorde DKK 1,2 milliarder, hvoraf hovedparten var relateret til investering i to passagerskibe, et ro/pax-skib og den sjette ro/ro-nybygning fra Flensborg Værft. Salget af tre fragtskibe og et passagerskib indbragte et provenu på DKK 224 mio. Herudover investerede vi DKK 120 mio. i udbygningen af havneterminalen i Immingham. Det væsentligste virksomhedskøb i 2006 var købet af DFDS Container Line (tidl. Norfolk Line Containers) med en anskaffelsessum på DKK 301 mio. De samlede aktiver steg med 18% til DKK 10 milliarder. Omkring halvdelen af stigningen kan henføres til de omtalte investeringer i skibe. Den anden halvdel af stigningen er primært afledt af aktivitets- og virksomhedskøb, der har øget goodwill og andre langfristede immaterielle aktiver samt langfristede materielle aktiver og kortfristede aktiver. Den gennemsnitlige investerede kapital steg med 13% til DKK 7,6 milliarder og blev forrentet med 7,1%, en fremgang på 1,1 procentpoint sammenlignet med På passivsiden steg den netto-rentebærende gæld steg med 17% til DKK 4,7 milliarder, hvilket skal ses i sammenhæng med det høje investeringsniveau, som også satte sit præg på den frie pengestrøm fra driften, der blev negativ med DKK 531 mio. Finansieringen heraf blev hovedsageligt tilvejebragt gennem optagelse af lån med pant i skibe. Egenkapitalen steg med 12% til DKK 3,3 milliarder. 12

13 Den samlede egenkapitalbevægelse udgjorde DKK 362 mio. i 2006, hvoraf overførelse af DFDS andel af årets resultat udgjorde DKK 352 mio. Hertil kom en positiv kursregulering af primært sikringstransaktioner på DKK 49 mio. og modregning af udbyttet for 2005 på DKK 57 mio. opgjort eksklusive udbytte til egne aktier. Egenkapitalandelen var ultimo året 33%, en nedgang på et procentpoint i forhold til For moderselskabet, det vil sige DFDS A/S, blev årets resultat DKK 347 mio. De samlede aktiver udgjorde ultimo året DKK 8 milliarder og egenkapitalen DKK 3.3 milliarder. Inden jeg runder af med resultatforventningen for 2007, vil jeg vise DFDS-aktiens kursudvikling i 2006 sammenholdt med totalindekset for Københavns Fondsbørs og en gruppe af sammenlignelige selskaber, vores såkaldte Peer Group. Som det fremgår af grafen var DFDSaktiens afkast væsentligt højere end både totalindekset og de sammenlignelige virksomheder. Så det kan vi vel godt tillade os at være tilfredse med. Den næste figur viser det samlede afkast på 80% sammensat af en kursstigning på 78% og et direkte afkast fra udbyttet på 2%. Det sidste punkt i min beretning er resultatforventningerne til Koncernens omsætningsvækst forventes at blive omkring 8-10% i Helårseffekten af primært købet af DFDS Container Line i 2006 forventes at udgøre omkring 80% af væksten. Omstrukturering af aktiviteter vil reducere DFDS Lys Lines omsætning i 2007, mens der forventes fortsat vækst for de øvrige fragtaktiviteter, om end det organiske vækstniveau forventes at blive lavere end i Omstruktureringen af rutenetværket for passageraktiviteterne forventes i mindre omfang at bidrage til væksten som følge af primært en positiv netto-effekt af åbningen af Bergen-ruten og lukningen af Gøteborg-ruten. DFDS Tor Lines driftsresultat, det vil sige EBITA, for 2006 indeholdt avancer fra salg af skibe, ejendomme og terminaler på i alt DKK 26 mio. Justeret for disse engangsposter forventes DFDS Tor Lines driftsresultat at stige med omkring 5-7% i Driftsresultatet, igen EBITA, for DFDS Seaways forventes at blive forbedret væsentligt i Justeret for ikke-sammenlignelige poster på i alt DKK 17 mio. forventes en resultatfremgang på ca. 30%. Omkostningen til ikke-fordelte poster forventes at forblive på niveau med Omkring 20% af det forventede bunkerforbrug i 2007 er ikke afdækket, hvilket indebærer en resultatpåvirkning på ca. DKK 1,5 mio. ved en prisændring på 1% i forhold til prisniveauet i februar 2007, som var omkring USD 255 pr. ton. Stort set hele den forventede pengestrøm i USD, der er en netto-udgiftsvaluta for DFDS, er afdækket for 2007 på et gennemsnitligt niveau omkring USD/DKK 5,75. De valutakursrisici, der kan påvirke resultatudviklingen, er derfor udsving i DFDS primære indtægtsvalutaer (SEK, GBP, NOK og EUR), hvoraf omkring 90% af positionen i SEK og GBP er afdækket. Kursreguleringer udgjorde en netto-indtægt på DKK 29 mio. i I 2007 forventer vi på nuværende tidspunkt ingen indtægter fra kursreguleringer, mens netto-renteudgifterne forventes at stige med omkring 7%, som følge af helårseffekten af investeringer foretaget i De samlede investeringer forventes som udgangspunkt at blive omkring DKK 150 mio. i Der er ikke planlagt større investeringer herudover, men det kan blive aktuelt at investere i blandt andet ro/pax-tonnage til Østersøen, og endvidere kan virksomheds- og aktivitetskøb blive aktuelle. 13

14 På denne baggrund forventes for hele Koncernen et resultat før skat for 2007 i størrelsesordenen DKK 425 mio. Det var beretningen om regnskabet for 2006, og jeg giver herefter ordet til dirigenten. Pkt 3.: Udbytte (ISA) Som det fremgår af side 32 i årsrapporten, så indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 11 kroner pr. aktie. Det svarer til et samlet udbytte på DKK 88 mio. Udbyttebetalingen bliver dog DKK 4 mio. mindre, idet der ikke udbetales udbytte på DFDS beholdning af egne aktier. Det foreslåede udbytte udgør 25% af DFDS andel af årets resultat, hvilket er lavere end DFDS udbyttepolitik om en uddeling på ca. 30% af årets resultat. Udbyttet skal dog ses i sammenhæng med en reduktion af DFDS egenkapitalandel til 32,7% fra 34,3% i Fastsættelsen af udbyttet afspejler således et behov for at konsolidere kapitalstrukturen jævnfør også vores målsætning om en egenkapitalandel i niveauet 35-40%. Under forudsætning af vedtagelse af det foreslåede udbytte, vil det være til disposition i april. Den resterende del af årets resultat foreslås overført til næste år. Pkt 4.: Valg af bestyrelsesmedlemmer (Dirigent & ISA) Dirigenten gennemgår kandidater til genvalg. Formanden omtaler de medarbejdervalgte medlemmer. Formanden takker afgående medlem Ib Sørensen. Pkt 5.: Valg af revisor (Dirigent) Pkt 6.: Forslag fra bestyrelsen (Dirigent) Dagsordenen er udtømt. Uden for dagsordenen Dirigenten spørger, om der uden for dagsordenen er bemærkninger fra salen. Afsluttende bemærkninger (ISA) Jeg vil gerne takke dirigent Frantz Palludan for hans meget kompetente ledelse af generalforsamlingen. Også tak til alle aktionærer og gæster for jeres fremmøde her i dag, og den interesse og støtte I hermed har vist for DFDS. Fribilletter til DFDS Canal Tours uddeles ved udgangen. Tak for i dag! 14

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling, København den 20. april 2006

Generalforsamling, København den 20. april 2006 Generalforsamling, København den 20. april 2006 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I denne beretning vil jeg fokusere på DFDS situation og udvikling ud fra en overordnet strategisk og økonomisk

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Analytikermøde, 30. august 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markeds- og aktivitetsudvikling Værdiansættelse af skibe DFDS Seaways i forandring Branchestruktur, konkurrenter og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Generalforsamling, København d. 12. april 2005

Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. Vi nåede langt i 2004. Men vi skal videre.det er overskriften flere steder i DFDS årsrapport for 2004. Overskriften

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Årsrapport 2005 Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Indhold Kort om året Strategi: sidste 5 år & næste 5 år Peer Group DFDS Seaways DFDS Tor Line Årsregnskab 2005 & resultatforventning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen

Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen Årsrapport 2006 Lo/lo-aktiviteter Ro/ro-aktiviteter Tor Line Nordsøen Ruter: AngloBridge (Gøteborg-Immingham/Tilbury) EuroBridge (Gøteborg-Brevik-Gent) NorBridge (Brevik-Kristiansand-Immingham) BritanniaBridge

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs.

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs. Generalforsamling, København den 14. april 2004 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, DFDS på ret kurs; det kunne være overskriften for 2003. Et år, hvor DFDS blev mere konkurrencedygtigt og

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Årsrapport 2006 Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Indhold Kort om 2006 Situation, strategier & mål DFDS Seaways DFDS Tor Line Regnskab 2006 Mål & forventninger for 2007 DFDS A/S Overskrifter

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Generalforsamling i DFDS

Generalforsamling i DFDS Generalforsamling i DFDS København, den 10. april 2008 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2007. Min del

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S 1.-3. kvartal 2006 Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S Indhold Kort om 1.-3. kvartal Den overordnede markeds- og industriudvikling DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København.

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. Årsrapport 2005 1 3 4 5 6 8 12 14 18 20 24 26 28 30 33 34 35 36 38 41 42 44 49 78 79 80 82 84 86 87 Rutekort og aktiviteter 2005 Koncernens hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster,

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster, Generalforsamling, København d. 1. april 2009 ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Sammen med direktionen vil jeg fremlægge beretningen for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

T R O P AP R S 070ÅR2

T R O P AP R S 070ÅR2 ÅRSRAPPORT 2007 FEM FORRETNINGSOMRÅDER: RO-RO SHIPPING CONTAINER SHIPPING PASSENGER SHIPPING TERMINAL SERVICES TRAILER SERVICES Fragtruter (Ro-Ro) Fragtruter (Lo-Lo) Passager- og fragtruter (Ro-Pax) Passager-

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio.

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. DFDS 2004 Fremgang inden for både passager- og fragtområdet Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. Årets resultat før skat steg med 28% til DKK 201 mio. AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) DFDS-AKTIEN,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 13.05.2009 Årets første kvartal

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om 2015 fremlægges ligesom tidligere sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard

Læs mere

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 18/2009 13.08.2009 Om kvartalets udvikling siger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning.

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning. Årsrapport 2002 INDHOLD 3 DFDS Koncernen 2002 4 Vision, værdier, strategi og mål 5 Hovedtal for DFDS Koncernen 6 Ledelsens beretning 10 DFDS omverden 12 DFDS Koncernens ruter 14 DFDS Seaways beretning

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea DFDS Årsrapport 2008 HEADER 1 DFDS ÅRSRAPPORT 2008 Bringing people and businesses together by sea 2 HEADER DFDS Årsrapport 2008 DFDS Årsrapport 2008 HEADER 3 DFDS ET FØRENDE SØBASERET TRANSPORTNETVÆRK

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere